Ara
Close this search box.
Ara
Close this search box.

,

Aralık 21, 2023

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Öngörülen Yeni Düzenlemeler

İçindekiler;

GİRİŞ

Konu Bilgi Notu’nda,  başta teknokentlerde Ar-Ge çalışmaları yürüten firma sayılarının ve projelerinin artmasına bağlı olarak teknolojik çalışmaların katma değerli hale getirilmesi amacıyla; 30.09.2020 tarihli ve 2/3112 esas numarası ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu (“Komisyon”) tarafından  hazırlanan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (“Kanun Teklifi”) ile; getirilen birtakım  girişimcilere yönelik nakdi destekler ve eğitim destekleri,; firmaların mali yükümlülüklerine getirilen istisnalar ve diğer kanunlarda öngörülen birtakım değişiklikler incelenmiştir.

KANUN TEKLİFİ İLE ÖNGÖRÜLEN DEĞİŞİKLİKLER

KANUN TEKLİFİ İLE EKLENEN İBARELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Kanun Teklifi’nde; 4691 sayılı Teknoloji Bölgeleri Geliştirme Kanunu (“4691 Sayılı Kanun”)’nun “Tanımlar” başlıklı 3. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendinde yer alan “Bakanlık” ibaresinden; “Bilim” ibaresinin çıkartılmasına karar verilmiştir. Konu değişiklik, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak değişmesi nedeniyle revize edilmiştir. Bunun yanı sıra, (s) bendinde yer alan “Kuluçka Merkezi (İnkübatör)” tanımına “bölge içinde veya dışında” ibaresi eklenerek girişimlere verilen hizmetlerin kapsamına yönelik düzenleme getirilmiştir.  (ee) bendinde yer alan “Temel Bilimler” tanımı yerine “Desteklenecek Programlar” tanımı getirilmiş, yükseköğretim kurumlarının matematik, fizik, kimya ve biyoloji lisans programları ile Bakanlıkça belirlenecek diğer programları” kapsadığı belirtilmiştir. Bunlara ek olarak, söz konusu maddeye (ff), (gg), (hh) ve (ıı) bentleri eklenerek Kuluçka Girişimcisi, Ar-Ge Binası, Atölye ve Stajyer tanımlarına yer verilmiştir.

DEĞERLENDİRME KURULU TOPLANTILARINA BAŞKANLIK EDEBİLECEK KURUMLARIN SAYISININ ARTIRILMASI

4691 Sayılı Kanun’un 4. maddesinin 1. fıkrasının 2. cümlesinde yer alan; “Başvuruları değerlendirmek üzere Bakanlık Bilim ve Teknoloji Genel Müdürü’nün başkanlığında” ibaresi çıkarılarak değerlendirme kurulu toplantılarına başkanlık edebilecek kişilerin kapsamı genişletilmiştir. Şöyle ki; Kanun Teklifi uyarınca, başvuruları değerlendirmek üzere bakanlık temsilcisi başkanlığına; Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı yanı sıra; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı ve bakanlık tarafından belirlenecek teknoloji konusunda faaliyet gösteren iki kurum veya kuruluştan birer temsilcinin katılımı ile değerlendirme kurulu oluşturulacağı ifade edilmiştir.

Bunun yanı sıra, aynı maddenin 2. fıkrasının birinci cümlesi değiştirilerek Cumhurbaşkanı’nın, Bölge kuruluşu ile Bölge’ye ek alan katılmasına ya da Bölge sınırı değişikliğine ya da Bölge alanı iptaline karar vereceği düzenlenmiştir.

