Ara
Close this search box.
Ara
Close this search box.

Aralık 21, 2023

Ocak 2020

İçindekiler;

ELEKTRİK PİYASASI KANUNU KAPSAMINDA 2020 YILINDA UYGULANACAK PARA CEZALARI BELİRLENDİ

31.12.2019 tarihli, 30995 (4. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak, 01.01.2020 tarihinde yürürlüğe giren 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 16. Maddesi Uyarınca 2020 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ ile 2020 yılında uygulanacak idari para cezaları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

 

6446 SAYILI KANUNUN 16 NCI MADDESİNİN İLGİLİ HÜKMÜ2020 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (TL)
16 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendi1.088.997
16 ncı maddenin birinci fıkrasının (b) bendi1.088.997
16 ncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendi1.088.997
16 ncı maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi1.742.398
16 ncı maddenin birinci fıkrasının (d) bendi1.960.197
16 ncı maddenin birinci fıkrasının (e) bendi2.178.000
16 ncı maddenin sekizinci fıkrası866

GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI ELEKTRİK ÜRETİM TESİSLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

09.01.2020 tarihli, 31003 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Tesisleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile 19/6/2011 tarihli ve 27969 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Tesisleri Hakkında Yönetmelikte yer alan Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü (“EİE”) ibaresi Enerji İşleri Genel Müdürlüğü (“EİGM”) olarak; Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi ibaresi Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi olarak değiştirilmiştir. İlgili tanımların ve kurum adlarının yer aldığı maddeler de buna göre teselsül ettirilmiştir.

ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETLERİ DENETİM YÖNETMELİĞİ’NDE YER ALAN DAYANAK VE İLGİLİ MEVZUAT DEĞİŞTİRİLDİ

12.01.2020 tarihli, 31006 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Dağıtım Şirketleri Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile,

 • Yönetmelik dayanağı 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 508 inci maddesi olarak;
 • İlgili mevzuat: 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve anılan Kanuna dayanılarak çıkarılan yönetmelik, tebliğ, genelge, EPDK Kurul kararları ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 508 inci maddesine dayanılarak çıkarılan yönetmelik, tebliğ, usul ve esasları olarak;

güncellenmiştir.

ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ YÖNETMELİĞİNDE YER ALAN “BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI” İBARELERİ “ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI” OLARAK DEĞİŞTİRİLMİŞTİR

12.01.2020 tarihli, 31006 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  ile “Bayındırlık ve İskan Bakanlığı” ibaresi olarak yer alan ibareler “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı” olarak değiştirilmiştir.

RÜZGAR ENERJİSİ SANTRALLERİNİN RÜZGAR GÜCÜ İZLEME VE TAHMİN MERKEZİNE BAĞLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİKTE BİR TAKIM DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI

12.01.2020 tarihli, 31006 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Rüzgar Enerjisi Santrallerinin Rüzgar Gücü İzleme ve Tahmin Merkezine Bağlanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  ile;

 • Rüzgar Enerjisi Santrallerinin Rüzgar Gücü İzleme ve Tahmin Merkezine Bağlanması Hakkında Yönetmeliğin dayanak maddesi 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 169 uncu ve 508 inci maddeleri olarak değiştirilmiştir.
 • Yönetmelikte adı geçen Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tanım ve ibareleri, Enerji İşleri Genel Müdürlüğünü (EİGM) olarak değiştirilmiştir.
 • Bağlantı başvurusunun yapılması ile ilgili olarak 6. maddenin 5. fıkrasında yer alan süreler değiştirilerek; başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra en geç 30 takvim günü içerisinde izleme verilerine, 60 takvim günü sonunda tahmin verilerine erişim sağlanacağı düzenlenmiştir.

10. madde kapsamında tahminlere erişimin, bağlanma işlemlerinin tamamlanmasından sonraki 90 takvim gününün sonunda sağlanacağına dair düzenleme 60 takvim gününün sonunda sağlanacağı şeklinde revize edilmiştir.

