Ara
Close this search box.
Ara
Close this search box.

Aralık 21, 2023

Ocak 2021

ELEKTRİK PİYASASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

ELEKTRİK PİYASASINDA ÖNLİSANS VEYA LİSANSLARA KONU ÜRETİM TESİSLERİNİN SANTRAL SAHALARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR’DA ÖNLİSANSI MÜTEAKİP ÜRETİM LİSANSI BAŞVURULARINDA SANTRAL SAHASININ UYUMLAŞTIRILMASINA İLİŞKİN YÜRÜRLÜK TARİHİ 1 TEMMUZ 2021 OLARAK DEĞİŞTİRİLDİ.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 14/01/2021 Tarihli 9971 sayılı Kararı 16 Ocak 2021 tarihli 31366 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

9971 sayılı Kurul Kararı uyarınca; 06.2020 tarihli ve 31166 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasasında Önlisans veya Lisanslara Konu Üretim Tesislerinin Santral Sahalarının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar’ın önlisansı müteakip üretim lisansı başvurularında santral sahasının uyumlaştırılmasına ilişkin geçici 2. maddesinin yürürlük tarihi 01.01.2021 yerine 01.07.2021 olarak değiştirildi.

 

ELEKTRİK PİYASASI YAN HİZMETLER YÖNETMELİĞİNDE KÖKLÜ DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

 Elektrik Piyasası Yan Hizmetler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 27 Ocak 2021 tarihli 31377 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmelik’e eklenen “Talep tarafı yedeği hizmeti tedarik esasları” , “Talep tarafı yedeği hizmeti tedarik süreci” , “Talep tarafı yedeği hizmeti sağlanmasına ilişkin tekliflerin yapısı ve içeriği”, “Talep tarafı yedeği hizmetine ilişkin tekliflerin değerlendirilmesi” , “Talep tarafı yedeği hizmetinin ücretlendirilmesi”, “Talep tarafı yedeği hizmetine ilişkin yan hizmet anlaşmaları”, “Talep tarafı yedeği hizmetine ilişkin yerine getirmeme bedelleri” ile ilgili 23. madde07.2021 tarihinde ve Tedarik süreci sonucunda seçilen yan hizmet piyasa katılımcılarına ilişkin düzenlemeleri içeren 10, 12, 16, 17, 20, 21. ve 22. maddeleri 27.11.2021 tarihinde yürürlüğe girecek olup; diğer hükümleri ise 27.01.2021 tarihinde yürürlüğe girdi.

 • Anlık talep kontrol yedeği, Aşırı ikazlı çalışma, Bölgesel kapasite kiralama, dengeleme birimi, dengeleme mekanizması, enerji açığı, Elektrik depolama tesisi, enerji fazlası, Milli Yük Tevzi Merkezi (MYTM), Ödeme bildirimleri, yan hizmetler, yan hizmet anlaşmaları, Yan hizmetler piyasası katılımcısı, Yan Hizmet Piyasa Yönetim Sistemi (YHPYS), acil durum gibi pek çok tanım yeniden düzenlendi.
 • Organize toptan elektrik piyasaları, Elektrik enerjisi, kapasitesi veya perakende alış satışının gerçekleştirildiği ve piyasa işletim lisansına sahip merkezî bir aracı tüzel kişilik tarafından organize edilip işletilen vadeli elektrik piyasaları, gün öncesi piyasası, gün içi piyasası ile sermaye piyasası aracı niteliğindeki standardize edilmiş elektrik sözleşmelerinin ve dayanağı elektrik enerjisi ve/veya kapasitesi olan türev ürünlerin işlem gördüğü ve Borsa İstanbul Anonim Şirketi tarafından işletilen piyasaları ve TEİAŞ tarafından organize edilip işletilen dengeleme güç piyasası ve yan hizmetler piyasası gibi elektrik piyasalarını ifade edecek şekilde tanımlandı.
 • Yan hizmetlerin tedarik edilmesinin hangi faaliyetleri ve işlemleri içerdiği belirtildi. Buna göre; sistem işletmecisi tarafından ihtiyaç duyulan yan hizmetlerin hizmeti sağlayabilecek yan hizmet piyasa katılımcısı niteliğini haiz tüzel kişilerce TEİAŞ’a sunulması, TEİAŞ tarafından hizmetin alınacağı tesis ve/veya tüzel kişilerin tespit edilmesi, gerektiğinde yan hizmet anlaşmalarının imzalanması ve bu işlemler sonucu doğan alacak ve borç işlemlerinin yürütülmesine ilişkin TEİAŞ tarafından yürütülen faaliyetleri ve bu faaliyetler için gerekli idari işlemleri içerecek şekilde düzenlendi.
 • TEİAŞ, Elektrik Şebeke Yönetmeliğinde yer alan arz kalitesi ve işletme koşullarına ilişkin kriterler doğrultusunda, iletim sisteminin işletimini sağlayacak yan hizmetleri; teknik gereklilikler, iletim sistemi kısıtlarını ve bölgesel gereklilikleri de dikkate alarak, sistemin işletme güvenliğini ve sistem bütünlüğünü sağlayacak, yan hizmetlerin tedarik edilmesine ilişkin maliyetleri en aza indirecek ve eşit taraflar arasında ayrım gözetmeyecek şekilde tedarik edecek.
 • TEİAŞ’ın yan hizmetlerin tedarik edilmesine ilişkin yetki ve sorumlulukları çerçevesinde yürüteceği görevleri düzenlendi.
 • Yan hizmet anlaşmaları kapsamında veya tedarik süreci neticesinde yan hizmet sağlamak üzere yükümlülük üstlenen veya bu hizmeti yükümlenen tüzel kişiden transfer yoluyla devralan veya bu hizmeti sunmak isteyen tüzel kişiler, sekonder frekans kontrol hizmeti ve bölgesel kapasite kiralama hizmeti hariç olmak üzere diğer yan hizmetleri sağlayacakları tesislerinin ilgili yan hizmeti sağlama niteliğine sahip olduğunu TEİAŞ’a sunulacak bir sertifika aracılığıyla belgelendireceklerdir.

Tüzel kişiler, sekonder frekans kontrol hizmetini sağlayacağı tesislerinin bu hizmeti sağlama niteliğine sahip olduğunu, TEİAŞ’ın ilgili birimi tarafından gerçekleştirilecek performans testleri neticesinde TEİAŞ tarafından onaylanan standart sekonder frekans kontrol performans test raporu ile belgelendireceklerdir.

 • Yan hizmet piyasa katılımcısı tüzel kişiler, devrede olan yan hizmet birimleri için hazırlanmış olan yan hizmet sertifikalarını, sekonder frekans kontrol performans test raporunu, ilgili yan hizmeti sunmaya başlamadan önce, ilgili yan hizmet için bu Yönetmelikte düzenlenen tedarik sürecinde belirtilen aşamada veya yan hizmet anlaşmasında yer alan şartlar dahilinde TEİAŞ’a sunacaktır.
 • TEİAŞ’ın yaptığı izleme ya da kontroller neticesinde yan hizmet sunan bir tesisin ilgili hizmeti yan hizmetler anlaşmasında belirtilen esaslar çerçevesinde sağlamadığının tespit edilmesi durumunda, yerine getirmeme bedeli ile birlikte TEİAŞ ilgili tesisin yan hizmet sertifikasının ve/veya sekonder frekans kontrol performans test raporunun yenilenmesini talep edebilecektir.
 • TEİAŞ’ın talep etmesi halinde, tüzel kişinin ilgili yan hizmeti sunmaya ilişkin sertifikasını ve/veya sekonder frekans kontrol performans test raporunu 2 ay içerisinde yenilemesi zorunludur. TEİAŞ’ın sekonder frekans kontrol performans test raporunun ve/veya yan hizmet sertifikasının yenilenmesi talebinden itibaren, yan hizmet piyasa katılımcısı tüzel kişinin yenilenmiş sekonder frekans kontrol performans test raporunu ve/veya yan hizmet sertifikasını TEİAŞ’a sunduğu tarihe kadar olan süre zarfında mevcut yan hizmet sertifikası ve/veya sekonder frekans kontrol performans test raporu geçersiz sayılır ve söz konusu tesisten ilgili yan hizmet alınmaz.
 • Yan hizmet sağlayan tüzel kişiler, yan hizmet sertifikasının ve/veya sekonder frekans kontrol performans test raporunun geçerlilik süresi dolmadan yan hizmet performans testlerinin güncellenmesini talep edebilirler. Bu durumda güncellenen performans testlerinin sonucunda elde edilen ünite parametreleri ile diğer yan hizmet testlerinin sonucunda elde edilen ünite parametrelerinin uyumlu olması zorunludur. Aksi takdirde TEİAŞ, ilgili tesisin diğer yan hizmetlere ilişkin sertifikalarının ve/veya sekonder frekans kontrol performans test raporunun yenilenmesini talep edebilecektir.
 • Yan hizmet sertifikaları ve sekonder frekans kontrol performans test raporu Elektrik Şebeke Yönetmeliğinde yer alan performans testlerine dayandırılır. Yan hizmet sağlayacak söz konusu yan hizmet birimine ilişkin performans testleri sonucunda belirlenen hizmet parametreleri ilgili yan hizmet sertifikasında veya sekonder frekans kontrol performans test raporunda belirtilecektir.
 • Yan hizmet sertifikaları TÜRKAK veya TÜRKAK ile karşılıklı tanıma anlaşması bulunan akreditasyon kurumları tarafından yan hizmetler performans testleri yapmak üzere uygunluk belgesi almış, TS EN ISO IEC 17020 standardına göre A Tipi muayene kuruluşu olarak akredite edilmiş firmalar tarafından verilir. Muayene kuruluşları tarafından sertifika verilen üretim veya elektrik depolama tesisleri ve bu tesislere ait sertifikada yer alan teknik özellikleri de içeren bilgiler söz konusu muayene kuruluşu tarafından sertifikanın verilmesini takiben 30 gün içerisinde TEİAŞ’a da bildirilecektir.
 • Yan hizmet sağlayacak olan bir tüzel kişinin, ilgili yan hizmete ilişkin performans testlerini akredite edilmiş firmalar aracılığıyla ve sekonder frekans kontrol hizmetine ilişkin sekonder frekans kontrol performans testini TEİAŞ’ın ilgili birimi aracılığıyla gerçekleştirmesi ve ilgili yan hizmet sertifikasının ve/veya sekonder frekans kontrol performans test raporunun TEİAŞ’a sunulması ilgili tüzel kişinin sorumluluğundadır. İlgili yan hizmete ilişkin performans testleri TEİAŞ’ın gözetiminde gerçekleştirilecektir.
 • TEİAŞ, Elektrik Şebeke Yönetmeliği gereği, sağlanan yan hizmetleri izlemek ve kontrol etmekle yükümlüdür.
 • Elektrik depolama tesisi sahibi ve/veya işletmecisi olan tüzel kişiler ile tüketim tesisi sahibi tüzel kişiler ilgili belgeler ile sistem işletmecisine başvurmak suretiyle yan hizmet piyasa katılımcısı kaydını yaptırabileceklerdir.
 • Ayrıca Yönetmelik ile, hizmetlerde bölgesel kiralama birim fiyatı formülüne, aylık kapasite birim fiyatı formülüne, yansıtılacak olan yerine getirmeme formülüne yer verilmiştir.

