Ara
Close this search box.
Ara
Close this search box.

Aralık 21, 2023

Temmuz 2020

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURULU KARARLARI

 • ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURULU KARARLARI

ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ (EÜAŞ) TARAFINDAN UYGULANACAK AKTİF ELEKTRİK ENERJİ TOPTAN SATIŞ TARİFESİ BELİRLENDİ.

Karar ile; Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 30.06.2020 tarihli toplantısında; 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun 17. maddesi kapsamında, 01.07.2020 tarihinden geçerli olmak üzere, Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) tarafından uygulanacak aktif elektrik enerji toptan satış tarifesi hakkında;

 • Dağıtım şirketlerine teknik ve teknik olmayan kayıp enerji satışları ile görevli tedarik şirketlerine yapılan satışlarda 13,2000 kr/kWh uygulanmasına,
 • Dağıtım şirketlerine genel aydınlatma kapsamında yapılan satışlarda 29,0000 kr/kWh uygulanmasına, karar verildi.

DÜŞÜK TÜKETİMLİ TÜKETİCİLERE UYGULANACAK TARİFE TABLOLARI ONAYLANDI.

Karar ile; EPDK’nın, dağıtım şirketleri tarafından dağıtım sistemi kullanıcılarına ve görevli tedarik şirketleri tarafından serbest olmayan tüketiciler ile serbest tüketici olmasına rağmen tedarikçisini seçemeyen ve Son Kaynak Tedarik Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ kapsamında tanımlanan düşük tüketimli tüketicilere 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren uygulanacak tarife tabloları Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından onaylandı.

BİRTAKIM TARİFE VE TABLOLAR GÜNCELLENDİ.

 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 02.07.2020 Tarihli ve 9422, 9430, 9433 ve 9434 Sayılı Kararları 3 Temmuz 2020 tarihli ve 31174 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • 9422 No’lu Karar ile Beklenen Uzlaştırma Dönemi Üretim/ Tüketim Miktarından Sapma Miktarı ile Üretim Planından Sapmaya İlişkin Tutarın Hesaplanmasında Kullanılacak Fiyatın Belirlenmesine Dair Katsayının Belirlenmesi Hakkında Karar kabul edildi.
 • 9430 No’lu Karar ile Enerji Piyasası Bildirim Sistemi Kullanım Talimatına İlişkin Kurul Kararında değişiklik yapılmasına karar verildi. Yapılan Değişiklik uyarınca Doğal Gaz Piyasası Bildirim Yükümlülük Tablosu ve Petrol Piyasası Bildirim Yükümlülük Tablosu güncellendi.
 • 9433 No’lu Karar ile Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi‘nin 2020 yılı sistem kullanım ve sistem işletim gelir tavanları revize edildi.
 • 9434 No’lu Karar ile; Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi tarafından 01.07.2020 tarihinden itibaren uygulanacak iletim sistemi kullanım ve sistem işletim tarifeleri revize edildi.

EPDK, YEŞİL TARİFE İLE İLGİLİ İKİ KARAR ONAYLADI.

 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 23.07.2020 Tarihli ve 9467, 9468 Sayılı Kararları 24 Temmuz 2020 tarihli ve 31195 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • 9467 Karar No’lu Kurul kararı ile; yenilenebilir enerji kaynaklarının desteklenmesi amacıyla kurul tarafından belirlenecek tarifeye yeşil tarife denilecektir. Yeşil tarife, ilgili tüketicinin yeşil tarifeyi seçmesi durumunda tarife tablolarında yer alan birim fiyatlar üzerinden uygulanacaktır. Tüketici yeşil tarifeye geçme talebini yazılı olarak görevli tedarik şirketine yapacaktır. Tarife değişikliği, talep tarihinin içinde bulunduğu dönem sonundaki endeks tespitleri ile çıkarılacak faturayı takip eden ilk fatura döneminde yerine getirilecektir. Yeşil tarifeye geçme talebi bir takvim yılında en fazla 2 kez yapılacaktır.
 • 9468 Karar No’lu Kurul kararı ile görevli tedarik şirketleri tarafından, Yeşil tarifeyi seçen tüketicilere EPDK tarafından onaylanan 01.08.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ilgili tablonun uygulanmasına karar verildi.  Buna göre, iletim sistemi kullanıcılarının vergi, fon ve pay hariç kilovatsaat (kWh) başına yeşil enerji bedeli 69,9749 kuruş olacaktır.
 • Görevli tedarik şirketinden enerji alan tüketicilerin yeşil enerji ve dağıtım bedeli, toplam olarak, orta gerilim çift terimli tek zamanlıda sanayide 79,2546, ticarethanede 84,4371, meskenlerde 84,2997, tarımsal sulamada 81,8856, aydınlatmada 83,8555 kuruş, tek terimli tek zamanlıda sanayide 80,2251, ticarethanede 88,2251, meskenlerde 87,6623, tarımsal sulamada 84,8050, aydınlatmada 87,2898, alçak gerilim tek terimli tek zamanlıda sanayide 85,8341, ticarethanede 91,4675, meskenlerde 90,9954, tarımsal sulamada 87,6350, aydınlatmada 90,5601 olacaktır.
 • Yeşil enerji tarifesi normal elektrik tarifesinden %20,8 ile %64,6 arasında değişen oranlarda daha pahalı tespit edildi.
 • Alçak gerilim tek terimlide şehit aileleri ve muharip malul gaziler ile genel aydınlatma tarifeleri yeşil enerji tarifesi dışında tutuldu.

01.08.2020 TARİHİNDEN İTİBAREN GÖREVLİ TEDARİK ŞİRKETLERİNİN UZLAŞTIRMA HESAPLARININ AYRI AYRI YAPILABİLMESİNİ TEMİNEN ÜÇ FARKLI KATEGORİ OLARAK KAYIT EDİLMESİ İÇİN KATEGORİLER BELİRLENDİ.

Karar ile; Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği uyarınca 01.08.2020 tarihinden itibaren görevli tedarik şirketlerinin uzlaştırma hesaplarının ayrı ayrı yapılabilmesini teminen üç farklı kategori olarak kayıt edilmesi için kategoriler belirlendi. Bu doğrultuda EPDK tarafından konuya ilişkin yayımlanmış olan 4209 sayılı ve 27.12.2012 sayılı Kurul Kararı yürürlükten kaldırıldı.

ELEKTRİK PİYASASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ ELEKTRİK ENERJİSİ VE KAPASİTE SATIŞ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

 

 

Yapılan değişiklik ile,

 • Organize toptan elektrik piyasalarına satış başlıklı beşinci maddesi uyarınca Yönetim Kurulu onayı ile belirlenecek usuller ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, Portföy dahilinde yer alan elektrik enerjisinin veya kapasitesinin bir kısmı organize toptan elektrik piyasalarına arz edilecektir.

 

 • İhalesiz satış başlıklı altıncı madde uyarınca portföy dâhilinde, Yönetim Kurulunca belirlenecek miktar ve koşullardaki elektrik enerjisi, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunun ilgili hükümleri çerçevesinde ikilianlaşmalar ile toptan satış tarifesi üzerinden dağıtım şirketleri ve görevli tedarik şirketlerine satılacaktır.