RÜZGAR KAYNAĞINA DAYALI ELEKTRİK ÜRETİMİ BAŞVURULARININ TEKNİK DEĞERLENDİRMESİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE BİRTAKIM DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI

12.01.2020 tarihli, 31006 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Rüzgar Kaynağına Dayalı Elektrik Üretimi Başvurularının Teknik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile; Rüzgar Kaynağına Dayalı Elektrik Üretimi Başvurularının Teknik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmeliğin dayanak maddesi 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 508 inci maddesi olarak değiştirilmiştir. Ayrıca Yönetmelikte adı geçen Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tanım ve ibareleri, Enerji İşleri Genel Müdürlüğünü (EİGM) olarak değiştirilmiştir.

4646 SAYILI DOĞALGAZ PİYASASI KANUNUNUN (ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE DOĞALGAZ PİYASASI HAKKINDA KANUN) 9 UNCU MADDESİ UYARINCA 2020 YILINDA UYGULANACAK PARA CEZALARI HAKKINDA TEBLİĞ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

31.12.2019 tarihli, 30995 (4. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak, 01.01.2020 tarihinde yürürlüğe giren 4646 Sayılı Doğalgaz Piyasası Kanununun (Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması ve Doğalgaz Piyasası Hakkında Kanun) 9 uncu Maddesi Uyarınca 2020 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ ile 8/4/2001 tarihli ve 4646 sayılı Doğalgaz Piyasası Kanununun (Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması ve Doğalgaz Piyasası Hakkında Kanun) 9 uncu maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezalarının, 23/12/2019 tarihli ve 30987 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 512)’nde 2019 yılı için yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen %22,58 (yirmiiki virgül ellisekiz) oranında artırılarak yeniden belirlenmesi sağlanmıştır.

Bu kapsamda 4646 sayılı Doğalgaz Piyasası Kanununun 9 uncu maddesi uyarınca uygulanacak idari para cezaları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

4646 SAYILI KANUN’UN 9 UNCU MADDESİNİN İLGİLİ HÜKMÜ2020 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (TL)
9 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendi1.116.979
9 uncu maddenin birinci fıkrasının (b) bendi957.406
9 uncu maddenin birinci fıkrasının (c) bendi1.116.979
9 uncu maddenin birinci fıkrasının (d) bendi1.595.685
9 uncu maddenin birinci fıkrasının (e) bendi1.595.685
9 uncu maddenin birinci fıkrasının (f) bendi1.914.825
9 uncu maddenin birinci fıkrasının (g) bendi1.914.825

5015 SAYILI PETROL PİYASASI KANUNUNUN 19. MADDESİ UYARINCA 2020 YILINDA UYGULANACAK PARA CEZALARI HAKKINDA TEBLİĞ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

31.12.2019 tarihli, 30995 (4. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak, 01.01.2020 tarihinde yürürlüğe giren 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19. Maddesi Uyarınca 2020 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezaları Hakkında Tebliğ ile 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezalarının, 23/12/2019 tarihli ve 30987 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 512)’nde 2019 yılı için yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen %22,58 (yirmiiki virgül ellisekiz) oranında artırılarak yeniden belirlenmesi sağlanmıştır. Bu kapsamda; 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesi uyarınca uygulanacak idari para cezaları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

 

5015 SAYILI KANUNUN 19 UNCU MADDESİNİN İLGİLİ HÜKMÜ2020 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARININ ALT VE ÜST LİMİTLERİ

(TL)

19 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendi2.451.600-12.258.000
19 uncu maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi1.532.250-7.661.250
19 uncu maddenin birinci fıkrasının (d) bendi674.190-3.370.950
19 uncu maddenin birinci fıkrasının (f) bendi153.225-766.125
19 uncu maddenin birinci fıkrasının (g) bendi (ton başına)306
19 uncu maddenin birinci fıkrasının (ğ) bendi (metreküp başına)306
19 uncu maddenin birinci fıkrasının (h) bendi134.838-674.190

 

Ayrıca; 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin bayilik lisans sahipleri tarafından ihlali halinde; ulusal marker ekleme işlemlerine nezaret etmek üzere yetki verilen bağımsız gözetim firmalarının yükümlülüklerini yerine getirmemeleri halinde; Serbest kullanıcı lisansı sahiplerince 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin ihlali halinde; diğer idari para cezalarının meblağları düzenlenmiştir.