1 TEMMUZ 2021 TARİHİNDEN 31 ARALIK 2025 TARİHİNE KADAR İŞLETMEYE GİRECEK YEK BELGELİ YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINA DAYALI ELEKTRİK ÜRETİM TESİSLERİ İÇİN UYGULANACAK FİYATLAR VE SÜRELER İLE FİYATLARIN GÜNCELLENMESİNE İLİŞKİN KARAR YÜRÜRLÜĞE KOYULDU.

1/7/2021 Tarihinden 31/12/2025 Tarihine Kadar İşletmeye Girecek YEK Belgeli Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Elektrik Üretim Tesisleri İçin Uygulanacak Fiyatlar ve Süreler ile Fiyatların Güncellenmesine İlişkin Ekli Kararın Yürürlüğe Konulmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3453) 30 Ocak 2021 tarihli 31380 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Karar ile 1 Temmuz 2021 tarihinden 31 Aralık 2025 tarihine kadar işletmeye girecek YEK Belgeli yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim tesisleri için, Karar’ın Ek-l’inde yer alan fiyatlar karşılarında belirtilen süreler boyunca uygulanacaktır. Bu fiyatlar Karar’ın Ek-II’sinde belirtilen yönteme göre güncellenecektir. Bu kapsamda bulunan üretim tesisleri için Karar’ın Ek-l’inde yer alan yerli katkı fiyatlarının uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle ayrıca düzenlenecektir.

PETROL PİYASASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

PETROL PİYASASI KANUNU’NUN UYGULANMASINDA AŞAĞIDAKİ TABLODA YER ALAN MADDELERİN BELİRTİLEN GTİP NUMARALARINA GÖRE İŞLEME ALINACAĞI DÜZENLENDİ.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 14/01/2021 tarihli 9974 sayılı Kararı Kararları 16 Ocak 2021 tarihli 31366 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

 • 9974 sayılı Kurul Kararı uyarınca; 12.2020 tarihli ve 9822 sayılı Ham Petrol, Akaryakıt, İhrakiye, Madeni Yağ, Baz Yağ ve Petrolle İlişkili Maddelere Dair Karar’ın 4. maddesinde yapılan değişiklik ile Petrol Piyasası Kanunu’nun uygulanmasında aşağıdaki tabloda yer alan maddelerin belirtilen GTİP numaralarına göre işleme alınacağı düzenlendi.

DOĞALGAZ PİYASASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

ORGANİZE TOPTAN DOĞAL GAZ SATIŞ PİYASASI YÖNETMELİĞİ’NDE DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

 Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 12 Ocak 2021 tarihli 31362 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik uyarınca vadeli doğal gaz piyasasına ilişkin düzenlemeler yapıldı. Bu Yönetmelik ile getirilen değişikliklerden en önemlileri aşağıda belirtilmektedir.

Katılım Anlaşması: Vadeli doğal gaz piyasasında işlem yapmak isteyen piyasa katılımcılarının, standart taşıma sözleşmesi ve sürekli ticaret platformu katılım anlaşmasına ilave olarak vadeli doğal gaz piyasası katılım anlaşması da imzalaması öngörülerek, söz konusu anlaşmanın, sürekli ticaret platformu katılım anlaşması süresince geçerli olacağı düzenlendi.

Teminat Yükümlülüğü: Vadeli doğal gaz piyasasındaki teminat yükümlülüğü, teminat türleri, teminat olarak kabul edilecek kıymetler, teminat süreçleri ile teminat tutarlarının hesaplanmasına ve ilgili mevzuat uyarınca sunulması gerekli teminatları aşan tutarların kullanılmasına ilişkin hususların, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından hazırlanacak olan Vadeli Doğal Gaz Piyasası İşletim Usul ve Esasları’nda (“VGPUE”) düzenleneceği belirtildi.

Temerrüt Garanti Hesabı: Vadeli doğal gaz piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle yerine getirilmesi gereken yükümlülüklerin süresi içerisinde yerine getirilmemesi dolayısıyla oluşacak temerrüt durumunda kullanılması için teminatlar dışında kalan ve piyasa katılımcılarının katkı paylarıyla oluşturulan bir temerrüt garanti hesabı oluşturulması öngörüldü.

 • Hesap, EPİAŞ tarafından temsil ve idare olunacaktır.
 • Hesap için katkı payı olarak kabul edilebilecek varlıkların türlerinin belirlenmesi, TL cinsinden sunulan nakit katkı paylarının nemalandırılması, bu varlıkların temerrüt durumunda kullanılması ve piyasa katılımcılarına iade edilmesi ile EPİAŞ tarafından sağlanacak temerrüt katkısına ilişkin hususlar VGPUE’de düzenlenecektir.
 • Temerrüde düşen piyasa katılımcılarının cari hesapları, teminatları, temerrüt garanti hesabı katkı payları ve EPİAŞ’ın temerrüt katkısı tutarının yeterli olması durumunda diğer piyasa katılımcılarının temerrüt garanti hesabı katkı paylarına başvurulamayacaktır.
 • Hesap belirtilen amaç dışında kullanılamayacak olup; ihtiyati tedbir, haciz, rehin, tasfiye kararlarından muaf olacak ve iflas masasına dahil edilemeyecektir.

Fatura Ödemelerine İlişkin Mahsuplaşma: Fatura ödemeleri borçlardan şu sıra ile mahsup edilecektir:

(i) EPİAŞ’a ödenecek piyasa işletim ücretleri ile diğer ücretler,

(ii) fatura işlem borç tutarı,

(iii) vadeli doğal gaz piyasası borç tutarı ve KDV borç tutarı ve

(iv) fatura dengesizlik borç tutarı.

 ULUSAL DOĞAL GAZ 2021 YILI İÇİN TÜKETİM TAHMİNİ AÇIKLANDI.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 21/01/2021 tarihli ve 9995 sayılı Kararı 23 Ocak 2021 tarihli 31373 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Karar ile EPDK, Türkiye’nin 2021 yılı ulusal doğal gaz tüketim tahminini, doğal gazın 9155kcal/m3 üst ısıl değerini esas alarak yaklaşık 51 milyar metreküp olarak belirledi.

ATAMA VE GÖREVLENDİRMELER

Anayasa Mahkemesi Üyeliğine, Yargıtay Üyesi İrfan FİDAN’ın Seçilmesi Hakkında Karar (Karar: 2021/54) 23 Ocak 2021 tarihli 31373 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Karar ile Anayasa Mahkemesi üyeliğine Yargıtay Büyük Genel Kurulu tarafından gösterilen üç aday arasından Yargıtay Üyesi İrfan FİDAN seçildi.

 

Danıştay Üyeliğine, Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü I. Hukuk Müşaviri Hümeyra ERGİN ERCAN’ın Seçilmesi Hakkında Karar (Karar: 2021/55) 23 Ocak 2021 tarihli 31373 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Karar ile Danıştay üyeliğine, Sümer Holding AŞ Genel Müdürlüğü 1. Hukuk Müşaviri Hümeyra Ergin ERCAN seçildi.

 

Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunca Danıştay Üyeliğine Seçilenler Hakkında Karar (No: 336) 23 Ocak 2021 tarihli 31373 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Karar ile Hakimler ve Savcılar Genel Kurulu tarafından;

 • Konya Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Mustafa Nafiz ACAR,
 • Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Yüksel NAVDAR ve,
 • Ankara Bölge İdare Mahkemesi Daire Başkanı Fatih ZENZİRCİ ,

Danıştay üyeliğine seçildi.

