Ara
Close this search box.
Ara
Close this search box.

Aralık 21, 2023

Kasım 2020

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURULU KARARLARI

ELEKTRİK DAĞITIMI VE İLETİMİ İÇİN REEL MAKUL GETİRİ ORANI DEĞİŞTİRİLDİ VE İTFA SÜRELERİ BELİRLENDİ.

Elektrik Piyasasına İlişkin Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 12/11/2020 Tarihli ve 9686, 9687 Sayılı Kararları 14 Kasım 2020 tarihli 31304 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre aşağıdaki kararlar alındı:

 • Kurul’un 9686 Sayılı Karar’ı ile gelir/tarife düzenlemelerine esas parametrelerin geçerli olacağı dördüncü uygulama dönemi süresi 01.01.2021(Dahil)-31.12.2025(dahil) olarak belirlenen Elektrik piyasasında faaliyet gösteren dağıtım şirketlerinin söz konusu uygulama döneminde geçerli olacak;

1) Reel Makul Getiri Oranının %13,11 (vergi öncesi) olarak belirlenmesine,

2) İtfa süresinin 10 yıl olarak belirlenmesine,

karar verildi.

 • Kurul’un 9687 Sayılı Karar’ı ile gelir/tarife düzenlemelerine esas parametrelerin geçerli olacağı altıncı uygulama dönemi süresi 01.01.2021(Dahil)-31.12.2023(dahil) olarak belirlenen elektrik piyasasında iletim sistem işleticisi olarak faaliyet gösteren Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) için, söz konusu uygulama döneminde geçerli olacak;

1) Reel Makul Getiri Oranının %12.55 (vergi öncesi) olarak belirlenmesine,

2) İtfa süresinin 30 yıl olarak belirlenmesine,

karar verildi.

 

ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN PLANLI BAKIM HARCAMALARININ TARİFE HESAPLAMALARINDA DİKKATE ALINMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BELİRLENDİ.

Bu Karar uyarınca; “Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Planlı Bakım Harcamalarının Tarife Hesaplamalarında Dikkate Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar” kabul edildi. Bu Usul ve Esasların amacı; elektriğin yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve çevreyle uyumlu bir şekilde tüketicilerin kullanımına sunulması için elektrik dağıtım şirketlerinin 2021 -2025 yıllarını kapsayan tarife uygulama döneminde gerçekleştirecekleri planlı bakım faaliyetlerini düzenlemektir.

Buna göre, Birinci seviye planlı bakım (Gözlem), İkinci seviye planlı bakım, Üçüncü seviye planlı bakım (Şebeke yenileme), Planlı bakım harcamalarına ilişkin genel esaslar, Planlı bakım harcamalarının tarife hesaplamalarında dikkate alınması hususlarına yer verildi.

Bu Usul ve Esaslar, 01.01.2021 tarihinde yürürlüğe girecektir.

 

VADELİ ELEKTRİK PİYASASI İŞLETİM USUL VE ESASLARI YÜRÜRLÜK TARİHİ 1 HAZİRAN 2021 OLARAK DEĞİŞTİRİLDİ. & 2020 YILI KASIM AYI İÇİN TEDARİK EDİLEN BİRİM ENERJİ MİKTARI BAŞINA ÖNGÖRÜLEN YEKDEM MALİYETİ BELİRLENDİ.

Elektrik Piyasasına İlişkin Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 19/11/2020 Tarihli ve 9704, ve 9708 Sayılı Kararları 20 Kasım 2020 tarihli 31310 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre aşağıdaki kararlar alındı.

 • 9704 no.lu karar ile, “Vadeli Elektrik Piyasası İşletim Usul ve Esasları” düzenlemesinde değişiklik yapıldı. Değişiklik ile düzenlemenin yürürlüğe girme tarihi 1 Aralık 2020 tarihinden 1 Haziran 2021 tarihine ertelendi.
 • 9708 no.lu karar ile, tedarik edilen birim enerji miktarı başına öngörülen YEKDEM maliyetinin, 2020 yılı Kasım ayı için 106,36 TL/MWh olarak revize edilmesine karar verildi.

ELEKTRİK PİYASASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

ELEKTRİK PİYASASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

7257 Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 2 Aralık 2020 tarihli 31322 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Kanun ile, aşağıda belirtilen kanunlarda birtakım değişiklikler yapıldı.

 • 3065 Katma Değer Vergisi Kanunu
 • 3213 Maden Kanunu
 • 4646 Doğal Gaz Piyasası Kanunu
 • 4734 Kamu İhale Kanunu
 • 5346 Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun
 • 5686 Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu
 • 6360 On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
 • 6446 Elektrik Piyasası Kanunu

Buna göre;

 • Katma Değer Vergisi Kanunu’na eklenen Geçici 41. madde uyarınca; 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun ek 1. maddesi kapsamındaki devirler katma değer vergisinden müstesnadır. Bu kapsamda yapılan işlemler için yüklenilen vergiler, vergiye tabi işlemler nedeniyle hesaplanan vergiden indirilir. İndirim yoluyla giderilemeyen vergiler iade edilmez. Hazine ve Maliye Bakanlığı istisna uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.
 • Maden Kanunu’nda yapılan değişiklik uyarınca; Ruhsat bedelinin tamamının ocak ayının sonuna kadar yatırılmaması halinde yatırılmayan kısmın o yıl haziran ayının son gününe kadar 6183 sayılı Kanunun 51. maddesine göre hesaplanacak gecikme zammı oranında artırılarak ruhsat bedeli olarak yatırılması zorunluluğu getirildi, aksi halde ruhsat iptal edileceği düzenlendi.
 • Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nda yapılan değişiklikler uyarınca;
 • İletim: Üretime mahsus toplama hatları ve dağıtım şebekeleri haricindeki gaz boru hattı şebekesiyle gerçekleştirilen veya ihracat lisansı kapsamında yapılan sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) taşıma faaliyeti haricindeki LNG taşıma vasıtalarıyla gerçekleştirilen doğal gaz naklini, ifade etmektedir.
 • İthalatçı şirket: Yurt dışından LNG, sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) veya gaz formunda doğal gaz ithal edilmesi faaliyetlerini gerçekleştiren tüzel kişiyi, ifade etmektedir.
 • Organize toptan doğal gaz satış piyasası (OTSP): Doğal gaz sisteminden yararlanan lisans sahiplerince doğal gazın alım-satımının ve dengeleme işlemlerinin yapıldığı piyasalar, ileri tarihli fiziksel teslimat gerektiren doğal gaz piyasaları ve Kurul tarafından belirlenen diğer doğal gaz piyasası işlemlerinin gerçekleştirildiği, Kurul tarafından düzenlenen piyasayı, ifade etmektedir.
 • Son kaynak tedariki: Tüketicilere sözleşme süresi içerisinde doğal gazı tedarik etmekte olan şirketlerin iflası, lisanslarının iptal edilmesi ve/veya organize toptan doğal gaz satış piyasası çerçevesinde yükümlülüklerini yerine getirmemesi sonucunda temerrüde düşmesi gibi nedenlerle doğal gaz tedarik edilemeyen veya serbest tüketici olma hakkına sahip olduğu halde gaz tedariki sağlanamayan tüketicilere Kurul tarafından belirlenen yöntem çerçevesinde yetkilendirilen lisans sahiplerince gaz arzı sağlanmasını, ifade etmektedir.
 • Eklenen hüküm gereğince, üretilen doğal gazın iletim şebekesi vasıtasıyla iletilmesinin teknik ve ekonomik olarak uygun olmadığına Kurulca karar verilmesi ve üretim yapan toptan satış şirketinin kendi üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmesi kaydıyla, üretim şirketi tarafından dağıtım şebekesine bağlantı yapılarak üretilen doğal gaz dağıtım şirketince öncelikle satın alınacaktır. Kurul, gerekli hallerde bu kapsamda satın alınacak doğal gaz bedelini belirleyecektir.
 • LNG ihracatı yapmak isteyen tüzel kişiler, ihracat lisanslarına derç edilmesi ve yurt içinde teslim faaliyetinde bulunmamaları kaydıyla, LNG taşıma faaliyetinde bulunabilecektir.
 • Dağıtım şirketleri boru hatlarının ulaşmadığı bölgelerde LNG veya CNG ile besleme yöntemiyle doğal gaz dağıtım faaliyetinde bulunabilirler. Dağıtım şirketleri LNG veya CNG tesis yatırımlarını kendileri yapabilecekleri gibi bu faaliyetleri hizmet alımı yoluyla da gerçekleştirebilir. Ancak, dağıtım şirketleri LNG ve CNG’nin doğrudan satışı faaliyetinde bulunamaz. Acil durum veya mücbir hallerde mevcut iletim ve dağıtım şebekeleri LNG veya CNG ile beslenebilir. LNG ve CNG faaliyeti gerçekleştiren lisans sahipleri, acil durum ve mücbir hallerde iletim ve dağıtım şirketlerinin taleplerini karşılamakla yükümlüdür. Bu konuda usul ve esaslar Kurulca belirlenecektir.
 • 3194 sayılı İmar Kanunu kapsamında yapı kayıt belgesi alan yapının bulunduğu bölgenin uygulama imar planı olmaması veya uygulama imar planı olmakla birlikte yolların imar mevzuatına uygun olarak açılmamış olması halinde; ilgili belediyenin meclis kararı alarak bu bölgelerde yapılacak şebekelerin yapım tarihinden itibaren 10 yıl içerisinde deplase edilmesi gerektiğinde yatırımın deplase edilen kısmıyla ilgili tüm maliyetleri üstleneceğini taahhüt etmesi şartıyla, doğal gaz dağıtım şirketleri tarafından bu bölgelere şebeke yatırımı yapılabilecektir.
 • Doğal gaz dağıtım şirketlerinin dağıtım bölgelerine ilave edilecek yeni genişleme bölgelerinde yerleşim yeri belediyesince doğal gaz dağıtım şirketine yatırım yapılması talebinde bulunulması halinde; ilgili dağıtım şirketinden teminat, kontrollük hizmet bedeli, kaplama bedeli, zemin/alan tahrip bedeli, hafriyat döküm bedeli ve benzeri adlarla herhangi bir bedel alınmaz ve altyapı kazı alanının üst kaplamaları ilgili belediye tarafından bedelsiz olarak yapılacaktır.
 • Kurul, bir tüketiciye sözleşme süresi içerisinde doğal gazı tedarik etmekte olan şirketlerin iflası, lisanslarının iptal edilmesi ve/veya organize toptan doğal gaz satış piyasası çerçevesinde yükümlülüklerini yerine getirmemesi sonucunda temerrüde düşmesi gibi nedenlerle doğal gaz tedarik edilemeyen veya serbest tüketici olma hakkına sahip olduğu halde gaz tedariki sağlanamayan tüketicilere gaz arzı sağlamak üzere bir veya birden fazla lisans sahibini son kaynak tedarikçisi olarak yetkilendirebilir. Son kaynak tedarikçisi ve son kaynak tedarik bedelinin belirlenmesine ilişkin usul ve esaslar Kurul tarafından belirlenecektir.
 • Piyasada rekabet ortamının oluşturulması amacıyla Kurul belirli bir lisans sahibinin ya da lisans sahiplerinin Kurul tarafından belirlenen miktar veya orandaki doğal gazın organize toptan doğal gaz satış piyasasını kullanmak suretiyle alım satımını yapmalarını teşvik edebilir ve/veya zorunlu hale getirebilir. Bu konuya ilişkin hususlar yönetmelikle düzenlenecektir.
 • Şirket kurulumu ve devir başlıklı olarak eklenen Ek Madde-1 uyarınca; 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile ilgili kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları tarafından bu maddenin yürürlük tarihinden önce yurt dışında kurulan şirketlerin Türkiye’deki şubelerinin bulunduğu yerlerde söz konusu şirketlerin ortaklarınca, işletme konuları, ticaret unvanları, sermayeleri ve ortaklık payları aynı kalmak suretiyle, bu madde ve özel hukuk hükümlerine tabi olmak ve ikinci fıkrada belirtilen işlemleri gerçekleştirmek üzere, Cumhurbaşkanı kararıyla ayrı birer şirket kurulabilir. Bu şirketler, bu madde ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun bu maddeye aykırı olmayan hükümlerine göre Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü de alınmak suretiyle hazırlanacak esas sözleşmelerinin tescil ve ilanıyla faaliyete geçerler.

 

Kurulan şirketler faaliyete geçmelerini müteakip en geç altı ay içerisinde yurt dışındaki şirketlerle yapacakları protokollerle, yurt dışındaki şirketlerin her türlü; haklarını, alacaklarını, yükümlülüklerini, taşınırlarını ve taşınmazlarını, gemilerini ve taşıtlarını, ruhsatlarını ve lisanslarını, fikri ve sınai haklarını, uluslararası kuruluşlar ve şirketler nezdindeki hisselerini ve ortaklıklarını, sözleşmelerini ve kredi anlaşmalarını, araçlarını, gereçlerini ve malzemelerini, yazılımlarını ve donanımlarını, yazılı ve elektronik ortamdaki kayıtlarını ve diğer dokümanlarını, taraf olduğu davaları ve icra takiplerini, bu maddenin yürürlük tarihinden önceki borçlarını ve personelini devralabilirler.