 

 • Yönetim Kurulu kararı ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu çerçevesinde ETKB’nin bağlı, ilgili-ilişkili kurum veya kuruluşları bünyesinde yer alan serbest tüketicilere, faaliyetleri ile ilgili olarak EÜAŞ’a elektrik enerjisi alma talebinde bulunan ve Yönetim Kurulunca uygun görülen diğer kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde yer alan serbest tüketicilere ve EÜAŞ tüzel kişiliği bünyesinde yer alan serbest tüketicilere tam tedarik kapsamında elektrik enerjisi satışı yapılabilecektir. 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununda tanımlanan mevcut sözleşmeler kapsamında ilgili müşterilere elektrik enerjisi satışı yapılabilecektir.

 

 • İhalesiz satışlara ilişkin uygulamalar başlıklı dokuzuncu madde uyarınca Yönetim Kurulunca belirlenecek miktarda elektrik enerjisi ve/veya kapasitesinin ikili anlaşmalarla dağıtım şirketleri ve görevli tedarik şirketlerine satışı özel hukuk hükümlerine tabi olacaktır. Ayrıca  ETKB’nin bağlı, ilgili-ilişkili kurum veya kuruluşları ve EÜAŞ’a elektrik enerjisi alma talebinde bulunan ve Yönetim Kurulunca uygun görülen diğer kamu kurum ve kuruluşları ile EÜAŞ tüzel kişiliği bünyesinde yer alan serbest tüketicilere ihalesiz elektrik enerjisi satışı çerçevesinde, EÜAŞ, ilgili mevzuat uyarınca, serbest tüketicilerini piyasa katılımcısı portföyüne kaydettirmekle yükümlü olduğu düzenlendi.

 

 • Teknik komite kurulması başlıklı 13. madde uyarınca Dağıtım şirketleri/görevli tedarik şirketlerine toptan satış tarifesinden satış ve/veya ihaleli satışlara ilişkin elektrik enerjisi ve kapasite satış kanalları, satışa ilişkin uygulamalar ile miktar ve fiyat belirleme hususlarında Yönetim Kurulu tarafından talep edilmesi halinde teknik analizler sağlamak üzere Yönetim Kurulu onayı ile teknik komite kurulabilecektir.

 

 • Elektrik enerjisi satışında fiyat belirleme başlıklı madde 18 uyarınca Yönetmelikte yer alan organize piyasalara satış kanalı kapsamında yapılacak elektrik enerjisi satışlarında piyasaya verilecek teklifler, portföyde yer alan santrallerin marjinal maliyetlerinin altında olmayacak şekilde sunulacaktır. Ancak türev piyasalarda vadeli işlemlerde geleceğe yönelik fiyat öngörüsü ve risk yönetimi dikkate alınabilecektir.

 

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPILACAK MAL VE HİZMET ALIMLARI İLE YAPIM İŞLERİ HAKKINDA DÜZENLEMELER YAPILDI.

 

 

Karar ile güvenlik ile ilişkili olduğuna veya gizlilik içinde yürütülmesi gerektiğine Cumhurbaşkanı veya ilgili Bakanlık tarafından karar verilen veya mevzuatı uyarınca sözleşmenin yürütülmesi sırasında özel güvenlik tedbirleri alınması gereken veya devlet güvenliğine ilişkin temel menfaatlerin korunmasını gerektiren hallerle ilgili olan yurt içinden ve yurtdışından yapılacak mal ve hizmet alımları ile yapım işlerini kapsayacak şekilde aşağıda yer alan usul ve esaslar belirlendi. Buna göre;

 • Mal ve hizmet alımları ile yapım işleri, doğrudan temin ve ihale usulü ile yapılabilecektir.
 • İhalelerin belli istekliler arasında ihale usulü veya pazarlık usulü ile yapılabilecektir.
 • Mal ve hizmet alımı ile yapım işlerine yönelik ihtiyaçlar doğrudan temin usulü özellikle; ihtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edilmesi, Mevcut mal, donanım, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağlanması için zorunlu olan mal ve hizmetlerin, asıl sözleşmeye dayalı olarak düzenlenecek ve sözleşmeler ilk alım yapılan gerçek veya tüzel kişiden alınması, Kamu İhale Kanunun 22. maddesinin 1. fıkrasının (d) bendinde belirtilen ve her yıl Kamu İhale Kurumunca güncellenen limit tutarının on katına kadar olan mal ve hizmet alımları ile yapım işleri için doğrudan temin usulü yapılabilecektir.
 • Ön yeterlilik değerlendirmesine ve ihaleye katılmak isteyen isteklilerin dokümanı satın almak zorundadırlar.
 • İhaleye davet edilen isteklinin doküman satın alması halinde iş ortaklığı veya ihale dokümanında izin verilmişse konsorsiyum kurarak ihaleye teklif vermesi mümkün olacaktır.
 • İhale konusu işin özelliği nedeniyle ihtiyaç görülmesi halinde ihale dokümanında gerekli düzenlemelerin yapılması kaydıyla alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilebilecektir.
 • İhalelerde Şirket tarafından ihale dokümanında talep edilmesi halinde teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere geçici, %6’sından az olmamak üzere kesin teminat alınabilecektir.
 • İhale konusu malın/’işin özelliği göz önünde bulundurularak işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, stratejik, güvenlik, gizlilik, standardizasyon, modernizasyon, kamu payı, yerlilik, kalite ve teknik değer gibi unsurlar fiyat dışı unsur olarak belirlenebilecektir.
 • Mal alımı ihalelerinde, ihale dokümanında belirtilen oranda yerli malı teklif eden yerli istekliler lehine, ihale dokümanında belirlenen orana kadar fiyat avantajı sağlanabileceği; ihale, sorgulama sonucu yasaklı olmadığı anlaşılan ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi istekliye bırakılacağına karar verildi.
 • Şirket tarafından ihale dokümanlarında ve sözleşmelerde talep edilmesi halinde taahhüdün sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, sözleşmenin yapılmasından önce ihale üzerinde kalan istekliden teklif edilen bedelin %6`sından az olmamak üzere kesin teminat alınabileceği belirtildi.

 

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA ELEKTRİK PİYASASI DENGELEME VE UZLAŞTIRMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

 

 

Yönetmelik ile;

 • Yenilenebilir enerji kaynaklarının desteklenmesi amacıyla belirlenen tarifeler üzerinden enerji temin etmek isteyen tüketicilerin, ikili anlaşmalarla görevli tedarik şirketinden enerji alan serbest tüketicilerin ve lisanssız üretim tesisleri ile bunlarla ilişkilendirilmiş tüketim tesislerinin uzlaştırma hesaplarının ayrı ayrı yapılabilmesi amacıyla üç farklı kategori olarak kayıt edilmesine karar verildi.
 • Yönetmelik ile yenilenebilir enerji kaynaklarının desteklenmesi amacıyla belirlenen tarifeler üzerinden enerji temin etmek isteyen tüketicilerin de uzlaştırma hesapları; birden fazla tesis söz konusu olup aynı tüzel kişilik altında kayıtlı olsalar bile, talep edilmesi halinde ayrılacaktır.