 

Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2021/56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81) 23 Ocak 2021 tarihli 31373 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre;

Adalet Bakanlığı

 • Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığı’na, Ceza İşleri Genel Müdürü Yakup MOĞUL atandı.
 • Adalet Bakanlığı’nda açık bulunan Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’ne, Ali ÖZTÜRKMEN atandı.
 • Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Yılmaz ÇİFTCİ görevden alındı ve bu suretle boşalan Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’ne Yunus ALKAÇ atandı.

Dışişleri Bakanlığı

 • Andlaşmalar Genel Müdür Yardımcılığı’na, Sabri Tunç ANGILI atandı.

Milli Savunma Bakanlığı

 • Lojistik Genel Müdürlüğü’ne Veysel UYAR atandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

 • Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Ramazan YILDIRIM görevden alındı.

Ticaret Bakanlığı

 • Ticaret Müfettişliklerine, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren Ticaret Müfettiş Yardımcıları Haşan CEYHAN, Emre ÇELİK, Buğrahan MANAV ve Taha Yasin YILMAZ atandı.

Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2021/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20) 2 Ocak 2021 tarihli 31352 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

 • Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Döner Sermaye İşletme Dairesi Başkanlığı’na Hasan ÖZKAN atandı.
 • Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na Eyüp Selman KORTEN atandı.
 • Türkiye İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı’na Serkan KAYALAR atandı.

Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2021/22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48) 9 Ocak 2021 tarihli 31359 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

 • Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mustafa AKSU görevden alındı ve Bakan Yardımcılığı’na Ayşe Ayşin IŞIKGECE atandı.
 • Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ali Vedat ÇİFTÇİ, görevden alındı.
 • Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Nurettin KULALI, görevden alındı.
 • Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü’nde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliği’ne, Yakup GÜLER atandı.
 • Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Başkan Yardımcılığı’na, Mahmut Zühtü ÇEVİK ve Naci YORULMAZ atandı.
 • Kişisel Verileri Koruma Kurulu üyeliklerine, Hasan AYDIN ve Murat KARAKAYA atandı.
 • Ticaret Başmüfettişliklerine, Ticaret Müfettişleri Vehbi GÜNAYDIN, Güngör YILDIRIM, Hamit Can NARTTÜRK, İsmail TÜFEKÇİ, Mustafa Hakan KAŞIKÇI, Mehmet Mustafa GÜL, Zeki VURAL, Salih ÇALAL, Cengiz TURGUT, Ayhan DOĞAN, Alperen KÜÇÜK, Ömer ERTUĞRUL ve Haşan DOĞAN atandı.

Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2021/84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97) 30 Ocak 2021 tarihli 31380 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

 • Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcıları Osman DİNÇBAŞ ve Bülent AKSU görevlerinden alındı. Yerlerine Cengiz YAVİLİOĞLU ve Şakir Ercan GÜL atandı.
 • Feridun Hadi SİNİRLİOĞLU Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına atanarak ve kendisine “Büyükelçi” unvanı verilerek, Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliği Özel Temsilcisi olarak görevlendirildi.
 • Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Prof. Dr. Erişah ARICAN atandı.
 • Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürü Cengiz ERDEM görevinden alındı.
 • Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu ve Yürütme Kurulu Başkanlığına Prof. Dr. Abdulkadir BALIKÇI görevlendirildi; Yürütme Kurulu üyeliklerine ise Kadim BUDAK ve Prof. Dr. İbrahim DİNCER atandı.

ULUSLARARASI ANTLAŞMALARA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

NAHÇIVAN DOĞAL GAZ BORU HATTI PROJESİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA ACELE KAMULAŞTIRMA KARARI ALINDI.

Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı Projesinin Gerçekleştirilmesi Amacıyla Iğdır İli, Merkez, Karakoyunlu ve Aralık İlçeleri Sınırları İçerisinde Yer Alan Bazı Taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3370) 6 Ocak 2021 tarihli 31356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Karar uyarınca Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı Projesinin gerçekleştirilmesi amacıyla Iğdır ili, Merkez, Karakoyunlu ve Aralık ilçeleri sınırları içerisinde yer alan ve aşağıdaki haritada gösterilen güzergâha isabet eden taşınmazlar ile söz konusu Proje kapsamında inşa edilecek sabit tesisler, ulaşım yolları, enerji nakil hatları, katodik koruma hatları ve anot yataklarının yapımı amacıyla ihtiyaç duyulan taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE AZERBAYCAN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDAKİ TERCİHLİ TİCARET ANLAŞMASI ONAYLANDI.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tercihli Ticaret Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3429) 19 Ocak 2021 tarihli 31369 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Karar ile Türkiye ile Azerbaycan arasında anlaşmada yer alan bazı ürünlerde mevcut tarifelerin indirilmesi ya da kaldırılması ve tarife dışı engeller ile tarife benzeri engellerin kaldırılması, iktisadi ilişkilerin ahenkli şekilde gelişmesi yoluyla ticaretin güçlendirilmesi ve teşvik edilmesi, elverişli adil rekabet koşullarının yaratılması ve ticaretin sürdürülebilir büyümesi için daha öngörülebilir ve güvenli ortamın yaratılması amaçlanmaktadır.  

Ticari ilişkileri güçlendirmeyi hedefleyen anlaşmanın uygulanmasıyla kat edilecek gelişmelerin gözlenmesi için anlaşmaya taraf temsilcilerden oluşan bir Ortak Komite de kuruldu. Taraflar, ortak komite toplantılarındaki istişareler vasıtasıyla ikili ticaretin daha fazla serbestleştirilmesini değerlendirecektir. Buna göre;

 • Anlaşma, her iki ülke arasında 15’er ürün grubu için kotalar çerçevesinde gümrük vergilerinin sıfırlanmasına yönelik hükümler içermektedir.
 • Anlaşma, tarafların diğer ülkelerle gümrük birliği, serbest ticaret alanı, tercihli ticaret anlaşması, çok taraflı ticaret anlaşması veya sınır ötesi ticaret düzenlemelerini sürdürmesini veya kurmasını engellemeyecektir.
 • Anlaşma, taraflar arasında, Anlaşma’nın EK-I-A ve EK-I-B’sinde belirtilen, menşeli ürünlere (“Ürünler”) ilişkin mal ticaretine uygulanacaktır. Söz konusu Ürünler, ağırlıklı olarak gıda, kuru gıda, peynir, beyaz şeker, çay, meyve püresi üzerinedir.
 • Taraflar, Anlaşma’nın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, Ürünler’in ticaretinde bütün tarife dışı engelleri ve malların dolaşımında eş değer etkiye sahip tedbirleri kaldıracaktır.
 • Anlaşma’nın yürürlüğe girmesini takiben, Ürünler’in taraflar arası ticaretinde yeni tarife dışı engel veya eş değer etkiye sahip herhangi bir tedbir yürürlüğe konulmayacaktır.
 • Anlaşma ile tarafların temsilcilerinden müteşekkil bir ortak komite kurulmuştur. Ortak komite, işbu Anlaşma’nın uygulanmasında kat edilen gelişmeyi gözden geçirmek için yılda en az bir defa toplanacaktır. Buna ek olarak, taraflardan her biri, diğer tarafa bildirmek suretiyle olağanüstü toplantı tertip edilmesini talep edebilir.
 • Taraflar, Anlaşma’nın uygulanmasını etkileyecek herhangi bir konu hakkındaki danışma taleplerine olumlu yaklaşacak ve danışmalar için yeterli fırsatı sağlayacaktır. Danışmalar aracılığıyla tatmin edici bir sonuca ulaşılması mümkün olmayan bir konunun değerlendirilmesi için, ortak komite, taraflardan birinin talebinin ulaştığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde toplanacaktır.
 • Taraflardan biri Anlaşma’nın feshini diğer tarafa yazılı olarak bildirene kadar işbu Anlaşma süresiz olarak geçerli olacaktır.

Anlaşma’daki tarife oranının indirilmesinin veya ortadan kaldırılmasının sonucu olarak, taraflardan birinin diğer tarafa ithal edilen mallarının, mutlak şekilde veya yerli ürüne kıyasla artan miktarda ve benzer ya da doğrudan rekabetçi ürün üreten yerli sanayiye ciddi bir şekilde zarar vermesi ya da zarar verme tehdidine yol açması halinde, ithalatçı taraf, diğer taraf ile ön danışmalarda bulunarak ikili koruma tedbirlerini alabilecektir.

Dolayısıyla bu Anlaşma ile, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki mal ticaretinin artması; söz konusu Ürünler’in ticaretinde uygulanan kural, düzenleme usul ve formalitelerde kolaylık tanınması, Ürünler’in ithal ürün değil, milli ürün olarak muamele görmesi ve böylece Ülkeler arasındaki ticarette eş değer etkiye sahip hızlı menşe kurallarının uygulanması tesis edilmiş olup, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin kuvvetlendirilmesi, ortak ticaretin aktifleştirilmesi ve birtakım kolaylıklar tanınması sağlanmaktadır.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE AZERBAYCAN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA GETİRİLMİŞ OLAN KARŞILIKLI VİZE MUAFİYETİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER YAPILDI.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 25 Şubat 2020 Tarihinde Bakü’de İmzalanan Karşılıklı Vize Muafiyetine Dair Anlaşma’ya Getirilen Değişikliklere Dair Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 1 Numaralı Protokolün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3445) 30 Ocak 2021 tarihli 31380 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Protokol, Taraflar’ın işbu Protokol’ün yürürlüğe girmesi için gerekli iç hukuki usullerini tamamladığını birbirlerine diplomatik yollarla bildirdikleri yazılı bildirimin alındığı takip eden 30. gün yürürlüğe girecektir.

