Ara
Close this search box.
Ara
Close this search box.

Aralık 21, 2023

Şubat 2020

İçindekiler;

VADELİ ELEKTRİK PİYASASI (“VEP”) İŞLETİM USUL VE ESASLARI KABUL EDİLMİŞTİR

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 05/12/2019 Tarihli ve 8965-2 Sayılı Kararı 2 Şubat 2020 Tarihli ve 31027 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olup; bu karar ile Vadeli Elektrik Piyasası (“VEP”) İşletim Usul ve Esasları kabul edilmiştir. Kabul edilen Usul ve Esasların amacı, vadeli elektrik kontratlarının Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi (EPİAŞ) bünyesinde güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı, adil ve rekabetçi bir ortamda işlem görmesine ilişkin hususları düzenlemek olup;  6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında Piyasa İşletmecisinin, merkezi uzlaştırma kuruluşunun ve piyasa katılımcılarının vadeli elektrik piyasasına dair hak ve yükümlülüklerine, vadeli elektrik piyasasında gerçekleştirilen işlemlere, kayıt ve uzlaştırma işlemlerine, teminat ve temerrüt yönetimi ile temerrüt garanti hesabına ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır. Bu karar ile kabul edilmiş olan Vadeli Elektrik Piyasası İşletim Usul ve Esasları 1/12/2020 tarihinde yürürlüğe girecektir.

SPOT BORU GAZI İTHALAT MİKTARI VE UYGULAMA YÖNTEMİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR (USUL VE ESASLAR) KAPSAMINDA 2020 GAZ YILI İÇİN YAPILMASI GEREKEN TALEP ÇAĞRILARINA İLİŞKİN HUSUSLAR BELİRLENMİŞTİR

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 13/02/2020 Tarihli ve 9175-4 Sayılı Kararı 15 Şubat 2020 Tarihli ve 31040 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olup; bu karar ile Spot Boru Gazı İthalat Miktarı ve Uygulama Yönteminin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar (Usul ve Esaslar) kapsamında 2020 Gaz Yılı için yapılması gereken talep çağrılarına ilişkin olarak;

 • Mart ayı için Aylık (A3) talep çağrısının (2020/3) Kurum internet sitesinde ilan edilmesini müteakip yapılacak talep toplama/yarışmanın 25 Şubat 2020 tarihinde Kurum tarafından işletilen elektronik platformda gerçekleştirilmesine,
 • Kararın ve karar ekinde yer alan talep çağrısı metninin onaylanmasına ve Kurum internet sitesinde ilan edilmesine,

karar verilmiştir.

FARKLILAŞTIRILMIŞ AKARYAKIT SATIŞI İLE İLGİLİ BİRTAKIM DÜZENLEMELER YAPILMIŞTIR

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 13/02/2020 Tarihli ve 9177 Sayılı Kararı 18 Şubat 2020 Tarihli ve 31043 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olup; bu karar ile farklılaştırılmış akaryakıt tanımına uygun akaryakıt satışı yapan dağıtıcı lisansı sahiplerinin en geç 01/03/2021 tarihine kadar durumlarını Karara uygun hale getirmekle yükümlü oldukları düzenlenmiştir. Bu tarihe kadar dağıtıcı lisansı sahipleri “İşaretleme ve Katkılama Bildirimi”ni Kuruma sunarak akaryakıtlara katkılama yapabilirler. Bu tarihe kadar talep edilen bilgi ve belgeleri Kuruma sunarak gerekli onayı almayan veya faaliyetlerini bu Karara uygun hale getirmeyen dağıtıcı lisansı sahiplerinin 01/03/2021 tarihinden sonra farklılaştırılmış akaryakıt satışı gerçekleştiremeyecekleri düzenlenmiştir.

ENERJİ PİYASASI BİLDİRİM SİSTEMİ KULLANIM TALİMATI’NIN EKLERİ DEĞİŞTİRİLMİŞTİR

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 13/02/2020 Tarihli ve 9185 Sayılı Kararı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 13/02/2020 Tarihli ve 9186 Sayılı Kararı ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 13/02/2020 Tarihli ve 9187 Sayılı Kararı 19 Şubat 2020 Tarihli ve 31044 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olup; bu kararlar ile Enerji Piyasası Bildirim Sistemi Kullanım Talimatı’nın Ek-1, Ek-2 ve Ek-3’ünde yer alan tablolar değiştirilmiştir.