07/12/2016 TARİHLİ VE 6648 SAYILI HAM PETROL, AKARYAKIT, İHRAKİYE, MADENİ YAĞ, BAZ YAĞ VE PETROLLE İLİŞKİLİ MADDELERE DAİR KURUL KARARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR KABUL EDİLMİŞTİR

11 Ocak 2020 Tarihli ve 31005 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 09/01/2020 Tarihli ve 9116 Sayılı Kararı ile 07/12/2016 tarihli ve 6648 sayılı Ham Petrol, Akaryakıt, İhrakiye, Madeni Yağ, Baz Yağ ve Petrolle İlişkili Maddelere Dair Kurul Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Karar kabul edilmiştir. Bu kapsamda 6648 sayılı “Ham Petrol, Akaryakıt, İhrakiye, Madeni Yağ, Baz Yağ ve Petrolle İlişkili Maddelere Dair Karar’ın”  2 nci maddesinin birinci fıkrasına ait tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

Akaryakıt TürleriResmi İsmiGTİP No
Yakıt NaftaYakıt nafta2710.12.15.00.11
Benzin TürleriKurşunsuz Benzin 95 Oktan2710.12.45.00.11
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan  (E10)2710.12.45.00.13
Kurşunsuz Benzin 98 Oktan2710.12.49.00.11
Kurşunsuz Benzin 98 Oktan (E10)2710.12.49.00.12
GazyağıGazyağı2710.19.25.00.11
MotorinMotorin2710.19.43.00.11
2710.20.11.00.11
Fuel Oil TürleriKalorifer Yakıtı2710.19.62.00.10
2710.19.66.00.10
2710.19.67.00.11[1]
Fuel Oil2710.19.62.00.11
2710.19.66.00.11
2710.19.67.00.11[2]
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil2710.19.67.00.11[3]
BiodizelBiodizel3826.00.10.00.11

 

[1]TS 2177 standardı kapsamında kalorifer yakıtı (Fuel Oil 4) teknik kriterlerini sağlayan ve kütlece % 0,5 ila % 1 arasında kükürt oranına sahip fuel oil türleri için yapılacak bildirimlerin 2710.19.67.00.12 bildirim kodundan yapılması gerekmektedir.

[2] TS 2177 standardı kapsamında fuel oil  (Fuel Oil 3) teknik kriterlerini sağlayan ve kütlece % 0,5 ila % 1 arasında kükürt oranına sahip fuel oil türleri için yapılacak bildirimlerin 2710.19.67.00.13 bildirim kodundan yapılması gerekmektedir.

[3] TS 2177 standardı kapsamında yüksek kükürtlü fuel oil  (Fuel Oil 6) teknik kriterlerini sağlayan fuel oil türleri için yapılacak bildirimlerin 2710.19.67.00.14 bildirim kodundan yapılması gerekmektedir.

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) TÜPLERİNİN PİYASADA TAKİP EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ KAPSAMINDA TAKİP SİSTEMİNİN KURULMA SÜRESİ 31.12.2023 TARİHİNDE KADAR UZATILDI

31.12.2019 tarihli, 30995 (4. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Tüplerinin Piyasada Takip Edilmesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile dağıtıcıların 31/12/2023 tarihine kadar takip sistemini kuracağı, bu tarihten itibaren kimliklendirilmemiş veya karekod etiketine sahip olmayan dolu LPG tüpleri dolum tesislerinde bulundurulmayacağı, bu tüplerin dolumu ve satışı yapılmayacağı düzenlenmiştir. Tebliğ eki karekod değiştirilmiş ve dayanak madde 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 385 inci ve 392 nci maddeleri olarak düzenlenmiştir. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ibaresi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak düzeltilmiştir.

