Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Kasım 2020

#14
Kasım 2020

TİCARET ALANINDAKİ DÜZENLEMELER

Okunma Süresi: 2 dakika

DOĞAL GAZ VE LPG VE BENZERİ GİBİ YANICI GAZ BORU HATLARINDA KULLANILAN VANALARA İLİŞKİN DÜZENLEMELER YAPILDI.

TS 9809/T1 Vanalar-Dökme Demirden Küresel Vanalar-Yanıcı Gazlar İçin Standardı ile İlgili Tebliğ (No: SGM-MS-2020/11) 12 Kasım 2020 tarihli 31302 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre;

  • Çelik ve bakır alaşımlı küresel vanalar, çalışma basıncı sınıflarına ve sıcaklık, ısıl dalgalanmalar ve benzeri gibi çalışma koşullarına göre kullanılacak olan bağlantı elemanlarının tipi, ürettiği malzemeleri ve ölçüleri işbu Tebliğ kapsamına girmemektedir.
  • TS 9809 “Vanalar-Dökme-Demirden Küresel Vanalar-Yanıcı Gazlar İçin” standardı 06.07.2018 tarihli ve 30470 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan TS 9809 Vanalar – Dökme Demirden Küresel Vanalar – Yanıcı Gazlar İçin Standardı ile İlgili Tebliğ (Tebliğ No: MSG-MS-2018/1) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca mecburi uygulamaya konuldu.
  • İşbu Tebliğ standardı kapsamına giren ürünleri üreten ve piyasaya arz edenlerin Tebliğ hükümlerine uymaları zorunluluk haline getirildi.
  • İşbu Tebliğ standardı ile ilgili hükümler Avrupa Birliği üyesi bir ülkede yasal olarak üretilmiş veya yasal olarak serbest dolaşıma girmiş ürünlere uygulanmayacaktır. Ancak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı belirtilen serbest dolaşıma girmiş ürünü, Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esaslara uyarak değerlendirmeye tabi tutabilecektir ve koruma düzeyini eşdeğer ölçüde sağlamadığını tespit edilir ise ürünün piyasaya arzı yasaklanabilir, koşula bağlanabilir, piyasadan geri çekilmesi veya toplatılması istenebilecektir.
  • S 9809/T1 (Eylül 2019) “Vanalar-Dökme-Demirden Küresel Vanalar-Yanıcı Gazlar İçin” standard tadili, TSE merkez teşkilatından veya il temsilciliklerinden temin edilecektir. İletişim bilgilerine TSE’nin internet sitesinden ulaşılmaktadır.

Bu Tebliğ yayımı tarihinden 27.11.2020 tarihinde yürürlüğe girdi.

 

TÜRKİYE TANITIM GRUBUNUN KURULUŞ VE GÖREVLERİ BELİRLENDİ.

 Türkiye Tanıtım Grubunun Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelik 21 Kasım 2020 tarihli 31311 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu kapsamda ihracatın geliştirilmesi ve Türk malı algısının dünya pazarlarında güçlendirilmesini teminen TİM nezdinde kurulan Türkiye Tanıtım Grubunun kuruluş, görev ve faaliyetleri ile çalışma usul ve esasları düzenlendi. Buna göre;

  • Türkiye Tanıtım Grubu’nun organlarından olan danışma kurulunun; grubun amaçlarının yerine getirilmesine yönelik proje teklifleri ile politika ve stratejilere ilişkin tavsiye kararlarını Yönetim Kuruluna sunma ile grubun amaçları doğrultusunda ve Yönetim Kurulunun talebi ile genel ve sektörel toplantılar düzenlemek ve toplantı sonuçlarını Yönetim Kuruluna sunma gibi hususlar görev kapsamında tanımlandı.
  • Türkiye Tanıtım Grubu’nun organlarından olan yönetim kurulunun; grubun amaçlarının yerine getirilmesine yönelik politika ve stratejileri belirleme, Birlik projeleri ile Danışma Kurulu veya İcra Direktörlüğü tarafından sunulan projeleri karara bağlama gibi hususlar görev kapsamında tanımlandı.
  • 08.2017 tarihli ve 30152 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Tanıtım Grubunun Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılması düzenlendi.

 

ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERİNİN DAMGALARINA İLİŞKİN DÜZENLEME YAPILDI.

Ölçü ve Ölçü Aletleri Damga Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 14 Kasım 2020 tarihli 31304 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

Bakanlık tarafından tamir ve ayar yapmakla yetkilendirilmiş kişiler; muayeneler sonucunda tamire sevk edilenler ile ölçü ve ölçü aletlerinde meydana gelecek arıza veya teknik/teknolojik ihtiyaçlar sebebiyle ölçü ve ölçü aleti sahibi veya kullanıcılarından gelecek talepler üzerine, bu ölçü ve ölçü aletlerinin damgalarını sökerek tamirini yapabilirler. Ölçü aletlerinin damgaları sökülürken tamir ve ayar yetki belgesi sahibi kişi tarafından, geçici damga ile damgalanacak olanlara, iki nüsha tutanak düzenlenir. Bu tutanakta; ölçü aletinin tipi, markası, modeli, seri numarası, sökülen damganın/damgaların yılı ve sayısı, geçici damganın yapıldığı tarih, toplam kaç adet geçici damga yapıldığına ilişkin bilgiler ile yapılan işlemin kısa açıklaması yer alır. Düzenlenen bu tutanağın bir nüshası ölçü aleti sahibine verilir. Tutanağın diğer nüshası gerektiğinde ibraz edilmek üzere en az bir yıl süre ile tamir ve ayar yapmakla yetkilendirilmiş servislerde muhafaza edilir.

Ayrıca Genel Müdürlük, il müdürlükleri ve belediyelerin kullanacağı damgaların bedelleri Bakanlıkça ödenecek olup; Genel Müdürlük, il müdürlükleri ve belediyelerin kullanacağı kurşun damgalar Bakanlık tarafından Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğüne yaptırılır.

* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@