BÖLGE İLANINDAN SONRA KURULACAK YÖNETİCİ ŞİRKETLERE İZİN ŞARTI GETİRİLMESİ

4691 Sayılı Kanun’un 5. maddesinin 4. fıkrasından sonra gelmek üzere; “Yönetici şirket esas sözleşme ile esas sözleşme değişiklikleri için Bakanlık izin şartı aranır.” hükmü eklenmiştir. Söz konusu bu değişiklik, bölge ilanından sonra kurulacak yönetici şirketin 4691 Sayılı Kanun’un amacına ve yükümlülüklerine uygun faaliyet göstermesini temin etmek için esas sözleşme ile bu sözleşmede yapacağı değişikliklerin izlenebilmesi amacıyla Bakanlık izin şartına bağlanmıştır. Aynı maddenin devamında yapılan değişikler uyarınca; Teknoloji Geliştirme Bölgesi yönetici şirketi tarafından, bölge alanları dışında Değerlendirme Kurulunun kararı üzerine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca izin verilmesi halinde kuluçka merkezi açılabileceği belirtilmiştir.

Ek olarak, Teknoloji Geliştirme Bölgesi alanında mücbir sebep halleri dışında ise; faaliyetlerin 1 (bir) yıl durması halinde Cumhurbaşkanı’nın söz konusu alanın ilanına ilişkin kararı, hüküm ve sonuçları ile birlikte ortadan kalkacağı düzenlenmiştir. Tüm bunların yanı sıra, Kanun Teklifi’nde; bölgede faaliyet gösteren girişimcilerin projelerinin tamamlanma tarihinden itibaren yönetmelikle belirlenen şartlar uyarınca

  • “yeni bir proje sunmamaları” ,
  • “yönetici şirkete iletmekle yükümlü oldukları bilgi ve belgeleri süresinde vermemeleri”,

hallerinde sözleşmelerin  feshedileceği ve işbu fesihin tahliye nedeni sayılacağı belirtilmiştir.

TEKNOPARKLARA AR-GE BİNASI, MAKİNE, EKİPMAN VE YAZILIM DESTEĞİ GETİRİLMESİ

Ülkemiz’de Ar-Ge faaliyetlerinin gelişmesi ve teknoparklarda yeni ihtiyaçların ortaya çıkması ile birlikte ;4691 Sayılı Kanun’un 8. maddesinde de birtakım değişiklikler öngörülmüştür. Şöyle ki; Kanun Teklifi ile; teknoparklara yapılaşma için verilen desteğin yanı sıra, bölgelerde “altyapı”, “idare binası”, “Ar-Ge binası”, “atölye” ve “kuluçka merkezi inşası” ile atölyelerde kullanılacak “makine”, “ekipman” ve “yazılımlar” ile Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile tasarım faaliyetlerini desteklemeye yönelik yönetici şirketçe yürütülen veya yürütülecek kuluçka programları, teknoloji transfer ofisi hizmetleri ve teknoloji iş birliği programları ile ilgili giderlerin, yardım amacıyla ,Bakanlık bütçesine konulan ödenekle sınırlı olmak üzere, desteklerin kapsamı genişletilmiştir.

Aynı zamanda Kanun Teklifi ile desteklenecek program alanlarından mezunların Ar-Ge personeli statüsünde olmadan da yönetici şirketlerde istihdam edilebilmeleri ve böylece bu programlardan mezunların istihdamının artırılması amaçlanmıştır. Bu kapsamda, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri yönetici şirketlerinde kuluçka merkezi ve teknoloji transfer ofisi hizmetlerinde istihdam edilen; desteklenecek programlar mezunu personele de desteklerin aynen uygulanacağı ifade edilmiştir. Bunlara ek olarak, bölgelerde yer alan firmalara, istihdam ettikleri doktora öğrencisi Ar-Ge personeli için 2 (iki) yıl süreyle ve stajyer istihdam edenlere, Bakanlık bütçesine konulacak ödenekle sınırlı olmak üzere, ek bir destek sağlanacağı belirtilmiştir.

