Ara
Close this search box.
Ara
Close this search box.

,

Aralık 21, 2023

Noterler Tarafından Düzenlenen Taşınmaz Satış Sözleşmeleri̇ne Uygulanacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmeli̇k

Noterler Tarafından Düzenlenen Taşınmaz Satış Sözleşmelerine Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik yayımlanmıştır. Buna göre;

  • Yayımlanan Yönetmelik uyarınca, noterler tarafından düzenlenen taşınmaz satış sözleşmelerine uygulanacak usul ve esasları belirlenmiştir.
  • Sözleşmenin düzenlenmesine ilişkin başvurular sadece Birliğin (Türkiye Noterler Birliği) “e-randevu/başvuru” uygulamasından e-Devlet kapısı kullanılarak yapılacaktır. Bilgilerin (tarafların kimlik, tebligata esas adres ve iletişim bilgileri ile taşınmazın emlak vergi değeri ile taraflar arasında belirlenen satış bedeli, yabancı gerçek kişilerin alıcı taraf olduğu işlemlerde ise döviz alım belgesinde kayıtlı Türk lirası tutarı) dayanak belgeleri, Türkiye Noterler Birliği Sistemi’ne (“TNBBS”) yüklenecek ve bu belgelerin asılları randevu tarih ve saatinde noterliğe ibraz edilecektir.
  • Sözleşme düzenlerken noter, TAKBİS’teki (Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi) sözleşme şekli ve içeriği gözetilerek Birlik tarafından hazırlanıp TNBBS’ye (Türkiye Noterler Birliği Bilgi Sistemi) kaydedilen sözleşme örneğini kullanacaktır.
  • Taşınmaza ilişkin kayıt ve belgelerin tamamlanmasından sonra noter, taşınmaz üzerindeki her türlü kısıtlamayı dikkate alacak ve taşınmaz satışıyla ilgili mevzuatta yer alan sınırlamalar ile usul ve esasları gözeterek işlem yapacaktır. Buna göre hak sahibini belirleyip taşınmazın satışına engel hukuki bir durumun bulunmadığını tespit ettikten sonra sözleşmeyi hazırlayacaktır.
  • Noter sözleşmeyle ilgili işlemleri bizzat yapacak, Tapu kayıt örneği ve diğer belgelerden hak sahibinin belirlenememesi veya satışa engel hukuki bir durumun varlığı hâlinde noterlerce satış işlemi gerçekleştirilemeyecektir.
  • Sözleşme imzalandıktan sonra tescilin tamamlanmasını takiben taraflara noter tarafından tapu senedi verilecektir.
  • Taşınmaz satış sözleşmeleri damga vergisinden ve bu işlemlere ilişkin düzenlenen kâğıtlar değerli kâğıt bedellerinden istisnadır.
  • Hesaplanacak noter ücreti taşınmazın değerine göre beş yüz Türk lirasından az ve dört bin Türk lirasından fazla olamayacaktır.

İşbu Yönetmelik yayımı tarihinde (11.01.2023) yürürlüğe girmiştir. Ancak Yönetmeliğin geçici maddesi uyarınca, kurulması öngörülen bilişim sisteminin kurulduğunun Adalet Bakanlığı resmi internet sitesinde duyurulduğu tarihe kadar uygulanmayacaktır.

Yazarlar

Kılınç Hukuk ve Danışmanlık

Kılınç Hukuk ve Danışmanlık