Ara
Close this search box.
Ara
Close this search box.

Aralık 21, 2023

Temmuz 2021

ELEKTRİK PİYASASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURULU TARAFINDAN ELEKTRİK PİYASASINA İLİŞKİN BİRTAKIM DÜZENLEMELER YAPILDI.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 30/06/2021 Tarihli ve 10293, 10296, 10300 ve 10301 Sayılı Kararları 1 Temmuz 2021 tarihli ve 31528 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

 • 10300 sayılı Karar ile; 07.2021 tarihinden geçerli olmak üzere, Elektrik Üretim Anonim Şirketi (“EÜAŞ”) tarafından uygulanacak aktif elektrik enerji toptan satış tarifesi hakkında;
  • Dağıtım şirketlerine teknik ve teknik olmayan kayıp enerji satışları ile görevli tedarik şirketlerine yapılan satışlarda 23,7636 kr/kWh uygulanmasına,
  • Dağıtım şirketlerine genel aydınlatma kapsamında yapılan satışlarda 42,0000 kr/kWh uygulanmasına
  •  karar verildi.
 •  10301 sayılı Karar ile;
  • Dağıtım şirketleri tarafından dağıtım sistemi kullanıcılarına ve görevli tedarik şirketleri tarafından serbest olmayan tüketiciler ile serbest tüketici olmasına rağmen tedarikçisini seçmeyen ve Son Kaynak Tedarik Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ kapsamında tanımlanan düşük tüketimli tüketicilere 01.07.2021 tarihinden itibaren uygulanmak üzere karar eklerinde yer alan tarife tablolarının onaylanmasına,
  • Görevli tedarik şirketleri tarafından, Yeşil Tarifeyi seçen tüketicilere 01.07.2021 tarihinden itibaren uygulanmak olmak üzere karar ekinde yer alan tarife tablolarının onaylanmasına,
  • 07.2021 tarihinden itibaren uygulanacak tarifelere ilişkin hesaplamalarda Perakende Satış Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ’in 15. maddesinde yer alan k1 ve k2 katsayılarının, Ocak Mart 2021 dönemi Ω4 tutarlarının toplam gerçekleşen enerji alım maliyetine oranı, 21 görevli tedarik şirketinin ortalamasının üzerinde olan şirketler için 0 olarak uygulanmasına

karar verildi.

DOĞALGAZ PİYASASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURULU TARAFINDAN DOĞALGAZ PİYASASINA İLİŞKİN BİRTAKIM DÜZENLEMELER YAPILDI.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 30/06/2021 Tarihli ve 10293, 10296, 10300 ve 10301 Sayılı Kararları 1 Temmuz 2021 tarihli ve 31528 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

 • 10293 sayılı Karar ile; Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası Yönetmeliği çerçevesinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (“Kurul”)’nun alacağı yeni bir karara kadar geçerli olmak üzere;
  • Sürekli Ticaret Platformu (“STP”)’nda verilecek tekliflerin asgari fiyatının 0 TL/1000 Sm³, azami fiyatının bir önceki ayın ilk 25 gününde STP’de oluşan Günlük Referans Fiyatlar (“GRF”)’ın aritmetik ortalamasının 1,5 katı olarak belirlenmesine,
  • İletim Şirketi’nin noktasal/bölgesel işlemler hariç olmak üzere İlave Dengeleyici sıfatıyla STP’de yapacağı satış yönlü işlemlerde gerçekleşecek eşleşmelerin asgari fiyatının 1500 TL/1000 Sm³, alış yönlü işlemlerde gerçekleşecek eşleşmelerin azami fiyatının bir önceki ayın ilk 25 gününde STP’de oluşan Günlük Referans Fiyatların aritmetik ortalamasının 1,5 katı olarak belirlenmesine,
  • Piyasa İşletim Usul ve Esasları (“PUE”)’nda öngörülen olağandışı durumların gerçekleşmesi sonucunda STP’de fiyat oluşumunun mümkün olmaması halinde, olağandışı durumun gerçekleştiği Gaz Gününden önceki Gaz Gününe ait uzlaştırma hesaplamalarında kullanılan son GRF’nin olağandışı durum GRF’si olarak kabul edilmesine

karar verildi.

SPOT BORU GAZI İTHALAT MİKTARI VE UYGULAMA YÖNTEMİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLARDA DÜZENLEME YAPILDI.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 08/07/2021 Tarihli ve 10308, 10312, 10313, 10314 ve 10315 Sayılı Kararları 9 Temmuz 2021 tarihli 31536 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

 • Buna göre; Spot Boru Gazı İthalat Miktarı ve Uygulama Yönteminin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar (“Usul ve Esaslar”)’da değişiklik yapılarak eklenen madde ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu; İlerim Şirketinin arz güvenliği ve iletim sisteminin emniyetli işlemesine yönelik sunduğu gerekçeler çerçevesinde lisans sahiplerinin kazanılmış haklarını dikkate almak kaydıyla hu Usul ve Esaslarda yer verilen kapasite ürünlerinin süre ve oranlarının dağılımını değiştirmeye ve yer verilen kapasite ürünlerinin dışında yeni ürünler geliştirmeye yetkili kılındı.

BURSAGAZ VE KAYSERİGAZ ŞİRKETLERİNİN PERAKENDE SATIŞ TARİFELERİNE İLİŞKİN YATIRIM TAVANI VE İLAVE YATIRIM TAVANLARI BELİRLENDİ.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 14/07/2021 Tarihli ve 10329 ve 10330 Sayılı Kararları 15 Temmuz 2021 tarihli 31542 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • 10329 Sayılı Karar ile: Bursa Şehiriçi Doğal Gaz Dağıtım Ticaret ve Taah. Anonim Şirketi’nin 2017-2021 yılları arasında perakende satış tarifesine yönelik alınmış olan Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 02.01.2018 Tarihli ve 7621 Sayılı Kararı’nda yer alan tablo aşağıdaki şekilde revize edildi.
 • 10330 Sayılı Karar ile: Kayserigaz Kayseri Doğalgaz Dağıtım Pazarlama ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 2017-2021 yılları arasında perakende satış tarifesine yönelik alınmış olan Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 05.10.2017 Tarihli ve 7340 Sayılı Kararı’nda yer alan tablo aşağıdaki şekilde revize edildi.

DOĞAL GAZ DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN PERAKENDE SATIŞ TARİFELERİ VE DOĞAL GAZ DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN KULLANACAKLARI SİSTEM KULLANIM BEDELLERİ HAKKINDA DÜZENLEME YAPILDI.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 29/07/2021 Tarihli ve 10339-1, 10339-2, 10340 ve 10341 Sayılı Kararları 31 Temmuz 2021 tarihli 31554 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

 •  10339-1 sayılı Karar ile doğal gaz dağıtım şirketlerinin perakende satış tarifelerine ilişkin üçüncü tarife uygulama döneminin 01.01.2020 (dahil) – 31.12.2026 (dahil) olmak üzere 5 (beş) yıl olarak belirlenmesine karar verildi.
 •  10339-2 sayılı Karar ile doğal gaz dağıtım şirketlerinin kullanacakları sistem kullanım bedellerinin hesaplanmasında, üçüncü tarife uygulama dönemi için itfa süresinin 22 (yirmiiki) yıl olarak dikkate alınmasına karar verildi.

YENİLENEBİLİR ENERJİ PİYASASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

YERLİ AKSAM DESTEK FİYATI (“YADF”)’NIN HESAPLANMASINA İLİŞKİN OLARAK DÜZENLEME GETİRİLDİ.

Yerli Aksam Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 29 Temmuz 2021 tarihli 31552 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

 •  Buna göre; Yönetmelik ile yapılan değişiklik uyarınca yerli aksam destek fiyatı (“YADF”)’nın hesaplanmasına ilişkin olarak düzenleme getirildi.
 • YADF, aynı aksamlar/bütünleştirici parçalar dikkate alınarak tüm üniteler için ayrı ayrı hesaplanacaktır. İşletmeye girecek tüm ünitelerde YADF’nin aynı olmaması durumunda, elektrik üretim tesisinin YADF’si, 8. maddenin 5. fıkrasındaki koşul da göz önüne alınarak aynı aksamlar/bütünleştirici parçalar için en düşük olan ünite üzerinden hesaplanacaktır. Ancak, 28.02.2019 tarihi itibarıyla kurulu güç artış talepleri EPDK tarafından uygun bulunan ve bu kapsamda lisans tadilleri gerçekleştirilen elektrik üretim tesislerindeki YADF’den faydalanmayacak kapasite artışına ait ünitelerin aksam/bütünleştirici parçalarında yerlilik şartı aranmayacaktır. Aynı tesiste birden fazla teknoloji kullanılması durumunda, elektrik üretim tesisinin YADF’si en düşük olan ünite üzerinden hesaplanacaktır.

2021 YILI İÇİN TEDARİK EDİLEN BİRİN ENERJİ MİKTARI BAŞINA ÖNGÖRÜLEN YEKDEM MALİYETİ REVİZE EDİLDİ.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 29/07/2021 Tarihli ve 10339-1, 10339-2, 10340 ve 10341 Sayılı Kararları 31 Temmuz 2021 tarihli 31554 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

 •  10341 sayılı Karar ile 30.12.2020 tarihli ve 9955 sayılı Kurul Kararı ile kabul edilen 2021 yılı için tedarik edilen birin enerji miktarı başına öngörülen YEKDEM maliyeti 2021 yılının Temmuz ayı ve sonrası için aşağıdaki şekilde revize edildi.

ATAMA VE GÖREVLENDİRMELER

CUMHURBAŞKANLIĞI TARAFINDAN BİRTAKIM ATAMALAR GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2021/290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300) 3 Temmuz 2021 tarihli 31530 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre;

 • Sosyal Güvenlik Kurumu’nda açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliği’ne Abdulkadir Bülent AYTAÇ atandı..
 • Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü’ne Yasin ERDOĞAN atandı.
 • Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü’nde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliği’ne Zafer SÜMENGEN atandı.
 • Tarım ve Orman Bakanlığı 9.Bölge Müdürlüğü’ne Musa KAYA atandı.
 • Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdür Yardımcısı İsmail Selay MÜREY ve Yönetim Kurulu Üyesi Yunus Emre AYÖZEN görevden alındı. Genel müdür yardımcılığına ve yönetim kurulu üyeliğine Fatih ÇAKMAK atandı.

Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2021/309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339) 10 Temmuz 2021 tarihli 31537 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre;

 • Adalet Bakanlığında açık bulunan Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Ahmet YILMAZ, Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Selami BİLGİN atandı.
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan iş müfettişliklerine, yeterlik sınavında başarı gösteren iş müfettiş yardımcıları Ebru ŞEN, Gül DEMİR, İsa Adalet ÖNAL, Nurhan ARIK AŞCİ, Sami SAYIN ve Serhat TAŞDELEN
 • Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü Mustafa ÖZDERYOL görevinden alındı. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığında açık bulunan 1. Hukuk Müşavirliğine Ayfer ÖZDEMİR TEFON, Hizmet Sunumu Genel Müdür Yardımcılığına Zeki ÖZDEMİR atandı.
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığında açık bulunan Ağrı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne, Emin Oral BÜLBÜLOĞLU
 • Suudi Arabistan Krallığı nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Erdoğan KÖK merkeze alındı, yerine Fatih ULUSOY atandı.
 • Eritre Devleti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Ahmet DEMİROK
 • Dışişleri Bakanlığında açık bulunan Dış Politika Danışma Kurulu üyeliklerine, Erkan ÖZORAL ve Tanju BİLGİÇ atandı.
 • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında açık bulunan Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığına, Abdullah Buğrahan KARAVELİ
 • Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, Kerim TAŞKIRAN atandı.
 • Türkiye Elektromekanik Sanayi AŞ Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığına ve Yönetim Kurulu Üyeliğine, Fatih ÖZTÜRK
 • Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet UYGUN görevlerinden alındı.
 • Türkiye Petrolleri AO Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, Mehmet Ferruh AKALIN atandı.
 • Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdür Yardımcılığına, Elif Uzun SÜMERCAN
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa EKİNCİ görevinden alındı, Bolu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Hakan DOĞANAY, Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Candemir ZOROĞLU, Uşak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Sabri CEYLAN atandı.
 • Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında açık bulunan Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğüne Fatih TURAN, Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdür Yardımcılığına Hülya ÖZTOPRAK YILMAZ, Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdür Yardımcılığına Ahmet İMAMOĞLU atandı.
 • Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan 2. Bölge Müdürlüğüne Adil ŞENCAN, 3. Bölge Müdürlüğüne Hacı Ahmet ÇİÇEK, 8. Bölge Müdürlüğüne Gültekin AKSAN, 10. Bölge Müdürlüğüne Orhan ÇATALÇAM, 11. Bölge Müdürlüğüne Halim ÖZDEMİR, 15. Bölge Müdürlüğüne Ahmet ÇÖRTÜK
 • Tarım ve Orman Bakanlığı Kırşehir İl Tarım ve Orman Müdürü Kenan ŞAHİN görevinden alındı.
 • Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Erdem DİREKLER görevden alındı, yerine Denizcilik Genel Müdür Yardımcısı Burak AYKAN
 • Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında açık bulunan, Altyapı Yatırımları Genel Müdür Yardımcılığına Enver MAMUR, Denizcilik Genel Müdür yardımcılıklarına Yılmaz TAŞÇI ve Mustafa ÇANKAYA, Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdür yardımcılıklarına Feriha MERT, Haydar Ufuk KALE ile Murat KORÇAK atandı.
 • Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, İsmail ÇAĞLAR

Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2021/346, 347, 348, 349) 14 Temmuz 2021 tarihli 31541 sayılı Resmi Gazete 1.Mükerrer’de yayımlandı. Buna göre;

 • Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğüne Bilal ŞENTÜRK atandı.
 • Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu Başkanlığına Muharrem KILIÇ getirilirken, İkinci Başkanlığa Alişan TİRYAKİ, kurul üyeliklerine ise Burhan ERKUŞ, Dilek ERTÜRK, Harun MERTOĞLU, İsmail AYAZ, Mehmet Emin GENÇ, Muhammet Ecevit CARTİ, Saffet BALIN, Ünal SADE ve Zennure BER’in atamaları yapıldı.
 • İlave olarak Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu nezdinde birtakım atamalar gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2021/352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361) 15 Temmuz 2021 tarihli 31542 sayılı Resmi Gazete 1.Mükerrer’de yayımlandı. Buna göre;

 • Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına Mehmet Hamdi YILDIRIM atandı.
 • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcılığına Fatma ÖNCÜ atandı.