DAĞITICILAR ARASI AKARYAKIT TİCARETİ HAKKINDA KARARDA BİRTAKIM DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/02/2020 Tarihli ve 9199 Sayılı Kararı 25 Şubat 2020 Tarihli ve 31050 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olup; bu karar ile Dağıtıcılar Arası Akaryakıt Ticareti Hakkında Karar’da birtakım değişiklikler yapılmıştır. Bu karar tahtında;

 • Lisanslı depolar, rafinerici ve dağıtıcı alt başlığında yer alan depolar, taşıma lisansı kapsamında yer alan araçlar ve iletim lisansı kapsamında yer alan boru hatları “Lisanslı Tesis” olarak tanımlanmıştır.
 • Dağıtıcılar arası akaryakıt ticareti kapsamında satış işlemi yapılabilmesi için izin başvurularının sonuçlandırılma süreleri 30 günden 60 güne çıkarılmıştır.
 • Kurumun başvurunun değerlendirmesi aşamasında başvuru sahibinden, izleme dönemi içerisindeki akaryakıt teminlerinin hangi lisanslı tesisten yapıldığına ilişkin bilgi talep edebileceği, teminlerini ispatlamayanların başvurusu reddedileceği düzenlenmiştir.
 • Satış miktarının hesaplanmasında, başvuru sahibinin bayilerine teslim miktarı ve serbest kullanıcılara yapılan teslimlerin esas alınacağı belirtilerek; Dağıtıcıların bayilerine teslim miktarı “1240 sayılı Petrol Piyasasında Dağıtıcı Lisansı Sahiplerinin Bayi Denetim Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kurul Kararı” kapsamında Kuruma gönderilen veriler ile hesaplanacağı düzenlenmiştir.

Dağıtıcılar arası akaryakıt ticaretine ilişkin kılavuz güncellenerek, söz konusu akaryakıt ticaretinin lisanslı tesisler haricinde yapılamayacağı düzenlenmiştir.

ORGANİZE TOPTAN DOĞAL GAZ SATIŞ PİYASASI İŞLETİM USUL VE ESASLARI (PUE)’NDA DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR İTHALAT LİSANSI SAHİBİ TÜZEL KİŞİLER İÇİN DEPOLAMA YÜKÜMLÜLÜK ORANI %2 OLARAK DEĞİŞTİRİLMİŞTİR

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 27/02/2020 Tarihli ve 9210, 9212, 9214, 9218 ve 9219 Sayılı Kararları 29 Şubat 2020 Tarihli ve 31054 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olup; bu kararlar ile;

 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 27/02/2020 Tarihli ve 9210 Sayılı Kararı bağlamında EPDK’nın 27/02/2020 tarihli toplantısında; 2020 yılına mahsus olmak üzere,
 • İthalat lisansı sahibi tüzel kişiler için 03/11/2016 tarihli ve 6574-7 sayılı Kurul Kararı ile belirlenen depolama yükümlülük oranının % 2 olarak uygulanmasına,
 • Dağıtım şirketlerine ve serbest tüketicilere satış yapan, toptan satış lisansı sahibi tüzel kişiler ile ithalat (Spot) lisansı sahibi tüzel kişiler için 03/11/2016 tarihli ve 6574-8 sayılı Kurul Kararı ile belirlenen depolama yükümlülük oranının % 0,5 olarak uygulanmasına,

karar verilmiştir.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 27/02/2020 Tarihli ve 9212 Sayılı Kararı bağlamında Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası İşletim Usul ve Esasları (PUE)’nda değişiklik yapılarak, 23.01.2020 tarihli ve 9138 sayılı Kurul Kararı’nın 16. maddesinin yürürlük tarihi 30.9.2020 olarak değiştirilmiştir.

ELEKTRİK ÜRETİM VE ELEKTRİK DEPOLAMA TESİSLERİ KABUL YÖNETMELİĞİ 1 NİSAN 2020 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİRMEK ÜZERE YAYIMLANMIŞTIR

Elektrik Üretim ve Elektrik Depolama Tesisleri Kabul Yönetmeliği 19 Şubat 2020 Tarihli ve 31044 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olup, 1 Nisan 2020 tarihinde yürürlüğe girecektir. Yönetmelik ile elektrik üretim ve elektrik depolama tesislerinin kabul işlemlerinin ilgili mevzuat ve standartlara uygun olarak yapılması, can, mal ve saha emniyeti sağlanarak söz konusu tesislerin iletim veya dağıtım şebekelerine uyumlu olarak bağlanması ile kabul işlemleri yetkisine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiş olup; Yönetmeliğin kapsamı olarak,