 

Söz konusu devir işlemlerinin tamamlanmasıyla beraber, yurt dışında kurulan şirketlerin Türkiye’deki şubeleri talep üzerine tasfiyesiz terkin olunur. Bu devirlere ilişkin bütün devir, temlik ve intikal işlemleri ile bu işlemlerden doğan kazançlar ve bu işlemlerle ilgili olarak düzenlenecek her türlü sözleşme, protokol ve kâğıtlar damga vergisi dâhil her türlü vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerden istisnadır. Bu devir işlemlerine ve protokollere ilişkin olarak ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yetkilidir. İlgili mevzuatta yurt dışındaki şirketlere yapılan atıflar devir işlemlerinin tamamlanmasını müteakip ilgisine göre Türkiye’de kurulan şirketlere yapılmış sayılır.

 

Kurulan şirketler, işletme konusu dâhilinde olmak kaydıyla 2522 sayılı Kamu Kuruluşlarının Yurt Dışındaki İhalelere Katılması Hakkında Kanuna tabi olmaksızın yurt içinde ve yurt dışında gereken faaliyetleri yürütmeye yetkilidir. Bu şirketler hakkında; 6245 sayılı Harcırah Kanunu, 237 sayılı Taşıt Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun kuruluşa ve tescile, ayni ve nakdi sermaye konulmasına, sermaye ve kanuni yedek akçelerle ilgili olarak kendiliğinden sona ermeye ilişkin hükümleri, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 527 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kamu kurum ve kuruluşlarına personel alınmasına dair ilgili mevzuat hükümleri uygulanmaz. Ancak, Türkiye Büyük Millet Meclisi denetimine ilişkin 3346 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 9. maddesi hükümleri uygulanır. Kurulan şirketlerde 4857 sayılı İş Kanununa tabi personel istihdam edilir.

 

Kurulan şirketlerin ortaklık yapısını değiştirmeye, yurt içinde ve yurt dışında şirket kurmasına veya bir şirkete yüzde elliden fazla hisseyle ortak olmasına karar vermeye Cumhurbaşkanı yetkili kılındı.

 

 • Kamu İhale Kanunu’nda yapılan değişiklikler uyarınca; istisna kapsamına Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) tarafından yapılacak her türlü doğal gaz alımları dahil edildi. Ayrıca Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendinde yer alan parasal limitin, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının ve Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketinin ve bu şirketlerin bağlı ortaklıkları ile yurt dışında kurdukları şirketlerin petrol ve doğalgaz arama, sondaj, üretim, taşıma, depolama ve gazlaştırma faaliyetleri ile ilgili olarak yapılacak her türlü mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde; Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünün idareler adına gerçekleştireceği taşıt alımı, taşıt kiralama, akaryakıt alımı ile ilaç, tıbbi malzeme ve tıbbi cihaz alımlarında uygulanmayacağı düzenlendi.
 • Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun’da yapılan değişiklikler uyarınca; YEK Destekleme Mekanizması ile ilgili olarak,

Lisanssız üretim faaliyeti kapsamındaki tesisler için on yıllık sürenin bitiminden itibaren lisans süresi boyunca elektrik piyasasında oluşan saatlik piyasa takas fiyatının yüzde on beşinin YEK Destekleme Mekanizmasına katkı bedeli olarak ödenmesi koşuluyla lisanslı üretim faaliyetine geçilmesine ilişkin ve/veya lisanssız üretim faaliyeti kapsamında üretilen ihtiyaç fazlası elektrik enerjisi için, elektrik piyasasında oluşan piyasa takas fiyatını geçmemek üzere uygulanacak fiyat ile uygulamaya ilişkin usul ve esaslar Cumhurbaşkanı tarafından belirlenir.

 • Bu Kanuna ekli I sayılı Cetvelde hidroelektrik üretim tesisleri için yer alan fiyatlardan nehir tipi veya rezervuar alanı on beş kilometrekarenin altında olan hidroelektrik üretim tesisleri ile dalga, akıntı ve gel-git enerjisine dayalı elektrik üretim tesisleri faydalanabilir.
 • 06.2021 tarihinden sonra işletmeye girecek olan elektrik üretim tesisleri için Türk lirası olarak uygulanacak YEK Destekleme Mekanizmasına ve fiyatların güncellenmesine ilişkin usul ve esaslar Cumhurbaşkanı tarafından belirlenir. İşletmeye giren lisanslı elektrik üretim tesislerinden YEK Destekleme Mekanizmasına bir sonraki takvim yılında tabi olmak isteyenler YEK Belgesi almak ve EPDK tarafından belirlenecek tarihe kadar EPDK’ya başvurmak zorundadır.
 • YEK Destekleme Mekanizmasına tabi olanların listesi ile bunlara ait tesislerin işletmeye giriş tarihlerine, yıllık elektrik enerjisi üretim kapasitelerine ve yıllık üretim programına ilişkin bilgiler, kaynak türlerine göre EPDK tarafından yıl sonuna kadar yayımlanır. 
 • Lisanssız elektrik üretim faaliyeti kapsamında; Kendi tüketim ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik enerjisi üreten lisanssız elektrik üretim faaliyetinde bulunan gerçek ve tüzel kişiler; ihtiyaçlarının üzerinde ürettikleri elektrik enerjisini dağıtım sistemine vermeleri halinde I sayılı Cetveldeki fiyatlardan on yıl süre ile faydalanabilir. Bu kapsamda dağıtım sistemine verilen elektrik enerjisinin görevli tedarik şirketi tarafından satın alınması zorunludur. İlgili şirketlerin bu madde gereğince satın aldıkları elektrik enerjisi, ilgili görevli tedarik şirketi tarafından YEK Destekleme Mekanizması kapsamında üretilmiş ve sisteme verilmiş kabul edilir.
 • Yerli ürün kullanımı kapsamında; 06.2021 tarihinden sonra işletmeye girecek yerli aksam kullanan, YEK Belgeli üretim tesisleri ile tüketim tesisinin ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak kurulacak lisanssız üretim tesisleri için Türk lirası olarak uygulanacak yerli katkı fiyatları, bu fiyatların güncellenmesi, uygulanacak süre ve uygulamaya ilişkin diğer usul ve esaslar Cumhurbaşkanı tarafından belirlenerek ilan edilir.
 • Elektrik Piyasası Kanunu’nda yapılan değişiklikler uyarınca;

 

 • Dağıtım şebekesi tanımı “Tüketicilerin iç tesisatını ve üreticilerin şalt sahasını dağıtım sistemine bağlamak üzere tesis edilen bağlantı hatları hariç dağıtım tesisini ifade eder.” şeklinde yeniden düzenlendi.
 • Lisans esaslarını düzenleyen 5. madde kapsamında; Piyasada faaliyet gösteren tüzel kişilerin Kurul iznine tabi işlemleri kapsamında Tarifesi düzenlemeye tabi olan tüzel kişiler için; halka açık şirketlerde yüzde beş, diğerlerinde yüzde on ve üzerindeki sermaye payı değişiklikleri ile kontrol değişikliği sonucunu doğuracak her türlü işlem belirtilerek, Tarifesi düzenlemeye tabi olmayan tüzel kişiler için Kurul izni yükümlülüğü kaldırıldı. 
 • TEİAŞ’ın görev ve yükümlülükleri arasına; “İletim sisteminin normal işletme koşulları içerisinde işletilmesi ile işletme güvenliği ve bütünlüğü üzerinde risk oluşturan durumlara ilişkin olarak bağlantı ve sistem kullanım anlaşmalarında düzenlenen sistem kullanım ihlallerinin takibini yapmak, ihlal durumu tespit edilen tüzel kişilere sistem kullanım anlaşmasında düzenlenen cezai şartları ve diğer yaptırımları uygulamak” dahil edildi.
 • Getirilen diğer bir düzenleme uyarınca; üretim ve tüketim tesislerinin iletim sistemine bağlantısı için yeni iletim tesisi ve bu tesisin sisteme bağlanabilmesi için yeni iletim hatlarının yapılmasının gerekli olduğu hâllerde; bu tesislerin yapımı için TEİAŞ’ın yeterli finansmanının olmaması veya zamanında yatırım planlaması yapılamaması durumlarında, söz konusu yatırımlar, bu tesise bağlantı talebinde bulunan tüzel kişi veya kişilerce müştereken yapılabilir veya finanse edilebilir. Yapılan yatırımın tutarı ilgili tüzel kişi veya kişiler ile TEİAŞ arasında yapılacak bir tesis sözleşmesi ile bağlantı ve sistem kullanım anlaşmaları çerçevesinde iletim sistem kullanım bedelinden mahsup edilmek suretiyle geri ödenir. Geri ödeme süresi üretim ve tüketim tesisleri için en fazla beş yıldır. Bu konuya ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.
 • Öte yandan; 4628 sayılı Kanunun mülga geçici 14. maddesi kapsamında bağlantı görüşü oluşturularak tesis edilmiş ve/veya edilecek enerji nakil hatları ile ilgili olarak, ön lisans veya lisans sahibi tüzel kişiler tarafından Kuruma başvuruda bulunularak, dağıtım sisteminden bağlantı talep edilmesi halinde, bağlantı talebi meri mevzuat kapsamında değerlendirilir. Bu kapsamda TEİAŞ ile yapılan bağlantı anlaşması sonlandırılmak suretiyle dağıtım şirketiyle bağlantı anlaşması düzenlenir. TEİAŞ ile yapılan bağlantı anlaşması uyarınca tesis edilmiş olan enerji nakil hatları ile diğer şebeke unsurları, işletme ve bakım hizmetleri karşılığında, ilgisine göre ilgili dağıtım şirketi veya TEİAŞ tarafından iz bedelle devralınır.
 • Lisans alma ve şirket kurma yükümlülüğünden muaf faaliyetler arasına “Bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücü ile sınırlı olmak kaydıyla yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi” dahil edildi.
 • Denetimi düzenleyen maddede yapılan değişiklik uyarınca; dağıtım şirketleri hariç elektrik piyasası faaliyetleri ile lisanssız faaliyet gösteren kişilerin bu Kanun kapsamındaki inceleme ve denetimi Kurum tarafından; elektrik dağıtım şirketlerinin denetimi ise Bakanlık tarafından yapılır. Ancak Bakanlık, elektrik dağıtım şirketlerinin denetimini, Kurum da dahil olmak üzere bu konuda ihtisas sahibi olan kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte yapabileceği gibi bu kurum ve kuruluşlara kısmen veya tamamen yetki devretmek suretiyle yaptırmaya da yetkilidir. Bakanlığın ihtisas sahibi kamu kurum ve kuruluşlarından bu konuya ilişkin olarak yapacağı talepler süresinde karşılanır. Yetki devri yapılması halinde kendisine yetki devredilen veya birlikte yapılacak kurum veya kuruluşun denetim işlemleri için yapacağı her türlü masraf Bakanlık bütçesine konulan ödenekten karşılanır. Bakanlık tarafından düzenlenen veya karara bağlanan denetim raporları Kuruma bildirilir. Denetim raporu sonucuna göre gerekli yaptırım ve işlemler Kurul tarafından karara bağlanır.
 • Kurulca düzenlemeye tabi olan tarifelerden olan Bağlantı tarifeleri, ilgili bağlantı anlaşmasına dâhil edilecek olan bir dağıtım sistemine bağlantı için eşit taraflar arasında ayrım yapılmaması esasına dayalı fiyatları, hükümleri ve şartları içerir. Bağlantı tarifeleri, şebeke yatırım maliyetlerini kapsamaz; bağlantı yapılan tüketim tesisinin iç tesisatının ve üretim tesisinin şalt sahasının dağıtım şebekesine bağlanması için inşa edilen bağlantı hattı kapsamında katlanılan masraflar ile sınırlıdır. Bağlantı hattının tüketici veya üretici tarafından tesis edilmesi hâlinde, bağlantı hattı işletme ve bakım sorumluluğu karşılığı dağıtım şirketine devredilir, bu tüketicilerden ve üreticilerden bağlantı bedeli alınmaz.
 • “Taşınmaz temini işlemleri” başlıklı eklenen madde gereğince; (1) Elektrik piyasasında üretim faaliyetlerine ilişkin taşınmaz temini işlemleri ile ilgili olarak;
 1. Üretim faaliyetinde bulunan önlisans veya lisans sahibi özel hukuk tüzel kişilerinin önlisans veya lisansa konu faaliyetlerine ilişkin taşınmaz temini taleplerine yönelik işlemler, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre Kurum tarafından yürütülür. Taşınmaz temini talepleri Kurum tarafından değerlendirilir ve uygun görülmesi halinde Kurul tarafından karar alınır. Bu kapsamda alınan kararlar, kamu yararı kararı yerine de geçer ve herhangi bir makamın onayına tabi değildir.
 2. Kamulaştırma ve/veya devir yoluyla elde edilen taşınmazların mülkiyeti ve/veya üzerindeki sınırlı ayni haklar üretim tesislerinin mülkiyetine sahip olan ilgili kamu kurum veya kuruluşu adına, bunların bulunmaması halinde ise Hazine adına tescil edilir. Hazine adına tescil edilen veya niteliği gereği tapuda terkin edilen taşınmazlar üzerinde Hazine taşınmazlarının idaresiyle sorumlu ve görevli olan kamu kurumu tarafından, lisansın geçerlilik süresi ile sınırlı olmak üzere, lisans sahibi özel hukuk tüzel kişileri lehine bedelsiz irtifak hakkı tesis edilir ve/veya kullanma izni verilir. Bu işlemlere konu edilemeyecek olanlar için ise bedel alınmaksızın kiralama yapılır.
 3. Kamulaştırma, devir, irtifak hakkı tesisi, kullanma izni, kiralama gibi işlemlere ilişkin bedeller ve projeden kaynaklı tazminatlar ile bu işlemlere ilişkin diğer giderler, önlisans veya lisans sahibi özel hukuk tüzel kişileri tarafından ödenir. Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler üzerinde tesis edilen irtifak hakkı, kira ve kullanma izni sözleşmelerinde, sözleşmenin geçerliliğinin önlisans veya lisansın geçerlilik süresi ile sınırlı olacağı hükmü yer alır.
 4. Önlisans sahibinin lisans alamaması ya da önlisans veya lisansın sona ermesi ya da iptali hâlinde, önlisans veya lisans sahibi tüzel kişiler tarafından ödenmiş bulunan kamulaştırma bedellerine ilişkin olarak, kamulaştırılan taşınmazların üzerinde irtifak hakkı tesis edilmek, kiralamak ve/veya kullanma izni verilmek suretiyle başka bir önlisans veya lisans sahibinin kullanımına bırakılması durumunda, kamulaştırma bedeli lehine irtifak hakkı tesis edilen, kiralanan ve/veya kullanma izni verilen önlisans veya lisans sahibi tarafından kamulaştırma bedelini ödemiş olan tüzel kişiye ödenir.