AR-GE, YENİLİK VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ AMACIYLA ÖZEL SEKTÖR GİRİŞİMCİLERİNE YÖNELİK YENİ SERMAYE MEKANİZMALARININ KURULMASI

4691 Sayılı Kanun’a eklenen Ek Madde-3 ile; 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren yıllık beyanname üzerinden istisna edilen kazançları tutarı 1.000.000.-TL(bir milyon Türk Lirası) ve üzerinde olan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından, bu tutarın %2 (iki)’sinin pasifte geçici bir hesaba aktarılacağı belirtilmiştir. Ancak bu tutarın, geçici hesabın oluştuğu yılın sonuna kadar Türkiye’de yerleşik girişimcilere yatırım yapmak üzere kurulmuş girişim sermayesi yatırım fonu paylarının satın alınması veya girişim sermayesi yatırım ortaklıkları ya da bu kanun kapsamındaki kuluçka merkezlerinde faaliyette bulunan diğer girişimcilere sermaye olarak konulması şartı getirilmiştir. Söz konusu tutarın ilgili yılın sonuna kadar aktarılmaması durumunda, yıllık beyanname üzerinden istisna edilen kazançlar tutarının; %20 (yirmi)’si, ilgili yılda yararlanılan gelir ve kurumlar vergisi istisnasına konu edilemeyecek, aktarılması gereken tutar yükümlülüğü, yıllık bazda 20.000.000.-TL (yirmi milyon Türk Lirası) ile sınırlı olacaktır. Aynı zamanda bu tutar nedeniyle zamanında alınmayan vergiler, vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın tarh edilecektir. İşbu sermayeye dayalı mekanizmaların kurulmasına yönelik tüm  tutar ve oranları; birlikte ya da ayrı ayrı sıfıra kadar indirmeye, 5 (beş) katına kadar artırmaya Cumhurbaşkanı yetkili kılınmıştır.

TEŞVİK SÜRELERİNİN UZATILMASI

4691 Sayılı Kanun’un Geçici 2.  maddesinde yapılan değişiklik ve eklemeler ile; teşvik sürelerinin uzatılacağı belirtilmiştir.  Aynı maddenin devamında yapılan değişiklik kapsamında ise; yönetici şirketlerin, elde ettikleri kazançlar ile bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu bölgedeki yazılım, tasarım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları, 31.12.2028 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden müstesna olacağı belirtilmiştir. Aynı zamanda, 31.12.2028 tarihine kadar, bölgede çalışan Ar-Ge tasarım ve destek personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri üzerinden asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra hesaplanan gelir vergisinin; verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden indirilmek suretiyle terkin edileceği belirtilmiştir.

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNDE YER ALAN GİRİŞİMCİLERİN İSTİHADAM YÜKÜ AZALTILIP GELİR VERGİSİ STOPAJ DESTEĞİ İŞVEREN LEHİNE UYGULANMASI

4691 Sayılı Kanun’un Geçici 2.  Maddesinin 3. fıkrasının birinci cümlesinde yapılan değişiklik ile; Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde yer alan girişimcilerin istihdam yükünün azaltılması amaçlanmıştır.  Bu kapsamda, gelir vergisi stopajı ve sigorta primi işveren hissesine ilişkin teşviklerden yararlanacak olan destek personeli sayısı Ar-Ge ve tasarım personeli sayısının %10 (on) aşmazken, toplam personel sayısı 15 (onbeş)’e kadar olan bölge firmaları ise en fazla %20 (yirmi) olarak uygulanacağı belirtilmiştir.

Ek olarak, bölgede yer alan işletmelerde çalışan personel faaliyetlerinin bir kısmını bölge dışında da yürütmesi ve kanunla sağlanan destek ve muafiyetlerden aynı şekilde yararlanması amacıyla; bölgede yer alan işletmelerde, gelir vergisi stopajı teşvikine konu edilen toplam çalışma sürelerinin %20 (yirmi)’sini aşmamak kaydıyla ilgili personelin, bölge dışında geçirdikleri süreler de gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında sayılmıştır. Bu oran Cumhurbaşkanı tarafından %50 (elli)’ye kadar artırılabilecektir. Söz konusu değişiklikle, gelir vergisi stopaj desteğinin işveren lehine uygulanacağı açık bir şekilde belirtilmiştir.

