Ara
Close this search box.
Ara
Close this search box.

Aralık 21, 2023

Şubat 2021

ELEKTRİK PİYASASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

ELEKTRİK PİYASASI DENGELEME VE UZLAŞTIRMA YÖNETMELİĞİ’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 20 Şubat 2021 tarihli 31401 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik ile,

 • Elektrik piyasasında, piyasa katılımcılarının fatura dönemine ait uzlaştırma bildirimlerine ya da faturalara geriye dönük itiraz süresi 6 aydan 12 aya çıkarıldı.
 • Buna göre, fatura tebliğ tarihinden itibaren 60 gün içinde yazılı olarak yapılmayan ve başvuru tarihi itibarıyla en fazla 12 ay önceki fatura dönemine ait olan itirazlarda, başvuruyu takip eden 3 ay içinde Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. (“EPİAŞ”) tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılması veya EPİAŞ tarafından diğer hataların tespit edilmesi durumunda gerekli düzeltme işlemi gerçekleştirilecektir.
 • Yapılan düzeltme piyasa katılımcısına yazılı olarak veya Piyasa Yönetim Sistemi üzerinden bildirilecektir.

ELEKTRİK PİYASASI TÜKETİCİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ’NDE BİRTAKIM DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

 Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 20 Şubat 2021 tarihli 31401 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik ile yapılan değişiklikler uyarınca,

 • Elektrik piyasasında tüketiciler e-Devlet ve şirketlerin kurumsal iletişim kanalları üzerinden sözleşme kurabilecek veya sözleşmelerini sonlandırabilecektir.
 • Tüketici, el yazısıyla atılan imza ve güvenli elektronik imza ile de sözleşme yapabilecektir.
 • Sözleşme kurulma aşamasında istenilen güvence bedelini mesken tüketicisi ilk 2 faturaya yansıtılmak üzere 2 taksitte ödeyebilecektir. Sözleşmesi sonlanmış tüketiciler güvence bedeli kalıntı alacaklarını görevli tedarik şirketinin internet sayfasında sorgulayabilecektir.
 • Bankalarla doğrudan borçlandırma sistemi anlaşması olan mesken dışı tüketicilerden güvence bedeli talep edilmeyecektir.
 • Görevli tedarik şirketi ile sözleşme imzalayan tüketicinin güvence bedeli, tesisin veya kullanım yerinin gücü dikkate alınarak tüketici grupları itibarıyla kilovat başına belirlenen birim bedel üzerinden hesaplanacaktır.
 • Güvence bedelleri, TÜİK tarafından yayımlanan TÜFE değişim oranları da dikkate alınarak kurul kararıyla belirlenecektir. Kurul gerekli görmesi halinde her bir görevli tedarik şirketi için farklı güvence bedelleri belirleyebilecektir.
 • Kaçak elektrik tüketim faturası, kaçak elektrik tespit tarihinden itibaren en geç 3 iş günü içinde iadeli taahhütlü posta yoluyla tüketiciye gönderilecektir. Kaçak elektrik tükettiği tespit edilen tüketici, kendisine fatura edilen bedeli son ödeme tarihine kadar ödemekle yükümlü olacak, kredi kartıyla ödeme yapabilecektir.
 • Tüketiciye gönderilen faturada ödeme için en az 10 gün süre verilecek ve iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderilen faturalara ilişkin masraf, ilgili tüketici tarafından karşılanacaktır.
 • Zamanında ödenmeyen elektrik borcundan dolayı kesme işlemleri resmi ve dini bayram, genel tatil günlerinde ve bu tatillerin bir önceki günlerinde ve cuma günü yapılamayacaktır.
 • Kendi adına perakende satış sözleşmesi olan ve mesken tüketici grubunda bulunan 65 yaş üstü tüketiciler, şehit aileleri ve muharip/malul gaziler ve % 40’ın üzerinde engeli bulunduğuna ilişkin sağlık kurulu raporunu görevli tedarik şirketine ibraz eden engelli tüketicilerin elektriği, tek bir kullanım yerine ait faturaların aralıksız olarak yıl içinde en az 3 dönem boyunca zamanında ödenmemesi ve tüketicinin kesme yapılacağına ilişkin görevli tedarik şirketi tarafından bilgilendirildiğinin ispatı hallerinde kesilebilecektir.
 • Borcun ödenmesine ilişkin taksitlendirme talep edilmesi halinde tedarikçiler tarafından taksitlendirme yapılacak ve taksitlendirme süresi azami 4 ay olacaktır.

PETROL PİYASASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ (“BOTAŞ”) TARAFINDAN VE TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞININ (“TPAO”) BAĞLI ORTAKLIĞI OLAN TURKİSH PETROLEUM OVERSEAS COMPANY LİMİTED (“TPOC”) TARAFINDAN 3 YENİ ŞİRKET KURULMASINA KARAR VERİLDİ.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) Tarafından ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Bağlı Ortaklığı Olan Turkish Petroleum Overseas Company Limited (TPOC) Tarafından Belirtilen Şirketlerin Kurulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3545) 13 Şubat 2021 tarihli 31394 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Karar ile, BOTAŞ tarafından ve TPAO’nun bağlı ortaklığı olan TPOC tarafından aşağıdaki listede belirtilen üç şirketin kurulmasına karar verildi.


 

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURULU TARAFINDAN DEPOLAMA VE İLETİM TARİFELERİNE YÖNELİK BİRTAKIM KARARLAR ALINDI.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 18/02/2021 Tarihli ve 10035/2, 10036, 10037-1, 10037-2, 10037-3, 10037-4, 10037-5 ve 10037-6 Sayılı Kararları 20 Şubat 2021 tarihli 31401 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

 • 10035/2 Sayılı Karar uyarınca; Petrol Piyasası Kanunu kapsamında faaliyette bulunan İşleme Lisansı (Petrokimya) sahiplerinin, 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında piyasa faaliyetine konu etmemek kaydıyla, petrokimya endüstrisinde hammadde olarak kullanmak amacıyla ihtiyaç duydukları LPG’yi, yurt içinde LPG üretimi yapan rafinerilerden doğrudan temin edebilmelerine karar verildi.
 • 10036 Sayılı Karar uyarınca; Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 09.04.2020 Tarihli ve 9295 Sayılı Kararı’nda yapılan değişiklik ile; 2020 yılı iletim şebekesi yatırımlarının tavanı tutarı 866.150.500 TL olarak değiştirilerek, onaylandı.

DOĞALGAZ PİYASASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

EPDK, İLÇELERE DOĞAL GAZ ULAŞTIRILMASI AMACIYLA BOTAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN KARAR YAYIMLADI.

 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 11/2/2021 Tarihli ve 10023 Sayılı Kararı 16 Şubat 2021 tarihli 31397 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu Karar ile İlçelere Doğal Gaz Ulaştırılması Amacıyla Alınan 23.09.2020 Tarihli ve 2953 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar kabul edildi. Buna göre;

 • İşbu Usul ve Esaslar ile ilçelere doğal gaz ulaştırılması amacıyla BOTAŞ Genel Müdürlüğü’nün görevlendirilmesine ilişkin alınan 23.09.2020 tarihli ve 2953 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında yeterlilik sağlayan ilçelere doğal gaz ulaştırılması amacıyla yapılacak yatırımlara ilişkin Usul ve Esaslar belirlendi.
 • 2953 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’nın yürürlüğe girdiği tarihte merkez nüfusu 20.000 ve üzerinde olan ilçelerin listesi BOTAŞ tarafından bu Usul ve Esaslar’ın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde ilgili kurum ve/veya kuruluşlardan talep ediledektir.
 • Büyükşehirlerde yer alan ilçelerde merkez nüfusun 20.000 ve üzerinde olup olmadığının tespitinde 6360 sayılı Kanunla mahalleye dönüşen köylerin/beldelerin nüfuslarının dikkate alınmaması gerektiği BOTAŞ tarafından ilgili kurum ve/veya kuruluşlara bildirilecektir.
 • Bu kapsamda tespit edilen ilçelerin 2953 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında yeterlilik sağlayıp sağlamadığının belirlenmesi amacıyla, ilgili kurum ve/veya kuruluşlardan gerekli merkez nüfusu verilerinin temin edilmesinden itibaren 15 gün içerisinde BOTAŞ tarafından EPDK’ya başvurulacaktır.
 • Yatırım yapılacak ilçe listesi EPDK’nın görüş ve değerlendirmeleri ile birlikte BOTAŞ tarafından Bakanlık onayına sunulur. Bakanlık onayı ile yeterlilik sağlayan ilçelerin listesi Bakanlık tarafından BOTAŞ ve EPDK’ya bildirilecektir.
 • Yeterlilik sağlayan ilçe herhangi bir doğal gaz dağıtım şirketinin dağıtım lisansı kapsamındaki doğal gaz dağıtım bölgesi içerisinde ise bu ilçede söz konusu dağıtım şirketi faaliyet göstermekle yetkilidir.
 • Yeterlilik sağlayan ilçe dağıtım lisansı kapsamındaki bir doğal gaz dağıtım bölgesi dışında ise bu ilçede doğal gaz dağıtım faaliyeti gösterecek olan tüzel kişi, Doğal Gaz Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince EPDK tarafından belirlenecektir.
 • Yeterlilik sağlayan ilçelere yönelik şehir besleme hattı yatırımları;
  1. İmarlı alan sınırlarının iletim hattına mesafesi 5 km’nin üzerinde olan ilçelerde BOTAŞ tarafından yapılır.
  2. İmarlı alan sınırlarının iletim hattına mesafesi 5 km ve altında olan ilçelerde ilgili dağıtım şirketi tarafından yapılır.
  3. Aynı şehir besleme hattı güzergâhında bulunan ilçeler için iletim hattına olan mesafenin tespitinde iletim hattına en uzak mesafedeki ilçenin imarlı alan sınırları dikkate alınır.
 • Lisans sahibinin talep etmesi ve Kurul tarafından uygun bulunması halinde, yeterlilik sağlayan ilçeye yönelik şehir besleme hattı yatırımı mesafe kriteri aranmaksızın ilgili lisans sahibince yapılabilir veya ilgili ilçenin doğal gaz arzı doğrudan dağıtım şebekesinden sağlanabilecektir.
 • Bu Usul ve Esaslar kapsamında yapılacak yatırımların ilerleme durumları, yeterlilik sağlayan ilçelerin Bakanlık onayı ile belirlenmesini müteakip üçer aylık dönemler halinde rapor haline getirilerek yatırımı gerçekleştiren ilgili lisans sahipleri tarafından EPDK’ya sunulur. Sunulacak ilerleme raporlarında ilgili ilçenin şehir besleme hattı, şehir giriş istasyonu ve şehir içi dağıtım şebekesi yatırımlarına dair asgari olarak; yatırıma başlama, yatımın tamamlama, gaz arzına hazır hale getirme, ilk gaz verme tarihleri ve ihtiyaç duyulacak diğer bilgiler yer alacaktır.

ATAMA VE GÖREVLENDİRMELER

Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2021/101, 102) 6 Şubat 2021 tarihli 31387 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Karar ile Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyeliğine Prof. Dr. Aygün ATTAR atandı.

 

Dışişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne, Bekir GEZER’in Atanması Hakkında Karar (Karar: 2021/105) 6 Şubat 2021 tarihli 31387 sayılı Resmi Gazete 1.Mükerrer’de yayımlandı. Karar ile Dışişleri Bakanlığı’nda açık bulunan Personel Genel Müdürlüğü’ne Bekir GEZER atandı.

 

Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2021/108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122) 13 Şubat 2021 tarihli 31394 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Karar ile,

 • Cumhurbaşkanlığı Danışmanlığına Kadir TURGUT atandı.
 • Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Rauf Engin SOYSAL merkeze alındı.
 • İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Erdem BAŞÇI merkeze alındı.
 • Dünya Ticaret Örgütü Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Kemal MADENOĞLU merkeze alındı.
 • Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine, Konsolosluk İşleri Genel Müdürü Hatun DEMİRER atandı.
 • İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine Kerem ALKİN atandı.
 • Dünya Ticaret Örgütü Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine, Elçi-Genel Müdür Yardımcısı Alparslan ACARSOY atandı.

Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2021/130, 131, 132) 24 Şubat 2021 tarihli 31405 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Kararlar uyarınca;

 • İrlanda Büyükelçisi Levent Murat Burhan, Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi Serdar Kılıç ve Sırbistan Büyükelçisi Tanju Bilgiç merkeze alındı.
 • İrlanda Büyükelçiliğine Strateji Geliştirme Başkanı Mehmet Hakan Olcay, Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliğine Japonya Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, Japonya Büyükelçiliğine Çok Taraflı Siyasi İşler Genel Müdürü Korkut Güngen, Sırbistan Büyükelçiliğine Enformasyon Genel Müdür Yardımcısı ve Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy atandı.

CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI KAPSAMINDAKİ DÜZENLEMELER

CUMHURBAŞKANLIĞI VE BAZI BAKANLIK TEŞKİLATLARINDA DÜZENLEMELER YAPILDI.

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 70) 6 Şubat 2021 tarihli 31387 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre 1 Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi; 2 Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve 3 Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usûllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında değişiklikler yapıldı.

