Ara
Close this search box.
Ara
Close this search box.

,

Aralık 21, 2023

Reklam Yapım Sözleşmelerine Genel Bakış

Gelişen ekonomi ve ürün çeşitliğinin meydana getirdiği rekabet ortamında farklı mecraların da ortaya çıkması ile önem kazanan reklam kavramına ilişkin olarak işbu çalışmamızda “reklam” unsurunun meydana getirilmesi bakımından önem arz eden reklam yapım sözleşmeleri ele alınacaktır.

1.      Sözleşme’nin Tanımı ve Niteliği

Reklam yapım sözleşmesi, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu (“TBK”) tahtında açık bir tanımlaması bulunmamakla doktrinde yer alan açıklamalar baz alındığında reklam yapım sözleşmeleri, Reklam Veren ile Reklam Ajansı arasında akdedilen, reklam ajansının bir reklam içeriği hazırlama ya da bir reklam kampanyası planlama, bu reklam içeriğinin ya da kampanyasının yayınlanmasını sağlama ve reklam üzerindeki fikrî hakları devretme borcunu üstlendiği, reklam verenin de buna mukabil ücret ödeme borcu altına girdiği hukukî ilişki olarak tanımlanabilir.

TBK’da ayrı bir sözleşme türü olarak yer almadığından hizmet verme ve eser meydana getirme unsurları göz önünde bulundurulduğunda karma sözleşme niteliğinde olduğu ve bu bağlamda TBK’nın ilgili hükümleri uygun düştüğü ölçüde uygulama alanı bulacaktır.

2.      Sözleşme’nin Tarafları

 Sözleşme’nin asli tarafları Reklam Veren ile Reklam Ajansı olup bazı durumlarda reklamda rol olacak kişiler, teknik danışmanlar ve iş birliği içinde bulunulan firmalar da taraf olarak sözleşmede yer alabilmektedir.

3.      Sözleşme’nin Özellikleri

 Reklam yapma sözleşmesinin unsurlarından önce reklam kavramının unsurlarına aşağıda dikkat çekmek isteriz:

 • Bir Mesajın Bulunması
 • Belirli Bir Vâsıtanın Kullanılması
 • Reklam Verenin Belli Olması
 • Reklam Yapma İradesinin Varlığı
 • Reklamın Ücret Karşılığı Yapılması

 

Yukarıdaki unsurlar ele alındığında, bir reklam yapma sözleşmesinin öncelikli özelliğinin bu unsurları içerek şekilde bir reklam yapma taahhüdünün yer almasıdır. Ayrıca bu doğrultuda reklam yapma sözleşmesinin iki tarafa da borç yükleyen ve ivazlı bir sözleşme olduğu da söylenebilecektir. Taraflar arasındaki ticari ilişkiye tabi olarak aralarındaki sözleşmesel ilişki ani edimli veya sürekli edimli niteliği de taşıyabilir.

4.      Taraflar Hak ve Yükümlülükleri

Reklam Ajansının Reklam Verene olan borçları aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

  • Reklam İçeriğini Hazırlama Borcu
  • Reklamın Bir Mecrada Yayınlanmasını Sağlama Borcu
  • Reklam Ajansının Özen ve Sadakat Borcu
  • Reklam Ajansının Teslim Borcu
  • Reklam Üzerindeki Mali Hakların Devrinin Taahhüt Edilmesi

Reklam Verenin Reklam Ajansına olan borçları ise aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

  • Bedel Ödeme Borcu
  • Mali Hakların Bizzat Reklam Veren Tarafından Kullanılması Borcu
  • Reklam Ajansı ile Birlikte İş birliği Yapma Borcu

Tüm bu hususlar ışığında, reklam yapma sözleşmesinin karma sözleşme türü olarak içeriğinde eser sözleşmesi niteliğini de taşımasından dolayı reklam ajansının söz konusu “eser”deki ayıp unsurlarına yönelik olarak TBK anlamında sorumluluğu bulunmaktadır. Diğer bir anlatımla reklamın herhangi bir şekilde ayıplı olması halinde reklam veren TBK’ya tabi olarak aşağıdaki haklara sahip olacaktır:

  • Sözleşmeden Dönme Hakkı
  • Bedelin İndirilmesi Hakkı
  • Reklamdaki Ayıbın Giderilmesini İsteme Hakkı
  • Tazminat İsteme Hakkı

5.      Sözleşmenin Sona Ermesi

 Karma sözleşme niteliğindeki reklam yapım sözleşmeleri, aşağıdaki durumlarda sona ermektedir:

 • Tarafların yazılı olarak anlaşması ile
 • Tarafların sözleşme konusu tüm yükümlülüklerini yerine getirmeleri üzerine sözleşme konusunun ortadan kalkması ile
 • Reklam veren tarafından ayıp durumunda dönme hakkının kullanılması ile
 • Taraflarca tazminat verilmek suretiyle tek taraflı feshedilerek
 • Sözleşme konusunun imkansız hale gelmesi ile (örneğin reklam konusu ürünün değişen bir mevzuat uyarınca reklam yasağı kapsamına alınması)

6.      Sonuç

Reklam ve medya sektöründe sözleşmesel anlamda ticari ilişkilerin kurulması bakımından ilk olarak değerlendirilebilecek reklam yapım sözleşmeleri, her ne kadar uygulamada standart sözleşmeler üzerinden devam etse de gelişen koşullar ve yukarıdaki hususlar dahilinde her bir olaya özgü hazırlanmalıdır.

Yazarlar

Gülenay Kavcar

Gülenay Kavcar

Demet Akçaalan

Demet Özkahraman

Kıdemli Avukat