Ara
Close this search box.
Ara
Close this search box.

Aralık 21, 2023

Temmuz 2022

ENERJİ PİYASASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

ENERJİ KAYNAKLARININ VE ENERJİNİN KULLANIMINDA VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASINA DAİR YÖNETMELİKTE BİRTAKIM DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 6 Temmuz 2022 tarihli ve 31888 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Yönetmelik enerji verimliliğine yönelik hizmetler ile çalışmaların yönlendirilmesi ve yaygınlaştırılmasında üniversitelerin, meslek odalarının ve enerji verimliliği danışmanlık şirketlerinin yetkilendirilmesine, enerji yönetimi uygulamalarına, enerji yöneticileri ile enerji yönetim birimlerinin görev ve sorumluluklarına, enerji verimliliği ile ilgili eğitim ve sertifikalandırma faaliyetlerine, etüt ve projelere, projelerin desteklenmesine ve gönüllü anlaşma uygulamalarına, talep tarafı yönetimine, enerjinin üretiminde, iletiminde, dağıtımında, depolanmasında ve tüketiminde verimliliğin artırılmasına, atık ısılardan yararlanılmasına, açık alan aydınlatmalarında verimliliğin artırılmasına, biyoyakıt ve hidrojen gibi alternatif yakıt kullanımının özendirilmesine ve idari yaptırımlara ilişkin usul ve esasları kapsar.
 • Toplam inşaat alanı en az 20.000 metrekare veya yıllık toplam enerji tüketimi 500 TEP ve üzeri olan ticari binalar ve hizmet binaları ile toplam inşaat alanı en az 10.000 metrekare veya yıllık toplam enerji tüketimi 250 TEP ve üzeri olan kamu kesimi binalarının yönetimleri, bina ve tesislerinde, 8. maddede belirtilen enerji yönetimi faaliyetlerinin yürütülmesini temin etmek üzere, binalarındaki çalışanları arasından enerji yöneticisi sertifikasına sahip birisini enerji yöneticisi olarak görevlendirir. Çalışanları arasından görevlendirmenin mümkün olmadığı hallerde, enerji yöneticileri veya şirketler ile sözleşme yapılmak suretiyle hizmet alınır. Bir bina grubu veya yerleşke içerisinde, birden fazla bağımsız binanın bulunması halinde, bağımsız binaların ayrı ayrı inşaat alanlarının toplamı, inşaat toplam alanı olarak kabul edilir. Kamuda enerji yönetimi hizmetlerinin daha etkin yürütülebilmesi ve enerji yöneticisi görevlendirmekle yükümlü olan kamu kurum ve kuruluşları ile gerekli koordinasyonun sağlanması için valilikler bünyesinde yer alan enerji yönetim birimleri Bakanlık ile koordinasyonlu olarak çalışmalarını yürütür. 
 • Her yıl, enerji tüketimine göre enerji yönetimi uygulanacak, enerji yöneticisi görevlendirilecek veya enerji yönetim birimi kurulacak endüstriyel işletmeler veya binalar belirlenirken son 3 yıla ait yıllık toplam enerji tüketimlerinin ortalaması dikkate alınır. Yeni kurulan bina ve endüstriyel işletmelerde ilk yıla ait toplam enerji tüketiminin yükümlülük sınır değerlerinin 2 mislini aşması halinde, 3 yıllık ortalamaya bakılmaksızın ilgili yükümlülükler yerine getirilir. Yükümlülük kapsamına girilip girilmediğinin takibi yönetimlerin kendi sorumluluğundadır. Yükümlülük durumunun tespitine esas enerji tüketimi hesaplama metodolojisi Bakanlık internet sitesinde yayınlanır.
 • Enerji yöneticisi görevlendirme ve/veya enerji yönetim birimi kurma yükümlülüğü bulunanlar, formatı Bakanlık tarafından belirlenen enerji tüketim bilgilerini her yıl Mart ayı sonuna kadar Bakanlığa iletir. Enerji tüketim bildirimlerine ilişkin hususlar Bakanlık internet sitesinde yayınlanır.
 • Verimlilik artırıcı projelerin desteklenmesine ilişkin başvurusu kabul edilmiş, değerlendirilmiş ve desteklenmesi kararlaştırılmış olsa dahi ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Standardı belgesine sahip olunmadıkça destek ödemesi yapılmaz. Bu durumundan dolayı destek ödemesi yapılmayan proje sahibi herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunamaz.
 • Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda proje sahibine bankalar ve/veya finansal kuruluşlarından uygun koşullarda kredi temin edebilmeleri için faiz desteği sağlanabilir. Bu desteğin geri ödemeli veya geri ödemesiz olarak uygulanması, destek üst limiti, destek süresi ve oranları Bakanlığın bankalar ve/veya finansal kuruluşlar ile yapacağı protokollerle belirlenir ve uygulanır. Bakanlık ile bankalar ve/veya finansal kuruluşlar arasında yapılacak olan protokol kapsamında, proje sahibinin kullanacağı kredinin anapara riski tamamen banka ve/veya finansal kuruluşlara aittir. Bankalar ve/veya finansal kuruluşlar, kredi başvurularını protokol hükümleri ve bankacılık mevzuatı çerçevesinde değerlendirir. Bakanlık, gerekli gördüğünde 30 gün önce protokol taraflarını bilgilendirmek kaydı ile kredi faiz desteği uygulamasını durdurmaya yetkilidir. Bu şekilde desteklenecek projelerin bedeli KDV hariç 5.000.000 Türk Lirasını, verilecek destek oranı ise proje bedelinin % 30’unu aşamaz.
 • Verimlilik artırıcı proje desteklerinden yararlanan proje sahibi, aynı proje için gümrük vergisi muafiyeti ve KDV istisnası hariç diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden yararlanamaz. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden yararlanılan veya yararlanmak üzere başvuruda bulunulan projeler için, verimlilik artırıcı proje desteklerinden yararlanmak üzere Bakanlığa müracaat edilemez. 

ELEKTRİK PİYASASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURULU TARAFINDAN BİRTAKIM KARARLAR YAYIMLANDI.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 30/06/2022 tarihli ve 11052, 11053, 11054, 11055 sayılı Kararları 1 Temmuz 2022 tarihli 31883 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • 11052 sayılı karar ile; Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinin (Yönetmelik) 132/D maddesinin 11. fıkrasının yürürlüğe girdiği tarihten 31.08.2022 tarihine kadar uygulanmak üzere; görevli tedarik şirketlerinin avans ödemelerine ilişkin işlemlerin Yönetmeliğin 132/D maddesinin 11. fıkrası çerçevesinde yürütülmesine karar verildi.
 • 11053 sayılı karar ile; Dağıtım Lisansı Sahibi Tüzel Kişiler ve Görevli Tedarik Şirketlerinin Tarife Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar’da birtakım değişiklikler yapıldı. Buna göre
 • Abone grubu genel aydınlatma ve aydınlatma olmak üzere 2 alt abone grubundan oluşur:
 1. Genel Aydınlatma Yönetmeliği gereğince enerji giderleri genel aydınlatma kapsamında ödenen aydınlatmalar, genel aydınlatma alt abone grubuna dahildir. Bu alt abone grubu kapsamındaki enerji ilgili dağıtım şirketi tarafından temin edilir ve tahakkuk ile tahsilat işlemleri Genel Aydınlatma Yönetmeliği kapsamında gerçekleştirilir.
 2. Otoyollar ve özelleştirilmiş erişme kontrollü karayollarının aydınlatılması, güvenlik amacıyla yapılan sınır aydınlatmaları ve halkın ücretsiz kullanımına açık ve kamuya ait park, bahçe, tarihi ve ören yerlerinden aydınlatmaları Genel Aydınlatma Yönetmeliği kapsamında ödenmeyenlerin aydınlatmaları aydınlatma alt abone grubuna dahildir. Bu alt abone grubu kapsamındaki tüketiciler enerjiyi düzenlenen tarife üzerinden ilgili görevli tedarik şirketinden temin edebileceği gibi, serbest tüketici statüsüne sahip iseler ikili anlaşma yaparak da temin edebilirler.
 • 11054 sayılı karar ile; Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) tarafından uygulanacak aktif elektrik enerji toptan satış tarifesi hakkında;
 1. Dağıtım şirketlerine teknik ve teknik olmayan kayıp enerji satışları ile görevli tedarik şirketlerine yapılan satışlarda 31,8592 kr/kWh uygulanmasına,
 2. Dağıtım şirketlerine genel aydınlatma kapsamında yapılan satışlarda 256,0000 kr/kWh uygulanmasına

karar verildi.

11055 sayılı karar ile; 

 1. Dağıtım şirketleri tarafından dağıtım sistemi kullanıcılarına ve görevli tedarik şirketleri tarafından serbest olmayan tüketiciler ile serbest tüketici olmasına rağmen tedarikçisini seçmeyen ve Son Kaynak Tedarik Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ kapsamında tanımlanan düşük tüketimli tüketicilere 01.07.2022 tarihinden itibaren uygulanmak üzere kararın Ek-1 ve Ek-2’sinde yer alan tarife tablolarının onaylanmasına,
 2. Görevli tedarik şirketleri tarafından, Yeşil Tarifeyi seçen tüketicilere 01.07.2022 tarihinden itibaren uygulanmak olmak üzere Karar’ın Ek-3’ünde yer alan tarife tablolarının onaylanmasına,

karar verildi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 28/07/2022 tarihli ve 11082, 11083, 11090 ve 11095 Sayılı Kararları 29 Temmuz 2022 tarihli ve 31907 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • 11082 sayılı karar ile, Elektrik Piyasasında “Kaynak Bazında Destekleme Bedelinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar” kapsamında Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi tarafından uygulanmak üzere, teminat hesaplamalarında uzlaştırma dönemindeki piyasa takas fiyatı değeri ile azami uzlaştırma değeri arasındaki fark yerine ikili anlaşmalarda yer alan sabit fiyat değeri ile azami uzlaştırma fiyatı arasındaki farkın alınmasına ve ödenmemiş borçlar sebebiyle  eksik yapılan avans ödeme tutarlarının piyasa katılımcılarının destekleme bedeli tutarından düşürülmesine karar verilmiştir. 
 • 11083 sayılı karar ile, Gün Öncesi Piyasasında ve Dengeleme Güç Piyasasında Asgari ve Azami Fiyat Limitlerinin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar yayımlanmıştır. Buna göre, ilgili piyasalarda asgari fiyat limitleri, 0 TL/MWh, azami fiyat limitleri, 40000 TL/MWh olarak uygulanır.
 • 11095 sayılı karar ile, Son Kaynak Tedarik Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ gereğince mesken ve tarımsal faaliyetler abone grupları için belirlenen tüketim miktarlarının 01.08.2022 tarihi itibariyle düzenlenecek faturalar için 100 milyon kWh/yıl olarak belirlenmesine karar verilmiştir. 