 • Dışişleri Bakanlığına ilişkin değişiklikler kapsamında; Bakanlık teşkilatında, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Personel Genel Müdürlüğü şeklinde yapılandırılırken, Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü kurulmuştur. Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünde Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcısı kadrolarında bulunanların görevleri başkaca bir işleme gerek kalmaksızın 6 Şubat 2021 tarihi itibariyle sona erdi.
 • İçişleri Bakanlığına ilişkin değişiklikler kapsamında; Bakanlık taşra teşkilatında hudut mülki idare amiri istihdam edilebilecektir. Hudut mülki idare amiri, mali ve sosyal hak ve yardımlar ile atama ve diğer özlük hakları bakımından vali yardımcısına denk olacaktır. İl Mahalli İdareler Müdürü unvanlı kadrolar, İdare ve Denetim Müdürü şeklinde değiştirilmiştir. Bakanlığın görev alanına ilişkin olarak mahalli idarelere ait iş ve işlemleri taşrada yürüten idare ve denetim müdürleri, mali ve sosyal hak ve yardımlar ile diğer özlük haklan bakımından il mahalli idareler müdürüne denk olacaktır. İçişleri Bakanlığı taşra teşkilatında İl Mahalli İdareler Müdürü kadrolarında bulunanlar, 6 Şubat 2021 tarihi itibariyle, kadro dereceleriyle durumlarına uygun İdare ve Denetim Müdürü kadrolarına atanmış sayıldı.
 • Milli Savunma Bakanlığına ilişkin değişiklikler kapsamında; Bakanlık, yurtdışı teşkilatı kurabilecektir. Bakanlık teşkilatında; Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığı yerine Teknik Hizmetler Genel Müdürlüğü kurulmuştur. Bazı birimlerin görevlerinde değişiklikler yapılmıştır. Teknik Hizmetler Dairesi Başkanının görevi başkaca bir işleme gerek kalmaksızın 6 Şubat 2021 tarihi itibariyle sona erdi.
 • Ticaret Bakanlığına ilişkin değişiklikler kapsamında; İç Ticaret Genel Müdürlüğünün görevlerinde değişiklik yapıldı.
 • Cumhurbaşkanlığı Ofislerine ilişkin değişiklikler kapsamında; Finans Ofisinin hizmet birimleri ve görevlerinde değişiklik yapıldı.

ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI KARARLARI

ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN PEK ÇOK ÖZELLEŞTİRME VE İMAR PLANI HAKKINDA KARAR ALINDI.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Kararlar (Karar Sayısı: 3493, 3494, 3495, 3496, 3497, 3498, 3499, 3500, 3501, 3502, 3503) 4 Şubat 2021 tarihli 31385 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

 

3499 sayılı karar ile mülkiyeti Elektrik Üretim A.Ş. adına kayıtlı olup özelleştirme kapsam ve programında bulunan İzmir ili, Aliağa ilçesi, Aliağa Mahallesi, 872 ada 4 parsele ilişkin, “Yerleşik Konut Alanı (Ayrık Nizam 2 Kat, Taks:0.30; Kaks:0.60) ve Yol” kullanım kararları getirilmesine yönelik olarak Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan ekli 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanmasına karar verildi.

ULUSLARARASI ANTLAŞMALARA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

TÜRKİYE CUMHURİYETİ VE AVRUPA İMAR VE KALKINMA BANKASI ARASINDAKİ KATKI ANLAŞMASI’NA İLİŞKİN FON KURALLARI BELİRLENDİ.

Türkiye’nin Doğu Avrupa Enerji Verimliliği ve Çevre Ortaklığı Bölgesel Fonuna Katılımına İlişkin Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Arasındaki Katkı Anlaşmasının İlişik Kurallar ve Mektupla Birlikte Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3488) 4 Şubat 2021 tarihli 31385 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karar ile Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası arasındaki Katkı Anlaşması’na ilişkin fon kuralları belirlendi.

Bu kapsamda Katkı Sağlayıcı konumunda bulunan Türkiye Cumhuriyeti fona 600.000 avro tutarında katkıda bulunacağı ve işbu katkının Azerbaycan penceresine atanacağı kararlaştırıldı.

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE AZERBAYCAN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA KÜLTÜR MERKEZLERİNİN KURULUŞUNA İLİŞKİN ANLAŞMA KABUL EDİLDİ.

7268 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültür Merkezlerinin Kuruluşu, İşleyişi ve Faaliyetleri Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 11 Şubat 2021 tarihli 31392 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; 25 Nisan 2018 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültür Merkezlerinin Kuruluşu, İşleyişi ve Faaliyetleri Hakkında Anlaşma”nın onaylanması uygun bulundu.

Anlaşma kapsamında, mütekabiliyet ilkesine uygun olarak Türkiye’nin Azerbaycan’da, Azerbaycan’ın da Türkiye’de birer kültür merkezi kurması ile iki ülke arasındaki kültür, eğitim ve bilim alanlarındaki iş birliğinin gelişimine katkı sağlanmasını teminen ve bu merkezlere gerekli kolaylıkların sağlanması öngörülmektedir. Anlaşma, kültür merkezlerinin faaliyetlerinin genel çerçevesini düzenlemektedir. Kültür merkezlerinin iki ülke arasında dostane ilişkileri artırması ve kültür, eğitim ve bilim alanlarındaki ikili iş birliğinin gelişmesine katkıda bulunması amaçlanmaktadır. Anlaşma uyarınca;

 • Türkiye tarafı Bakü’de, Azerbaycan tarafı ise Ankara’da birer kültür merkezi kuracaklardır. (“Kültür Merkezi”)
 • Kültür Merkezi’nin kuruluşu, işleyişi ve faaliyetleri Anlaşma’nın hükümlerine tabi olarak düzenlenecektir. Anlaşma’da öngörülmeyen konular hakkında Kabul Eden Taraf’ın milli mevzuatı uygulanacaktır.
 • Kabul Eden Taraf: Kültür merkezinin kurulduğu topraklardaki ülke;
 • Gönderen Taraf: Diğer ülkenin topraklarında kültür merkezi kuran ülke;

anlamına gelmektedir.

 • Türkiye tarafının “Yunus Emre Türk Kültür Merkezi” adını taşıyacak Kültür Merkezi, idari merkezi Ankara’da bulunan ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mevzuatına uygun olarak vakıf statüsüne sahip olan “Yunus Emre Vakfı” tarafından kurulacak ve Türkiye Cumhuriyeti’nin Azerbaycan Cumhuriyeti’ndeki Büyükelçiliği’nin gözetiminde faaliyet gösterecektir.
 • Azerbaycan tarafının Kültür Merkezi Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Türkiye Cumhuriyeti’ndeki Büyükelçiliği’ne bağlı Kültür Merkezi olarak faaliyet gösterecektir.
 • Kültür Merkezi, işbu Anlaşma’da öngörülenler dışında, herhangi bir diplomatik imtiyaz ve bağışıklığı haiz olmayacaktır.
 • Kültür Merkezinin, Tarafların karşılıklı yazılı mutabakatı doğrultusunda Bakü ve Ankara dışındaki şehirlerde de şubeleri kurulabilecektir. Bu durumda Anlaşma hükümleri, şubelere de uygulanacaktır.
 • Kültür Merkezi, bağımsız tüzel kişiliğe sahip olup, Kabul Eden Taraf’ın milli mevzuatına uygun şekilde kendi adına sözleşmeler akdedebilecektir.
 • Kültür Merkezi, kendi yetkileri çerçevesinde aşağıdaki amaçları hayata geçirecektir:
 • İki ülkenin halkları arasında karşılıklı anlayış ve dostluğu teşvik etmek;
 • Kültür, eğitim ve bilim alanlarında iş birliğinin geliştirilmesine yardımcı olmak ve söz konusu alanlarda iki ülke arasında imzalanan anlaşmaların gerçekleştirilmesinde katkıda bulunmak;
 • Kabul Eden Taraf’ın kamuoyuna Gönderen Taraf’ı tanıtmak.
 • Kabul Eden Taraf’ın milli mevzuatına uygun olarak Kültür Merkezi yukarıdaki amaçları gerçekleştirmek için; bilim ve kültür adamları, kamu kuruluşları, araştırma enstitüleri, eğitim kuruluşları, uluslararası ve sivil toplum kuruluşları ile doğrudan temas kurabilir, onlardan maddi yardım alabilir ve onlara bu tür yardımda bulunabilir.
 • Kabul Eden Taraf, güvenlik açısından bir tehdit oluşturmadığı müddetçe Kültür Merkezinin mekanına halkın serbestçe ve engelsiz girişini ve aynı şekilde, Kültür Merkezince mekânı dışında gerçekleştirilen etkinliklere halkın serbestçe ve engelsiz katılımını temin edecektir.
 • Kabul Eden Taraf, milli mevzuatına uygun olarak, Kültür Merkezlerine amaçlarını hayata geçirmesi ve Kabul Eden Taraf’ın kamuoyuna bilgi verilmek üzere kitle iletişim araçları, süreli yayın, radyo ve televizyon kanalları internet dahil, tüm mevcut iletişim yöntem ve araçlarından faydalanmasına izin verecektir.
 • Kabul Eden Taraf, Kültür Merkezi ve şubelerinin güvenliğini temin edecektir.
 • İhtiyaç olduğu takdirde Kabul Eden Taraf Kültür Merkezi tarafından düzenlenecek etkinliklere katılım için Gönderen Tarafın vatandaşlarına giriş vizesi itasında milli mevzuatı uyarınca gereken kolaylığı sağlayacaktır.
 • Kültür Merkezi, kâr amacı gütmeksizin;
 • Gönderen Taraf’ın iç ve dış siyaseti, kültürü, tarihi, sosyal ve ekonomik gelişimi, bilimsel-teknolojik ve turizm potansiyeli hakkında konferans, bilimsel toplantılar, görüşmeler, tiyatro vb. etkinlikler düzenlenmesi,
 • Gönderen ve Kabul Eden Taraf’ın kültür ve turizm, bilim, eğitim kurumları ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları (dernek ve vakıflar) arasında ilişkilerin ve iş birliğinin oluşturulmasına ve geliştirilmesine yardım edilmesi,
 • Okullarda resmi dilin eğitimine katkıda bulunulması,
 • Tarafları ülkesinde eğitim alan öğrencilere burs verilmesi,

gibi pek çok faaliyette bulunacaktır.

 • Kültür Merkezinin faaliyetleri ve amaçları çerçevesinde elektronik cihaz, mobilya, teçhizat, katalog, afiş, broşür, görsel-işitsel, dijital medya araçları vb. kapsamında ithalinden gümrük vergisi ve diğer vergilerden muafiyet tanındı.
 • Kültür Merkezinin mülkiyetinde bulunan arsa, arazi ve binalara uygulanan emlak ve toprak vergilerinden muafiyet uygulanacaktır.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE AZERBAYCAN CUMHURİYETİ ARASINDA ENERJİ VE MADENCİLİK ALANLARINDA İŞ BİRLİĞİNE DAİR ANLAŞMA KABUL EDİLDİ.

7269 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji ve Madencilik Alanlarında İş Birliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 20 Şubat 2021 tarihli 31401 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanun ile “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji ve Madencilik Alanlarında İş Birliğine Dair Anlaşma”nın onaylanması uygun bulundu.

Söz konusu Anlaşma, yeni iş birliği fırsatlarının somut adımlara dönüştürülmesi bakımından bir temel oluştururken iki ülkenin enerji alanındaki iş birliğini artırmasına da vesile olması beklenilmektedir. Bu itibarla, hidrokarbon ve petrokimya, yenilenebilir enerji, temiz enerji ve enerji verimliliği, elektrik, madencilik ve bu alanlarda yapılabilecek yatırımları da kapsayan projeler kapsamında Azerbaycan ile yüksek düzeyli stratejik iş birliği kurulması öngörülmektedir.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE AZERBAYCAN CUMHURİYETİ ARASINDA SAVUNMA SANAYİ İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMASI KABUL EDİLDİ.

7270 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma Sanayi İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 20 Şubat 2021 tarihli 31401 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanun ile “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma Sanayi İş Birliği Anlaşması”nın onaylanması uygun bulundu.

GÜMRÜK VE TİCARET MEVZUATI KAPSAMINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

TİCARİ REKLAM VE HAKSIZ TİCARİ UYGULAMALARA İLİŞKİN ESASLARDA BİRTAKIM DEĞİŞİKŞİKLİKLER YAPILDI.

 Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 3 Şubat 2021 tarihli 31384 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak, 01.04.2021 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

Yönetmelik ile tüketicilere sunulan bir malda birim fiyatını farklılaştıracak şekilde adet, uzunluk, ağırlık, alan, hacim ölçüleri ve benzeri unsurlarından birinde değişiklik yapılmasına rağmen, değişiklik yapılmadığı izlenimi uyandıran yanıltıcı ambalajlama uygulamalarının aldatıcı ticari uygulamalar olarak kabul edileceği düzenlendi.

SERBEST BÖLGELERDE ÜRETİLEN ÜRÜNLERE İLİŞKİN FOB BEDELİNDE DÜZENLEME YAPILDI.