(2) Elektrik piyasasında dağıtım faaliyetlerine ilişkin taşınmaz temini işlemleri ile ilgili olarak;

 1. Dağıtım faaliyetinde bulunan lisans sahibi özel hukuk tüzel kişilerinin lisansa konu faaliyetlerine ilişkin taşınmaz temini taleplerine yönelik işlemler, 2942 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine göre TEDAŞ tarafından yürütülür. Taşınmaz temini talepleri TEDAŞ tarafından değerlendirilir ve uygun görülmesi halinde TEDAŞ tarafından karar alınır. Bu kapsamda alınan kararlar, kamu yararı kararı yerine de geçer ve herhangi bir makamın onayına tabi değildir.
 2. Temin edilen taşınmazların mülkiyeti ve/veya üzerindeki sınırlı ayni haklar TEDAŞ adına tescil edilir. Bu taşınmaz ve hakların kullanımı, lisans süresi ve dağıtım faaliyeti ile sınırlı olmak üzere, ilgili lisans sahibi özel hukuk tüzel kişisine aittir.
 3. Özel hukuk tüzel kişileri tarafından faaliyette bulunma hakkı edinilen dağıtım bölgelerinde özelleştirme tarihi itibarıyla mevcut olan dağıtım tesislerinin bulunduğu ve bu tarih itibarıyla kamulaştırma kararları alınmamış veya kamulaştırma kararı alınmakla birlikte kamulaştırma işlemleri tamamlanmamış taşınmazların kamulaştırması TEDAŞ tarafından yapılır, tapuda TEDAŞ adına tescil edilir, kamulaştırma bedelleri ile bu işlemlere ilişkin diğer giderler TEDAŞ tarafından ödenir.
 4. Özel hukuk tüzel kişileri tarafından faaliyette bulunma hakkı edinilen dağıtım bölgelerinde özelleştirme tarihi sonrasında yapılan yeni dağıtım tesisleriyle ilgili taşınmaz temini işlemlerinin gerektirdiği bedeller ile bu işlemlere ilişkin diğer giderler, ilgili lisans sahibi tüzel kişi tarafından ödenir ve tarifeler yoluyla geri alınır.
 5. Süresinin bitmesi nedeniyle dağıtım lisansının sona ermesi halinde, tarifeler yoluyla geri alınamayan taşınmaz teminine ilişkin bedeller, TEDAŞ tarafından ilgili özel hukuk tüzel kişisine iade edilir.

Kamu tüzel kişiliğini haiz olan ve elektrik piyasasında üretim, iletim veya dağıtım faaliyetinde bulunan önlisans veya lisans sahibi kamu tüzel kişilerinin önlisansa veya lisansa konu faaliyetleri ile ilgili taşınmaz temini işlemleri, 2942 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine göre, bu tüzel kişiler tarafından yürütülür ve elde edilen taşınmazların mülkiyeti veya üzerindeki sınırlı ayni haklar bu kamu tüzel kişileri adına tescil edilir. Bu fıkra kapsamında, Hazinenin özel mülkiyetindeki veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler için önlisans veya lisans sahibi kamu tüzel kişileri lehine, lisans süresince bedelsiz irtifak hakkı tesis edilir, kiralama yapılır veya kullanma izni verilir.

 

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAK GARANTİ SİSTEMİNİN OLUŞTURULMASI AMACIYLA GARANTİ BELGESİNE İLİŞKİN DÜZENLEME GETİRİLDİ.

Elektrik Piyasasında Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Belgesi Yönetmeliği 14 Kasım 2020 tarihli 31304 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu kapsamda elektrik üretimi ve tüketiminde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının yaygınlaştırılması ve çevrenin korunması amaçlarıyla tüketicilere tedarik edilen elektrik enerjisinin belirli bir miktarının veya oranının, lisans sahibi tüzel kişiler tarafından yenilenebilir enerji kaynaklarından üretildiğinin takip, ispat ve ifşa edilmesi ile tüketicilere yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektrik enerjisinin belgelendirilmek suretiyle tedarik edilmesine imkân sağlayan bir yenilenebilir enerji kaynak garanti sisteminin oluşturulması ve bu sistemin ayrım gözetmeyen, objektif, şeffaf bir şekilde işletilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Buna göre;

 • YEK-G Belgesi ve YEK-G Sistemi, Taraflar, Tarafların Hak ve Yükümlülükleri düzenlendi.
 • YEK-G sisteminin işletilmesi kapsamında, tüketiciye tedarik edilen elektrik enerjisinin belirli bir miktarının veya oranının yenilenebilir enerji kaynaklarından üretildiğine dair kanıt sağlayan YEK-G belgelerinin ihraç edilmesi, YEK-G belgesi ve YEK-G sistem kullanıcılarına ilişkin kayıt veri tabanının oluşturulması ve yönetilmesi ile ihraç edilen YEK-G belgelerinin ilgili hesaplara yönelik transfer, iptal, itfa ve ilga edilmesine ilişkin işlemlerin yürütülmesi yetkisi piyasa işletmecisi olarak Enerji Piyasaları İşletme AŞ’ye ait olacaktır.
 • YEK-G belgesi, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanslı üretim tesislerinde üretilen belgelendirilebilir üretim miktarı dikkate alınarak ve ilgili üretim lisansı sahibi tüzel kişiler tarafından talep edilmesi halinde ihraç edilir.
 • Her 1 megavat saat belgelendirilebilir üretim miktarı için 1 adet YEK-G belgesi ihraç edilir.
 • Söz konusu belge, yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektrik enerjisinin üretim dönemi bitiş tarihinden itibaren 12 ay geçerli olacaktır.
 • YEK-G sistem kullanıcılarının Piyasa İşletmecisiyle YEK-G sistemi katılım anlaşması imzalamaları gerekir.
 • Tedarikçiler, tüketiciler lehine gerçekleştirecekleri YEK-G belgesi itfa işlemine ilişkin hususları, tüketici ile gerçekleştirecekleri sözleşmelerde belirtmekle yükümlüdür. Ayrıca Tedarikçiler, tüketicilere ifşa ile yükümlü oldukları YEK-G belgelerini tüketimleri nispetinde ispat etmek ve belgelemekle de yükümlüdür.
 • YEK-G sisteminin işletilmesi kapsamında; YEK-G belgelerinin ihraç edilmesi, YEK-G belgesi ve YEK-G sistem kullanıcılarına ilişkin kayıt veri tabanının oluşturulması ve yönetilmesi ile ihraç edilen YEK-G belgelerinin ilgili hesaplara yönelik transfer, iptal, itfa ve ilga edilmesine ilişkin işlemlerin yürütülmesi yetkisi Piyasa İşletmecisine ait olacaktır.
 • YEK-G sistemine katılım sağlamak isteyen lisans sahibi tüzel kişilerin Piyasa İşletmecisine kayıt yaptırmaları ve Piyasa İşletmecisi kayıt veri tabanında hesap açtırmaları zorunludur.
 • Organize YEK-G piyasasında eşleşmeler, tekliflerin teklif defterinde yer aldıktan hemen sonra eşleşebileceği ve ticari işlemin gerçekleşebileceği sürekli ticaret yöntemi ile gerçekleşecektir. Organize YEK-G piyasası tekliflerinin eşleşmesi, ticari işlem onayı, işlemlerin iptali, arıza ve bakım prosedürleri detaylı şekilde düzenlendi.
 • Organize YEK-G piyasası katılımcıları, ticari işlem onaylarına ilişkin bildirimlerde sadece Piyasa İşletmecisi kaynaklı hata bulunması durumunda Usul ve Esaslarda belirtilen sürelerde itirazda bulunabilecektir.
 • Piyasa İşletmecisi tarafından YEK-G sistemi ile organize YEK-G piyasasının işletimine ilişkin YEK-G sistem kullanıcıları ve piyasa katılımcılarından alınacak piyasa işletim ücretleri her yıl Kurul tarafından onaylanarak ilan edilecektir.
 • YEK-G sistemi ile organize YEK-G piyasasının işletilmesine ilişkin Kurul tarafından onaylanacak bilgiler Piyasa İşletmecisi tarafından Şeffaflık Platformunda yayımlanacaktır.

GÖREVLİ TEDARİK ŞİRKETLERİNİN PERAKENDE SATIŞ FAALİYETİNİN YÜRÜTÜLMESİ KAPSAMINDAKİ MALİYET VE HİZMETLERİNİ KARŞILAYACAK ŞEKİLDE PERAKENDE SATIŞ TARİFESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BELİRLENDİ.

Perakende Satış Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ 17 Kasım 2020 tarihli 31307 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Tebliğ ile, görevli tedarik şirketlerinin perakende satış faaliyetinin yürütülmesi kapsamındaki maliyet ve hizmetlerini karşılayacak şekilde perakende satış tarifesinin tespitine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

Buna göre; Perakende satış fiyatının kapsamı ve unsurları, bu fiyatın hesaplanması, Perakende satış gelir gereksinimi ve hesaplanması, düzenlemeye esas işletme gideri hesaplamaları, unsurları, gelir tavanı ve düzeltme bileşenlerine ilişkin hesaplamalar ile enerji tedarik maliyeti hesaplamaları, net kar marjı oranı, diğer gelirler ile düzenlemeye tabi olmayan gelirler kapsamında birtakım hususlar belirlendi

Bu Tebliğ, 01.01.2021 tarihinde yürürlüğe girecektir.

 

ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN DAĞITIM FAALİYETİNİN YÜRÜTÜLMESİ KAPSAMINDAKİ MALİYET VE HİZMETLERİNİ KARŞILAYACAK ŞEKİLDE DAĞITIM TARİFESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BELİRLENDİ.

Dağıtım Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ 19 Kasım 2020 tarihli 31309 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre; elektrik dağıtım şirketlerinin dağıtım faaliyetlerinin yürütülmesi kapsamındaki maliyet ve hizmetlerini karşılayacak şekilde dağıtım tarifesinin tespitine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

 • Dağıtım sisteminin kullanımına ilişkin bedellerin tespitinde dağıtım şirketlerinin dağıtım faaliyetlerinin maliyetinin esas alınacağı düzenlendi. Dağıtım sisteminin kullanımına ilişkin bedeller, dağıtım gelir tavanı ve talep tahminleri esas alınarak hesaplandı.
 • Dağıtım şirketlerinin sistem işletim gelir gereksinimi Tebliğ’de yer alan eşitlik’e göre hesaplandı.
 • Düzenlemeye esas işletme gideri hesaplamaları kapsamında; dağıtım şirketleri, geçmiş yıllara ilişkin işletme giderlerine ait verileri düzenleyici hesap planı çerçevesinde kuruma sunacaktır. Düzenlemeye esas işletme gideri; sabit, değişken ve kontrol edilemeyen işletme giderleri olarak sınıflandırıldı.
 • Dağıtım şirketlerinin kontrol edilemeyen işletme giderleri hariç verimlilik uygulanmış yıllık düzenlemeye esas işletme giderlerinin %2’sine tekabül eden tutar Ar-Ge bütçesi olarak dikkate alınır.
 • Dağıtım şirketleri, tarife hesaplamalarına esas yatırım tavanı tekliflerini ilgili mevzuatta istenen kapsam ve sürede kuruma sunar.
 • Kabul edilen net yatırım harcaması hesaplamasında varlık satış gelirleri; birinci tarife uygulama dönemi öncesinde tesis edilmiş veya iktisap edilmiş varlıklar, herhangi bir uygulama döneminde dağıtım faaliyetinin yürütülmesi için tesis edilmiş veya iktisap edilmiş varlıklar, dağıtım faaliyetinin yürütülmesi için tesis veya iktisap edilmiş varlıklardan meydana gelen hurda varlıklar dikkate alınarak hesaplanır.
 • Düzenlemiş varlık tabanına ve makul getiri totarı ile reel makul getiri oranı hesaplamaları belirtildi.
 • Dağıtım şirketlerinin gelir düzenlemesinde dikkate alınacak parametrelerin belirlenme esasları belirtildi.
 • Gelir tavanları ve düzeltme bileşenlerine ilişkin hesaplamalar düzenlendi.
 • Dağıtım Sistemi Gelirlerinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ yürürlükten kaldırıldı.

YENİLENEBİLİR ENEJİ ALANINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAK BELGESİ VE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAK GARANTİ BELGESİ KAPSAMINDA DÜZENLEMELER GETİRİLDİ.

