Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Makaleler

Kategoriler

Arşiv

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kasım 19, 2020

Sosyal Ağ Sağlayıcı İçin Öngörülen Yükümlülük ve Sorumluluklar ile Bu Yükümlülüklere Aksi Davranış Halinde Karşılaşılabilecek Yaptırımlar

Medya ve Eğlence Hukuku
Okunma Süresi: 9 dakika

Giriş

İşbu Bilgi Notu’nda; 5651 sayılı Kanun ve BTK’nın Usul ve Esaslar’ı kapsamında getirilen düzenlemeler çerçevesinde sosyal ağ sağlayıcı için öngörülen yükümlülük ve sorumluluklar ile bu yükümlülüklere aksi davranış halinde karşılaşılabilecek yaptırımlara ve konu ile ilgili olarak sıkça sorulmakta olan sorulara ilişkin hukuki değerlendirmelere yer verilmiştir.

 

I.        GENEL OLARAK

5651 sayılı Kanun’un 2. maddesinde göre sosyal ağ sağlayıcı, sosyal etkileşim amacıyla kullanıcıların internet ortamında metin, görüntü, ses, konum gibi içerikleri oluşturmalarına, görüntülemelerine veya paylaşmalarına imkân sağlayan gerçek veya tüzel kişileri ifade etmektedir.

 

Ayrıca, 5651 sayılı Kanun’a eklenen “Ek-Madde 4” ile Türkiye’den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurtiçi ve yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılarının yükümlükleri, sorumlulukları ve bunlara aykırılık halinde karşılaşacakları yaptırımlar düzenlenmiştir.

 

Usul ve Esaslar’da ise, Türkiye’den günlük erişimi bir milyondan fazla olan yurt içi veya yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcıya ilişkin hükümler yer almaktadır.

 

Belirtmek isteriz ki, sosyal ağ sağlayıcıya dair hükümler, Türk Hukuku’na 1 Ekim 2020 tarihi itibari ile girmiştir. Dolayısıyla söz konusu düzenleme, Türk mevzuatı ve uygulaması açısından son derece yenidir ve uygulama açısından halen bir açıklık söz konu değildir.

 

Sosyal Ağ Sağlayıcıya ilişkin yükümlülükler, sorumluluklar, yaptırımlar ile sıkça sorulan soru ve cevaplar aşağıda başlıklar halinde bilgilerinize sunulmaktadır.

 

II.        SOSYAL AĞ SAĞLAYICILARIN YÜKÜMLÜLÜK VE SORUMLULUKLARI

5651 sayılı Kanun’a eklenen “Ek-Madde 4” gereğince, Türkiye’den günlük erişimi bir milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcıları, aşağıdaki yükümlülük ve sorumlulukları haizdir.

 

1.      Temsilci Belirleme ve Bildirme Yükümlülüğü:

BTK, Erişim Sağlayıcıları Birliği (“ESB”), adli veya idari makamlarca gönderilecek tebligat, bildirim veya taleplerin gereğinin yerine getirilmesi ve kişiler tarafından 5651 sayılı Kanunu kapsamında yapılacak başvuruların cevaplandırılması ve 5651 sayılı Kanunu kapsamındaki diğer yükümlülüklerin yerine getirilmesini temin için yetkili en az bir kişinin Türkiye’de temsilci olarak belirlenmesi ve bu kişinin iletişim bilgilerine (Türkiye’deki tebligata yarar adresi, e-posta adresi ve var ise Kayıtlı elektronik posta adresi) kolayca görülebilecek ve doğrudan erişilebilecek şekilde internet sitesinde yer verilmesi gerekmektedir. Ayrıca Temsilci veya temsilcilerin iletişim bilgilerinde değişiklik olması durumunda bu değişikliklere derhal internet sitesinde yer verilmelidir.

Sosyal ağ sağlayıcı, temsilci veya temsilcilerin kimlik, unvan ve iletişim bilgilerini BTK’ya bildirmekle yükümlüdür. Bildirilen bilgilerde değişiklik olması durumunda, bu değişiklikler derhal ve en geç 24 (yirmidört) saat içinde BTK’ya bildirilmelidir.