3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanununun Geçici 3 üncü Maddesinin İkinci Fıkrasının (b) Bendi Kapsamında FOB Bedelinin En Az %85’i Olarak Belirlenmiş Olan Yurt Dışına İhraç Oranının, 2020 Yılı İçin %80 Olarak Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3516) 6 Şubat 2021 tarihli 31387 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Karar ile, serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almış mükellefler için aranan bu bölgelerde üretilen ürünlerde FOB bedelinin en az %85’i olarak aranan yurt dışına ihraç oranı, 2020 yılı için %80 olarak belirlendi.

BAZI GÜMRÜK TARİFE İSTATİSTİK POZİSYONU VE TANIMI BELİRTİLEN EŞYALARA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 6 Şubat 2021 tarihli 31387 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ uyarınca gümrük tarife istatistik pozisyonu ve tanımı belirtilen eşyalara ilişkin tablo aşağıdaki şekilde değiştirildi.

 

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ’NDE BİRTAKIM DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 13 Şubat 2021 tarihli 31394 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik ile yapılan değişiklikler uyarınca,

 • Posta idaresi tarafından dolaylı temsilci sıfatıyla elektronik beyanı yapılan posta gönderilerinin çıkış bildirimi, taşıyıcıdan bilgi alınmak suretiyle posta idaresince verilebilecektir. Bu durumda, eşyanın çıkışına ilişkin bilgiler gümrük idaresince kontrol edildikten sonra çıkış bildirimi onaylanacaktır.
 • 02.2021 tarihinden önce beyannamesi tescil edilmiş olan ve beyanname ekinde eşyanın menşeini tevsik eden uygun bir menşe şahadetnamesi veya tedarikçi beyanı bulunmadığı halde menşe esaslı ticaret politikası önlemi, ilave gümrük vergisi veya ek mali yükümlülük gibi diğer mali yükümlülüklerin ödenmediği, eksik ödendiği veya beyan edilmediği tespit edilen eşyanın menşeini tevsik eden uygun bir menşe şahadetnamesinin veya tedarikçi beyanının 30.06.2021 tarihine kadar gümrük idaresine ibrazı mümkündür.

SERBEST BÖLGELERE GETİRİLMESİ YASAK OLAN MALLARA İLİŞKİN DÜZENLEME YAPILDI.

Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 17 Şubat 2021 tarihli 31398 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik ile Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği’nin “Bölgeye getirilmesi yasak olan veya özel düzenek/yapı gerektiren mallar” başlıklı maddesine ekleme yapıldı.

Buna göre; ateşli silahların bölgede üretilmesi ve çıkışı ile bu üretim faaliyetinin bir parçası olarak yürütülen Ar-Ge faaliyetlerinde kullanılacak mühimmatın bölgeye giriş ve çıkışı, ilgisine göre İçişleri Bakanlığı veya Millî Savunma Bakanlığı’nın uyguladığı ulusal ve uluslararası mevzuat hükümlerine tabi olacaktır.

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR’DA DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3557) 19 Şubat 2021 tarihli 31400 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Bakanlık işlenmemiş kıymetli madenlerin farklı ödeme şekillerine göre ithalatını düzenlemeye yetkilidir.
 • Dahilde İşleme Rejimi Kararı kapsamında standart dışı işlenmemiş kıymetli maden ithali serbesttir. Ancak, Dahilde İşleme Rejimi Kararı kapsamında gerçekleştirilenler dahil olmak üzere standart işlenmemiş kıymetli madenlerin ve Dahilde İşleme Rejimi Kararı haricinde gerçekleştirilen standart dışı işlenmemiş kıymetli madenlerin ithali yalnızca, Merkez Bankası ile kendi mevzuatlarındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla Kıymetli Madenler Borsası üyesi kıymetli maden aracı kuruluşları tarafından yapılır.
 • Bakanlık işlenmemiş kıymetli maden ithaline ilişkin istisnaları belirlemeye yetkilidir.
 • Bakanlık ihtiyaç duyulması halinde standart işlenmemiş kıymetli madenlerin yolcu beraberinde yurda getirilmesine ilişkin düzenleme yapmaya yetkilidir.

 

2021 YILININ İKİNCİ YARISINDA SÜRESİ DOLACAK MEVCUT DAMPİNGE KARŞI ÖNLEMLER KARARLAŞTIRILDI.

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/5) 19 Şubat 2021 tarihli 31400 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat hükümleri çerçevesinde 2021 yılının ikinci yarısında süresi dolacak mevcut dampinge karşı önlemlerin ilanını kapsamaktadır. Buna göre;

 • Tebliğ’de yer alan tabloda belirtilen dampinge karşı önlemlerin yürürlükte kalma süreleri, bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmaması halinde karşılarında belirtilen tarihlerde sona erecektir.
 • Kesin önlemler, yürürlüğe girme tarihlerinden veya damping veya sübvansiyon incelemesi ile zarar incelemesini birlikte kapsayan en son gözden geçirme soruşturmasının sonuçlandığı tarihten itibaren 5 yıl sonra yürürlükten kalkacaktır.
 • Önlemlerin yürürlük sürelerinin bitiminden önce tabloda yer alan ürünlerin ilgili yerli üretici veya üreticilerinin veya yerli üretim dalı adına hareket ettiğini tevsik eden gerçek veya tüzel kişi ya da kuruluşların, ilgili üründeki önlemin sona ermesinin dampingin ve zararın devam etmesine veya yeniden meydana gelmesine yol açacağı iddiasıyla bir nihai gözden geçirme soruşturması açılması için başvuruda bulunma hakları mevcuttur. İlgili yerli üretici veya üreticilerin veya yerli üretim dalı adına hareket ettiğini tevsik eden gerçek veya tüzel kişi ya da kuruluşların başvurularını yeterli delillerle desteklemeleri esastır.
 • Nihai gözden geçirme soruşturmasına ilişkin başvuru formuna Ticaret Bakanlığının https://www.ticaret.gov.tr/ithalat uzantılı internet sitesinden sırasıyla “Ticaret Politikası Savunma Araçları”, “Damping ve Sübvansiyon”, “Başvuru ve Soru Formları” sekmeleri takip edilerek erişilebilir.

ŞİRKET KURULUŞ SÖZLEŞMESİNİN TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜKLERİNDE İMZALANMASINA İLİŞKİN BİRTAKIM DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 20 Şubat 2021 tarihli 31401 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ uyarınca;

 • Gerçek kişi tacir ile tüzel kişi tacir adına imzaya yetkili olanların imzaları kamu kurum ve kuruluşlarınca veri tabanlarında tutulan imza verilerinden elektronik ortamda temin edilerek merkezi ortak veri tabanındaki sicil dosyasına kaydedilecektir.
 • Kamu kurum ve kuruluşları tarafından veri tabanlarında tutulan imza verileri Ticaret Bakanlığı ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile yapılacak protokoller doğrultusunda ticaret sicilleri ile elektronik ortamda paylaşılacaktır. Gerçek kişi tacir ile tüzel kişi tacir adına imzaya yetkili olanların imzaları, ticaret siciline tescil sırasında kamu kurum ve kuruluşlarının veri tabanlarında tutulan imza verilerinden elektronik ortamda temin edilerek MERSİS’e (Merkezi Sicil Kayıt Sistemi) kaydedilecektir.
 • İlgili veri tabanında imza kaydının bulunmaması veya kaydın temin edilememesi halinde, ilgililerin imzaları, (i) fiziki olarak notere onaylattırılmak veya (ii) herhangi bir ticaret sicili müdürlüğünde yetkilendirilmiş personel huzurunda yazılı beyanda bulunmak suretiyle verilecektir. Limited şirketlerin kuruluşunun tescilinde imza kaydının elektronik ortamda temin edilemediği hallerde ise, noter huzurunda imza beyannamesi verilmesi imkânı mümkün olmamakta, imza beyannamesi yalnızca ticaret sicili müdürlüklerinde düzenlenebilecektir.
 • Yabancı ülkede bulunan imzaya yetkili kişilerin imza beyanlarının Türk Konsolosluğu tarafından onaylatılması veya Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre apostil onayından geçirilmesi ve noter onaylı Türkçe çevirisi ile birlikte sicil müdürlüğüne verilmesi zorunluluğu ise aynen devam etmektedir.
 • Tebliğ’de yer verilen geçiş hükmü uyarınca, kamu kurum ve kuruluşlarınca veri tabanlarında tutulan imza verilerinin Ticaret Bakanlığınca elektronik ortamda temini sağlanıncaya kadar Tebliğ hükümleri doğrultusunda ticaret sicili müdürlükleri nezdinde fiziki imza beyannamesi verilmesi zorunluluğu devam edecektir.
 • Gerçek kişi tacir, ticari temsilci ile tüzel kişi tacir adına imzaya yetkili olanların aynı ticari işletme veya şirketin sicil dosyasında daha önce temin edilen imza verisinin veya imza beyannamesinin bulunması halinde ayrıca imza beyannamesi verilmeyecektir. Bu durum mevzuatta yer almasa da Tebliğ’deki değişiklik öncesinde de mevcut olan bir ticaret sicili uygulamasıydı.
 • Tebliğ’deki değişiklik doğrultusunda bir kişinin bir ticaret şirketiyle birlikte şubesine yahut aynı ticaret şirketinin birden fazla şubesine imzaya yetkili olarak atanması durumunda; ticaret şirketi veya şubeleri aynı sicil çevresi içerisinde olmak kaydıyla ayrıca imza beyannamesi verilmeyecektir. Bu durumda daha önce verilen imza beyannamesinin bir örneği, ticaret sicili müdürlüğü tarafından şahsın sonradan yetkili olarak atandığı şubenin dosyasına konulacaktır.

 

İŞLENMEMİŞ KIYMETLİ MADENLERİN İTHALİ VE ÖDEME ŞEKİLLERİNE İLİŞKİN BİRTAKIM DÜZENLEMELER YAPILDI.

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No:2021-32/60) 21 Şubat 2021 tarihli 31402 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ uyarınca;

 • Standart dışı işlenmemiş kıymetli madenlerin ithalinde Gümrük İdarelerine ayar raporu ibraz edilmesi zorunlu olup bu ayar raporları yalnızca Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünce düzenlenebilir.
 • Kamu kurum ve kuruluşları ile Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı şirketlerince standart dışı işlenmemiş kıymetli maden ithal edilmesi mümkündür.
 • İşlenmemiş kıymetli madenlerin yalnızca “peşin”, “mal mukabili” ve “bedelsiz” ödeme şekilleri ile ithalatı mümkündür.
 • İşlenmemiş kıymetli madenlerin “bedelsiz” ödeme şekliyle ithali aşağıda belirtilen usul ve haller dışında mümkün değildir.
  1. Dahilde İşleme Rejimi Kararı kapsamında yapılan ithalat işlemleri.
  2. İşlenmemiş kıymetli madenlerin Türkiye’de yerleşik bir tüzel kişinin sermayesine eklenmek üzere kıymetli madenler aracı kuruluşları aracılığıyla “bedelsiz” ödeme şekliyle ithalatı mümkündür. Söz konusu işlenmemiş kıymetli madenlerin sermayeye eklenmesi 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 342. ve 343. maddeleri kapsamında gerçekleştirilir. Bu bendin uygulanmasıyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslar Merkez Bankasınca ilan edilir.
  3. İşlenmemiş kıymetli madenlerin 4/9/2018 tarihli ve 30525 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No:2018-32/48)’de ve ilgili diğer düzenlemelerde belirtilen ihracat bedellerinin yurda getirilme süresi içinde kalınması kaydıyla ilgili ihracat bedellerinden mahsup edilmek üzere kıymetli madenler aracı kuruluşları aracılığıyla “bedelsiz” ödeme şekliyle ithalatı mümkündür. Ancak, mahsup edilecek bedele ilişkin fiili ihracatın kıymetli madenlerin ithal edilmesinden önce gerçekleştirilmiş olması zorunludur. Bu hususların uygulanmasıyla ilgili usul ve esaslar Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenir. Standart dışı işlenmemiş kıymetli madenlerin bu bent kapsamında ithalinde, söz konusu kıymetli madenlerin Borsa İstanbul A.Ş.’ye teslimini müteakip standart işlenmemiş kıymetli madene dönüştürülmesi zorunlu olup rafinasyon için gerekli süreçler Hazine ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınarak Borsa İstanbul A.Ş. tarafından düzenlenen esaslar çerçevesinde yürütülür.

 

KIYMETLİ MADENLER ARACI KURULUŞLARI TARAFINDAN ARACILIK EDİLEN İŞLENMEMİŞ KIYMETLİ MADENLERİN İTHALİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER YAPILDI.

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2021-32/61) 21 Şubat 2021 tarihli 31402 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ ile kıymetli madenler aracı kuruluşları tarafından aracılık edilen işlenmemiş kıymetli madenler ithalinde ihraç bedellerinin yurda getirilme süresi içinde kalınması kaydıyla, mal ihraç ve ithal bedellerinin bankalarca mahsubuna ilişkin usul ve esasların Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirleneceği düzenlendi.

