Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Makaleler

Kategoriler

Arşiv

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Ekim 8, 2019

PAYA DAYALI KİTLE FONLAMASI TEBLİĞİ (III – 35/A.1)

Sermaye Piyasaları Hukuku
Okunma Süresi: 3 dakika

Değerli Müvekkillerimiz ve İş Ortaklarımız;

Paya Dayalı Kitle Fonlaması Tebliği (“Tebliğ”) 3 Ekim 2019 tarihli ve 30907 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Paya dayalı kitle fonlaması en temel anlamda pay karşılığında kitle fonlama platformları aracılığıyla halktan para toplanmasını ifade etmektedir. Tebliğ, paya dayalı kitle fonlamasına, kitle fonlama platformlarının Sermaye Piyasası Kurulu (“Kurul”) listesine alınmalarına ve faaliyetlerine, paya dayalı kitle fonlaması yoluyla halktan para toplanmasına ve toplanan fonların ilan edilen amacına uygun olarak kullanıldığının kontrolü ve denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir.

Tebliğ, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 35/A ve 99 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmış olup; Herhangi bir pay karşılığı olmaksızın kitle fonlama platformları aracılığıyla ödül veya bağış karşılığında fon toplanması faaliyetleri Tebliğ kapsamı dışında tutulmuştur.

Kitle fonlama platformlarının Tebliğ hükümleri çerçevesinde faaliyette bulunabilmeleri Kurul tarafından listeye alınmaları gerekmekte olup; bu çerçevede Tebliğ içeriğinde,

 • Listeye alınma,
 • Platform ortakları ve yönetim kurulu üyelerinde aranacak şartlar
 • Dışarıdan hizmet alımı ve kapsamı
 • Platformun ortaklık yapısı değişiklikleri
 • Yatırım komitesi ve;
 • Listeden çıkma

hususları ile;

 • Platformların faaliyetlerine,
 • Platform üyeliğine ve kampanya sürecine ve;
 • Fon kullanım yerlerine ve girişim şirketlerine

ilişkin esaslar düzenlenmiştir.

Platformların Kurul tarafından listeye alınabilmesi için aranan koşullar Tebliğ’de aşağıdaki şekilde belirtilmiştir;

 1. Anonim ortaklık olması,
 2. Asgari 1.000.000 Türk Lirası olan sermayesinin tamamının nakden ödenmiş olması ve ödenmiş sermayesi ile özsermayesinin bu tutardan az olmaması,
 3. Paylarının tamamının nama yazılı olması,
 4. Ticaret unvanında “Kitle Fonlama Platformu” ibaresinin bulunması,
 5. Esas sözleşmesinin Tebliğ’de yer alan hükümlere uygun olması ve esas sözleşmesinin faaliyetlere ilişkin maddesinde platformun münhasıran kitle fonlaması faaliyetinde bulunacağının belirtilmesi,
 6. Ortaklarının ve yönetim kurulu üyelerinin Tebliğ’in 6. maddesinde belirtilen şartları sağlaması,
 7. Yönetim kurulunun asgari olarak 3 kişiden oluşması,
 8. Tebliğ’de nitelikleri belirlenen bir yatırım komitesini oluşturmuş olması,
 9. İç kontrol ve risk yönetim sistemi ile muhasebe ve operasyon birimini oluşturmuş olması,
 10. Kurulun bilgi sistemleri yönetimi düzenlemelerinde dar yetkili aracı kurumlar için öngörülen bilgi sistemleri altyapısını oluşturarak faaliyete geçirmiş olması,
 11. Belge, kayıt ve muhasebe işlemlerini yürütecek sorumlu birimde yeterli sayıda personeli istihdam etmiş olması,
 12. Paya dayalı kitle fonlaması faaliyetinin operasyonel işlemlerini yerine getirmeyi teminen MKK ve emanet yetkilisi ile sözleşme imzalaması ve bilgi işlem sistemleri ile teknolojik altyapısını bu kuruluşların belirlediği esaslar çerçevesinde uyumlaştırması,
 13. Üyelerin, girişim şirketi yetkilileri ve/veya girişimci ile elektronik ortamda iletişim kurabilecekleri altyapıyı platform nezdinde oluşturması,
 14. Kendi personeli arasında, personeli ile hizmet verdiği kişiler arasında ya da hizmet verdiği kişilerin kendileri arasında çıkabilecek çıkar çatışmalarını tanımlaması, çıkar çatışmalarının önlenmesi için alınabilecek tedbirleri ve çıkar çatışmalarının önlenememesi durumunda izlenecek prosedürleri içeren yazılı çıkar çatışması politikası oluşturması ve bu politikayı yönetim kurulu kararına bağlaması.