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 14 Kasım 2020 tarihli 31304 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Yenilenebilir enerji kaynak belgesi ifadesinin kısaltması olan YEKBEL, YEK Belgesi olarak değiştirildi.
 • Yenilenebilir enerji kaynak garanti belgesi (YEK-G belgesi): Tüketiciye tedarik edilen elektrik enerjisinin belirli bir miktarının veya oranının Elektrik Piyasasında Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Belgesi Yönetmeliği kapsamındaki yenilenebilir enerji kaynaklarından üretildiğine dair kanıt sağlayan ve ihraç edilen, her biri 1 MWh elektrik üretimine tekabül eden elektronik belgeyi ifade etmekte olup, işbu tanım eklendi.
 • Tüketicilere tedarik edilen elektrik enerjisinin yenilenebilir enerji kaynaklarından üretildiğinin takibi, ispat ve ifşa edilmesi ile tüketicilerin yenilenebilir kaynaklardan üretilen elektrik enerjisini belgelendirerek tedarik etmesine imkân sağlamak amacıyla Kurumca yetkilendirilen lisans sahibi tüzel kişi tarafından Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Belgesi (YEK-G belgesi) ihraç edilmektedir. YEK-G belgesine ilişkin hususlar Elektrik Piyasasında Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Belgesi Yönetmeliğinde düzenlendi.

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.’NİN VADELİ ELEKTRİK PİYASASI VE ORGANİZE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAĞI GARANTİ PİYASASI’NDA GERÇEKLEŞEN İŞLEMLER İÇİN NAKİT TAKAS VE TEMİNAT HİZMETİ VERMESİNE İZİN VERİLDİ.

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.’nin Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemi İşleticiliği Faaliyetlerine İlave Olarak Yürütebileceği Diğer Faaliyetlere İlişkin Karar (Karar Sayısı:10975/20574) 25 Kasım 2020 tarihli 31315 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre;

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.’nin (Takasbank) Vadeli Elektrik Piyasası ve Organize Yenilenebilir Enerji Kaynağı Garanti Piyasası’nda gerçekleşen işlemler için nakit takas ve teminat yönetimi hizmeti vermesinin, Takasbank’ın gerçekleştirebileceği diğer faaliyetler çerçevesinde onaylanmasına ve menkul kıymet mutabakat sistemi işletmek üzere 12.06.2015 tarih ve 10158/19757 sayılı Karar ile Takasbank’a verilmiş olan faaliyet izni kapsamına alınmasına karar verildi.

ATAMA VE GÖREVLENDİRMELER

Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2020/479, 480, 481, 482) 5 Kasım 2020 tarihli 31295 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bu Karar kapsamında;

 • Enformasyon Genel Müdürü Hüseyin Müftüoğlu görevden alındı, yerine Murat Karagöz atandı.
 • İkili Siyasi İşler Genel Müdürlüğü’ne Zeki Levent Gümrükçü atandı.
 • İkili Siyasi İşler Genel Müdürlüğü’ne Hatice Nur Sağman atandı.
 • İkili Siyasi İşler Genel Müdürlüğü’ne Yönet Can Tezel’in atandı.
 • Doğu Afrika Genel Müdür Yardımcılığı’na Mehmet Fatih Ak atandı.
 • Protokol Genel Müdür Yardımcılığı’na Feral Çekerek Oruçkaptan atandı.
 • Dış İşleri Bakanlığı’nda yer alan Dış Politika Danışma Kurulu Üyeliği’ne Süleyman Gökçe atandı.
 • Avrupa Birliği Başkanlığı’nda yer alan 1.Hukuk Müşavirliği’ne Adem Maraşlı atandı.

 

Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2020/484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502) 7 Kasım 2020 tarihli 31297 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bu Karar kapsamında;

 • Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyeliği’ne Nihat Zeybekçi atandı.
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı’na Ertuğrul Çalışkan atandı.
 • Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdür Yardımcılığı’na Muharrem Kiraz atandı.
 • Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği’ne Osman İlter atandı.
 • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal’ın görevden alınarak yerine Naci Ağbal atandı.
 • Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’na İbrahim Şenel atandı.
 • Ticaret Bakanlığı Ticaret Başmüfettişliği‘ne Hakan Çalış atandı.
 • Ticaret Bakanlığı Ticaret Başmüfettişliği’ne ticaret müfettişleri Hasan Yaldız ve Ali Said Dolu atandı.

 

Görevden Affını İsteyen ve Görevden Af Talebi Kabul Edilen Berat ALBAYRAK’tan Boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığına Lütfi ELVAN’ın Atanması Hakkında Karar (Karar: 2020/507) 10 Kasım 2020 tarihli 31300 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Karar kapsamında; görevden affını isteyen ve görevden af talebi kabul edilen Berat ALBAYRAK’tan boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığı’na Lütfi ELVAN atandı.

 

Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2020/508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528) 11 Kasım 2020 tarihli 31301 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bu Karar kapsamında;

 • Adalet Bakanlığı’nda açık bulunan Adalet Başmüfettişliklerine, Adalet Müfettişleri Kerem Kerim ARSLAN, Berkay ALTUĞ, Mehmet OĞRAŞ ve Semih ÇAYÖNÜ atandı.
 • Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürü Ahmet AÇIKGÖZ görevden alındı ve bu suretle boşalan Sigorta Primleri Genel Müdürlüğüne Savaş ALIÇ atandı.
 • Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü; XII. Bölge Müdürlüğüne, XXII. Bölge Müdürü Tamer TAŞKIRAN, XXII. Bölge Müdürlüğüne İsmail ERTÜRK, III. Bölge Müdürlüğüne Yusuf MEŞHUR atandı.
 • Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü I. Hukuk Müşaviri Ali Rıza GÖK görevden alındı ve bu suretle boşalan I. Hukuk Müşavirliğine Hikmetullah ARVAS atandı.
 • Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü’nde Açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığına, Deniz COŞKUN atandı.
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı Adana İl Kültür ve Turizm Müdürü Sabri TARİ görevden alındı.
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda açık bulunan Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Serkan BİRCAN atandı.
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda açık bulunan Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Murat YILMAZ atandı.
 • Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan; İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Murat KARAÇANTA, Kırıkkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne, Bitlis İl Kültür ve Turizm Müdürü Ramazan GENCAN, Niğde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Alper Lütfi GÖNCÜ atandı.
 • Sağlık Bakanlığı’nda açık bulunan Başmüfettişliklere Müfettişler Eda KARATAŞ ve Mesut ÜK atandı.
 • Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nda açık bulunan Kalkınma Ajansları Genel Müdür Yardımcılığına Mustafa IŞIK atandı.
 • Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında açık bulunan Metroloji ve Sanayi Ürünleri Güvenliği Genel Müdür Yardımcılığına Haşan Hüseyin MUTLU atandı.
 • Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında açık bulunan Metroloji ve Sanayi Ürünleri Güvenliği Genel Müdür Yardımcılığına Sıdıka Çiğdem KANMAZ atandı.
 • Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında açık bulunan Çankırı İl Müdürlüğüne Emrullah CELEPVERDİ atandı.
 • Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında açık bulunan Zonguldak İl Müdürlüğüne Yaşar KARAMAN atandı.
 • Tarım ve Orman Bakanlığı’nda açık bulunan Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Dursun KELKİT atandı. Açık bulunan Bartın Tarım ve Orman Müdürlüğüne Yasin ÖNDER atandı.
 • Ticaret Bakanlığında açık bulunan Ticaret Müfettişliklerine, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren Ticaret Müfettiş Yardımcıları Osman AKKOR, Adem DEMİRCİ, Cengiz SOYLU, Selçuk DELİGÖZ, Göksel ÇETİNKOL ve Emin ÖZER atandı.

 

Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2020/536, 537, 538, 539, 540) 18 Kasım 2020 tarihli 31308 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bu Karar kapsamında;

 • Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet GÜVEN görevden alındı ve Bakan Yardımcılığına Prof. Dr. Sabahattin AYDIN atandı.
 • Türkiye Kömür işletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığına ve Yönetim Kurulu Üyeliğine Ayhan KANDEMİR atandı.
 • Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine Zübeyir ÇALIŞAN atandı.
 • Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan Müfettişliğe, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren Müfettiş Yardımcısı Mustafa Yavuz ÜLKÜM atandı.
 • Tarım ve Orman Bakanlığı X. Bölge Müdürü Haşan BAŞYİĞİT görevden atandı.

ULUSLARARASI ANTLAŞMALARA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE AZERBAYCAN CUMHURİYETİ ARASINDA STRATEJİK ORTAKLIK VE KARŞILIKLI YARDIM ANLAŞMASI HÜKÜMLERİNDEN KAYNAKLANAN TAAHHÜTLERİN YERİNE GETİRİLMESİNE İLİŞKİN KARAR ALINDI.

1272 Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Stratejik Ortaklık ve Karşılıklı Yardım Anlaşması Hükümlerinden Kaynaklanan Taahhütlerimizi Yerine Getirmek, Ateşkesin Tesisi, İhlallerin Önlenmesi, Bölgede Barış ve İstikrarın Sağlanması Amacıyla Türkiye’nin Yüksek Menfaatlerini Etkili Şekilde Korumak ve Kollamak Üzere, Hudut, Şümul, Miktar ve Zamanı Cumhurbaşkanınca Takdir ve Tayin Olunacak Şekilde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Ortak Merkezin Görevlerinin İfası Yönünde Hareket Etmek Üzere Yabancı Ülkelere Gönderilmesi, Bu Kuvvetlerin Cumhurbaşkanının Belirleyeceği Esaslara Göre Kullanılması ile Risk ve Tehditlerin Giderilmesi İçin Her Türlü Tedbirin Alınması ve Bunlara İmkân Sağlayacak Düzenlemelerin Cumhurbaşkanı Tarafından Belirlenecek Esaslara Göre Yapılması İçin Anayasa’nın 92’nci Maddesi Uyarınca Bir Yıl Süreyle İzin Verilmesine Dair Karar 18 Kasım 2020 tarihli 31308 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre; Dost ve kardeş ülke Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarını kurtarma mücadelesi yıllardır devam etmektedir. Ermenistan’ın 27 Eylül 2020 tarihinde Yukarı Karabağ cephe hattı boyunca askeri ve sivil hedeflere yönelik saldırılarına cevaben Azerbaycan, meşru müdafaa hakkına dayanarak başlattığı karşı harekât sonucunda, işgal altındaki topraklarının kurtarılması yönünde önemli başarı elde etmiştir. Türkiye, uluslararası hukuk ve meşru egemenlik hakları temelinde, Azerbaycan’a toprak bütünlüğü dâhil tüm haklarını savunabilmesi için sürecin başından itibaren destek vermiştir. Neticede Azerbaycan’ın karşı harekâtında sağladığı ilerleme sahada yeni bir durum ortaya çıkarmıştır.

Azerbaycan, Rusya ve Ermenistan’ın aralarında vardıkları mutabakat uyarınca, 10 Kasım 2020 tarihinde saat 00.00 itibarıyla bölgede ateşkes tesis edilmiş ve işgal altındaki bazı bölgelerin belirlenen takvime göre Azerbaycan’a iadesini içeren bir plan ilan edildi.

Varılan mutabakata göre, ateşkese uyulup uyulmadığının denetlenmesi amacıyla işgalden kurtarılan Azerbaycan topraklarında bir Ortak Merkez oluşturulacaktır. Azerbaycan’ın talebi üzerine Merkezde Türkiye ve Rusya’nın müştereken yer almaları kararlaştırıldı.

Azerbaycan’ın belirleyeceği yerde Türkiye’nin Rusya ile birlikte kuracağı Ortak Merkezde ve bu Merkezin icra edeceği faaliyetlerde Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin ve lüzumuna göre ülkemizden sivil personelin görev yapmasının, 16 Ağustos 2010 tarihinde imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Stratejik Ortaklık ve Karşılıklı Yardım Anlaşması” uyarınca ülkemizin taahhütlerine uygun, Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünü tescil eden uluslararası hukuk, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı ilkeleriyle uyumlu olduğu; bölge halklarının da huzur ve refahı yararına olacağı, ayrıca milli çıkarlarımız bakımından gerekli olduğu değerlendirildi.

Bu mülahazalarla, “Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Stratejik Ortaklık ve Karşılıklı Yardım Anlaşması” hükümlerinden kaynaklanan taahhütlerimizi yerine getirmek, ateşkesin tesisi, ihlallerin önlenmesi, bölgede barış ve istikrarın sağlanması amacıyla Türkiye’nin yüksek menfaatlerini etkili şekilde korumak ve kollamak üzere, hudut, şümul, miktar ve zamanı Cumhurbaşkanınca takdir ve tayin olunacak şekilde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Ortak Merkezin görevlerinin ifası yönünde hareket etmek üzere yabancı ülkelere gönderilmesi, bu kuvvetlerin Cumhurbaşkanının belirleyeceği esaslara göre kullanılması ile risk ve tehditlerin giderilmesi için her türlü tedbirin alınması ve bunlara imkân sağlayacak düzenlemelerin Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek esaslara göre yapılması için Anayasa’nın 92. maddesi uyarınca bir yıl süreyle izin verilmesi, kabul edildi.

ÇEVRE MEVZUATI KAPSAMINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

ÇEVRE İZİN VE LİSANS YÖNETMELİĞİ’NİN ENERJİ ENDÜSTRİSİ KAPSAMINDAKİ HÜKÜMLERİNDE JEOTERMAL ENERJİ ÜRETİM TESİSLERİ İLİŞKİN DÜZENLEME YAPILDI.