 

ELEKTRİK PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

 

 

Yönetmelik ile;

 • Ön lisansa ve lisansa derç edilmiş sahanın dışına çıkılmaması, tesis toplam elektriksel kurulu gücünün değişmemesi, mevcut bağlantı şekli ile bağlantı noktası ve gerilim seviyesinin değişmemesi gerekecektir.
 • Başvurularda, yardımcı kaynağı rüzgar veya güneş enerjisine dayalı olan ön lisanslar için Enerji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan teknik değerlendirmenin uygun olması gerekecektir.
 • Hidroelektrik kaynaklara dayalı ön lisanslar için ise Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından uygun görüş verilmesi şartı aranacaktır.
 • Jeotermal kaynağa dayalı üretim tesislerinde birleşik yenilenebilir elektrik üretim tesisi kurulması kapsamında, santral sahası sınırlarına bütünleşik ilave alanda yardımcı kaynağa dayalı üniteler, tesisin iç ihtiyacının karşılanması amacıyla kurulabilecektir.
 • Sanayi tesisi bünyesinde kurulmuş olanlar hariç, kömür yakıtlı tesislerde birleşik elektrik üretim tesisi veya destekleyici kaynaklı elektrik üretim tesisi kurulması kapsamında, santral sahası sınırlarına bütünleşik ya da maden işletme ruhsat sahası içinde kalacak ve bir koridorla santral sahasına birleştirilecek ilave alanda, yardımcı kaynağa dayalı üniteler tesisin iç ihtiyacının karşılanması amacıyla kurulabilecektir.
 • Ayrıca 01.01.2021 tarihinde önce birden çok kaynaklı elektrik üretim tesislerinde ana kaynağa dayalı ünitelerin kısmi veya tam kabulü yapılmadan, yardımcı kaynağa dayalı ünite veya ünitelerin kısmi veya tam kabulü yapılamayacaktır.

PETROL PİYASASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR DÜZENLENDİ.

 

 

Tebliğ’e göre;

 • Ürün temini başvurularında uygunluk yazısı verilecek ürünün gümrük tarife istatistik pozisyonu, başvuru sahibinin beyanı esas alınarak belirlenecektir.
 • Ürünün kapasite raporundaki ismiyle gümrük tarife cetvelinde o ürüne karşılık gelen ismin farklı olması halinde, izin gümrük tarife cetvelinde belirtilen isme göre verilecektir.
 • Akaryakıt haricinde kalan petrol ürünü temin etmek isteyen kişiler, gerekli bilgi ve belgeleri Kurum tarafından belirlenen elektronik alt yapı aracılığıyla sisteme yükleyecek ve elektronik imza ile başvuruyu tamamlayabilecektir.
 • Gerekli belgelerin aslı veya son 6 ay içerisinde noterden onaylı sureti başvuruya eklenecektir.
 • Başvuru kapsamında beyan edilen gümrük tarife istatistik pozisyonu numaralarının doğruluğundan başvuru sahibi sorumlu olacaktır.

 

PETROL PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

 

 

Yönetmelik ile;

 • Dağıtıcı lisansı sahibi şirketlerin birleşmesi durumunda, her bir bayi için lisans tadil bedeli yatırılmış olması koşuluyla, başka bir belge aranmaksızın bayilerin dağıtıcı tadili yapılabilecektir.
 • Dağıtıcı lisansı sahipleri bayilik teşkilatını korumakla yükümlü olacaktır.
 • Bayilik teşkilatının oluşturulamaması veya oluşturulduktan sonra korunamaması durumunda, dağıtıcı lisansı sahibinin bildirime gerek olmaksızın otuz gün içinde gerekli bayi sayısına ulaşması zorunlu olacaktır.
 • Bayilik lisansları, akaryakıt veya ihrakiye alt başlıkları altında verilecektir.
 • Atık madeni yağlardan üretilenler hariç olmak üzere, baz yağ üretilmesi sadece rafinerici lisansı kapsamında yapılabilecektir.

YENİLENEBİLİR ENERJİ PİYASASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

YEKDEM GELİRİNİN HESAPLANMASINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

 

Yönetmelik ile; Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması (YEKDEM) gelirinin hesaplanmasında değişiklik yapıldı.

ATAMA VE GÖREVLENDİRMELER

 

Karar ile,

 • Maden ve Petrol İşleri Genel Müdür Yardımcılığına, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdür Yardımcısı Vedat YANIK atandı.
 • Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine, Muhammer Nuri ASLAN atandı.
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı, Başmüfettişliğe, Müfettiş Vural DUMAN atandı.
 • Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü, Genel Müdür Yardımcısı İlhan AKDENİZ I. Hukuk Müşaviri Şenay DAYANIR görevden alındı.
 • Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Hakkari İl Müdürlüğüne, Murat KOCA atandı.
 • Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, I. Hukuk Müşavirliğine, Hüseyin ALKAN atandı.
 • Sağlık Bakanlığı, Başmüfettişliklere, Müfettişler Muhammet TÜRKER, Tuncay DERİN ve Fatih ÖZKARA atandı.
 • Tarım ve Orman Bakanlığı, Müfettişliğe, Müfettiş Yardımcısı Ersoy İŞLEYEN atandı.
 • Tarım ve Orman Bakanlığı, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne, Metin ÖZTÜRK atandı.
 • Ticaret Bakanlığı, Ticaret Başmüfettişliğine, Yaşar BALTACI atandı.
 • Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Erol YANAR görevden alınmış ve bu suretle boşalan Strateji Geliştirme Başkanlığına, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdür Yardımcısı Yunus Emre AYÖZEN atandı.
 • Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdür Yardımcılığı’na Erhan Ümit EKİNCİ atandı.

 

 

Karar ile,

 • Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan KARASU görevden alındı ve Yönetim Kurulu Üyeliği’ne İlyas TUFAN atandı.
 • Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulu Üyesi Murat CANGÜL görevden alındı ve Yönetim Kurulu Üyeliği’ne Celalettin SIVACI atandı.
 • Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliği’ne Mehmet Ali KAYA atandı.
 • Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliği’ne Halil İbrahim AZAL atandı.
 • Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliği’ne Uğur SANCARBABA atandı.
 • Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliği’ne Soner KORKMAZ atandı.
 • Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliği’ne Hakkı KARATAŞ atandı.
 • Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliği’ne Abdullah BAYAZIT atandı.
 • Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliği’ne Muhammet Hüseyin BİLGİÇOĞLU atandı.
 • Türk Patent ve Marka Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliği’ne Faruk ÇAKMAK atandı.

 

 

Karar ile, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na Tekirdağ Milletvekili Mustafa ŞENTOP seçildi.

 

 

Karar ile,

 • Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı üyelikleri için;
 • AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç,
 • MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan,
 • CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar,
 • HDP Şanlıurfa Milletvekili Nimetullah Erdoğmuş TBMM Başkanvekilliğine seçildi.
 • TBMM İdare Amirliğine AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, AK Parti İzmir Milletvekili Fehmi Alpay Özalan, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan, CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, MHP Ankara Milletvekili Erkan Haberal ile HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul getirildi.
 • Katip üyeliklere AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, AK Parti İstanbul Milletvekili Emine Sare Aydın, AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, AK Parti Mardin Milletvekili Şeyhmus Dinçel, AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı, CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir ile İYİ Parti Edirne Milletvekili Enez Kaplan seçildi.

ULUSLARARASI ANTLAŞMALARA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

ULUSLARARASI DEMİRYOLU TAŞIMALARINA İLİŞKİN SÖZLEŞME (COTIF) HAKKINDA KISMİ REVİZYON ONAYLANDI.

 

 

Karar ile; Uluslararası Demiryolu Taşımalarına İlişkin Sözleşme (COTIF) Hakkında Demiryolu ile Uluslararası Taşımalara İlişkin Hükümetlerarası Örgütün (OTIF) 29-30 Eylül 2015 Tarihlerinde Düzenlenen 12 nci Genel Kurulunda Kabul Edilen ve 7237 Sayılı Kanunla Onaylanması Uygun Bulunan “Kısmi Revizyon”un onaylanmasına karar verildi.