 • Yönetmelik, elektrik üretim ve elektrik depolama tesislerinin kabul süreçleri ile tesislerin işletme döneminde uyulması gereken hususlara ilişkin esasları kapsar.
 • Yönetmelik, 30/12/2014 tarihli ve 29221 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliği kapsamındaki elektrik üretim tesisleri ile elektrik depolama tesislerini kapsar.
 • Kamu kurum ve kuruluşlarınca yatırım programına alınarak yapılan ya da yaptırılan elektrik üretim ve elektrik depolama tesislerinin kabul işlemleri yürütülürken kamu kurum ve kuruluşları tarafından düzenlenen şartnameler, sözleşmeler, usul ve esaslar ile kamu ihale mevzuatı hükümleri öncelikli olarak uygulanır.
 • Herhangi bir tesisin Yönetmelik kapsamına girip girmeyeceği konusunda bir tereddüt ortaya çıkarsa Bakanlığın bu konuda vereceği karar geçerlidir.

şeklinde hükümleri düzenlenmiştir.

ELEKTRİK PİYASASI DENGELEME VE UZLAŞTIRMA YÖNETMELİĞİNDE BİRTAKIM DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR

Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 2 Şubat 2020 Tarihli ve 31027 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olup, 2 Şubat 2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik ile Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde birtakım değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Kısaca belirtmek gerekir ki, yönetmelikte “Gün öncesi dengeleme faaliyetleri” olarak belirtilen tüm hususlar “Gün öncesi piyasası faaliyetleri” olarak tadil edilmiştir. Yönetmeliğin “Tanımlar” başlıklı 4. maddesinde yer alan pek çok tanımda değişiklik yapılmıştır. Ayrıca Avans ödeme, Dengeleme mekanizması, Gün öncesi satış teklifleri, Gün öncesi alış teklifleri, Kesinleşmiş gün öncesi üretim/tüketim programı (KGÜP), Merkezi uzlaştırma kuruluşu, Merkezi uzlaştırma kuruluşu anlaşması, Merkezi uzlaştırma kuruluşu-katılımcı anlaşması, Nihai piyasa takas fiyatı (NPTF) vb. tanımlar da ilave edilmiştir.

HAM PETROL VE BAZI PETROL ÜRÜNLERİNİN KARAYOLU VEYA DEMİRYOLU İLE İTHALİ, İHRACI VE TRANSİTİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR

Ham Petrol ve Bazı Petrol Ürünlerinin Karayolu veya Demiryolu ile İthali, İhracı ve Transitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2120) 20 Şubat 2020 Tarihli ve 31045 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olup, 20 Şubat 2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir. İşbu Karar ile LPG ve 5015 sayılı Kanunun 2. maddesinde sayılan ham petrol ve akaryakıt ürünlerinin yanı sıra 20 tarife alt pozisyonunda yer alan asfaltın da Türkiye’den yabancı bir ülkeye, yabancı bir ülkeden Türkiye’ye veya Türkiye üzerinden üçüncü bir ülkeye karayolu veya demiryolu ile ithaline, ihracına veya transitine, 6. maddede belirtilen durumlar dışında izin verilmeyeceği düzenlenmiştir.

KURŞUNSUZ BENZİN VE MOTORİN İÇİN LİTRE BAŞINA ÖDENECEK VERGİ TUTARLARI YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR

Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2178) 29 Şubat 2020 Tarihli ve 31054 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olup, 29 Şubat 2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu karar ile 06.2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanun’da yer alan (I) sayılı listesinin A cetvelinde bazı mallara ilişkin özel tüketim vergisi tutarları belirlenmiştir. İşbu Karar’a göre; kurşunsuz benzin ve motorin için litre başına ödenecek vergi tutarları düzenlenmiştir.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ DESTEKLERİ HAKKINDA TEBLİĞ YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞTIR

Enerji Verimliliği Destekleri Hakkında Tebliğ (Sıra No: 2012/3)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ 12 Şubat 2020 Tarihli ve 31037 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olup, 12 Şubat 2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir. İşbu Tebliğe göre 3/7/2012 tarihli ve 28342 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Enerji Verimliliği Destekleri Hakkında Tebliğ (Sıra No: 2012/3) yürürlükten kaldırılmıştır.

CUMHURBAŞKANLIĞI TARFINDAN ÇEŞİTLİ ATAMA VE GÖREVLENDİRMELER YAPILMIŞTIR

atanmasına karar verilmiştir.