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 6 Kasım 2020 tarihli 31296 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğine geçici madde eklendi. Yönetmelik’in Ek-2 sayılı listesinde yer alan çevreye kirletici etkisi olan işletmelerin belirtildiği Enerji Endüstrisi başlığı altına “Kurulu gücü 5MWe ve üzerinde olan jeotermal enerji üretim tesisleri” eklenmiş olup bu tesislerin için Yönetmelik’ten doğan yükümlülüklerin 30.06.2021 tarihinden itibaren uygulanacağı düzenlendi.

 

SANAYİ KAYNAKLI HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ’NDE JEOTERMAL ENERJİ ÜRETİM TESİSLERİ İLİŞKİN DÜZENLEME YAPILDI.

Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 6 Kasım 2020 tarihli 31296 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmelik’ine geçici madde eklendi.

Yönetmelik’in Ek-5 sayılı listesine “Jeotermal Enerji Üretim Tesisleri” eklenmiş olup jeotermal enerji santrallerinde aşağıda verilen değerlerden fazla H2S emisyonu salınamayacağı düzenlendi.

JEOTERMAL ENERJİ ÜRETİM TESİSLERİNDE H2S PARAMETRELERİNİN İZLENMESİNE VE SEÖS ANALİZÖRLERİNE İLİŞKİN DÜZENLEME YAPILDI.

Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 6 Kasım 2020 tarihli 31296 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Jeotermal enerji üretim tesislerinde H2S parametresinin sürekli olarak izlenmesi gerektiğinde kullanılacak analizörlerin TS EN 14181 standardı kapsamında KGS1 sertifikasının bulunmaması durumunda, bu parametrenin ölçümünü SEÖS ile gerçekleştirmek amacıyla seçilecek olan analizörün, CE belgeli, TS EN 15267-3 ve TS EN ISO 14956 standartlarına ya da dünya genelinde bu standartların muadili olarak kullanılan standartlara göre performans ve belirsizlik testlerinin yapılmış ve şartları sağladığının belgelenmiş olması; ısıl dönüştürücü ve kimyasal ölçüm metotları olmadan, optik ışık metodu ile doğrudan H2S ölçümü yapabilen, uygun ölçüm aralığına sahip olması zorunludur.
 • Ülkemizde geliştirilerek üretilen SEÖS analizörlerinin, TS EN 14181 içerisinde yer alan KGS1’e göre performans testleri ve belirsizlik hesaplarının TÜBİTAK MAM tarafından, TS EN 15267-3 ve TS EN ISO 14956 standartlarına göre yapılarak şartların sağlandığının raporlanması durumunda, söz konusu analizörlerde KGS1 sertifika zorunluluğu aranmayacaktır.

GÜMRÜK VE VERGİ MEVZUATI KAPSAMINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

BAZI GÜMRÜK VERGİLERİ, İDARİ PARA CEZALARI, FAİZLER, GECİKME FAİZLERİ VE GECİKME ZAMMI ALACAKLARININ YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN DÜZENLEME GETİRİLDİ.

7256 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 17 Kasım 2020 tarihli 31307 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bu kanun 31.08.2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önce 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri ve gecikme zammı alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin hükümler içermektedir. Daha önceki yapılandırmalardan farklı olarak bu kez sadece kesinleşmiş alacaklar kapsamda bulunmaktadır. İdari itiraz ve dava yoluna gidilmiş olması nedeniyle henüz kesinleşmemiş alacaklar kapsamda olmayacaktır. Buna göre;

A. BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE İLGİLİ OLARAK:

Bir alacağın kesinleşmiş olarak kabul edilmesi için 17.11.2020 tarihi itibariyle;

 • İlk derece yargı mercileri nezdinde dava açma süresi geçmiş,
 • İtiraz/istinaf veya temyiz süreleri geçmiş,
 • İdari para cezalarına ilişkin idari yaptırım kararlarına karşı dava açma süresi geçmiş
 • Uzlaşma hükümlerinden yararlanma süresi geçmiş veya uzlaşılmış

olması gerekmektedir.

Yapılandırma kapsamına özetle;

 • Vergi Usul Kanunu kapsamına giren vergiler ve vergi cezaları ile bunlara bağlı gecikme faizleri, gecikme zamları gibi fer’i alacaklar,
 • Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme zammı alacakları,
 • Sigorta primleri ve topluluk sigortası primleri, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi,
 • İl özel idarelerinin, 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen asli ve fer’i amme alacakları,
 • Belediyelerce tahsil edilen bütün vergiler, vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları,
 • Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu hükümlerine göre üyelerin oda ve borsalara, esnaf ve sanatkarların üyesi oldukları odalara, TÜRMOB’a, Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin ait olan aidat ve diğer bazı alacaklar
 • Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarının (YİKOB) 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen asli ve fer’i amme alacakları,
 • KOSGEB tarafından kullandırılan ve uygunsuzluğu tespit edilmiş destek ödemelerinden kaynaklı olan alacaklar,
 • Organize sanayi bölgelerine ve sanayi sitesi yapı kooperatiflerine kullandırılan kredilerden kaynaklı alacaklar,
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü ve mazbut vakıfların kira alacakları,
 • Türk Standardları Enstitüsünün alacakları,
 • İl özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile sermayesinin %50’sinden fazlası bunlara ait şirketlerin mülkiyetinde bulunan taşınmazlar hakkında yaptıkları satış, irtifak hakkı ve kiralama işlemlerinden kaynaklanan kullanım bedelleri ve hasılat payları alacakları,
 • Kalkınma ajanslarının özel idareler, belediyeler ve sanayi odalarından olan alacakları

girmektedir.

Yapılandırmaya konu olacak alacaklar esas itibariyle 31.08.2020 tarihi dikkate alınarak belirlendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince tahsil edilen alacaklarda;

 • 08.2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları,
 • 2020 yılına ilişkin olarak 31.08.2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önce tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları,
 • 08.2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları

girmektedir.

 • Vergilendirme dönemi yıllık olan vergilerde, beyanname verme süresi 31.08.2020 tarihine (bu tarih dâhil) kadar olan vergiler Kanun kapsamındadır. Buna göre, yıllık beyanname ile beyan edilen gelir ve kurumlar vergisinde2019 yılı ve önceki yıllara ilişkin vergilendirme dönemleri kapsama girmektedir.
 • Vergilendirme dönemi aylık olan vergilerde, Temmuz-2020 vergilendirme dönemi ve önceki dönemler kapsama girmekte, Ağustos- 2020 vergilendirme dönemi ise kapsama girmemektedir.
 • 2020 yılına ilişkin olarak 31.08.2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önce tahakkuk edenmotorlu taşıtlar vergisi, yıllık harçlar gibi alacaklar Kanunun kapsamına girmektedir.
 • 08.2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önce 4458 sayılı Gümrük Kanunuve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme zammı alacakları kanun kapsamına girmektedir.

Kanuna göre kesinleşmiş alacakların yeniden yapılandırılmasında ödenecek ve silinecek kamu alacakları özetle aşağıdaki şekilde olacaktır.

Ödenecek TutarTahsilinden Vazgeçilecek Tutar
Vergi / Gümrük vergisi asıllarının tamamıVergi aslına bağlı olarak kesilen cezaların ya da idari para cezalarının tamamı
Vergi aslına bağlı olmayan cezaların % 50’siVergi aslına bağlı olmayan cezaların kalan % 50’si
İştirak, yardım ve teşvik fiilleri nedeniyle kesilen vergi cezalarının % 50’siİştirak, yardım ve teşvik fiilleri nedeniyle kesilen vergi cezalarının kalan % 50’si
Gecikme faizi, gecikme zammı ve gecikme cezası yerine Yİ-ÜFE esas alınarak belirlenecek tutarGecikme cezası, gecikme zammı, gecikme faizi gibi fer’i alacakların tamamı

Bu madde hükmünden yararlanmak isteyen borçluların maddede belirtilen şartların yanı sıra dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları gerekmektedir.

B. VARLIK BARIŞI İLE İLGİLİ OLARAK:

Varlık barışı kapsamına;

 • Yurt dışında bulunan; para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları,
 • Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye’de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan; para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar

girmektedir. Yurt dışında bulunan söz konusu varlıkları 30.06.2021 tarihine kadar Türkiye’deki banka veya aracı kuruma bildiren gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebileceklerdir. Türkiye’de bulunan varlıklar, 30.06.2021 tarihine kadar vergi dairelerine bildirilecektir. Düzenleme kapsamında hem Türkiye’deki varlıklar hem de yurt dışındaki varlıklar için herhangi bir vergi ödemesi bulunmamaktadır. Bu düzenlemeden faydalanılabilmesi için bildirilen varlıkların, bildirimin yapıldığı tarihten itibaren 3 ay içinde Türkiye’ye getirilmesi veya Türkiye’deki banka ya da aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi şarttır. Ancak, Yurt dışında bulunan varlıklar, yurt dışında bulunan banka veya finansal kurumlardan kullanılan ve kanuni defterlerde kayıtlı olan kredilerin en geç 30.06.2021 tarihine kadar kapatılmasında kullanılabilecektir. Bu takdirde, defter kayıtlarından düşülmesi kaydıyla, borcun ödenmesinde kullanılan varlıklar için Türkiye’ye getirilme şartı aranmaksızın bu madde hükümlerinden yararlanılacaktır.

 • Öte yandan, kanuni defterlerde kayıtlı olan sermaye avanslarının, yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının bu maddenin yürürlüğe girmesinden önce Türkiye’ye getirilmek suretiyle karşılanmış olması hâlinde, söz konusu avansların defter kayıtlarından düşülmesi kaydıyla bu madde hükümlerinden yararlanılabilecektir.
 • 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca defter tutan mükellefler, bu madde kapsamında Türkiye’ye getirilen varlıklarını, dönem kazancının tespitinde dikkate almaksızın işletmelerine dâhil edebilecekleri gibi aynı varlıkları vergiye tabi kazancın ve kurumlar için dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate almaksızın işletmelerinden çekebileceklerdir. Türkiye’de bulunan varlıklar, 30.06.2021tarihine kadar, dönem kazancının tespitinde dikkate alınmaksızın kanuni defterlere kaydedilebilecektir. Bu takdirde, söz konusu varlıklar vergiye tabi kazancın ve kurumlar için dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate alınmaksızın işletmeden çekilebilecektir.
 • Düzenleme kapsamında bildirilen taşınmazların ayni sermaye olarak konulmak suretiyle işletme kayıtlarına alınması hâlinde, sermaye artırım kararının bildirim tarihi itibariylealınmış olması ve söz konusu kararın bildirim tarihini izleyen onuncu ayın sonuna kadar ticaret siciline tescil edilmesi kaydıyla, bu madde hükümlerinden faydalanılabilecektir.
 • Türkiye’ye getirilen veya kanuni defterlere kaydedilen varlıkların elden çıkarılmasından doğan zararlar, gelir veya kurumlar vergisi uygulaması bakımından gider veya indirim olarak kabul edilmeyecektir.
 • Bu düzenleme kapsamında bildirilen varlıklar nedeniyle hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacaktır.

C.  İSTİHDAMA YÖNELİK DÜZENLEMELER İLE İLGİLİ OLARAK:

1) İşsizlik ödeneğinden yararlandırılan kişilerin istihdama daha hızlı dönüşlerinin teşvik edilmesi

İşsizlik ödeneğinden yararlandırılan kişilerin istihdama daha hızlı dönüşlerinin teşvik edilmesi amacıyla bu kişilerin, işten ayrılmalarını takip eden 90 gün içerisinde işe girmeleri ve bu iş yerinde 12 ay süreyle kesintisiz çalışmaları halinde uzun vadeli sigorta primlerinin tamamının İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanması düzenlenmektedir.

2) Genç, kadın ve mesleki belge sahibi olanların istihdamına yönelik teşvik uygulamasında sürenin uzatılması

31.12.2020 tarihinde süresi dolan, genç, kadın ve mesleki belge sahibi olanların istihdamına yönelik teşvik uygulaması süresinin 31.12.2023 tarihine kadar uzatılabilmesine yönelik Cumhurbaşkanına yetki verildi.

3) İlave istihdam teşvikinde sürenin uzatılması

01.01.2018 ila 31.12.2020 tarihleri arasında özel sektör işverenlerince bir önceki yıl ortalamasına ilave istihdam edilen kişiler için 12 ay, bu kişinin kadın, genç veya engelli olması durumunda 18 ay süreyle prim teşviki verilmesine ilişkin sürenin 31.12.2023 tarihine kadar uzatılabilmesine yönelik Cumhurbaşkanına yetki verildi.

4) Kısa çalışma ödeneği süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı’na yetki verilmesi

Kısa çalışma ödeneği süresinin 30.6.2021 tarihine kadar uzatılmasına yönelik Cumhurbaşkanına yetki verildi.

5) Normalleşme desteğinden yararlanma süresinin uzatılması

01.07.2020 tarihinden önce kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan özel sektör işyerlerinde, kısa çalışmanın sona ermesi ve haftalık normal çalışma sürelerine dönülmesi durumunda İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 26. madde uyarınca sağlanan normalleşme desteğinin uygulama süresinin 30.06.2021 tarihine kadar uzatılabilmesine ilişkin Cumhurbaşkanına yetki verildi.