AVUKATLIK MEVZUATI KAPSAMINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

AVUKATLIK KANUNU VE BAROLAR İLE İLGİLİ YENİ DÜZENLEMELER YAPILDI.

 

 

Kanun; baroların kuruluş ve tasfiyesi, baroların Türkiye Barolar Birliğinde (TBB) nasıl temsil edileceği, baroların CMK, adli yardım ve bazı kurul ve komisyonlardaki görevleri, kıyafet özgürlüğü ve yeni avukatlara kesenek indirimine ilişkin aşağıdaki düzenlemeleri içermektedir.

 • Avukat sayısı 5 binden fazla olan illerde asgari 2 bin avukatla yeni bir baro Bu şartlara göre bugün itibarıyla barolara kayıtlı avukat sayısı dikkate alındığında birden fazla baro, yalnızca İstanbul, Ankara ve İzmir’de kurulabilecektir.
 • Yeni barokurmak için gereken 2 bin şartına, baro levhasına kayıtlı olmasa da kamu avukatlarıyla KİT avukatları da dahil olacaktır.
 • Avukat, aynı ilde birden fazla barovarsa herhangi birine kayıt olabilecektir.
 • Dört kişilik kurucular kurulu, iki bin avukatın imzasını alarak kuruluş işlemlerini 6 ayda tamamlayacaktır. TBB, kuruluş işlemlerini yerine getirmek üzere kurucular kurulunu görevlendirecektir. Kurucular kurulu, yeni baronun genel kurulunu toplayacak ve genel kurulda yeni baronun organları seçilecek. Seçim sonucunun TBB’ye bildirilmesi üzerine baro, tüzel kişilik kazanacaktır.
 • Aynı ilde yeni bir baronun kurulması halinde barolar tüzel kişilik kazanma tarihine göre o ilin adıyla numaralandırılacaktır.
 • Kuruluşu tamamlanan baronun ilk seçimli olağan genel kurulu, kuruluşu takip eden ve son rakamı çift olan yılın ekim ayının ilk haftası içinde barobaşkanının daveti üzerine toplanacaktır. Böylece tüm baroların seçimleri aynı tarihte yapılacaktır.
 • Avukat sayısının iki binin altına düşmesi halinde TBB, ilgili baroya yazılı bildirimde bulunacak ve 6 ay içinde kuruluş için gerekli olan asgari avukat sayısı sağlanamazsa o barotasfiye edilecektir.
 • Her baro, TBB Genel Kurulunda, barobaşkanı ile sabit 3 delege ve her 5 bin avukat için ilave 1 delegeyle temsil edilecektir.
 • Görev sürelerine bakılmaksızın tüm barolar için, baroorganlarının seçimi 2 yılda bir ekim ayının ilk haftası içinde, TBB organlarının seçimi ise 4 yılda bir aralık ayı içinde yapılacaktır.
 • TBB Başkanlığı, yönetim, disiplin ve denetleme kurulu üyelikleri seçimleri ise Aralık 2020’de yapılacaktır.
 • TBB Genel Kurulunun olağanüstü toplantısı, 10 yerine 25 baronun yönetim kurulunun yazılı talebiyle gerçekleştirilecektir.

DERNEKLER MEVZUATI KAPSAMINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

DERNEKLER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

 

 

Buna göre;

 • 1 Ekim 2018’de yapılan yönetmelik değişikliğiyle Dernekler Bilgi Sistemine (DERBİS) üye girişleri zorunlu hale getirilen derneklerin, kuruluş sonrası üye kaydı yapıp ilk genel kurullarını yapabilmelerine imkan sağlamak amacıyla derneğin kuruluşu aşamasında geçici yönetimine de DERBİS şifresi verilecektir.
 • “Alındı Belgesi Ciltleri Takip Defteri” ve “Tasdik Defteri” elektronik ortamda tutulacaktır.
 • Kırtasiyeciliği ve evrak yükünü azaltmak amacıyla dernek kuruluş bildirimi formu, tebligat almaya yetkili kişileri ve DERBİS şifresi verilen kişileri de içerecek şekilde güncellendi.
 • Dernek şubelerinin kayıtlarının silinmesi DERBİS’ten görülebildiği için bunun, dernek merkezinin bulunduğu ilin valiliğine ve İçişleri Bakanlığına bilgi verilmesi hükmü kaldırıldı.
 • İl müdürlüklerince fiziksel ortamda tutulan “Alındı Belgesi Ciltleri Takip Defteri” ve “Tasdik Defteri” elektronik ortamda tutulacaktır.
 • Mevzuatı sadeleştirme amacıyla tutulma zorunluluğu bulunmayan defterlere ilişkin hükümler yönetmelikten çıkarıldı.
 • Ülkede faaliyet bulunmak isteyen yabancı dernek ve vakıfların başvurularında 4 nüsha alınan evraklar tek nüshaya düşürüldü. İzin verilen yabancı dernek ve vakıflar, her türlü faaliyetlerine ilişkin yazılı ve görsel yayınlarından İçişleri Bakanlığına birer adet gönderecektir.
 • Yabancı sivil toplum kuruluşlarının (STK) para akışını daha yakından takip etmek amacıyla yabancı derneklerin, vakıfların ve kar amacı gütmeyen kuruluşların şube ve temsilciliklerinin genel merkezlerinden aldıkları yardımlar için bildirim şartı getirildi.
 • Yönetmelikte yer alan “Türkiye’de Temsilcilik Açmasına İzin Verilen Yabancı Vakıf, Dernek ve Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşların Vereceği Faaliyet Bildirimi (Ek-8)” beyanname formatında yeniden düzenlenerek ve içeriği istatistiki veri çeşitliliğini artıracak şekilde detaylandırıldı. Bu beyannamenin verilmemesi halinde idari para cezası kesileceği düzenlendi.
 • Sadece yabancı STK’lerin şube ve temsilciliklerinin statülerini kapsayan belge iki bölüm halinde yeniden düzenlendi. Böylece doğrudan faaliyet ve iş birliği yapılması halinde de faaliyet çerçevesini ve şartlarını düzenleyen bir statü oluşturuldu.
 • Derneklerin her yıl nisan ayı sonuna kadar vermeleri gereken dernek beyannamesinin mali bilgileri içeren kısmı detaylandırıldı.
 • “Yurt Dışından Yardım Alma Bildirimi” derneklere yurt dışından gelen paranın kaynağını ve harcanacağı yeri daha detaylı gösterecek şekilde yeniden düzenlendi.