“KANUN YOLUNDAN VAZGEÇME” MÜESSESESİ İLE İLGİLİ BİR TAKIM HUSUSLAR AÇIKLANMIŞTIR

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 517) 20 Şubat 2020 Tarihli ve 31045 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olup, Tebliğ 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 20.02.2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Tebliğ’de özetle aşağıdaki hususlar düzenlenmiştir;

 • Vergi sistemimizde re’sen, ikmalen ve idarece yapılan vergi tarhiyatları ile kesilen vergi cezalarına ilişkin ihbarnamelerin tebliğ edilmesini müteakip mükellefler sahip oldukları yasal hakları çerçevesinde çeşitli mekanizmaları kullanabilmektedir. Bunlardan, uzlaşma ve cezada indirim müesseseleri yargılama sürecine gerek kalmaksızın durumun çözümlenmesini sağlayan idari mekanizmalar iken mükellefler bu tarhiyat ve cezalara dava açmak suretiyle ihtilafın yargı birimlerince çözümlenmesi yoluna da gidebilmektedir.
 • Söz konusu tarhiyat ve cezaların mükelleflerce yargı denetimine götürülmesi Anayasal ve kanuni bir hak olup, verilecek yargı kararına göre İdarece işlem yapılması da yine Anayasal ve kanuni bir gerekliliktir. Bununla birlikte, vergi yargısında istinaf ve temyiz yolu açık olan kararlar, bu kararlara karşı söz konusu kanun yollarının taraflarca kullanılması hâlinde kesin olma mahiyetini taşımamakta, yargılama süreci devam etmekte ve yargı mercilerince verilen kararlara göre nihai hâlini almaktadır.
 • Bugün gelinen noktada, yargılama sürecinin sonuçlanmasını beklemeksizin tarhiyat ve cezalara ilişkin uyuşmazlıkların yargılama aşamasında da çözümlenmesini ve böylece İdare ile mükellefler arasında tarhiyat ve cezalara ilişkin çözüm ve uyumu her aşamaya yaymayı sağlayacak bir müesseseye ihtiyaç duyulmuştur.
 • Bu anlamda, İdare ile mükellefler arasında vergi ve cezalara ilişkin olarak ortaya çıkan ihtilafların yargı aşamasında da mükelleflerin tercihlerine bağlı olarak sonlandırılması, yargı mercilerinin iş yüklerinin azaltılması ile uyuşmazlık konusu vergi ve cezaların müessese kapsamında tahakkuku ve tahsilinin sağlanması amacıyla 7/12/2019 tarihli ve 30971 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 27 nci maddesi ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 379 uncu maddesi başlığıyla birlikte yeniden düzenlenmek suretiyle vergi sistemimizde “Kanun yolundan vazgeçme” müessesesi ihdas edilmiştir.
 • Buna göre, özetle; vergi/ceza ihbarnamesine karşı süresinde açılan davalarda mükelleflerin, istinaf veya temyiz başvuru süresi içerisinde kanun yolundan vazgeçmeleri hâlinde, İdarece de ihtilaflar sürdürülmeyecek, verilen yargı kararının niteliğine göre vergi ve/veya cezalar indirimli olarak tahakkuk edecektir. Bu şekilde tahakkuk eden vergilerin ve/veya cezaların vergiye ilişkin gecikme faiziyle süresinde ödenmesi hâlinde ayrıca indirim uygulanacaktır.

Bu kapsamda konu Tebliğde mezkûr 379 uncu maddeye ilişkin açıklamalar yer almakta olup, uygulamaya yönelik usul ve esaslar belirlenmiştir.

GENEL AYDINLATMA YÖNETMELİĞİNDE VE TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR

 • Genel Aydınlatma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 6 Şubat 2020 Tarihli ve 31031 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olup, bu yönetmelik 6 Şubat 2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik kapsamında; TEDAŞ tarafından iletişim altyapısı bakımından yapılacak değerlendirmeler sonucunda OSOS kapsamına uygun olmadığı tespit edilen sayaçlar haricinde, genel aydınlatma sayaçlarının tamamının OSOS kapsamına alınması işleminin 31/12/2020 tarihine kadar tamamlanacağı düzenlenerek; Yönetmeliğin 18 inci maddesinin dördüncü fıkrasının 1/1/2021 tarihi itibariyle uygulanacağı belirtilmiştir.
 • Genel Aydınlatma Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 6 Şubat 2020 Tarihli ve 31031 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olup, bu tebliğ 6 Şubat 2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu tebliğ ile, Genel Aydınlatma Tebliğinin 18 inci maddesinin on ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TORBA KANUN YAYIMLANMIŞTIR

7221 Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 20 Şubat 2020 Tarihli ve 31045 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olup, Kanunun; 6 ncı maddesiyle 3194 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin sonuna eklenen paragrafın birinci cümlesi hükümleri 1 Temmuz 2020 tarihinde, Diğer hükümleri 20.02.2020 tarihinde yürürlüğe girecektir.

