Ara
Close this search box.
Ara
Close this search box.

,

Aralık 21, 2023

Sermaye Yatırımı ile İstisnai Vatandaşlık Edinimine ilişkin Uygulama Usul ve Esasları

19 Eylül 2018 tarihli 30540 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren “Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına ilişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarında sabit sermaye yatırımı gerçekleştirdiği Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca tespit edilen yabancı uyruklu şahıslara İçişleri Bakanlığı’nın teklifi ve Cumhurbaşkanı’nın Kararı ile vatandaşlık verilebileceği hususu karar altına alınmıştır. Anılan Yönetmeliğe istinaden yabancı gerçek kişilerin vatandaşlık başvuruları aşağıda yer alan usul ve esaslar çerçevesinde değerlendirilecektir.

Başvuru ve Değerlendirme Süreci

500.000 ABD Doları veya karşılığı döviz tutarında sabit sermaye yatırımına istinaden vatandaşlık talebinde bulunacak yabancı gerçek kişiler aşağıda yer alan belgeler ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na yazılı başvuruda bulunur.

Başvuru sahibi tarafından imzalanmış başvuru dilekçesi ekinde;

   • Eksiksiz olarak doldurulmuş EK-1’de yer alan yatırım bilgi formu
   • Pasaportun kimlik bilgilerini içeren sayfalarının ve varsa ikamet belgesinin fotokopisi
   • Başvuran kişinin imza beyannamesi
   • Vekil aracılığıyla başvurması durumunda vekaletname örneği
   • Başvuruya mesnet teşkil eden sabit sermaye yatırımı bir tüzel kişilik vasıtasıyla gerçekleştirilmiş ise, söz konusu sabit sermaye yatırımını gerçekleştiren tüzel kişiliğe ait ortaklık yapısı ve sermaye tutarını gösterir Ticaret Sicil Gazetesi örneği
   • Şirketin sabit sermaye yatırımı tutarını tespit etmeye yönelik Ek-2’de bir örneği yer alan YMM onaylı özel amaçlı rapor (Rapor özellikle sabit yatırım tutarının belirlenmesine yönelik olup, şirketin ödenmiş sermayesinin de sabit yatırım ile orantılı bir düzeyde olması gerekmektedir)
   • Noter huzurunda düzenlenmiş taahhütname (Ek-3)

1- Sabit sermaye yatırımı mal ve hizmet üretimine yönelik arsa, bina, makine ve teçhizat gibi yatırım unsurlarını içermelidir. Sadece gayrimenkul ve/veya taşıt araçları alınması sabit sermaye yatırımı tanımı kapsamında istisnai vatandaşlık başvurusu hakkı doğurmamakla birlikte bu harcamalar yatırım ile doğrudan ilişkili olduğu durumda değerlendirilmektedir.

   • Döviz tevdiat hesabı dekontu ve bu meblağın yatırımcı adına TL’ye çevrildiğini gösterir banka dekontu
   • Yeminli Mali Müşavir faaliyet belgesi veya Bağımsız Denetim Kuruluşu Belgesi
   • Yabancı yatırımcının şirketin mevcut ortaklarından pay devri veya hisse alımı aracılığıyla ortak olması uygun görülmemektedir. Ancak ortak olunacak şirketin sermaye artışı yapması, yabancı yatırımcının sermaye artışına katılması, artan sermayeyi nakden karşılayarak ödenmiş sermayeye eklendiğinin tevsik edilmesi durumunda talep değerlendirilecektir. Sermaye artışı yoluyla ortak olunması durumunda yabancı yatırımcının sabit sermaye payının hesaplanmasında şirkette edindiği pay oranı esas alınacaktır. Yabancı yatırımcının sermaye artışına katıldığı meblağa ek olarak, şirketin YMM raporu ile tevsik edilen sabit yatırım miktarındaki payının da başvuru tarihi itibariyle 500,000 ABD Doları’nın üzerinde olması gerekmektedir.
   • Bakanlık, yatırımların kendine has nitelikleri ve özel durumlarını dikkate alarak ek bilgi ve belge talebinde bulunabilir.

2- Başvurunun, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca gerekli şartları taşıdığının tespit edilmesi durumunda başvuru sahibine, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ile Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne uygunluk tespit yazısı gönderilecektir. Eksik bilgi ve belge ile yapılan başvurular için başvuru sahibine yapılacak olan yazılı bildirim tarihini takip eden 1 aylık sürede eksik bilgi ve belgeleri tamamlayamayan başvurular işlemden kaldırılır.

Açıklamalar

 1. Yabancı yatırımcının halka açık olmayan bir şirketi tamamen satın alması veya belirli bir oranda ortak olması durumunda; yabancı yatırımcının satın aldığı ortaklık payına tekabül eden orana karşılık gelen sabit sermaye meblağının en az 500.000 ABD Doları veya karşılığı döviz olması gerekmektedir. Yatırım kalemleri içerisinde doğrudan yatırımın faaliyet alanı ile ilgili olmayan gayrimenkul ile taşıt araçları (araç kiralama faaliyetleri dahil olmak üzere) sabit yatırım hesabına dahil edilmeyecektir.
 2. Sabit sermaye yatırımı yaparak vatandaşlığı almaya hak kazanan gerçek kişiler uygunluk belgesi düzenlenmesini müteakiben şirketteki paylarını en az üç yıl boyunca bir başka gerçek ya da tüzel kişiye devredemezler. Gerek yeni yatırım, gerekse de sermaye artışına iştirak şeklinde ortaklık gerçekleştiği durumlarda, vatandaşlık alınması amacıyla edinilen payların en az 3 yıl boyunca devredilmemesi şartının şirket ana sözleşmesinde yer alması ve değişikliğin yayımlandığı Ticaret Sicil Gazetesi’nin ibraz edilmesi gerekmektedir.
 3. Bakanlık başvuruyu müteakiben yatırım tespiti için yerinde denetim yapabilir, uygunluk belgesi düzenlendikten sonra yatırımın fiili durumunu incelemek amacıyla önceden haber vermeksizin yerinde inceleme yapabilir. Firma yetkilileri inceleme sırasında firmadan talep edilen bilgi ve belgeleri Bakanlık tarafından görevlendirilen heyete vermekle mükelleftir.
 4. Sahte ve muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge ile başvuruda bulunduğu idare tarafından tespit edilen başvuru sahiplerinin vatandaşlık işlemlerine ilişkin süreci durdurulur. Vatandaşlığı kazanmış kişilerle ilgili söz konusu tespitler ile sabit sermaye yatırımının üç yıldan önce devredildiği ve asgari tutarın altında kalındığı durumlar İçişleri Bakanlığına bildirilir. Sahte ve muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge ile başvuruda bulunan kişilerin ileri bir tarihte yapacakları başvurular ilgili şartları karşılaması durumunda dahi dikkate alınmaz.

Yazarlar

Mert Sönmüş

Mert Sönmüş

Danışman Avukat