6) İş veya hizmet sözleşmesi 01.01.2019-17.04.2020 döneminde sona erenlerin aynı işverenler tarafından fiilen çalıştırılmaları halinde destek uygulaması

İşsiz halde bulunan kişilerin yeniden istihdamı ile Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmeksizin çalışan kişilerin de istihdam edilebilmesi için; iş veya hizmet sözleşmesi 01.01.2019-17.04.2020 döneminde sona erenler ile Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmeksizin çalışanların en son çalıştıkları işyerlerine başvurmaları ve bu işverenler tarafından fiilen çalıştırılmaları halinde;

 • Bu sigortalılar için işverenlere her ay bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle günlük 44,15 destek verilmesi,
 • Başvuruda bulananlardan işveren tarafından işe alınıp ücretsiz izne ayrılanlar için ise günlük 39,24 TL nakdi ücret desteği verilmesi,
 • Ayrıca bu kapsamda olup başvurusunun kabul edilmediğini bildirenler için de maddede sayılan şartlar dahilinde hane başına günlük 34,34 TL destek verilmesi

düzenlendi.

7) 2019-Ocak-2020-Nisan döneminde en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak istihdam edilecek her bir sigortalı için destek uygulaması

İşverenler tarafından 2019-Ocak-2020-Nisan döneminde en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak istihdam edilecek her bir sigortalı için her ay bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle destek sağlanması düzenlenmektedir. Bu destek kapsamında, işe alındığı tarihten itibaren fiilen çalıştırılacak sigortalılar için günlük 44,15 TL; ilave olarak işe alınacaklardan işveren tarafından ücretsiz izne ayrılacak olanlara ise günlük 39,24 TL nakdi ücret desteği verilmesi düzenlenmektedir.

D. VERGİ KANUNLARINDAKİ DÜZENLEMELER İLE İLGİLİ OLARAK:

1) Kurumlar Vergisi Oranı İndirimi

Payları Borsa İstanbul Pay Piyasasında ilk defa işlem görmek üzere en az %20 oranında halka arz edilen kurumların paylarının ilk defa halka arz edildiği hesap döneminden başlamak üzere 5 hesap dönemine ait kurum kazançlarına, kurumlar vergisi oranının 2 puan indirimli olarak uygulanması düzenlenmektedir. İndirimden yararlanılan hesap döneminden itibaren 5 hesap dönemi içinde pay oranına ilişkin bu fıkrada belirlenen şartın kaybedilmesi hâlinde, indirimli vergi oranı uygulaması nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın gecikme faizi ile birlikte tahsil edilecektir. Ayrıca, bu uygulamadan; bankalar, fınansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri, finansman şirketleri, ödeme ve elektronik para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumları ile sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik şirketleri hariç tutulmuştur.

2) Sermaye şirketlerinin kendi hisselerini iktisabı

Tam mükellef sermaye şirketlerinin Türk Ticaret Kanunu hükümleri kapsamında kendi hisse senetlerini veya ortaklık paylarını iktisap etmeleri durumunda bunları;

 • Sermaye azaltımı yoluyla itfa etmeleri halinde iktisap bedeli ile hisse senetlerinin veya ortaklık paylarının itibari değeri arasındaki fark tutarın sermaye azaltımına ilişkin kararın ticaret sicilinde tescil edildiği tarih,
 • İktisap bedelinin altında bir bedel karşılığında elden çıkarmaları halinde iktisap bedeli ile elden çıkarma bedeli arasındaki fark tutarın elden çıkarma tarihi,
 • İktisap ettikleri tarihten itibaren iki tam yıl içerisinde, sermaye azaltımı yoluyla itfa etmemeleri veya elden çıkarmamaları halinde, iktisap bedeli ile hisse senetlerinin veya ortaklık paylarının itibari değeri arasındaki fark tutarın iktisap tarihinden itibaren iki tam yıllık sürenin son günü

itibarıyla dağıtılmış kar payı sayılacak ve bu tutarlar üzerinden %15 vergi tevkifatı yapılacaktır.

Maddede, ayrıca tevkif edilen vergilerin herhangi bir vergiden mahsup edilemeyeceği düzenlenmekte ve Cumhurbaşkanına tam mükellef sermaye şirketinin paylarının Borsa İstanbul’da işlem görüp görmemesine, işlem gören paylarının toplam payları içindeki oranına, geri alınan payların Borsa İstanbul’da işlem gören paylardan olup olmamasına, tam mükellef kurumlardan geri alınıp alınmamasına, tam mükellef sermaye şirketinin yıllık satış hasılatı ve diğer gelirlerinin toplam tutarına göre ayrı ayrı ya da birlikte,  bu oranı sıfıra kadar indirmeye veya bir katına kadar artırmak suretiyle yeniden tespit etmeye yetki verilmektedir.

3) Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67. maddesi düzenlemeleri

Menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılması ve elde tutulması sürecinde elde edilen gelirler ile mevduat faizleri, repo gelirleri ve özel fınans kurulularından elde edilen gelirlerin vergilendirilmesine yönelik hükümler içeren Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67. maddesinin uygulama süresi 31.12.2025 tarihine kadar uzatılmakta, istisna kapsamındaki kazançların hangi durumda madde kapsamında tevkifata tabi olacağı hususuna açıklık getirilmektedir.

Bu kapsamda;

 • Bazı Kanunlarla vergi muafiyeti tanınan veya istisna tutulan kurum gelirlerinin, 193 sayılı Kanunun geçici 67. maddesi kapsamında tevkifata tabi tutulup tutulamayacağına ilişkin ihtilaflar söz konusu olmaktadır. Yapılan düzenlemeyle söz konusu hususa açıklık kazandırılmakta, diğer Kanunlarda, açık olarak tevkif suretiyle kesilen vergileri de kapsayan bir istisna veya muafiyet hükmü mevcut olmadığı sürece bu kurumların gelirlerine geçici 67. madde kapsamında tevkifat yapılacağı belirtilmektedir.
 • Banka ve aracı kurumlar vasıtasıyla gerçekleştirilen kaldıraçlı alım satım (foreks) işlemlerinden elde edilen gelirlerin geçici 67. madde kapsamında kaynakta kesinti suretiyle vergilendirilmesi düzenlenmektedir.

4) İhracata Yeni Teşvik

Tam mükellef gerçek kişilerin mal ihracından elde ettikleri kazançlarının %50’sinin beyannamede bildirilen gelirlerden indirilmesine imkân tanınmaktadır.

Bu indirimden yararlanılabilmesi için bu kapsamda sayılan;

 • İhracattan kaynaklanan hasılatları toplamı yıllık 400.000 Türk lirasına kadar olanların, ilgili yılda kendilerinin sigortalı olması,
 • İhracattan kaynaklanan hasılatları toplamı yıllık 800.000 Türk lirasına kadar olanların, ilgili yılda kendilerinin sigortalı olması ve en az ortalama bir tam zamanlı ya da eş değer kısmi zamanlı işçi çalıştırması,
 • İhracattan kaynaklanan hasılatları toplamı yıllık 1.600.000 Türk lirasına kadar olanların, ilgili yılda kendilerinin sigortalı olması ve en az ortalama iki tam zamanlı ya da eş değer kısmi zamanlı işçi çalıştırması,
 • İhracattan kaynaklanan hasılatları toplamı yıllık 2.400.000 Türk lirasına kadar olanların, ilgili yılda kendilerinin sigortalı olması ve en az ortalama üç tam zamanlı ya da eş değer kısmi zamanlı işçi çalıştırması

gerekmektedir.

5) Konaklama vergisinin yürürlük tarihinin ertelenmesi

Konaklama vergisinin yürürlük tarihi “01.01.2021’den “01.01.2022” tarihine ertelendi.

6) Katma Değer Vergisinde süre uzatımları

Dahilde işleme rejimi kapsamında ithal ürünlerin vergisiz temini nedeniyle, bu alanda yerli üreticiler aleyhine rekabet eşitsizliği oluşmasını önlemek üzere, dahilde işleme izin belgesine sahip mükelleflerin yurt içinden temin edecekleri maddelerde 3065 sayılı Kanunun 11/1-c maddesinde düzenlenen tecil- terkin uygulaması kapsamında işlem yapılabilmesine devam edilmesi sağlanmaktadır.

7) Üzerinde turizm tesisleri yapılmak üzere adlarına kamu arazisi tahsis edilen Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli yatırımcıların ödemelerine 1 yıl erteleme

Üzerinde turizm tesisleri yapılmak üzere adlarına kamu arazisi tahsis edilen Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli yatırımcılar ve işletmecilerden; irtifak hakkı tesis edilip edilmediğine veya kullanma izni verilip verilmediğine bakılmaksızın 01.07.2020 tarihi ile 31.12.2020 tarihi arasındaki dönemde , 4706 sayılı Kanun’un geçici 25. maddesi kapsamında ertelenen bedeller de dâhil, tahsil edilmesi gereken kira, kesin izin, kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma izni, yararlanma, ilave yararlanma bedelleri ve hasılat payları ile Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli turizm tesislerinin yatırımcıları ve işletmecilerinden bu faaliyetleri dolayısıyla Hazine taşınmazlarını izinsiz kullanımlarından dolayı aynı dönemde tahsil edilmesi gereken ecrimisillerin ödeme süreleri, başvuru şartı aranmaksızın bir yıl ertelenmesi ve bu alacaklar ertelenen süre sonuna kadar herhangi bir zam veya faiz uygulanmadan tahsil edilmesi düzenlenmektedir.

Bu Kanun’un

 • İş veya hizmet sözleşmesi 01.01.2019-17.04.2020 döneminde sona erenlerin aynı işverenler tarafından fiilen çalıştırılmaları halinde destek uygulaması ile 2019-Ocak-2020-Nisan döneminde en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak istihdam edilecek her bir sigortalı için destek uygulaması hususlarını içeren 12. ve 13. madde hükümleri 12.2020 tarihinde;
 • Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67. maddesi düzenlemeleri ve İhracata Yeni Teşvik hususlarını içeren 16.ve 19. madde hükümleri 01.01.2021 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere 11.2020 tarihinde,
 • Kurumlar Vergisi Oranı İndirimi düzenlemesi 01.01.2021tarihinden, özel hesap dönemine tabi olan mükelleflerde 2021 takvim yılında başlayan özel hesap döneminin başından itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak üzere11.2020 tarihinde,
 • Diğer hükümleri 17.11.2020 tarihinde,

yürürlüğe girer.

 

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (SERBEST DOLAŞIMA GİRİŞ) (SERİ NO: 3) YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI.

Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş) (Seri No: 3)’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (Serbest Dolaşıma Giriş) (Seri No: 17) 19 Kasım 2020 tarihli 31309 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre; Gümrük Genel Tebliği(Serbest Dolaşıma Giriş) (Seri No: 3) yürürlükten kaldırıldı.

 

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TARİFE-SINIFLANDIRMA KARARLARI) (SERİ NO: 16)’NİN EKİ DEĞİŞTİRİLDİ.

Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 16)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 34) 21 Kasım 2020 tarihli 31311 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre; Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 16)’nin ekindeki “DGÖ ARMONİZE SİSTEM KOMİTESİNİN 51. DÖNEM KARARLARI” başlıklı tablonun dokuzuncu satırının “sınıflandırma” başlıklı üçüncü sütununda yer alan “82” ibaresi “8415.10” olarak değiştirildi.

 

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI’NA BAĞLI TAHSİL DAİRELERİNCE TAKİP EDİLEN AMME ALACAKLARI, İL ÖZEL İDARELERİ İLE BELEDİYELER VE YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIKLARINA AİT ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN İLİŞKİN DÜZENLEME GETİRİLDİ.

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7256 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1)7256 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ 27 Kasım 2020 tarihli 31317 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bazı alacakların yapılandırılmasına ilişkin hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girdi.

Bu Tebliğ ile 7256 sayılı Kanunun 3. maddesinin Hazine ve Maliye Bakanlığı’na verdiği yetkiye istinaden, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı tahsil dairelerince takip edilen amme alacakları, il özel idareleri ile belediyeler ve Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarına (YÎKOB) ait alacakların yapılandırılmasına ilişkin hükümlerin uygulanmasına dair usul ve esaslar belirlendi. Buna göre;

 • Kesinleşmiş Alacak tanımı yapıldı.
 • Bazı alacakların kesinleşme süreçleri düzenlendi.
 • Feragat yoluyla kesinleşme süreci düzenlendi.
 • Vergi, Beyanname ve Yİ-ÜFE Aylık Değişim Oranları Tanımları yapıldı.
 • Hazine Ve Maliye Bakanlığına Bağlı Tahsil Dairelerince Takip Edilen Amme Alacakları belirtildi.
 • İl Özel İdarelerince Takip Edilen Amme Alacakları belirtildi.
 • Belediyelerce Takip Edilen Alacaklar belirtildi.
 • YİKOB’larca Takip Edilen Alacaklar belirtildi.
 • Ayrıca, alacakların yapılandırılmasına ilişkin açıklamalar, usuller, tahsilinden vazgeçilen alacaklar ve diğer hususlar düzenlendi. Özellikle alacak tutarının tespiti ile Yİ-ÜFE Tutarının Hesaplanması hakkında örnek ve tablolar ile ayrıntılı olarak düzenlemeler yapıldı.

Yapılandırma düzenlemeleri ile ilgili olarak https://gib.gov.tr/ internet sayfası üzerinden uygulama detaylarına ulaşılabilmektedir.

YENİDEN DEĞERLEME ORANI 2020 YILI İÇİN %9,11 (DOKUZ VİRGÜL ON BİR) OLARAK BELİRLENDİ.

 • Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 521) 28 Kasım 2020 tarihli 31318 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu kapsamda yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olup bu oranın Hazine ve Maliye Bakanlığınca Resmi Gazete’de ilan edilmesi zorunluluğu belirtildi. Buna göre; yeniden değerleme oranı 2020 yılı için %9,11 (dokuz virgül on bir) olarak tespit edildi. Bu oranın, aynı zamanda 2020 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacağı düzenlendi. Bu kapsamda daha önce yayımlanmış olan tebliğler de yürürlükte kalmaya devam edecektir.