HUKUK MUHAKEMELERİ MEVZUATI KAPSAMINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

 

 

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu (“HMK”)’nun çeşitli hükümlerinde değişiklik meydana geldi. Yapılan değişiklikler aşağıda kısaca belirtilmektedir:

 

 • Taraflardan her biri, nihaî kararın tebliğinden itibaren 1(bir) ay içinde, yargılamada ileri sürülmesine veya kendiliğinden hükme geçirilmesi gerekli olmasına rağmen hakkında tamamen veya kısmen karar verilmeyen hususlarda, ek karar verilmesini isteyebilecek ve işbu karara karşı kanun yoluna başvurulabilecektir.
 • Feragat veya kabul, hükmün verilmesinden sonra yapılmışsa, taraflarca kanun yoluna başvurulmuş olsa dahi, dosya kanun yolu incelemesine gönderilmez ve ilk derece mahkemesi veya bölge adliye mahkemesince feragat veya kabul doğrultusunda ek karar verilecektir.
 • Feragat veya kabul, dosyanın temyiz incelemesine gönderilmesinden sonra yapılmışsa, Yargıtay temyiz incelemesi yapmaksızın dosyayı feragat veya kabul hususunda ek karar verilmek üzere hükmü veren mahkemeye gönderecektir.
 • Sulh, hükmün verilmesinden sonra yapılmışsa, taraflarca kanun yoluna başvurulmuş olsa dahi, dosya kanun yolu incelemesine gönderilmez ve ilk derece mahkemesi veya bölge adliye mahkemesince sulh doğrultusunda ek karar verilecektir.
 • Sulh, dosyanın temyiz incelemesine gönderilmesinden sonra yapılmışsa, Yargıtay temyiz incelemesi yapmaksızın dosyayı sulh hususunda ek karar verilmek üzere hükmü veren mahkemeye gönderecektir.
 • Duruşma sonunda bölge adliye mahkemesi istinaf başvurusunu esastan reddetmek veya ilk derece mahkemesi hükmünü kaldırarak yeniden hüküm kurmak dâhil gerekli kararları verebilecektir.
 • Duruşmalı olarak incelenen işlerde taraflara çıkartılan davetiyelerde, duruşmada hazır bulunmadıkları takdirde tahkikatın yokluklarında yapılarak karar verileceği hususu ile başvuran tarafa çıkartılacak davetiyede, ayrıca, yapılacak tahkikatla ilgili olarak bölge adliye mahkemesince belirlenen gideri, iki haftadan az olmamak üzere verilecek kesin süre içinde avans olarak yatırması gerektiği açıkça belirtilecektir.
 • Bölge adliye mahkemesi, başvurunun esastan reddi kararında, ileri sürülen istinaf sebeplerini özetlemek ve ret sebeplerini açıklamak kaydıyla, kararın hukuk kurallarına uygunluk gerekçesini göstermekle yetinebilir.
 • İhtiyati tedbir kararının uygulanması, bu kararın, tedbir isteyen tarafa tefhim veya tebliğinden itibaren bir hafta içinde talep edilmek zorundadır. Aksi hâlde, kanuni süre içinde dava açılmış olsa dahi, tedbir kararı kendiliğinden kalkacaktır.

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI KAPSAMINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

SERMAYE PİYASASINDA FAALİYETTE BULUNANLAR İÇİN LİSANSLAMA İŞLEMLERİ DÜZENLENDİ.

 

 

Tebliğ ile;

 • Yatırım kuruluşlarında yardımcı sıfatıyla üç yıllık çalışma süresini dolduran, ancak bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla lisans almaya hak kazanamayanların yardımcı sıfatıyla çalışabilecekleri son tarih 31 Ocak 2020 tarihinden 31 Ocak 2022’ye uzatıldı.

 

 • Tebliğin lisans türleriyle ilgili maddeye Bilgi Sistemleri Bağımsız Denetim Lisansı eklendi.

 

 • Lisans sahibi kişilerin lisansa tabi unvan ve görevlerde çalışabilmelerine ilişkin Kurulca tecrübe ve/veya belli eğitim programlarına katılım şartı getirilebilecektir.

 

 • Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı ve Konut Değerleme Lisansı için en az 2 yıllık yükseköğretim düzeyinde, diğer tüm lisanslar için ise en az 4 yıllık yükseköğretim düzeyinde mezun olunması şart olacaktır.

 

 • Lisans sahibi kişilerin mesleğin gerektirdiği dürüstlük ve itibara aykırı nitelikteki fiillerinin tespit edilmesi halinde, sahip oldukları lisanslar Kurul tarafından iptal edilecektir.

 

 • Sermaye piyasası kurumları ve halka açık ortaklıklar istihdam edecekleri sicile konu personele ait sicil bilgilerini, hizmet akdini imzalamadan önce, SPL’nin Lisanslama ve Sicil Tutma Sisteminden takip etmek zorunda olacaklar.

 

 • Lisans almaya hak kazanmış kişilerin lisanslarına ilişkin bilgiler SPL’nin internet sitesinde kamuoyunun erişimine açık tutulacaktır.

 

PAY TEBLİĞİ’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

 

 

Buna göre; Pay Tebliği’ne eklenen 27. madde ile;

1) Payları borsada işlem gören ortaklıkların herhangi bir 12 aylık dönemde sermayelerinin %10’unu aşan pay satışlarının;

 

 1. a) İlgili ortaklıkların sermayesinin %20’sinden fazlasına tek başına veya birlikte hareket ettikleri kişilerle beraber doğrudan sahip olan ya da
 2. b) Yönetim kurulu üyelerinden en az birini seçme veya genel kurulda aday gösterme hakkını veren imtiyazlı paylara sahip olan,

ortaklar tarafından borsada gerçekleştirilmesi öncesinde, Kurulca esasları belirlenen pay satış bilgi formu düzenlenmesi ve bu formun satış öncesinde Kurulun onayına sunulması,

 

2) Borsada işlem gören nitelikte olmayan ve herhangi bir on iki aylık dönemde sermayenin %10’unu aşan nitelikteki payların, ilgili ortaklar tarafından borsada işlem gören niteliğe dönüştürülebilmesi için Pay Tebliği’nin 15. maddesinin 1. fıkrası kapsamında Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’ye yapılacak başvuru öncesinde de, Kurulca onaylanan bilgi formunun Kamuyu Aydınlanma Platformu’nda ilan edilmesi,

öngörülmektedir.

 

Diğer taraftan, Pay Tebliği’ne eklenen 27. madde kapsamında düzenlenmesi gerekli olan pay satış bilgi formuna ilişkin “VII-128.1 sayılı Pay Tebliği’nin 27’nci Maddesi Kapsamında Gerçekleştirilecek Pay Satışlarında Kullanılacak Pay Satış Bilgi Formu Formatı ve Hazırlanmasına İlişkin Kılavuz” (Format ve Kılavuz) hazırlandı.

 

VERİ DEPOLAMA KURULUŞUNA YAPILACAK RAPORLAMALARA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ’DE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

 

 