GÖREVLİ TEDARİK ŞİRKETLERİNİN AVANS ÖDEMELERİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI. 

Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 1 Temmuz 2022 tarihli 31883 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Görevli tedarik şirketleri, piyasa katılımcılarının kayıt zorunluluğuna ilişkin 17. maddenin 2. fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentleri kapsamında oluşturulan kategori için, Elektrik Piyasası Düzenleme Kurulu (Kurul) tarafından gerekli görülmesi halinde ve Kurul tarafından belirlenen süre boyunca; ödemeler ve tahsilata ilişkin 132/Ç maddenin 1. fıkrasında belirtilen avans ödeme bildirimlerinde yer alan bedelleri söz konusu süre boyunca kısmen veya tamamen ödemeyebilirler. 

TORBA KANUN İLE ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI. 

7417 Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 5 Temmuz 2022 tarihli ve 31887 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 14., 20., 21., 22., 23. ve 60. maddeleri 15.01.2023 tarihinde, 13. ve 16. maddeleri 2022 yılı Temmuz ayı ödeme döneminden itibaren uygulanmak üzere 05.07.2022 tarihinde, 15. maddesi 15.07.2022 tarihinde, 17. ve 18. maddeleri 2023 yılı Ocak ayı ödeme döneminde, 27. ve 28. maddeleri 01.08.2022 tarihinde, diğer maddeleri 05.07.2022 tarihinde yürürlüğe girecektir. Buna göre;

6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamındaki değişiklikler:

 • Elektrik depolama tesisi kurmayı taahhüt eden tüzel kişilere, kurmayı taahhüt ettikleri elektrik depolama tesisinin kurulu gücüne kadar Kurum tarafından rüzgâr ve/veya güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesisi kurulmasına ilişkin önlisans verilir. Bu kapsamdaki üretim tesisleri için Kanunun üretim faaliyetine ilişkin 7. maddesinin 4. fıkrası hükümleri uygulanmaz. Bu kapsamda kurulacak tesisler için, önlisans ve lisans verme koşulları ile tadili ve iptali, yükümlülüklerin yerine getirilmemesi hâlinde teminatın irat kaydedilmesi hususları ve bu kapsamda üretilen elektrik enerjisinin depolama tesisi üzerinden sisteme verilmesi dahil, uygulamaya ilişkin usul ve esaslar Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından yönetmelikle düzenlenir. Bu kapsamda kurulacak tesisler 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun’un YEK destekleme mekanizmasına ilişkin 6. maddesi hükümlerinden yararlandırılabilir.
 • Kısmen veya tamamen işletmede bulunan üretim tesislerinden elektrik depolama tesisi kurmayı taahhüt eden rüzgâr ve/veya güneş enerjisine dayalı elektrik üretim lisansı sahibi tüzel kişilere, kurmayı taahhüt ettikleri elektrik depolama tesisinin kurulu gücüne kadar, lisanslarında belirlenen sahaların dışına çıkılmaması, işletme anında sisteme verilen gücün lisanslarında belirtilen kurulu gücü aşmaması ve TEİAŞ ve/veya ilgili dağıtım şirketinden alınan tadil kapsamındaki bağlantı görüşünün olumlu olması hâlinde kapasite artışına izin verilir. 

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 55) YAYIMLANDI.

 • Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 55) 26 Temmuz 2022 tarihli ve 31904 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;
 • Elektrik enerjisini tedarik eden veya havagazını dağıtan kuruluşlar tarafından doldurularak belediyeye verilecek beyannamenin şekil ve muhtevası tebliğin Ek-1’inde yer almaktadır.

PETROL PİYASASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

PETROL PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 28 Temmuz 2022 tarihli ve 31906 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Bayilik lisansı süre uzatımı başvuruları, başvuru belgelerinin eksiksiz olması ve ilgili mevzuatta belirtilen diğer şartları sağlaması koşuluyla yönetmeliğin 16. maddesinin 2. fıkrasında yer alan 2 aylık süre şartı uygulanmaksızın sonuçlandırılır. Başvuru belgelerinin herhangi birinde eksiklik olması veya ilgili mevzuatta belirtilen koşullardan herhangi birinin sağlanmaması durumunda başvuru iade edilir.

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 28 Temmuz 2022 tarihli ve 31906 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • LPG otogaz bayilik lisansı süre uzatımı başvuruları, başvuru belgelerinin eksiksiz olması ve ilgili mevzuatta belirtilen diğer şartları sağlaması koşuluyla yönetmeliğin 16. Maddesinin 2. fıkrasında yer alan 2 aylık süre şartı uygulanmaksızın sonuçlandırılır. Başvuru belgelerinin herhangi birinde eksiklik olması veya ilgili mevzuatta belirtilen koşullardan herhangi birinin sağlanmaması durumunda başvuru iade edilir.

DOĞAL GAZ PİYASASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

DOĞAL GAZ DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN UYGULAYACAKLARI SİSTEM KULLANIM BEDELLERİNİN HESAPLANMASINA İLİŞKİN KARAR YAYIMLANDI.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 30/06/2022 tarihli ve 11048 sayılı Kararı 1 Temmuz 2022 tarihli 31883 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • 11048 sayılı karar ile; doğal gaz dağıtım şirketlerinin uygulayacakları sistem kullanım bedellerinin hesaplanmasında, üçüncü tarife uygulama döneminin 2022-2026 yılları için reel makul getiri oranının % 13,25 (vergi öncesi), düzeltilmiş reel makul getiri oranının % 12,427 (vergi öncesi) olarak dikkate alınmasına karar verildi.

DOĞAL GAZ PİYASASI SERTİFİKA YÖNETMELİĞİ’NDE BİRTAKIM DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 1 Temmuz 2022 tarihli 31883 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Yönetmeliğin Ek-10 ve Ek-12’si değiştirildi.

TÜRKİYE İLE AZERBAYCAN ARASINDA DOĞAL GAZ TESLİMATINA İLİŞKİN MUTABAKAT ZAPTI’NIN YÜRÜRLÜK TARİHİ BELİRLENDİ.

Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5846) 22 Temmuz 2022 tarihli ve 31900 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Azerbaycan Cumhuriyeti Enerji Bakanlığı arasında Doğalgaz Teslimatına İlişkin Mutabakat Zaptı’nın yürürlük tarihi 04 Nisan 2022 olarak belirlendi.

MEVCUT DOĞAL GAZ DAĞITIM BÖLGELERİ LİSANS KAPSAMI DIŞINDA KALAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNE VE ENDÜSTRİ BÖLGELERİNE DOĞAL GAZ ULAŞTIRILMASI AMACIYLA BOTAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLENDİRİLDİ.

Mevcut Doğal Gaz Dağıtım Bölgeleri Lisans Kapsamı Dışında Kalan Organize Sanayi Bölgelerine ve Endüstri Bölgelerine Doğal Gaz Ulaştırılması Amacıyla BOTAŞ Genel Müdürlüğünün Görevlendirilmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 5904) 28 Temmuz 2022 tarihli ve 31906 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Buna göre;

 • Kararın amacı, mevcut doğal gaz dağıtım bölgeleri lisans kapsamı dışında kalan yerlerde kurulu bulunan, halihazırda doğal gaz iletim boru hattı tesis edilmemiş olan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanının ortak imzasıyla doğal gaz bağlanmasında ekonomik veya stratejik fayda görülen ve basınç düşürme ve ölçüm istasyonlarını yapmayı taahhüt eden organize sanayi bölgeleri (OSB) ile endüstri bölgelerine (EB), katılımcılarının ihtiyacı olan doğal gazın ulaştırılmasını sağlamaya yönelik yapılacak ulusal iletişim şebekesi ile basınç düşürme ve ölçüm istasyonu arasındaki iletim boru hatları yatırımlarına ilişkin esasların belirlenmesidir.
 • Yukarıda belirtilen kriterlerin sağlanması durumunda OSB ve EB’lere doğal gaz ulaştırılmasını teminen inşa edilecek iletim boru hatları için gerekli yatırımlar Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilir.
 • Karar kapsamında yatırım yapılabilmesi için yukarıda belirtilen kriterleri sağlayan OSB ve EB’lerin 28.07.2022 tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına müracaat etmesi gereklidir.
 • Karar kapsamında yapılacak yatırımlar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ilgili OSB ve EB’lerin doğal gaz tüketimine olan ihtiyaçlarını da içeren analizi ve ekonomik görüşü ile BOTAŞ’ın gerekli olan iletim hattının teknik ve yaklaşık yatırım bedeline ilişkin değerlendirmesi sonucunda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanının ortak imzasıyla alınan kararla belirlenir.
 • Karar kapsamında yapılması gereken yatırımlar, yapılabilirlik etüdü hazırlanarak Strateji ve Bütçe Başkanlığına sunulur. Söz konusu yatırımlar Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından BOTAŞ Genel Müdürlüğünün yatırım programına alınır.
 • Karar uyarınca belirlenen OSB ve EB’lere doğal gaz ulaştırılması için BOTAŞ Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak yatırımların finansmanı, ilgili yıl Orta Vadeli Programı ile Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının Genel Yatırım ve Finansman Programı kapsamında değerlendirilir.

ATAMA VE GÖREVLENDİRMELER

CUMHURBAŞKANLIĞI TARAFINDAN BİRTAKIM ATAMALAR YAPILDI.

Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atama Hakkında Karar (Karar: 2022/311) 7 Temmuz 2022 tarihli ve 31889 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre;

 • Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu;
 • Başkanı Türker GÜRSOY,
 • İkinci Başkanı Ali ERSOY,
 • Üyesi Ender ŞENOL

görevden alındı,

 • Başkanlığına Mehmet Akif EROĞLU,
 • İkinci Başkanlığına Davut MENTEŞ,
 • Üyeliğine Yusuf DİNÇ,
 • Üyeliğine Mahmut GÜNGÖR,

atandı.

atandı.

 • Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Edip MÜYESSEROĞLU atandı.
 • Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2022/329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340) 28 Temmuz 2022 tarihli ve 31906 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;
 • Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan Ekonomik Programlar ve Araştırmalar Genel Müdürlüğüne Yasemin GİRİCİ atandı.
 • Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğüne Ömer KARADEMİR atandı.
 • Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan Muhasebat Genel Müdürlüğüne aynı yer Genel Müdür Yardımcısı Serkan YÜCEER atandı.
 • Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan Risk Analizi Genel Müdürlüğüne Fatih Mehmet BAL atandı.
 • Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına Kemalettin IŞIK atandı.
 • Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan Ekonomik Programlar ve Araştırmalar Genel Müdür Yardımcılığına Mehmet Ali KÖSE atandı.
 • Özelleştirme İdaresi Başkanlığında açık bulunan Başkan Yardımcılığına Ramazan GÜNGÖR atandı.

 

GÜMRÜK, TİCARET, YATIRIM VE İTHALAT MEVZUATI KAPSAMINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ VE YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ASGARİ ÜCRET TARİFESİNE İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 2 Temmuz 2022 tarihli 31884 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Tebliğin Ek-1’indeki tabloda yer alan İTH-13 hizmet kodu kapsamında toplam müşavirlik ücretinin 13.300 Türk Lirasını aşması halinde, aşan kısma ait tutar tarafların anlaşmasıyla belirlenir.
 • Tebliğin Ek-1 ve Ek-2’si değiştirildi.

TOBA KANUN İLE TÜRK TİCARET KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

 • 7417 Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 5 Temmuz 2022 tarihli ve 31887 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 14., 20., 21., 22., 23. ve 60. maddeleri 15.01.2023 tarihinde, 13. ve 16. maddeleri 2022 yılı Temmuz ayı ödeme döneminden itibaren uygulanmak üzere 05.07.2022 tarihinde, 15. maddesi 15.07.2022 tarihinde, 17. ve 18. maddeleri 2023 yılı Ocak ayı ödeme döneminde, 27. ve 28. maddeleri 01.08.2022 tarihinde, diğer maddeleri 05.07.2022 tarihinde yürürlüğe girecektir. Buna göre;
 • 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu kapsamındaki değişiklikler:
 • Kanunun 82. maddesinde yapılan değişiklik uyarınca, bir tacirin saklamakla yükümlü olduğu defterler ve belgeler; yangın, su baskını veya yer sarsıntısı gibi bir afet veya hırsızlık sebebiyle ve kanuni saklama süresi içinde zıyaa uğrarsa tacir zıyaı öğrendiği tarihten itibaren 30 gün içinde ticari işletmesinin bulunduğu yer yetkili mahkemesinden kendisine bir belge verilmesini isteyebilir.
 • 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki değişiklikler:
 • Kanunun geçici 20. maddesinde yapılan değişiklik ile KOBİ’lerin krediye erişim imkanları artırılarak sistem kapsamında yeni kefalet imkanlarının sağlanmasını teminen kredi garanti kurumlarına aktarılacak kaynak tutarı 50.000.000.000 TL’den 100.000.000.000 TL’ye çıkarıldı.
 • 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu kapsamındaki değişiklikler:
 • Kanunun 18. maddesinde yapılan değişiklik ile ilgili suçlarla alakalı kamu kurum veya kuruluşlarınca yazılı başvuruda bulunulması halinde bu kamu kurum veya kuruluşları, başvuru tarihinde müdahil sıfatını kazanacaktır.

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 167)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 167)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 187) 6 Temmuz 2022 tarihli ve 31888 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Avrupa Birliği, Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) veya Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı menşeli olmayan 91.01 ve 91.02 tarife pozisyonlarında yer alan eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri, maddede belirtilen gümrük müdürlüklerinden yapılır.

ELEKTRONİK TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

7416 Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 7 Temmuz 2022 tarihli ve 31889 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 8. maddesiyle 6563 sayılı Kanuna eklenen ek 2. maddenin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri 2022 takvim yılına ilişkin net işlem hacimlerine de uygulanmak üzere 01.01.2023 tarihinde, 8. maddesiyle 6563 sayılı Kanuna eklenen ek 2. maddenin 2. fıkrasının (b) bendi ve onuncu fıkrası ile 10. maddesiyle aynı Kanuna eklenen ek 4. maddenin 6. fıkrası 01.01.2024 tarihinde, diğer hükümleri 01.01.2023 tarihinde yürürlüğe girecektir. Buna göre;

 • 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu, 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu, 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunuyla kuruluş ve faaliyetleri düzenlenen ve bu kanunlara göre yetkilendirilerek münhasıran yetkilendirildikleri konularda faaliyet gösterenler ile 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 3. maddesinin 1. fıkrasının (ç) bendinde tanımlananlar ile bunların verdiği yetki dahilinde münhasıran şans ve bahis oyunları alanında faaliyet gösterenler Kanunun uygulanmasında elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı veya elektronik ticaret hizmet sağlayıcı kabul edilmez.
 • Diğer kanunlarda aksine hüküm bulunmadıkça, aracı hizmet sağlayıcı, hizmet sağlayıcı tarafından sunulan içerik ve içeriğe konu mal veya hizmetle ilgili hukuka aykırı hususlardan sorumlu değildir.
 • Elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı, elektronik ticaret hizmet sağlayıcı tarafından sunulan içeriğin hukuka aykırı olduğundan haberdar olması hâlinde, bu içeriği gecikmeksizin yayımdan kaldırarak hukuka aykırı hususu ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına bildirir.
 • Elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı, hak sahibinin, fikri ve sınai mülkiyet hakkı ihlaline dair bilgi ve belgeye dayanan şikayeti üzerine, elektronik ticaret hizmet sağlayıcının şikayete konu ürününü yayımdan kaldırarak durumu kendisine ve hak sahibine bildirir. Elektronik ticaret hizmet sağlayıcının, şikayetin aksini gösteren bilgi ve belgeye dayanan itirazını elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcıya sunması üzerine şikayete konu ürünü yeniden yayımlar. Şikayet ve itirazda; ilgililerin açık kimlik ve adres bilgileri, ihtilafa konu ürün hakkındaki bilgiler, ürünün yayımdan kaldırılması veya yayımlanmasının gerekliliğine dair gerekçeler ile yönetmelikle belirlenen diğer hususlar yer alır. İlgililerin genel hükümlere göre adli ve idari mercilere başvurma hakları saklıdır.
 • Kanunun 12. maddesinde yapılan değişiklik ve eklemeler ile Kanun’a aykırılık halinde uygulanacak idari para cezaları yeniden belirlendi.
 • Elektronik ticarette haksız ticari uygulamada bulunulamaz. Elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcının, aracılık hizmeti sunduğu elektronik ticaret hizmet sağlayıcının ticari faaliyetlerini önemli ölçüde bozan, makul karar verme yeteneğini azaltan veya belirli bir kararı almaya zorlayarak normal şartlarda taraf olmayacağı bir ticari ilişkinin tarafı olmasına sebep olan uygulamalarının haksız olduğu kabul edilir.
 • Aşağıdaki uygulamalar her durumda haksız ticari uygulama sayılır:
 1. Mal veya hizmet satışı karşılığında elektronik ticaret hizmet sağlayıcıya yapılması gereken ödemenin, en geç satış bedelinin elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcının tasarrufuna girdiği ve siparişin alıcıya ulaştığı tarihten itibaren beş iş günü içinde eksiksiz yapılmaması.
 2. Elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı tarafından satış fiyatında tek taraflı değişiklik yapılması dâhil olmak üzere, elektronik ticaret hizmet sağlayıcının kampanyalı mal veya hizmet satışına zorlanması.
 3. Elektronik ticaret hizmet sağlayıcıyla olan ticari ilişkinin koşullarının, yazılı şekilde veya elektronik ortamda yapılan aracılık sözleşmesiyle belirlenmemesi ya da bu sözleşmenin açık, anlaşılır ve elektronik ticaret hizmet sağlayıcı tarafından kolay erişilebilir olmasının sağlanmaması.
 4. Elektronik ticaret hizmet sağlayıcının aleyhine olacak şekilde aracılık sözleşmesi hükümlerinde geçmişe yönelik veya tek taraflı değişiklik yapılması ya da buna imkân sağlayan herhangi bir hükme aracılık sözleşmesinde yer verilmesi.
 5. Herhangi bir hizmet verilmediği veya verilen hizmetin türü ve hizmet bedelinin tutar ya da oranı aracılık sözleşmesinde belirtilmediği hâlde elektronik ticaret hizmet sağlayıcıdan bedel alınması.
 6. Aracılık sözleşmesinde herhangi bir nesnel ölçüte yer verilmediği hâlde ya da kamu kurumlarına veya adli mercilere başvuruda bulunulduğu gerekçesiyle elektronik ticaret hizmet sağlayıcının sıralama ya da tavsiye sisteminde geriye düşürülmesi, elektronik ticaret hizmet sağlayıcıya sunulan hizmetin kısıtlanması, askıya alınması veya sonlandırılması.

SERMAYE PİYASASI KURULUNUN 2022 YILI GAYRİMENKUL DEĞERLEME ASGARİ ÜCRET TARİFESİ GÜNCELLENDİ.

Sermaye Piyasası Kurulunun 2022 Yılı Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Tarifesi ve Uygulama Esaslarına İlişkin Kararı 23 Temmuz 2022 tarihli ve 31901 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği üyelerinin vereceği değerleme hizmetlerine ilişkin olarak, 29.12.2021 tarihli ve 31704 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “2022 Yılı Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Tarifesi”nin, 01.08.2022 tarihi itibariyle yürürlüğe girmek üzere karar ekinde yer alan şekilde güncellenmesine ve “Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Uygulama Esasları”nın ise aynen uygulanmaya devam edilmesine karar verildi.

KURUMLAR VERGİSİ KANUNU’NUNDA YER ALAN TÜRK LİRASI MEVDUAT VE KATILMA HESAPLARINA YÖNELİK İSTİSNANIN 30.06.2022 TARİHLİ BİLANÇOLARDA YER ALAN YABANCI PARALAR İTİBARIYLA DA UYGULANMASINA KARAR VERİLMİŞTİR.

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 14 üncü Maddesinin Dördüncü Fıkrasında Yer Alan İstisnanın, Kurumların 30/6/2022 Tarihli Bilançolarında Yer Alan Yabancı Paralar İtibarıyla da Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5872) 27 Temmuz 2022 tarihli ve 31905 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Kurumların 31.03.2022 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını 2022 yılı sonuna kadar Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevirmeleri ve bu suretle elde edilen Türk lirası varlığı en az üç ay vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirmeleri durumunda söz konusu hesapların dönem sonu değerlemesinden kaynaklananlar da dahil olmak üzere vade sonunda elde edilen faiz ve kâr payları ile diğer kazançlarına ilişkin Kurumlar Vergisi Kanunu’nun geçici 14. maddesinin 4. fıkrasında yer alan istisnanın 30.06.2022 tarihli bilançolarda yer alan yabancı paralar itibarıyla da uygulanmasına karar verildi. 

