Ara
Close this search box.
Ara
Close this search box.

Aralık 21, 2023

Nisan 2022

ENERJİ PİYASASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURULU’NUN TEŞKİLAT YAPILANMASINDA DÜZENLEMELER YAPILDI.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 5380) 6 Nisan 2022 tarihli 31801 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Kurum nezdinde Enerji Dönüşüm Dairesi Başkanlığı hizmet birimi oluşturuldu. Enerji Dönüşüm Dairesi Başkanlığı’nın görev ve yetkileri belirlendi.

“BUHAR BASINCI” VE “70 °C’TA BUHARLAŞMA YÜZDESİ – E70” ÖZELLİKLERİNE AİT ASGARİ SINIR DEĞERLERİ BELİRLENDİ. 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 21/04/2022 Tarihli ve 10940 Sayılı Kararı 22 Nisan 2022 tarihli 31817 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Rafineri tesisleri hariç, piyasaya arz edilecek benzin türlerine yönelik olarak 31.05.2022 tarihine kadar geçerli olmak üzere; TS EN 228 Otomotiv Yakıtları- Kurşunsuz Benzin Özellikler ve Deney Yöntemleri (Aralık 2017) standardında belirtilen “Buhar Basıncı” ve “70 °C’ta Buharlaşma Yüzdesi – E70” özelliklerine ait asgari sınır değerleri için “yaz dönemi” değerlerinin azami sınır değerleri için “kış dönemi” değerlerinin esas alınmasına karar verildi.

TÜRKİYE ENERJİ, NÜKLEER VE MADEN ARAŞTIRMA KURUMU PROJE DESTEK PROGRAMLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK YAYIMLANDI.

Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu Proje Destek Programlarına İlişkin Yönetmelik 27 Nisan 2022 tarihli 31822 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumunun (TENMAK) görev alanına giren enerji, maden, iyonlaştırıcı radyasyon, parçacık hızlandırıcıları, nükleer, bor ve nadir toprak elementleri ile ilgili bilim ve teknoloji alanlarında oluşturulacak destek programlarına yönelik usul ve esaslar belirlendi.
 • Yönetmelikle, TENMAK’ın görev alanına giren enerji, maden, iyonlaştırıcı radyasyon, parçacık hızlandırıcıları, nükleer, bor ve nadir toprak elementleri ile ilgili bilim ve teknoloji alanlarında oluşturulacak destek programları ile bu programlar kapsamındaki projelerin başvuru, değerlendirme, hibe veya geri ödemeli olarak destekleme, teşvik, izleme, sonuçlandırma ve sonuçlarının değerlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.
 • Kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, özel sektör kuruluşları ve/veya TENMAK Ar-Ge birimleri bünyesinde yürütülmek üzere TENMAK tarafından ayni ve/veya nakdi destek sağlanan projelere ilişkin destek programlarını kapsayan yönetmeliğe göre, destek programları ile bu programlar kapsamında uygulanacak desteğin türü, destek oranı, süresi, kapsamı, verilebilecek azami destek tutarları, teknik, mali ve idari kurallar ve süreçlere ilişkin bilgileri içeren uygulama esasları, TENMAK’ın çalışma ilke, program ve öncelikli alanları çerçevesinde Başkanlık tarafından hazırlanarak Yürütme Kuruluna sunulacaktır.
 • Yürütme Kurulunca onaylanan destek programı ve programın uygulama esasları TENMAK internet sitesinde yayımlanacaktır.

BAYİ DENETİM SİSTEMİNE YAPILAN İZİNSİZ MÜDAHALELERE İLİŞKİN DAĞITICI LİSANS SAHİBİNE YAPILACAK BİLDİRİM YOLU DÜZENLENDİ.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 28/04/2022 tarihli ve 10952 sayılı Kararı 29 Nisan tarihli 31824 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • 03.08.2021 tarihli ve 31557 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 29.07.2021 tarihli ve 10338 sayılı Bayi Denetim Sisteminin Kurulması ve Uygulanması için Tüzel Kişilerin Yetkilendirilmesi Hakkında Karara yapılan ekleme ile yetkilendirilmiş otomasyon şirketlerinin yükümlülükleri arasına bayi denetim sistemine izinsiz müdahale ve/veya kayıt dışı ikmale ilişkin yapılan tespitleri “Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi” aracılığı ile dağıtıcı lisans sahibine bildirmek de eklenmiştir. 