ELEKTRONİK TİCARETTE GÜVEN DAMGASI HAKKINDA TEBLİĞ’DE DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

Elektronik Ticarette Güven Damgası Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 25 Şubat 2021 tarihli 31406 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Elektronik Ticarette Güven Damgası Hakkında Tebliğ’in “Güven damgası alma şartları” başlıklı 5. maddesinde değişiklik yapılmış olup güven damgası almak isteyen hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcıların asgari olarak sağlaması gereken şartlardan ilki “Kişisel veri ve ödeme bilgisi içeren her türlü işlemin internet sitesi, mobil site ve uygulamada EV SSL veya SSL ile gerçekleştirilmesini sağlamak” şeklinde düzenlendi.
 • Güven Damgası Sağlayıcı’nın denetim yetkisi ve görevlerinin yer aldığı 9. maddede yapılan değişiklik ile, Güven Damgası Sağlayıcı’nın güven damgası tahsis ettiği hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcının sahip olduğu EV SSL veya SSL’nin geçerlilik sürelerini takip etmekle görevli ve yetkili olduğu düzenlendi.

ÖNCELİKLİ ÜRÜN LİSTESİ TEBLİĞİ’NDE DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

Öncelikli Ürün Listesi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 27 Şubat 2021 tarihli 31408 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Öncelikli Ürün Listesi ile Türkiye’de katma değerli üretimin artırılması hedefine yönelik olarak, 11. Kalkınma Planında belirlenmiş olan orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyesindeki odak sektörlerde, yerli üretimin sağlanması veya üretim kapasitesinin artırılması için öncelik verilecek ürünlerin belirlenmesi amaçlanmaktadır.
 • Orta-yüksek ve yüksek teknoloji düzeyine sahip Kimya (NACE Kodu 20), Eczacılık (NACE Kodu 21), Tıbbi ve Dişçilikle İlgili Araç Gereçler İmalatı (NACE Kodu 3250), Bilgisayar, Elektronik ve Optik (NACE Kodu 26), Elektrikli Teçhizat (NACE Kodu 27), Makine (NACE Kodu 28) ve Ulaşım Araçları (NACE Kodları 29 ve 30) sektörlerinde yer alan veya bu sektörlerin gelişimi için kritik önemi olan diğer sektör ürünleri arasından seçilen ürünler, sektörler bazında Tebliğ’e ekli listeler şeklinde ilan edilecektir.
 • Listeler; dış ticaret verileri, küresel rekabet koşulları, yerel ve küresel talep trendi, yurt içi üretim yetkinliği ve kapasitesi, sektörel ve sektörler arası teknolojik gelişime katkı gibi kriterler dikkate alınarak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenecektir.
 • Ürünler, sektör özelindeki dinamikler de dikkate alınarak, farklı seviyelerde ürün kodları, ürün nitelikleri veya kullanılan teknolojiler şeklinde tanımlanabilir.

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI KAPSAMINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

KIYMETLİ MADENLER BORSASI ARACI KURULUŞLARININ FAALİYET ESASLARI İLE KIYMETLİ MADENLER ARACI KURUMLARININ KURULUŞUNA İLİŞKİN BİRTAKIM DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

Kıymetli Madenler Borsası Aracı Kuruluşlarının Faaliyet Esasları ile Kıymetli Madenler Aracı Kurumlarının Kuruluşu Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 21 Şubat 2021 tarihli 31402 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Kıymetli madenler aracı kurumunun Türkiye’de yerleşik her bir kurucu ortak ve tüzel kişi kurucu ortaklarda yüzde on veya daha fazla ortaklık payı bulunan kişiler ile şirket genel müdürünün, yönetim kurulu üyelerinin, imza yetkisini haiz çalışanlarının ve iç kontrol ve tedarik zinciri uyum görevlilerinin sahip olması gereken nitelikler belirlendi.
 • Kıymetli madenler aracı kurumlarının kuruluşuna Bakanlıkça izin verilir. Bakanlığa yapılacak kuruluş izni başvurusuna;
  1. Şirket esas sözleşme taslağının,
  2. Türkiye’de yerleşik her bir kurucu ortak ve tüzel kişi kurucu ortaklarda yüzde on veya daha fazla ortaklık payı bulunan kişilerin gerekli nitelikleri taşıdıklarına ilişkin bilgi ve belgelerin

eklenmesi zorunludur.

 • Kurucular, kuruluş izni tarihinden itibaren 90 gün içerisinde kuruluş işlemlerini tamamlayarak faaliyet izni almak üzere Bakanlığa başvuruda bulunurlar. Söz konusu süre içerisinde başvuru yapmayanların kuruluş izni iptal edilmiş sayılır. Bakanlık zorunlu hallerin tevsiki kaydıyla söz konusu süreyi en fazla 90 güne kadar uzatabilir.
 • Faaliyet izninin alınmasını müteakip 60 gün içinde Borsa Üyelik Belgesi alınmak üzere Borsa Başkanlığına müracaat etmeyen veya Borsa Üyelik Belgesi alınmasını müteakip 90 gün içinde, her hal ve şartta faaliyet izni alınmasını müteakip 270 gün içinde Borsa üyelik belgesi alarak faaliyete geçmeyen veya Borsa üyelik başvurusu olumsuz sonuçlanan şirketlerin faaliyet izni Bakanlıkça iptal edilir.
 • Kıymetli madenler aracı kurumlarının pay devirleri Bakanlığın iznine tabidir. Pay devirlerinde payları devralacak kişiler ile payları devralacak tüzel kişilerde yüzde on veya daha fazla ortaklık payı bulunan kişilerin kurucu ortaklarda aranılan şartları haiz olması ve ilgili belgelerle tevsik edilmesi zorunludur.
 • Esas sözleşme değişikliğinin yapılması öncesinde gerekli ön iznin alınmaması halinde, kıymetli madenler aracı kurumunun faaliyet izni Bakanlıkça iptal edilir.
 • Kıymetli madenler aracı kurumlarının yurt içinde ve yurt dışında şube açma veya iştirakte bulunmaları Bakanlık iznine tabidir.  Bakanlıktan izin almaksızın şube açan veya iştirak edinen aracı kurumun faaliyet izni Bakanlıkça iptal edilir.
 • Yetkili müesseseler ile kıymetli maden üretimi veya ticareti ile iştigal eden anonim şirketler Borsa üyesi olarak faaliyet göstermek üzere izin başvurusunda bulunmaları halinde, ortakları ve tüzel kişi kurucu ortaklarında yüzde on veya daha fazla ortaklık payı bulunan kişiler ile şirket genel müdürünün, yönetim kurulu üyelerinin, imza yetkisini haiz çalışanlarının ve iç kontrol ve tedarik zinciri uyum görevlilerinin gerekli şartları taşıdığını gösterir belgeleri tevsik ederler. Kıymetli maden üretimi veya ticareti ile iştigal eden anonim şirketlerin Borsa üyesi olarak faaliyet gösterebilmeleri için ödenmiş sermayelerinin en az 8 milyon TL olması ve başvuru tarihi itibarıyla en az beş yıl süreyle faaliyet gösteriyor olması ve şirketin sermayesinin en az yüzde ellisine sahip mevcut ortakların en az beş yıl kıymetli maden üretimi veya ticareti konusunda tecrübeye sahip olması şarttır.
 • Yetkili müesseseler ile kıymetli maden üretimi veya ticareti ile iştigal eden anonim şirketlerin pay devirleri Bakanlığın iznine tabidir. Pay devirlerinde payları devralacak kişiler ile payları devralacak tüzel kişilerde yüzde on veya daha fazla ortaklık payı bulunan ortakların kurucu ortaklarda aranılan şartları haiz olması ve ilgili belgelerle tevsik edilmesi zorunludur.
 • Bakanlıkça faaliyet izni verilen Kıymetli Madenler Aracı Kuruluşlarının, Borsa Üyelik Belgesi almak üzere Borsaya müracaatı öncesinde, Bakanlığın uygun görüşü alınmak suretiyle Borsa tarafından yapılan düzenlemeler kapsamında yeterli miktarda iç kontrol ve tedarik zinciri uyum görevlisi ataması ve/veya uyum birimi kurması ile iç kontrol sistemi oluşturması şarttır.
 • Kıymetli madenler aracı kuruluşları gerçekleştirecekleri her bir işlenmemiş kıymetli maden ithalat işlemi için fiili ithal tarihinden en az 3 iş günü önce Borsaya ithalatın ödeme şekli ve ithalat amacına ilişkin bildirimde bulunmak zorundadır.
 • Kıymetli madenler aracı kuruluşları, Bakanlığın ve Borsanın gözetim ve denetimine tabidir. Kıymetli madenler aracı kuruluşları, Bakanlığın, Borsanın, yetkili denetim elemanlarının ve yetkili bağımsız denetim kuruluşlarının isteyecekleri her türlü bilgi, belge ve bunlara ilişkin kayıtları, faaliyet için kullanılan sistemlere erişimi sağlayacak şifrelerini, evrak ile defterlerini vermek ve inceleme için gerekli kolaylığı sağlamak zorundadır.
 • Kıymetli madenler aracı kuruluşları; işlemlerinin, Bakanlığın uygun görüşü alınmak suretiyle Borsa tarafından belirlenen sorumlu kıymetli maden tedarik zincirine ilişkin usul ve esaslara uygunluğunu belirten Tedarik Zinciri Uyum Raporunu her yıl hazırlamak zorundadır.
 • Tedarik Zinciri Uyum Raporunun, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Güvence Denetimi Standartlarına göre yetkili bağımsız denetim kuruluşları tarafından denetlenmesi ve bu denetim sonucunda makul güvence seviyesinde güvence verilen Bağımsız Güvence Raporunun hazırlatılması zorunludur.
 • Bankalar haricindeki kıymetli madenler aracı kuruluşları, bir internet sitesi açmak ve bu sitenin belirli bir bölümünü bu Yönetmelik ve Yönetmelik kapsamında Bakanlıkça çıkarılacak genelge hükümlerine göre yapılması gereken ilanların yayımlanmasına tahsis etmek zorundadır.
 • Bankalar haricindeki kıymetli madenler aracı kuruluşlarının internet sitelerinde yayımlanacak asgari içerikler Bakanlık internet sitesinde yayımlanır.
 • Bankalar haricindeki kıymetli madenler aracı kuruluşlarının merkezlerinin ve varsa şubelerinin adres ve iletişim bilgilerinin internet sitelerinde yayımlanması ve şubelerine ilişkin listenin güncel tutulması zorunlu olup; adres ve iletişim bilgilerinin, adres veya iletişim bilgisi değişikliğinin yapıldığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde internet sitesinde yayımlanması ve Borsaya bildirilmesi zorunludur.
 • Bankalar haricindeki kıymetli madenler aracı kuruluşlarının kurumsal yönetimine ilişkin yapı ve süreçler ile bunlara ilişkin esaslar Bakanlık tarafından belirlenir.
 • Kıymetli madenler aracı kurumları, yetkili müesseseler ile kıymetli maden üretimi veya ticareti ile iştigal eden anonim şirketlerin kurucu, ortak, tüzel kişi kurucu ortaklarda yüzde on veya daha fazla ortaklık payı bulunan kişiler, genel müdür, yönetim kurulu üyesi, imza yetkisini haiz çalışanları ya da iç kontrol ve tedarik zinciri uyum görevlisinin gerekli şartları kaybettiğinin tespit edilmesi durumunda söz konusu kişinin veya tüzel kişi kurucu ortağın ortaklıktan çıkarılması ya da görevden azledilmesi için 60 güne kadar süre verilir. Verilen süre içerisinde gerekli işlemlerin gerçekleştirilmemesi durumunda verilmiş olan faaliyet izni iptal edilir.
 • Bakanlıkça faaliyet izni verilmiş ve bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla faaliyette bulunan kıymetli madenler aracı kuruluşları, durumlarını 01.07.2021 tarihine kadar Yönetmelik hükümlerine uygun hale getirmek zorundadır.
 • Bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla Bakanlığa yapılmış olan ancak değerlendirmesi tamamlanmamış bulunan ön izin, kuruluş izni ve faaliyet izni başvuruları için bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla yürürlükte bulunan Yönetmelik hükümleri uygulanır.
 • Bu Yönetmelikte yer alan 2021 yılını kapsayan Tedarik Zinciri Uyum Raporu ve Bağımsız Güvence Raporu için rapor dönemi 01.07.2021 – 31.12.2021 olarak kabul edilebilir.

KIYMETLİ MADEN STANDARTLARI VE RAFİNERİLERİ HAKKINDA TEBLİĞ’DE BİRTAKIM DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

Kıymetli Maden Standartları ve Rafinerileri Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2006/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 21 Şubat 2021 tarihli 31402 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ uyarınca;

 • Borsada kıymetli madenleri işlem görecek Türkiye’de kurulu bir rafinerinin taşıması zorunlu nitelikleri arasına;
  • Etkin bir iç kontrol sistemi oluşturulması, Bakanlığın uygun görüşü alınmak suretiyle Borsa tarafından yapılan düzenlemelerde belirlenen yeterli sayıda iç kontrol ve tedarik zinciri uyum görevlisinin yönetim kurulunca atanması ve gerekli yetkilerle donatılması ile Borsa düzenlemeleri kapsamında iç kontrol biriminin kurulmuş olması,
  • Tedarik Zinciri Uyum Raporunun hazırlanması ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Güvence Denetimi Standartlarına göre yetkili bağımsız denetim kuruluşları tarafından denetlenmesi ile bu denetim sonucunda makul güvence seviyesinde güvence verilen Bağımsız Güvence Raporunun hazırlanması,

eklendi.