Bunların yanı sıra, 31.12.2028 tarihine kadar uygulanmak üzere, Bölge’de faaliyette bulunanlara Bakanlık tarafından uygun görülen alanlarda gerçekleştirecekleri projelerinin finansmanında kullanılmak üzere gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından sağlanan sermaye destekleri, beyan edilen gelirin veya kurum kazancının %10 (on)’unu ve öz sermayenin %20 (yirmi)’sini aşmamak üzere, ticari kazancın ve kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılacaktır. İndirim konusu yapılacak tutar yıllık olarak 1.000.000.-TL (bir milyon Türk Lirası)‘yi aşmayacağı ifade edilmiştir.

İlaveten, yapılan değişiklik ile; projelerin finansmanında kullanılmak üzere gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından sağlanan sermaye desteklerinin aktarımından itibaren en az 4 (dört) yıl boyunca ilgili şirketlerde kalmaması, payların satılması ya da yatırılan sermayenin kısmen ya da tamamen geri alınması halinde indirim dolayısıyla zamanında tahakkuk ettirilmemiş vergiler, gecikme faizi ile birlikte tahsil edileceği belirtilmiştir.

SERMAYE DESTEKLERİNİN KURUM KAZANCININ TESPİTİNDE İNDİRİM KONUSU YAPILMASI UYGULAMASININ GEÇERLİLİK SÜRESİNİN UZATILMASI

4691 Sayılı Kanun’un Geçici 4. Maddesinde yapılan değişiklik ile; Teknoloji Geliştirme Bölgelerindeki Ar-Ge ve yenilik ekosisteminin güçlendirilmesi için gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından bölgelerde faaliyette bulunanlara sağlanan sermaye desteklerinin kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılması uygulamasının geçerlilik süresinin; 31.12.2023‘ten 31.12.2028‘e uzatılacağı belirtilmiştir.

Ayrıca, projelerin finansmanda kullanılmak üzere gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından sağlanan sermaye desteklerinin aktarımından itibaren en az 4 (dört) yıl boyunca ilgili şirketlerde kalmaması, payların ya da yatırılan sermayenin kısmen ya da tamamen geri alınması halinde indirim dolayısıyla zamanında tahakkuk ettirilmemiş vergilerin gecikme faizi ile birlikte tahsil edileceği ifade edilmiştir. Söz konusu bu değişikliklerle, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri girişimcilerinin bu kapsamdaki iş birliğinin artırılması amaçlanmıştır.

KAMU İHALE KANUNU’NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİK İLE ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILMASI HALİNDE USUL VE ESASLAR KAMU İHALE KURUMU TARAFINDAN BELİRLENMESİ

Yukarıda ifade edilen değişikliklerin yanı sıra, Kanun Teklifi ile; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nda da birtakım değişiklikler öngörülmüştür. Yapılan değişiklik ile; şikayet ve itirazen şikayet başvurularının elektronik ortamda yapılabilmesi ve başvurularda işlem kolaylığı sağlamak üzere usul ve esaslar belirlenmesi konusunda Kamu İhale Kurumu’na yetki verileceği ifade edilmiştir.

ELEKTRONİK İMZA KANUNU’NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLE ELEKTRONİK MÜHRÜN HUKUKİ NİTELİĞİNİN BELİRLENMESİ

Kanun Teklifi ile  5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’na  yapılan ekleme ile; elektronik sertifika hizmet sağlayıcılarının, nitelikli sertifika verdiği kişilerin kimlik bilgilerini Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı vasıtasıyla uzaktan güvenilir bir biçimde tespit etmeleri halinde; nitelikli sertifikayı kimlik kartına uzaktan güvenilir bir biçimde yükleyebilecekleri belirtilmiştir.

Ayrıca, Kanun Teklifi kapsamında 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’na eklenen EkMadde-1 ile; ; elektronik  ve elektronik mühür sahibi ibareleri tanımlanmıştır. İlave olarak, elektronik mührün hukuki niteliği açıklığa kavuşturulmuştur. Buna göre, elektronik mühür, resmi mühür işe resmi olmayan fiziki mühür aynı hukuki nitelikte kabul edilmiştir. Elektronik mühür oluşturma verilerinin izinsiz kullanımı suç haline getirilmiş ve elektronik sertifika hizmet sağlayıcılarının elektronik mühürle ilgili yükümlülüklerine aykırı hareket etmesi halinde 1 (bir) yıldan 3 (üç) yıla kadar hapis ve 50 (elli) günden az olmamak üzere adli para cezasıyla cezalandırılacağı ifade edilmiştir.