DOĞAL GAZ DEPOLAMA YÜKÜMLÜLÜKLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLARDA DÜZENLEME YAPILDI.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 28/04/2022 tarihli ve 10950 sayılı Kararı 30 Nisan tarihli 31825 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından her takvim yılı Kasım Ayı sonuna kadar, depolama yükümlülüğü olan uzun dönemli doğal gaz alım satım anlaşması kapsamında boru hattı vasıtasıyla doğal gaz ithal eden tüzel kişilerin depolama yükümlülük miktarları, depolama lisansı sahibi tüzel kişilere bildirilir. Yükümlülük sahibi tüzel kişilerin ilgili depolama yılında hizmet almak için kendileri adına yapılmış kapasite rezervasyonunun olması halinde, diğer tesisten hizmet almak için yapacakları başvuruda rezerve edilmişi kapasite miktarını bildirmekle yükümlüdür. 
 • 30.04.2022 tarihinden itibaren 30 gün süre ile geçerli olmak üzere, yer altı depolama tesislerinde hizmet veren lisans sahipleri tarafından verilen birincil, ikincil ve üçüncül kapasite rezervasyon önceliği atıl kapasite başvuruları için de uygulanır.

DOĞAL GAZ PİYASASI DAĞITIM FAALİYETİ YATIRIMLARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLARDA DÜZENLEMELER YAPILDI.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 28/04/2022 tarihli ve 10957 sayılı Kararı 30 Nisan tarihli 31825 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Son periyodik muayenesi 01.01.2017 tarihinden önce yapılmış ve söz konusu periyodik muayenesinin üzerinden en az 10 yıl süre geçmiş sayaçların hurdaya ayrılmaları durumunda değişime konu edilen yeni sayaçlara ait bedeller şebeke yatırım harcaması olarak dikkate alınır.

DAĞITIM LİSANSI SAHİBİ TÜZEL KİŞİLER VE GÖREVLİ TEDARİK ŞİRKETLERİNİN TARİFE UYGULAMALARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLARDA DÜZENLEMELER YAPILDI.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 28/04/2022 tarihli ve 10961 sayılı Kararı 30 Nisan tarihli 31825 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Usul ve esaslara organize sanayi bölgesi katılımcıları hakkındaki tarife uygulamalarına ilişkin katılımcılara, bağlantı durumu ve tarife sınıfına göre aşağıdaki bedeller uygulanır:
 1. Aktif enerji bedeli,
 2. OSB dağıtım bedeli,
 3. OSB güç bedeli,
 4. İletim veya dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiye ödenen sistem kullanım ve sistem işletimi ile ilgili bedeller,
 5. OSB bağlantı bedeli,
 6. OSB güvence bedeli,
 7. Reaktif enerji bedeli,
 8. Emreamade kapasite bedeli.
 • Organize sanayi bölgeleri, usul ve esaslarda yer alan hükümler çerçevesinde katılımcılarına reaktif enerji tarifesi uygular. Organize sanayi bölgeleri, onaylı sınırları içerisinde yıllık olarak onaylanan bir reaktif enerji tarifesi olmadığı durumda organize sanayi bölgelerinin faaliyet gösterdiği dağıtım bölgesi için geçerli reaktif enerji tarifesini uygular.

ELEKTRİK PİYASASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

ELEKTRİK TOPTAN SATIŞ TARİFESİNDE DÜZENLEMELER YAPILDI.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 31/03/2022 Tarihli ve 10908 Sayılı Kararı 1 Nisan 2022 tarihli 31796 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • 01.04.2022 tarihinden geçerli olmak üzere, Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) tarafından uygulanacak aktif elektrik enerji toptan satış tarifesi hakkında;
 • Dağıtım şirketlerine teknik ve teknik olmayan kayıp enerji satışları ile görevli tedarik şirketlerine yapılan satışlarda 31,8592 kr/kWh uygulanmasına,
 • Dağıtım şirketlerine genel aydınlatma kapsamında yapılan satışlarda 200,0000 kr/kWh uygulanmasına  karar verildi.