 • Rafinerilerin belirtilen şartları haiz olup olmadığını belirlemek üzere oluşturulan komisyon tarafından yerinde yapılacak inceleme neticesinde uygunluk raporu düzenlenir. Söz konusu uygunluk raporu salt çoğunluk ile kabul edilir. Ancak, salt çoğunluk oyları içerisinde Hazine ve Maliye Bakanlığı Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürlüğü, Borsa İstanbul A.Ş. ve Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’nün oylarının hepsinin birlikte bulunması zorunludur.
 • Türkiye’de kurulu rafinerilerin Borsa tarafından rafineri listelerinden çıkarılacağı haller düzenlenmiştir. Borsaca yapılan incelemeler sonucunda aykırılıkların tespiti halinde aykırılıkların mahiyet ve önemine göre, Bağımsız Güvence Raporu sonucuna bakılmaksızın, uyarı, para cezası ve Rafineri Listesinden çıkartma dahil Borsa tarafından gerekli yaptırımlar uygulanır.
 • Her yılın Haziran ayı sonuna kadar Tedarik Zinciri Uyum Raporunun ve Bağımsız Güvence Raporunun Bakanlığa ve Borsaya sunulması ile rafinerinin internet sitesinde yayımlanması zorunludur. Bağımsız Güvence Raporunda makul güvence seviyesinde güvence verilmesi gerekmektedir.
 • Bakanlık ve Borsa, gerekli gördüğü hususların açıklanması için yetkili bağımsız denetim kuruluşu ve rafinerilere sorular yöneltebilir ve denetim çalışma kağıtları ile diğer belgeleri talep edebilir veya yerinde denetim yapabilir.
 • Borsa rafineri listesinde yer alan ve bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla faaliyette bulunan rafineriler, durumlarını 01.07.2021 tarihine kadar Tebliğ hükümlerine uygun hale getirmek zorundadır.
 • 2021 yılını kapsayan Tedarik Zinciri Uyum Raporu ve Bağımsız Güvence Raporu için rapor dönemi 01.07.2021 – 31.12.2021 olarak kabul edilebilir.

BANKACILIK MEVZUATI KAPSAMINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

HAK SAHİPLERİNCE BANKALARDAN KULLANILACAK KREDİLERE SAĞLANACAK FAİZ DESTEĞİNE İLİŞKİN ÜST LİMİTLER ARTIRILDI.

6306 Sayılı Kanun Kapsamında Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak Kredilere Sağlanacak Faiz Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3542) 13 Şubat 2021 tarihli 31394 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak Kredilere Sağlanacak Faiz Desteğine İlişkin Karar kapsamında sağlanacak faiz desteğine ilişkin kredi anapara tutarları için üst limitler artırılarak aşağıdaki şekilde belirlendi:

Karar ile, bir hak sahibi adına faiz desteği sağlanacak toplam kredi tutarı üst limiti 625.000 TL’den 1.000.000 TL‘ye çıkarıldı.

DÖVİZ POZİSYONUNU ETKİLEYEN İŞLEMLERİN TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TARAFINDAN İZLENMESİ KAPSAMINDA BİRTAKIM DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 24 Şubat 2021 tarihli 31405 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik uyarınca;

 • Bağımsız Denetim Standardı (BDS) ve Denetçi kavramları Yönetmelik’ten kaldırıldı.
 • Finansal raporlama çerçevesi: Bankaca bildirimler için belirlenecek olan; Vergi Usul Kanunu’nu, Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği’ni, KGK düzenlemelerine göre uygulanan Türkiye Finansal Raporlama Standartlarını, Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardını ifade edecek şekilde yeniden tanımlandı.
 • Yurt içinden ve yurt dışından sağlanan yabancı para nakdi krediler ile dövize endeksli kredilerinin toplamı ilgili aylık hesap döneminin son iş günü itibarıyla 15 milyon ABD doları ve üstünde olan firmalar, veri formu ile talep edilen bilgileri, açıklama formuna uygun olarak Bankaya müteakip aydan itibaren bildirmekle yükümlüdür. Kredi tutarlarının ABD doları karşılığı ilgili dönemin son iş gününe ilişkin Resmî Gazete’de yayımlanan döviz alış kuru kullanılarak belirlenecektir.
 • Veri formu, belirlenen finansal raporlama çerçevesine uygun olarak aylık hesap dönemleri için hazırlanır. Bildirimler en geç müteakip ayın son gününe kadar tamamlanacaktır.
 • Bağımsız denetime ilişkin hükümler Yönetmelik’ten kaldırıldı.
 • Sistemin kullanıcıları Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (“Banka”) ve firmalar olarak belirlenmiştir. Denetçiden çıkarıldı.
 • Firmalar, veri formunun Sisteme girişini Banka tarafından talimatla aksi belirtilmediği sürece Sistemin genel ağ adresi olan tcmbveri.gov.tr üzerinden gerçekleştireceklerdir.
 • Banka, Sisteme ilişkin bildirim sürelerini, raporlama sıklığını, destek hizmet kuruluşunu, kullanıcıları, bildirim usulünü, veri formunu veya Sistem ile ilgili açıklama formunu gerektiğinde değiştirmeye ve özel hesap dönemi uygulayan firmalar, acz halindeki firmalar için durumlarının gerektirdiği uygulamaları tesis etmeye yetkili kılındı.
 • Banka’nın e-posta ile bilgilendirme yükümlülüğü kaldırılarak; Sistemde yapılacak değişiklikler, duyurular ve bildirimlere ilişkin talimatlar, Banka tarafından Sistemin genel ağ adresi üzerinden duyurulacaktır. Banka, gerek gördüğü hallerde bunlara ilişkin olarak e posta ile de bildirim yapabilecektir.

TÜRK LİRASI YÜKÜMLÜLÜKLER İÇİN ZORUNLU KARŞILIK ORANLARI BELİRLENDİ.

Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2021/2) 24 Şubat 2021 tarihli 31405 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 19.02.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. Tebliğ ile belirlenen zorunlu karşılık oranları Türk lirası yükümlülükler için aşağıdaki gibidir:

 • Türk lirası yükümlülükler için tesis edilecek Türk lirası zorunlu karşılık tutarı 6. maddede öngörülen oranlar kullanılarak hesaplanır. Bu tutardan yurt dışı şubelerin yurt dışında tesis etmeleri gereken Türk lirası zorunlu karşılık tutarı indirilebilir. Türk lirası zorunlu karşılıklar, Merkez Bankası nezdinde açılan hesaplarda nakden ve ortalama olarak tesis edilir. Ancak, Türk lirası yükümlülükler için tutulması gereken zorunlu karşılıkların;
  1. En fazla yüzde 20si; tabloda belirtilen dilimlere denk gelen karşılıkların hizalarında gösterilen katsayılar ile çarpılmak suretiyle bulunan toplam tutarı üzerinden ABD doları ve/veya Euro cinsinden,
  2. En fazla yüzde 15i; tabloda belirtilen dilimlere denk gelen karşılıkların hizalarında gösterilen katsayılar ile çarpılmak suretiyle bulunan toplam tutarı üzerinden standart altın cinsinden,

bloke hesaplarda tesis edilebilecektir.

ÇEVRE VE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ MEVZUATI KAPSAMINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

ATIKSU ALTYAPI YÖNETİMLERİ VE EVSEL KATI ATIK İDARELERİNE UYUM YÜKÜMLÜLÜĞÜ GETİRİLDİ.

Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 2 Şubat 2021 tarihli 31383 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik ile; 26.10.2011 tarihi itibarıyla bu Yönetmeliğe, tarife belirleme, abonelik, sözleşme, teknik alt yapı eksiklikleri ile kendi aralarında maliyet ve bölüşüm hesabı yapmayanlar da dahil olmak üzere, uyum sağlayamamış olan atıksu altyapı yönetimleri ve evsel katı atık idarelerine 31.12.2021 tarihine kadar bu Yönetmeliğe uyum sağlama yükümlülüğü getirildi.

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ MEVZUATINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

 7263 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 3 Şubat 2021 tarihli 31384 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu kapsamda başta 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında düzenlemeler yapılmış olup farklı kanunlarda da birtakım düzenlemeler yapıldı. Buna göre;

 • Kuluçka Merkezi, Kuluçka Girişimcisi, AR-GE Binası, Atölye, Stajyer tanımlarının karşıladığı anlamlar belirlendi.
 • Teknoloji Geliştirme Bölge kuruluşu için yapılan başvuruları değerlendirecek olan Değerlendirme Kurulu’na Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı ve Bakanlık tarafından belirlenecek teknoloji konusunda faaliyet gösteren iki kurum veya kuruluştan birer temsilcinin katılımı ile gerçekleştirileceği düzenlendi.
 • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nin yönetimi ve işletmesinden sorumlu yönetici şirkete esas sözleşmesi ile esas sözleşme değişiklikleri için Bakanlık izni şartı aranacağı düzenlendi.
 • Teknoloji Geliştirme Bölgesi yönetici şirketi tarafından bölge alanları dışında Değerlendirme Kurulu’nun kararı üzerine Bakanlıkça izin verilmesi halinde kuluçka merkezi açılabileceği ancak bu kuluçka merkezlerinde sadece kuluçka girişimcileri yer alabileceği düzenlendi.
 • Ar­ Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerini geliştirmek ve desteklemek amacıyla özel sektörün ayıracağı kaynaklarla sermayeye dayalı mekanizmaların kurulması ve güçlendirilmesi amacıyla 01.01.2022 tarihinden itibaren yıllık beyanname üzerinden istisna edilen kazançları tutarı 1.000.000 Türk Lirası ve üzerinde olan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından, bu tutarın yüzde ikisi pasifte geçici bir hesaba aktarılacağı düzenlenmiştir. Geçici hesaba aktarılacağı ifade edilen tutar yükümlülüğünün yıllık bazda 20.000.000 TL ile sınırlı olduğu ayrıca düzenlendi.
 • 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda yapılan değişiklikle gerçek kişi tacir ile tüzel kişi tacir adına imzaya yetkili olanların imzalarının, kamu kurum ve kuruluşlarınca veri tabanlarında tutulan imza verilerinden elektronik ortamda temin edilerek merkezi ortak veri tabanındaki sicil dosyasına kaydedileceği düzenlemiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşları tarafından, ticaret siciline tescil olunan temsile yetkili kişiler ile bunların temsil şekilleri hakkında ticaret sicili kayıtları esas alınır ve şirketten bu kayıtlara ilişkin ticaret sicili müdürlüklerince düzenlenen belgeler ile Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilan dışında hiçbir belge istenemeyeceği düzenlendi.
 • 6750 Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanun’da yapılan değişiklikle ticari işletme ve esnaf işletmesinin tamamı üzerinde rehin kurulması hâlinde, rehnin kuruluşu anında işletmenin faaliyetine tahsis edilmiş olan her türlü varlık; bir işletmenin belirli bir taşınır varlık grubunun bir bütün olarak rehnedilmesi hâlinde ise bu gruba dahil varlıkların tamamı rehnedilmiş sayılacağı düzenlendi.

 

SERA GAZI EMİSYONLARININ İZLENMESİ VE RAPORLANMASI HAKKINDA DÜZENLEME YAPILDI.

Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi ve Raporlanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 5 Şubat 2021 tarihli 31386 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Azami izin verilebilir hata, Belirsizlik, Biyokütle, CO2 (eşd), Dâhili CO2, Dahili risk, Doğrulama, Doğrulayıcı kuruluş, Sera gazı emisyonu, İkame veri, Dönüşüm faktörü, Ön emisyon faktörü, İşletmeci, İzleme Planı, Makul olmayan maliyet gibi tanımlamalar değiştirildi.
 • Tebliğe eklenen hüküm ile; İşletme bir takvim yılı içerisinde 30 gün ve/veya daha az çalışmış ise buna ilişkin bağlı bulunduğu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden aldığı onaylı belgeyi Bakanlığa sunmak koşuluyla doğrulama sözleşmesindeki doğrulama süresini asgari olarak düşük emisyonlu tesisler için belirlenmiş süreler üzerinden belirleyecektir. Bu madde kapsamındaki tesis düşük emisyonlu tesis ise doğrulama sözleşmesindeki asgari doğrulama süresi asgari saha ziyareti süresi 1 adam-günden az olmamak kaydıyla en az 2 adam-gün olarak belirlenecektir. Kapatılan işletmeler; kapatıldıktan sonra en geç 2 ay içinde, o yılın doğrulanmış emisyon raporlarını Bakanlığa sunmakla yükümlü tutuldu.
 • İşletme, aşağıda belirtilen herhangi bir durumun ortaya çıkması halinde izleme planını güncelleyecektir:
  1. Emisyonların belirlenmesinde daha yüksek doğruluğu sağlamak üzere, yeni tip ölçüm cihazlarının, örnekleme ve analiz yöntemlerinin kullanımına veya diğer sebeplere bağlı olarak verilerin elde edilme şeklinin değişmesi.
  2. Daha önce uygulanmış izleme yöntemi ile elde edilen verinin yanlış olduğunun tespit edilmesi.
  3. Raporlanmış verinin doğruluğunun artması.
  4. Doğrulama raporunda izleme planının geliştirilmesine yönelik önerilere bağlı olarak değişiklik gerekmesi.
  5. İzleme planında yer alan hesaplama faktörü için varsayılan değerde değişiklik olması.
  6. Önemsiz kaynak akışlarının eklenmesi.