İHRACAT, TRANSİT TİCARET, İHRACAT SAYILAN SATIŞ VE TESLİMLER İLE DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET VE FAALİYETLERDE VERGİ, RESİM VE HARÇ İSTİSNASI HAKKINDA TEBLİĞ’DE BİRTAKIM DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI

31.12.2019 tarihli, 30995 (4. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak, 1/1/2020 tarihinde yürürlüğe giren İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ (İhracat: 2017/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2019/9) ile, 18.05.2017 tarihli ve 30070 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ’de değişiklik yapılmıştır.

Söz konusu Tebliğ değişikliği ile tanımlar başlılık  3’üncü maddede; ihracat taahhüdü”, “ihracat taahhüdünün gerçekleştirilmesi” tanımlarında değişiklik yapılmış, aynı maddeye “elektronik ortam” ve “istisna kayıt formu” tanımları eklenmiştir. Vergi, resim ve harç istisnasının kapsamı bağlamında “Döviz kredisinin döviz olarak kullandırılması halinde isekullandırılan kredi tutarı taahhüdün %75ini geçemez. Bu durumda,
ihracat taahhüdünün tamamının gerçekleştirilmiş olması zorunludur.”
ibaresi kaldırılmıştır. Bunun dışında, ihracat taahhüdünün kapatılması başlıklı 10’uncu maddeye belgelerin elektronik ortamda ibrazına ilişkin fıkralar eklenmiştir. Ayrıca Tebliğ ile aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

 “Müeyyideli kapatılmış vergi resim harç istisnası belgelerine ilişkin geçici uygulama,

GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenmiş ve ihracat taahhüt hesabı müeyyideli kapatılmış vergi resim harç istisnası belgeleri kapsamında; belge sahibi firmalar, anılan müeyyideye ilişkin tahsilatın kısmen veya tamamen henüz yapılmamış olması durumunda bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 (otuz) gün içerisinde taahhüt hesabının kapatılması işlemine karşı Bakanlığa (İhracat Genel Müdürlüğü) yazılı olarak itiraz edebilirler. İtiraz başvurusu, bu Tebliğin 10 uncu maddesi hükümleri çerçevesinde tekemmül ettirilir.

Elektronik ortamda müracaat,

 GEÇİCİ MADDE 5 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenen ve taahhüt hesabı kapatılmamış olan vergi resim harç istisnası belgelerine ilişkin iş ve işlemler, fiziksel ortamda tekemmül ettirilmeye devam olunur.

(2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra düzenlenecek olan vergi resim harç istisnası belgelerine ilişkin iş ve işlemler, 31/3/2020 (bu tarih dahil) tarihine kadar fiziksel ortamda tekemmül ettirilebilir. Gerekli görülmesi halinde bu süreyi 6 (altı) aya kadar uzatmaya Bakanlık yetkilidir.

ÇEVRE KANUNU UYARINCA VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARI GÜNCELLENMİŞTİR

31.12.2019 tarihli, 30995 (4. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak, 1/1/2020 tarihinde yürürlüğe giren 2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2020/1) ile 31/12/2018 tarihli ve 30642 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2019/1) yürürlükten kaldırılmıştır. Bu duruma binaen, 2872 sayılı Kanunun 20 nci maddesinde yer alan para cezaları 1/1/2020 tarihinden itibaren Tebliğ ekinde miktarlarda uygulanacaktır.

ÇEK DEFTERLERİNİN BASKI ŞEKLİNE VE BANKALARIN HAMİLE ÖDEMEKLE YÜKÜMLÜ OLDUĞU MİKTARIN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ’DE BELİRTİLEN BAZI MEBLAĞLAR DEĞİŞTİRİLMİŞTİR

17 Ocak 2020 Tarihli ve 31011 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 30/1/2020 tarihinde yürürlüğe girmiş olan Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2010/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2020/1) ile;

20/1/2010 tarihli ve 27468 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2010/2)’in 4 üncü maddesinde yer alan “ikibinotuz Türk Lirası” ibareleri “ikibinikiyüzyirmibeş Türk Lirası” olarak değiştirilmiştir. Aynı Tebliğin geçici 2 nci maddesinde yer alan “binikiyüzellibeş Türk Lirası” ibareleri “binüçyüzkırkbeş Türk Lirası” olarak değiştirilmiştir.