 • Tebliğe eklenen maddeyle, yatırım kuruluşlarınca borçlanma aracı niteliğindeki menkul kıymetlere ilişkin gerçekleştirilen işlemler Veri Denetim Kuruluna (VDK) raporlanacaktır. Bu fıkranın uygulanmasında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) görüşü çerçevesinde bankalara istisna getirilebilir.
 • Yatırım kuruluşları dışında Türkiye’de yerleşik tüzel kişilerin yurt dışı organize ya da tezgâh üstü piyasalarda Kurulca yetkilendirilmiş bir yatırım kuruluşu aracılığı olmaksızın bu madde kapsamına giren işlemleri gerçekleştirmesi durumunda bildirim yükümlüsü, Türkiye’de yerleşik tüzel kişi olacaktır.
 • Raporlama yükümlülüğünün yerine getirileceği yöntem, bildirim formatları ve işlem türleri VDK tarafından belirlenecektir.
 • Bu işlemlerin en geç işlem gününde işlem yapan taraflarca VDK’ya raporlanması zorunlu bulunuyor.
 • Raporlama yükümlülüğü kapsamındaki tarafların raporladıkları işlemlere ilişkin kayıtları tabi oldukları mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla en az 10 yıl süre ile saklamaları zorunlu olacaktır.
 • Bu Tebliğin sorumluluk ve sır saklama yükümlülüğü başlıklı 11. maddesi bu maddedeki bildirim yükümlüleri için de kıyasen uygulanacaktır.
 • Bu Tebliğin veri girişlerine ilişkin kayıtların tutulması başlıklı 12. maddesi, bu madde kapsamında yapılan bildirimler için MKK tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde uygulanacaktır.
 • Tebliğde sermaye piyasası araçlarının kredili alım, açığa satış ve ödünç alma ve verme işlemleri ile kaldıraçlı alım satım işlemlerine ilişkin raporlama yükümlülüğü yeniden düzenlendi.
 • Kurulun kredili alım, açığa satış ve ödünç alma ve verme işlemlerine yönelik düzenlemesi kapsamındaki işlemler için yatırım kuruluşları tarafından her gün itibarıyla VDK’ya aşağıda yer alan hususlara ilişkin VDK’ya raporlama yapılacaktır.
 • Ayrı ayrı olmak üzere kredili alım, açığa satış ve ödünç alma ve verme işlemleri gerçekleştiren müşteriye ilişkin tahsis edilen limit, kullandırılabilir limit, kullandırılan tutar ve değerlenmiş teminat tutarına ilişkin veriler ile kredili alım, açığa satış ve ödünç alma ve verme işlemlerine ilişkin olarak temerrüt, özkaynak tamamlama ve/veya takas yükümlülüğünü yerine getirmeyen müşterilere ilişkin veriler.
 • Aracı kurumların kendi kaynaklarından ve/veya bankalar üzerinden kullandırdıkları müşteri bazında net kredi tutarı.
 • Aracı kurumlar tarafından;
 • Her gün itibarıyla, açığa satış işlemlerine ilişkin olarak gün sonu itibarıyla menkul kıymet ve müşteri bazında ilgili menkul kıymette kısa pozisyonların uzun pozisyonları aşan kısmından oluşan net kısa pozisyonlarının nominal ve cari değerleri,
 • İşlemin gerçekleştirildiği gün itibarıyla, tezgâh üstü piyasalarda gerçekleştirilen ödünç işlemlerine ilişkin olarak menkul kıymet ve müşteri bazında sözleşme bilgileri,

VDK’ya raporlanacaktır.

 • Borsa İstanbul A.Ş. tarafından, Borsa İstanbul Pay Piyasasında gerçekleştirilen açığa satış işlemlerine ilişkin veriler her gün itibarıyla VDK’ya raporlanacaktır.
 • İstanbul Takas ve Saklama Bankası tarafından, kaldıraçlı alım satım verileri, ödünç pay senedi piyasası verileri her gün itibarıyla VDK’ya raporlanacaktır.
 • Raporlama yükümlülüğünün yerine getirileceği yöntem ve bildirim formatları VDK tarafından belirlenecek ve duyurulacaktır.
 • Bu madde kapsamında bildirim yapmakla yükümlü olanlar, özel mevzuatındaki gizlilik ve sır saklama yükümlülüklerini ileri sürerek talep edilen bilgileri vermekten imtina edemeyeceklerdir.

YATIRIMLARDA DEVLET DESTEKLERİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

 

 

Yönetmelik ile; Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği’nin 12., 23. 52., 60. ve 83. maddelerinde değişiklik yapıldı. İşbu değişiklikler doğrultusunda;

 • OSB’ler yatırım projeleri için bankalardan kullandıkları kredilere, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından faiz desteği alabilecektir.
 • Kovid 19 salgını sürecinde OSB içinde yatırımların gerçekleşmesinde yaşanan gecikmeler nedeniyle tahsis süresi tamamlanan katılımcılara OSB Yönetim Kurulu ve Bakanlık tarafından süre uzatımı verilebilecektir. OSB Yönetim Kurulu yapı ruhsatını alamayan yatırımcılara ilave 6 ay süre verebilecek, Bakanlık ise OSB Yönetim Kurulu tarafından verilen ilave süreler içinde de yatırımını tamamlayamayanlara 1+1 yıl uzatma verebilecektir.
 • OSB’lere bankalardan yatırım projeleri için kullandıkları kredilere ilişkin bakanlıkça faiz desteği verilmesine ilişkin düzenleme, uygulamanın etkinleştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla sadeleştirildi. Yeni düzenlemeyle OSB’lerin yatırım projeleri için kullandıkları kredilere bakanlıkça faiz desteği verilmesi mümkün olacaktır.
 • OSB’lerin bakanlıktan izin alarak kuracakları anonim şirketlerin, OSB içindeki parsellerin üst yapılı/üstyapısı alım, satım, kiralama ve üst hakkı tesis edilmesi işlemlerini gerçekleştirebilmesine imkan tanındı.
 • Düzenlemeyle yatırımcıların kaynaklarını gayrimenkul ve inşaat yerine üretim ve işletme süreçlerine tahsis edebilmesi için OSB içinde üst yapılı veya üst yapısız sanayi alanlarına kiralama ve üst hakkı gibi alternatif yöntemlerle ulaşmasını sağlamak, özellikle yabancı yatırımcının ihtiyaç duyduğu koşullarda sanayi üretim alanlarını geliştirerek yabancı sermayeyi ülkeye çekmek amaçlandı.
 • Eklenen düzenleme uyarınca; Ayrıca, OSB’lerin Bakanlığın iznini alarak kurdukları anonim şirketler, yatırımcının yazılı talebine istinaden OSB mülkiyetindeki parseller de dâhil olmak üzere OSB içinde yer alan sanayi parselleri ve hizmet destek alanında bulunan parsellerin üst yapılı veya üst yapısız alışına, satışına, kiralanmasına ve üst hakkı kurulmasına ilişkin işlem tesis edebilirler. OSB’lerin kuracağı şirketler, katılımcı hak ve yükümlülüklerine sahiptir. Bu şirketlerin ana sözleşmesinde, hisselerin tamamının OSB’lerde kalacağı ve bu hükmün değiştirilemeyeceği hususuna yer verilir. Bakanlık, OSB’lerin kuracağı anonim şirketin ana sözleşmesi, ortaklık yapısı, işleyişi, faaliyetleri ve diğer hususları hazırlayacağı usul ve esaslar ile belirlemeye yetkilidir.
 • Kovid 19 salgınının Türkiye’de yayılımının en aza indirilmesi amacıyla alınan tedbirler kapsamında OSB ve OSBÜK genel kurulları ertelendiğinden, genel kurulların yılın ilk 6 ayı içinde düzenlenmesine ilişkin hükümler toplantıların yıl içinde herhangi bir zamanda yapılmasına imkan sağlayacak şekilde yeniden düzenlendi.

YATIRIMLARA PROJE BAZLI DEVLET YARDIMI VERİLMESİNE İLİŞKİN BİRTAKIM DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

 

 

Tebliğ, Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar kapsamında yer alan desteklerin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir. Buna göre;

 • Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar kapsamında enerji desteğinden yararlanılması için yatırımın kısmen işletmeye geçildiğinin tespit edilmesi yeterli olacaktır.
 • Tebliğde değişiklikle, nitelikli personel desteğinin, yatırım veya işletme döneminde uygulanacağına ilişkin ibare kaldırıldı. Bu destek, yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırım ile istihdam edilen nitelikli personel dikkate alınarak uygulanacaktır.
 • Enerji desteği de kısmen işletmeye geçildiğinin tespit edildiği veya tamamlama vizesinin yapıldığı ayı takip eden aydan itibaren, kararda belirlenen oran ve süre aşılmamak kaydıyla azami destek tutarına ulaşıncaya kadar uygulanacaktır.
 • Enerji desteğinden yararlanılabilmesi için, kısmen işletmeye geçildiğinin Bakanlıkça görevlendirilen en az 2 eksper tarafından yerinde tespit edildiğine ilişkin raporun onaylanması ile yatırım harcamalarına ilişkin yeminli mali müşavir raporunun Bakanlığa gönderilmesi gerekecektir.
 • Enerji desteği uygulamasına, kısmen işletmeye geçildiğinin tespit edildiği veya tamamlama vizesinin yapıldığı ayı takip eden ayda düzenlenen faturanın ilk okuma tarihinden itibaren başlanacaktır.
 • Sigorta primi işveren hissesi desteğine başlanması için “yatırım döneminde” olunması hükmü kaldırıldı.