Platformların gerçekleştiremeyecekleri faaliyetler Tebliğ’de aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir;

 • Katılım bankalarının tabi olduğu mevzuatta yer alan özel hükümler saklı kalmak kaydıyla kitle fonlama platformları, faiz veya her ne ad altında olursa olsun bir ivaz karşılığı veya rehin almak suretiyle kredi veya ödünç para verme işlerine aracılık edemezler ve paya dayalı kitle fonlaması dışında herhangi bir sermaye piyasası aracı karşılığında kitle fonlaması faaliyeti yürütemezler.
 • Platformlar gayrimenkul ve gayrimenkule dayalı hakların alım satımı ve gayrimenkul projelerinin geliştirilmesi ile girişim şirketlerine iştirak edilmesine yönelik kitle fonlaması faaliyeti yürütemezler.
 • Platformlar yurt dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişilere yönelik Türkiye’de yerleşik kişilerden fon toplanması amacıyla kitle fonlaması faaliyeti yürütemezler.
 • Platformlar girişim şirketi veya projelere ilişkin yatırımcılara yönelik olarak yatırım tavsiyesi niteliğindeki değerlendirme, analiz ve yorumlarda bulunamazlar.
 • Platformlar, girişim şirketini veya kampanya süreci tamamlanmamış projeleri tanıtmaya yönelik basılı ya da elektronik ortamda paylaşılan tanıtıcı bilgiler ile platforma veya kampanya sayfasına yönlendirme yapan tanıtımlar hariç olmak üzere kampanyası yürütülen girişim şirketlerine veya projelere ait ticari ürün ve/veya hizmetlerin reklamlarını yayımlayamazlar.
 • Geniş yetkili aracı kurumlar hariç platformlar paylara ilişkin olarak ikincil piyasa işlemlerine aracılık edemezler[1].

Sorumluluklar kapsamında ise belirtmek gerekir ki; Tebliğ’de platformlar için öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesinden platformun yönetim kurulu üyeleri, yatırım komitesi için öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesinden yatırım komitesi üyeleri ile platformun yönetim kurulu üyeleri, girişim şirketleri için öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesinden ise girişim şirketinin yönetim kurulu üyeleri sorumlu tutulmuştur.

İlgili Tebliğ’in tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

İşbu Bilgi Notu, sizlere bilgi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin sorularınızla ilgili olarak ve bilgi için antedimizde yer alan irtibat bilgilerimizden bizler ile her zaman iletişime geçebilirsiniz.

Saygılarımızla,

Kılınç Hukuk & Danışmanlık

 

[1] Platformların internet siteleri üzerinden üyelerin kendi aralarında iletişim kurmalarına imkan tanınması bu hükme aykırılık teşkil etmez.

Sermaye Piyasaları
Sermaye Piyasaları departmanında yer alan ekibimiz; Kılınç Hukuk & Danışmanlık müvekkilleri arasında yer alan, yatırım kuruluşları -aracı kurumlar, bankalar, halka açık şirketler, fonlar...

DAHA FAZLA MAKALELER SAYFASINA DÖN
@