KILAVUZLUK VE RÖMORKÖRCÜLÜK HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Türkiye’nin deniz yetki alanlarında, Türk Boğazları Bölgesinde, kanallarda ve iç sularda, Bakanlığın asli görevi olan seyir emniyeti ile can, mal, deniz ve çevre güvenliğinin sağlanmasına yardımcı olmak maksadıyla gemilere seyir ve manevra yardımı yapmak üzere verilen kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetlerine ilişkin usul ve esaslar ile bu hizmetleri vereceklerin sahip olması gereken vasıfları belirlemek ve gerekli yetkilendirme ve denetimleri yapmak amacıyla 8 Ocak 2020 tarihli, 31002 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kılavuzluk ve Römorkörcülük Hizmetleri Hakkında Yönetmelik ile Türkiye’nin deniz yetki alanlarında, Türk Boğazları Bölgesinde, kanallarda ve iç sularda kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetlerine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (ANTREPOLARDA AKARYAKIT KARIŞTIRMA İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 1)’DE BİRTAKIM DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI

18 Ocak 2020 tarihli, 31012 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Gümrük Genel Tebliği (Antrepolarda Akaryakıt Karıştırma İşlemleri) (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Antrepolarda Akaryakıt Karıştırma İşlemleri) (Seri No: 2) ile;

 • Karıştırma işlemleri izni ile ilgili olarak, karıştırma işlemi yapılacak eşyanın sahibinin antrepo işleticisi olmadığı durumda hem antrepo işleticisi hem de kullanıcı tarafından ayrı ayrı izin başvurusu yapılacağı ilave edilmiştir.
 • İhrakiye teslimi kapsamında karıştırma işlemleri en az iki yıldır fiilen ihrakiye tesliminde bulunan lisans sahibi firmalar tarafından yapılabileceği düzenlenmiştir.
 • Antrepo işleticisi firmaya usulsüzlük ve vergi cezaları ile ilgili olarak;
  • Geriye dönük son bir yıl içinde vergi kaybına neden olan gümrük mevzuatı ihlali nedeniyle uygulanan ceza sayısının birden fazla olmaması, birden fazla olması halinde ise aynı dönem için işlem gören beyanname sayısının % 2’sini aşmaması,
  • Geriye dönük son bir yıl içinde gümrük mevzuatının ihlali nedeniyle uygulanan usulsüzlük cezası sayısının beşten fazla olmaması, beşten fazla olması halinde ise aynı dönem için işlem gören beyanname sayısının % 5’ini aşmaması,

gerekmekte olduğu düzenlenmiştir.

ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİM YÖNETMELİĞİ HÜKÜMLERİ UYARINCA FAALİYET GÖSTEREN, AYLIK MAHSUPLAŞMA HÜKÜMLERİNE TABİ VE SON KAYNAK TEDARİK TARİFESİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ KAPSAMINDA YER ALAN TÜKETİCİLERE İLİŞKİN OLARAK BİRTAKIM KARARLAR ALINMIŞTIR

09.01.2020 tarihli, 31003 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 26/12/2019 Tarihli ve 9018 Sayılı Kararı ile; Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 26/12/2019 tarihli toplantısında; Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği hükümleri uyarınca faaliyet gösteren, aylık mahsuplaşma hükümlerine tabi ve Son Kaynak Tedarik Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ) kapsamında yer alan tüketicilere ilişkin olarak;

 1. Tebliğ kapsamında yer alan tüketicinin ya da Tebliğ kapsamında yer alan bir Organize Sanayi Bölgesi (OSB) katılımcısının lisanssız üretim yapması halinde:
 • Tüketicinin ya da OSB tüzel kişiliğinin serbest tüketici hakkını kullanması halinde; mahsuplaşma işlemlerinin ‘kendi abone grubuna ait perakende tek zamanlı aktif enerji bedeli’ üzerinden yürütülmesine,
 • Tüketicinin ya da OSB tüzel kişiliğinin serbest tüketici hakkını kullanmaması halinde mahsuplaşma işlemlerinin tüketime kadar olan üretim için Tebliğ uyarınca belirlenen fiyattan, ihtiyaç fazlası üretim için ise tüketicinin ‘kendi abone grubuna ait perakende tek zamanlı aktif enerji bedeli’ üzerinden yürütülmesine,
 1. Tebliğ kapsamında yapılacak hesaplamalarda Kurum tarafından onaylanan birim enerji miktarı başına öngörülen YEKDEM birim maliyetinin kullanılmasına,

karar verilmiştir.