 • Karar uyarınca Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 25 Şubat 2020 Tarihinde Bakü’de İmzalanan Karşılıklı Vize Muafiyetine Dair Anlaşma’ya Getirilen Değişikliklere Dair Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 1 Numaralı Protokolün Onaylanmasına karar verildi. Bu Karar kapsamında;
 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti arasında getirilmiş olan karşılıklı vize muafiyetine ilişkin düzenlemeler yapıldı.
 • Her iki tarafın vatandaşlarının karar ekinde yer alan seyahat belgelerinin bulunması ve bu seyahat belgelerinin diğer ülkeye giriş yapıldığı tarihten itibaren en az 30 (otuz) gün süre ile geçerliliğinin bulunması gerekmektedir. Böylece Türkiye ile Azerbaycan arasında pasaport yerine kimlik belgeleri ile de seyahat etme imkanı tanındı.
 • Diğer tarafın ülkesinde 90 günden fazla süre ile kalınmak istendiğinde, kalmak istenen süreden 60 gün daha fazla geçerlilik süresi bulunan pasaport ile ikamet izni başvurusunda bulunulması gerektiği düzenlendi.

GÜMRÜK VE TİCARET MEVZUATI KAPSAMINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

MAL VE HİZMET TEDARİKİNDE GEÇ ÖDEMELERDE UYGULANACAK TEMERRÜT FAİZİ ORANI VE ALACAĞIN TAHSİLİ MASRAFLARI İÇİN TALEP EDİLEBİLECEK ASGARİ GİDERİM TUTARI BELİRLENDİ.

 Mal ve Hizmet Tedarikinde Geç Ödemelerde Uygulanacak Temerrüt Faiz Oranı ve Alacağın Tahsili Masrafları İçin Talep Edilebilecek Asgari Giderim Tutarı Hakkında Tebliğ 2 Ocak 2021 tarihli 31352 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak, 1 Ocak 2021’den itibaren geçerli olmak üzere 2 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe girdi.

Tebliğ ile Türk Ticaret Kanunu’nun 1530.maddesinin 7. fıkrası uyarınca mal ve hizmet tedarikinde alıcıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranını sözleşmede öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hallerde uygulanacak faiz oranı yıllık %18.25 olarak belirlendi. Alacağın tahsili masrafları için talep edilebilecek asgari giderim tutarı 385,00 Türk Lirası olarak tespit edildi.

HÜCRESEL AĞLAR İÇİN VEYA DİĞER KABLOSUZ AĞLAR İÇİN BAZI TELEFON CİHAZLARINA UYGULANACAK BİRİM GÜMRÜK KIYMETİ BELİRLENDİ.

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/6)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 22 Ocak 2021 tarihli 31372 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

 • Tebliğ ile, ithalatta gözetim uygulaması kapsamında, hücresel ağlar için veya diğer kablosuz ağlar için bazı telefon cihazlarına uygulanacak birim gümrük kıymeti belirlendi. Buna göre, 8517.12.00.00.09 GTİP numaralı hücresel ağlar için veya diğer kablosuz ağlar için bazı telefon cihazları için adet başına birim gümrük kıymeti 200 dolar olarak belirlendi.
 • Bu eşyanın, Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında üretime tabi tutulmak üzere, aksam ve parça olarak demonte halde ithalatında, 31 Ağustos 2021 tarihine kadar, bu Tebliğ hükümleri uygulanmayacaktır.

 

BANKALARIN KULLANDIRDIKLARI ÇEKLERE ÖDEYECEKLERİ YÜKÜMLÜLÜK BEDELİ YENİDEN BELİRLENDİ.

Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2010/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2021/1) 25 Ocak 2021 tarihli 31375 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 29 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe girdi. Tebliğ ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından bankaların kullandırdıkları çeklere ödeyecekleri yükümlülük bedeli, diğer bir ifade ile bankanın sorumlu olduğu miktar, 225.-TL iken; bu bedel 2.675.-TL olarak zamlı bir şekilde yeniden belirlendi.

 

UR-GE PROJELERİ KAPSAMINDA DÜZENLENECEK SANAL YURTDIŞI PAZARLAMA FAALİYETLERİ DE BAKANLIKÇA DESTEK KAPSAMINA ALINDI.

Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3462) yürürlüğe girdi. Yapılan değişiklikle UR-GE projeleri kapsamında düzenlenecek sanal yurtdışı pazarlama faaliyetleri de Karar kapsamında desteklenecektir.

 • UR-GE (“Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi”) projeleri; işbirliği kuruluşlarınca, üyesi şirketlere yönelik olarak yürütülen; amacı, kapsamı, süresi ile bütçesi belirlenmiş ihtiyaç analizi, istihdam, eğitim, danışmanlık, yurtdışı pazarlama ve alım heyeti faaliyetlerinden oluşan projelerdir.
 • UR-GE projeleri kapsamında ihtiyaç analizi, eğitim ve/veya danışmanlık faaliyetlerine katılan şirketlere yönelik olarak işbirliği kuruluşunca, Bakanlık koordinasyonunda sanal yurtdışı pazarlama faaliyeti düzenlenebilecektir. Bakanlık koordinasyonunda işbirliği kuruluşunca UR-GE projeleri kapsamında düzenlenecek azami 10 adet sanal yurtdışı pazarlama faaliyetine ilişkin genelgede belirtilen giderler %75 oranında ve faaliyet başına 50.000 ABD Dolarına kadar desteklenecektir.
 • Ayrıca, Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) tarafından verilen e-ticaret sitelerine toplu üyelik desteği kapsamında, işbirliği kuruluşlarınca e-ticaret sitesine ödemesi 30 Ocak 2021 tarihinden önce gerçekleştirilen ancak ödeme belgesi tarihinden itibaren 6 ay içerisinde destek ödeme müracaatı gerçekleştirilemeyen e-ticaret sitelerine toplu üyelik giderlerine ilişkin destek müracaatları; 30 Ocak 2021 tarihinden itibaren 3 ay içerisinde Bakanlığa (İhracat Genel Müdürlüğü) gerekli bilgi ve belgelerle müracaat edilmesi halinde değerlendirmeye alınacaktır.

TÜRKİYE’NİN KATMA DEĞERİ YÜKSEK İHRACATININ SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEKİLDE ARTIRILMASI AMACIYLA İŞBİRLİĞİ KURULUŞLARININ VE BAKANLIKÇA HEDEF OLARAK TESPİT EDİLEN SEKTÖRLERDE SINAİ VE/VEYA TİCARİ FAALİYETTE BULUNAN ŞİRKETLERİN HEDEF ÜLKELERDE TANITIM VE PAZARLAMAYA İLİŞKİN GİDERLERİNE İLAVE OLARAK VERİLEN DESTEKLER DÜZENLENDİ.

Mal İhracatına Yönelik Devlet Desteklerinde Hedef Ülkelere Hedef Sektörlerde Gerçekleştirilen Faaliyetlere İlave Destek Sağlanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3463) 30 Ocak 2021 tarihli 31380 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

 • Kararın “Yurt dışı fuar desteği” ile ilgili maddesi; 30 Ocak 2021 tarihinden sonra başlayan fuarlara gerçekleştirilen katılımlara ilişkin başvurularda uygulanmak üzere 30 Ocak 2021 tarihinde,
 • Kararın “Sektörel ticaret heyeti programları desteği” ile ilgili maddesi; 30 Ocak 2021 tarihinden sonra başlayan sektörel ticaret heyeti programlarına ilişkin başvurularda uygulanmak üzere 30 Ocak 2021 tarihinde,
 • Kararın “Yurtdışı birim, marka ve tanıtım desteği” ile ilgili maddesi; 30 Ocak 2021 tarihinden sonra yapılan ödemelere ilişkin destek başvurularına uygulanmak üzere 30 Ocak 2021 tarihinde,
 • Kararın “Türk ürünlerinin yurtdışında markalaşması, Türk malı imajının yerleştirilmesi ve Turquality® desteği” ile ilgili maddesi; 30 Ocak 2021 tarihinden sonra yapılan ödemelere ve gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin destek başvurularına uygulanmak üzere 30 Ocak 2021 tarihinde,
 • Diğer hükümleri 30 Ocak 2021 tarihinde,

yürürlüğe girdi.

Karar ile Türkiye’nin katma değeri yüksek ihracatının sürdürülebilir şekilde artırılması amacıyla işbirliği kuruluşlarının ve Bakanlıkça hedef olarak belirlenen sektörlerde sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketlerin Bakanlık tarafından hedef olarak tespit edilen ülkelerde tanıtım ve pazarlamaya ilişkin giderlerinin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan (DFİF) karşılanması amaçlanmıştır.

Karar, Türkiye’nin katma değeri yüksek ihracatının sürdürülebilir şekilde artırılması amacıyla işbirliği kuruluşlarının ve Bakanlıkça hedef olarak tespit edilen sektörlerde sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketlerin hedef ülkelerde tanıtım ve pazarlamaya ilişkin giderlerine ilave olarak verilen destekleri kapsamaktadır.