YURTDIŞI YER DEĞİŞTİRME GİDERİNİN MESAFEYE GÖRE DEĞİŞEN KISMININ HESAPLANMASINDA ESAS ALINAN CETVELDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

6245 Sayılı Harcırah Kanununun 46 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasının (c) Bendi Uyarınca Yurtdışı Yer Değiştirme Giderinin Mesafeye Göre Değişen Kısmının Hesaplanmasında Esas Alınan Cetvellerin Uygulamaya Konulması Hakkındaki 24/7/1996 Tarihli ve 96/8438 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararına Avlonya, Necef, Çengdu ve Türkistan’a Ait Cetvellerin İlave Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5873) 27 Temmuz 2022 tarihli ve 31905 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • 6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun 46. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendi uyarınca yurtdışı yer değiştirme giderinin mesafeye göre değişen kısmının hesaplanmasında esas alınan cetvellerin uygulamaya konulması hakkındaki 96/8438 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına Avlonya , Necef, Çengdu ve Türkistan’a ait cetvellerin ilave edilmesine karar verildi.

İTHALATTA İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ UYGULANMASINA İLİŞKİN KARARIN EKİ CETVELDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5902) 28 Temmuz 2022 tarihli ve 31906 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 12 Ağustos 2022 tarihinde yürürlüğe girecektir. Buna göre;

 • 3351 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulamasına İlişkin Kararın eki Ek-1 sayılı tabloya aşağıdaki satır eklenmiştir:
8703.80.10.00.00000010101010

REKLAM KURULU YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA İDARİ PARA CEZALARININ UYGULANMASINA İLİŞKİN KRİTERLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Reklam Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 28 Temmuz 2022 tarihli ve 31906 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01 Ekim 2022 tarihinde yürürlüğe girecektir. Buna göre;

 • İdari para cezaları uygulanırken aşağıdaki kriterler esas alınır:
 1. Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca sadece kablolu ortamdan tek il yayın lisansı olan bölgesel ve yerel yayın lisansı veya izni verilen kuruluşlar aracılığıyla gerçekleştirilmiş yayınlardaki aykırılıkların yerel düzeyde yapıldığı kabul edilir.
 2. Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca ulusal yayın lisansına sahip olmaksızın uydu TV, tek il yayın lisansı hariç kablo TV, internet TV ve isteğe bağlı hizmet yayın lisansı veya yayın izni verilen kuruluşlar aracılığıyla gerçekleştirilmiş yayınlardaki aykırılıkların uydu ortamından yapıldığı kabul edilir.

BANKACILIK MEVZUATI KAPSAMINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

TÜRK LİRASI MEVDUAT VE KATILMA HESAPLARINA DÖNÜŞÜMÜN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ’DE DEĞİŞİKLİK YAPILDI. 

Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/14)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2022/22) 6 Temmuz 2022 tarihli ve 31888 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Yurt içi yerleşik gerçek kişilerin bankalardaki, yurt içi yerleşik tüzel kişilerin ise 31.12.2021 ile 30.06.2022 tarihleri arasındaki herhangi bir tarihte bankalarda mevcut olan ABD doları, Euro ve İngiliz sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı bakiyeleri, hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilir.

BANKALARDAN KULLANILACAK KREDİLERE SAĞLANACAK FAİZ DESTEĞİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

6306 Sayılı Kanun Kapsamında Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak Kredilere Sağlanacak Faiz Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5885) 27 Temmuz 2022 tarihli ve 31905 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Faiz destekli krediler, Bakanlıkça onaylandıkları tarihte geçerli olan Cumhurbaşkanı Kararı hükümlerine tabidir. Yapım, edinme ve güçlendirme kredilerine faiz desteği verilebilmesi için tahliye veya yıkım tarihinden itibaren bir yıl içinde Bankaya başvurulmuş olması gerekir. Bu karar kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (Bakanlık) tarafından onaylanan faiz destekli yapım, edinme ve güçlendirme kredilerinin kullandırılma süresi, Bakanlık tarafından verilen faiz desteği uygunluk yazısı tarihinden itibaren 2 yıldır.
 • Faiz desteği ödemelerine ilişkin denetimler Bakanlık tarafından yapılır. Denetimlerde, banka tarafından yapılan bildirimler nedeniyle bankaya fazla faiz desteği ödemesi yapıldığının tespit edilmesi halinde fazla yapılan ödeme, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’da belirtilen gecikme zammı ile birlikte tutarın bankaya tebliğini takip eden 10 iş günü içerisinde banka tarafından hesaba nakden ödenir. İdarelerin İller Bankası Anonim Şirketinden kullandıkları krediler için fazla faiz desteği ödemesi yapıldığının tespit edilmesi halinde faizi ile birlikte fazla ödenen tutar İller Bankası Anonim Şirketince hesaba iade edilir. Denetim sonucunda, banka tarafından yapılan bildirimler nedeniyle bankaya eksik ödeme yapıldığının tespiti halinde bu tutar Bakanlıkça hesaptan nakden karşılanır. Bu kapsamda, Bakanlık tarafından ödeme yapılması durumunda Bakanlıkça ödenecek tutarlara faiz yürütülmez.

ÇEVRE VE İMAR MEVZUATINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

DÖNÜŞÜM PROJELERİ ÖZEL HESABI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Dönüşüm Projeleri Özel Hesabı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 6 Temmuz 2022 tarihli ve 31888 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlükleri; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Bakanlık)’nca belirlenen tarihe kadar, izleyen aya ilişkin Kanun kapsamında yapılması öngörülen harcamalar için Genel Müdürlüğe yazıyla veya Genel Müdürlükçe belirlenen elektronik yazılım sistemi üzerinden nakit talebinde bulunur. Nakit taleplerinde, yönetmeliğin EK-2’sinde yer alan özel hesap nakit talep belgesi kullanılır.
 • Bakanlık, 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında bütçeleştirilerek özel hesaba aktarılan dış finansman kaynaklarını, bankalar aracılığıyla konut ve işyeri yapım kredisi ile güçlendirme kredisi olarak kullandırabilir.
 • Bakanlıkça kullandırılacak kredilerin azami tutarları, kredinin koşulları, krediye uygulanacak faiz oranı ile kredinin tahsis öncelikleri, özel hesabın finansman durumu ve inşaat maliyetleri dikkate alınarak Bakanlıkça belirlenir.
 • Bakan tarafından uygun görülen kaynağın aktarılabilmesi için; kaynak aktarılmasının uygun görüldüğü İdare, TOKİ ve İller Bankası Anonim Şirketine yazılı olarak bildirilir. 
 • Kanun kapsamında Bakanlığın tasarrufuna geçen taşınmazların satışı ve kiralanmasında; Satış bedeli taksitle de ödenebilir. Taksitle ödeme hâlinde, satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı iki yılda taksitlerle ödenir. Taşınmazların bulunduğu illerdeki mevcut ekonomik durum, bölgedeki potansiyel alıcıların geliri ve satış rakamları göz önünde bulundurularak gerekmesi halinde Bakan onayı ile beş yıla kadar taksit yapılabilir. Alacağın kalan kısmına kanunî faiz uygulanır. Satış bedelinin tamamı ödenmeden tapuda ferağı verilmez. 
 • Bu kapsamda yapılacak satışlarda alıcı satış bedelini, vergi, resim, harç ve diğer masrafları ödemesi şartıyla, taşınmazı adına tescil ettirmeye mecburdur. Aksi takdirde alıcı meydana gelecek hasar, zarar, fuzuli işgal ve diğer sebeplerle Bakanlıktan herhangi bir talepte bulunamaz. Satıştan sonra alıcı adına tapuda tescil işlemi yapılmadan alıcı taşınmazı 3. kişilere devredemez.

RADYOAKTİF ATIK TESİSLERİNE İLİŞKİN YETKİLENDİRMELER VE GÜVENLİK İLKELERİ DÜZENLENDİ.

Radyoaktif Atık Tesislerine İlişkin Yetkilendirmeler ve Güvenlik İlkeleri Yönetmeliği 7 Temmuz 2022 tarihli ve 31889 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Yönetmeliğin amacı, radyoaktif atık tesislerine ilişkin faaliyetlerin radyasyondan korunma, güvenlik ve emniyet ilkeleri çerçevesinde yürütüldüğünün tespit ve teyit edilmesi için faaliyetlerin yetkilendirilmesine ilişkin usul ve esaslar ile bu tesislerde uyulması gereken güvenlik ilkelerini belirlemektir.
 • Yönetmelik, radyoaktif atık tesislerini kapsar. Yönetmelik; nükleer tesislerde, radyasyon tesislerinde ve radyasyon uygulamaları kapsamında yürütülen radyoaktif atık yönetimi faaliyetlerine uygulanmaz.
 • Radyoaktif atık tesislerinin saha çalışmalarının yapılmasına, inşasına, işletmeye alınmasına, işletilmesine, işletmeden çıkarılmasına veya kapatılmasına ve düzenleyici kontrolden çıkarılmasına ilişkin süreçlerde güvenliğe ve emniyete ilişkin hedef ve ilkelere uyulmasında ve çalışanların, halkın, çevrenin ve gelecek nesillerin radyasyondan korunmasında asıl sorumluluk radyoaktif atık tesisi kurmak için Nükleer Düzenleme Kurumu (Kurum)’una niyet bildiriminde bulunan, onay almak veya yetkilendirilmek üzere başvuran ya da yetkilendirilen ve düzenleyici kontrol kapsamında bulunan Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına göre kurulmuş tüzel kişiye (Kuruluş) aittir. Kuruluş tüm süreçlerde, varsa nükleer güvenceye ilişkin sorumluluklarını da yerine getirir.
 • Radyoaktif atık tesislerinde; saha sürecinden radyoaktif atık tesisinin ve sahanın düzenleyici kontrolden çıkarılmasına kadar çalışanların, halkın, çevrenin ve gelecek nesillerin radyasyondan korunması için ilgili mevzuatta belirtilen radyasyondan korunma önlemleri Kuruluş tarafından alınır.
 • Radyoaktif atık tesislerinde, Kuruluş tarafından derinliğine savunma stratejisi uygulanır. Bu strateji gereğince; radyoaktif atıklar ile çalışanların, halkın ve çevrenin arasına yerleştirilen bariyerlerin etkinliğini korumak, işletme sırasında meydana gelebilecek olayların kazaya dönüşmesini önlemek ve oluşan kazaların etkilerini azaltmak için hiyerarşik yapıda, birbirinden bağımsız, farklı ve iç içe geçmiş bir dizi uygulamadan oluşan önlemler alınır.
 • Kuruluş, üçüncü taraf gözetimine yönelik olarak ilgili mevzuat uyarınca Kurum’dan yetki belgesi almış şirketlerden hizmet alır.
 • Yönetmelik kapsamında;
 • Radyoaktif atıkların yalnızca işlendiği ve depolandığı,
 • Radyoaktif atıkların yalnızca bertaraf edildiği,
 • Radyoaktif atıkların işlendiği, depolandığı ve bertaraf edildiği

radyoaktif atık tesisleri Kurum’un yetkilendirmesine tabidir.