 

Bu Torba Kanun ile;

 • Coğrafi Bilgi Sistemlerine ilişkin olarak coğrafi verilerin toplanması, üretimi, paylaşımı ile mali ve cezai hükümler öngörülmüş olup, ayrıca;
 • 775 sayılı Gecekondu Kanunu,
 • 1164 sayılı Arsa Üretimi ve Değerlendirilmesi Hakkında Kanun,
 • 3194 sayılı İmar Kanunu,
 • 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu,
 • 3621 sayılı Kıyı Kanunu,
 • 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun,
 • 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu,
 • 5368 sayılı Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanun ve;
 • 5543 sayılı İskân Kanunu’nun

sair hükümlerinde bir takım değişiklik, revizyon ve yeni düzenlemeler ihdas edilmiştir.

Torba Kanuna göre, Ulusal Coğrafi Veri Sorumluluk Matrisinde yer alan coğrafi verilerin, Ulusal Coğrafi Veri Paylaşım Matrisine göre, kamu kurum ve kuruluşları arasında paylaşımı, erişimi ve kullanımı bedelsiz olacağı; Yerli-yabancı gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerin söz konusu coğrafi verileri toplayabilmesine, üretebilmesine, paylaşabilmesine ve satabilmesine yönelik düzenleme yapılacağı, bu düzenlemelere uyulmaması durumunda idari para cezası belirleneceği; kesinleşen planların kopyalarının Çevre ve Şehircilik Bakanlığına elektronik ortamda gönderileceği ve ilgili idaresi tarafından elektronik arşiv ortamına yükleneceği; böylelikle Bakanlığın taşra birimlerinin Mekansal Veri Arşiv Sistemi (MVAS) benzeri bir yapıya doküman yükleme yükü azaltılacağı düzenlenmiştir. Ayrıca planlar, plan değişiklikler ve plan revizyonları e-plan otomasyon sistemi üzerinden “plan işlem numarası” alacağı ve planların sayısal verileri bu ortamda toplanacağı; böylelikle plan verilerinin erişilebilirliğinin artırılması, kontrollü ve doğru şekilde izleme ve arşivleme işlemlerinin yapılması planlanmaktadır. Onaylanan imar planlarının hak sahipleri ve kamuoyunca haberdar olunması için ilgili muhtarlıklarda planın askıya çıkarıldığına dair ilan ile değişikliğin yapıldığı alanda da tabela ile bilgilendirme yapılacağı; kentsel tasarım projeleri, uygulama imar planlarıyla birlikte hazırlanabileceği, İmar planlarının ve imar uygulamalarının sürüncemede kalmaması, mülkiyet haklarının kısıtlanmaması ve idari işlemlerin istikrarının sağlanması amacıyla kesinleşmiş planlara ve parselasyon planlarına karşı kesinleşme tarihinden itibaren 5 yıl içinde dava açılabileceği; imar planlarında bina yükseklikleri serbest olarak belirlenemeyeceği; Büyükşehir belediyesi sınırlarının il sınırı olması nedeniyle mahalleye dönüşen ve nüfusu 5 binin altında kalan yerlerin, kırsal yerleşim özelliğinin devam edip etmediğine büyükşehir belediye meclisince karar verileceği; İmar uygulamalarının mahkeme kararıyla iptal edilmesi durumunda davaya konu parselin hak sahiplerine muvafakati alınmak kaydıyla uygulama sahası içinde idarece uygun bir yer tahsis edileceği, Verginin konusuna giren taşınmazların belirlenmesinde sadece 1319 sayılı Kanunun 29 uncu maddesine göre belirlenen bina vergi değerinin esas alınacağı, Mesken nitelikli tek taşınmazı olanlara ait taşınmazlar ile birden fazla mesken nitelikli taşınmaza sahip olanlara ait taşınmazlardan en düşük değere sahip bir taşınmazın vergiden muaf tutulacağı, Değerli konut vergisine tabi mesken nitelikli taşınmazlardan değeri 5.000.000.-TL’yi (beşmilyonTürkLirası) aşanların bu tutarı aşan kısmı üzerinden vergileme yapılacağı, Değerli konut vergisine ilişkin mükellefiyetin 2021 yılının başından itibaren başlayacağı,  Kanunun yayımı tarihinden önce Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenen değerlerin, değerli konut vergisinin uygulamasında dikkate alınmayacağı, şeklinde pek çok esaslı düzenleme ve değişiklik yapılmıştır.

ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMELERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK YAYIMLANMIŞTIR

Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmelik 22 Şubat 2020 Tarihli ve 31047 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olup, 22 Şubat 2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu Yönetmelik ile, 3194 sayılı İmar Kanunu’na göre yapılacak arazi ve arsa düzenlemesinin, nerelerde ve ne şekilde uygulanacağı ve bununla ilgili diğer kavram ve hususlara açıklık getirilmeye çalışılmış olup Yönetmelik belediye ve mücavir alan sınırları ile bu sınırlar dışında düzenlenmiş uygulama imar plânı alanları içindeki binalı veya binasız arazi ve arsa düzenlemelerini kapsayıcı olarak düzenlenmiştir.

PETROL PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR

Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 7 Şubat 2020 Tarihli ve 31032 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olup, 7 Şubat 2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik ile, atık madeni yağdan baz yağ üretim faaliyetinde bulunan madeni yağ lisansı sahibi olan kişilerin 1/7/2020 tarihine kadar üretim yetkinlik puanı en az % 55 olan kapasite raporunu kuruma ibraz etmekle yükümlü oldukları belirtilerek, 1/1/2020 tarihinden önce lisans alanların 31/12/2019 tarihinde yürürlükte olan ilgili mevzuatla belirlenen asgari ödenmiş sermayesini korumakla ve 1/7/2020 tarihine kadar yönetmelik ile belirtilen asgari ödenmiş sermayeyi [rafinerici lisansı için 150.000.000.-TL, iletim lisansı için 2.000.000.-TL, depolama lisansı için 3.000.000.-TL, işleme lisansı için 1.500.000.-TL, dağıtıcı lisansı için 20.000.000.-TL ve faaliyet konusu sadece madeni yağ olanlar hariç için 6.000.000.-TL] sağlamakla yükümlü oldukları düzenlenmiştir.

SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARI YENİDEN BELİRLENMİŞTİR

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Tarafından Verilecek İdari Para Cezaları Hakkında Yönetmelikte Yer Alan İdari Para Cezalarının Yeniden Değerlendirilmesine İlişkin Tebliğ (2020/2) 11 Şubat 2020 Tarihli ve 31036 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olup, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanarak 23/12/2019 tarihli ve 30987 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 512) uyarınca 2019 yılı için yeniden değerleme oranı % 22,58 (yirmiiki virgül ellisekiz) olarak tespit ve ilan edilmiş olduğundan, bu duruma binaen, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Tarafından Verilecek İdari Para Cezaları Hakkında Yönetmelik (SHY-İPC)’te yer alan idari para cezaları, yayımı tarihinden itibaren tebliğ ekinde belirtilen miktarlarda uygulanacağı şeklinde düzenlenmiştir.

TÜRK SİVİL HAVACILIK KANUNU UYARINCA VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARI YENİDEN BELİRLENMİŞTİR

2920 Sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2020/1) 11 Şubat 2020 Tarihli ve 31036 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olup, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanarak 23/12/2019 tarihli ve 30987 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 512) uyarınca 2019 yılı için yeniden değerleme oranı % 22,58 (yirmiiki virgül ellisekiz) olarak tespit ve ilan edilmiş olduğundan, bu duruma binaen, 2920 sayılı Kanunun 143 üncü ve 144 üncü maddelerinde yer alan para cezaları yayımı tarihinden itibaren tebliğ ekinde belirtilen miktarlarda uygulanacağı şeklinde düzenlenmiştir.

BANKALARCA TİCARİ MÜŞTERİLERDEN ALINABİLECEK ÜCRETLERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BELİRLENMİŞTİR

Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/4) 10 Şubat 2020 Tarihli ve 31035 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olup, 1 Mart 2020 tarihi itibari ile yürürlüğe girmiştir. Bu tebliğ ile bankaların ticari müşterileri ile gerçekleştireceği işlemlerde öngörülebilirliğin ve şeffaflığın artırılması, kavram ve terim birliğinin sağlanması ve aşırı ücretlendirmenin önlenmesi için, sunulan ürün veya hizmetler karşılığı alınabilecek ücretlerin tür ve nitelikleri ile azami miktar ya da oranlarını ve bunlara ilişkin usul ve esasları belirlenmiştir. Tebliğ, mali kuruluşlar hariç olmak üzere ticari müşterilere bankalarca sunulan ürün ve hizmetlerden alınabilecek ücretleri kapsamaktadır. Bankalar aracılığıyla kullandırılan Merkez Bankası kaynaklı reeskont ve avans kredilerine ilişkin alınabilecek ücretler bu Tebliğ kapsamı dışındadır. Münhasıran kıyı bankacılığı yapan bankalar, Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun çoğunluk hissesine sahip olduğu bankalar bu Tebliğ hükümlerine tabi değildir.