SANAYİ KURULUŞLARININ ELEKTRİK TARİFELERİNE ZAM YAPILDI. 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 31/03/2022 Tarihli ve 10909 Sayılı Kararı 1 Nisan 2022 tarihli 31796 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) 1 Nisan 2022 tarihinden itibaren uygulanacak elektrik tarifelerini yayımladı ve sanayi kuruluşlarının elektrik tarifeleri %20 düzeyinde zam yapıldı.
 • Bununla birlikte Yeşil Elektrik Tarifesi‘nde de güncelleme yapıldı ve bu tarifenin alçak gerilim, tek zamanlı enerji ve dağıtım bedeli, Sanayi Tarifesinin aynı bedelleri ile eşitlenerek 204,8204 kuruş/kWh ve 25,2888 kuruş/kWh oldu.

ŞARJ DOLUM HİZMETLERİ KAPSAMINDA DÜZENLEMELER YAPILDI.

Şarj Hizmeti Yönetmeliği 2 Nisan 2022 tarihli 31797 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Yönetmelik ile elektrikli araçlara elektrik enerjisi temininin sağlandığı şarj ünitesi ve istasyonlarının kurulması, şarj ağı ve şarj ağına bağlı istasyonların işletilmesi ile şarj hizmetinin sunulmasına ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.
 • Yönetmeliğe göre şarj ağı işletmecileri, faaliyetlerini EPDK’dan alacakları lisans kapsamında yürütür. Yönetmelik’te lisanslara başvurabilecek kişilerin Türk Ticaret Kanunu uyarınca kurulmuş anonim veya limited şirketler olduğu ve kamu iktisadi teşebbüsleri tarafından yapılan lisans başvuruları hariç olmak üzere, asgari sermayenin EPDK tarafından belirlenecek tutardan az olmaması gerektiği düzenlenir. EPDK tarafından belirlenen asgari sermaye 4.500.000 TL’dir.
 • Verilecek lisansın azami süresi 49 yıldır.
 • Şarj ağı işletmecisi, lisansının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde en az 50 adet şarj ünitesinden ve en az 5 farklı ilçedeki şarj istasyonundan oluşacak şekilde şarj ağı oluşturmalıdır. Şarj istasyonlarının dağıtım ve iletim sistemine bağlantısı, ilgili mevzuata göre yapılır. Ayrıca, şarj hizmeti sunabilmek için ilgili mevzuat uyarınca iş yeri açma ve çalışma ruhsatı alınması zorunludur.
 • Yönetmelik kapsamında sunulacak şarj hizmeti elektrik tedariki olarak değerlendirilmez ve şarj hizmet bedeli, Yönetmelikteki maliyet kalemleri ile makul bir karlılık oranı dikkate alınmak suretiyle belirlenir. EPDK’nın asgari ve azami bedel belirleme yetkisi bulunur. Ayrıca, şarj ağı işletmecisinin uygulayacağı hizmet bedeli, sadakat sözleşmesi akdettiği kullanıcılara uyguladığı en düşük şarj hizmet bedelinin %25’ini aşamaz. Şarj ağı işletmecisi, hizmet ücretinin oluşumu ve güncelleme yöntemini EPDK’ya açıklamakla yükümlüdür. 

ŞARJ AĞI İŞLETMECİ LİSANSI İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ BAŞVURULARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR YAYIMLANDI.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 17/03/2022 Tarihli ve 10852 Sayılı Kararı ile “Şarj Ağı İşletmeci Lisansı İşlemleri ile İlgili Başvurulara İlişkin Usul ve Esaslar02 Nisan 2022 tarihli 31797 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Bu usul ve esaslar; şarj ağı işletmeci lisansına ilişkin Şarj Hizmeti Yönetmeliği’nde düzenlenen başvuru, sona erdirme, tadil işlemleri ile şarj ağının değiştirilmesine yönelik başvuruların elektronik ortamda yapılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir.
 • Lisans alma, sona erdirme, tadil başvuruları ve bu başvurulardan vazgeçilmesine yönelik başvurular ile şarj ağının değiştirilmesine yönelik başvurular EPDK Başvuru Sistemi üzerinden elektronik ortamda elektronik başvuru yetkilisi eliyle yapılır. 