TÜKETİCİ MEVZUATI KAPSAMINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 5 Kasım 2020 tarihli 31295 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre;

 • Tanıtma ve kullanma kılavuzunun kalıcı veri saklayıcısıyla verilmesi durumunda, üretici veya ithalatçı tarafından malın veya ambalajının üzerinde tanıtma ve kullanma kılavuzuna erişim için gerekli bilgilendirmelerin yapılması gerektiği belirtildi.
 • Tanıtma ve kullanma kılavuzunda bulunması gereken bilgiler kapsamında üretici veya ithalatçıların internet sitesinde tüm yetkili servis istasyonlarına ve yedek parça malzemelerinin temin edileceği yerlere ilişkin güncel iletişim bilgilerine yer verilmesi gerektiği belirtildi.
 • Yine tanıtma ve kullanma kılavuzunda bulunması gereken bilgiler kapsamında tüm yetkili servis istasyonu bilgilerinin Bakanlık tarafından oluşturulan Servis Bilgi Sisteminde yer aldığına ilişkin bilgilere yer verilmesi gerektiği belirtildi.

Bu Yönetmelik, 01.01.2021 tarihinde yürürlüğe girecektir.

 

GARANTİ BELGESİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Garanti Belgesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 5 Kasım 2020 tarihli 31295 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre;

 • Kalıcı veri saklayıcısı tanımı; “Tüketicinin kendisine gönderilen bilgiyi, bu bilginin amacına uygun olarak makul bir süre incelemesine elverecek şekilde kaydedilmesini ve değiştirilmeden kopyalanmasını sağlayan ve bu bilgiye aynen ulaşılmasına imkân veren kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya ortamı ifade eder” şeklinde eklendi.
 • Garanti belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu ve bu sorumluluğun yerine getirildiğinin ispatı satıcıya ait kılındı.
 • Garanti belgesinin kâğıt üzerinde yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı (kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya ortam) aracılığıyla verilebilmesine imkan tanındı.
 • Tüketicinin talep etmesi halinde her halükarda kâğıt üzerinde yazılı olarak verilmesi zorunluluğu getirildi.
 • Mesafeli olarak kurulan sözleşmelerde garanti belgesinde,
 • Satıcının unvanı, adresi, telefonu ve diğer iletişim bilgileri ile yetkilisinin imzası ve kaşesi,
 • Fatura tarih ve sayısı,
 • Malın tüketiciye teslim tarihi ve yeri,

bulunmasına gerek olmadığı düzenlendi.

 • Garanti belgesinin kalıcı veri saklayıcısıyla verilmesi durumunda ise, imza ve kaşe şartı aranmayacaktır.

Bu Yönetmelik, 01.01.2021 tarihinde yürürlüğe girecektir.

 

SATIŞ SONRASI HİZMETLER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 5 Kasım 2020 tarihli 31295 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre;

 • Kalıcı veri saklayıcısı tanımı; “Tüketicinin kendisine gönderilen bilgiyi, bu bilginin amacına uygun olarak makul bir süre incelemesine elverecek şekilde kaydedilmesini ve değiştirilmeden kopyalanmasını sağlayan ve bu bilgiye aynen ulaşılmasına imkân veren kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya ortamı ifade eder” şeklinde eklendi.
 • Malın teslim alındığına dair belge ve servis fişinin kalıcı veri saklayıcısıyla da (kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya ortam) tüketiciye verilebileceği düzenlendi.
 • Tüketicinin talep etmesi halinde kâğıt üzerinde yazılı olarak verilmesi zorunluluğu getirildi. Bu belgelerin tüketiciye verildiğine ilişkin onayının alınması gerektiği düzenlendi. Bu onay, yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla alınabilecektir.
 • Tüketicinin onayının alındığının ispat yükü servis istasyonuna ait olacaktır.
 • Malın teslim alındığına dair belgenin ve servis fişinin kalıcı veri saklayıcısıyla (kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya ortam) verilmesi durumunda imza şartı aranmayacaktır.

Bu Yönetmelik, 01.01.2021 tarihinde yürürlüğe girecektir.

BANKACILIK MEVZUATI KAPSAMINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİNCE UYGULANACAK TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞ YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI.

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ 19 Kasım 2020 tarihli 31309 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre; Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ yürürlükten kaldırıldı. Bu Tebliğ, 01.2021 tarihinde yürürlüğe girecektir.

 

KATILIM BANKALARINCA UYGULANACAK TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞ YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI.

Katılım Bankalarınca Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ 19 Kasım 2020 tarihli 31309 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre; Katılım Bankalarınca Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ yürürlükten kaldırıldı. Bu Tebliğ, 01.2021 tarihinde yürürlüğe girecektir.

 

TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞ YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI.

Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ 19 Kasım 2020 tarihli 31309 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre; Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ yürürlükten kaldırıldı. Bu Tebliğ, 01.2021 tarihinde yürürlüğe girecektir.

 

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ’DE BİRTAKIM DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2020/17) 27 Kasım 2020 tarihli 31317 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Tebliğ ile zorunlu karşılık ve faiz/nema oranlarının tüm sektör için aynı oranlar üzerinden uygulanmasına karar verildi. Buna göre;

 1. Reel kredi büyümesine göre farklılaşan zorunlu karşılık ve faiz/nema oranları uygulamasının yürürlükten kaldırılmasına,
 2. Zorunlu karşılık ve faiz/nema oranlarının tüm sektör için aynı oranlar üzerinden uygulanmasına,
 3. Bu doğrultuda Türk lirası ve yabancı para zorunlu karşılık oranlarının aşağıdaki şekilde belirlenmesine,
 4. Türk lirası cinsinden zorunlu karşılıklara ödenen faiz/nema oranının tüm sektör için % 12 olarak uygulanmasına,
 5. ABD doları cinsinden mevduat/katılım fonu yükümlülükleri için tesis edilen zorunlu karşılıklara % 1,25 olarak uygulanan komisyon oranının % 0 olarak belirlenmesine,

karar verildi.

Türk Lirası Zorunlu Karşılık Oranları

Mevduat/katılım fonu (yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu hariç)

a) Vadesiz, ihbarlı, 1 aya kadar ve 3 aya kadar (3 ay dâhil) vadeli %6

b) 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli %4

c) 1 yıla kadar vadeli %2

ç) 1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli %1

Müstakrizlerin fonları %6

Diğer yükümlülükler (yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu dâhil)

a) 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli %6

b) 3 yıla kadar (3 yıl dâhil) vadeli %3,5

c) 3 yıldan uzun vadeli %1

Yabancı Para Zorunlu Karşılık Oranları

Mevduat/katılım fonu (yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu ve kıymetli maden depo hesapları hariç)

a) Vadesiz, ihbarlı, 1 aya kadar, 3 aya kadar, 6 aya kadar ve 1 yıla kadar vadeli %19

b) 1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli %13

Kıymetli maden depo hesapları

a) Vadesiz, ihbarlı, 1 aya kadar, 3 aya kadar, 6 aya kadar ve 1 yıla kadar vadeli %22
b) 1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli %18

Müstakrizlerin fonları %19

Diğer yükümlülükler (yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu dâhil)

a) 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli %21

b) 2 yıla kadar (2 yıl dâhil) vadeli %16

c) 3 yıla kadar (3 yıl dâhil) vadeli %11

ç) 5 yıla kadar (5 yıl dâhil) vadeli %7

d) 5 yıldan uzun vadeli %5

Yapılan bu değişikliklerle, rezerv opsiyon kullanım oranlarının aynı seviyede kalması halinde, sistemin zorunlu karşılık tesislerinin yaklaşık 12,3 milyar Türk lirası ve 5,7 milyar ABD doları karşılığı döviz ve altın cinsinden artması öngörülmektedir. Diğer taraftan, faiz/nema ve komisyon oranlarında yapılan değişiklikler sonucunda aracılık maliyetleri azalacaktır.

Bu Tebliğ, 11.12.2020 tarihinde yürürlüğe girecektir.

 

BAZI VARLIKLARIN EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI.

Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) 28 Kasım 2020 tarihli 31318 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Tebliğ ile gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının yurda getirilerek milli ekonomiye kazandırılması ve yurt içinde bulunan ancak gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazların vergi dairesine bildirilerek kanuni defter kayıtlarına alınabilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Buna göre;

 

 • Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını, 30.06.2021’e kadar Türkiye’deki banka veya aracı kurumlara bildiren gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebilecektir. Bu bildirimlerin; yetkili kılınmış vekiller veya kanuni temsilciler tarafından da yapılabilmesi mümkün olacaktır.
 • Gerçek ve tüzel kişilerce, yurt dışında bulunan varlıklar, bankalara veya (menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarına münhasır olmak üzere) aracı kurumlara bildirilebilecektir. Varlıklara ilişkin vergi dairelerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. Bu kapsamda bildirilen varlıklar nedeniyle hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacaktır.
 • Tebliğ kapsamından faydalanılabilmesi için bildirime konu edilen varlıkların, bildirimin yapıldığı tarihten itibaren 3 ay içinde Türkiye’ye getirilmesi veya Türkiye’deki banka ya da aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi gerekmektedir. Türkiye’deki banka ya da aracı kurumlarda açılacak hesaba ilgili varlığın transferi işlemlerinde, bildirimde bulunan hesap sahibi ile yurt dışından varlığı transfer edenin farklı kişiler olması hali, Tebliğ kapsamından faydalanılabilmesi açısından herhangi bir engel arz etmeyecektir.
 • Yurt dışında bulunan varlıklar, yurt dışında bulunan banka veya finansal kurumlardan kullanılan ve 17.11.2020 tarihi itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı olan kredilerin en geç 30.06.2021 tarihine kadar kapatılmasında kullanılabilecektir. Defter kayıtlarından düşülmesi kaydıyla, borcun ödenmesinde kullanılan varlıklar için Türkiye’ye getirilme şartı aranmayacaktır.
 • Yurt dışında bulunan ancak kapsama girmeyen varlıklar 30.06.2021’e kadar kapsamdaki varlıklara dönüştürülmek suretiyle söz konusu madde hükümleri çerçevesinde Türkiye’ye getirilebilecektir.
 • Yurt dışında bulunan varlıkların bildirimiyle banka veya aracı kurumlarca yapılacak işlemler de düzenlendi. Bildirime konu edilen varlıklara ilişkin banka veya aracı kurumlar tarafından, bildirimde bulunanlardan herhangi bir belge istenilmeyecektir.
 • Şirketlerin kanuni temsilcileri, ortakları ya da şirket veya şirketin ortakları adına Tebliğ kapsamına giren varlıkları, şirket adına bildirilmek suretiyle kanun hükümlerinden yararlanılabilecektir. Şirket veya şirket ortaklarına ait olduğu halde şirketin kanuni temsilcileri, ortakları veya vekilleri dışındaki kişilerce tasarruf edilen varlıklar, Tebliğ çerçevesinde şirket adına bildirime konu edilebilecektir.
 • Varlıkların vergi dairelerine bildirilmesinde, Türk lirası cinsinden para itibari (nominal) değeriyle, altın rayiç bedeliyle, döviz Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuruyla, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarından pay senetleri, varsa borsa rayiciyle, borsa rayici yoksa rayiç bedeliyle, bu bedel tespit edilemiyorsa alış bedeliyle, alış bedeli de belli değilse itibari (nominal) değeriyle hesaplanacaktır.
 • Bildirimlerde söz konusu varlıkların Türk lirası karşılığı bedelleri esas alınacaktır.

FİKİR VE SANAT ESERLERİ MEVZUATI KAPSAMINDAKİ DÜZENLEMELER

FİKİR VE SANAT ESERİ SAHİPLERİNİN, BAĞLANTILI HAK SAHİPLERİNİN VE DİĞER MALİ HAK SAHİPLERİNİN, MESLEK BİRLİĞİNE ÜYE OLMAK İÇİN MESLEK BİRLİĞİNE VERECEKLERİ YETKİ BELGESİNİN USUL VE ESASLARI DÜZENLENDİ.