Bu destekler arasında;

 • Yurt dışı fuar desteği
 • Sektörel ticaret heyeti programları desteği
 • Yurtdışı birim, marka ve tanıtım desteği
 • Türk ürünlerinin yurtdışında markalaşması, Türk malı imajının yerleştirilmesi ve Turquality® desteği
 • Yurtdışı birim kira desteği

yer almaktadır.

30 OCAK 2021 TARİHİNDEN İTİBAREN TÜRKİYE’DE YERLEŞİK KİŞİLERİN KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINDAN BELGELİ KONAKLAMA TESİSLERİNDE AKDEDECEKLERİ KONAKLAMA HİZMET SÖZLEŞMELERİ, DÖVİZ CİNSİNDEN VEYA DÖVİZE ENDEKSLİ OLARAK KARARLAŞTIRILABİLECEKTİR.

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2021-32/59) 30 Ocak 2021 tarihli 31380 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ uyarınca; 30 Ocak 2021 tarihinden itibaren Türkiye’de yerleşik kişilerin Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli konaklama tesislerinde akdedecekleri konaklama hizmet sözleşmeleri, döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılabilecektir.

ÇEVRE VE ORMAN MEVZUATI KAPSAMINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

ÇEVRE KANUNU’NDA YER ALAN İDARİ PARA CEZALARININ ORANLARI 2021 YILI İÇİN ARTIRILDI.

 2872 sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2021/2) 13 Ocak 2021 tarihli 31363 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Tebliğ uyarınca; 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren Çevre Kanunu’nda yer alan kanuna aykırılık halindeki idari para cezalarının oranları, 2021 yılı için %9,11 oranında artırılarak yeniden belirlendi.

 

ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARILARAK TAPUDA HAZİNE ADINA TESCİL EDİLECEK ALANLARIN TESPİT VE TEFRİK İŞLEMLERİNİN YAPILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BELİRLENDİ.

 6831 Sayılı Orman Kanununun Ek 16’ncı Maddesi Kapsamında Orman Sınırları Dışına Çıkarma İşlemlerine İlişkin Yönetmelik (Karar Sayısı: 3413) 7 Ocak 2021 tarihli 31357 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik ile orman sınırları dışına çıkarılarak tapuda Hazine adına tescil edilecek alanların tespit ve tefrik işlemlerinin yapılmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Buna göre aşağıdaki hususlar düzenlendi:

 • Sınırları Cumhurbaşkanınca belirlenen aşağıdaki yerler, Yönetmelik kapsamında orman sınırları dışına çıkarılabilecektir:- Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, bilim ve fen bakımından orman olarak muhafazasında hiçbir yarar görülmeyen ve tarım alanına dönüştürülmesi de mümkün olmayan yerler,
  – 04.2018 tarihi itibari ile üzerinde yerleşim yeri bulunan alanlar,
  – Yerleşim yeri oluşturulması uygun olan taşlık, kayalık, verimsiz ve fiilen orman vasfı taşımayan alanlar.
 • Yönetmelik kapsamında orman sınırları dışına çıkarılamayacak alanlar ise aşağıdaki şekilde belirlendi:- Orman Kanunu’nun 16., 17. ve 18. maddelerine göre izin verilen orman alanları,
  – Orman Kanunu’n 23., 24 .ve 25. maddelerine göre belirlenmiş özel statülü orman alanları,
  – Turizmi Teşvik Kanunu kapsamında sınırları tespit ve ilan edilen kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri, turizm merkezleri, turizm bölgeleri ve turizm alanları sınırları içerisinde kalan ormanlık alanlar,
  – Orman Genel Müdürlüğü’nün bina ve tesislerinin bulunduğu orman alanları,
  – Tohum bahçesi, tohum meşceresi ve gen koruma ormanları,
  – Özel ağaçlandırma için tahsis edilmiş orman alanları.
 • Orman sınırları dışına çıkarma işlemlerine; ilgili valiliğin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Milli Emlak Dairesi Başkanlığı ve Milli Emlak Müdürlüğü’nün söz konusu sahanın bağlı bulunduğu Bölge Müdürlüğü’nden talep edilebilecektir. Talep üzerine Bölge Müdürlüğü tarafından inceleme heyeti oluşturulur. Talebin mevzuata uygun bulunmaması halinde talepte bulunana bildirilmektedir.
 • Orman sınırları dışına çıkarılacak alanlara ilişkin hazırlanan tutanak suretleri ile kontrol mühendisince onaylanan haritaların birer suretleri, sonuçlandırma tutanağı tanzim tarihinden itibaren en geç 5 gün içinde Komisyon tarafından  uygulama yapılan belde, köy veya mahallenin uygun yerine asılmak suretiyle ilan olunur. Bu ilanda ilan süresi 1 hafta, itiraz süresi 1  ay olarak uygulanır.
 • Yönetmelik kapsamında orman sınırları dışına çıkarma uygulamalarına konu olan yerlerde, 6831 sayılı Kanun’un ek 16. maddesi ile ilişkili olduğunu belirlemek ve taksim işareti sonrası teselsül ettirilmek suretiyle (örneğin Ek-16/1, Ek-16/2 gibi) parsel sıra numarası verilir. Orman sınırı dışına çıkarılan parseller tekniğine uygun olarak ölçülür. Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği ve Teknik İzahname esasları dahilinde orman kadastro haritalarına, tekniğine göre işlenir ve yenilenen bu haritalarda orman sınırları dışına çıkarılan yerler yeşil üzerine kırmızı tarama yapılmak suretiyle gösterilir.
 • Orman sınırları dışına çıkarılan yerlere ait tescil için hazırlanan dosyaları alan İşletme Müdürlüğü tarafından; 1 aylık itiraz süresinin dolmasını müteakip, ilgili mahkemesinden dava açılıp açılmadığı sorgulanır. Dava açılmadığının tespit edilmesi halinde tescil dosyaları, tescil için ilgili Kadastro Müdürlüğü’ne gönderilir ve tapu kayıtlarına “6831 sayılı Orman Kanunu’nun ek 16’ncı madde uygulaması ile orman sınırları dışına çıkarılan yerdir.” belirtmesi ile Hazine adına tescil edilmesi istenir.

VERGİ VE MUHASEBE STANDARTLARI MEVZUATI KAPSAMINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

TÜRKİYE SINIRLARI İÇİNDE BULUNAN VE BİNA VERGİ DEĞERİ 5.000.000.-TL’Yİ AŞAN MESKEN NİTELİKLİ TAŞINMAZLARIN TABİ OLACAĞI DEĞERLİ KONUT VERGİSİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BELİRLENDİ.

 Değerli Konut Vergisi Uygulama Genel Tebliği 15 Ocak 2021 tarihli 31365 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ ile Türkiye sınırları içinde bulunan ve bina vergi değeri 5.000.000 TL’yi aşan mesken nitelikli taşınmazların tabi olacağı değerli konut vergisine ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Tebliğ uyarınca;

 • Buna göre, değerli konut vergisi uygulamasında “mesken nitelikli taşınmaz” kavramı, mesken niteliğini haiz binalar ile birden fazla bağımsız bölümden oluşan binalarda her bir bağımsız bölümü ifade etmekte olup, her bir bağımsız bölüm vergilendirme açısından ayrı ayrı değerlendirilecektir.
 • Taşınmazın mesken niteliğini haiz olup olmadığı hususunun değerlendirilmesinde, taşınmazın kayıtlardaki niteliğinin yanında fiilen kullanım durumuna da bakılacaktır.
 • Bina vergi değerinin, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nun 42. maddesinde yer alan ve ilgili yılda uygulanan tutarı (2020 yılı için 5.000.000 TL) aşması halinde, bu durumun gerçekleştiği tarihi takip eden yılın başından itibarendeğerli konut vergisi mükellefiyeti başlayacaktır.
 • Buna göre, bina vergi değeri 2020 yılında 5.000.000 TL’yi aşan mesken nitelikli taşınmaz sahipleri değerli konut vergisinin mükellefidir ve 2021 yılında değerli konut vergisini beyan edip ödeyecektir.
 • Yıl içinde mükellefiyetin başlamasını gerektirecek durumun meydana gelmesi halinde mükellefiyet takip eden yıldan itibaren başlayacaktır, değerli konut vergisi beyannamesi de takip eden yılın Şubat ayının 20. günü sonuna kadar verilecektir.
 • Değerli konut vergisi hesaplamasında belediyeler tarafından belirlenen bina vergi değeri esas alınacaktır.
 • 2021 yılı için açıklanan değerli konut vergisi alt ve üst sınırları  belirlendi. Bina vergi değeri 5.000.000 TL üzerinde olanların değerli konut vergisine tabi tutalacağı düzenlemesi, bina vergi değeri 5.227.000 TL üzerinde olacak şekilde yeniden belirlendi. Bina vergi değeri 10.000.000 TL’ye kadar olanlar için ise üst sınır 10.455.000 TL olarak yeniden belirlendi. Değeri 10.455.000 TL’den fazla olanlar ile birlikte bahsi geçen bina vergi değerleri limitleri için uygulanacak vergi oranı binde 3, binde 6 ve binde 10 olmak üzere hesaplanacaktır.