ULAŞTIRMA ALANINDAKİ DÜZENLEMELER

TÜRK ULUSLARARASI GEMİ SİCİLİNE VE MİLLİ GEMİ SİCİLİNE KAYITLI BAZI GEMİLER İÇİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TUTARI SIFIRA İNDİRİLDİ.

 

TİCARET ALANINDAKİ DÜZENLEMELER

YABANCI ÜLKEDE BULUNAN İMZA YETKİLİLERİNİN İMZA BEYANNAMESİ ESASLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

 

 

Tebliğ uyarınca; yabancı ülkede bulunan imzaya yetkili kimselerin imza beyanı, bunların imzalarının o ülkedeki Türk konsolosluğu ya da o ülke mevzuatı uyarınca yetkili makamlarca onaylanması suretiyle düzenlenebilmektedir. Yabancı ülke makamlarınca düzenlenen imza beyanlarının, Türk konsolosluğundan veya Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre onaylatılması ve noter onaylı Türkçe çevirisi ile birlikte ticaret sicil müdürlüklerine verilmesi zorunlu hale getirildi.

 

ZORUNLU KARŞILIK ORANLARI DÜZENLENDİ.

 

 

Tebliğ ile;

 • Vadesiz, ihbarlı, 1 aya kadar, 3 aya kadar, 6 aya kadar ve 1 yıla kadar vadeli mevduat/katılım Fonu yabancı para yükümlülükler zorunlu karşılık oranı % 19’dan % 22’ye çıkarıldı.
 • 1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli yabancı para yükümlülükler için zorunlu karşılık oranı %15’ten %18’e çıkarıldı.

 

Zorunlu karşılık oranları yabancı para yükümlülükler için yeniden düzenlendi.

Kredi büyüme oranları bankaların tabi oldukları muhasebe standartları ve kayıt düzeni esas alınarak Merkez Bankasınca belirlenen usul ve esaslara göre bankalarca hesaplanacak kaldıraç oranı belirtilen aralıklarda bulunan bankaların yabancı para yükümlülükleri için yeniden düzenlendi.

 

İNTERNET ALANINDAKİ DÜZENLEMELER

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

 

 

 • Kanunla, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’a “sosyal ağ sağlayıcı” şeklinde yeni bir tanımlama getirildi. Bu kapsamda kullanıcıların internet ortamında sosyal etkileşim amacıyla metin, görüntü, ses ve konum gibi içerikleri oluşturmalarına, görüntülemelerine veya paylaşmalarına imkan sağlayan gerçek veya tüzel kişiler, sosyal ağ sağlayıcı olarak tanımlanacaktır.

 

 • İdari para cezaları, muhatabın yurt dışında bulunması halinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından doğrudan doğruya muhataba, internet sayfalarındaki iletişim araçları, alan adı, IP adresi ve benzeri kaynaklarla elde edilen bilgiler üzerinden elektronik posta veya diğer iletişim araçlarıyla da bildirilebilecektir. Bu bildirim, Tebligat Kanunu’na göre yapılan tebligat hükmünde olacak. Bu bildirimin yapıldığı tarihi izleyen 5. günün sonunda tebligat yapılmış sayılacaktır.

 

 • Yükümlülüğünü yerine getirmeyen yer sağlayıcılarına, caydırıcılığın sağlanması için verilecek idari para cezası artırılacak. Bu kapsamda yer sağlayıcılık bildiriminde bulunmayan veya yükümlülüklerini yerine getirmeyen yer sağlayıcı hakkında, 10 bin liradan 100 bin liraya kadar verilebilen idari para cezası, 100 bin liradan 1 milyon liraya kadar artırılacaktır.

 

 • Suç oluşturan kısmi içeriğin çıkarılmasının mümkün olduğu durumlarda, erişimin engellenmesi kararı yerine içeriğin çıkarılması kararının verilmesi imkanı sağlanarak aynı internet sitesinde yer alan ve suç oluşturmayan içerikler yönünden ifade ve haber alma özgürlüğü daha da güvenceli hale getirilecektir.

 

 • İçeriğin çıkarılması kararları, erişim sağlayıcılar tarafından değil içerik ve yer sağlayıcılarca yerine getirilebileceği için bu kararlar, içerik ve yer sağlayıcılarına bildirilerek gereğinin yerine getirilmesi istenecektir.

 

 • Kişilik haklarının ihlal edilmesi halinde İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’un, erişimin engellenmesi kararı verilmesini düzenleyen hükmü yönünden de içeriğin çıkarılması kararı verilebilecektir.

 

 • İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle kişilik hakları ihlal edilenlerin talep etmesi durumunda hakim tarafından, başvuranın adının, ihlale konu internet adresleriyle ilişkilendirilmemesine karar verilebilecek. Kararda, Erişim Sağlayıcıları Birliği tarafından hangi arama motorlarına bildirim yapılacağı da yer alacak. Böylece arama motorları tarafından başvurucunun adı ile ihlale konu içeriğin ilişkilendirilmemesi sağlanarak kişilik haklarının daha etkin korunması sağlanacaktır.

 

 • Temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğünü yerine getirmeyen sosyal ağ sağlayıcıya, BTK tarafından bildirimde bulunulacaktor. Bildirimden itibaren 30 gün içinde bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde sosyal ağ sağlayıcıya, BTK Başkanı tarafından 10 milyon lira idari para cezası verilecektir. Verilen idari para cezasının tebliğinden itibaren 30 gün içinde bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde 30 milyon lira daha idari para cezası verilecektir.

 

 • İkinci kez verilen idari para cezasının tebliğinden itibaren 30 gün içinde bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde BTK Başkanı tarafından Türkiye’de mukim vergi mükellefi olan gerçek ve tüzel kişilerin ilgili sosyal ağ sağlayıcısına yeni reklam vermesi yasaklanacaktır. Bu kapsamda yeni sözleşme kurulamayacak ve buna ilişkin para transferi yapılamayacaktır.

 

 • Sosyal ağ sağlayıcı, “içeriğin yayından çıkarılması ve erişimin engellenmesi” ile “özel hayatın gizliliği nedeniyle içeriğe erişimin engellenmesi“ni gerektirecek içeriklere yönelik kişiler tarafından yapılacak başvurulara, başvurudan itibaren en geç 48 saat içinde olumlu ya da olumsuz cevap vermekle yükümlü olacak. Olumsuz cevaplar gerekçeli olarak verilecektir.

Kanun’un 1. maddesi ile 5651 sayılı Kanunun 2. maddesinin 1. fıkrasına eklenen (s) bendi, 6. ve 7. maddeleri 01.10.2020 tarihinde yürürlüğe girecektir; diğer maddeler 31.07.2020 tarihinde yürürlüğe girdi.