BANKALARDA MÜŞTERİ SIRRI DÖNEMİ BAŞLAMIŞTIR

7222 Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 25 Şubat 2020 Tarihli ve 31050 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olup, 25 Şubat 2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu kapsamda; 5411 sayılı Bankacılık Kanunu, 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu, ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da birtakım değişiklikler yapılmıştır. 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nda yapılan düzenleme ile;

 • Özellikle, Bankacılık faaliyetlerine özgü olarak bankalarda müşteri ilişkisi kurulduktan sonra oluşan gerçek ve tüzel kişilere ait veriler “müşteri sırrı” haline gelecektir. Diğer kanunların emredici hükümleri saklı kalmak kaydıyla, “müşteri sırrı” niteliğindeki bilgiler, sır saklama yükümlülüğünden istisna tutulan haller haricinde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca müşterinin açık rızası alınsa bile kendisinden gelen bir talep ya da talimat olmaksızın yurt içindeki ve yurt dışındaki üçüncü kişilerle paylaşılamayacak ve bunlara aktarılamayacaktır.
 • BDDK, ekonomik güvenliğe ilişkin yapacağı değerlendirme neticesinde, “müşteri sırrı” ya da “banka sırrı” niteliğinde olan her türlü verinin, yurt dışındaki üçüncü kişilerle paylaşılmasını ya da bunlara aktarılmasını yasaklamaya, ayrıca bankaların faaliyetlerini yürütmede kullandıkları bilgi sistemleri ve bunların yedeklerinin yurt içinde bulundurulması hususunda karar almaya yetkili olacaktır.
 • Sır saklama yükümlülüğünden istisna tutulan hallerde yapılacak paylaşımlar da dahil olmak üzere “müşteri sırrı” ve “banka sırrı” niteliğindeki bilgiler, sadece belirtilen amaçlarla sınırlı olmak ve ölçülülük ilkesine uygun olarak bu amaçların gerektirdiği kadar veriyi içermek kaydıyla paylaşılabilecektir.
 • Bankalar tarafından finansal piyasalarda yapay arz, talep veya döviz kuru dahil fiyat oluşumunu sağlamak amaçlı işlem ve uygulamaların yapılması, internet ortamı dahil farklı araçlarla gerçeğe aykırı veya yanıltıcı bilgilerin yayılması, tasarruf sahiplerinin gerçeğe aykırı veya yanıltıcı şekilde yönlendirilmesi ya da bu amaçları sağlamaya yönelik benzer işlem ve uygulamaların yapılması finansal piyasalarda manipülasyon ve yanıltıcı işlemler olarak kabul edilecek olup, bu kapsama giren işlem ve uygulamalar BDDK tarafından belirlenerek Resmi Gazete’de yayımlanacaktır.
 • Bankacılık sisteminin geneli için belirlenen standart oran ve sınırların kalkınma ve yatırım bankaları için farklılaştırılması konusunda BDDK yetkili olacaktır.
 • Kalkınma ve yatırım bankalarının taşınır, taşınmaz mal ve hizmet bedellerinin ödenmesi suretiyle veya kar, zarar ortaklığı yatırımları, taşınmaz, ekipman veya emtia temini, mal karşılığı vesaikin finansmanı, ortak yatırımların kanun uygulamasında kredi sayılması sağlanarak, değişen koşullar altında yeni finansman yöntemlerinin oluşması halinde bu yöntemlerin de kredi sayılabilmesi için BDDK’ye yetki verilmektedir.

Bir banka ile bankanın nitelikli pay sahipleri, banka yönetim kurulu üyeleri, genel müdürü, genel müdür yardımcıları ile başka unvanlarla istihdam edilseler dahi yetki ve görevleri itibarıyla bunlara denk veya daha üst konumlarda görev yapan yöneticileri ile bunların eş ve çocukları, birlikte, tek başına, doğrudan ya da dolaylı olarak kontrol ettikleri ya da sınırsız sorumlulukla katıldıkları veya yönetim kurulu üyesi ya da genel müdürü oldukları ortaklıklar, bankanın dahil olduğu risk grubunu oluşturacağı düzenlenmiştir.