ENTEGRE DEVRE TOPOĞRAFYALARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN’DA YAPILAN DEĞİŞİKLİK İLE TÜZEL KİŞİ TESCİL BAŞVURULARINDA İMZA SİRKÜLERİ TALEP EDİLMESİ UYGULAMASININ KALDIRILMASI

Kanun Teklifi kapsamında, 5147 sayılı Entegre Devre Topoğrafyaların Korunması Hakkında Kanun’da yapılan değişiklik ile; tüzel kişi tescil başvurularında imza sirküleri talep edilmesi uygulaması kaldırılmaktadır.

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE ODALAR VE BORSALAR KANUNU’NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİK İLE TÜZEL KİŞİ TEMSİLCİLERİ SİCİL TASDİKNAMESİ İLE İLGİLİ BİRLİK VE ŞUBE SEÇİMLERİNE KATILABİLMESİ

Kanun Teklifi kapsamında, 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nda yapılan değişiklik ile; tüzel kişi taciri temsile yetkili olanlardan ayrıca imza sirküsü alınmaksızın, ellerinde mevcut bulunan ve tüzel kişi taciri temsile yetkili şahısları gösterir sicil tasdiknamesi ile oda, borsa, birlik ile şubelerinin seçimlerine katılabilme imkânı getirilmektedir.

ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN’DA YAPILAN BİRTAKIM DEĞİŞİKLİKLER

5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun’da yapılan eklemeler kapsamında; Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde doktora mezunu personelin üniversitelerde Ar-Ge ve yenilik alanında ders vermesi veya Ar-Ge ve tasarım personelinin teknoloji geliştirme bölgelerinde bulunan girişimcilere mentorluk yapması durumunda haftalık 8 (sekiz) saati aşmamak şartıyla, bu çalışmaları gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilecektir. Buna ilave olarak, Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde gelir vergisi stopajı teşvikine konu edilen toplam çalışma sürelerinin %20 (yirmi)’sini aşmamak kaydıyla ilgili personelin bu merkezler dışında geçirdikleri süreler de gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında olacağı belirtilmiştir.  Bu oran Cumhurbaşkanı tarafından %50 (elli)’ye kadar artırılabilecektir.

Bunun yanı sıra, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesinden teknoloji, teknolojik üretim ve yenilik faaliyetlerini desteklemek amacıyla girişim sermayesi fonlarına destek bütçesi aktarılabilecektir. Girişim sermayesi desteği kapsamında kaynakların aktarıldığı girişim sermayesi fonlarından ya da bu fonların yatırım yaptığı fonların yatırımlarından yararlanan şirketlere, gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından sağlanan sermaye desteklerinin beyan edilen gelirin veya kurum kazancının %10 (on) ‘unu ve öz sermayenin %20 (yirmi)’sini aşmayan kısmı ticari kazancın ve kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılacaktır. Bu kapsamda yapılacak indirim tutarı yıllık 1.000.000.-TL (bir milyon Türk Lirası)‘yi aşamayacaktır. Bu oranları ve parasal sınırı yarısına kadar indirmeye veya dört katına kadar artırmaya Cumhurbaşkanı yetkili olacaktır. İşbu Kanun’da yapılan değişiklik kapsamında; destek ve teşvik unsurlarından yararlananların öngörülen şartları taşıdıklarına ilişkin tespitler en geç 3 (üç) yıllık süreler itibarıyla yapılacaktır. Son olarak, Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında yer alan teşviklerin süresinin 31.12.2023’ten 31.12.2028’e kadar uzatılacağı ifade edilmiştir.