DİJİTAL MECRALAR KOMİSYONU ALANINDAKİ DÜZENLEMELER

 

Buna göre;

 • Komisyonun görevleri arasında internet kullanımının kanunlara, bireylerin kişilik haklarına, özel hayatın gizliliğine ve diğer temel hak ve özgürlüklere aykırı veya çocukların fiziksel ve psikolojik gelişimlerine zarar verici şekilde gerçekleşmesinin önlenmesi, internet kullanımı yoluyla işlenen suçlarla etkin şekilde mücadele edilmesi konularında görüş ve öneriler sunmak yer almaktadır.
 • Ayrıca bu konularda uluslararası alanda kabul gören gelişmeleri izlemek, gerektiğinde yurt dışında incelemelerde bulunmak, gelişmeler konusunda görüş ve öneriler sunmak, internetin hukuka uygun kullanımı konusunda kamuoyunu bilgilendirici etkinlik ve projeler yapmak da komisyonun görevleri arasındadır.
 • Komisyon, kamu kurum ve kuruluşlarından, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun kapsamında faaliyet gösteren içerik sağlayıcılardan, erişim sağlayıcılardan, yer sağlayıcılardan ve yerli-yabancı diğer gerçek ve tüzel kişilerden bilgi ve belge istemek ve ilgililerden bilgi alma yetkisine sahip olacaktır.
 • Görev alanıyla ilgili faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının çalışmalarından yararlanılacaktır. Gerekli görüldüğünde uzmanlar fikirlerini almak üzere komisyona çağırılabilecektir.
 • Öte yandan Kovid-19 salgını gerekçesiyle Cumhurbaşkanı’nın kısa çalışma başvurusunu 31 Aralık 2020’ye kadar uzatma yetkisi genişletilmiştir. Buna göre, Cumhurbaşkanı 31 Aralık 2020 tarihi korunarak, kısa çalışma ödeneğinin süresini sektörel olarak ayrı ayrı veya bir bütün olarak uzatabilecektir.
 • Ekonominin normalleşmeye başlamasıyla iş yerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönülmesi teşvik edilecektir.
 • Kovid-19 salgını kaynaklı zorlayıcı sebebe bağlı olarak özel sektör iş yerlerinde kısa çalışma ödeneğinden yararlananlar ile nakdi ücret desteğinden yararlananların çalıştıkları iş yerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönülmesi halinde sigortalı ve işveren paylarının tamamı 31 Aralık 2020’yi geçmemek üzere 3 ay süreyle İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacaktır.
 • Cumhurbaşkanı, düzenlemede yer alan 3 aylık süreyi sektörel olarak ayrı ayrı veya bütün olarak 6 aya kadar uzatmaya yetkili olacaktır.
 • Kovid-19 salgını gerekçesiyle işçilerin iş akitlerinin feshedilmesinin önüne geçilmesine yönelik düzenlemenin uygulama süresini, 3’er aylık sürelerle 30 Haziran 2021’e kadar uzatabilmesi için Cumhurbaşkanı’na yetki verildi.
 • Kanunla, belirli süreli iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, iş yerinin herhangi bir sebeple kapanması ve faaliyetinin sona ermesi, ilgili mevzuata göre yapılan her türlü hizmet alımları ile yapım işlerinde işin sona ermesi halleri, fesih engelinin istisnalarına eklendi.
 • Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun “tanımlar” kısmına “Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi: Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartının elektronik kimlik doğrulama işlemlerinde kullanılabilmesini sağlayan sistem” tanımı eklendi.
 • Kovid-19 salgını nedeniyle eğitimlerin aksaması ve ilgili sınavların gerçekleştirilememesinden kaynaklı oluşacak uzman ve hekim açıklarını önlemek amacıyla, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun, 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerleri ile kamuya ait iş yerlerinde iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi görevlendirilmesine ilişkin hükmünün yürürlüğü ötelendi.

 

Bu Kanunun; a) 4. maddesi 01.08.2020 tarihinde; b) 10. maddesi 01.07.2020 tarihinden geçerli olmak üzere 28.07.2020 tarihinde, c) Diğer maddeleri 28.07.2020 tarihinde yürürlüğe girdi.

ÇEVRE ALANINDAKİ DÜZENLEMELER

YERÜSTÜ SU KÜTLELERİ İÇİN ÇEVRESEL HEDEFLERİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI.

 

Tebliğ ile;

 • Doğal su kütleleri için iyi ekolojik ve kimyasal duruma, büyük ölçüde değiştirilmiş ve yapay su kütleleriiçin ise iyi ekolojik potansiyel ve kimyasal duruma ulaşmak esas olacaktır.
 • Çevresel hedeflerin sağlanması amacıyla yer üstü sularınınkalitesinde kötüleşmenin olmaması ve tüm su kütlelerinin korunmasıyla iyileştirilmesine yönelik tedbirler uygulamaya konulacaktır. Hedefler belirlenirken, su kütlelerinin farklı kullanım ve koruma statüleri dikkate alınacaktır.
 • Hedeflere ulaşılabilmesi amacıyla uygulanacak tedbirler belirlenirken, teknik ve ekonomik açıdan uygulanabilirlikleri değerlendirilecektir.
 • Mücbir sebepler, kazalar ya da doğal sebeplerden dolayı su kütlesinin durumunda geçici bozulma kabul edilecek ve koşullar elverdiğinde iyi duruma ulaşılacaktır.
 • Ülke menfaatleri gözetilerek gerçekleştirilen yeni sürdürülebilir faaliyetlerin ya da yer üstü su kütlesinin fiziksel özelliklerindeki yeni değişikliklerin sonucunda çevresel hedefin sağlanamaması ya da durumunun çok iyi durumdan iyi duruma gerilemesi kabul edilebilecektir.
 • Doğal bir su kütlesi için belirlenen ekolojik durum sınıfının “çok iyi” veya “iyi”, kimyasal durum sınıfının “çok iyi/iyi” olması halinde çevresel hedeflere ulaşılmış sayılacaktır.
 • Büyük ölçüde değiştirilmiş veya yapay bir su kütlesi için de belirlenen ekolojik potansiyelin “iyi ve üzeri” ve kimyasal durum sınıfının “çok iyi/iyi” olması halinde çevresel hedeflere ulaşılmış kabul edilecektir.
 • Doğal su kütlelerinin ekolojik durumu ile büyük ölçüde değiştirilmiş ve yapay su kütlelerinin ekolojik potansiyeli biyolojik, hidromorfolojik, genel kimyasal ve fizikokimyasal kalite bileşenleriyle belirli kirleticiler dikkate alınarak belirlenecektir.
 • Doğal, büyük ölçüde değiştirilmiş ve yapay su kütlelerinin kimyasal durumu ilgili mevzuatla belirlenen öncelikli maddeler dikkate alınarak tespit edilecektir.
 • Su kütlesinin nihai sınıfı belirlenirken ekolojik ve kimyasal durumları birlikte değerlendirilecek olup, sınıf tespitinde ekolojik durum belirleyici olacaktır.

COVID-19 (KORONAVİRÜS) SALGINI KAPSAMINDA GETİRİLEN ÖNLEMLERE İLİŞKİN DÜZENLEMELER

 

ÜCRETSİZ İZİN VE İŞTEN ÇIKARMA YASAĞINA İLİŞKİN SÜRELER 17.09.2020 TARİHİNE KADAR UZATILDI.

 

 

KISA ÇALIŞMA SÜRESİNİN 1 (BİR) AY DAHA UZATILMASINA KARAR VERİLDİ.