Bu atamalara ilave olarak,

 • Adalet Bakanlığında açık bulunan adalet müfettişliklerine
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan iş müfettişliklerine
 • Sağlık Bakanlığında açık bulunan müfettişliklere
 • Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında açık bulunan başmüfettişliklere

birtakım atamalar gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat OKTAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere 19 Temmuz 2021 tarihli 31546 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre; Cumhurbaşkanı’nın 19-20 Temmuz 2021 tarihlerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne ziyarette olduğu süre boyunca, dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat OKTAY vekalet etmesine karar verildi.

Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2021/364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373) 30 Temmuz 2021 tarihli 31553 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre;

 • Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına Dr. M. A. Yekta SARAÇ atandı.
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mardin Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mesut AĞRAKÇE görevden alındı.
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Zonguldak Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Pelin Ayşe YAĞIZ görevden alındı.
 • Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Hızır AY görevden alındı ve bu suretle boşalan Genel Müdür Yardımcılığına Sami SARIYILDIZ atandı.
 • Gençlik ve Spor Bakanlığında açık bulunan Burdur Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Orhan KEMERKAYA atandı.
 • Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan Bitlis İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Ali Fuat EKER atandı.
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü Kütahya Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet AYDIN görevden atandı.
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü Malatya Vakıflar Bölge Müdürü Kenan DOĞAN görevden atandı.
 • Türk Patent ve Marka Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliğine Başkan Yardımcısı Cemil BAŞPINAR atandı.
 • Türk Patent ve Marka Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliğine Dr. İsmail KOYUNCU atandı.
 • Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında açık bulunan Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğüne Salih TAN atandı.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Bilal TIRNAKÇI bu görevlerinden atandı ve bu suretle boşalan Genel Müdür Yardımcılığına ve Yönetim Kurulu Üyeliğine Turgay GÖKDEMİR atandı.

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU KURULU’NA ATAMALAR YAPILDI.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu Başkanlığına Fatin Rüştü KARAKAŞ, Üyeliğine Yusuf ÖKSÜZÖMER’in Atanması Hakkında Karar (Karar: 2021/308)8 Temmuz 2021 tarihli 31535 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre;

 • Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu Başkanlığı’na Fatin Rüştü KARAKAŞ ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu Üyeliği’ne Yusuf ÖKSÜZÖMER atandı.

 

TBMM KARARLARI

MECLİS KOMİSYONLARININ ÇALIŞMA SÜRESİ UZATILDI.

Aşağıda yer alan Kararlar, 10 Temmuz 2021 tarihli 31537 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre aşağıda yer alan Kararlar ile, aşağıda belirtilen Komisyonların Türkiye Büyük Millet Meclisinin tatilde ve aravermede bulunduğu sürede de çalışabilmelerine karar verildi.

Aşağıda yer alan Kararlar, 17 Temmuz 2021 tarihli 31544 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre aşağıda yer alan Kararlar ile, aşağıda belirtilen Komisyonların Türkiye Büyük Millet Meclisinin tatilde ve aravermede bulunduğu sürede de çalışabilmelerine karar verildi.

Aşağıda yer alan Kararlar, 19 Temmuz 2021 tarihli 31546 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre aşağıda yer alan Kararlar ile, aşağıda belirtilen Komisyonların Türkiye Büyük Millet Meclisinin tatilde ve aravermede bulunduğu sürede de çalışabilmelerine karar verildi.

ULUSLARARASI ANLAŞMALAR KAPSAMINDAKİ DÜZENLEMELER

TÜRKİYE CUMHURİYETİ VE AZERBAYCAN CUMHURİYETİ ARASINDA SAĞLIK ALANINDA HİBE YAPILMASINA DAİR ANLAŞMA 31 MART 2021 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİRDİ.

 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşma’nın Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4224) 7 Temmuz 2021 tarihli 31534 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak, 31 Mart 2021 tarihinde imzalanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşma’nın yürürlüğe girmesine karar verildi.
 • Buna göre; Türk tarafı 100.000 kutu Favipiravir’i Azerbaycan tarafına hibe edecektir. İşbu hibenin Türk tarafından, Azerbaycan tarafına yönelik bir dostluk ve iyi niyet jesti olarak gerçekleştirilmiş olduğu düzenlendi.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE AZERBAYCAN CUMHURİYETİ ARASINDA HÜKÜMETLERARASI KARMA EKONOMİK KOMİSYONU DOKUZUNCU DÖNEM TOPLANTISI PROTOKOLÜ ONAYLANDI.

Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu Dokuzuncu Dönem Toplantısı Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4237) 8 Temmuz 2021 tarihli 31535 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre; 19 Şubat 2021 tarihinde Ankara’da imzalanan Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu Dokuzuncu Dönem Toplantısı Protokolü onaylandı.

 • Söz konusu Protokole esas toplantıda;
  • Taraflar, stratejik ortak olan Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasında, bölgesel işbirliği bağlamında ve uluslararası kurumlar çerçevesinde, dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin karşılıklı olarak başarıyla gelişmesinden duydukları memnuniyetlerini ifade ettiler.
  • Taraflar, Ermenistan’ın 27 Eylül 2020 tarihinde askeri ve sivil hedeflere yönelik saldırılarına cevaben, Azerbaycan’ın meşru savunma hakkına dayanarak başladığı karşı harekatla bölgelerin işgalden kurtarılması mücadelesinde Türkiye’nin tüm imkanlarıyla Azerbaycan’ın yanında olduğuna işaret etmişler, kurtarılan bölgelerin yeniden imarı ve ihyası için her türlü altyapı ve üstyapı projelerinde, ayrıca tarihi eserlerin tadilinde Türkiye’nin gereken desteği sağlayacağından emin olduklarını vurguladılar.
  • Taraflar, Azerbaycan’ın işgalden kurtarılan bölgelerin yeniden imar ve ihyasına yönelik ortak eylemler belirlemiş ve bu eylemlerin öncelikli eylemler olduğunu kaydetti. Bu çerçevede, yeni eylem planında bahse konu ortak eylemlere dair ayrı bir bölüm oluşturuldu.
  • Taraflar, her iki ülke Cumhurbaşkanlarının iradesi sonucunda başta siyasi ve ekonomik olmak üzere çeşitli alanlarda hızla gelişen işbirliğinin altını çizmiş ve bu hususta Cumhurbaşkanlarının eşbaşkanlığı ile gerçekleştirilen Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin önemini vurguladılar.
  • Taraflar, iki ülke arasında ticarete katkı sunacak ve 1 Mart 2021 tarihinde yürürlüğe girecek olan Türkiye-Azerbaycan Tercihli Ticaret Anlaşması’nın imzalanmasından, ayrıca mezkur Anlaşmasının kapsamının genişletilmesi konusunda başlatılan çalışmalardan duyulan memnuniyeti belirttiler.
  • Taraflar, Komisyon toplantısı çerçevesinde gerçekleştirilen iş forumunun iki ülkenin iş insanları arasında işbirliğinin geliştirilmesi açısından önemini kaydettiler.
  • Taraflar, Türkiye’de ve Azerbaycan’da mevcut yatırım imkanları konusunda bilgi alışverişinin gerçekleştirilmesini, yatırım projelerine karşılıklı katılımın önemini ve bu yönde işbirliğinin devam ettirilmesinin gerekliliğini kaydettiler.
  • Taraflar, elde edilen sonuçlara ve mevcut imkanlara dayanarak, ekonomik alanda işbirliğinin güçlendirilmesi amacıyla ticaret hacminin ve öncelik teşkil eden alanlarda sermaye yatırımlarının artırılması yönünde teşebbüslerin desteklenmesi ve teşvikinin önemini vurguladılar.
  • Taraflar, TANAP doğalgaz boru hattı, Bakü-Tiflis-Ceyhan ham petrol boru hattı, Bakü­ Tiflis-Erzurum doğal gaz boru hattı ve Bakü-Tiflis-Kars (BTK) demiryolu projelerinin bölgede barışın ve güvenliğin sağlanmasına olan katkılarını ve bölge halklarının refahının iyileştirilmesi açısından büyük öneme sahip olduğunu vurguladılar.
  • Taraflar BTK demiryolu hattının Kovid-19 sürecinde kullanım kapasitesinin artırılarak Orta Asya ile ticaretin sürdürülmesinde üstlendiği görevi vurgulayarak, BTK hattında yolcu taşımacılığı hazırlıklarına başlanmış olmasından duyulan memnuniyeti ifade ettiler.
  • Taraflar, Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi SOCAR’ın Türkiye’deki faaliyetlerinin iki ülke enerji ve ekonomi ilişkilerine sunduğu katkıdan duydukları memnuniyeti dile getirerek, söz konusu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde Türkiye’nin sağladığı teşvik ve desteğin altını çizdiler.
  • Taraflar, Türkiye’nin milli petrol şirketi Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın (TPAO) Azerbaycan’daki yatırımlarının iki ülke enerji ve ekonomi ilişkilerindeki önemine vurgu yaparak, TPAO’nun Azerbaycan’daki yatırımlarının artırılmasını teminen Azerbaycan’ın teşvik ve desteğinin memnuniyet verici olacağını kaydettiler.
  • Taraflar, Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti (NÖC) arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin daha da güçlendirilmesi için azami gayrete devam edeceklerini belirtmişler ve Türkiye’nin gösterdiği çabayı teyit ettiler.
  • Taraflar, 15 Aralık 2020 tarihinde imzalanan “Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’ne Doğal Gaz Tedarikine İlişkin Mutabakat Zaptı” çerçevesinde inşa edilecek hattın Nahçıvan’a doğalgaz temininde önemli bir aşama olacağını kaydettiler.
  • Taraflar, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti ile Azerbaycan’ın batı bölgesi arasında kurulması planlanan ulaştırma güzergahlarını kullanarak ticareti geliştireceklerini ifade ettiler.
  • Taraflar, gerçekleştirilen toplantılar neticesinde “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Mesleki Eğitim Alanında İşbirliğine Dair Protokol”, “Helal Akreditasyon Alanına İlişkin Mutabakat Zaptı”, “Türkiye Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) ile Azerbaycan Akreditasyon Kurumu (AZAK) Arasında İşbirliği Protokolü” ve “Ulaştırma ve Bilgi Teknolojileri Alanlarında Araştırma Geliştirme Faaliyetleri Yönünde İşbirliği Hakkında Mutabakat Zaptı” imzalanmasından duyulan memnuniyeti ifade ettiler. Bu minvalde;
  • Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu Dokuzuncu Dönem Toplantısı Protokolü’nün Ek-2 tablosunda yer alan ve Azerbaycan tarafında SOCAR’ın sorumlu kuruluş konumundan bulunduğu;
  • İki ülke kamu ve özel şirketlerinin enerji alanında var olan ve yeni projelerde ve üçüncü ülkelerde işbirliği imkanlarının araştırılması bakımından başta Türkiye Petrolleri, BOTAŞ ve SOCAR olmak üzere, iki ülke kamu ve özel şirketlerinin var olan ve yeni projelerde, Azerbaycan’da, Türkiye’de ve üçüncü ülkelerde işbirliği imkanları araştırılacağı, mevcut Doğal Gaz Alım Satım ve Taşıma Anlaşmaları kapsamındaki işbirliğinin daha da iyileştirilmesini destekleneceği hususu ve
  • İki ülke  arasında  petrol  ve doğal gaz alanında işbirliğinin geliştirilerek sürdürülmesi bakımından petrol ve doğal gaz alanlarında mevcut işbirliğinin yanı sıra, Azerbaycan doğal gazının Türkiye’ye ve Türkiye üzerinden Avrupa pazarlarına nakledilmesi amacıyla hazırlanan projelerde işbirliği geliştirileceği ve Enerji Forumu çerçevesinde petrol ve doğal gaz işbirliğinin geliştirilmesine yönelik istişareler yapılacağı hususu

Türkiye-Azerbaycan ekonomik işbirliğine dair eylem planı kapsamında çalışmaları devam eden eylemler olarak tespit edildi.

  • Taraflar, iki ülke arasında mevcut ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesine katkıda bulunacak ticaret, gümrükler, sanayi ve teknoloji, kültür ve turizm, çevre, şehircilik ve emlak, ulaştırma ve haberleşme, tarım ve gıda güvenliği, eğitim, finans, enerji ve insan kaynakları ile ilgili alanlarda 53 adet yeni eylem maddesi belirlemişlerdir. Bu kapsamda Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu Dokuzuncu Dönem Toplantısı Protokolü’nün Ek-3 tablosunda yer alan ve Azerbaycan tarafında SOCAR’ın sorumlu kuruluş konumundan bulunduğu;
  • Türkiye Petrollerinin (TPAO) Azerbaycan’daki faaliyetlerinin daha da iyileştirilmesi bakımından iki ülke ilişkilerinin mevcut boyutu göz önünde bulundurularak Türkiye Petrolleri’nin Azerbaycan’daki yatırımlarına yönelik Azerbaycan Tarafınca finansman kolaylığı sağlanmasında destek olunacağı ve Azerbaycan tarafınca Türkiye Petrolleri, Azerbaycan’daki petrol sahalarında ortaklığa davet edileceği hususu,
  • Doğal Gaz Alım Satım Sözleşmelerinin sonuçlandırılması bakımından 12.03.2001 tarihli Doğal Gaz Alım Satım Sözleşmesi’nin 2021 yılında sona erecek olması sebebiyle BOTAŞ ve AGSC kontrat ve diğer gerekli anlaşmaların müzakerelerini mevcut kontrat süresi bitene kadar tamamlanması için destek sağlanacağı hususu

kapsamında Türkiye-Azerbaycan ekonomik işbirliğine dair eylem planı kapsamında öncelikli yeni eylem maddeleri olarak tespit edildi.

 • Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti ile İş Birliği ile ilgili olarak;
  • Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı çalışmalarının hızlandırılması bakımından Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı’nın faaliyete geçebilmesini teminen SOCAR ve BOTAŞ arasında başlayan görüşmeler ivedilikle neticelendirileceği hususu kararlaştırıldı.

GÜMRÜK, TİCARET, YATIRIM VE İTHALAT MEVZUATI KAPSAMINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

ZORUNLU KARŞILIK ORANLARI YABANCI PARA YÜKÜMLÜLÜKLER İÇİN YENİDEN DÜZENLENDİ.

Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2021/4) 1 Temmuz 2021 tarihli 31528 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; zorunlu karşılık oranları yabancı para yükümlülükler için aşağıdaki şekilde belirlendi:

 • Türk lirası yükümlülükler için tutulması gereken zorunlu karşılıkların; en fazla yüzde 0’ı; tabloda belirtilen dilimlere denk gelen karşılıkların hizalarında gösterilen katsayılar ile çarpılmak suretiyle bulunan toplam tutarı üzerinden ABD doları ve/veya euro cinsinden

bloke hesaplarda tesis edilebileceği düzenlendi.

 • Tebliğ’e eklenen “Türk lirası zorunlu karşılıkların döviz cinsinden tesis edilmesi imkânına ilişkin 17/9/2021 yükümlülük tarihine kadar geçici uygulama” başlıklı Geçici Madde 3 ile; bu oranın 17.09.2021 yükümlülük tarihine kadar tabloda belirtildiği şekilde 0 ila %10 arasında olacak şekilde 1,0 katsayısı ile uygulanacağı belirlendi.

MAKİNE VE KİMYA ENDÜSTRİSİ ANONİM ŞİRKETİ’NİN KURULUŞU, YÖNETİMİ, DENETİMİ, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR DÜZENLENDİ.

 7330 Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi Hakkında Kanun 3 Temmuz 2021 tarihli 31530 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi’nin kuruluşu, yönetimi, denetimi, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.
 • Bu Kanunla belirlenen amaçlar doğrultusunda faaliyetlerde bulunmak üzere; kuruluş ve tescile ilişkin hükümleri hariç 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na ve özel hukuk hükümlerine tabi, başlangıç sermayesi 1.200.000.000 Türk lirası olan Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi (“MKE A.Ş.” veya “Şirket”) unvanı altında bir anonim şirket kuruldu.
 • Şirket’in ilgili olduğu Bakanlık, Milli Savunma Bakanlığıdır.
 • Şirket, 6102 sayılı Kanuna göre Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın görüşü alınarak hazırlanan esas sözleşmesinin imzalanmasını müteakip yapılacak tescil ve ilan ile faaliyete geçecektir.
 • Şirket milli güvenlik hedefleri doğrultusunda askeri ve sivil amaçlı her çeşit silah, mühimmat, patlayıcı ve kimyasal madde, petrokimya ve diğer kimyevi ürünleri, makine, teçhizat, malzeme, ham madde, araç gereç, cihaz, sistem ve platformları yurt içi ve yurt dışında üretme veya ürettirme, pazarlama ve ticaretini yapma, temsilcilik faaliyetlerinde bulunma, araştırma geliştirme, ürün geliştirme ve mühendislik faaliyetleri, modernizasyon, tasarım, test, montaj, entegrasyon ve satış sonrası hizmeti yapma veya yaptırma, jenerik ve yenilikçi teknolojilerin yerli ve milli olarak geliştirilmesine ilişkin tematik araştırma merkezi/laboratuvarı, özel endüstri bölgesi veya eğitim kurumları kurma; her türlü kurum, kuruluş ve tüketiciye yönelik olarak proje mühendisliği, danışmanlık, teknoloji transferi, eğitim hizmetleri ile enerji, geri dönüşüm, taahhüt işleri yapma, lojistik destek sağlama, mühimmat ayırma ve ayıklama faaliyetlerinde ve esas sözleşmesinde belirlenen diğer faaliyetlerde bulunabilecektir.

GEMİLERİN TONİLATOLARINI ÖLÇME YÖNETMELİĞİNDE BİRTAKIM DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

Gemilerin Tonilatolarını Ölçme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 3 Temmuz 2021 tarihli 31530 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Türk bayrağı altında balıkçılık faaliyeti gerçekleştiren bazı balık avlama cinsi gemilerinin kıç taraflarında balık ağların denize serilmesinde ve toplanmasında kullanılan hizmet botların denize indirilmesi ile tekneye alınmasında pratiklik sağlayan ve bu hizmet botlarının ağır deniz şartlarında tekne üzerinde emniyetli durmasını sağlayan bot rampalarının 1,5 metreye kadar olan kısmı tam boya dahil edilmeyecektir.
 • Liman başkanlıklarında gemilerin tonilatolarını ölçmeye yönelik iş ve işlemlerde hem bürokrasiyi azaltmak hem de vatandaşların liman başkanlığında veya bağlama kütüğü konusunda yetkilendirilmiş belediye başkanlığında ölçüm işlerini daha kısa sürede tamamlamasını temini için, liman başkanlığında veya bağlama kütüğü konusunda yetkilendirilmiş belediye başkanlığında ölçüm için yetkilendirilen personelin yetki, yeterlik ve eğitim durumlarında değişiklikler yapıldı.
 • Yönetmelik kapsamındaki gemi ve su araçlarının boy uzunluklarına göre ölçülmesi işlemlerinde esas alınacak hususlar düzenlendi.
 • Tonilato ölçümü yapılarak gemi sicillerinden herhangi birine tescili veya bağlama kütüğüne kaydı gerçekleştirilen gemi ve su araçlarının takibi, güvenliği ve kamu menfaati gereği Bakanlık tarafından gemi donatanına tahsis edilecek ve gemiye yerleştirilecek kimlik tanımlama sistemine ilişkin tanım eklendi. Bu kapsamda ölçümü yapılmış veya ölçümü yapılacak gemilere yerleştirilmesi gereken gemi kimlik tanımlama sisteminin, İdarece gerekli altyapının tamamlanmasının ardından yayımlanacak uygulama talimatında belirtilen usullere göre tahsis edileceği düzenlendi.

BAZI EŞYALARIN İTHALATINDA İLERİYE YÖNELİK OLARAK YÜRÜTÜLECEK OLAN GÖZETİM UYGULAMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BELİRLENDİ.

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2021/4) 3 Temmuz 2021 tarihli 31530 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak, 2 Ağustos 2021 tarihinde yürürlüğe girdi. Buna göre;

Gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) ve tanımı aşağıda belirtilen eşyanın ithalatında ileriye yönelik olarak yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

KREDİLERİN SINIFLANDIRILMASI VE BUNLAR İÇİN AYRILACAK KARŞILIKLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 6 Temmuz 2021 tarihli 31533 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Bankaların borçluya ilişkin koşullarda bankaya olan yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde risk doğuran herhangi bir gelişme ortaya çıktığında, kredi verilmesi aşamasında yaptıkları kredi ve risk analizinden bağımsız olarak yapacakları yeniden değerlendirmelerde, donuk alacakların sınıf değişikliğine ilişkin kriterlerini yazılı hale getirerek denetime hazır bulunduracaktır.
 • Bankalar tarafından borçluya ait yükümlülüklerin yeniden yapılandırılmasına karar verilmeden önce, borçlunun geri ödeyebilme kapasitesine ilişkin bir değerlendirme yapılacaktır. Bu değerlendirme sonucunun uygun bulunması halinde borçlular yeniden yapılandırma kapsamına alınabilir.
 • “Beşinci Grup-Zarar Niteliğindeki Krediler” altında sınıflandırılan ve borçlunun temerrüdü nedeniyle ömür boyu beklenen kredi zararı karşılığı veya özel karşılık ayrılan kredilerin geri kazanılmasına ilişkin makul beklentiler bulunmayan kısmının, ilk raporlama döneminden itibaren borçlunun durumuna özgü olarak bankaca uygun görülen süre zarfında kayıtlardan düşülecektir. Bu kapsamda bankaca belirlenen sürenin gerekçelendirilerek kayıt altına alınması ve denetime hazır bulundurulması zorunludur.
 • TFRS 9 uygulamayan bankalarca teminatların dikkate alınması bakımından Türkiye Ürün İhtisas Borsası A.Ş.’de işlem gören elektronik ürün senetleri ve Devlet destekli ticari alacak sigortası poliçeleri ikinci grup teminatlar sınıfına; Türkiye Ürün İhtisas Borsası A.Ş.’de işlem gören elektronik ürün senetleri dışındaki emtiayı temsil eden kıymetli evrak ile rehinli her türlü emtia ve menkulleri ile devlet destekli ticari alacak sigortası poliçeleri dışındaki ticari alacak sigortası poliçeleri üçüncü grup teminatlar sınıfına dahil edildi.

TİCARET BAKANLIĞI’NIN, İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN, İTHALAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN, GÜMRÜK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN, ULUSLARARASI HİZMET TİCARETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN VE SERBEST BÖLGELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN GÖREV VE YETKİLERİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER YAPILDI.

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 79) 7 Temmuz 2021 tarihli 31534 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Ticaret Bakanlığı’nın görev ve yetkileri kapsamına; uluslararası hizmet ticaretinin ülke ekonomisi yararına geliştirilmesini ve desteklenmesini sağlamak, bu alana yönelik küresel gelişmeleri takip ederek sektörler ve ülkeler bazında gerekli çalışmaları yapmak ve yurtdışı müteahhitlik dâhil uluslararası hizmet ticaretine ilişkin politikaların uygulanmasında ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak ve gerekli her türlü tedbiri almak hususları dahil edildi.
 • İhracat Genel Müdürlüğü’nün görev ve yetkileri kapsamına;
  1. Yurtdışı fuar ve sergiler düzenlemek veya düzenlettirmek,
  2. Mal ihracatının geliştirilmesi, Türk malı algısının yurtdışı pazarlarda güçlendirilmesi ve ihraç pazarlarımızın çeşitlendirilmesi amacıyla tanıtım faaliyetlerini yürütmek, bu kapsamda uluslararası EXPO, fuar, kongre, konferans, seminer, sergi, reklam kampanyaları ve benzeri faaliyetleri organize etmek, tanıtıma yönelik diğer kurum ve kuruluşlarla ilgili çalışmaları takip ve koordine etmek,
  3. Uluslararası EXPO, fuar, kongre, sergi, konferans, ticaret ve alım heyeti, tanıtım organizasyonu ve benzeri programlara yönelik sponsorluk, reklam, tanıtım, danışmanlık, organizasyon ve benzeri faaliyetlere ilişkin destek programlarını hazırlamak, uygulamak veya uygulanmasını sağlamak

hususları dahil edildi.

 • İthalat Genel Müdürlüğü görev ve yetkileri kapsamına; ülkemiz ihraç ürünlerine karşı uygulanan dampinge karşı vergi, sübvansiyona karşı telafi edici vergi ve korunma önlemi gibi kısıtlayıcı tedbirlerin ortadan kaldırılmasına veya iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak, bu kapsamda firma, sektör kuruluşları ve kurumlar nezdinde gerekli koordinasyon çalışmalarını yapmak hususları dahil edildi.
 • Gümrük Genel Müdürlüğü’nün görev ve yetkileri kapsamına;
  1. Bakanlıkça açılıp işletilecekler hariç olmak üzere; geçici depolama yerleri ve antrepoların açılıp işletilmesine ilişkin tüm işlemleri yapmak
  2. Gümrük işlemlerine ait yazılı veya elektronik ortamdaki belgelerin, kanuni süreler içinde muhafaza edilmesini ve bu sürelerden sonra usulüne göre imha edilmesini sağlamak

hususları dahil edildi.

 • Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü’nün görev ve yetkileri kapsamına;
  1. Uluslararası hizmet ticaretinin ülke ekonomisi yararına geliştirilmesini ve desteklenmesini sağlamak, bu alana yönelik küresel gelişmeleri takip ederek sektörler ve ülkeler bazında gerekli çalışmaları yapmak ve yurtdışı müteahhitlik dâhil uluslararası hizmet ticaretine ilişkin politikaların uygulanmasında ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak ve gerekli her türlü tedbiri almak,
  2. Uluslararası hizmet ticaretine yönelik Devlet destekleri de dâhil ilgili mevzuatı hazırlamak, uygulamak, teşvik belgelerini düzenlemek, ilgili sektör ve ülke politikalarına ilişkin esasların belirlenmesi amacıyla çalışmalar yapmak, teşvik belgesi şart ve niteliklerine aykırı davrananlara gerekli müeyyideleri uygulamak,
  3. Uluslararası hizmet ticaretine ilişkin hizmet sektörleri kapsamında öne çıkan pazarları izlemek, bu pazarlarla ilgili ihracatçıları bilgilendirmek, ihracatçıları potansiyel hizmet alanlarına ve pazarlara yönlendirmek üzere gerekli düzenlemeleri yapmak, hizmet ihracatçılarına yönelik olarak pazar ve sektör fırsatları konusunda eğitimler düzenlemek,
  4. Uluslararası hizmet ticaretinin geliştirilmesini teminen yurtiçinde ve yurtdışında ticaret ve alım heyetleri ile yurtdışı fuar ve sergi düzenlenmesine ilişkin esasları belirlemek, Yurtdışı pazarlarda Türkiye’nin hizmet ihracatına yönelik bilgi düzeyinin ve algının güçlendirilmesi ve pazarlarımızın çeşitlendirilmesi amacıyla düzenlenen uluslararası EXPO, fuar, sergi, ticaret ve alım heyeti, kongre, konferans, tanıtım organizasyonu, festival, seminer ve benzeri organizasyonlarda hizmet sektörlerinin tanıtılmasına yönelik yapılacak faaliyetleri planlamak ve organize etmek, tanıtıma yönelik diğer kurum ve kuruluşlarla ilgili çalışmaları takip ve koordine etmek,
  5. Yurtdışı müteahhitlik ile teknik müşavirlik hizmetlerinin geliştirilmesini sağlamak,
  6. Yurtdışında lojistik merkezlerinin kurulması, yönetilmesi, işletilmesi ile ilgili ilke ve politikaların tespiti konusunda çalışmalar yapmak, araştırma, planlama ve koordinasyon faaliyetlerini yürütmek,
  7. Dış pazarlarda uluslararası hizmet ticareti ile ilgili olarak karşılaşılan sorunlar ile diğer ülkelerce hizmet ihracatımıza karşı uygulanan kısıtlayıcı tedbirler ve diğer ticaret engellerinin tespitine yönelik çalışmalar yapmak,
  8. Uluslararası hizmet ticaretinin desteklenmesine ve hizmetlerin ülke ve pazarlarının çeşitlendirilmesini sağlamaya yönelik markalaşma ve kümelenme faaliyetleri, Ar-Ge ve teknoloji geliştirme, yurtdışı pazarlara giriş, uluslararası fuarlara katılım ve benzeri her türlü destek programlarını hazırlamak, uygulamak ve uygulanmasını sağlamak

hususları dahil edildi.

 • Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü’nün görev ve yetkileri kapsamına;
  1. Serbest bölgelerin sevk ve idaresi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek ve yürütülmesini sağlamak,
  2. Serbest bölgelerde yapılabilecek üretim, alım-satım, depolama, kiralama, montaj -demontaj, bakım-onarım, kıyı bankacılığı, bankacılık, sigortacılık, finansal kiralama ve diğer faaliyet konularını belirlemek,
  3. Serbest bölgelerde faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilere faaliyet ruhsatı vermek, bunların süresini uzatmak veya bunları iptal etmek,
  4. Serbest bölgelerin elektrik, su, doğalgaz ve benzeri altyapı yatırımlarının yapılması ve işletilmesi ile serbest bölge hizmetlerinin görülmesine ilişkin işletme sözleşmelerini akdetmek, feshetmek, bu sözleşmelerin süresini belirlemek ve uzatmak,
  5. Serbest bölge arazi, bina ve tesislerinin kiralanması veya sair suretle kullanıma verilmesi ile yıkım ve yeniden inşasına ilişkin usul ve esasları belirlemek ve uygulamak,
  6. Serbest bölge işleticileri ile serbest bölgelerde faaliyette bulunacak firmalara diğer kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanan Devlet desteklerinin dışında, serbest bölge destek programlarım hazırlamak, uygulamak ve diğer kurum ve kuruluşlar eliyle uygulanmasını sağlamak

 hususları dahil edildi.

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ’NİN BAZI HÜKÜMLERİNİN YÜRÜRLÜLÜK TARİHİ BELİRLENDİ.

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 4)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Transit Rejimi) (Seri No: 13) 8 Temmuz 2021 tarihli 31535 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 1 Ocak 2021 tarihinden geçerli olmak üzere 8 Temmuz 2021 tarihinde yürürlüğe girdi. Bu kapsamda yapılan değişiklik ile, Ortak Transit Rejimi Bireysel Teminat Mektubuna İlişkin Kefil Taahhüdü, Ortak Transit Rejimi Kapsamlı Teminat Mektubuna İlişkin Kefil Taahhüdü, TC31-Kapsamlı Teminat Sertifikası ve TC33-Teminattan Vazgeçme Sertifikası hükümlerinin yürürlük tarihi 01.01.2021 tarihinden geçerli olmak üzere, 08.07.2021 tarihi olarak belirlendi.

ÜRÜNLERİN PİYASA GÖZETİM VE DENETİMİNE DAİR DÜZENLEMELER YAPILDI.

Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Çerçeve Yönetmelik (Karar Sayısı: 4269) 10 Temmuz 2021 tarihli 31537 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Yönetmelik, teknik düzenlemeler ve genel ürün güvenliği mevzuatında kamu yararının azami düzeyde korunmasını hedefleyen uygun ve güvenli ürünlerin piyasaya arz edilmesi; yetkili kuruluşların görev ve sorumlulukları ile bu alanda koordinasyon ve işbirliğine ilişkin usul ve esaslara ilişkin düzenlemeler içermektedir. Yönetmelik, 13.11.2001 tarihli ve 2001/3529 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik’i yürürlükten kaldırdı.
 • Yönetmelik ile teknik düzenlemelerde veya genel ürün güvenliği mevzuatında belirtilen insan sağlığı ve güvenliği, işyerinde sağlık ve güvenlik, tüketicilerin korunması, çevrenin korunması, kamu emniyetinin sağlanması ve diğer kamu yararının azami düzeyde korunmasını hedefleyen gereklilikleri yerine getiren uygun ve güvenli ürünlerin piyasaya arz edilmesi, piyasada bulundurulması veya hizmete sunulmasını teminen piyasa gözetimi ve denetimine, b) Bu kapsamda yetkili kuruluşların görev, yetki ve sorumluluklarına, c) Piyasa gözetimi ve denetiminin ulusal ve uluslararası koordinasyonu ile işbirliğine, ç) Piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri kapsamında yapılacak bildirimlere, ilişkin usul ve esasları belirlendi.
 • Yönetmelik, teknolojik gelişmeleri kapsayacak yeni tanımlara yer vermektedir. Bu doğrultuda “mektup, katalog, telefon, faks, radyo, televizyon, elektronik posta mesajı, kısa mesaj, internet gibi fiziksel olarak karşı karşıya gelinmeksizin sözleşme kurulmasına imkan veren her türlü araç veya ortam” uzaktan iletişim aracı olarak tanımlamış ve bu yolla piyasaya arz edilen, piyasada bulundurulan veya hizmete sunulan ürünler Yönetmelik kapsamına dahil edildi.
 • Ayrıca Yönetmelik kapsamında yetkili kuruluşların görev, yetki ve sorumluluklarının yanı sıra imalatçı, yetkili temsilci, ithalatçı ve dağıtıcıların yükümlülükleri detaylı olarak düzenlendi. Her biri, piyasaya arz edilen, piyasada bulundurulan veya hizmet sunulan ürün ile bağlantılı olarak gerçekleştirdikleri faaliyet ile doğru orantılı olarak ürün güvenliğinden sorumlu tutulmaktadır. Bu kapsamda ürünün güvenli biçimde piyasaya arzını sağlamak, ürünün risk taşıdığı durumlarda Yönetmelik uyarınca yetkili kurum ve kişileri bilgilendirmek, gerekmesi halinde ürüne ilişkin olarak gönüllü veya yetkili kuruluş tarafından talep edilen önlemleri almak gibi birtakım yükümlülükler düzenlendi.
 • İlaveten, yeni bir tanım olarak iktisadi işletmeci “imalatçı, yetkili temsilci, ithalatçı, dağıtıcı veya ilgili teknik düzenleme kapsamında ürünlerin imalatına, piyasada bulundurulmasına veya hizmete sunulmasına ilişkin sorumluluğu olan diğer gerçek veya tüzel kişi” kavramı düzenlendi. İmalatçı, yetkili temsilci, ithalatçı, dağıtıcının Yönetmelik ile düzenlenen yükümlülüklerine ek olarak, iktisadi işletmeci olmalarından kaynaklanan bir takım ilave yükümlülükleri bulunmaktadır. Buna göre iktisadi işletmeciler için aşağıdaki yükümlülükler getirildi:
 • İzlenebilirliği sağlamak adına parti, seri veya lot bazında ürünün dağıtımını yaptığı dağıtıcıları ve dağıtımı yapılan ürün miktarlarını içeren kayıt oluşturmak,
 • Piyasaya arz ettikleri veya piyasada bulundurdukları ürünlerin taşıdığı risklerin azaltılması veya ortadan kaldırılması amacıyla yürüttükleri faaliyetlerinde, yetkili kuruluşlarla ve Ticaret Bakanlığı ile işbirliği yapmak ve
 • Risk taşıyan ürünlerle ilgili olarak mevzuatın gerektirdiği önlemleri almak ve bunları Yönetmelik doğrultusunda duyurmak.

PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ YÖNETMELİĞİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği 14 Temmuz 2021 tarihli 31541 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının sorumluluğunda bulunan ürünlere ilişkin teknik düzenlemelerde veya 11.03.2021 tarihli ve 31420 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Genel Ürün Güvenliği Yönetmeliğinde belirtilen insan sağlığı ve güvenliği, tüketicilerin korunması, çevrenin korunması, kamu emniyetinin sağlanması ve diğer kamu yararının azami düzeyde korunmasını hedefleyen gereklilikleri yerine getiren uygun ve güvenli ürünlerin piyasaya arz edilmesi veya piyasada bulundurulmasını teminen piyasa gözetimi ve denetimi ile sonucunda alınacak önlemlerin usul ve esasları belirlendi. Bu kapsamda,
  • Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar
  • Uygunsuzluk Halinde Alınacak Önlemler ve Uygulanacak Yaptırımlar
  • Ürün Güvenliği ve Denetimi Koordinasyon Komisyonu ve Sektörel Komisyonlar
  • Önlemler ve İdari Yaptırımların Uygulanmasında Yetki

hususları hakkında düzenlemeler yapıldı.

YALNIZ SÜSPANSİYON TİPİ POLİVİNİL KLORÜR İTHALATINA YÖNELİK OLARAK BAŞLATILAN VE TİCARET BAKANLIĞI İTHALAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN NİHAİ GÖZDEN GEÇİRME SORUŞTURMASINA İLİŞKİN KARAR ALINDI.

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/29) 14 Temmuz 2021 tarihli 31541 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/11) ile Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya Federal Cumhuriyeti menşeli 3904.10.00.00.19 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında yer alan “yalnız süspansiyon tipi polivinil klorür” ithalatına yönelik olarak başlatılan ve Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen nihai gözden geçirme soruşturmasının tamamlanması neticesinde alınan karar yürürlüğe konuldu.
 • Yürütülen soruşturma sonucunda, mevcut önlemlerin yürürlükten kalkması durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu saptandı.
 • Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülerek tamamlanan soruşturma sonucunda ulaşılan bilgi ve bulguları içeren Bilgilendirme Raporu yayımlandı.
 • Bu çerçevede, soruşturma neticesinde ulaşılan tespitleri değerlendiren Kurulun kararı ve Ticaret Bakanının onayı ile 10.07.2015 tarihli ve 29412 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlemesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/24) ile yürürlükte olan dampinge karşı önlemlerin, aşağıdaki tabloda gösterilen biçimde uygulanmaya devam edilmesine karar verildi.

KULLANIM BEDELLERİ VE HASILAT/TİCARİ KAR PAYLARI ASILLARI İLE BU ALACAKLARA İLİŞKİN GECİKME ZAMMI, FAİZ GİBİ FER’İLERİ GİBİ BORÇLARIN YAPILANDIRILARAK ÖDENEBİLMESİNE İLİŞKİN DÜZENLEME YAPILDI.

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 405) 15 Temmuz 2021 31542 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Vadesi 30 Nisan 2021 tarihinde gelen ancak 9 Haziran 2021 tarihi itibarıyla ödenmemiş borçlara ilişkin düzenleme yapıldı. Buna göre, vadesi 30 Nisan 2021 tarihinde gelen ancak 9 Haziran 2021 tarihi itibarıyla ödenememiş olankullanım bedelleri ve hasılat/ticari kar payları asılları ile bu alacaklara ilişkin gecikme zammı, faiz gibi fer’ileri “ gibi borçların yapılandırılarak ödenebilmesine ilişkin düzenleme yapıldı.
 • Düzenleme ile söz konusu borçların asıllarına herhangi bir indirim uygulanmayacak ancak gecikme zammı, faiz gibi borçları silinerek, bunların yerine hesaplanacak Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) tutarını ödemelerine imkan sağlanacaktır.
 • Yapılandırılacak olan alacak tutarının tespit edilmesinde,
  1.  Vadesi 30 Nisan 2021 tarihi itibarıyla geldiği halde Kanunun yayımlandığı 9 Haziran 2021 tarihi itibarıyla ödenmemiş olan kullanım bedelleri ve hasılat/ticari kar payları asıllarının,
  2.  Yİ-ÜFE tutarı ile,

toplanması suretiyle tespit edilir.