ŞARJ AĞI İŞLETMECİ LİSANSI BAŞVURUSUNDA BULUNACAK TÜZEL KİŞİLER İÇİN ASGARİ SERMAYE TUTARI BELİRLENDİ.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 17/03/2022 Tarihli ve 10853 Sayılı Kararı 02 Nisan 2022 tarihli 31797 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Şarj Hizmeti Yönetmeliği’nin 6. maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde şarj ağı işletmeci lisansı başvurusunda bulunacak tüzel kişiler için asgari sermaye tutarının “4.500.000 TL” olarak belirlenmesine karar verildi.

ŞARJ AĞI İŞLETMECİ LİSANSINA İLİŞKİN 2022 YILINDA UYGULANACAK OLAN LİSANS ALMA, LİSANS TADİLİ VE LİSANS SURETİ ÇIKARTMA BEDELLERİ BELİRLENDİ.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 31/03/2022 Tarihli ve 10895, 10906 ve 10907 Sayılı Kararları 2 Nisan 2022 tarihli 31797 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • 10895 sayılı Karar ile; Şarj ağı işletmeci lisansına ilişkin 2022 yılında uygulanacak olan lisans alma, lisans tadili ve lisans sureti çıkartma bedelleri aşağıdaki şekilde belirlendi. 
Bedel TürüBedel (TL)
Lisans alma bedeli300.000
Lisans tadili bedeli14.000
Lisans sureti çıkartma bedeli3.000

 

TARİFE DEĞİŞİKLİKLERİ VE TADİL İŞLEMLERİ YAPILDI.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 31/03/2022 tarihli ve 10892 sayılı Kararı 3 Nisan 2022 tarihli 31798 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • 10892 sayılı Karar ile; 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun 17. maddesinin 4. fıkrasına eklenen ‘bu abone grupları için elektrik enerjisi tüketim miktarına göre farklı’ hükmünün ticarethane aboneliği ile ilişkilendirilen lisanssız elektrik üretim tesislerine uygulanmasına ilişkin olarak:
 • Üreticinin serbest tüketici olup olmaması ve mahsuplaşmama saatlik veya aylık olarak yapılması arasında herhangi bir aynın yapılmaksızın üreticilere ödenecek ihtiyaç fazlası elektrik enerjisi bedeli için kademeli tarife esas alınarak uygulama yapılmasına,
 • Saatlik mahsuplaşma işlemi sonucunda tüketimin, üretimi geçmesi halinde; saatlik mahsuplaşma neticesinde elde edilen net tüketim değeri üzerinden kademeli tarife uygulamasının yapılmasına,
 • Aylık mahsuplaşma kapsamındaki tesislerde mahsuplaşmamış ham tüketim değerleri esas alınarak tüketiciler ve tedarikçiler için kademeli tarife kapsamında uygulama yapılmasına karar verildi.

TÜKETİCİLERE UYGULANACAK YAPTIRIMLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI. 

Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 8 Nisan 2022 tarihli 31803 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi, kaçak elektrik enerjisi tüketim hallerine ilişkin olarak kaçak elektrik enerjisi tüketimi tespit edilen gerçek veya tüzel kişiler hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunabilir.

ELEKTRİK DAĞITIMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BELİRLENDİ.