Temsilci veya temsilciler, gerçek veya tüzel kişi olabilir. Temsilcinin gerçek kişi olması halinde Türk vatandaşı olması zorunludur. Tüzel kişi olarak belirlenen temsilci veya temsilcilerin; Türkiye’de kurulmuş ve Türk mevzuatına göre tüzel kişiliğini kazanmış olması, gerçek kişi olarak belirlenen temsilci veya temsilcilerin Türk vatandaşı olması zorunludur.

2.      İçerik Kaldırma Taleplerine Cevap Yükümlülüğü:

Kişilik haklarını ve özel hayatın gizliliğini ihlal eden içeriklerin kaldırılmasına yönelik iletilen taleplerin en geç 48 (kırksekiz) saat içerisinde olumlu ya da olumsuz cevap verilmesi gerekmektedir. Talebe olumsuz cevap verilmesi halinde, bu kararın gerekçesinin sunulması zorunludur. Sosyal ağ sağlayıcı, kişiler tarafından yapılacak başvuruların kolaylıkla alınabilmesi ile başvurunun Türkçe dil seçeneği kullanılarak yapılabilmesini sağlar. Türkçe yapılan başvuruların Türkçe cevaplanması zorunludur. Bu yükümlülüğün yerine getirilmesi için çalışmaların 1 Ocak 2021 tarihine kadar tamamlanması gerekmektedir.

3.      6 (Altı) Aylık Dönemler Halinde Rapor Hazırlama ve BTK’ya Bildirme Yükümlülüğü:

Sosyal ağ sağlayıcı, kendisine bildirilen içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararlarının uygulanmasına ve başvurulara ilişkin istatistiksel ve kategorik bilgileri içeren Türkçe hazırlanmış raporları 6 (altı) aylık dönemlerle BTK’ya bildirmelidir. Söz konusu başvurulara ilişkin rapor, kişisel verilerden arındırılmak suretiyle sosyal ağ sağlayıcının kendi internet sitesinde de yayımlanmalıdır. Sosyal ağ sağlayıcının 2021 yılının Haziran ayında ilk raporu hazırlayarak BTK’ya bildirmesi ve internet sitesinde yayınlaması gerekmektedir.

4.      Veri Lokalizasyonu Yükümlülüğü:

Yurtiçi veya yurtdışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılarının, Türkiye’deki kullanıcı verilerini Türkiye’de barındırma yönünde gerekli tedbirleri alması gerekmektedir. Bu yükümlülüğün uygulanmasında temel kullanıcı bilgileri ile BTK tarafından bildirilebilecek hususlara ilişkin verilerin Türkiye’de barındırılması yönünde gerekli tedbirlerin alınmasına öncelik verilmelidir. Bu kapsamında alınan tedbirlere ilişkin olarak her raporlama döneminde BTK tarafından bildirilen hususları da kapsayacak şekilde BTK’ya bilgi verilmelidir.

5.      İçerik Kaldırma / Erişim Engelleme Talepleri İçin 24 (Yirmidört) Saatlik Aksiyon Süresi Yükümlülüğü:

Hukuka aykırılığı hâkim veya mahkeme kararı ile tespit edilen içeriğin sosyal ağ sağlayıcıya bildirilmesi durumunda, 24 (yirmidört) saat içinde kararın gereğini yerine getirmekle yükümlüdür. Bildirime rağmen yirmi dört saat içinde içeriği çıkarmayan veya erişimi engellemeyen sosyal ağ sağlayıcı, doğan zararların tazmin edilmesinden sorumludur. Bu hukuki sorumluluğun işletilmesi için içerik sağlayıcının sorumluluğuna gidilmesi veya içerik sağlayıcıya dava açılması ile sosyal ağ sağlayıcının Türkiye’den günlük erişiminin bir milyondan fazla olması şartı aranmamaktadır.

III.        YAPTIRIMLAR

Yukarıda “II.” no.lu başlık altında ifade edilmiş olan sosyal ağ sağlayıcı için düzenlenen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde birtakım yaptırımlar öngörülmüştür. Bu yaptırımlar, kolay bir şekilde anlaşılması için aşağıda tablo halinde bilgilerinize sunulmuştur.