 • Yİ-ÜFE tutarı; kullanım bedelleri ve hasılat/ticari kar payları asıllarının, alacağın vade tarihinden 9 Haziran 2021 tarihine kadar olan Yİ-ÜFE aylık değişim oranları toplamı ile çarpılması suretiyle tespit edilir.
 • Yİ-ÜFE aylık değişim oranları, Tebliğin Ek-2’sinde yer alan tabloda yer almakta olup Yİ-ÜFE tutarının hesabında bu tabloda yer alan oranlar dikkate alınır.
 • Yİ-ÜFE hesaplamalarında ilk aya ilişkin esas alınacak Yİ-ÜFE aylık değişim oranı, alacağın vadesinin rastladığı ay için açıklanmış olan orandır. Alacağın vade tarihinin ayın son günü olması hâlinde de hesaplamalarda başlangıç oranı olarak kullanılacak Yİ-ÜFE aylık değişim oranı, vade tarihinin rastladığı ay için belirlenmiş oran olacaktır.
 • Yİ-ÜFE tutarlarının tespitinde kullanılacak olan Yİ-ÜFE aylık değişim oranlarının eksi değer olması durumunda bu oranlar da hesaplamada eksi değer olarak dikkate alınır. Hesaplamaya konu döneme ilişkin olarak Yİ-ÜFE aylık değişim oranlarının toplamı eksi değer olduğu takdirde Yİ-ÜFE tutarı sıfır kabul edilir.
 • Ay kesrine isabet eden günler için Yİ-ÜFE tutarının hesaplanmasında, ilgili ay Yİ-ÜFE aylık değişim oranı 30’a bölünmek suretiyle (Yİ-ÜFE aylık değişim oranı/100/30=) bulunacak günlük oran kullanılır. Bulunacak rakamın virgülden sonraki 6 hanesi hesaplamalarda kullanılacak olup, 7. ve devam eden hanelerde bir sayı bulunması hâlinde 6. hane bir üst sayıya tamamlanır ve bulunan rakam 100 sayısı ile çarpılmak suretiyle günlük Yİ-ÜFE oranı bulunur. Bulunan günlük oran geçen gün sayısı ile çarpılarak ay kesrine isabet eden toplam Yİ-ÜFE oranı bulunur.
 • Yapılandırma kapsamında, borçların asılları, hesaplanan Yİ-ÜFE tutarı ile peşin veya 6, 9, 12 veya 18’lik eşit taksitler halinde ödenebilecektir.
 • Peşin ödeme durumunda hesaplanan Yİ-ÜFE tutarına belli oranlarda indirim yapılacaktır. Taksitle ödeme durumunda ise tercih edilen taksit sayısına göre Kanunun öngördüğü katsayılar uygulanacaktır.
 • Taksitle ödeme durumunda, ilk taksitin son ödeme tarihi 30 Eylül 2021 olarak belirlendi. Diğer taksitler ise bu tarihi takip eden ikişer aylık dönemler halinde ödenebilecektir.
 • Söz konusu imkandan yararlanmak isteyenlerin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili merkez veya taşra birimlerine 31 Ağustos 2021’e kadar başvurmaları gerekmektedir.

FİNANSAL YENİDEN YAPILANDIRMANIN SÜRESİ 2 YIL DAHA UZATILDI.

5411 Sayılı Bankacılık Kanununun Geçici 32 nci Maddesinin Uygulama Süresinin İki Yıl Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4299) 15 Temmuz 2021 tarihli 31542 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre;

 • Finansal yeniden yapılandırmanın süresi 2 yıl daha uzatıldı.
 • Kanunun geçici 32. maddesine göre, Türkiye’de faaliyette bulunan bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri ve finansman şirketleri ile bu maddede tanımlanan diğer finansal kuruluşlarla kredi ilişkisinde bulunan ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından çıkarılan yönetmeliğe göre hazırlanan Çerçeve Anlaşmalarda belirlenen borçlular, bu kuruluşlar tarafından kullandırılmış olan kredilere ilişkin olarak alınacak tedbirlerle, geri ödeme yükümlülüklerini yerine getirebilmelerine ve istihdama katkıda bulunmaya devam etmelerine imkan verilmesini sağlamak amaçlanmıştı. Bu kapsamda işbu Karar ile finansal yapılandırmanın süresinin 2 yıl daha uzatılmasına karar verildi.

REKABETİ SINIRLAYICI EYLEMLERE YÖNELİK BİRTAKIM SORUŞTURMALARDA UYGULANABİLECEK UZLAŞMA USULUNE İLİŞKİN BİRTAKIM DÜZENLEMELER YAPILDI.

Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hâkim Durumun Kötüye Kullanılmasına Yönelik Soruşturmalarda Uygulanabilecek Uzlaşma Usulüne İlişkin Yönetmelik ile 15 Temmuz 2021 tarihli 31542 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 4. ve 6. maddelerinde yasaklanmış davranışlara ilişkin olarak haklarında soruşturma başlatılan teşebbüs veya teşebbüs birliklerinden, ihlalin varlığını ve kapsamını kabul edenlere, 4054 sayılı Kanunun 43. maddesi uyarınca uygulanabilecek uzlaşma sürecine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

PROJEYE DAYALI MENKUL KIYMETLER, BUNLARIN İHRACI VE PROJE FİNANSMAN FONLARININ KURULUŞ VE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR DÜZENLENDİ.

Projeye Dayalı Menkul Kıymetler Tebliği (III-61/B.1) 17 Temmuz 2021 tarihli 31544 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Projeye dayalı menkul kıymetler, bunların ihracı ve proje finansman fonlarının kuruluş ve faaliyetlerine ilişkin esaslar düzenlendi.
 • Tebliğ ile getirilen düzenlemelerle; sermaye piyasalarında, proje gelirlerine dayalı olarak ihraç edilecek Projeye Dayalı Menkul Kıymetler ile kamu hizmeti niteliği taşıyan, yoğun sermaye isteyen ve uzun vadeli projelerin yatırımlarında sermaye piyasalarının etkin bir şekilde kullanılmasına imkan tanınmaktadır.
 • Tebliğ ile;
  • Proje finansmanı fonu kurulmasına ve projeye dayalı menkul kıymet ihracına,
  • Fon portföyüne dahil edilebilecek varlıkların niteliklerine,
  • Fonun işleyişine,
  • Projeye dayalı menkul kıymet ihracı kapsamında elde edilen gelirlerin kullanım şekline

ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

YAPI İŞLERİ İNŞAAT, MAKİNE VE ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMELERİNDE BİRTAKIM DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

Yapı İşleri İnşaat, Makine ve Elektrik Tesisatı Genel Teknik Şartnamelerine Dair Tebliğ (Tebliğ No: YFK-2007/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 18 Temmuz 2021 tarihli 31545 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Yapı İşleri İnşaat, Makine ve Elektrik Tesisatı Genel Teknik Şartnamelerine Dair Tebliğ (Tebliğ No: YFK-2007/1)’in ekine “9. Duvar İşleri Genel Teknik Şartnamesi” ile aynı Tebliğin ekinde yer alan “19. Gürültü Bariyeri İşleri Genel Teknik Şartnamesi” bölümüne 19.12.5’ten sonra gelmek üzere “19.13. Cam Elyaf Takviyeli Polimer Kompozit Gürültü Bariyeri İşleri Genel Teknik Şartnamesi” eklendi ve diğer bölüm buna göre teselsül ettirildi.

TÜRK PARASININ KIYMETİNİ KORUMA KANUNU, REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN, ÇEK KANUNU, FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG, FİNANSMAN VE TASARRUF FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KANUNU VE BAZI KANUNLARDA BİRTAKIM DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

7333 Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 28 Temmuz 2021 tarihli 31551 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun’da yapılan değişiklik uyarınca; Hazine ve Maliye Bakanlığı (“Bakanlık”); işbu Kanun’a dayanılarak çıkarılan karar, yönetmelik, tebliğ ve diğer genel ve düzenleyici işlemler uyarınca başvurusu alınacak, düzenlenecek veya onaylanacak her türlü izin veya belge ile Bakanlık tarafından geliştirilen bilgi sistemlerinin sistem kullanıcılarına sunumu kapsamında, her bir başvuru, izin, belge veya sistem sunumu için bir mali yıl içerisinde altı milyon Türk lirasını geçmemek üzere yönetmelikte belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde ücret almaya yetkili kılındı. Bu tutar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na göre tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır.
 • 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’a eklenen 25. madde uyarınca;
  • Kurul Başkan ve üyeleri, üyeliklerinin sona ermesinden itibaren iki yıl süreyle, görevden ayrıldıkları tarihten önceki iki yıl içinde bu Kanun kapsamında gerçekleştirilen soruşturmaların konusu sektörlerde faaliyet gösteren tüzel kişilerde görev alamaz ve bu nitelikteki gerçek ve tüzel kişileri bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili idari süreçlerde Kurum nezdinde temsil edemez.
  • Görevden ayrıldıkları tarihten önceki iki yıl içinde soruşturmada raportör olarak görevlendirilen meslek personeli, bu süre içinde anılan personelin gözetiminden sorumlu daire başkanı ve ilgili daire başkan yardımcısı ile Başkan Yardımcısı, Kurumdan ayrılmalarından itibaren iki yıl süreyle, ilgili soruşturmaların konusu olan sektörlerde faaliyet gösteren tüzel kişilerde görev alamaz ve bu nitelikteki gerçek ve tüzel kişileri bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili idari süreçlerde Kurum nezdinde temsil edemez.
 • 5941 sayılı Çek Kanunu’nda yapılan değişiklik uyarınca;04.2021 tarihine kadar işlenen karşılıksız çek düzenleme suçundan dolayı mahkûm olanların cezalarının infazı durdurulacaktır. Hükümlü 30.06.2022 tarihine kadar çek bedelinin 28.07.2021 tarihi itibariyle ödenmeyen kısmının onda birini alacaklıya ödemek zorundadır. Kalan kısmını 30.06.2022 tarihinden itibaren ikişer ay arayla on beş eşit taksitle ödemesi durumunda mahkemece, ceza mahkûmiyetinin bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırılmasına karar verilecektir.
 • 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu’nda yapılan değişiklik uyarınca;
  • Kurul tarafından tasfiyesine karar verilen şirketler, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından atanacak en az üç kişilik tasfiye komisyonu tarafından tasfiye edilecektir.
  • Faaliyet izni kaldırılarak tasfiyesine karar verilen tasarruf finansman şirketlerinin varlıklarının yükümlülüklerini karşılamadığının tespiti halinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu kararına istinaden tasfiye komisyonu mahkemeden, bu şirketlerin iflasını talep edebilecektir.
 • 7145 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’da yapılan değişiklik uyarınca; 6758 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun kapsamında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun kayyım olarak atanmasına ilişkin hüküm, işbu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten (05.12.2017) itibaren altı yıl süreyle uygulanacaktır.
 • 7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’da yapılan değişiklik uyarınca; 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu kapsamındaki genel kurul toplantıları 31.07.2020 tarihine kadar ertelenir. Bu süre, ilgili Bakan tarafından 6 aya kadar uzatılabilir. Ertelenen genel kurul toplantıları, ertelemenin sona erdiği tarihten itibaren üç ay içinde yapılır. Mevcut organların görev, yetki ve sorumlulukları erteleme süresi sonrasında yapılacak ilk genel kurula kadar devam eder.

SİGORTA MEVZUATI KAPSAMINDAKİ DÜZENLEMELER

YILLIK GELİR SİGORTALARI YÖNETMELİĞİNDE BİRTAKIM DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

Yıllık Gelir Sigortaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile 15 Temmuz 2021 tarihli 31542 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Yıllık Gelir Sigortaları Yönetmeliğinin ilgili maddesinde yer alan “Müsteşarlık” ibaresi “Kurum” olarak değiştirilirken, kurum ise Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (“SEDDK”) olarak belirlendi.
 • Yönetmelikte, kalıcı veri saklayıcısı sigorta ettirenin, sigortalının veya sigortadan faydalanacak kişilerin gönderdiği ya da kendisine gönderilen bilgiyi, bu bilginin amacına uygun olarak makul bir süre incelemesine elverecek şekilde kaydedilmesini ve değiştirilmeden kopyalanmasını sağlayan ve bu bilgiye aynen ulaşılmasına imkan veren kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı ile Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi üzerinden veya e-devlet üzerinden kurulacak yapı ve benzeri her türlü araç veya ortam olarak tanımlandı.
 • Söz konusu Yönetmeliğin “elektronik ortamda veya sigorta ettirenin erişimini mümkün kılan benzeri araçlarla” ibaresi, “kalıcı veri saklayıcısı aracılığı ile” olarak değiştirildi.
 • Yönetmelikle irat ödemeleri 56 yaş ve üzeri kişiler için en fazla 9 yıl ertelenebilme şartı koşulurken, 56 yaş ve üzeri kişilere irat ödeme süresince, irat ödemelerinin belirli bir süre ertelendiği ürünlerde erteleme dönemi içerisinde sigortalının vefatı halinde, lehtara vefat tazminatının ödendiği ya da süreli veya ömür boyu irat bağlandığı ürünlerin sunulması zorunlu kılındı.
 • Yönetmeliğe eklenen geçici madde ile, yıllık gelir sigortası ürünlerine ilişkin tarife ve varsa kar payı teknik esasları ile bu esaslara ilişkin değişikliklerin uygulamaya konulabilmesi 1 Ocak 2025 tarihine kadar SEDDK onayına bağlandı.
 • Yönetmelikle, ilk defa uygulamaya konulacak tarifelere ilişkin tarife ve varsa kar payı teknik esasları, sigorta ettiren ve sigortalının hak ve yükümlülükleri hakkında bilgi vermek amacıyla şirket tarafından hazırlanan dokümanların bir örneği ile örnek sigorta sözleşmesi değerlendirilmek üzere SEDDK gönderilmesi düzenlendi.