Meslek Birliklerine Verilecek Yetki Belgesi Hakkında Yönetmelik 7 Kasım 2020 tarihli 31297 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Fikir ve sanat eseri sahiplerinin, bağlantılı hak sahiplerinin ve diğer mali hak sahiplerinin meslek birliğine üye olmak için meslek birliğine verecekleri yetki belgesinin usul ve esasları düzenlendi. Buna göre;

 • Yetki Belgesine Dair İlkeler, Meslek Birlikleri ile Hak Sahiplerinin Yetki Belgesi Kapsamındaki Hak ve Yükümlülükleri düzenlendi.
 • Hak sahipleri, meslek birliğine üye olabilmek için bu Yönetmelik esaslarına ve meslek birliklerince belirlenen koşullara uygun olarak bir yetki belgesi vermek mecburiyetindedirler.
 • Yetki belgesi verilmesiyle birlikte, yetki belgesine konu hakları tam ruhsat şeklinde kullanma yetkisine sahip olan meslek birlikleri, bu hakların idaresi ve takibi, telif ücretlerinin tahsili ve dağıtımı konularında münhasıran yetkili kılındı.
 • Hak sahipleri, verecekleri yetki belgelerinde;

a) Yetki belgesine konu mali haklarının kullanım yetkisini en az beş yıl süre ile münhasıran meslek birliğine devretmeyi ve yetki belgesindeki sürenin sona ermesinden bir yıl önce noter aracılığıyla aksi yönde bildirim yapılmadığı takdirde bir defaya mahsus olmak üzere yetki süresinin aynı süre için uzatılmış sayılacağını,

b) Fikir ve Sanat Eseri Sahipleri ile Bağlantılı Hak Sahipleri Meslek Birlikleri ve Federasyonları Hakkında Tüzük, üye olunan meslek birliğinin tüzüğü ve yetki belgesiyle verilen yükümlülükleri yerine getirmeyi, meslek birliğinin dağıtım yönergesine uymayı,

c) Meslek birliği kesintisini ve birlik aidatını ödemeyi,

ç) Yetki belgesine konu mali hakların türünü ve varsa diğer hak sahiplerini ayrı ayrı göstermeyi,

d) Yetki belgesine konu mali hakları başkasına devrettiği takdirde meslek birliğine bildirmeyi,

e) Hak sahibi olunan eser ve bağlantılı hak konularını, meydana getirilmelerini takiben meslek birliğince belirlenecek yöntemle bildirmeyi,

f) Eser ve bağlantılı hak konularının bir örneğini meslek birliğince uygun görülecek formatta meslek birliği arşivi için vermeyi,

g) Meslek birliğinin, yetki belgesine konu hakları kullanmak isteyen gerçek ve tüzel kişilere kendisine bildirmeksizin kullanım izni vermeye yetkili olduğunu,

kabul ve taahhüt eder.

 • Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla meslek birliğine yetki belgesi vermemiş meslek birliği üyeleri, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden itibaren en geç 6 (altı) ay içinde bu Yönetmeliğe uygun bir yetki belgesi vereceği düzenlendi.

Bu Yönetmelik 01.01.2021 tarihinde yürürlüğe girecektir.

TİCARET ALANINDAKİ DÜZENLEMELER

DOĞAL GAZ VE LPG VE BENZERİ GİBİ YANICI GAZ BORU HATLARINDA KULLANILAN VANALARA İLİŞKİN DÜZENLEMELER YAPILDI.

TS 9809/T1 Vanalar-Dökme Demirden Küresel Vanalar-Yanıcı Gazlar İçin Standardı ile İlgili Tebliğ (No: SGM-MS-2020/11) 12 Kasım 2020 tarihli 31302 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre;

 • Çelik ve bakır alaşımlı küresel vanalar, çalışma basıncı sınıflarına ve sıcaklık, ısıl dalgalanmalar ve benzeri gibi çalışma koşullarına göre kullanılacak olan bağlantı elemanlarının tipi, ürettiği malzemeleri ve ölçüleri işbu Tebliğ kapsamına girmemektedir.
 • TS 9809 “Vanalar-Dökme-Demirden Küresel Vanalar-Yanıcı Gazlar İçin” standardı 06.07.2018 tarihli ve 30470 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan TS 9809 Vanalar – Dökme Demirden Küresel Vanalar – Yanıcı Gazlar İçin Standardı ile İlgili Tebliğ (Tebliğ No: MSG-MS-2018/1) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca mecburi uygulamaya konuldu.
 • İşbu Tebliğ standardı kapsamına giren ürünleri üreten ve piyasaya arz edenlerin Tebliğ hükümlerine uymaları zorunluluk haline getirildi.
 • İşbu Tebliğ standardı ile ilgili hükümler Avrupa Birliği üyesi bir ülkede yasal olarak üretilmiş veya yasal olarak serbest dolaşıma girmiş ürünlere uygulanmayacaktır. Ancak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı belirtilen serbest dolaşıma girmiş ürünü, Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esaslara uyarak değerlendirmeye tabi tutabilecektir ve koruma düzeyini eşdeğer ölçüde sağlamadığını tespit edilir ise ürünün piyasaya arzı yasaklanabilir, koşula bağlanabilir, piyasadan geri çekilmesi veya toplatılması istenebilecektir.
 • S 9809/T1 (Eylül 2019) “Vanalar-Dökme-Demirden Küresel Vanalar-Yanıcı Gazlar İçin” standard tadili, TSE merkez teşkilatından veya il temsilciliklerinden temin edilecektir. İletişim bilgilerine TSE’nin internet sitesinden ulaşılmaktadır.

Bu Tebliğ yayımı tarihinden 27.11.2020 tarihinde yürürlüğe girdi.

 

TÜRKİYE TANITIM GRUBUNUN KURULUŞ VE GÖREVLERİ BELİRLENDİ.

 Türkiye Tanıtım Grubunun Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelik 21 Kasım 2020 tarihli 31311 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu kapsamda ihracatın geliştirilmesi ve Türk malı algısının dünya pazarlarında güçlendirilmesini teminen TİM nezdinde kurulan Türkiye Tanıtım Grubunun kuruluş, görev ve faaliyetleri ile çalışma usul ve esasları düzenlendi. Buna göre;

 • Türkiye Tanıtım Grubu’nun organlarından olan danışma kurulunun; grubun amaçlarının yerine getirilmesine yönelik proje teklifleri ile politika ve stratejilere ilişkin tavsiye kararlarını Yönetim Kuruluna sunma ile grubun amaçları doğrultusunda ve Yönetim Kurulunun talebi ile genel ve sektörel toplantılar düzenlemek ve toplantı sonuçlarını Yönetim Kuruluna sunma gibi hususlar görev kapsamında tanımlandı.
 • Türkiye Tanıtım Grubu’nun organlarından olan yönetim kurulunun; grubun amaçlarının yerine getirilmesine yönelik politika ve stratejileri belirleme, Birlik projeleri ile Danışma Kurulu veya İcra Direktörlüğü tarafından sunulan projeleri karara bağlama gibi hususlar görev kapsamında tanımlandı.
 • 08.2017 tarihli ve 30152 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Tanıtım Grubunun Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılması düzenlendi.

 

ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERİNİN DAMGALARINA İLİŞKİN DÜZENLEME YAPILDI.

Ölçü ve Ölçü Aletleri Damga Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 14 Kasım 2020 tarihli 31304 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

Bakanlık tarafından tamir ve ayar yapmakla yetkilendirilmiş kişiler; muayeneler sonucunda tamire sevk edilenler ile ölçü ve ölçü aletlerinde meydana gelecek arıza veya teknik/teknolojik ihtiyaçlar sebebiyle ölçü ve ölçü aleti sahibi veya kullanıcılarından gelecek talepler üzerine, bu ölçü ve ölçü aletlerinin damgalarını sökerek tamirini yapabilirler. Ölçü aletlerinin damgaları sökülürken tamir ve ayar yetki belgesi sahibi kişi tarafından, geçici damga ile damgalanacak olanlara, iki nüsha tutanak düzenlenir. Bu tutanakta; ölçü aletinin tipi, markası, modeli, seri numarası, sökülen damganın/damgaların yılı ve sayısı, geçici damganın yapıldığı tarih, toplam kaç adet geçici damga yapıldığına ilişkin bilgiler ile yapılan işlemin kısa açıklaması yer alır. Düzenlenen bu tutanağın bir nüshası ölçü aleti sahibine verilir. Tutanağın diğer nüshası gerektiğinde ibraz edilmek üzere en az bir yıl süre ile tamir ve ayar yapmakla yetkilendirilmiş servislerde muhafaza edilir.

Ayrıca Genel Müdürlük, il müdürlükleri ve belediyelerin kullanacağı damgaların bedelleri Bakanlıkça ödenecek olup; Genel Müdürlük, il müdürlükleri ve belediyelerin kullanacağı kurşun damgalar Bakanlık tarafından Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğüne yaptırılır.

ZORUNLU DEPREM SİGORTASI ALANINDAKİ DÜZENLEMELER

DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU (DASK) YÖNETİM KURULU TARAFINDAN ZORUNLU DEPREM SİGORTASI İÇİN OLUŞTURULAN 1/11/2020-31/10/2021 DÖNEMİ REASÜRANS VE KORUMA PROGRAMI KAPSAMINDA HASAR FAZLASI REASÜRANS DESTEĞİ BELİRLENDİ.

Doğal Afet Sigortaları Kurumu Tarafından Üstlenilen Zorunlu Deprem Sigortası Riskleri İçin Devlet Tarafından Hasar Fazlası Reasürans Desteği Sağlanmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 3180) 5 Kasım 2020 tarihli 31295 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre;

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) Yönetim Kurulu tarafından zorunlu deprem sigortası için oluşturulan 01.22.2020-31.10.2021 dönemi reasürans ve koruma programı dikkate alınarak,

 • 8 milyar TL üzerindeki 3 milyar TL hasar fazlası reasürans diliminden %14,425,
 • 11 milyar TL üzerindeki 8 milyar TL hasar fazlası reasürans diliminden %14,524,
 • 19 milyar TL üzerindeki 9 milyar TL hasar fazlası reasürans diliminden %10,644,
 • 28 milyar TL üzerindeki 2 milyar TL hasar fazlası reasürans diliminden %16,300

oranında pay alacak şekilde ve DASK’ın kümül artışlarına göre gün esaslı olarak teminat sağlayacak olan 31 milyar TL üzerindeki 500 milyon TL hasar fazlası reasürans diliminden %100 pay alacak şekilde DASK’a, Devlet tarafından toplam 3.378.630.000 TL hasar fazlası reasürans desteği sağlandı.

Teminat bedeli ve hasar ödemeleri kapsamında, sağlanan reasürans korumasına karşılık, pay alınan ilgili reasürans dilimlerinin piyasa fiyatı esas alınarak hesaplanan 44.973.234 TL’lik reasürans primi 11.243.308,50 TL’lik dört eşit taksitte 15.01.2021, 15.04.2021, 15.07.2021, 15.10.2021 tarihlerinde genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere Hazine ve Maliye Bakanlığının ilgili hesabına DASK tarafından ödenir. Gerekmesi halinde, pay alınan reasürans dilimlerine ilişkin hasar ödemelerine Devlet payı oranında katılım sağlanır ve hesaplanan hasar ödemesi tutarı Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinin ilgili tertibinden DASK’a ödenir.

Bu Karar 01.11.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 05.11.2020 tarihinde yürürlüğe girdi.

KARAYOLU TAŞIMA ALANINDAKİ DÜZENLEMELER

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİNDE BİRTAKIM DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 21 Kasım 2020 tarihli 31311 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Geçiş belgesi tanımı yeniden düzenlenerek, ikili ve çok taraflı anlaşmalar gereğince yabancı ülkelerden ve/veya uluslararası örgütlerden temin edilen ve uluslararası taşımalarda kullanılan elektronik olarak da düzenlenebilen izin belgesini ifade edecek şekilde eklendi.
 • Kayıtlı elektronik posta (KEP) tanımı, elektronik tebligat sistemi olarak değiştirilerek yeniden tanımlandı. Buna göre; Elektronik tebligat sistemi: Kanuna ve bu Yönetmeliğe göre düzenlenen idari para cezalarının, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 107/A maddesi hükümlerine göre Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından kurulan teknik altyapı üzerinden muhatapların elektronik adreslerine tebliğ edilmek üzere tebliğ evrakının gönderildiği ve elektronik ortamda delillendirilerek tesliminin sağlandığı sistemi ifade etmektedir.
 • Taşıt ve acente için yapılacak sözleşmelerde uyulacak kurallar arasında yer alan Taşıt/acente sahibinin gerçek kişi olması şartı kaldırıldı.
 • İhlal ve idari para cezası karar tutanağı düzenlenmesi ile ilgili olarak, ayrı ayrı düzenlenmesi gereken ihlal tespit tutanakları, yapılan ihlaller ve karşılığındaki uyarma adetleri ayrı ayrı belirtilmek suretiyle elektronik ortamda tek bir ihlal tespit tutanağı olarak düzenlenebilir.
 • 11.2020 tarihinden önce tescil edilmiş olup, B1 veya D1 yetki belgesi eki taşıt belgesine ilave edilmiş olan otobüs cinsi taşıtlardan, koltuk kapasitesi arttırılmak suretiyle usulsüz olarak tadil edildiği Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından tespit edilen taşıtların, yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre tadilatlarının yapılması ve bu durumun TSE tarafından da teyit edilmesi halinde, söz konusu taşıtlar için 24. maddenin 1. fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendi ile aynı fıkranın (ç) bendinin (2) numaralı alt bendinde belirlenen şartlar aranmayacaktır.
 • Sorumluluk, Yükümlülük ve Haklar Yetki belgesi sahiplerinin ortak yükümlülükleri başlıklı 40. maddesinde değişiklik yapıldı. Buna göre; C2, C3, K1, K3, L1, L2, N1, N2, R1 ve R2 yetki belgesi sahipleri ile tehlikeli madde taşınması durumunda C1 ve C2 yetki belgesi sahiplerinin taşımanın yapılacağı taşıtın hareket ettiği saatten, en geç 6 saat sonrasına kadar Bakanlığın U-ETDS sistemine işlemek/iletmek zorunda oldukları bilgilere taşıma ücretinin girilmeyecektir. Taşıma senedinde yer alan ücret dışında ki bilgiler girilecektir.
 • Kargo ve dağıtım işletmecilerinin yükümlülükleri başlığı altında bulunan 43. maddesinde taşıma senedinde belirtilen ücretlerin Bakanlığın U-ETDS sistemine girilmemesi gerektiği belirtildi.
 • Kargo ve dağıtım işletmecilerinin yükümlülükleri kapsamında taşıma senedinde belirtilen ücretlerin Bakanlığın U-ETDS sistemine girilmesi yükümlülüğü kaldırıldı.