HÜKÜMETLER ARASI PROTOKOLLER

03 Ocak 2020 Tarihli ve 30997 Sayılı Resmi Gazete ile yayımlanan Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu Sekizinci Dönem Toplantısı Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2012) ile 16 Eylül 2019 tarihinde Bakü’de imzalanan Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu Sekizinci Dönem Toplantısı Protokolü Onaylanmıştır.

CUMHURBAŞKANLIĞI ATAMALARI HAKKINDA

Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2020/24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34) ile;

 • Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdür Yardımcılığına; Zafer SÜMENGEN
 • Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklık Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine; Alparslan BAYRAKTAR atanmıştır.

ELEKTRİK PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI

31.12.2019 tarihli, 30995 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile 2/11/2013 tarihli ve 28809 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin geçici 26 ncı maddesinde yer alan “31/12/2019” ibaresi “31/12/2020” olarak değiştirilmiştir. Bu kapsamda Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi çerçevesinde Önlisans süresi içerisinde tamamlanması gereken iş ve işlemler kapsamında 31/12/2020 tarihine kadar proje ya da kat’i proje onayı yerine ön proje onayı da sunulabilecektir.

ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ PROJE HAZIRLAMA YÖNETMELİĞİ DAYANAK MADDESİ DEĞİŞTİRİLMİŞTİR

12.01.2020 tarihli, 31006 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik İç Tesisleri Proje Hazırlama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Elektrik İç Tesisleri Proje Hazırlama Yönetmeliği dayanak maddesi 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 169 uncu ve 508 inci maddeleri olarak değiştirilmiştir.

ELEKTRİK KUVVETLİ AKIM TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ DAYANAK MADDESİ DEĞİŞTİRİLMİŞTİR

12.01.2020 tarihli, 31006 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Elektrik Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği dayanak maddesi 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 169 uncu ve 508 inci maddeleri olarak değiştirilmiştir.

4646 SAYILI DOĞAL GAZ PİYASASI KANUNU’NUN GEÇİCİ 3 ÜNCÜ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (E) BENDİNDE YER ALAN BİRİM HİZMET VE AMORTİSMAN BEDELİNİ UYGULAYAN DAĞITIM ŞİRKETLERİ TARAFINDAN DOĞAL GAZ DAĞITIM ŞEBEKESİNİN SIVILAŞTIRILMIŞ DOĞAL GAZ (LNG) VEYA SIKIŞTIRILMIŞ DOĞAL GAZ (CNG) İLE BESLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR’A UYGUN OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLEN CNG VEYA LNG ALINILAN İLE AYNI DÖNEM İÇERİSİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN BORU GAZI ALIMLARI ARASINDA OLUŞAN MALİYET FARKINA İLİŞKİN ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURULU KARARI ALINDI

21 Ocak 2020 Tarihli ve 31015 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 16/01/2020 Tarihli ve 9128-1 Sayılı Kararı ile; Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 16/01/2020 tarihli toplantısında; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (Kurum) yaptığı ihale ile belirlenen birim hizmet ve amortisman bedelini veya 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun Geçici 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan birim hizmet ve amortisman bedelini uygulayan dağıtım şirketleri tarafından, 13/6/2017 tarihli ve 30095 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Doğal Gaz Dağıtım Şebekesinin Sıvılaştırılmış Doğal Gaz (LNG) veya Sıkıştırılmış Doğal Gaz (CNG) ile Beslenmesine İlişkin Usul ve Esaslar’a uygun olarak gerçekleştirilen CNG veya LNG alınılan ile aynı dönem içerisinde gerçekleştirilen boru gazı alımları arasında oluşan maliyet farkının, ilgili dağıtım şirketinin Kurum tarafından yapılacak ilk perakende satış tarifesi hesaplamalarında işletme gideri bileşenine eklenmek suretiyle dikkate alınmasına, karar verilmiştir.