Yapılan değişiklik toplam emisyon miktarına %5’ten daha az oranda etki ediyor ise Bakanlığın onayı gerekmeksizin izleme planını 30 gün içerisinde elektronik sistem üzerinden güncellenmelidir.

 • Yapılan değişiklik ile; İzleme planındaki herhangi bir önemli değişiklik Bakanlığın onayına tabi kılınmıştır. Bu değişiklikler en geç 30 gün içerisinde Bakanlığa bildirilecektir. Bakanlık bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde İzleme Planını değerlendirecektir. İzleme planındaki önemli değişiklikler aşağıdaki hususları içerir:
  1. Yeni faaliyetler nedeniyle veya izleme planına henüz dahil edilmemiş ve toplam emisyon miktarına %5’ten daha yüksek oranda etki eden yeni yakıtların veya malzemelerin kullanımı ile yeni emisyonların oluşması.
  2. İzleme planının, Yönetmeliğin ve bu Tebliğin gereksinimleri ile uyumlu olmaması halinde Bakanlığın işletmeden izleme planını değiştirmesini talep etmesi.
  3. İzleme yönteminde veya Sera Gazı Emisyon Raporlarının Doğrulanması ve Doğrulayıcı Kuruluşların Akreditasyonu Tebliğinin 21 inci maddesi gereğince önemlilik seviyesinde farklılığa neden olacak şekilde tesis kategorisinde değişiklikler olması.
  4. İşletmenin, düşük emisyonlu tesis olarak değerlendirilmesi ile ilgili değişiklikler olması.
  5. Emisyon kaynaklarında değişiklikler olması.
  6. Emisyonları hesaplamak için kullanılan yöntemlerde değişiklik olması.
  7. Uygulanan kademede değişiklik olması.
  8. Büyük ve küçük kaynak akışlarının eklenmesi.
  9. İzleme yönteminde değişikliğe neden olacak şekilde, mevcut büyük, küçük veya önemsiz kaynak akışları sınıflandırmasında değişiklik olması.
  10. Emisyon verileri üzerinde doğrudan bir etkisi olan yeni yöntemlerin kullanılması veya örnekleme, analiz, kalibrasyona yönelik yöntemlerde değişiklik olması.
 • Teknik olarak uygulanabilirlik ve makul olmayan maliyetler ve Tesislerin, kaynak akışlarının ve emisyon kaynaklarının sınıflandırılması kapsamında da birtakım düzenlemeler yapıldı.
 • Değişiklik yapılan maddeler sebebiyle izleme planlarının güncellenmesi gereken işletmeler bu Tebliğ hükümlerine uygun olarak güncellenen ve 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak izleme planlarını onaylanmak üzere en geç 31 Ekim 2021 tarihine kadar Bakanlığa göndermekle yükümlü kılındı.

VERGİ MEVZUATI KAPSAMINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

BAZI MOTORLU TAŞITLARA İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ ORANI YENİDEN BELİRLENDİ.

Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Oranları Hakkındaki Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3471) 2 Şubat 2021 tarihli 31383 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karar uyarınca; 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan ve aşağıdaki tabloda isimleri belirtilen malların özel tüketim vergisi oranları karşılarında gösterildiği şekilde yeniden belirlendi.

 

GELİR VERGİSİ KANUNU VE KURUMLAR VERGİSİ KANUNU’NDA BİRTAKIM DÜZENLEMELER YAPILDI.

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 41 inci Maddesinin Birinci Fıkrasının (9) Numaralı Bendi ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 11 inci Maddesinin Birinci Fıkrasının (i) Bendi Kapsamında Gider ve Maliyet Unsurları Toplamının İndirimi Kabul Edilmeyecek Kısmının Tespitine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 3490) 4 Şubat 2021 tarihli 31385 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01.01.2021 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. Karar uyarınca, kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarım aşan işletmelerde, aşan kısma münhasır olmak üzere, yatırımın maliyetine eklenenler hariç, işletmede kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, kâr payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurları toplamının %10’unun gelir ve kurumlar vergisinde kazanç tespitinde indirim konusu yapılamayacağı düzenlendi.

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü Maddesinde Yer Alan Tevkifat Nispetlerine İlişkin 2009/14592 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 30 uncu Maddesinde Yer Alan Vergi Kesintisi Oranlarına İlişkin 2009/14593 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci Maddesinde Yer Alan Vergi Kesinti Oranlarına İlişkin 2009/14594 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3491) 4 Şubat 2021 tarihli 31385 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01.01.2021 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. Karar uyarınca, birden fazla takvim yılına yaygın inşaat ve onarım işleri ile uğraşan kurumlara bu işleri ile ilgili olarak yapılan hakkediş ödemelerinden yapılan %3 gelir ve kurumlar vergisi kesintisi, %5’e çıkartılmıştır. Türkiye’de dar mükellef kurum olarak faaliyet gösteren uluslararası şirketlerin yıllara yaygın inşaat ve onarım işleriyle ilgili ödenen hakkedişlerden yapılan vergi kesintisi de aynı şekilde %3’ten %5’e yükseltildi.

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 34) 5 Şubat 2021 tarihli 31386 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ uyarınca;

 • Mükelleflerin, mücbir sebep halinde bulunduğu süre içinde kısmi tevkifat kapsamındaki alımlarında tevkifat istisnasında, işleme taraf satıcı mükellefin de mücbir sebep kapsamında bulunması halinde, söz konusu alımlarda genel hükümler çerçevesinde tevkifat uygulamasına devam edilecektir.
 • KDV uygulama tebliği kapsamında hizmet ihracına ilişkin istisnanın teşvik beyanını içeren maddede “döviz” ibareleri “bedel olarak değiştirildi. Maddeye eklenen cümleyle, “Faturasında TL karşılığı gösterilen hizmet ihraçlarında, bedelin TL olarak Türkiye’ye getirildiğini tevsik eden belgelere istinaden de KDV iadesi yapılabileceği” hüküm altına alındı.
 • Yapı kullanma izin belgesi (iskân belgesi) bulunan ve tapuda mülkiyet devri gerçekleşen konutlara ilişkin KDV iade talepleri, Konutun fiilen kullanımına ilişkin başkaca bir belge (abonelik, ikâmetgah, iş bitirme tutanağı, teslim tutanağı v.b.) aranmasına, Konutun fiilen tamamlanıp tamamlanmadığı ya da fiilen kullanılıp kullanılmadığına dair Yoklama yapılmasına gerek bulunmaksızın, değerlendirmeye alınacaktır. Getirilen bu düzenleme 05.02.2021 tarihi itibariyle, KDV iade talepleri henüz sonuçlanmamış tüm iade işlemlerinde geçerli olacaktır.
 • KDV uygulama tebliğinin II/G bölümüne yapılan ek hükümle, ilgili kanunla, doğalgaz piyasası kanunu ek 1. maddesi kapsamında yapılan devirlerin KDV’den istisna tutulması uygulamasında, söz konusu istisna kapsamında işlem yapan mükelleflerin, bu işlemlere ilişkin olarak yüklendikleri vergileri indirim konusu yapmalarına imkân tanındı. Ancak, bu işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla telafi edilemeyen verginin iadesi talep edilemeyecektir.
 • KDV uygulama tebliğinin indirimli orana tabi işlemlerde iade uygulaması başlıklı III/B bölümüne yapılan ek hükme göre, indirimli orana tabi konut teslimleri nedeniyle iade talebi, konutların tamamlanarak alıcılara fiilen teslim edildiğinin belgelenmesi sonrasında yapılabilecektir. Gayrimenkul satışlarında mülkiyetin devri ise gayrimenkulün tapuda alıcı adına tescil edilmesi suretiyle gerçekleşecektir.
 • Aynı tebliğin mahsup edilebilecek borçlar başlıklı IV-2 bölümüne eklenen fıkra uyarınca, KDV iade alacağının, ÖTV kanunundan doğan borçlara (ÖTV’ye tabi olan malların indirimli oran uygulanmak suretiyle tesliminden kaynaklanan KDV iade alacağının, bu mallara ilişkin ÖTV borçlarına mahsuben iadesi hariç) mahsup edilemeyeceği belirtildi.

BORSADA RAYİCİ OLMAYAN YABANCI PARALARIN, VERGİ USUL KANUNU GEREĞİNCE 2020 YILI İÇİN YAPILACAK DEĞERLEMELERİNE ESAS OLUŞTURACAK KURLARI TESPİT EDİLDİ.

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 525) 9 Şubat 2021 tarihli 31390 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ ile borsada rayici olmayan yabancı paraların, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu gereğince 2020 yılı için yapılacak değerlemelerine esas oluşturacak kurları tespit edildi. Bu şekilde yapılacak değerlemelerde efektif cinsinden yabancı paralar için efektif alış kuru (efektif alış kurunun bulunmaması halinde döviz alış kuru), döviz cinsinden yabancı paralar için ise döviz alış kuru uygulanacaktır. Vergi uygulamaları açısından bankalar, 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla yapacakları değerleme sırasında, bu Tebliğ ile belirlenen kurlar yerine, Merkez Bankası tarafından belirlenen esaslara uygun olarak tespit ettikleri ve fiilen uyguladıkları alış kurlarını esas alacaklardır.

Tebliğ ekinde yer alan listeye göre, dövizlerden ABD Doları 7,3405, Çin Yuanı 1,1182, İngiliz Sterlini 9,9438, İsviçre Frangı 8,2841, 100 Japon Yeni 7,0930, Kanada Doları 5,7315, Rus Rublesi 0,09844, Euro 9,0079 liradan işlem görecektir.

 

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU İLE SÖZLEŞME İMZALAYAN TÜM MÜKELLEFLERE E-FATURA UYGULAMASINA GEÇİŞ ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ.

 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 526) 9 Şubat 2021 tarihli 31390 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ ile;

 • Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşme imzalayan sağlık hizmeti sunucuları ile medikal malzeme ve ilaç/etken madde temin eden tüm mükellefler (hastane, tıp merkezleri, dal merkezleri, diyaliz merkezleri, Sağlık Bakanlığından ruhsatlı diğer özelleşmiş tedavi merkezleri, tanı, tetkik ve görüntüleme merkezleri, laboratuvarlar, eczaneler, tıbbi cihaz ve malzeme tedarikçileri, optisyenlik müesseseleri, işitme merkezi, kaplıcalar, beşeri tıbbi ürün/ürün sunan ve/veya üreten özel hukuk tüzel kişileri ve bunların tüzel kişiliği olmayan şubeleri, ecza depoları vb.) 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren, bu tarihten sonra Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşme imzalayanlar ise söz konusu Kuruma fatura düzenlemeye başlamadan önce e-Fatura uygulamasına geçiş zorunlu hale getirildi.
 • e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce, düzenlenecek faturaların, vergiler dahil toplam tutarının 30.000 TL’yi (vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından vergiler dahil toplam tutarı 5.000 TL’yi) aşması halinde, söz konusu faturaların, “e-Arşiv Fatura” olarak Başkanlıkça sunulan e-Belge düzenleme portali üzerinden ya da Başkanlığın e-Belge düzenleme portaline gerekli entegrasyonları sağlayarak Başkanlıktan izin alan özel entegratör kuruluşların sistemleri aracılığıyla düzenlenmesi zorunlu olacaktır.
 • 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren; Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle EPDK’dan lisans alanlar, Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal edenler, maden ruhsat veya sertifikası alanlar (yaptıkları sözleşmeye istinaden maden üretim faaliyetinde bulunan mükellefler dahil), şeker imalini gerçekleştirenler, demir, çelik ürünlerinin imal, ithal veya ihracını gerçekleştirenler, Gübre Takip Sistemine dahil olanlar, Hal Kayıt Sistemi kapsamındaki sebze ve meyvelerin toptan ticaretini yapmaya başlayan tüccar veya komisyoncular söz konusu şartların sağlandığı ayı izleyen dördüncü ayın başından itibaren e-İrsaliye uygulamasına geçmeleri ve bu tarihten itibaren düzenleyecekleri sevk irsaliyelerini e-İrsaliye olarak düzenlemeleri ve kayıtlı kullanıcılardan e-İrsaliye olarak almaları zorunlu hale getirildi.
 • İlgili hesap dönemi brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 25.000.000 TL ve üzeri olan mükellefler ise müteakip hesap döneminin yedinci ayından itibaren e-İrsaliye uygulamasına geçmeleri ve bu tarihten itibaren düzenleyecekleri sevk irsaliyelerini e-İrsaliye olarak düzenlemeleri ve kayıtlı kullanıcılardan e-İrsaliye olarak almaları gerekecektir.
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı, döviz alım-satım belgesi uygulamasında e-Döviz Alım-Satım Belgesi uygulamasını, döviz alım ve satım faaliyetinde bulunan yetkili müesseseler dahil olmak üzere ilgili mevzuat gereğince döviz alım-satım belgesi düzenleyebilen tüm mükellefler tarafından kağıt ortamda düzenlemekte olan Döviz Alım Belgesi ve Döviz Satım Belgesi’nin, elektronik ortamda düzenlenmesi, muhatabına talebi doğrultusunda elektronik veya kağıt ortamda iletilebilmesi, elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilebilmesine imkân veren uygulama olarak tanımlandı.
 • Ayrıca Tebliğ kapsamında e-Adisyon Uygulaması, e-Adisyon Uygulamasına Dâhil Olma, e-Adisyon Belgesinin Düzenlenmesi ve Belgede Bulunması Gereken Bilgiler, e-Adisyon Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu, e-Adisyon Uygulamasına Geçiş Süresi, Ceza Uygulaması, e-Belgelere İlişkin İptal/İtiraz, İhbar ve İhtarların Bildirilmesi hususlarında da düzenlemeler yapıldı.