TÜRK TİCARET KANUNU’NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Kanun Teklifi kapsamında, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda yapılan değişiklikle, gerçek kişi tacir ile tüzel kişi tacir adına imzaya yetkili olanların imzaları, kamu kurum ve kuruluşlarınca veri tabanlarında tutulan imza verilerinden elektronik ortamda temin edilerek merkezi ortak veri tabanındaki sicil dosyasına kaydedilecektir. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından, ticaret siciline tescil olunan temsile yetkili kişiler ile bunların temsil şekilleri hakkında ticaret sicili kayıtları esas alınacaktır. Ayrıca şirketten bu kayıtlara ilişkin ticaret sicili müdürlüklerince düzenlenen belgeler ile Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlanan ilan dışında hiçbir belge istenemeyecektir. Söz konusu bu değişiklilerle, ticaret şirketlerinin kuruluşu ve yetkili değişikliği tescili işlemlerinin daha az belge ve maliyetle yerine getirilmesi amaçlanmıştır.

TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ KANUNU’NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİK

6750 sayılı Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu’nda yapılan değişiklik ile; işletmenin tamamı üzerinde rehin kurulmadan işletmenin belirli bir taşınır varlık grubunun bütünü üzerinde rehin kurulmasına imkân tanınacaktır. Ticari işletme ve esnaf işletmesinin tamamı üzerinde rehin kurulması halinde, rehnin kuruluşu anında işletmenin faaliyetine tahsis edilmiş her türlü varlık; bir işletmenin belirli bir taşınır varlık grubunun bir bütün olarak rehnedilmesi halinde ise bu gruba dahil varlıkların tamamı rehnedilmiş sayılacaktır.

SONUÇ

Kanun Teklifi ile ülkemizde Ar-Ge ve yenilik ekosisteminin gelişiminin desteklenmesi ve bu alanda çalışmaların artırılması amacıyla başta 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu, olmak üzere, 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu, 5147 sayılı Entegre Devre Topoğrafyaların Korunması Hakkında Kanun ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanun’nda birtakım değişiklikler yapılmıştır. Söz konusu değişikliklerle, başta teknoparklar ve sanayi kuruluşları çatısı altında araştırma, geliştirme ve inovatif faaliyetlerde bulunan kişilere yönelik birtakım ekipman ve mali destekler sağlanarak yeni düzenlemelere gidilmiştir.

Bu minvalde,

  • Kanun Teklifi ile; teknoloji konusunda faaliyet gösteren özel kuruluşlardan oluşan ve Değerlendirme Kurulu toplantılarına başkanlık edebilecek temsilcilerin sayısı artırılmış,
  • bölge ilanından sonra kurulacak yönetici şirketlere izin şartı getirilmesi öngörülmüş,
  • teknoparklara yönelik Ar-Ge binası, makine, ekipman ve yazılım desteği ile özel sektör girişimcilerine uygulanacak yeni sermaye mekanizmaları oluşturulmuş,
  • teşvik süreleri uzatılmış, teknoloji geliştirme bölgelerinde yer alan girişimcilerin istihdam yükü azaltılarak gelir vergisi stopaj desteklerinin işveren lehine uygulanmasına yönelik yeni yöntemler eklenmiş,
  • Teknoloji Geliştirme Bölgelerindeki Ar-Ge faaliyetlerinin güçlendirilmesi amacıyla gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince sağlanan sermaye desteklerinin kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılması uygulaması uzatılmış
  • elektronik imzanın hukuki niteliğine açıklık getirilmiş,
  • Türk Ticaret Kanunu’nda yapılan değişiklik kapsamında ise; Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlanan ilana ek olarak imza sirküsü vb. belgelerin ayrıca ibraz edilmesine gerek olmadığı

belirtilmiştir.

İşbu Bilgi Notu, sizlere bilgi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmıştır. İşbu Bilgi Notu Türkiye Cumhuriyeti yasal düzenlemeleri esas alınarak takdir edilmiş olup, herhangi bir hukuki kesin geçerlilik içermemektedir. Bilgi için bizler ile her zaman iletişime geçebilirsiniz.

Saygılarımızla,
Kılınç Hukuk & Danışmanlık

Yazarlar

Duygu Doğan Şahiner

Duygu Doğan Şahiner

Ortak