İMAR MEVZUATI KAPSAMINDAKİ DÜZENLEMELER

PLANLI ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 11 Temmuz 2021 tarihli 31538 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre Yönetmelik ile yapılan değişiklikler uyarınca,

 • Asansör zorunluluğu bulunan binalarda asansörlerin, bodrum katlar dahil tüm katlara hizmet vermesi zorunludur. Ancak bağımsız bölüm ya da iskan edilen alan bulunmayan bodrum katlara asansörün ulaştırılması zorunlu değildir.
 • Salgın hastalık ve benzeri olağanüstü durumlarda ilgili bakanlık veya valiliklerce sokağa çıkma kısıtlaması getirilen günlerin toplamı kadar süre, talep edilmesi halinde ruhsat vermeye yetkili idarelerce ruhsat süresine ilave edilecektir.
 • 2000 m²’den büyük parsellerde yapılacak yapıların mekanik tesisat projelerinin; çatı yüzeyinden toplanacak yağmur sularının gerekmesi halinde filtre edilerek bir tankta toplanması ve bina tuvalet sifonlarında kullanılması amacıyla yağmur suyu toplama sistemi içermesi zorunludur. Toplama tankının hacmi; yapının bulunduğu ilin aylık m²’ye düşen en fazla ortalama yağış miktarı ile binanın çatı alanı esas alınarak hesaplanır. Toplanan yağmur suyunun bina tuvalet sifonlarının ihtiyacından fazla olan kısmı, tesisat projesinde gösterilmek suretiyle bahçe veya diğer ortak alanlarda kullanılabilir. İlgili idarelerce yağmur suyu toplama sisteminin daha küçük parsellerde yapılmasına, toplama tankı hacim hesap yöntemine ve ilave kullanım alanlarına ilişkin de zorunluluk getirilebilir. Yağmur suyu toplama tankı, bina bünyesinde veya çekme mesafelerini ihlal etmemek kaydı ile ön, yan ve arka bahçelerde ya da bahçe zemini altında konumlandırılabilir. Toplama tankı tahliye hattı varsa yağmur suyu şebekesine bağlanır, atık su şebekesine bağlanamaz. Gri su sistemi de bulunan binalarda toplanan yağmur sularının bu sisteme verilmesinin mümkün olması halinde yağmur suyu için ayrıca bir toplama tankı yapılma zorunluluğu aranmayacaktır.
 • Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler ile umumi hizmet alanları gibi kamu hizmetine tahsis edilmiş tüm alanlar ile kamu veya özel mülkiyete tabi arsa ve arazilerde; yüksekliği 15 metreden yüksek olan kule ve direkler ile bunlara ait zorunlu altyapı unsurları uygulama imar planında gösterilir ve bu yapılar için ruhsat alınır. Yapı ruhsatı başvurularında, yatay ve dikey görünüşü ihtiva eden kroki ile statik ve elektrik projeleri dışında herhangi bir proje veya belge istenemez. Yapı ruhsatı başvurusuna malik ya da tasarruf sahibi ile işletmeci arasında yapılan kiralamaya veya kullanıma ilişkin belge eklenir. Bu kule veya direkler ile kurulumu bunlarla birlikte yapılacak elektronik haberleşme cihazlarına ait bulunduğu konteyner, kabin, kabinet ve benzeri altyapı unsurları için tek ruhsat düzenlenecektir.
 • Yüksekliği 15 metreden fazla olmayan ve uygulama imar planında gösterilmeyen elektronik haberleşme istasyonlarının Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler ile umumi hizmet alanları gibi kamu hizmetine tahsis edilmiş tüm alanlar ile kamu veya özel mülkiyete tabi arsa ve arazilerde kurulumuna mahsus kule ve direkler ile bunlara ait zorunlu altyapı unsurlarına, statik bakımından sakınca olmadığına dair inşaat mühendislerince hazırlanacak raporun sunulması, fenni mesuliyetin üstlenilmesi, malik ya da tasarruf sahibi ile işletmeci arasında yapılan kiralamaya veya kullanıma ilişkin belgenin sunulması ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun ilgili mevzuatında belirlenen gerekli ve yeterli koruma mesafesinin bırakılması ile yer seçim belgesinin alınmış olması kaydıyla başkaca bir şart aranmaksızın ilgili idarelerce izin verilecektir.
 • Yapı ve binalarda kule ve direkler ile bunlara ait zorunlu altyapı unsurlarına; yüksekliği 10 metreden az olmak, statik ve elektrik bakımından sakınca olmadığına dair inşaat ve elektrik/elektronik mühendislerince hazırlanacak rapor ile bu meslek mensuplarınca fenni mesuliyetin üstlenildiğine dair taahhütname verilmek ve malik ya da tasarruf sahibi ile işletmeci arasında yapılan kiralamaya veya kullanıma ilişkin belgenin sunulması kaydıyla başkaca bir şart aranmaksızın ilgili idarece izin verilir. Bu yapılar idaresince ulusal adres veri tabanına işlenecektir.
 • Her tür elektronik haberleşme cihazları ile bu cihazların teknik donanım ve bileşenleri izin veya ruhsata tabi değildir. Ancak sekizinci, dokuzuncu ve onuncu fıkra uyarınca kule ve direkler ile konteyner, kabin, kabinet için yapılan ilk izin veya ruhsat başvurusunda elektronik haberleşme cihazları ile teknik donanımları statik projelerde veya raporlarda gösterilir. Elektronik haberleşme cihazları ile teknik donanımlarında; teknoloji değişikliği, ilavesi veya revizyon yapılması durumunda bu hususlar için ayrıca proje veya rapor düzenlenmeyecektir.
 • Mevcut haberleşme istasyonları ile ilgili olarak ise, 17.11.2020 tarihinden önce kurulmuş bulunan elektronik haberleşme istasyonlarına mahsus kule ve direkler ile bunların zorunlu altyapı unsurları için elektronik haberleşme istasyonunu ilk kuran işletmeci tarafından bir yıl içinde müracaat dilekçesi ibraz edilmek ve üç yıl içinde gerekli belgeler tamamlanmak şartıyla statik bakımından uygun olduğuna dair inşaat mühendislerince hazırlanacak raporun ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından düzenlenen güvenlik sertifikasının veya güvenlik sertifikasına tabi olmayanlar için radyolink frekansı tahsis edildiğine ilişkin kullanım hakkı yetki belgesi, elektrik aboneliği veya ilgili tarihi tevsik edici bir belgenin idareye sunulması ve söz konusu kule ve direklerin statik/betonarme fenni mesuliyetinin üstlenilmesi kaydıyla başkaca herhangi bir belge aranmaksızın ve Kanunun ek 9 uncu maddesinin beşinci fıkrasında yer alan yöntem ile hesaplanan bedelin ödenmesi şartıyla belirtilen haberleşme istasyonlarına mahsus kule ve direkler ile bunların zorunlu altyapı unsurları için izin veya ruhsat verilmiş sayılır. Bu ücret dışında herhangi bir harç, ücret veya bedel alınmayacaktır.
 • 07.2004 ile 01.10.2009 tarihleri arasında kurulmuş olan elektronik haberleşme istasyonlarının kurulumuna mahsus yapılmış kule ve direkler için izin veya ruhsat aranmaz. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından verilen güvenlik sertifikası veya güvenlik sertifikasına tabi olmayanlar için radyolink frekansı tahsis edildiğine ilişkin kullanım hakkı yetki belgesi, elektrik aboneliği veya ilgili tarihi tevsik edici bir belgenin idareye sunulması ile bu tarihler arasında kurulum yapıldığı tevsik edilir ve başkaca herhangi bir belge aranmayacaktır.

PLANSIZ ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 11 Temmuz 2021 tarihli 31538 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre Yönetmelik ile yapılan değişiklikler uyarınca,

 • Yönetmelik’teki terimler ve tanımlar güncellendi.
 • Ruhsat alınması gerektiği halde ruhsat alınmadan yapılan veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak yapılan ya da gerekli izin ve onaylar alınmadan yapılan yapılar İmar Kanunu ve bu Yönetmelik esaslarına uygun hale getirilmedikçe bunların iskan, tamir, tadil ve ilavelerine izin verilmez. Ancak bu gibi yapıların bulunduğu parsel içerisinde mevzuata uygun olarak yapılmış olan diğer binaların tamir, tadil ve ilavelerinde veya yeniden yapılması mümkün olan yapılarda bu hüküm uygulanmayacaktır.
 • Binaların hepsi tek ruhsata bağlanmak şartı ile bir parselde birden fazla bina yapılabilir. Bu takdirde bitişik binalar hariç yapılacak binaların arasındaki mesafeler (6.00) m. den az olamayacaktır. Önceki düzenlemede bu mesafe 10.00 m olarak bulunmakta idi.
 • Tarımsal amaçlı yapıların teknik gereklilik arz etmesi ve buna ait teknik raporun hazırlanması, ilgili idarece onaylanması ve il tarım ve orman müdürlüğünden uygun görüş alınması kaydı ile yüksekliklerin 2 katına kadar arttırılmasına ilgili idare yetkili kılındı.
 • Getirilen düzenlemeler kapsamında erişilebilirlik mevzuat ve standartlarına uygunluk kriteri getirildi.
 • Yönetmeliğin “Belediye Mücavir Alan Sınırları Dışında Planı Bulunmayan Köy ve Mezraların Yerleşik Alanlarında ve Kırsal Yerleşik Alanlarda Uygulanacak Esaslar” kapsamındaki beşinci bölümü güncellendi.

KAYITLI ELEKTRONİK POSTA MEVZUATI KAPSAMINDAKİ DÜZENLEMELER

KAYITLI ELEKTRONİK POSTA REHBERİ VE KAYITLI ELEKTRONİK POSTA HESABI ADRESLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞDE BİRTAKIM DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

Kayıtlı Elektronik Posta Rehberi ve Kayıtlı Elektronik Posta Hesabı Adreslerine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği 3 Temmuz 2021 tarihli 31530 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından tüm kayıtlı e-posta hizmet sağlayıcılar tarafından verilen KEP hesabı bilgilerinin güncelliğinin sağlanarak tek merkez üzerinden doğrulanması ve sorgulanabilmesi amacıyla merkezi KEP rehberinin kurulmasına ve işletilmesine karar verildi.
 • Merkezi KEP rehberinin kurulumuna, yönetimine, işletilmesine ilişkin usul ve esaslar ile kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcıların bu kapsamdaki yükümlülükleri Kurum tarafından belirlenecektir.
 • Merkezi KEP rehberi, Kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcıların sistemleri ile ilişkili olarak rehber kaydının oluşturulması, güncellenmesi, sorgulanması, doğrulanması ve benzeri işlemler için kullanılacaktır.
 • Kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcılarılar gerçek zamanlı olarak KEP rehberini güncel tutmak, merkezi KEP rehberine entegre olmak ve bu rehberle uyumlu çalışabilmek için gerekli tedbirleri almak, altyapıyı kurmak ve işletmekle yükümlü olacaktır.
 • Kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcıları, kendi KEP rehberi kayıtlarında meydana gelen tüm değişiklikleri doğru, eksiksiz ve anlaşılabilir bir şekilde merkezi KEP rehberine işleyecektir.
 • Kayıtlı elektronik posta hesabı sorgulama ve doğrulama işlemleri, gönderici tarafından hizmet aldığı kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcıları vasıtasıyla merkezi KEP rehberinden gerçekleştirilecektir.
 • Kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcıları, merkezi KEP rehberinden yapmış olduğu tüm işlemlere ilişkin işlem kayıtlarını (log) ilgili mevzuat ile belirlenen süre boyunca saklamakla yükümlüdür.

İŞ HUKUKU MEVZUATI KAPSAMINDAKİ DÜZENLEMELER

BAZI İŞ VE İŞLEMLERDEKİ PROSEDÜRLERDE İMZA SİRKÜLERİ İBRAZ ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ KALDIRILDI.

Aşağıda yer alan yönetmelikler 6 Temmuz 2021 tarihli 31533 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; yapılan değişiklikler vasıtasıyla ilgili yönetmeliklerin kapsamında kalan iş ve işlemlerde imza sirküleri ibraz etme yükümlülüğü kaldırıldı.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNE İLİŞKİN BİRTAKIM DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 6 Temmuz 2021 tarihli 31533 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olmayan ancak 50’den az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyeri işverenleri tarafından Bakanlıkça ilan edilen eğitimleri tamamlamak şartıyla işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler hariç iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütebilecektir. Daha öncesinde bu sayı 10 çalışan ile sınırlı idi.
 • Ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin başvuru işlemlerinde imza sirküleri ibraz etme yükümlülüğü kaldırıldı.

GÜNLÜK ÇALIŞMA SÜRELERİNE İLİŞKİN BİRTAKIM DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 27 Temmuz 2021 tarihli 31550 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Günlük çalışma sürelerin uygulanmasında; günlük iş süresi 11 saati, gece çalışma süresi 7,5 saati geçemez. Profesyonel ve ağır vasıta ehliyeti ile taşıt kullananların günlük çalışma süresi 9 saati geçemez, ancak bu süre herhangi bir hafta içinde iki kez 10 saate çıkarılabilecektir.

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU’NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİK İLE İŞVERENLERİN ÖDEYECEKLERİ SİGORTA PRİMLERİNE İLİŞKİN DÜZENLEME YAPILDI.

7333 Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 28 Temmuz 2021 tarihli 31551 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na eklenen Geçici Madde 85 uyarınca; Haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran işverenlerce;
  1. 2020 yılının aynı ayına ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu (“Kurum”)’na verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde prime esas günlük kazancı 147 Türk Lirası ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını geçmemek üzere, 2021 yılında cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,
  2. 2021 yılı içinde ilk defa işbu Kanun kapsamına alınan işyerlerinden bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,

2021 yılı Ocak ila Aralık ayları/dönemi için günlük 2,50 Türk Lirası ile çarpımı sonucu bulunacak tutar, bu işverenlerin Kurum’a ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilecek ve bu tutar İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacaktır. Ancak (a) bendinde belirtilen prime esas günlük kazanç tutarı toplu iş sözleşmesine tabi özel sektör işverenlerine ait işyerleri için 294 Türk Lirası olarak esas alınacaktır.

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 4313) 30 Temmuz 2021 tarihli 31553 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;Yönetmelik ile İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin geçici 6. maddesinde yapılan değişiklik uyarınca; “Sıhhi Müesseseler İçin Sınıflarına ve Özelliklerine Göre Aranacak Nitelikler” ile “Üçüncü Sınıf Gayrisıhhî Müesseseler”in ilgili hükümlerine aykırı durumlar, 07.2022 tarihine kadar anılan hükümlere uygun hale getirilecektir.