 • Radyoaktif atık tesislerinin kurulacağı saha, Kurum tarafından verilecek olan saha onayına tabidir.
 • Radyoaktif atık tesislerine ilişkin;
 1. Tesisin inşası,
 2. Tesisin işletmeye alınması,
 3. Tesisin işletilmesi,
 4. ç) Tesiste güvenlik ve emniyet açısından önemli değişiklik yapılması,
 5. Tesisin işletmeden çıkarılması veya kapatılması,

faaliyetleri Kurumun yetkilendirmesine tabidir.

 • Radyoaktif atık tesisleri, işletme ve kaza koşullarında, çalışanların, halkın, çevrenin ve gelecek nesillerin radyasyondan korunmasının sağlanabilmesi amacıyla, güvenli bir şekilde işletilecek, işletmeden çıkarılacak veya kapatılacak şekilde tasarımlanır.
 • Bertaraf tesisleri, radyoaktif atıkların olası radyolojik etkilerinin kapatma sonrası kontrol dönemleri süresince ve ilgili mevzuatta belirlenen seviyelerde tutulmasını sağlayacak şekilde tasarımlanır.
 • Radyoaktif atık tesisinin inşaat süreci; güvenlik açısından önemli tesis yapılarının tasarımını, inşasını ve sistemlerin inşaat alanındaki montaj ve test aşamalarını içerir.
 • Radyoaktif atık işleme ve depolama tesislerinin erken işletmeden çıkarılması ihtimaline karşı, teminatın yeterliliğinin Hesaplar Yönetim Kurulu tarafından Kurum’a bildirilmesi işletme lisansı verilmesi için ön koşuldur.

RADYOAKTİF ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİNİN BAZI MADDELERİ YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI.

Radyoaktif Atık Yönetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 7 Temmuz 2022 tarihli ve 31889 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Radyoaktif Atık Yönetimi Yönetmeliğinin 37 ila 51. maddeleri yürürlükten kaldırıldı.

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA MERKEZ KOMİSYONU TARAFINDAN DOĞAL SİT ALANLARI İLE BU ALANLARDA BULUNAN RÜZGAR VE GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALLERİNE İLİŞKİN BİRTAKIM KARARLAR YAYIMLANDI.

Tabiat Varlıklarını Koruma Merkez Komisyonunun, Doğal Sit Alanları Koruma ve Kullanma Koşulları İlke Kararı (No: 113) 20 Temmuz 2022 tarihli ve 31898 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik ve 98 sayılı Doğal Sit Alanlarında Rüzgar Enerjisi Santralleri (RES) İlke Kararı çerçevesinde kesin korunacak hassas alanlar, nitelikli doğal koruma alanları, sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanlarına ilişkin koruma ve kullanma koşulları belirlendi.
 • Kesin Korunacak Hassas Alanlar’nda koşulları, kapsamı ve süresi Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonları tarafından belirlenmek koşulu ile aşağıdaki faaliyetlere izin verilebilir; 
 • Bilimsel amaçlı araştırma, eğitim ve izleme faaliyetleri yapılabilir.
 • Alanda taşınır ve taşınmaz kültür ve tabiat varlığı bulunması veya rastlanması halinde bilimsel kazı, ortaya çıkarma ve koruma çalışmaları ilgili Bakanlığın izni ile yapılabilir.
 • Bu alanların korunmasına, ıslah edilmesine, bakımına ve temizliğine yönelik bilimsel rapor sonucu teklif edilen faaliyetler yapılabilir.
 • Güvenlik, uyarı ve bilgilendirme amaçlı levha ve işaretler konulabilir.
 • Orman yangın yolu açılması, ormanların bakım ve onarımı, orman zararlıları ile mücadele edilmesi amacıyla çalışmalar yapılmasına izin verilebilir.
 • Alan içerisinde yer alan; anıt ağaç, grup tescilli ağaçlar ile tescili bulunmayan ağaçların ilgili kurumdan alınacak teknik rapor doğrultusunda bakım ve onarımı yapılabilir.
 • Ekolojik dengenin devamlılığı ve tozlaşmanın sağlanabilmesini destekleyen arıcılık faaliyetleri yapılabilir.
 • Kuş gözlem kulesi yapılabilir.
 • Kamu yararının gerektirdiği ihtiyaç hallerinde yol güzergâhının kullanılması koşuluyla atıksu, içme suyu, doğal gaz ile elektrik ve iletişim hattı yapılabilir.
 • “Kesin Korunacak Hassas Alan” tescili yapılmadan önce mevzuata uygun olarak yapılmış ve faaliyeti devam etmekte olan bir alt yapı uygulaması veya tesisi varsa; mevcut uygulamaya veya tesise ilişkin ilave bir hat, yapı ya da benzeri yeni bir düzenleme yapılmaması koşullarıyla söz konusu mevcut uygulamalara yönelik asgari düzeyde bakım, onarım ve iyileştirme çalışmaları ile süre uzatımına izin verilebilir.
 • Ulusal güvenlik için zaruret arz eden tesisler yapılabilir,
 • Dalyan ve lagün ekosistemlerinde doğal dengenin devamlılığının sağlanması amacıyla ilgili kamu kurumu görüşleri doğrultusunda ve herhangi bir yapı yapılmamak, şartıyla alanın özelliğinden kaynaklanan geleneksel avcılık yöntemleriyle yapılan balıkçılık faaliyetlerine ve faaliyetlerin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla mevcutların rehabilitasyonuna, bakımına ve onarımına izin verilebilir.
 • Nitelikli Doğal Koruma Alanları’nda koşulları, kapsamı ve süresi Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonları tarafından belirlenmek koşulu ile aşağıdaki faaliyetlere izin verilebilir; 
 • Kesin korunacak hassas alanlarda izin verilen faaliyetler bu alanlarda da yapılabilir.
 • Doğal dengenin devamlılığının sağlanması amacıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşleri doğrultusunda alanın özelliğinden kaynaklanan faaliyetler sürdürülebilir.
 • Entegre tesis içermemek ve bölgenin ayırt edici özelliklerinden kaynaklı sınırlamalar ile diğer kurum görüşlerindeki kısıtlar saklı kalmak kaydıyla mer’i mekânsal plan kapsamında geleneksel yaşam biçiminin gerektirdiği nitelikte tarım ve hayvancılık amaçlı ahır, ağıl, samanlık, kümes, depo, kiler ve benzeri yapılara İzin verilebilir.
 • Çevreye ve ekolojik dengeye etkisine ilişkin ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerindeki sınırlamalar saklı kalmak kaydıyla doğal kaynak suyunun çıkarılmasına ve iletilmesine izin verilebilir.
 • Herhangi bir yapılaşmaya gidilmeden Avlakların Kuruluşu, Yönetimi ve Denetimi Esas ve Usulleri İle İlgili Yönetmelik çerçevesinde avlak sahası ayrılabilir.
 • Ulaşım hatları ile bunların zorunlu yapılan, elektrik iletim hattı/tesisi, içme ve kullanma suyu hattı, atıksu hattı, trafo, haberleşme servisleri, açık otopark ile faaliyetlerin özelliği ve alanın coğrafi yapısı ve kamu yararı gereği başka güzergâhtan geçirilmesi mümkün olmayan enerji iletim hatları yapılabilir.
 • İmar ve kıyı mevzuatı çerçevesinde, imar planı yapılmasına gerek duyulmayan denize girme, güneşlenme ve amatör su sporları gibi faaliyetleri gerçekleştirmek amacıyla sabit olmayan duş, gölgelik, soyunma kabini, büfe, tuvalet, su sporları için kullanılan malzemelerin depolanabileceği sökülür takılır nitelikte yapılar ve rekreatif amaçlı iskele yapılabilir.
 • Geleneksel balıkçılık faaliyetleri ile sulama amaçlı göletlerde olmak ve üretim kapasitesi 25/11/2014 tarihli ve 29186 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin EK-2 listesi ile belirlenen alt sınırı aşmamak kaybıyla kültür balıkçılığı yapılabilir.
 • Şehitlik: ve/veya mezarlık, alanları ile ilgili uygulamalar gerçekleştirilebilir.
 • Tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği yapılabilir.
 • İçme suyu amaçlı baraj ve göletler ile tanınsa] sulama amaçlı göletler ve iletim hatları yapılabilir.
 • Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanları’nda koşulları, kapsamı ve süresi Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonları tarafından belirlenmek koşulu ile aşağıdaki faaliyetlere izin verilebilir; 
 • Teknik rapor ile tespit edilmiş zorunlu haller dışında delme-patlatma yöntemlerinin kullanılmaması, habitat bölünmesi ile flora, fauna kaybının en aza indirilerek ekolojik koridor oluşturacak tedbirlerin alınması, bölgeye ilişkin olarak ekolojik etki değerlendirme raporu hazırlanması koşullarıyla: Madencilik faaliyetleri ile Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden Kazandırılması Yönetmeliği, Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği ve Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği, ÇED Yönetmeliği hükümleri ve diğer ilgili mevzuata uygunluğun sağlanması şartlarıyla madencilik faaliyetleri yapılabilir, Doğal peyzaj ve siluet dikkate alınarak kum, çakıl, taş, maden vb. malzeme alınabilir, bu amaçla ocak açılabilir, ancak bozulan alanların doğaya yeniden kazandırılması amaçlı toprak dökümü hariç toprak, cüruf, çöp, hafriyat, sanayi artığı vb. dökülemez.
 • Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine uygun olmak koşuluyla geçici depolama yapılabilir.
 • Bölgenin ayırt edici özelliklerinden kaynaklı, sınırlamalar ile diğer kurum görüşlerindeki kısıtlar saklı kalmak kaydıyla meri mekansal plan kapsamında tarım ve hayvancılık amaçlı yapılara izin verilebilir.
 • Tabiat Varlıklarını Koruma Merkez Komisyonunun, 98 Sayılı Doğal Sit Alanlarında Rüzgâr Enerjisi Santralleri (RES) İlke Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair İlke Kararı (No: 114) 20 Temmuz 2022 tarihli ve 31898 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;
 • Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanlarında Yeni tesis taleplerinde rüzgâr türbinlerinin kesin korunacak hassas alanlara en az 300 metre ya da üniversitelerin ilgili bölümlerince hazırlanacak bilimsel rapor doğrultusunda Bölge Komisyonunca belirlenecek mesafede olması ve Kuş göç yollarından en az 300 metre uzaklıkta ya da üniversitelerin ilgili bölümlerince hazırlanacak bilimsel rapor doğrultusunda Bölge Komisyonunca belirlenecek mesafede olması ve bu alanlarda rüzgâr türbinlerine otomatik durdurucu radar sistemlerinin kurulması, koşullarıyla tescile esas ekolojik temelli bilimsel araştırma raporları, alana ilişkin alınmış komisyon kararları ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşleri göz önüne alınarak Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonlarınca değerlendirilebileceğine karar verildi.
 • Tabiat Varlıklarını Koruma Merkez Komisyonunun, 100 Sayılı Doğal Sit Alanlarında Güneş Enerjisi Santralleri (GES) İlke Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair İlke Kararı (No: 115) 20 Temmuz 2022 tarihli ve 31898 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;
 • 2. Derece Doğal Sit Alanları, 3. Derece Doğal Sit Alanları ve Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanlarında ile Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin EK-2 listesinde yer alan üretim kapasitesi ile sınırlı kalmak kaydıyla Nitelikli Doğal Koruma Alanlarında GES projelerinin sınırından itibaren Kesin Korunacak Hassas Alanlara en az 300 metre ya da üniversitelerin ilgili bölümlerince hazırlanacak bilimsel rapor doğrultusunda Bölge Komisyonunca belirlenecek mesafede olmasına karar verildi. 