Buna göre, 2021 yılında değerli konut vergisi beyanı ve ödemesi bu tablodaki tutarlar dikkate alınarak yapılacaktır. Değerli konut vergisi konusuna giren mesken nitelikli taşınmazın mükellefiyetin başladığı 1 Ocak ile 20 Şubat arasında elden çıkarması durumunda da 20 Şubat 2021 tarihine kadar verilmesi gereken beyannameye bu taşınmazın dahil edilmesi ve bu taşınmaz için tahakkuk edecek verginin tamamının ödenmesi gerekmektedir.

 

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ’NDE BİRTAKIM DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 396)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 523) 25 Ocak 2021 tarihli 31375 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Tebliğ 1 Temmuz 2021 tarihinde yürürlüğe girecektir. Tebliğ uyarınca;

 • Vergi Usul Kanunu kapsamında elektronik belge olarak düzenlenen belgeler, 2021 yılının Temmuz ayına ilişkin dönemden itibaren Form Ba ve Form Bs bildirimlerine dahil edilmeyecektir.
 • Bir kişi veya kurumdan yapılan mal ve/veya hizmet alış tutarları ile bir kişi veya kuruma yapılan mal ve/veya hizmet satış tutarlarına ilişkin 5.000 TL tutarındaki haddin belirlenmesinde, elektronik olarak ve kağıt ortamında düzenlenen tüm belgelerin birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir. Söz konusu haddin aşılması halinde sadece kağıt ortamında düzenlenen belgeler bildirimlere dahil edilecektir.

Bildirim verme yükümlülüğü bulunan ancak, tüm alış ve satışları belirtilen haddin altında kalan veya elektronik belge olarak düzenlenen belgelerden oluşan mükelleflerin, Form Ba ve/veya Form Bs bildirimlerini “Ba/Bs bildiriminde beyan edilecek bilgim bulunmamaktadır.” kutucuğunu işaretlemek suretiyle vermeleri gerekmektedir.

BAZI HİZMETLERE UYGULANMAKTA OLAN İLETİŞİM VERGİSİ ORANLARI 30 OCAK 2021 TARİHİNDEN İTİBAREN %7,5’TEN %10’A ÇIKARTILDI.

6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun 39 uncu Maddesinin Birinci Fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) Bentlerindeki Oranların Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3469) 30 Ocak 2021 tarihli 31380 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karar ile aşağıdaki hizmetlere uygulanmakta olan iletişim vergisi oranları 30 Ocak 2021 tarihinden itibaren %7,5’ten % 10’a çıkartıldı.

 1. Her nevi mobil elektronik haberleşme işletmeciliği kapsamındaki (ön ödemeli hatlara yüklemeler için yapılan satışlar dâhil) tesis, devir, nakil ve haberleşme hizmetleri
 2. Radyo ve televizyon yayınlarının uydu platformu ve kablo ortamından iletilmesine ilişkin hizmetleri
 3. Kablolu, kablosuz ve mobil internet servis sağlayıcılığı hizmeti
 4. (a), (b) ve (c) bentleri kapsamına girmeyen diğer elektronik haberleşme hizmetleri.

 

KENTSEL DÖNÜŞÜM KONUTLARINA İLİŞKİN İNŞAAT TAAHHÜT İŞLERİNDE KDV ORANI DÜŞÜRÜLDÜ.

 Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3470) 30 Ocak 2021 tarihli 31380 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karar ile 6306 sayılı Kanun kapsamında riskli yapıların bulunduğu yerlerde dönüşüm projeleri çerçevesinde taşınmaz maliklerine ait mevcut inşaat alanının 1,5 katına kadar olan yeni inşaat alanında yapılacak olan konutlara ilişkin taahhüt işlerine yönelik KDV oranı % 1’e indirildi.

Taşınmaz maliklerinin müteahhitlere arsa payı vermeden dönüşüm projelerini doğrudan kendileri yaptırarak aynı alanda konut inşa etmek istemeleri ve bunun için müteahhitlerden inşaat taahhüt hizmeti almaları halinde, bu hizmetlere genel oranda % 18 KDV hesaplanmakta idi. Bu Karar ile Kentsel dönüşüm konutlarına ilişkin inşaat taahhüt işlerinde KDV oranı düşürüldü.

ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARIYLA TAM UYUM SAĞLAMAK AMACIYLA BİRTAKIM DÜZENLEMELER YAPILDI.

 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu’nun 14/1/2021 tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/166] ve [01/168] sayılı Kararları 15 Ocak 2021 tarihli 31365 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre; Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarıyla tam uyum sağlamak amacıyla Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu tarafından yayımlanan Yükümlülüklerin Kısa veya Uzun Vadeli Olarak Sınıflandırılması-Yürürlük Tarihine İlişkin Erteleme-TMS 1’e İlişkin Değişiklikler ve TFRS 9’un Uygulanmasına İlişkin Geçici Muafiyet Süresinin Uzatılması-TFRS 4’e İlişkin Değişiklikler yayımlandı.

YAPI DENETİMİ VE İMAR MEVZUATI KAPSAMINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

YAPI DENETİMİ İZİN BELGESİ ALMAK İÇİN YAPILAN MÜRACAATLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SIRALAMAYA ALINMASINA İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

Yapı Denetimi İzin Belgesi Almak İçin Yapılan Müracaatların Değerlendirilmesi ve Sıralamaya Alınmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 22 Ocak 2021 tarihli 31372 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Tebliğ’de yer alan “denetim izin belgesi geçici olarak geri alınan kuruluşların sıralamaya alınması” ibaresi yürürlükten kaldırıldı.
 • Tebligatlar, kuruluşun Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde belirtilen adresine veya elektronik tebligat adresine yapılacaktır.
 • Bu amaçla, Elektronik Tebligat Yönetmeliğinde tarif edilen, tebligata elverişli bir elektronik tebligat adresi temin ederek merkez yapı denetim komisyonuna yazılı olarak bildirmesi zorunludur.
 • Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen 5. günün sonunda tebliğ edilmiş sayılacaktır. Tebligatta verilen süre tebliğ tarihinden itibaren başlayacaktır.
 • Bu maddenin 22 Ocak 2021 tarihinde sıralamaya yerleştirilmiş yapı denetim kuruluşlarının tüzel kişiliğine ait, Elektronik Tebligat Yönetmeliği’nde tarif edilen, tebligata elverişli bir elektronik tebligat adresi temin ederek merkez yapı denetim komisyonuna yazılı olarak bildirmesi zorunludur.

PLANLI ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİ’NDE DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 23 Ocak 2021 tarihli 31373 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik kapsamında yapılan değişikliklere göre; Çatıda toplanan yağmur suyunun bahçe zemini altında bir depoda toplanmasını sağlamak amacıyla yeni binalara “yağmur suyu toplama sistemi” kurulması zorunluluğu getirildi. Şöyle ki;

 • 2000 m²’den büyük parsellerde yapılacak yapılarda mekanik tesisat projesine; çatı yüzeyi yağmur sularının, tabii zemin altında tesis edilecek yağmursuyu toplama tankında toplanması, gerekmesi halinde filtre edilerek yeniden kullanılması amacıyla yağmursuyu toplama sistemi projesinin de ekleneceği düzenlendi. Yağmursuyu toplama tankı, parselin yan, arka veya parsel sınırına 3 metreden fazla yaklaşmamak kaydı ile ön bahçe zemini altında konumlandırılacaktır. Toplama tankı tahliye hattı varsa yağmursuyu şebekesine bağlanacaktır; atık su şebekesine bağlanamayacaktır.
 • Yapı kullanma izin belgesi bulunan bir yapıda, herhangi bir bağımsız bölüme usulüne uygun olarak düzenlenen yapı kayıt belgesi, yapının ruhsat eki projesine uygun diğer kısımlarında yapılacak tadilata engel teşkil etmeyecektir. Bu kapsamda tadilat yapılması, Yapı kayıt belgesi olan bağımsız bölüme ilave bir hak sağlamayacaktır. Bu durum yapı ruhsatının diğer hususlar bölümünde belirtilecektir.
 • Parselde, usulüne uygun olarak yapı kayıt belgesi düzenlenmiş bir yapının bulunması, parsel için plan ve mevzuat ile belirlenen yapılaşma koşulları dahilinde yapılacak yeni yapılara engel teşkil etmeyecektir. Yapı kayıt belgeli yapının plan ve Yönetmelik ile verilebilecek azami yapılaşma koşullarını aşan kısımları emsal ve taban alanı hesabında dikkate alınmayacaktır. Yapı ruhsatı düzenlenmesi, yapı kayıt belgesi olan yapıya ilave bir hak sağlamayacaktır.

KAMU İHALE MEVZUATI KAPSAMINDAKİ DÜZENLEMELER

SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANLIĞININ MAL VE HİZMET ALIM USULLERİ BELİRLENDİ.