ÇEVRE MEVZUATI KAPSAMINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİNE İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/36) 10 Temmuz 2021 tarihli 31537 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/3)’nin Ek-1’inde yer alan tablodaki “39.12” GTP numaralı satırdan sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklendi.

“3915.10.00.00.00 – Etilen polimerlerinden olanlar”

 • Ayrıca Tebliğin Ek-2/B’sinde yer alan tablodaki “3915.10.00.00.00” GTİP numaralı satır yürürlükten kaldırıldı.

YEŞİL MUTABAKAT EYLEM PLANI YAYIMLANDI.

Yeşil Mutabakat Eylem Planı ile İlgili 2021/15 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi 16 Temmuz 2021 tarihli 31543 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre;

 • Avrupa Yeşil Mutabakatı ile AB politikalarında öngörülen değişiklikler, uluslararası ticaret ve ekonomide meydana gelen dönüşüm ile 2023 ve kalkınma hedeflerimiz doğrultusunda; ekonomimizin lokomotifi olan ihracatımızda rekabetçiliğimizin korunması ve geliştirilmesi, AB ile Gümrük Birliği kapsamında tesis edilen ileri ekonomik bütünleşme ile ülkemizin küresel ekonomiye ve tedarik zincirlerine sağladığı entegrasyonun güçlendirilmesi bakımından büyük önem arz etmektedir.
 • Bu çerçevede; ülkemizin hem sürdürülebilir, kaynak-etkin ve yeşil bir ekonomiye geçişine katkı hem de Avrupa Yeşil Mutabakatı ile öngörülen değişikliklere Türkiye-AB Gümrük Birliği kapsamında sağlanan bütünleşmeyi koruyacak ve daha da ileriye taşıyacak şekilde uyum sağlamasını teminen Ticaret Bakanlığı tarafından kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile iş birliği içerisinde hazırlanan “Yeşil Mutabakat Eylem Planı” Bakanlığın resmi internet adresinde (ticaret.gov.tr) yayımlanacaktır.
 • Eylem Planının uygulanmasını takip etmek, küresel politika gelişmeleri doğrultusunda çalışmaları yönlendirmek ve gerekli koordinasyonu sağlamak üzere Ticaret Bakanlığının ilgili Bakan Yardımcısının başkanlığında, Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcısı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Çevre ve Şehircilik, Dışişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Hazine ve Maliye, Milli Eğitim, Sanayi ve Teknoloji, Tarım ve Orman, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarının Bakan Yardımcılarının katılımıyla “Yeşil Mutabakat Çalışma Grubu” tesis edildi.
 • Çalışma Grubunun çalışma usul ve esasları Çalışma Grubu tarafından belirlenecek olup, Grubun sekretarya hizmetleri Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecektir. Çalışma Grubuna yardımcı olmak maksadıyla; ihtisas çalışma grupları oluşturulabilecektir. Tüm çalışma ve toplantılara, ihtiyaç duyulması halinde ilgili kurum ve kuruluşların yanı sıra, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, meslek birlikleri, konu ile ilgili özel sektör temsilcileri de dahil edilebilecektir.
 • Yaymlanan işbu Genelge ile, “Yeşil Mutabakat Eylem Planı” kapsamındaki tüm kamu kurum ve kuruluşlarının üzerine düşen görev ve sorumlulukları hassasiyetle yerine getirmesi; Eylem Planının uygulanması sürecinde ihtiyaç duyulacak her türlü destek ve yardımın, bütün kamu kurum ve kuruluşlarınca titizlikle sağlanması hususunda gereği rica edildi.

VERGİ MEVZUATI KAPSAMINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

TÜZEL KİŞİLER VE TÜZEL KİŞİLİĞİ OLMAYAN TEŞEKKÜLLERİN GERÇEK FAYDALANICI BİLGİSİNİN GÜNCEL, TAM VE DOĞRU BİR ŞEKİLDE TESPİT EDİLEBİLMESİ AMACIYLA GERÇEK FAYDALANICININ BELİRLENMESİNE VE BİLDİRİLMESİNE İLİŞKİN OLARAK BİLDİRİM ZORUNLULUĞU GETİRİLEN MÜKELLEFLERİN KAPSAMI, BİLDİRİMİN ŞEKLİ, BİLDİRİMDE BULUNULACAK DÖNEM, BİLDİRİM VERME ZAMANI, BİLDİRİMİN GÖNDERİLME USULÜ İLE UYGULAMAYA İLİŞKİN DİĞER USUL VE ESASLARIN BELİRLENDİ.

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 529) 13 Temmuz 2021 tarihli 31540 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Tüzel kişiler ve tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin gerçek faydalanıcı bilgisinin güncel, tam ve doğru bir şekilde tespit edilebilmesi amacıyla gerçek faydalanıcının belirlenmesine ve bildirilmesine ilişkin olarak bildirim zorunluluğu getirilen mükelleflerin kapsamı, bildirimin şekli, bildirimde bulunulacak dönem, bildirim verme zamanı, bildirimin gönderilme usulü ile uygulamaya ilişkin diğer usul ve esaslar belirlendi.
 • İşbu Tebliğ ile “gerçek faydalanıcı” şeklinde tanımlanan tüzel kişi veya tüzel kişiliği olmayan teşekkülleri, nihai olarak kontrolünde bulunduran ya da bunlar üzerinde nihai nüfuz sahibi olan gerçek kişi veya kişilere bildirim zorunluluğu getirildi.
 • Gerçek faydalanıcı bilgisi bildirimini, bildirim verme süresinin başladığı 1 Ağustos 2021 itibarıyla faal olan kurumlar vergisi mükellefleri, kollektif şirketlerde şirketi temsile yetkili kimse veya ortak, eshamsız komandit şirketlerde komandite ortaklardan biri ve adi ortaklıklar adına en yüksek ortaklık payına sahip kişi, Türkiye’de yönetim merkezi veya mukim yöneticisi olan yabancı ülkede kurulmuş trust ve benzeri teşekküllerin yöneticileri, mütevellileri veya temsilcileri vermek zorunda olacaktır.
 • Bildirim yapma yükümlülüğü getirilen kurumlar vergisi mükellefleri, gerçek faydalanıcı bilgisini geçici vergi beyannameleri ve yıllık kurumlar vergisi beyannamesi ekinde bildirmek zorundadır.
 • Kurumlar vergisi mükellefleri dışında kalan diğer mükellefler ile diğer kişiler gerçek faydalanıcı bilgisini her yılın Ağustos ayı sonuna kadar Gelir İdaresi Başkanlığına (“GİB”) bir form ile elektronik ortamda bildirmek zorundadır. İlgili düzenlemede belirtilenlerin yeni mükellefiyet tesis ettirmesi veya daha önce bildirime ekledikleri bilgilerde değişiklik olması halinde, yeni mükellefiyet tesisini veya bilgi değişikliğini, bunların gerçekleştiği tarihi takip eden bir ay içerisinde bildirmeleri gerekmektedir.
 • “Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun”un uygulanmasında yükümlü sayılan bankalar, finansman ve faktoring şirketleri, sermaye piyasası aracı kurumları ve portföy yönetim şirketleri, tarihi eser, antika ve sanat eseri alım satımıyla uğraşanlar veya bunların müzayedeciliğini yapanlar, spor kulüpleri ve kripto varlık hizmet sağlayıcılarının aralarında bulunduğu birçok farklı nitelikteki kuruluş da GİB tarafından talep edildiğinde müşterileri tarafından gerçekleştirilen işlemlerin gerçek faydalanıcı bilgisini bildirme zorunluluğu bulunacaktır.
 • Merkezi yurt dışında bulunan yükümlünün şube, acente, temsilci ve ticari vekilleri ile benzeri bağlı birimleri GİB tarafından talep edildiğinde müşterileri tarafından gerçekleştirilen işlemlerin gerçek faydalanıcı bilgisini Başkanlığa bildirecektir.
 • Bildirim yapma yükümlülüğü getirilen kurumlar vergisi mükelleflerinin, gerçek faydalanıcı bilgisini geçici vergi beyannameleri ve yıllık kurumlar vergisi beyannamesi ekinde bildirmeleri gerekecektir.
 • Gerçek faydalanıcı bilgisi bildirimine konu edilen bilgilerin mükellefler tarafından, bildirimin verildiği tarihi takip eden takvim yılının başından itibaren 5 yıl muhafaza edilmesi gerekecektir.
 • Bildirilmesi gereken bilgileri bildirmeyen, eksik veya yanıltıcı bildirimde bulunan mükellefler hakkında Vergi Usul Kanunu’nun ilgili ceza hükümleri uygulanacaktır.
 • Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından yapılacak araştırma, inceleme ve uluslararası bilgi değişimiyle vergi incelemesine yetkili olanlar tarafından yapılacak araştırma ve incelemeler sonucunda, mükellef ve diğer kişilerin gerçek faydalanıcı bilgisine ilişkin hatalı kayıtların bulunduğunun tespit edilmesi halinde, gerekli cezai işlemlerin ve sicil kayıtlarında gerekli değişikliklerin yapılabilmesi amacıyla GİB’e bilgi verilecektir.
 • Gerçek faydalanıcı bilgisi verme yükümlülüğü getirilen kurumlar vergisi mükellefleri dahil bütün mükelleflerle diğer kişilerin, en geç 31 Ağustos 2021’e kadar gerçek faydalanıcı bilgisini elektronik ortamda GİB’e bildirmesi gerekecektir.

7326 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUNDA BİRTAKIM DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 530) 16 Temmuz 2021 tarihli 31543 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 11. maddesi ile söz konusu geçici maddenin 6. fıkrasından sonra gelmek üzere bir fıkra eklenmiş olup, bu fıkranın uygulamasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.
 • Tam mükellefiyete tabi ve bilanço esasına göre defter tutan kollektif, adi komandit ve adi şirketler de dâhil olmak üzere ferdi işletme sahibi gelir vergisi mükellefleri ile kurumlar vergisi mükellefleri bilançolarına kayıtlı iktisadi kıymetlerini, Kanunda yazılı istisnalar dışında yeniden değerleme hakkına sahip bulunmaktadırlar.
 • Aşağıda yer alan mükellefler, 213 sayılı Kanunun geçici 31. maddesine 7326 sayılı Kanunla eklenen 7. fıkra hükümlerinden yararlanamaz: [Bu fıkra ile tam mükellefiyete tabi ve bilanço esasına göre defter tutan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine, aktiflerine kayıtlı bulunan taşınmazlar ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetlerini 31.12.2021 tarihine kadar yeniden değerleme imkanı getirildi.]

a) Dar mükellefiyet esasında vergilendirilen mükellefler.

b) İşletme hesabı (zirai işletme hesabı dâhil) esasına göre defter tutan mükellefler.

c) Serbest meslek kazanç defteri tutan serbest meslek erbabı mükellefler.

ç) Finans ve bankacılık sektöründe faaliyet gösteren mükellefler.

d) Sigorta ve reasürans şirketleri.

e) Emeklilik şirketleri ve emeklilik yatırım fonları.

f) Münhasıran sürekli olarak işlenmiş altın, gümüş alım-satımı ve imali ile iştigal eden mükellefler.

g) 213 sayılı Kanunun 215. maddesi uyarınca kendilerine, kayıtlarını Türk para birimi dışında başka bir para birimiyle tutmalarına izin verilen mükellefler.

 • 213 sayılı Kanunun geçici 31. maddesinin 7. fıkrasının yürürlüğe girdiği 09.06.2021 tarihi itibarıyla aktife kayıtlı bulunan iktisadi kıymetler bakımından söz konusu fıkra uygulamasından yararlanılabilir.
 • Sat-kirala-geri al işlemine veya kira sertifikası ihracına konu edilen iktisadi kıymetler ile iktisadi kıymetlerin alım, satım ve inşa işleri ile devamlı olarak uğraşanların bu amaçla aktiflerinde kayıtlı bulunan emtia niteliğindeki kıymetler, bahse konu fıkra kapsamında yeniden değerlemeye tabi tutulamaz. Kapsama giren işletmelerin kiralamaya konu ettikleri iktisadi kıymetler emtia niteliğinde bulunmadığından, yeniden değerlemeye tabi tutulabilir.
 • Yeniden değerlemeye tabi tutulacak taşınmazların, 213 sayılı Kanun uygulamasında amortismana tabi iktisadi kıymet mahiyetinde olması zorunluluğu bulunmadığından, müessese hükümlerinden faydalanmak isteyen mükelleflerce boş arazi ve arsalar da yeniden değerlemeye tabi tutulabilecektir.
 • Bu kapsamda işbu Tebliğ ile Yeniden değerlemeye esas değer, Yeniden değerleme yapılmasında ihtiyarilik, Yeniden değerleme yapılabilecek süre, Yeniden değerleme oranı, Yeniden değerleme uygulaması, Değer artışının vergilendirilmesi, Özel fon hesabındaki tutarlar, Yeniden değerlemeye tabi tutulan iktisadi kıymetlerin elden çıkarılması ve Yeniden değerleme işlemlerinin kayıtlarda gösterilmesi ve Cezai Müeyyide kapsamında düzenlemeler yapıldı.

CİNS TASHİHİ HARCININ TAHSİLİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR BELİRTİLDİ.

Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 88) 29 Temmuz 2021 tarihli 31552 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; Tebliğ ile 492 sayılı Harçlar Kanununun mükerrer 69. ve 132. maddelerinde yapılan değişiklikler uyarınca cins tashihi harcının tahsiline ilişkin açıklamalar belirtildi. Bu bakımdan,

 • 7327 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda yer alan 492 sayılı Harçlar Kanunu uygulamasına yönelik düzenlemeler,
 • Cins tashihi harçlarının belediyelerce tahsil edilmesi ve bildirimi ile
 • Yapı kullanma izninin valilikler ve diğer kurum/kuruluşlarca verilmesinde cins tashihi harcının tahsili

hakkında düzenlemeler yapıldı.

