Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Makaleler

Kategoriler

Arşiv

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kasım 15, 2019

Taşıyıcılar ile Ticari İlişki Kurulması ve Yol Haritası

Dava ve Uyuşmazlık Çözümü
Okunma Süresi: 2 dakika

Taşıyıcı veya taşıyıcılar ile ticari ilişki kurulması ve devamı minvalinde, aşağıda sizlerle paylaştığımız hususların dikkate alınmasını rica ederiz.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”)’nun 856. ve devamı maddeleri taşıma sözleşmesi ve taşıyıcının sorumluluğu çerçevesinde düzenlenmiştir.

Şöyle ki;

TAŞIYICI VE TAŞIMA SENEDİ;

Taşıma senedi taraflardan birinin istemi üzerine, gönderende ve taşıyıcıda kalmak üzere 2 nüsha ve eşyaya eşlik etmek üzere 1 nüsha olmak üzere, toplamda 3 nüsha hazırlanır ve gönderen tarafından imzalanır. TTK’daki düzenlemelerin dışına çıkmak suretiyle taşıyıcının sorumluluk kapsamı işbu taşıma senedine ekelenecek hükümler vesilesiyle genişletilebilecektir. Bu kapsamda imza edilen sözleşme hükümlerinin fiilî taşıyıcıya (Aşağıda ayrıntılandırılmıştır.) karşı ileri sürülebilmesi için yazılı kabul şartı aranmaktadır.

Taşıma senedi düzenlenmemiş olsa bile, tarafların karşılıklı ve birbirine uygun iradeleri ile taşıma sözleşmesi kurulur.

TAŞIYICININ SORUMLULUĞU;

Eşyanın taşınmak üzere teslim alınmasından teslim edilmesine kadar geçecek süre içinde, eşyanın zıyaından, hasarından veya teslimindeki gecikmeden doğan zararlardan taşıyıcı sorumludur. İşbu husus genel kural olup zararın oluşmasına etki eden tüm unsurların da dikkate alınması gerekecektir. İşbu zıya, hasar ve/veya gecikme hallerinde ortaya çıkan zarardan taşıyıcının kurtulabilmesi için en yüksek özeni göstermesine rağmen zarara sebep olan sonucun önlenemeyeceğini kanıtlaması gerekecektir.

Taşıyıcı, eşyanın zıyaından veya hasarından dolayı, üçüncü kişilerin sözleşme dışı istemlerine karşı, sorumluluktan kurtulma sebeplerine ve sınırlamalara dayanabilir. Bu kuralın istisnaları ise aşağıdaki şekildedir.

      i) üçüncü kişi taşımaya onay vermemişse ve taşıyıcı gönderenin eşyayı gönderme konusunda yetkili olmadığını biliyor ise;
     ii) üçüncü kişi taşımaya onay vermemişse ve taşıyıcının gönderenin eşyayı gönderme konusunda yetkili olmadığını bilmesi gerekiyorsa;
    iii) eşya, maliki veya zilyedi olan kişinin onayı olmaksızın elinden çıkmışsa.

TAŞIYICI’NIN SORUMLU TUTULABİLECEĞİ DİĞER HALLER:

a) Yardımcı Kişiler

Taşıyıcı, kendi adamları ve/veya taşımanın yerine getirilmesi için yararlandığı kişilerin fiil ve ihmallerinden sorumludur. Dolayısıyla, bahsi geçen kişilerin fiil ve ihmallerinden zarar ortaya çıkması halinde taşıyıcıya başvurulabilecektir.

b) Fiilî Taşıyıcı

Taşıma, üçüncü bir kişi olan fiilî taşıyıcı tarafından yerine getirilirse, bu kişi eşyanın zıyaı, hasarı veya gecikmesi nedeniyle ortaya çıkan zarardan asıl taşıyıcı gibi sorumludur. Asıl taşıyıcı ve fiilî taşıyıcı müteselsilen sorumludurlar. Bu minvalde, zarar ortaya çıkması halinde hem asıl hem fiilî taşıyıcıya başvurulabilecektir. Bu durumda, örneğin fiili taşıyıcıya başvurulmuş ve zararı fiili taşıyıcı karşılamış ise, fiilî taşıyıcı kendi iç ilişkileri çerçevesinde asıl taşıyıcıya başvurabilecektir ve fakat bu kapsamda gönderen yahut gönderilene karşı herhangi bir def’i veya itiraz ileri süremeyecektir.

MAKALELER SAYFASINA DÖN

@