Elektrik Dağıtım Sistemi Yönetmeliği 15 Nisan 2022 tarihli 31810 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Yönetmelikle elektriğin kaliteli, güvenli ve sürekli olarak kullanıcılara sunulması amacıyla dağıtım sisteminin işletilmesi, izlenmesi ve kontrol edilmesi, bakımı ile dağıtım sisteminde acil durum, raporlama ve inceleme konularında dağıtım şirketi ve kullanıcılar tarafından uyulması gereken kurallar ile uygulamalara ilişkin usul ve esaslar belirlendi.
 • EPDK, ayrıca dağıtıcılar arası akaryakıt ticareti hakkındaki kılavuzu güncelledi.

SU KULLANIM HAKKI ANLAŞMASI İMZALANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI. 

Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı Anlaşması İmzalanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 21 Nisan 2022 tarihli 31816 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Ortak tesisi DSİ, HES kısmı şirket tarafından inşa edilen projeler kapsamında doğal hayatın devamı veya diğer maksatlar için bırakılan/bırakılacak su üzerinde şirket tarafından, ayrı bir santral kurulmasının talep edilmesi durumunda, şirketin bu talebinin ve bu çerçevede hazırlanacak fizibilite raporunun DSİ tarafından uygun bulunması halinde, bu santral teknik ve işletme kolaylığı açısından HES yatırımcısı tarafından Yönetmelik’te belirtilen hususlar çerçevesinde tesis edilir.
 • Elektrik Piyasası Kanunu’nun geçici 29. maddesinin birinci fıkrası uyarınca süresinde müracaat edilmiş olması kaydıyla mevcut üretim veya otoprodüktör lisanslarını ya da lisans/önlisans başvurularını sonlandırmak için EPDK’ya başvuru yapan şirketlerden başvurusu uygun bulunanların EPDK tarafından DSİ’ye bildirilmesi durumunda şirketlerin varsa DSİ’deki geçici teminat mektupları iade edilir.

PETROL PİYASASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

BENZİN TÜRLERİNDE ETANOL HARMANLANMASINA DAİR DÜZENLEME YAPILDI.

Benzin Türlerine Etanol Harmanlanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ  1 Nisan 2022 tarihli 31796 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Tebliğle benzin türlerine Etanol eklenmesi oranı yüzde 3’de yüzde 2’ye düşürüldü.

PETROL PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DÜZENLEME YAPILDI.

Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 7 Nisan 2022 tarihli 31802 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; 

 • Lisans sahibinin vergi mükellefiyetinin herhangi bir sebepten dolayı terkin edildiğinin veya vergi mükellefiyetini ortadan kaldıran benzeri durumların tespit edilmesi halinde lisansı sona erdirilecektir.

DAĞITICILAR ARASI TİCARETE İLİŞKİN KILAVUZDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 14/04/2022 Tarihli ve 10929 Sayılı Kararı 15 Nisan 2022 tarihli 31810 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;. Buna göre;

 • “Dağıtıcılar Arası Ticarete İlişkin Kılavuz” karar değiştirildi.

DOĞALGAZ PİYASASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

DOĞALGAZ PİYASASINDA YETKİ BELGESİ VE SERTİFİKASYON USULLER BELİRLENDİ.

Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 29.04.2022 tarihli 31824 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Sertifika sahipleri, sertifika kapsamında; bina dış yüzeyinde, içinde bulunulan bölgede yetkili dağıtım şirketi tarafından tasarlanmış örnek tasarım esas alınarak sertifika sahibinin ticaret unvanı ile birlikte dağıtım şirketinin isim ve logosu ile dağıtım şirketinden alınan sertifika numarasının mevcut olduğu; dağıtım lisansı sahibi şirketin lisans bölgesi sınırları içindeki bir işyerinde faaliyet göstereceklerdir. 
 • Sertifika sahipleri Yönetmelikte niteliği belirtilen personelden başka, diğer mevzuatta niteliği belirtilen personeli de istihdam etmekle yükümlü olacakladır. 
 • Sertifika sahiplerinin ilgili dağıtım şirketlerine bildirecekleri tebligat adresinin işyeri adresi ile aynı adres olması mecburiyeti ortadan kaldırılmıştır. 
 • Sertifika sahipleri ayrıca, tüketiciler ve dağıtım şirketi yetkilileri ile fiziki olarak yüz yüze görüşülmesine ve diğer teknolojik iletişim araçları ile bilgi alışverişi yapılabilmesine olanak sağlanması, fiziki iletişimin sağlanmasına yönelik tam gün esaslı mühendis olarak çalışan personel hariç en az bir kişiyi istihdam etmek ve sabit telefon hattı bulundurmak zorunda tutulmuştur. 
 • Dağıtım şirketleri, iç tesisat ve servis hatları sertifikası kapsamında faaliyet yürüten yetki belgesi sahiplerinde tebligat sorunu yaşarsa, birden fazla kez işyerini kapalı görürse, işyerinde muhatap olabileceği personel bulamaz ise, vizesiz faaliyet tespiti yaparsa, çalışması zorunlu personelin sigorta dökümünü alamaz ise veya talep ettiği evrakı 15 gün içinde alamazsa, tutanak tutmak suretiyle sertifikalı firmanın yeni başvuru dosyalarını; aykırılığın ortadan kalkmasına kadar kabul etmeyecektir.
 • Aykırılık arz eden fiillerden birinin aynı sertifika sahibi tarafından bir takvim yılında üç defadan fazla gerçekleştirilmesi ve/veya sertifika süresi boyunca iki defa vizesiz faaliyette bulunulduğunun tespit edilmesi halinde dağıtım şirketi ilgili bilgi ve belgelerle birlikte konunun ilgili mevzuat ihlali kapsamında incelenmesi için Kuruma bildirimde bulunacaktır. 
 • Yetki belgesi sahibi tarafından, iç tesisat ve servis hatları sertifikasının Proje ile Yapım, Bakım ve Onarım faaliyetlerinin ayrıştırılmadan tek bir faaliyet konusu olarak verilmesi şeklinde uygulama yapılır. Bu bendin yürürlüğe girdiği tarihten sonra münferiden proje faaliyet konusunda iç tesisat ve servis hatları sertifikası verilmez. Ancak sertifika sahibi; iç tesisatını yapmaksızın sadece, doğal gaz yakıt sistemli olarak projelendirilerek inşa edilmek üzere inşaat ruhsatı alınmış binalarda, ihtiyaç halinde ilgili dağıtım şirketine onayı için ibraz edilmesi gereken ön proje hazırlama konusunda da faaliyette bulunabilir. Bu şekilde hazırlanarak onay işlemi tamamlanmış projelerin yapım işlerini tamamlamak zorunda değildir. Bu projelere ait tesisatların yapımı aşamasında aynı sertifika sahibi veya başka sertifika sahipleri proje ve yapım faaliyetinde bulunabilir.
 • Sertifikalar; sürelerinin bitiminde veya sertifika sahibi hakkındaki iflas kararının kesinleşmesi ya da ticari faaliyetinin sona ermesi halinde kendiliğinden sona erer. Sertifika sahibi gerçek kişinin vefatı, ticari faaliyetinin sona ermesi şeklinde değerlendirilir. Sertifika sahibinin sertifikadan vazgeçmek istemesi halinde sertifika sona erme onayı, ilgisine göre Başkan veya sertifikayı veren dağıtım şirketi ya da yetki belgesi sahibi şirket tarafından verilir. Sertifikalı gerçek kişinin faaliyette bulunmadığının bağlı olduğu Vergi Dairesi tarafından düzenlenmiş belge ile; sertifikalı tüzel kişinin faaliyette bulunmadığının bağlı olduğu Vergi Dairesi ve Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş belgeler ile tevsik edilmesi durumunda, ticari faaliyetin sona erdiği tarih itibarıyla veya iflas kararının kesinleştiği tarih itibarıyla sertifikanın sona ermiş olduğu, yine ilgisine göre yapım ve hizmet sertifikası için Başkan onayı, iç tesisat ve servis hatları sertifikası için ise sertifikayı veren dağıtım şirketi ya da yetki belgesi sahibi şirketin onayı ile belirlenir.
 • Aynı Yönetmeliğe iç tesisat ve servis hatları sertifikası kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler kapsamında yetki durdurma esasları düzenlenmiştir. 