PLANSIZ ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 23 Temmuz 2022 tarihli ve 31901 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Yerleşik alan sınırı tespit edilirken ilgili idarelerce yerleşmenin ve gelişme alanı olarak tespit edeceği alanların taşkın, heyelan, çığ ve kaya düşmesi gibi afet riski olan, dere yatağı ve sıhhi ve jeolojik açıdan üzerinde yapı yapılmasında mahzur bulunan alanlar ile tarım, orman, mera ve korunan alanların, askeri yasak ve güvenlik bölgelerinin tespiti için ilgili kurum ve kuruluşlardan görüş alınır ve halihazır harita veya kadastro paftaları üzerine işlenir.
 • Devletin güvenlik ve emniyeti ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Sahil Güvenlik Komutanlığının, Jandarma Genel Komutanlığının ve Emniyet Genel Müdürlüğünün harekat ve savunması bakımından gizlilik arz eden mühimmat yapıları, sığınak, radar istasyonları ile nöbet kulübeleri, gözetleme kuleleri, gemi/bot destekleme tesisleri ve karakol yapılarında her türlü sorumluluğun kurumlarına ait olduğuna ilişkin yazı alınmak suretiyle imar planı ve yapı ruhsatı aranmaz.

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ YENİLENDİ.

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği 29 Temmuz 2022 tarihli ve 31907 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Yönetmeliğin amacı, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) sürecinde uyulacak idari ve teknik usul ve esasları düzenlemektir.
 • Yönetmeliğe tabi projeler hakkında “ÇED Olumlu”, “ÇED Olumsuz”, “ÇED Gereklidir” veya “ÇED Gerekli Değildir” kararlarını verme yetkisi Bakanlığa aittir. Ancak Bakanlık gerekli gördüğü durumlarda “ÇED Gereklidir” veya “ÇED Gerekli Değildir” kararının verilmesi konusundaki yetkisini, sınırlarını belirleyerek il müdürlüğüne devredebilir.
 • Yönetmelik kapsamındaki bir projeyi gerçekleştirmeyi planlayan gerçek veya tüzel kişiler; Çevresel Etki Değerlendirmesine tabi projeleri için; ÇED Başvuru Dosyasını ve ÇED Raporunu, Çevresel Etkileri Ön İnceleme ve Değerlendirmeye Tabi Projeleri için de Proje Tanıtım Dosyasını, Bakanlıkça yeterlik verilmiş kurum/kuruluşlara hazırlatmak, ilgili makama sunulmasını sağlamak ve proje kapsamında verdikleri taahhütlere uymakla yükümlüdürler.
 • Yönetmeliğin;
  • Ek-1’deki listede yer alan projelere,
  • “ÇED Gereklidir” kararı verilen projelere,
  • Kapsam dışı değerlendirilen veya kanunen muafiyeti bulunan projelere ilişkin kapasite artırımı ve/veya alan genişletilmesinin planlanması halinde, mevcut proje kapasitesi ve kapasite artışları toplamı ile birlikte projenin yeni kapasitesinin Ek-1’deki listede yer aldığı projelere,

ÇED raporu hazırlanması zorunludur.

 • Yönetmeliğin;
  • Ek-2’deki listede yer alan projeler,
  • Kapsam dışı değerlendirilen veya kanunen muafiyeti bulunan projelere ilişkin kapasite artırımı ve/veya genişletilmesinin planlanması halinde, mevcut proje kapasitesi ve kapasite artışları toplamı ile birlikte projenin yeni kapasitesi Ek-2’deki listede belirtilen projeler,

için proje tanıtım dosyası hazırlanması zorunludur.

 • Bakanlık, “ÇED Olumlu” kararı veya “ÇED Gerekli Değildir” kararı verilen projelerle ilgili olarak, “ÇED Olumlu” kararına esas nihai ÇED raporunda veya “ÇED Gerekli Değildir” kararına esas proje tanıtım dosyasında taahhüt edilen hususların yerine getirilip getirilmediğini izler, kontrol eder ve denetler. Bakanlık, proje ilerleme raporlarında belirtilen iş ve işlemlerin doğruluğunu kontrol eder.
 • “ÇED Olumlu” veya “ÇED Gerekli Değildir” kararı bulunan ve eşik değeri olan projelerde yapılacak kapasite artışı ve/veya alan genişletilmesinin planlanması durumunda, her bir kapasite artışı miktarının mevcut proje kapasitesi ile toplanması ve bu toplamın belirtilen eşik değer ve üzerinde kalması durumunda, başvuru yapılması gerekmektedir.
 • Proje sahibinin herhangi bir nedenle değişmesi durumunda; projenin yeni sahibi, projenin devrine konu bilgi ve belgeleri (noter onaylı devir sözleşmesi, tapu senedi, ilgili idaresince onaylı icra/ihale sonuç belgeleri ve benzeri), nihai ÇED raporu/proje tanıtım dosyası ve eklerinin proje sahibinin taahhüdü altında olduğunu belirten taahhütnamesini ve taahhüdü imzalayan yetkilinin noter onaylı imza sirküleri ile ticari sicil gazetesini 6 ay içerisinde ilgili il müdürlüğüne sunmakla yükümlüdür.

YAPI DENETİMİ İZİN BELGESİ ALMAK İÇİN YAPILAN MÜRACAATLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SIRALAMAYA ALINMASINA DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Yapı Denetimi İzin Belgesi Almak İçin Yapılan Müracaatların Değerlendirilmesi ve Sıralamaya Alınmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 30 Temmuz 2022 tarihli ve 31908 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • İzin belgesi başvurularının değerlendirilmesi ve sıralamaya alınması, kuruluşun faaliyette bulunacağı ilde denetim faaliyeti yapan kuruluş sayısının, o il için belirlenen denetim faaliyeti yapabilecek kuruluş sayısından fazla olduğu hallerde, Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 12. maddesinin 1. fıkrasında sayılan yapı denetim kuruluşuna izin belgesi verilmesi için aranan şartlar ile kuruluş ortağının izin belgeli bir yapı denetim kuruluşu veya laboratuvarda kuruluş ortağı ve/veya denetim elemanı olarak yer almaması şartlarının sağlanması halinde kuruluş o il sıralamasının sonuna yerleştirilir.
 • Kuruluşun faaliyette bulunacağı ilde denetim faaliyeti yapan kuruluş sayısının, o il için belirlenen denetim faaliyeti yapabilecek kuruluş sayısından az olduğu hallerde, Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 12. maddesinin 1. fıkrasında sayılan yapı denetim kuruluşuna izin belgesi verilmesi için aranan şartlar ile kuruluş ortağının izin belgeli bir yapı denetim kuruluşu veya laboratuvarda kuruluş ortağı ve/veya denetim elemanı olarak yer almaması şartlarının sağlanması ön koşulu ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 12. maddesinin diğer fıkraları ve aynı Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 32. maddesine göre eksiklikleri tespit edilen kuruluşlar o il sıralamasının sonuna yerleştirilerek, eksiklerini tamamlaması için kuruluşlara 6. maddede belirtilen şartlarda 30 gün süre verilerek tebligat yapılır.
 • Tebliğe geçici 3. madde eklenmiş olup, bu maddenin yayımı tarihinden önce sıralamaya girmiş ve halen sıralamada olan kuruluşlardan bu maddenin yayımı tarihi itibarıyla 7. maddenin 1. fıkrasının (e) bendi kapsamında kalan sıralamada iken kuruluş ortağının izin belgeli bir yapı denetim kuruluşu veya laboratuvarda ortak ve/veya denetim elemanı olduğu tespit edilen kuruluşla, bir kereye mahsus durumunu düzeltmesi için İzin belgesi başvurularının değerlendirilmesi ve sıralamaya alınması ve  Sıralamada bekleyen kuruluşların çağrılması için 6. maddenin 1. fıkrası hükümleri kapsamında tebligat yapılacak ve 30 gün süre verilecektir. Bu süre içerisinde uygun hale getirilen kuruluşların sıralamadaki yeri korunur, getirilmeyenler ise sıralamadan çıkarılacaktır.

VERGİ MEVZUATINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

TORBA KANUN İLE AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN, VERGİ USUL KANUNU VE KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI. 