SORUMLU İLGİLİ

YÜKÜMLÜLÜK

YAPTIRIMLAR
Türkiye’den günlük erişim sayısı 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılar Temsilci Belirleme ve Bildirme 1. aşama: Yazılı bildirim ve 30 (otuz) gün süre sonrasında yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde 10 milyon TL idari para cezası

2. aşama: 1. aşamada belirtilen yükümlülüğün 30 (otuz) gün süre sonrasında yerine getirilmemesi halinde 30 milyon TL idari para cezası daha.

3. aşama: 2. aşamada belirtilen yükümlülüğün 30 (otuz) gün süre sonrasında yerine getirilmemesi halinde Reklam yasağı

4. aşama: 3. aşamada belirtilen yükümlülüğün 3 (üç) ay içerisinde getirilmemesi halinde internet trafiği bant genişliğinin %50 oranında daraltılması

5. aşama: Başvurunun kabulüne ilişkin hâkim kararının uygulanmasından itibaren 30 (otuz) gün içinde temsilci belirlenmesine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmemesi hâlinde internet trafiği bant genişliğinin %90 oranına kadar daraltılması

(Ek Madde 4/2)

 

Türkiye’den günlük erişim sayısı 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılar İçerik Kaldırma Taleplerine Cevap 5 milyon TL idari para cezası

(Ek Madde 4/6)

Türkiye’den günlük erişim sayısı 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılar 6 (Altı) Aylık Dönemler Halinde Rapor Hazırlama ve BTK’ya Bildirme 10 milyon TL idari para cezası

(Ek Madde 4/6)

Türkiye’den günlük erişim sayısı 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılar Veri Lokalizasyonu Düzenlenmemiştir.
Tüm sosyal ağ sağlayıcılar İçerik Kaldırma / Erişim Engelleme Talepleri İçin 24 (Yirmidört) Saatlik Aksiyon Kişilerin bu sebeple uğradıkları zararların tazmini

(Ek Madde 4/8)

 

Ayrıca önemle belirtmek isteriz ki;

  • Yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcı hakkında 8 ve 8/A maddeleri kapsamında verilecek olan idari para cezaları 1 milyon Türk Lirası olarak verilir.
  • Yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcı hakkında Kanunun 8 inci ve 9 uncu maddeleri kapsamında verilecek olan adli para cezaları 50.000 (ellibin) gün olarak verilir.

 

  • İdari para cezasını gerektiren ihlallerin 1 (bir) yıl içinde her bir tekrarında cezalar bir kat artırılarak uygulanır.

Sosyal ağ sağlayıcı günlük erişim sayısının 1 milyonun altına düşmesi halinde BTK’ya başvurabilir ve BTK tarafından yapılacak inceleme sonucunda sosyal ağ sağlayıcının kapsam dışı kaldığı kendisine bildirilir.

IV.        SOSYAL AĞ SAĞLAYICI DÜZENLEMELERİ İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLAR

Sosyal Ağ Sağlayıcılarının Yükümlülükleri Nelerdir?

Yukarıda “II.” no.lu başlık altında ifade edildiği üzere, Temsilci Belirleme ve Bildirme Yükümlülüğü, İçerik Kaldırma Taleplerine Cevap Yükümlülüğü, 6 (Altı) Aylık Dönemler Halinde Rapor Hazırlama ve BTK’ya Bildirme Yükümlülüğü, Veri Lokalizasyonu Yükümlülüğü ve İçerik Kaldırma / Erişim Engelleme Talepleri İçin 24 (yirmidört) Saatlik Aksiyon Süresi Yükümlülüğü olarak temelde 5 (beş) yükümlülük şeklindedir.

 

2.      En Geç 48 (kırksekiz) Saat İçerisinde Yanıtlanması Gereken İçerik Kaldırma Talepleri Hangi Sebeplerle Reddedilebilir ve Sonuçları Nelerdir? Özel Hayatın Gizliliği ve Kişilik Hakları Nelerdir?