BANKALARIN KREDİ VERME İŞLEMLERİ VE MEVDUAT KABULÜNDE UYGULAYACAKLARI FAİZ ORANLARI İLE KATILMA HESAPLARINDA UYGULAYACAKLARI KÂR VE ZARARA KATILMA ORANLARI BELİRLENMİŞTİR

Mevduat ve Kredi Faiz Oranları ve Katılma Hesapları Kâr ve Zarara Katılma Oranları Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/3) 10 Şubat 2020 Tarihli ve 31035 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olup, 1 Mart 2020 tarihi itibari ile yürürlüğe girmiştir. Tebliğ ile bankaların kredi verme işlemleri ve mevduat kabulünde uygulayacakları faiz oranları ile katılma hesaplarında uygulayacakları kâr ve zarara katılma oranlarına ilişkin esas ve şartları belirlenmiştir.

SATIŞ SONRASI HİZMETLER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR

Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 12 Şubat 2020 Tarihli ve 31037 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olup, 1 Temmuz 2020 tarihi itibari ile yürürlüğe girecektir. Yönetmelik ile belirtilen diğer hususların yanı sıra özellikle,

 • Satış sonrası hizmet yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi dolmadan yenilenmesi zorunlu hale getirilmiştir.
 • Satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi başvurusunda bildirilen servislerde değişiklik olması durumunda bu değişikliğin 30 (otuz) gün içerisinde Bakanlığa bildirilmesi zorunlu hale getirilmiştir.
 • Tanıtma ve kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanımlar hariç olmak üzere, yetkili servis istasyonlarının garanti süresi içerisinde tüketicilerden nakliye, posta, kargo veya servis elemanlarının ulaşım gideri gibi herhangi bir ücret talep edemeyeceği düzenlenmiştir.
 • Satış sonrası hizmetlere ilişkin olarak tüketicilerin iletişime geçebilmesi için üretici veya ithalatçı tarafından bir telefon hattı tahsis edilmesi durumunda, bu hat ile ilgili olarak üretici veya ithalatçı olağan ücret tarifesinden daha yüksek bir tarife seçemeyeceği düzenlenmiştir.

Üretici veya ithalatçıların, Yönetmelik ekinde yer alan listede belirlenenden daha fazla kurulan servisler dâhil olmak üzere tüm yetkili servis istasyonu bilgilerini Bakanlık tarafından oluşturulan Servis Bilgi Sistemine ilişkin internet sitesine 30 (otuz) gün içerisinde doğru ve eksiksiz bir şekilde girmesi ve servis bilgilerinde değişiklik olması durumunda bu bilgileri güncellemesi zorunluluğu getirilmiştir.

TEŞEKKÜLÜN MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATINCA KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (G) BENDİNE GÖRE İSTİSNAYA TABİ YURT İÇİNDEN VE YURT DIŞINDAN YAPILACAK KAMU İHALE KURUMU TARAFINDAN ONAYLANMIŞ ANA FAALİYETİNE İLİŞKİN İSTİSNA LİSTELERİNDE YER ALAN MAL VE HİZMET ALIMLARI İLE DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARINDA UYGULANACAK İŞ VE İŞLEMLERLE İLGİLİ USUL VE ESASLAR DÜZENLENMİŞTİR

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketinin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (g) Bendi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik 13 Şubat 2020 Tarihli ve 31038 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olup, 13 Şubat 2020 tarihi itibari ile yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik ile, Teşekkülün 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında yapacağı mal ve hizmet alımları ihalelerinde uygulanacak usul ve esasları belirlenmiştir.

TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI HAKKINDA KARARDA BİRTAKIM DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR

Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2151) 25 Şubat 2020 Tarihli ve 31050 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olup, 25 Şubat 2020 tarihi itibari ile yürürlüğe girmiştir. Bu Karar ile;

 • Transfer fiyatlandırmasında, ilişkinin doğrudan veya dolaylı olarak ortaklık kanalıyla oluştuğu durumlarda, örtülü kazanç dağıtımı kapsamında değerlendirme yapılması için, en az %10 oranında ortaklık, oy veya kâr payı hakkının olması şartı aranacağı ve ilişkili kişiler açısından bu oranların topluca dikkate alınacağı yönündeki kanuni düzenleme Karar’a yansıtılmıştır.
 • Peşin fiyatlandırma anlaşmalarına ilişkin süre beş yıla çıkartılmış, anlaşmanın yenilenmesi talebi ile ilgili olarak mükellefin İdareye başvuru süresinin ise mevcut anlaşmanın bitiminden 6 ay öncesine kadar yapılabilmesi sağlanmıştır.
 • Transfer fiyatlandırmasına ilişkin belgelendirme yükümlülüğünün kapsamına genel rapor ve ülke bazlı rapor dokümanı dahil edilmiş, bu kapsamda belirli şartları sağlayan mükelleflere yıllık transfer fiyatlandırması raporunun yanı sıra genel rapor ve ülke bazlı rapor düzenleme zorunluluğu getirilmiştir.