TRANSİT PETROL BORU HATLARI KURULUNUN TOPLANMA, ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞTIR

31.12.2019 Tarihli ve 30995 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Transit Petrol Boru Hatları Kurulunun Toplanma, Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik ile 1/8/2002 tarihli ve 24833 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Transit Petrol Boru Hatları Kurulunun Toplanma, Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

5307 SAYILI SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI KANUNU VE ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNUN 16. MADDESİ UYARINCA 2020 YILINDA UYGULANACAK PARA CEZALARI HAKKINDA TEBLİĞ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

31.12.2019 tarihli, 30995 (4. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak, 1/1/2020 tarihinde yürürlüğe giren 5307 Sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16. Maddesi Uyarınca 2020 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ ile 2/3/2005 tarihli ve 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncı maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezalarının alt ve üst limitlerinin, 23/12/2019 tarihli ve 30987 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 512)’nde 2019 yılı için yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen %22,58 (yirmiiki virgül ellisekiz) oranında artırılarak yeniden belirlenmesi sağlanmıştır. Bu kapsamda 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanununun 16 ncı maddesi uyarınca uygulanacak idari para cezaları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

 

5307 SAYILI KANUNUN 16 NCI MADDESİNİN İLGİLİ HÜKMÜ2020 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARININ ALT VE ÜST LİMİTLERİ

(TL)

16 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendi612.900-12.258.000
16 ncı maddenin birinci fıkrasının (b) bendi306.450-3.370.950
16 ncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendi122.580-612.900
16 ncı maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi122.580-612.900
16 ncı maddenin birinci fıkrasının (d) bendi306
16 ncı maddenin ikinci fıkrası12.258-61.290

TEHLİKELİ MADDELERİN KARAYOLUYLA TAŞINMASI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

18 Ocak 2020 tarihli, 31012 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile “Boşaltan” tanımı güncellenmiş, Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi (U-ETDS) olarak belirtilen sistem adı Ulaştırma Elektronik Taşıma Evrakı Sistemi (U-ETES) olarak değiştirilmiştir.

Ayrıca, Genel Kurallara 18.04.2020 tarihinde yürürlüğe girmek üzere,

 • Kamu kurum ve kuruluşları hariç olmak üzere TMGDK’larda ve işletmelerde 2263.06 SGK meslek kodu ile istihdam edilen TMGD’ler 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa ve 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında tam süreli (aylık 30 gün üzerinden) 2263.06 SGK meslek kodu ile istihdam edilmesi zorunludur. Bu TMGD’ler herhangi başka bir işte çalışamaz veya çalıştırılamazlar. Bu hususlar iş sözleşmelerinde belirtilir.
 • TMGDK şirketinin yönetim kurulunda görev alanlar veya şirketin müdürlük görevini yürüten ve aynı zamanda TMGD hizmeti verenler 5510 sayılı Kanunun sadece 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında tam süreli (aylık 30 gün üzerinden) 2263.06 SGK meslek kodu sigortalı ile olarak çalışması zorunludur. Bu fıkrada belirtilen şekilde hizmet veren TMGD’ler herhangi başka bir işte çalışamaz veya çalıştırılamazlar.

hükümleri ilave edilmiştir.

Dolduranın yükümlülüklerine “Tehlikeli maddelerin dolumunu, Bakanlıktan tehlikeli madde faaliyet belgesi almış taşımacılara ait araçlara yapmak,” Taşımacının yükümlülüklerine “Taşıma işlemine başlamadan önce gönderen tarafından ADR 5.4.1’e göre hazırlanacak taşıma evrakının bir suretinin araçta bulundurulmasını sağlamak” ilave edilmiştir.