Kişilik haklarını ve özel hayatın gizliliğini ihlal eden içeriklerin kaldırılmasına yönelik iletilen taleplerin en geç 48 (kırksekiz) saat içerisinde olumlu ya da olumsuz cevap verilmesi gerekmektedir. Talebe olumsuz cevap verilmesi halinde, bu kararın gerekçesinin sunulması zorunludur. Sosyal ağ sağlayıcı, kişiler tarafından yapılacak başvuruların kolaylıkla alınabilmesi ile başvurunun Türkçe dil seçeneği kullanılarak yapılabilmesini sağlar. Türkçe yapılan başvuruların Türkçe cevaplanması zorunludur. Bu yükümlülüğün yerine getirilmesi için çalışmaların 1 Ocak 2021 tarihine kadar tamamlanması gerekmektedir.

Belirtmek gerekir ki kişilik hakkı ve özel hayatın gizliliği kişi bazında oldukça sübjektif bir husus olduğundan, gerekçenin somut delillerle desteklenmesi bu yükümlülüğün ihlali neticesinde yaptırım ile karşılaşılmasının önüne geçebileceği kanaatindeyiz.

Kişilik Hakları: Kişinin toplum içindeki saygınlığını ve kişiliğini serbestçe geliştirmesini temin eden varlıkların tümü üzerindeki hak, kişiyi var eden, diğer kişilerden farklılığını temin eden bütün değerler üzerindeki hak şeklide hem bedensel bütünlüğü hem de ruhsal bütünlüğü kapsayan bir hak olarak tanımlamak mümkündür. Bu haklar kişiliğe bağlı, dokunulmaz, devredilemez ve vazgeçilemez haklardır. Kişilik hakları hakaret, iftira, küfür, tehdit veya kişinin adı, soyadı, nitelikleriyle (dış görünüşü, konuşma bozuklukları, ses tonu vs.) dalga geçilmesi gibi toplum içerisinde bir kişinin saygınlığını zedeleyen tüm olay ve olguların varlığı halinde ihlal edilmektedir. Bu kapsamda ilgili mevzuat uyarınca kişilik hakkının ihlaline yönelik somut bir kriter bulunmamakta olduğundan kişilik hakkı ihlalleri kişi bazlı olarak değerlendirilecektir. Örneğin, bir kimse için dış görünüşü ile ilgili yapılan yorumlar kişinin kişilik hakkını ihlal teşkil etmezken bir başkası için bu durum kişilik hakkı ihlali teşkil edebilir.

Özel Hayatın Gizliliği: Özel hayatın gizliliği, kişinin toplum içerisinde sağlıklı bir birey olarak var olması için korunan bir hukuki değerdir. T.C. Anayasasına göre, Herkes, özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bu hak; kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar. Kişisel veriler, ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilir.  Özel hayatın gizliliğini ihlal suçu, kişinin başkaları tarafından bilinmesini istemediği hayatının özel alanlarına girilmesini cezalandırarak bireye hukuki güvenlik sağlar. Bilgisayar, cep telefonu, tablet gibi bilişim sistemi araçları kullanılarak internet üzerinden işlenen özel hayatın gizliliğini ihlal suçu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 134/2. maddesi gereği suçun nitelikli hali olarak düzenlenmiştir.

Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz. Özel hayatın gizliliğini ihlal suçu ile özel hayata müdahale edilmesine karşı bireyin korunmasını amaçlayarak düzenlenmiştir. Örneğin,

  • Kişilerin özel hayatına ilişkin görüntü veya seslerin,
  • Kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaların,
  • Bir kişinin katıldığı katıldığı aleni olmayan bir söyleşinin,
  • Kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaların kaydedilmesi suretiyle elde edilen verilerin,
  • Kişisel verilerin,

hukuka aykırı olarak kaydedilmesi, ifşa edilmesi, sosyal ağlar üzerinden alenileştirilmesi özel hayatın gizliliğini ihlal suçunu oluşturur.