7417 Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 5 Temmuz 2022 tarihli ve 31887 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 14., 20., 21., 22., 23. ve 60. maddeleri 15.01.2023 tarihinde, 13. ve 16. maddeleri 2022 yılı Temmuz ayı ödeme döneminden itibaren uygulanmak üzere 05.07.2022 tarihinde, 15. maddesi 15.07.2022 tarihinde, 17. ve 18. maddeleri 2023 yılı Ocak ayı ödeme döneminde, 27. ve 28. maddeleri 01.08.2022 tarihinde, diğer maddeleri 05.07.2022 tarihinde yürürlüğe girecektir. Buna göre;

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamındaki değişiklikler:

 • Türkiye’de yerleşik sigorta şirketleri tarafından kefalet sigortası kapsamında düzenlenen kefalet senetleri de Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uygulamalarında, teminat olarak kabul edilir.
 • Menkul mal satışlarına katılacakların vermeleri gereken teminatın türüne yönelik hükümlerin düzenlendiği 85. madde kapsamında, para yerine teminat mektubu alınabilmesi yerine Türkiye’de yerleşik sigorta şirketleri tarafından kefalet sigortası kapsamında düzenlenen kefalet senetleri de teminat olarak alınabilir.

213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamındaki değişiklikler:

 • Hazine ve Maliye Bakanlığı, tüzel kişiler ve tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin gerçek faydalanıcı bilgisinin güncel, tam ve doğru şekilde tespit edilebilmesi için gerçek faydalanıcının kapsamını belirler. Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu kapsama girenlerin bildirilmesi zorunluluğunu getirmeye, bildirimin içerik, format, standart, verilme süresi ve yöntemini tespit etmeye, bunlarda değişiklik yapmaya, bildirim verme yükümlülüğünü sektör, mükellef grupları ve mükellefiyet durumları itibarıyla belirlemeye, bu bent kapsamındaki bilgi ve bildirimlerin elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesi yükümlülüğü getirmeye ve uygulamaya ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.
 • Özel usulsüzlük cezalarında düzenleme yapılarak fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmamasına ilişkin cezalar artırılmış ve elektronik ticarette vergi güvenliğini sağlamak amacıyla bilgi ve bildirimlerin elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesi yükümlülüğünü yerine getirmeyen/uygulamayan mükelleflere ilişkin özel usulsüzlük cezaları düzenlendi.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu kapsamındaki değişiklikler:

 • Kanunun 10. maddesinde yapılan değişiklik ve eklenen geçici 15. madde ile, nakdi sermaye artırımı dolayısıyla yapılan indirimden süresiz yararlanma hakkı, sermaye artırımına ilişkin kararın veya ilk kuruluş aşamasında ana sözleşmenin tescil edildiği hesap dönemi ile bu dönemi izleyen 4 hesap dönemi dikkate alınarak sınırlandırıldı. Bu dönemlerde sermaye azaltımı yapılması halinde azaltılan sermaye tutarı indirim hesaplamasında dikkate alınmaz. Bu hüküm yürürlüğe girdiği tarihten önce sermaye artırımı yapan veya ilk defa kurulan şirketler için 2022 yılı hesap dönemi dahil olmak üzere 5 hesap dönemi için uygulanır.

GELİR VERGİSİ KANUNU’NUN 23. MADDESİNİN 8. VE 10. BENTLERİNDE YER ALAN VERGİ İSTİSNALARINA İLİŞKİN TUTARLAR YENİDEN BELİRLENDİ.

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü Maddesinde Yer Alan Tutarlarla İlgili Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5799) 8 Temmuz 2022 tarihli ve 31890 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01.07.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 23. maddesinin 8. ve 10. bentlerinde yer alan tutarlar yeniden belirlendi. Buna kapsamda, aşağıda yazılı ücretler Gelir Vergisinden istisna edildi:
 1. Hizmet erbabına işverenlerce yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatler (işverenlerce, işyerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda çalışılan günlere ait bir günlük yemek bedelinin 51 Türk lirasını aşmaması ve buna ilişkin ödemenin yemek verme hizmetini sağlayan mükelleflere yapılması şarttır. Ödemenin bu tutarı aşması halinde, aşan kısım ile hizmet erbabına yemek bedeli olarak nakten yapılan ödemeler ve bu amaçla sağlanan menfaatler ücret olarak vergilendirilir.),
 2. Hizmet erbabının toplu olarak işyerlerine gidip gelmelerini sağlamak maksadıyla işverenler tarafından yapılan taşıma giderleri (İşverenlerce taşıma hizmeti verilmeyen durumlarda, çalışılan günlere ait bir günlük ulaşım bedelinin 25,50 Türk lirasını aşmaması ve buna ilişkin ödemenin toplu taşıma kartı, bileti veya bu amaçla kullanılan ödeme araçlarının temini şeklinde yapılması şarttır. Ödemenin bu tutarı aşması hâlinde aşan kısım ile hizmet erbabına ulaşım bedeli olarak nakden yapılan ödemeler ve bu amaçla sağlanan menfaatler ücret olarak vergilendirilir. Bu istisnanın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir.)

AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNUNDA YER ALAN GECİKME ZAMMI ORANININDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Gecikme Zammı Oranının, Her Ay İçin Ayrı Ayrı Uygulanmak Üzere % 2,5 Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5801) 21 Temmuz 2022 tarihli ve 31899 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanununda yer alan gecikme zammı oranının, her ay için ayrı uygulanmak üzere %2,5 olarak belirlenmesine karar verildi.

GELİR VERGİSİ STOPAJI TEŞVİKİ KAPSAMINDA, TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ İLE AR-GE VEYA TASARIM MERKEZLERİNDE ÇALIŞAN PERSONELİN TOPLAM SAYISINA VEYA TEŞVİKE KONU EDİLEN TOPLAM ÇALIŞMA SÜRELERİNE UYGULANMAK ÜZERE SÖZ KONUSU BÖLGE VE MERKEZLER DIŞINDA GEÇİRİLEN SÜRELER BAKIMINDAN BELİRLENMİŞ OLAN ORANDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun Geçici 2 nci Maddesinin Üçüncü Fıkrası ile 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun 3 üncü Maddesinin İkinci Fıkrasında Yer Alan Gelir Vergisi Stopajı Teşviki Kapsamında, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile Ar-Ge veya Tasarım Merkezlerinde Çalışan Personelin Toplam Sayısına veya Teşvikine Konu Edilen Toplam Çalışma Sürelerine Uygulanmak Üzere Söz Konusu Bölge ve Merkezler Dışında Geçirilen Süreler Bakımından Belirlenmiş Olan Oranın, 31/12/2023 Tarihine Kadar Yüzde Yetmiş Beş Olarak Uygulanması ile 16/10/2021 Tarihli ve 4625 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5806) 21 Temmuz 2022 tarihli ve 31899 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile Ar-Ge veya Tasarım Merkezlerinde çalışan personelin toplam sayısına veya teşvike konu edilen toplam çalışma sürelerine uygulanmak üzere söz konusu bölge ve merkezler dışında geçirilen süreler bakımından belirlenmiş olan oranın, 31.12.2023 tarihine kadar %75 olarak uygulanması ile 16.10.2021 tarihli ve 4625 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının yürürlükten kaldırılmasına karar verildi.

TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI.

Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C Sıra No: 6) 21 Temmuz 2022 tarihli ve 31899 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Yıllık % 15 olarak uygulanmakta olan tecil faizi oranı 21.07.2022 tarihinden itibaren yıllık % 24 olarak belirlendi.
 • 21.07.2022 tarihinden itibaren yapılacak müracaatlara dayanılarak tecil edilen amme alacaklarına yıllık % 24 oranında tecil faizi uygulanacaktır.
 • 21.07.2022 tarihinden önce yapılan müracaatlara dayanılarak tecil edilecek olan amme alacakları ile bu Tebliğin yayımı tarihinden önce tecil edilmiş ve tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olan amme alacaklarına tecil şartlarına uygun olarak ödendikleri sürece müracaat tarihlerinden itibaren eski tecil faizi oranının (%15) uygulanması gerekmektedir.
 • Aynı şekilde, tebliğin yayımı tarihinden önce tecil talebinde bulunulmuş ve talep kabul edilerek tecil edilmiş amme alacaklarına yönelik tecilin ihlal edilmiş olması ancak, yeni talepler üzerine yeniden tecil yapılması (tecilin geçerli sayılması) halinde, bu Tebliğin yayımlandığı tarihe kadar eski tecil faizi oranı %15, bu tarihten sonra ödenmesi gereken taksit tutarlarına ise %24 tecil faizi oranı uygulanacaktır.
 • 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48. maddesine göre belirlenen tecil faizinin belirli yüzdesi esas alınarak anılan kanunun 48/A maddesine göre tecil edilen alacaklar için hesaplanan tecil faizi oranı da tebliğle belirlenen oran ve uygulama esasları dikkate alınarak tespit edilecektir.

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 539) YAYIMLANDI.

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 539) 23 Temmuz 2022 tarihli ve 31901 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Tebliğin amacı; 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun ek 1. maddesinde yer alan yetkiye istinaden uzlaşma komisyonlarının uzlaşma konusu yapabilecekleri vergilerle bunlara ilişkin vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının miktarlarını belirlemektir.
 • Uzlaşma görüşmesinin yapılacağı yetkili komisyon, vergi/ceza ihbarnamesindeki tarh edilen vergi miktarına göre belirlenecektir. Aynı yıl veya muhtelif yıllar için birden fazla tarhiyatın yapıldığı durumlarda yetkili komisyon en yüksek vergi miktarını içeren vergi/ceza ihbarnamesine göre belirlenecektir. Uzlaşmada birliğin sağlanması bakımından diğer ihbarnamelerin de en yüksek vergi miktarını içeren ihbarname için belirlenen yetkili uzlaşma komisyonunda incelenmesi gerekmektedir.
 • Kanuni süresinden sonra verilen beyannameler ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 371. maddesine göre pişmanlık talepli olarak kabul edilen ancak şartların ihlali nedeniyle kanuni süresinden sonra verilen beyanname olarak işleme tabi tutulan beyannameler üzerinden tahakkuk fişi ile tahakkuk ettirilen vergilere ilişkin kesilen vergi ziyaı cezaları için uzlaşma başvurusunda bulunulan hallerde ise cezanın hesaplanmasına esas teşkil eden vergi miktarı dikkate alınarak yetkili uzlaşma komisyonu belirlenecektir. Vergi miktarı hangi uzlaşma komisyonunun yetkisi içerisinde kalıyor ise vergi ziyaı cezası için yapılan uzlaşma talepleri de bu komisyonda görüşülecektir.
 • Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları için yapılan ve vergi dairesi/mal müdürlüğü uzlaşma komisyonlarının yetkisini aşan uzlaşma talepleri ilgili vergi dairesi başkanlığı/defterdarlık uzlaşma komisyonunca, bunların yetkisini aşan uzlaşma talepleri ise sırasıyla Vergi Daireleri Koordinasyon Uzlaşma Komisyonu veya Merkezi Uzlaşma Komisyonunca incelenip sonuçlandırılacaktır.
 • Tebliğin yayımı tarihine kadar uzlaşma günü tayin edilmemiş uzlaşma talepleri hakkında da tebliğ hükümleri uygulanacaktır. Ancak uzlaşma günü tayin edilmiş olup çeşitli nedenlerle uzlaşma günü ertelenmiş olan mükelleflerin uzlaşma talepleri ise uzlaşmayı erteleyen komisyon tarafından sonuçlandırılacaktır.