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ’NDE BİRTAKIM DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 35) 16 Şubat 2021 tarihli 31397 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak, 01.03.2021 tarihinde yürürlüğe girdi. Tebliğ uyarınca;

 • Kısmi tevkifat uygulaması kapsamında KDV tevkifatı yapmak üzere sorumlu tutulabilecekler kapsamına sigorta ve reasürans şirketleri, sendikalar ve üst kuruluşları, vakıf üniversiteleri ve mobil elektronik haberleşme işletmecileri alındı.
 • Tebliğin;
  • (I/C-2.1.3.1/b) ayırımında sayılanlara (belirlenmiş alıcılar) karşı ifa edilen yapım işleri,
  • (I/C-2.1.3.1/a) ayırımında sayılanlara karşı (KDV mükellefleri) ifa edilen ve KDV dahil bedeli 5 milyon TL ve üzerinde olan yapım işleri ile bu yapım işleriyle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetlerinde, alıcılar tarafından (4/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır. Projenin genişlemesi, sözleşme bedelinin güncellenmesi ve benzeri nedenlerle iş bedelinin daha sonra 5 milyon TL’yi aşması halinde, bu durumun ortaya çıktığı tarihten itibaren tevkifat uygulanır.
 • Yapım İşleri ile Bu İşlerle Birlikte İfa Edilen Mühendislik-Mimarlık ve Etüt-Proje Hizmetlerinin kapsamının belirlendiği maddede yapılan değişiklik uyarınca, Alıcının, belirlenmiş alıcılar arasında yer almaması veya KDV mükelleflerine yapılan yapım işi bedelinin 5 milyon TL’nin altında olması halinde, ilk yüklenicinin ve alt yüklenicilerin bu kapsamdaki hizmetleri tevkifata tabi tutulmaz.
 • Belirlenmiş alıcılara karşı ifa edilen makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetlerinde alıcılar tarafından (7/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır.
 • KDV mükellefleri tarafından, 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlar, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, döner sermayeli kuruluşlar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları ile kalkınma ajanslarına ifa edilen ve Tebliğ’de özel olarak belirlenmeyen diğer bütün hizmet ifalarında söz konusu alıcılar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır.

RAFİNERİ VE PETROKİMYA TESİSLERİNDE ÜRETİLEREK İMALATTA KULLANILAN VE İMALATTA KULLANILMAK ÜZERE BU TESİSLERE TESLİM EDİLEN MALLARDA ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TUTARLARI BELİRLENDİ.

Rafineri ve Petrokimya Tesislerinde Üretilerek İmalatta Kullanılan ve İmalatta Kullanılmak Üzere Bu Tesislere Teslim Edilen Mallarda Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine Dair Karar (Karar Sayısı: 3559) 19 Şubat 2021 tarihli 31400 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak, 01.03.2021 tarihinde yürürlüğe girdi. Karar uyarınca;

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca verilen “Rafinerici Lisansı” kapsamında üretim faaliyetlerinde bulunan rafinerilerde veya “İşleme Lisansı” kapsamında üretim faaliyetlerinde bulunan petrokimya tesislerinde üretilen, Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listedeki malların; üretildiği tesislerde özel tüketim vergisine tabi olmayan malların imalinde kullanımı ile rafinerilerden petrokimya tesislerine, petrokimya tesislerinden rafinerilere, petrokimya tesislerinden diğer petrokimya tesislerine ve rafinerilerden diğer rafinerilere imalatta kullanılmak üzere tesliminde özel tüketim vergisi tutarı sıfıra indirildi.

2021 YILININ ÖZEL YIL OLARAK KUTLANMASINA İLİŞKİN KARARLAR

2021 YILININ HACI BEKTAŞ VELİ YILI OLARAK KUTLANMASI KARARLAŞTIRILDI.

2021 Yılının Hacı Bektaş Veli Yılı Olarak Kutlanması ile İlgili 2021/3 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi 12 Şubat 2021 tarihli 31393 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Genelge uyarınca; Hacı Bektaş Veli’nin vefatının 750. yılı olan 2021 yılı, UNESCO tarafından anma ve kutlama yıl dönümleri arasına alınması sebebiyle 2021 yılı boyunca yurt genelinde ve yurt dışında etkinlikler düzenlenmesine karar verildi. 2021 yılı boyunca yurt genelinde ve yurt dışında etkinlikler düzenlenmesine karar verildi. Söz konusu etkinliklerden Cumhurbaşkanlığınca belirlenecekler Cumhurbaşkanlığı himayesinde yapılabilecektir. Etkinliklere ilişkin logo, afiş, duyuru, davetiye, ilan ve benzeri belge ve görsel dokümanlar mezkûr Bakanlık tarafından ilgili kurumlarla birlikte belirlenecek kuramsal kimliğe uygun şekilde kullanılacaktır. Gerçekleştirilecek proje ve etkinliklere ait giderler ilgili kamu kuram ve kuruluşlarınca karşılanacaktır.

2021 YILININ AHÎ EVRAN YILI OLARAK KUTLANMASI KARARLAŞTIRILDI.

2021 Yılının Ahî Evran Yılı Olarak Kutlanması ile İlgili 2021/4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi 20 Şubat 2021 tarihli 31401 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Genelge uyarınca; Anadolu’da Ahilik teşkilâtının kurucusu, esnaf ve sanatkâr zümresinin piri olarak kabul edilen Ahî Evran’ın doğumunun 850. yılı olan 2021 yılı, UNESCO tarafından anma ve kutlama yıl dönümleri arasına alman Ahî Evran’ı ve yüzlerce yıldır bu topraklarda Ahîlik geleneğini yaşatmış tüm esnaf ve sanatkârlarımızı rahmetle yâd etmek; bilginin hikmetle, ticaretin ahlâkla buluştuğu Ahîlik müessesini dünya milletlerine en doğru şekilde anlatmak, bu kutsal emaneti sonraki nesillere aktarmak amacıyla 2021 yılı boyunca yurt genelinde ve yurt dışında etkinlikler düzenlenmesine karar verildi. Bu kapsamda düzenlenecek etkinlikler Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte yürütülecektir. Söz konusu etkinliklerden Cumhurbaşkanlığınca belirlenecekler Cumhurbaşkanlığı himayesinde yapılabilecektir. Etkinliklere ilişkin logo, afiş, duyuru, davetiye, ilan ve benzeri belge ve görsel dokümanlar mezkûr Bakanlık tarafından ilgili kurumlarla birlikte belirlenecek kuramsal kimliğe uygun şekilde kullanılacaktır. Gerçekleştirilecek proje ve etkinliklere ait giderler ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca karşılanacaktır.

SAĞLIK VE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATI KAPSAMINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLERİN FİYATLANDIRILMASINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3558) 19 Şubat 2021 tarihli 31400 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karar ile yapılan değişikliğe göre;

 • Beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak Türk Lirası cinsinden 1 (bir) Avro değeri, 2021 yılı için, bir önceki dönemde uygulanan 1 (bir) Avro değerinin %20 (yüzdeyirmi) fazlasını geçemeyecektir.
 • 19 Şubat 2021 tarihinde Fiyat Değerlendirme Komisyonu toplanacak ve Avro değerini ilân edecektir. İlân edilen Avro değeri, Komisyon kararının ilânından sonraki ilk gün geçerli olacaktır.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 24 Şubat 2021 tarihli 31405 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği’nin Ek-1 İşyeri Tehlike Sınıfları Listesinde yer alan “45.20.08” satırı aşağıdaki şekilde değiştirildi; aynı listede yer alan “20.20.12”, “56.10.06” ve “56.10.07” satırları yürürlükten kaldırıldı; “20.20.14” satırından sonra gelmek üzere “20.20.15” ve “20.20.16” satırları, “56.10.21” satırından sonra gelmek üzere “56.10.22” ve “56.10.23” satırları eklendi.

HABERLEŞME MEVZUATI KAPSAMINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

ELEKTRONİK KİMLİK BİLGİSİNİ HAİZ CİHAZLARIN KAYIT ALTINA ALINMASI KAPSAMINDA BİRTAKIM DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 20 Şubat 2021 tarihli 31401 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik ile;

 • Elektronik kimlik bilgisini haiz cihazların elektronik haberleşme hizmetinden faydalanabilmesi için kayıt altına alınmasına, kayıp, kaçak veya çalıntı cihazlara elektronik haberleşme hizmeti verilmesinin engellenmesine ve elektronik kimlik bilgisi başka cihazlara kopyalanan, bertaraf edilen, ihraç edilen, işletmeciler tarafından finansman borcu olduğu bildirilen veya uluslararası daimi veri dolaşımı hizmetinden yararlanan cihazlara ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.
 • Yönetmelik;
  1. İşletmecilerin kendi IMEI’leri üzerinden şebekelerinde hizmet sundukları elektronik kimlik bilgisini haiz cihazları,
  2. Uluslararası daimi veri dolaşım hizmeti alan elektronik kimlik bilgisini haiz ses haberleşmesi (ses çağrısı başlatma, ses çağrısı sonlandırma ve kısa mesaj başlatma) olmadan iletişim yapan cihazları,
  3. 112 araç içi acil çağrı sisteminde (e-Call) kullanılan elektronik kimlik bilgisini haiz cihazları,

kapsamaktadır.

 • Siyah liste; kaçak, kayıp, çalıntı, elektronik kimlik bilgisi değiştirilmiş ya da başka cihazlara kopyalanmış, bertaraf veya ihraç edildiği Kuruma bildirilmiş, uluslararası daimi veri dolaşım hizmeti aldığı veya Kurum kayıtlarında yer almadığı halde ülkemiz sınırları içerisinde kullanımda olduğu tespit edilmiş ve kesintisiz yedi yıl süreyle elektronik haberleşme şebekelerinden hizmet almamak suretiyle beyaz listeden çıkarılmış cihazlara ait IMEI numaralarından oluşur.
 • İşletmeciler, IMEI numarası siyah listede yer alan cihazın kullanıcısına IMEI numarasının siyah listede olduğuna dair kısa mesaj gönderir, kısa mesaj alma imkânı olmayan cihazın abonesini mümkün olan farklı iletişim yöntemleri ile bilgilendirir ve uluslararası daimi veri dolaşım hizmeti kapsamındaki cihazın kullanıcısının abonesi olduğu yabancı operatörü de bilgilendirir.
 • Yolcu beraberinde getirilen cihazın sahibi cihazının kayıt altına alınması için e-Devlet kapısı üzerinden başvuru yapamayan Yabancı Misyon Kimlik Kartı hamili kişiler Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Tebliğ’de belirtilen bilgi ve belgelerle birlikte işletmeci abone kayıt merkezine başvurur.
 • Yolcu beraberinde getirilen cihazların kayıt altına alınması başvuruları yolcunun yurda giriş tarihinden itibaren 365 gün içerisinde yapılır. Ancak bu süre; Kurum kayıtlarında olmadığı halde haberleşme hizmeti sunulan cihazların yüz yirmi günlük kullanım süresini değiştirmez.
 • Cihaza ait IMEI numarası veya numaraları, gerekli kontrollerden geçmesi halinde 3 takvim yılı süreyle eşleştirilmiş beyaz listeye alınır.
 • Cihazına ait IMEI numarası veya numaraları beyaz listede veya eşleştirilmiş beyaz listede bulunan ancak cihazı çalınan, yağmalanan, kaybolan veya her ne suretle olursa olsun rızası dışında elinden çıkan kişinin cihazının elektronik haberleşme şebekesinden hizmet almasını engellemek amacıyla adli mercie yapacağı müracaat üzerine cihaza ait IMEI numarası veya numaraları ilgili adli merci tarafından siyah listeye alınabilir. Adli merciin elektronik kimlik bilgisini haiz cihazın elektronik haberleşme bağlantısının açılması veya kesilmesine yönelik talebi üzerine cihaza ait IMEI numarası veya numaraları Kurum tarafından siyah listeye alınabilir veya siyah listeden çıkarılabilir.
 • Kurumun MCKS’sinde kayıtlı iken kesintisiz yedi yıl süreyle elektronik haberleşme şebekelerinden hizmet almadığı tespit edilen cihazlar siyah listeye alınır. 112 araç içi acil çağrı sisteminde (e-Call) kullanılan elektronik kimlik bilgisini haiz cihazlar, teknik imkanlar dâhilinde tespit edilebilmeleri halinde, bu kapsamda değerlendirilmez. Siyah listeye alınan cihazın tekrar kullanıma açılmasına ilişkin başvuru, IMEI numarasının son olarak kullanıldığı abone numarasının sahibi tarafından e-Devlet kapısı üzerinden yapılabilir. Başvurunun Kurum tarafından yapılan kontrollerden geçmesi halinde ilgili IMEI numarası beyaz listeye alınır. İthalatçı, beyaz listeye kaydettiği IMEI numaralarından işletmeciler tarafından finansman borcu bulunan cihaz olarak bildirilebilecek olanları MCKS’ye beyan eder.