İçerik kaldırma taleplerinin reddi için, yukarıda belirtilen kişilik hakkı ihlalinin ve özel hayatın gizliliğinin her somut olay bazından detaylı olarak değerlendirilmesi ve söz konusu içeriğin bu ihlalleri oluşturmadığına kanaat edilir ise, gerekçeli olarak bu hususun açıklanması sureti ile reddedilmesi mümkündür. Nitekim, Sosyal ağ sağlayıcı tarafından içeriğin kaldırılmasına ilişkin başvuruların cevaplanması BTK’nın da denetimine tabi olacağından, BTK aşağıdaki unsurları mutlak surette aramaktadır:

(a) Sosyal ağ sağlayıcının yükümlülüğünü etkin bir şekilde yerine getirmek için gerekli sistemleri kurup kurmaması,

(b) Sosyal ağ sağlayıcının belirli kişilere veya kurumlara düzenli olarak olumsuz cevap vermesi,

(c) Bu Usul ve Esaslar’da belirlenen süreye sistematik olarak aykırı davranması,

(ç) Başvurulara verilen olumsuz cevapların gerekçesiz olması,

hususları göz önünde bulundurulur.

 

Bu yükümlülüğün sosyal ağ sağlayıcı tarafından yerine getirilmemesi halinde Beş Milyon Türk Lirası idari para cezası verilmektedir.

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, içeriğin kaldırılmasına ilişkin başvurular kapsamında öncelikle hiçbir başvuru yanıtsız bırakılmamalıdır. Eğer ki başvuru kabul edilir ise, en geç 48 (kırksekiz) saat içerisinde olumlu yanıt verilerek söz konusu içerik kaldırılmalıdır. Eğer ki başvuru reddedilir ise, en geç 48 (kırksekiz) saat içerisinde somut olaya özgü etkili gerekçelerin hukukçular eşliğinde oluşturulması ve başvuru sahibine iletilmesi son derece önem arz etmektedir. Burada gerekçelerde, özellikle içeriğin başvuran kişinin kişilik hakkını ya da özel hayatını ihlal edip etmediği hukuki sınırlar çerçevesinde belirtilmelidir.

 

3.      Sosyal Ağlar, Türk Hükümetinden Bir Talep Aldıklarında Mahkeme Kararı İsteyebilir Mi?

Sosyal ağlar ile ilgili olarak T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu yetkilendirilmiş olup, BTK, sosyal ağ sağlayıcıya ya da Türkiye’deki temsilcisine yazılı bir Kurum Kararı olmaksızın herhangi bir yaptırım uygulayamaz. Bu her zaman mahkeme kararını gerektirmez. Bazen yazılı bir tebligat yolu ile olur. Bu sebeple her talep mahkeme kararına tabi olmayabilir.

 

4.      Sosyal Ağlar Açıklama Talep Edebilir mi?

Sosyal ağlar ile ilgili olarak T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu yetkilendirilmiş olup, BTK, sosyal ağ sağlayıcıya ya da Türkiye’deki temsilcisine yazılı bir Kurum Kararı olmaksızın herhangi bir yaptırım uygulayamaz. Henüz sosyal ağ saylayıcının BTK ya da mahkeme tarafından verilen kararlara karşı itiraz hakkının olup olmadığı hususunda net bir hüküm ya da düzenleme yoktur. Ancak her halükarda Türk Hukuku’nun izin verdiği genel kaideler uygulanacaktır.

 

5.      Talepte Mahkeme Emri İletilmezse, Ancak Belirtmişse, Sosyal Ağ Mahkeme Kararının Sağlanmasını İsteyebilir Mi?

Henüz uygulaması çok yenidir. Ancak mahkeme kararı olduğu müddetçe bu karara uyulması gerekir. Bu kararın da söz konusu bildirim ekinde iletileceği kanaatindeyiz. Aksi takdirde dayanağı olmayan bir içeriğin sosyal ağdan kaldırılmasının talep edilmesi mümkün değildir.

 

6.   24 ve 48 Saatlik Süreler Nelerdir?

Kişilik haklarını ve özel hayatın gizliliğini ihlal eden içeriklerin kaldırılmasına yönelik iletilen taleplerin en geç 48 (kırksekiz) saat içerisinde olumlu ya da olumsuz cevap verilmesi gerekmektedir. Bu 48 (kırksekiz) saatlik süre, kişinin iradi olarak doğrudan sosyal ağ sağlayıcıya başvurması halidir.