TEVSİK ZORUNLULUĞU KAPSAMINDA OLANLAR İLE TEVSİK ZORUNLULUĞU KAPSAMINDA OLMAYAN BAZI KİŞİLERİN İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TAHSİLAT VE ÖDEMELERE İLİŞKİN BİRTAKIM DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 459)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 540) 23 Temmuz 2022 tarihli ve 31901 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Tevsik zorunluluğu kapsamında olanların tevsik zorunluluğu kapsamında olmayan yabancılar ve/veya Türkiye mukimi olmayan gerçek kişilerle yapacakları işlemlere ilişkin tahsilat ve ödemelerin (şu kadar ki, düzenlenecek faturalara söz konusu kişilerin pasaport numarasının yazılması ve bu bent kapsamında nakit tahsil edilen tutarların, tevsik zorunluluğu kapsamında olanlar tarafından tahsilatı takip eden ilk iş günü sonuna kadar aracı finansal kurumlarca düzenlenen belgelerle tevsikinin sağlanması zorunludur) aracı finansal kurumlar kanalıyla yapılması zorunluluğu bulunmamaktadır.

SİGORTACILIK MEVZUATINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ SERİ: A SIRA NO: 1’DE DEĞİŞİKLİK YAPILDI. 

Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 14) 7 Temmuz 2022 tarihli ve 31889 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Sigorta şirketleri tarafından sigorta kefaleti kapsamında verilecek kefalet senetleri tebliğde yer alan örneğe uygun olarak tanzim edilir.
 • Maliye Bakanlığına bağlı birden fazla tahsil dairesine borcun bulunması durumunda, kesinti tutarı en yüksek borç tutarını bildiren tahsil dairesinin hesabına aktarılır.

İŞ HUKUKUNA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

ASGARİ ÜCRET YENİDEN BELİRLENDİ.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı 1 Temmuz 2022 tarihli 31883 sayılı Resmi Gazete 1. Mükerrer’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • 4857 sayılı İş Kanunu’nun 39. maddesi ile Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 522. maddesi gereğince, iş sözleşmesi ile çalışan ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin asgari ücretini tespit etmekle görevli Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 29.06.2022 tarihinde başladığı çalışmalarını 01.07.2022 tarihine kadar sürdürmüş ve yaptığı 2 toplantı sonucunda;
 1. Milli seviyede tek asgari ücret tespitine,
 2. İşçinin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretinin; 01.07.2022 – 31.12.2022 tarihleri arasında 215,70 Türk Lirası olarak tespitine

oybirliği ile karar verildi.

SPOR HUKUKUNA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENÇLİK VE SPOR KULÜPLERİ YÖNETMELİĞİNİN BAZI MADDELERİ YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI.

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Gençlik ve Spor Kulüpleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 8 Temmuz 2022 tarihli ve 31890 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Gençlik ve Spor Kulüpleri Yönetmeliğinin 5 ila 33. maddeleri yürürlükten kaldırıldı.

SPOR KULÜPLERİ VE SPOR ANONİM ŞİRKETLERİ TESCİL YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI. 

Spor Kulüpleri ve Spor Anonim Şirketleri Tescil Yönetmeliği 8 Temmuz 2022 tarihli ve 31890 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Yönetmeliğin amacı; spor kulüplerinin kuruluşu, organları; spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerinin Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından tescili, tescilin şartları, tescil için gerekli belgeler, spor kulübü tüzüğü ile spor anonim şirketlerinin esas sözleşmesinin içeriği, spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerinin spor faaliyetlerinde kullanacakları isim, renk, amblem ve diğer ayırıcı işaretleri ile üst kuruluş oluşturulmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
 • Yönetmelik ile spor kulüplerinin kuruluşu, tescili ve spor kulüplerine üye olmaya ilişkin usul ve esaslar düzenlendi. Bu kapsamda, spor kulüplerinin tüzüklerinde yönetmelikte gösterilen hususların belirtilmesi zorunludur:
 • Spor kulüplerinin bir spor dalında faaliyetlere katılabilmesi, bu spor dalının bağlı olduğu spor federasyonu tarafından tescil edilmesine bağlıdır. Spor dalı tescilleri kapsamında;
 1. Taahhüt edilen spor dallarına ilişkin yönetim kurulu kararının,
 2. Taahhüt edilen spor dallarında görevlendirilecek antrenörler için en az ikinci kademe, ihtisas kulüpleri için en az üçüncü kademe antrenörlük belgesinin,
 3. Spor kulübü ile antrenör arasında imzalanan antrenörlük sözleşmesinin,
 4. Spor kulübü tarafından taahhüt edilen spor dalı faaliyetlerinin yürütüleceği tesislerin bilgilerinin (Tesiste yürütülmesi zorunlu olmayan spor dallarının tescilinde aranmaz),
 5. Spor dalının özelliğine göre ilgili spor federasyonu talimatlarında belirlenen diğer belgelerin

spor federasyonuna verilmesi zorunludur.

 • En fazla 2 spor dalında faaliyet gösteren ve aşağıda belirtilen şartları sağlayan spor kulüpleri, ihtisas spor kulübü adını alırlar. İhtisas spor kulüplerinin;
 1. Seçtikleri spor dalının bütün kategorilerinde faaliyette bulunmaları,
 2. Faaliyette bulunacakları spor dalında en az üçüncü kademe antrenörlük belgesine sahip sözleşmeli antrenör çalıştırmaları,
 3. Faaliyette bulunacakları spor dalıyla ilgili tapulu, tahsisli veya kiralanmış tesislerinin bulunması,

zorunludur.

 • Spor kulüplerinin zorunlu organları; genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kuruludur. Genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kurulunun oluşumu, toplanması, görev ve yetkileri, tutulacak defterler ile kararları hakkında 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ve 5253 sayılı Dernekler Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.
 • 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre kurulan ve tüzel kişilik kazanan anonim şirketler, il müdürlüğü tarafından tescil edilmeleri ile spor anonim şirketi vasfını kazanır.
 • Spor kulüpleri; kanunun emredici hükümlerine, ahlaka, kamu düzenine ve kişilik haklarına aykırı olmamak ve amaçlarına uygun olmak kaydıyla istedikleri isimleri alabilir. Kamu kurumlarının bünyesinde yer alan spor kulüpleri bulundukları yer ile kurumun ismini alabilirler. Spor kulüpleri isimlerini Bakanlık izni ile değiştirebilir.
 • Spor anonim şirketlerinin esas sözleşmelerinin ticaret unvanı, işletme konusu, şirketin merkezi, spor faaliyetlerinde kullanacağı renk, amblem ve benzeri diğer ayırıcı işaretleri tanımlayan maddesi ile spor faaliyetlerinde bulunulması taahhüt edilen spor dallarına ilişkin değişiklikleri il müdürlüğünün iznine tabidir. İl müdürlüğüne yapılacak izin başvurusunda aşağıdaki belgelerin sunulması zorunlu belgeler yönetmelikte belirtildi.
 • Yönetmelik kapsamındaki hususlara ilişkin iş ve işlemler Bakanlık bilişim sistemi üzerinden yapılabilir.
 • Spor federasyonlarınca spor dalı tescil işlemleri Bakanlık bilişim sistemi üzerinden yürütülür.

Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce dernek statüsünde kurulmuş olan spor kulüpleri ve üst kuruluşlar ile spor faaliyetinde bulunmak üzere kurulmuş olan anonim şirketlere numaralandırma ilkelerine ilişkin 39 maddenin 1. fıkrasının (c) bendi hükmü, bunların kuruluş tarihleri esas alınarak uygulanır.

SPOR ANONİM ŞİRKETLERİNİN ESAS SÖZLEŞMESİNİN ASGARİ İÇERİĞİ, ORTAKLIK YAPISI, PAY SAHİPLİĞİ, SERMAYESİ VE ORGANLARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BELİRLENDİ.

Spor Anonim Şirketlerinin Esas Sözleşmesinin Asgari İçeriği, Ortaklık Yapısı, Pay Sahipliği, Sermayesi ve Organlarına İlişkin Usul ve Esaslar Tebliği 26 Temmuz 2022 tarihli ve 31904 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Tebliğin amacı, spor anonim şirketlerinin esas sözleşmesinin asgari içeriğine, ortaklık yapısına, pay sahipliğine, sermayesine ve organlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
 • Tebliğ, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile spor federasyonlarının faaliyetlerine katılmak amacıyla başvuruda bulunan ve Bakanlığa tescilini yaptıran spor anonim şirketlerini kapsar.
 • Spor kulüpleri, belirli bir spor dalına ilişkin aktif ve pasif varlıklarını bir bütün olarak, bir spor anonim şirketine sermaye olarak koyabilir veya devredebilir. Bir spor anonim şirketi ile bu şekilde mal varlığı ya da sözleşme, ortaklık, yönetim veya benzeri bir bağlantısı olan spor kulübünün, ilgili spor anonim şirketinde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 195. maddesi kapsamında doğrudan ya da dolaylı hakimiyeti bulunmalıdır. Bu şekilde doğrudan veya dolaylı hakimiyeti bulunan spor kulübü lehine düzenlenecek imtiyazlar hariç olmak üzere spor anonim şirketlerinde; diğer paylara, belirli bir grup oluşturan pay sahiplerine, belirli pay gruplarına ve azlığa anılan kanunda düzenlenen herhangi bir imtiyaz tesis edilemez.
 • Spor anonim şirketlerinin asgari sermayesi 1.000.000 Türk Lirasından az olamaz.
 • Spor kulübü ve spor anonim şirketi yönetiminde yer alanlar aynı spor dalında ve aynı ligde faaliyet gösteren başka bir spor kulübü veya spor anonim şirketinin yönetiminde aynı anda görev alamazlar.
 • Spor anonim şirketinin faaliyette bulunduğu spor dallarının bağlı olduğu spor federasyonlarının organlarında görev alanlar veya bu federasyonlarda her ne surette olursa olsun çalışanlar, spor anonim şirketlerinin genel kurulu dışındaki organlarında aynı anda görev alamazlar.