İKAMET İZİN İŞLEMLERİ MEVZUATINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

İKAMET İZNİ BAŞVURULARIYLA İLGİLİ İŞ VE İŞLEMLERİ YÜRÜTMEK ÜZERE YETKİLENDİRİLECEK ARACI KURUMLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BELİRLENDİ.

İkamet İzni İşlemlerinin Yürütülmesine Dair Yetkili Aracı Kurumlar Yönetmeliği 6 Şubat 2021 tarihli 31387 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik ile, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu kapsamında yapılacak ikamet izni başvurularıyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere yetkilendirilecek aracı kurumların nitelikleri, yetkilendirilmesi, görev ve yükümlülükleri, denetlenmesi, hizmet bedeli, hizmet bedeli payının genel bütçeye aktarılması ile yetki belgesinin askıya alınması ve iptaline ilişkin usul ve esaslar düzenlendi. İkamet izni başvurularını alacak yetkili aracı kurum ya da kurumlarını İçişleri Bakanı belirleyecektir.

KARAYOLU, SİVİL HAVACILIK VE SAVUNMA MEVZUATI KAPSAMINDAKİ DÜZENLEMELER

GEÇİŞ ÜSTÜNLÜĞÜNE SAHİP ARAÇLARIN SÜRÜLMESİ SIRASINDA UYULACAK KURALLAR İLE IŞIKLI VE SESLİ UYARI İŞARETLERİNİN BU ARAÇLARDA KULLANIMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BELİRLENDİ.

Geçiş Üstünlüğüne Sahip Araçlar Hakkında Yönetmelik 2 Şubat 2021 tarihli 31383 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik ile geçiş üstünlüğüne sahip araçlar, bu araçların sürülmesi sırasında uyulacak kurallar ile ışıklı ve sesli uyarı işaretlerinin bu araçlarda kullanımına ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Görev ve hizmet gerekleri veya güvenlik nedenleriyle geçiş üstünlüğüne sahip araçlar aşağıdaki şekilde belirlendi:

 1. Organ, doku veya kan nakil araçları.
 2. Doğalgaz dağıtımından sorumlu kuruluşlarca kullanılan doğalgaz acil müdahale araçları.
 3. Yolun yapım ve bakımından sorumlu kuruluşlara ait kar ve buzla mücadele araçları ile acil müdahale gerektiren durumlarda görevli araçlar.
 4. Korunan ve koruyan araçlar.
 5.  Hükümlü veya tutuklu nakil araçları.
 6. Üstlenilen veya geçmişte ifa edilen görevin niteliği, önemi veya kişiye yönelik güvenlik riskleri değerlendirilerek Bakanlık Onayıyla belirlenen kişilerin kullanımında olan araçlar.

 

KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 2 Şubat 2021 tarihli 31383 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; geçiş üstünlüğüne sahip araçlar ile bunların sürülmesi hakkında uygulanacak esas, usul ve kurallara ilişkin 141. madde yürürlükten kaldırıldı.

SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN 2021 YILI TUTARLARI BELİRLENDİ.

2920 Sayılı Sivil Havacılık Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2021/1) 12 Şubat 2021 tarihli 31393 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Tebliğ ile; Sivil Havacılık Kanunu’nun 143. ve 144. maddelerinde yer alan para cezalarının 2021 yılında uygulanacak yeni miktarları belirlendi.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Tarafından Verilecek İdari Para Cezaları Hakkında Yönetmelikte Yer Alan İdari Para Cezalarının Yeniden Değerlendirilmesine İlişkin Tebliğ (2021/2) 12 Şubat 2021 tarihli 31393 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Tebliğ ile; Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Tarafından Verilecek İdari Para Cezaları Hakkında Yönetmelik’te yer alan idari para cezalarının 2021 yılında uygulanacak yeni miktarları belirlendi.

 

KİTLE İMHA SİLAHLARININ YAYILMASININ FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE İLİŞKİN KANUN’DA BİRTAKIM DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanunun Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 26 Şubat 2021 tarihli 31407 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik ile 7262 sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun’un uygulanmasına dair usul ve esaslar düzenlendi. Buna göre;

 • Yasaklanan işlem ve faaliyetler ile listelenen kişi, kuruluş, organizasyon ve deniz ulaşım araçlarına ilişkin Dışişleri Bakanlığı kanalıyla iletilen bilgiler, gecikmeksizin karar alınması için Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından ivedilikle Cumhurbaşkanlığına gönderilir.
 • Kamu kurum ve kuruluşları, Kanun’un 2. maddesinde belirtilen yasak işlem ve faaliyetlere ilişkin bilgi, belge ve bulgular ile değerlendirmelerini Denetim ve İş Birliği Komisyonuna bildirmekle yükümlüdür.
 • Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı söz konusu bildirim üzerine kendi veri tabanı ya da doğrudan erişim sağladığı veri tabanları ile edinilen görüş, bilgi ve belgeleri esas alarak ilgili kişi, kuruluş veya organizasyonların malvarlığının tespiti ile yasak işlem ve faaliyetlerin işlendiğine dair makul sebeplerin ortaya çıkarılmasına yönelik değerlendirmelerini içeren mali araştırma raporunu düzenler ve Denetim ve İş Birliği Komisyonuna sunar.
 • Yasak işlem ve faaliyetlerin gerçekleştirildiği hususunda makul sebeplerin varlığına istinaden Denetim ve İş Birliği Komisyonu;
  1. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 1718 (2006) sayılı kararında belirtilen organizasyonlar tarafından doğrudan veya dolaylı olarak kontrol edilen kişi veya kuruluşların ya da bunların adına veya hesabına hareket eden kişi veya kuruluşların Türkiye’deki malvarlığının dondurulmasını,
  2. Kişi ve kuruluşlar ile deniz ulaşım araçlarının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 1718 (2006) ve 2231 (2015) sayılı kararları gereğince oluşturulan listelere eklenmek üzere Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne teklif edilmesini,

Cumhurbaşkanına önerebilir.

 • Yönetmelik ile Denetim ve İş Birliği Komisyonu’nun görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esasları belirlenmiştir. Denetim ve İş Birliği Komisyonu, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanı’nın başkanlığında; Adalet Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Nükleer Düzenleme Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun en az başkan yardımcısı veya genel müdür düzeyinde olmak üzere bildireceği birer üyeden oluşur.
 • Denetim ve İş Birliği Komisyonu, başkan ve üyelerin en az dokuzunun katılımıyla yılda en az iki kez toplanır. Başkan ve üyeler görevde iken yerlerine başkalarını görevlendiremezler. Buna ek olarak Denetim ve İş Birliği Komisyonu, üyelerin en az dokuzunun oyu ile karar verir. Üyeler çekimser oy kullanamazlar.
 • Yönetmelik ile yasaklı işlem ve faaliyetler ile malvarlığının dondurulması kararlarının icrasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. Yasaklama ve malvarlığının dondurulması kararları ile bu kararların kaldırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı tarafından alınan kararlar Resmî Gazete’de yayımı ile birlikte hukuki sonuçlarını doğurur ve gereği için Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına iletilir.
 • Kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasından itibaren, karara aykırı olarak yapılan malvarlığının ortadan kaldırılmasına, tüketilmesine, dönüştürülmesine, transferine, devir ve temlik edilmesine veya sair tasarruflara yönelik her türlü işlem hükümsüzdür.
 • Dondurulmasına karar verilen malvarlığının mülkiyeti ilgili gerçek veya tüzel kişide kalmak üzere Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı’nın izniyle yönetilir.
 • Nezdinde malvarlığı bulunduran kişi, kurum ve kuruluşların dondurma kararına uygun hareket edip etmediği ve dondurulan malvarlığının yönetiminin ilgililerince Kanun hükümlerine uygun olarak yerine getirilip getirilmediği, gerektiğinde ilgili defter, belge ve kayıtlar üzerinde araştırma ve incelemelerde bulunmak suretiyle Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından denetlenir.
 • Denetlenen kişi, kurum ve kuruluşlar, denetim esnasında görevlilere uygun çalışma ortamını sağlamak da dâhil gerekli her türlü kolaylığı göstermek zorundadır.

 

ULUSAL MOBİL UYARI SİSTEMİNİN KURULMASI VE İŞLETİMİ KAPSAMINDA DÜZENLEMELER YAPILDI.

Ulusal Mobil Uyarı Sisteminin Kurulmasına ve İşletimine İlişkin Yönetmelik 26 Şubat 2021 tarihli 31407 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik ile afet, acil durumlar ile kamu düzenine, milli güvenliğe ve ulusal siber güvenliğe tehdit oluşturabilecek durumlarda kullanıcıların coğrafi olarak belirli bölgelerde uyarı bildirimleri almalarını sağlayan ulusal mobil uyarı sisteminin kurulması ve işletilmesine ilişkin hususlar belirlendi. Buna göre;

 • Afet ve acil durumlar ile kamu düzenine, milli güvenliğe ve ulusal siber güvenliğe tehdit oluşturabilecek durumlarda, tüm yurtta veya coğrafi olarak belirli bölgelerde bulunan kullanıcıların ve abonelerin, CMAS, SMS, CBS ve çağrı öncesi anonsu gibi uygun yöntemlerle uyarılmasını, gerekli önlemlerin zamanında ve etkin bir şekilde alınmasını ve koordinasyonun sağlanmasını teminen ulusal mobil uyarı sistemi kurulur.
 • Ulusal mobil uyarı sisteminin kurulması, işletimi ve kullanımı ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının iş birliği ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu koordinasyonunda gerçekleştirilir.
 • SMS ve çağrı öncesi anonsu yöntemiyle yapılan uyarı bildirimleri işletmecilerin kendi abonelerine yapılır.
 • İşletmeciler, ulusal mobil uyarı sistemi tarafından CMAS, CBS, SMS ve çağrı öncesi anonsu yöntemleri ile kendilerine gönderilen uyarı bildirimlerini, bu Yönetmelik’te belirtilen hususlara uygun şekilde, tanımlanmış süreler ve performans kriterleri dâhilinde, eksiksiz ve ücretsiz olarak gönderilmesini sağlayacak teknik altyapıyı kurmak ve işletmekle yükümlüdür.
 • İlgili kamu kurum ve kuruluşları ilgili mevzuatta yer alan yetkileri çerçevesinde görevleri kapsamındaki afet ve acil durumlar ile kamu düzenine, milli güvenliğe ve ulusal siber güvenliğe tehdit oluşturabilecek durumlara ilişkin uyarı bildirimlerini ulusal mobil uyarı sistemi üzerinden yapabilir.

KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ KAPSAMINDAKİ DÜZENLEMELER

ESNAF VE SANATKÂRLARDAN YAŞANAN SALGIN NEDENİYLE İŞLERİ VE/VEYA İŞLETMESİ ZARAR GÖRENLERİN, DÜŞÜK FAİZLİ KREDİLERDEN DOĞAN BORÇLARINDA DÜZENLEME YAPILDI.

Covid-19 Salgını Nedeniyle Zarar Gören Esnaf ve Sanatkârların, Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince Düşük Faizli Kredi Kullandırılmasına İlişkin Kararlar Kapsamındaki Kredi Borçlarının Ertelenmesine Dair Karar (Karar Sayısı: 3489) 4 Şubat 2021 tarihli 31385 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01.01.2021 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. Karar uyarınca, esnaf ve sanatkârlardan yaşanan salgın nedeniyle işleri ve/veya işletmesi zarar görenlerin. TESKOMB’a bağlı bölge birliklerine ortak olan ESKKK’lar kefaletiyle veya doğrudan Bankadan, 31 Aralık 2020 ve öncesi tarihlerde kullandıkları düşük faizli kredilerden doğan borçlarından, vadesinde/taksit vadesinde/hesap devresinde tahsil edilemeyip henüz tasfiye olunacak alacaklar kapsamına alınmayanlar ile 1 Ocak 2021-30 Haziran 2021 tarihleri arasında vadesi dolacak olup, bu Kararın yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla itfa edilmeyenler; başvuru şartı aranmaksızın vadesinde/taksit vadesinde/hesap devresinde ilgili mevzuatına göre faiz tahakkuk ettirilerek vade tarihinden/taksit vadesinden/hesap devresinden itibaren kredi itfa tablosunda belirlenen taksit sayısı değiştirilmeksizin kalan vadeye yayılmak suretiyle erteleneceği kararlaştırıldı.

 

ZORLAYICI SEBEP GEREKÇESİYLE KISA ÇALIŞMA UYGULANAN İŞYERLERİ İÇİN KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNİN SÜRESİ UZATILDI.

Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3556) 19 Şubat 2021 tarihli 31400 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karar uyarınca; İşsizlik Sigortası Kanunu’nun Geçici 23. maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde, yeni koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle 31.01.2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, İşsizlik Sigortası Kanunu’nun ek 2. maddesi kapsamındaki uzatma süresiyle sınırlı kalmaksızın 3317 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile uzatılan 2 aylık süreden sonra başlamak üzere 31.03.2021 tarihine kadar uzatıldı.