Hukuka aykırılığı hâkim veya mahkeme kararı ile tespit edilen içeriğin sosyal ağ sağlayıcıya bildirilmesi durumunda, 24 (yirmidört) saat içinde kararın gereğini yerine getirmekle yükümlüdür. Bildirime rağmen yirmi dört saat içinde içeriği çıkarmayan veya erişimi engellemeyen sosyal ağ sağlayıcı, doğan zararların tazmin edilmesinden sorumludur. Bu 24 (yirmidört) saatlik süre ise, kişinin iradi olarak doğrudan sosyal ağ sağlayıcıya başvurması hali değildir. Doğrudan bir mahkeme kararının sosyal ağ sağlayıcıya bildirilmesi halini gösterir. Bu durumda süre daha kısadır.

 

V.        SONUÇ

5651 sayılı Kanun’un 2. maddesinde göre sosyal ağ sağlayıcı, sosyal etkileşim amacıyla kullanıcıların internet ortamında metin, görüntü, ses, konum gibi içerikleri oluşturmalarına, görüntülemelerine veya paylaşmalarına imkân sağlayan gerçek veya tüzel kişileri ifade etmektedir. Ayrıca, 5651 sayılı Kanun’a eklenen “Ek-Madde 4” ile Türkiye’den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurtiçi ve yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılarının yükümlükleri, sorumlulukları ve bunlara aykırılık halinde karşılaşacakları yaptırımlar düzenlenmiştir. Usul ve Esaslar’da ise, Türkiye’den günlük erişimi bir milyondan fazla olan yurt içi veya yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcıya ilişkin hükümler yer almaktadır. Belirtmek isteriz ki, sosyal ağ sağlayıcıya dair hükümler, Türk Hukuku’na 1 Ekim 2020 tarihi itibari ile girmiştir. Dolayısıyla söz konusu düzenleme, Türk mevzuatı ve uygulaması açısından son derece yenidir ve uygulama açısından halen bir açıklık söz konu değildir.

 

Yine de Türkiye’den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurtiçi ve yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcıları için getirilen pek çok yükümlülük ve yaptırımlar söz konusudur. , Türkiye’den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurtiçi ve yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcıları için getirilen yükümlülükler; Temsilci Belirleme ve Bildirme Yükümlülüğü, İçerik Kaldırma Taleplerine Cevap Yükümlülüğü, 6 (Altı) Aylık Dönemler Halinde Rapor Hazırlama ve BTK’ya Bildirme Yükümlülüğü, Veri Lokalizasyonu Yükümlülüğü ve İçerik Kaldırma / Erişim Engelleme Talepleri İçin 24 (yirmidört) Saatlik Aksiyon Süresi Yükümlülüğü olarak temelde 5 (beş) yükümlülük şeklindedir.

 

İşbu Bilgi Notu ile 5651 sayılı Kanun, Usul ve Esaslar ile ilgili sair Türk mevzuatı gözetilmek sureti ile Sosyal Ağ Sağlayıcıya ilişkin yükümlülükler, sorumluluklar, yaptırımlar ile sıkça sorulan soru ve cevaplar başlıklar halinde bilgilerinize sunulmuştur.

 

İşbu Bilgi Notu, sizlere bilgi ve faydalı olması amacı ile bağlayıcı nitelik taşımaksızın tavsiye maksadında hazırlanmıştır. İşbu bilgi notu Türkiye Cumhuriyeti yasal düzenlemeleri esas alınarak takdir edilmiş olup, herhangi bir hukuki kesin geçerlilik içermemektedir. Bilgi için antedimizde yer alan irtibat bilgilerimizden bizler ile her zaman iletişime geçebilirsiniz.

 

Saygılarımızla,

Kılınç Hukuk & Danışmanlık

Medya ve Eğlence Hukuku
Kılınç Hukuk & Danışmanlık, reklam, internet ve medya endüstrisindeki çok çeşitli oyunculara hukuki hizmetler sunmaktadır...

DAHA FAZLA MAKALELER SAYFASINA DÖN
@