VERGİ TEVFİKAT ORANLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN YÜRÜRLÜK SÜRELERİ DÜZENLENDİ.

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü Maddesinde Yer Alan Tevkifat Nispetlerine İlişkin 12/1/2009 Tarihli ve 2009/14592 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Karar ve Aynı Kanunun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında 22/7/2006 Tarihli ve 2006/10731 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Karar ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci Maddesinde Yer Alan Vergi Kesintisi Oranlarına İlişkin 12/1/2009 Tarihli ve 2009/14594 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4311) 30 Temmuz 2021 tarihli 31553 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Karar’ın;

 • 1.maddesi, 01.08.2021 tarihinden itibaren açılan veya vadesi yenilenen hesaplara uygulanmak üzere 30.07.2021 tarihinde yürürlüğe girdi.
 • 2.maddesi, 01.08.2021 tarihinden itibaren iktisap edilen bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelir ve kazançlar ile fon kullanıcısının bu bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlar ile işbu Karar’ın yayımı tarihinden itibaren iktisap edilen yatırım fonlarından elde edilen gelir ve kazançlara uygulanmak üzere 30.07.2021 tarihinde yürürlüğe girdi.
 • 3.ve 4. maddeleri, 01.08.2021 tarihinden 30.09.2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ve bu dönemlere ilişkin yapılan ödemelerde uygulanmak üzere 30.07.2021 tarihinde yürürlüğe girdi.
 • Diğer hükümleri 07.2021 tarihinde yürürlüğe girdi.

Karar ile tevfikat oranlarında yapılan değişikliklerin yürürlük süreleri 30.09.2021 tarihine kadar uzatıldı. Buna göre;

  • Karar’ın 1. maddesi uyarınca;09.2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) vadesiz ve özel cari hesaplara ve 30.09.2020 tarihi ile 30.09.2021 tarihleri arasında (bu tarih dahil) açılan veya vadesi bu tarihler arasında yenilenen hesaplara ödenecek faizler ve kâr paylarına, tevfikat oranları aşağıdaki şekilde uygulanacaktır:
  • Mevduat faizlerinden;
   • Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda %5,
   • 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda %3,
   • 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0,
   • Enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0.
   • Katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kar paylarından;
   • Vadesiz, ihbarlı ve özel cari hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda %5,
   • 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda %3,
   • 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0.
  • Karar’ın 2. maddesi uyarınca; 12.2021 tarihi ile 30.09.2021 tarihi (bu tarih dahil) arasında iktisap edilen, bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelir ve kazançlar ile fon kullanıcısının bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlara tevfikat oranları aşağıdaki şekilde uygulanacaktır:
   • Vadesi 6 aya kadar (6 ay dahil) olanlara sağlanan gelirlerden %5,
   • Vadesi 1 yıla kadar (1 yıl dahil) olanlara sağlanan gelirlerden %3,
   • Vadesi 1 yıldan uzun olanlara sağlanan gelirlerden %0,
   • 6 aydan az süreyle (6 ay dahil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %5,
   • 1 yıldan az süreyle (1 yıl dahil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %3,
   • 1 yıldan fazla süreyle elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %0
   • 12.2021 tarihi ile 30.09.2021 tarihi (bu tarih dahil) arasında iktisap edilen, (değişken, karma, eurobond, dış borçlanma, yabancı, serbest fonlar ile unvanında “döviz” ifadesi geçen yatırım fonları hariç) yatırım fonlarından elde edilen gelir ve kazançlara tevfikat oranları %0 olarak uygulanacaktır.
  • Karar’ın 3. maddesi uyarınca; 01.2021 tarihinden 30.09.2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) yapılan ödemelerde, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (“Kanun”)’nun “Gayrimenkul sermaye iradının tarifi” başlıklı 70. maddesinde yazılı mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan ödemelerden, vakıflar (mazbut vakıflar hariç) ve derneklere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden ve yabancı devletlere, yabancı kamu idare ve kuruluşları ile uluslararası kuruluşlara ait diplomatik statüsü bulunmayan gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden %10 oranında vergi tevfikatı yapılacaktır.
  • Karar’ın 4. maddesi uyarınca; 01.2021 tarihinden 30.09.2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) yapılan ödemelerde, kooperatiflere ait taşınmazların kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden %10 oranında vergi tevfikatı yapılacaktır.

BİRTAKIM MAL VE HİZMETLERE UYGULANACAK KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARI TESPİT EDİLDİ.

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 4312) 30 Temmuz 2021 tarihli 31553 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01.08.2021 tarihinde yürürlüğe girdi.

Karar ile birtakım mal ve hizmetlere uygulanacak KDV oranlarının yürürlük süreleri 30.09.2021 tarihine kadar uzatıldı. Buna göre;

 • 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın geçici 6. maddesinde yer alan mal ve hizmetlere (iş yeri kiralama hizmeti, kongre, konferans, seminer, konser, fuar ye lunapark giriş ücretleri, düğün, nikah, balo ye kokteyl salonlarında verilen organizasyon hizmetleri vb.) %8 KDV oranı uygulanmasına 09.2021 tarihine kadar devam edilecektir.
 • 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın geçici 9. maddesinde yer alan düzenleme uyarınca konaklama tesislerinde sunulan geceleme hizmetleri için %1 KDV oranı uygulanmasına 09.2021 tarihine kadar devam edilecektir.

CEZA MEVZUATI KAPSAMINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

BAZI SUÇLARDA YETKİLİ MAHKEME VE NİHAİ KARARLARIN GEREKÇESİ İLE BERABER YAZIM SÜRESİNE İLİŞKİN BİRTAKIM DÜZENLEMELER YAPILDI.

7331 Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 14 Temmuz 2021 tarihli 31541 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının ya da banka veya kredi kartlarının araç olarak kullanılması suretiyle işlenen suçlarda mağdurun yerleşim yeri mahkemeleri de yetkili kılındı.
 • Yargılamada yaşanan gecikmelerin önüne geçilmesi ve makul sürede yargılanma hakkı ile hak arama hürriyetinin daha etkin korunması için idari yargı mercilerince verilen nihai kararlar, gerekçesiyle birlikte en geç 30 gün içinde yazılacağı düzenlendi.

TAPU SİCİL MEVZUATI KAPSAMINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

TAPU SİCİL MÜDÜRLÜKLERİNCE DÜZENLENEN RESMİ SENETLERE İLİŞKİN USUL VE ESASLARDA BİRTAKIM DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

 Tapu Sicil Müdürlüklerince Düzenlenen Resmî Senetlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 15 Temmuz 2021 tarihli 31542 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Merkezi başvuru havale sistemi düzenlenerek, bu sitemin oluşturulması ve sistemden gelen başvuruların hazırlanması kapsamında düzenlemeler yapıldı.
 • Öte yandan “Resmi senet düzenlenmeden yapılacak ipotek işlemleri” ile ilgili ayrıntılı bir düzenleme getirildi. Buna göre;
 • Tapu Kanunu’nun 26. maddesi kapsamında tescili talep edilen ipotekler, taraflarınca imzalanan ve banka/kurum tarafından elektronik ortamda veya fiziki olarak gönderilen kredi veya borç sözleşmesi veya tasarruf finansman sözleşmesi ile sözleşme metnine dâhil olan ve sözleşmeye ekli onama ipoteği tesis ve tescil istem belgesi gereğince müdürlükte düzenlenen taşınmaz maliki veya temsilcileri tarafından imzalanan tescil onama/tescil istem belgesine istinaden resmi senet düzenlenmeksizin tescil edilecektir.
 • Satış işlemi ile onama sureti ile ipotek işlem taleplerinin birlikte yapıldığı durumlarda taraflarınca imzalanan ve banka/kurum tarafından elektronik ortamda veya fiziki olarak gönderilen kredi veya borç sözleşmesi veya tasarruf finansman sözleşmesi ile sözleşme metnine dâhil olan ve sözleşmeye ekli onama ipoteği tesis ve tescil istem belgesi gereğince satış işlemi ile birlikte resmi senet düzenlenecektir. İpotek, tapu müdürlüğünde banka/kurum temsilcilerinin imzaları alınmaksızın, satıcı veya temsilcileri ile ipotek borçlusu olan alıcı veya temsilcileri tarafından imzalanan resmi senede ve kredi veya borç sözleşmesi veya tasarruf finansman sözleşmesi ile sözleşme metnine dâhil olan ve sözleşmeye ekli onama ipoteği tesis ve tescil istem belgesine göre tescil edilecektir.
 • Resmi senet düzenlenmeksizin tescil edilecek olan ipoteklerde, işleme dayanak olan kredi veya borç sözleşmeleri veya tasarruf finansman sözleşmeleri, onama ipoteği tesis ve tescil istem belgesi ile diğer belgeler banka/kurum tarafından fiziki olarak veya elektronik ortamda müdürlüğe gönderilecektir. Elektronik ortamda talep edilen işlemlerde düzenlenen tescil onama belgesi ile ipotek belgesi banka/kurum ile elektronik ortamda paylaşılacaktır. Banka/kurum tarafından onaylı suretleri her zaman istenebilecektir.
 • 05.2006 tarihli ve 26157 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Satış, Devir, İntikal, Kiraya Verme, Trampa, Sınırlı Ayni Hak Tesisi ve Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İhale Yönetmeliği uyarınca yapılacak olan onama ipotek işlemlerinde içeriği ve şekli Genel Müdürlükçe belirlenecek onam belgesi müdür/yetkili müdür yardımcısı tarafından imzalanarak işlemler tamamlanacaktır.
 • Bu kapsamda düzenlenen kredi veya borç sözleşmesi veya tasarruf finansman sözleşmesi ile tescil onama/tescil istem belgeleri, resmi senet (ipotek akit tablosu) yerine geçecektir.

TURİZM MEVZUATI KAPSAMINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

7334 Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 28 Temmuz 2021 tarihli 31551 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu (“Kanun”)’nda yapılan değişiklikler uyarınca;

 • Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve turizm merkezlerinin tespitinde; ülkenin doğal, tarihi, arkeolojik ve sosyo-kültürel turizm değerleri ile turizm potansiyeli dikkate alınır.
 • Cumhurbaşkanınca kabul edilen yatırımlarda devlet yardımları hakkında kararda kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri için belirlenen istisna, muafiyet ve teşvik hükümleri turizm merkezleri hakkında da uygulanır.
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı (“Bakanlık”) tarafından uygun görülen kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgelerinde alanın bütüncül bir anlayışla korunmasının, geliştirilmesinin, sosyal ve teknik altyapının gerçekleştirilmesinin ve işletilmesinin özel sektör iş birliği ile sağlanması amacıyla, Bakanlık tarafından adına tahsis yapılanların katılımıyla turizm hizmetleri yönetim birlikleri kurulmasında Bakanlık yetkilidir.
 • Turizm sektöründe; işbu Kanun ve diğer mevzuatta yer alan teşvik tedbirleri ile istisna, muafiyet ve haklardan yararlanabilmek için Bakanlık’tan turizm yatırımı belgesi veya turizm işletmesi belgesi alınması zorunludur.
 • Yetkili idare tarafından işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilen konaklama işletmelerinin bu ruhsatı aldıkları tarihten itibaren bir yıl içinde Bakanlık’tan turizm işletmesi belgesi almaları zorunludur.
 • Bakanlık tarafından turizm işletmesi belgesi iptal edilen konaklama işletmelerinin, iptal kararının tebliğ tarihinden itibaren bir yıl içinde yeniden turizm işletmesi belgesi almaları zorunludur.
 • Konaklama içermeyen müstakil plaj işletmelerinin, işyeri açma ve çalışma ruhsatı almalarını takiben yedi gün içerisinde turizm işletmesi belgesi almak için Bakanlığa başvuru yapmaları ve başvuruyu takiben yapılacak denetim sonucunda varsa belirlenen eksikliklerini, tebligat tarihinden itibaren otuz gün içerisinde gidererek turizm işletmesi belgesi almaları zorunludur.
 • Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerde, bölgenin doğal ve kültürel özelliklerinin bozulmaması, turizm işletmelerine zarar verilmemesi, turizm yatırımı veya işletmesi belgesi alınması ve çevre kirliliğinin önlenmesine ilişkin tüm önlemlerin alınması ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu’na uygun olması koşulu ile bu yerlerin kontrollü kullanımını sağlamak amacıyla Bakanlık tarafından, imar planı gerektirmeyen, sabit olmayan, kamuya yararlı, konaklama içermeyen, ücretsiz girişli günübirlik tesis yapılabilir.
 • Bakanlık; kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve turizm merkezleri içinde her ölçekteki planları yapmaya, yaptırmaya, re’sen onaylamaya ve tadil etmeye yetkilidir. Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve turizm merkezleri içinde yer alan korunan alanlarda her ölçekteki plan teklifleri sadece Bakanlığa sunulur.
 • Türk bayraklı yatlar, sahipleri veya sahiplerinden kiralayan işletenleri tarafından Bakanlıktan belge alınmak suretiyle gezi, spor ve eğlence amacıyla kullanılmak üzere Türk ve yabancı uyruklu kişilere kiraya verilebilir. Bu şekilde belge sahibi tarafından kiraya verilen yatların kiracıları tarafından ticari amaçla kullanımı yasaktır.
 • Kanun’a eklenen Geçici Madde 11 ile; 28.07.2021 tarihinde ilgili idaresinden alınmış işyeri açma ve çalışma ruhsatı ile faaliyette bulunan ve turizm işletmesi belgesi bulunmayan konaklama tesislerine, 28.07.2021 tarihinden itibaren bir yıl içinde Bakanlığa başvurmaları halinde basit konaklama turizm işletmesi belgesi verilecektir. Ancak aynı süre içerisinde turizm işletmesi belgesi alan konaklama tesislerinin basit konaklama turizm işletmesi belgesi alması zorunlu değildir.