Savunma Sanayii Başkanlığı Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Usul ve Esaslar (Karar Sayısı: 3373) 6 Ocak 2021 tarihli 31356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Usul ve Esaslar uyarınca; Savunma Sanayii Başkanlığı ile Savunma Sanayii Başkanlığı’nın doğrudan ya da dolaylı olarak sermayesinin yansından fazlasına sahip bulunduğu her çeşit kuruluş, müessese, birlik, işletme ve şirketler tarafından, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3. maddesinin (b) bendi kapsamında [Savunma, güvenlik veya istihbarat alanları ile ilişkili olduğuna veya gizlilik içinde yürütülmesi gerektiğine Cumhurbaşkanı veya ilgili bakanlık tarafından karar verilen veya mevzuatı uyarınca sözleşmenin yürütülmesi sırasında özel güvenlik tedbirleri alınması gereken veya devlet güvenliğine ilişkin temel menfaatlerin korunmasını gerektiren hallerle ilgili olan mal ve hizmet alımları ile yapım işleri ile ilgili olarak] yapılacak mal ve hizmet alınılan ile yapım işlerine, araştırma geliştirme projelerine, yenilikçi projelere, yapılabilirlik etütlerine ve danışmanlık hizmetlerine ilişkin usul ve esasları belirlendi.

 

KAMU İHALE KURUMUNUN ELEKTRONİK İHALE, HİZMET ALIMI, MAL ALIMI İLE YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİKLERİNDE DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

 Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 26 Ocak 2021 tarihli 31376 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmelik’in ekleri ile ilgili düzenleme getiren hükümleri 10.02.2021 tarihinde yürürlüğe girecek olup, diğer hükümleri ise 26 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe girdi. Yapılan değişiklikler ile;

 • Elektronik İhale Yönetmeliğin geçici teminatların online bilgi alışverişine yönelik işbirliği yapılmasına dair protokol imzalamış kuruluşlarla ilgili maddesine Sermaye Piyasası Kanununa göre merkezi takas kuruluşu olarak faaliyet gösteren kuruluşlar dahil edildi.
 • Yönetmeliğe, kesin teminat mektuplarıyla ilgili ek madde eklendi. Buna göre, uygulama yönetmelikleri ile bu Yönetmelik uyarınca ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sözleşme imzalanmadan önce verilecek kesin teminat mektupları geçici teminatların online bilgi alışverişine yönelik işbirliği yapılmasına dair protokol imzalamış kuruluşlarla ilgili maddesine belirlenen yönteme uygun olarak düzenlenecektir. Söz konusu belgelerin elektronik ortamda sunulmasına ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından belirlenecek ve Kurumca bu hususta zorunluluk getirilebilecektir.
 • 30 Eylül 2020 tarihli ve 31260 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 6, 7, 8, 10 ve 14. maddeleri ile bu Yönetmelikte yapılan değişiklikler; söz konusu değişikliklere ilişkin gerekli teknik altyapının tamamlandığının tespitine yönelik Kurul tarafından alınacak kararın 15 gün sonrasına kadar uygulanmayacaktır.
 • 26 Ocak 2021 tarihinden önce ilanı veya yazılı olarak duyurusu yapılmış olan ihaleler, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılacaktır.
 • Ayrıca, bu düzenleme ile Yönetmelik’in aşağıda yer alan eklerinde birtakım değişiklikler yapıldı.
 • Ek-122: Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunulan İhalelerde Kullanılacak Götürü Bedel Teklif Mektubu
 • Ek-123: Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunulan Hizmet Alımı İhalelerinde Kullanılacak Birim Fiyat Teklif Mektubu
 • Ek-124: Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunulan Mal Alımı İhalelerinde Kullanılacak Birim Fiyat Teklif Mektubu
 • Ek-126: Beyan Edilen Bilgileri Tevsik Eden Belgelerin Sunulması Talebine İlişkin Form
 • EK-3: Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunulan ve Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı İhalelerde Uygulanacak Tip İdari Şartname

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 26 Ocak 2021 tarihli 31376 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmelik’in aşırı düşük teklif düzenlemesi ile ilgili 1. maddesi 10.02.2021 tarihinde, diğer hükümleri ise 26 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe girdi. Yapılan değişiklikler ile;

 • Aşırı düşük teklif sorgulamasının yapılacağı ihalelerde ise teklif fiyatı sınır değerin altında olan tüm isteklilerden; aşırı düşük teklif açıklamaları ile birlikte yeterlik bilgileri tablosunda beyan ettikleri bilgi ve belgelerden, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayanlara ilişkin tevsik edici belgeleri ve bunların eklerini sunmaları istenecektir.
 • İhalede; aşırı düşük teklif açıklaması sunmayan veya açıklamaları yeterli görülmeyen isteklilerin teklifleri reddedilecek, yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgi ve belgeleri doğrulayan belgeleri sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilecek, sunduğu belgeler ile katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin şartları sağlayamayan isteklilerin teklifleri ise değerlendirme dışı bırakılacaktır.
 • 30 Eylül 2020 tarihli ve 31260 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 6. maddesi ile 59/A maddesinde yapılan değişiklikler; söz konusu değişikliklere ilişkin gerekli teknik altyapının tamamlandığının tespitine yönelik Kurul tarafından alınacak kararın 15 gün sonrasına kadar uygulanmayacaktır.
 • 26 Ocak 2021 tarihinden önce ilanı veya yazılı olarak duyurusu yapılmış olan ihaleler, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılacaktır.

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 26 Ocak 2021 tarihli 31376 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmelik’in aşırı düşük teklif düzenlemesi ile ilgili 1. maddesi 10.02.2021 tarihinde, diğer hükümleri ise 26 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe girdi. Yapılan değişiklikler ile;

 • Aşırı düşük teklif sorgulamasının yapılacağı ihalelerde ise teklif fiyatı sınır değerin altında olan tüm isteklilerden; aşırı düşük teklif açıklamaları ile birlikte yeterlik bilgileri tablosunda beyan ettikleri bilgi ve belgelerden, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayanlara ilişkin tevsik edici belgeleri ve bunların eklerini sunmaları, ayrıca, ihale dokümanında öngörülmesi halinde numune/demonstrasyon işlemlerine ilişkin ürün örneklerini vermeleri/kurulumlarını yapmaları istenecektir.
 • İhalede; aşırı düşük teklif açıklaması sunmayan veya açıklamaları yeterli görülmeyen isteklilerin teklifleri reddedilecek, yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgi ve belgeleri doğrulayan belgeleri sunmayan istekliler ile numune ve/veya demonstrasyon işlemlerine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilecek, sunduğu belgeler ile katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin şartları sağlayamayan istekliler ile numune ve/veya demonstrasyon değerlendirmesi başarısız sonuçlanan isteklilerin teklifleri ise değerlendirme dışı bırakılacaktır.
 • 30 Eylül 2020 tarihli ve 31260 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 6. maddesi ile 58/A maddesinde yapılan değişiklikler; söz konusu değişikliklere ilişkin gerekli teknik altyapının tamamlandığının tespitine yönelik Kurul tarafından alınacak kararın 15 gün sonrasına kadar uygulanmayacaktır.
 • 26 Ocak 2021 tarihinden önce ilanı veya yazılı olarak duyurusu yapılmış olan ihaleler, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılacaktır.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 26 Ocak 2021 tarihli 31376 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmelik’in aşırı düşük teklif düzenlemesi ile ilgili 1. maddesi 10.02.2021 tarihinde, diğer hükümleri ise 26 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe girdi. Yapılan değişiklikler ile;

 • Aşırı düşük teklif sorgulamasının yapılacağı ihalelerde ise teklif fiyatı sınır değerin altında olan tüm isteklilerden; aşırı düşük teklif açıklamaları ile birlikte yeterlik bilgileri tablosunda beyan ettikleri bilgi ve belgelerden, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayanlar ve yeterlik sertifikası üzerinden değerlendirme yapılamayan veya yeterlik sertifikası kapsamındaki geçerlik süresi dolan belgelere ilişkin tevsik edici belgeler ile bunların eklerini sunmaları istenecektir.
 • İhalede; aşırı düşük teklif açıklaması sunmayan veya açıklamaları yeterli görülmeyen isteklilerin teklifleri reddedilecek, yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgi ve belgeleri doğrulayan belgeleri sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilecektir.
 • Sunduğu belgeler ile katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin şartları sağlayamayan isteklilerin teklifleri ise değerlendirme dışı bırakılacaktır.
 • 30 Eylül 2020 tarihli ve 31260 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 4. maddesi ile 60/A maddesinde yapılan değişiklikler; söz konusu değişikliklere ilişkin gerekli teknik altyapının tamamlandığının tespitine yönelik Kurul tarafından alınacak kararın 15 gün sonrasına kadar uygulanmayacaktır.
 • 26 Ocak 2021 tarihinden önce ilanı veya yazılı olarak duyurusu yapılmış olan ihaleler, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılacaktır.

KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE BİRTAKIM DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

 Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 26 Ocak 2021 tarihli 31376 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yapılan değişiklikler ile;

 • 4734 sayılı Kanunun 52. maddesi uyarınca danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde toplam puanı en yüksek olan istekli ile görüşme yapılmak suretiyle ihalenin sonuçlandırılması gerekmektedir. Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde, mali teklif üzerinde yapılan görüşmenin kapsamının ödeme koşulları ve planının, mali teklif tutarını değiştirmemek kaydıyla idare lehine düzenlenmesine yönelik olabileceği hükme bağlandığından; bu çerçevede, danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde toplam puanı en yüksek isteklinin mali teklifinin yaklaşık maliyetin üzerinde olması halinde, ihale, bütçe ödenekleri dikkate alınarak toplam puanı en yüksek olan bu istekli üzerine bırakılır ya da iptal edilecektir.
 • İstekliler tarafından akaryakıt girdisine ilişkin olarak, EPDK tarafından yayımlanan, İstanbul İli, Avrupa Yakasında bulunan bayiler adına beyan edilmiş fiyatların ortalamasını yansıtan En Yüksek İşlem Hacimli 8 Firmanın Akaryakıt Fiyatlarına İlişkin Raporda yer alan fiyatların %90’ının altında sunulan açıklamalar geçerli kabul edilmeyecek.
 • İstekliler tarafından akaryakıt girdisine ilişkin olarak, EPDK tarafından yayımlanan, İstanbul İli, Avrupa Yakasında bulunan bayiler adına beyan edilmiş fiyatların ortalamasını yansıtan En Yüksek İşlem Hacimli 8 Firmanın Akaryakıt Fiyatlarına İlişkin Raporda yer alan fiyatların %90’ının altında sunulan açıklamalar geçerli kabul edilmeyecek.
 • Başlamış olan ihaleler kapsamında; 26 Ocak 2021 tarihinden önce ilanı veya yazılı olarak duyurusu yapılmış olan ihaleler, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan Tebliğ hükümlerine göre sonuçlandırılacaktır. Ancak danışmanlık hizmet alımı ihalelerine ilişkin düzenlemeleri içeren 1. madde, ilan veya duyuru tarihlerine bakılmaksızın 26 Ocak 2021 tarihinden itibaren uygulanacaktır.

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU’NDA BELİRTİLEN EŞİK DEĞERLERİN VE PARASAL LİMİTLERİN, TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TARAFINDAN AÇIKLANAN 2020 YILI ARALIK AYI YURT İÇİ ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ (Yİ-ÜFE) YILLIK DEĞİŞİM ORANINDA (%25,15) ARTTIRILARAK GÜNCELLENDİ.

Kamu İhale Tebliği (No: 2021/1) 26 Ocak 2021 tarihli 31376 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak, 1 Şubat 2021 tarihinde yürürlüğe girdi. Tebliğ uyarınca 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nda belirtilen eşik değerlerin ve parasal limitlerin, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2020 yılı Aralık ayı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık değişim oranında (%25,15) arttırılarak güncellendi.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI MEVZUATI KAPSAMINDAKİ DÜZENLEMELER

VERİ SORUMLULARI TARAFINDAN KENDİLERİNE BİLDİRİLEN İLETİŞİM BİLGİLERİNİN DOĞRULUĞUNU TEYİT EDECEK MEKANİZMALARIN OLUŞTURULMASI ADINA GEREKLİ İDARİ VE TEKNİK TEDBİRLERİN ALINMASI HUSUSUNDA İLKE KARARI ALINDI.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 22/12/2020 tarihli ve 2020/966 sayılı Kararı 15 Ocak 2021 tarihli 31365 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Kurul Kararı ile veri sorumluları tarafından kişilerin telefon numarası, e-posta adresi gibi iletişim kanallarına, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na aykırılık oluşturacak şekilde üçüncü kişilerin kişisel verilerini içeren ekstre, fatura vb. belgelerin gönderilmesinin önlenmesini teminen veri sorumluları tarafından kendilerine bildirilen iletişim bilgilerinin doğruluğunu teyit edecek mekanizmaların oluşturulması adına gerekli idari ve teknik tedbirlerin alınması hususunda İlke Kararı alındı.

KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ KAPSAMINDAKİ DÜZENLEMELER

PANDEMİ DÖNEMİNDEKİ DESTEK TUTARLARI ARTIRILDI.

4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici 24 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasında, Geçici 27 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının (a), (b) ve (c) Bentlerinde, Geçici 28 inci Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkralarında Belirtilen Destek Tutarlarının, 2021 Yılı Ocak Döneminden İtibaren Geçerli Olmak Üzere Asgari Ücret Artış Oranının (%21,56) Artırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3423) 13 Ocak 2021 tarihli 31363 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Karar ile pandemi dönemindeki destek tutarlarının 2021 Ocak döneminden itibaren geçerli olmak üzere asgari ücret artış oranı olan % 21,56 artırılmasına karar verildi.

Buna göre; nakdi ücret desteği ile istihdama dönüş ve artı istihdam teşviklerinin tutarı asgari ücret artışı oranı nispetinde artırıldı. Buna göre;

 • Nakdi ücret de denilen ücretsiz izin desteği 1.177 TL’den 1.430 TL’ye çıkarıldı.
 • Normal çalışma düzenine geçenler için verilen destek 1.103 TL’den 1.341 TL’ye yükseltildi.
 • İşe dönüş desteği ise 53.67 TL’ye yükseltilerek, aylık 1.324 TL’den 1.610 TL’ye çıkarıldı.

 

TİCARİ HAVA TAŞIMA İŞLETMELERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-6A)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

 Ticari Hava Taşıma İşletmeleri Yönetmeliği (SHY-6A)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 6 Ocak 2021 tarihli 31356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik uyarınca; Covid-19 salgınının ticari hava taşıma işletmeleri üzerindeki etkilerini azaltmak amacıyla, küresel salgın durumunda havayolu ve hava taksi işletmelerine ilişkin ruhsat sürelerinin geçerlilik sürelerine yönelik düzenleme getirildi.

Buna göre; Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel salgın olarak ilan edilen durumlarda, uçuşlara ara verilmesi ya da uçuşların tamamen durdurulması halinde, bu Yönetmelik’e göre ruhsatlandırılmış havayolu ve hava taksi işletmelerine ilişkin olarak bu Yönetmelik kapsamında belirlenen ve ruhsatın geçerlilik koşullarını etkileyen süreler inceleme komisyonu tarafından uzatılabilecektir.

Ayrıca belirtilen kapsamda uçuşlara ara verilmesi ya da uçuşların tamamen durdurulması halinde anılan durumun geçerli olduğu süre boyunca ruhsatlandırılmış havayolu ve hava taksi işletmelerinde Yönetmelik ile belirlenen asgari sermayenin öz varlık içerisinde mevcut olması şartı aranmayacaktır. Bu muafiyet 2019 ve 2020 yılları yılsonu ve ara dönem mali tablolarını da kapsamak üzere uygulanacaktır.

KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ KAPSAMINDA GEÇİCİ SÜRELİĞİNE FAALİYETLERİNE ARA VERİLMESİNE VEYA TAMAMEN DURDURULMASINA KARAR VERİLEN İŞYERLERİNİN BULUNDUĞU SEKTÖRLERDE VERGİ USUL KANUNU’NUN MÜCBİR SEBEP HÜKÜMLERİNDEN FAYDALANDIRILMASI HUSUSU DÜZENLENDİ.

 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 524) 25 Ocak 2021 tarihli 31375 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ uyarınca Koronavirüs (COVID-19) salgınına ilişkin olarak İçişleri Bakanlığı tarafından alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine tamamen ara verilmesine veya faaliyetlerinin tamamen durdurulmasına karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükelleflerin Vergi Usul Kanunu’nun mücbir sebep hükümlerinden faydalandırılması hakkındaki açıklamalar yayımlandı. Buna göre;

 • Ana faaliyet alanı itibarıyla İçişleri Bakanlığı tarafından alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine tamamen ara verilmesine/faaliyetlerinin tamamen durdurulmasına karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükelleflerin 1 Aralık 2020 tarihi (bu tarih dahil) ila alınan karar kapsamında faaliyetlerine tekrar başlamaları uygun görülen tarih aralığında mücbir sebep halinde olduğunun kabul edilmesi uygun bulundu.
 • Ana faaliyet alanlarının tespit edilmesinde 25 Ocak 2021 tarihi itibarıyla vergi dairesi kayıtlarındaki ana faaliyet kodu dikkate alınacaktır.
 • Mükellefin vergi dairesi kayıtlarındaki ana faaliyet kodu itibarıyla ilgili sektörler arasında bulunmamasına rağmen ana faaliyet alanı olarak bu sektörlerden herhangi birisinde fiilen iştigal ettiğini ispat ve tevsik etmesi halinde, mükellefin mücbir sebep kapsamında olup olmadığının tespitinde ana faaliyet kodu yerine fiilen iştigal edilen ana faaliyet alanı dikkate alınacaktır.
 • Kanuni verilme süresi mücbir sebep dönemine isabet eden ve bu dönemde verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler (Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri dahil) ve Katma Değer Vergisi Beyannameleri ile “Form Ba-Bs” bildirimlerinin verilme ve söz konusu dönem içerisinde oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın süreleri uzatıldı. E- Defterlerve bunlara ilişkin berat dosyalarının ikincil kopyalarının yüklenme sürelerinin mücbir sebep halinin sona ereceği tarihi izleyen ayın 26. günü sonuna kadar ve bu beyannamelere istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin beyanname verme süresi uzatılan ilk dönemden başlamak üzere beyannamenin verilmesi gerektiği ayı izleyen aydan itibaren sırasıyla her bir dönem için takip eden ilgili ayın sonuna kadar uzatılması uygun bulundu.
 • Sosyal güvenlik mevzuatı gereğince sigortalıların mücbir sebep dönemine ilişkin prime esas kazanç ve hizmet bilgilerinin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile bildirilmesinin zorunlu olması durumunda mücbir sebep, bu beyannamelerin vergi kesintilerine ilişkin kısmının beyan ve ödeme sürelerinin ertelenmesi için geçerli olacaktır.