YENİLENEBİLİR ENERJİ PİYASASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

YEKDEM MALİYETLERİNİN REVİZE EDİLMESİ KARAR VERİLDİ.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 31/03/2022 Tarihli ve 10895, 10906 ve 10907 Sayılı Kararları 2 Nisan 2022 tarihli 31797 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • 10906 sayılı Karar ile; 2022 yılı için tedarik edilen birim enerji miktarı başına öngörülen Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması (YEKDEM) maliyetinin, 2022 yılının Mart ayı ve sonrası için aşağıda yer alan şekilde revize edilmesine,
Aylar2022 Öngörülen YEKDEM Maliyeti (TL/MWh)
Mart-284,36
Nisan-532,12
Mayıs-588.83
Haziran-435,69
Temmuz-504,97
Ağustos-466,33
Eylül-358,49
Ekim-318,16
Kasım-298,98
Aralık-355,02

Öngörülen YEKDEM maliyetinin negatif olduğu aylarda, ikili anlaşmalara ilişkin referans niteliğinde olan öngörülen YEKDEM maliyetinin ve yüksek tüketimli tüketicilere ilişkin son kaynak tedarik tarifesi hesaplamalarında kullanılan öngörülen YEKDEM maliyetinin “0 TL/MWh” olarak belirlenmesine karar verildi.

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE AZERBAYCAN CUMHURİYETİ ARASINDA MESLEKİ EĞİTİM ALANINDA İŞ BİRLİĞİNE DAİR PROTOKOL ONAYLANDI. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Mesleki Eğitim Alanında İş Birliğine Dair Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 01 Nisan 2022 tarihli 31796 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • 19 Şubat 2021 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Mesleki Eğitim Alanında İş Birliğine Dair Protokol”ün onaylanması uygun bulundu.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ, AZERBAYCAN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE GÜRCİSTAN HÜKÜMETİ ARASINDA GÜMRÜK KONULARINDA ÜÇLÜ KOMİTE TESİS EDİLMESİNE İLİŞKİN PROTOKOLÜN YÜRÜRLÜK TARİHİ BELİRLENDİ.

Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5422) 19 Nisan 2022 tarihli 31814 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • 8 Ekim 2021 tarihli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti ve Gürcistan Hükümeti Arasında Gümrük Konularında Üçlü Komite Tesis Edilmesine İlişkin Protokol”ün yürürlük tarihi 19 Mart 2022 olarak tespit edildi. 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE AZERBAYCAN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA MESLEKİ EĞİTİM ALANINDA İŞ BİRLİĞİNE DAİR PROTOKOLÜN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR YAYIMLANDI. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Mesleki Eğitim Alanında İş Birliğine Dair Protokolün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5524) 24 Nisan 2022 tarihli 31819 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre

 • Bu anlaşma ile; mesleki eğitim alanında iki ülke arasındaki iş birliğinin artırılmasının her iki tarafa sağlayacağı faydayı göz önünde bulundurarak, eğitimden sorumlu kurumları arasındaki ilişkileri daha da güçlendirme arzusuyla, 31 Ekim 2017’de Bakü’de imzalanan Türkiye ile Azerbaycan arasında eğitim iş birliği antlaşmasının beşinci maddesine atıfta bulunarak, ulusal mevzuatlara uygun olarak her iki tarafın ilgili kurumları arasında eşitlik ve karşılıklı saygı temelinde anlaşma sağladığı ifade edildi.
 • Protokol’ün amacı, mesleki eğitim alanında iki ülke arasında mutabık kalınan iş birliğini geliştirmektir.

ATAMA VE GÖREVLENDİRMELER

CUMHURBAŞKANLIĞI TARAFINDAN BİRTAKIM ATAMALAR YAPILDI.

Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2022/123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133) 8 Nisan 2022 tarihli 31803 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı. Buna göre;

 • Tarım ve Orman Bakanlığı;
 • Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi TUNÇ,
 • Bakan Yardımcısı Akif ÖZKALDI,
 • Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin IŞIKGECE,
 • Bakan Yardımcısı Fatih METİN

görevden alınmış,

 • Bakan Yardımcılığına Nihat PAKDİL,
 • Bakan Yardımcılığına İbrahim YUMAKLI,
 • Bakan Yardımcılığına Veysel TİRYAKİ,
 • Bakan Yardımcılığına Ebubekir GİZLİGİDER

atandı.

Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2022/134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142) 9 Nisan 2022 tarihli 31804 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı. Buna göre;

 • Strateji ve Bütçe Başkanlığı;
 • Sektörler ve Kamu Yatırımları Genel Müdür Yardımcılığına  Faruk CİRİT,
 • Sektörler ve Kamu Yatırımları Genel Müdür Yardımcılığına  Murat DELİÇAY,
 • Bütçe Genel Müdür Yardımcılığına  Ali RENÇBER,
 • Bütçe Genel Müdür Yardımcılığına Ömer Nuri TÜRKŞEN,
 • Bütçe Genel Müdür Yardımcılığına Halil İbrahim KURDOĞLU,
 • İSEDAK ve Uluslararası Kalkınma İşbirliği Genel Müdür Yardımcılığına Selçuk KOÇ

atandı.

 • Hazine ve Maliye Bakanlığı Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürü Kemal ÇAĞATAY görevden alınmış ve yerine Serhat KÖKSAL atandı.
 • Ankara Defterdarlığına Cuma ORULLUOĞLU atandı.
 • İstanbul defterdarlığına Mehmet MALANLI atandı.
 • İzmir defterdarlığına Şenol GEZER atandı.
 • Kayseri defterdarlığına Mehmet ÇOBAN atandı.
 • Bursa Defterdarlığına Mehmet TURAL atandı.
 • Özelleştirme İdaresi Başkanlığına Bekir Emre HAYKIR atandı.
 • Ticret Bakanlığı;
 • Ticaret Başmüfettişliklerine, ticaret müfettişleri Veysel MADEN, Deniz Okan SAVAŞ, Serkan GÖKTAŞ, Vedat ERKOYUNCU, Bengü GÜVERCİN, Emre DAĞİSTANLIOĞLU, Mehmet Emre NAR, Recep CEYHAN, Sami Cankat SEZGİN, Ufuk ORUÇOĞLU, Mehmet Şahan ANIN, Muhammed Abdullah SAFA ve Fatih MASATLI atandı.
 • Ticaret Müfettişliklerine, Muratcan GÜNEY, Mustafa Ersin AYDIN, Erhan ERBİL, Halil KÖMÜRCÜ, Yusuf UDUN, Güven DEMİR, Mehmet Devran ARANIR, Fatih KARTAL, Mustafa Kemal YILMAZ, Arzu BAYDERE AYDIN, ve Yasin ATALAY atandı.

Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atama Hakkında Karar (Karar: 2022/147) 18 Nisan 2022 tarihli 31813 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı. Buna göre;

 • Sermaye Piyasası Kurulu;
 • Başkanlığına İbrahim Ömer GÖNÜL,
 • Başkan Vekilliğine Üye Mutalip ÜNAL,
 • Üyeliğine Yusuf SÜNBÜL,

atandı.

Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2022/149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171) 23 Nisan 2022 tarihli 31818 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı. Buna göre;

 • Türk Patent ve Marka Kurumunda açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine Alim POLAT atandı.
 • Çevre, Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanlığı;
  • Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılıklarına Bedri Sinan GÜL ve Mustafa BAKIR,
  • Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne, Karaman Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Türkmen HACIHALİLOĞLU,
  • Ardahan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Bahtiyar TOPAL,
  • Çankırı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Selim BOYRAZ,
 • Denizli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne, Uşak Çevre ve Şehircilik 11 Müdürü Mehmet Fatih Namık ÖZTÜRK,
 • Karaman Çevre ve Şehircilik 11 Müdürlüğüne, Malatya Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Fikret ONHAN,
 • Zonguldak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Şenol AYYILDIZ,
 • Kırşehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne, Niğde Çevre ve Şehircilik tl Müdürü Hamdi Görkem GENÇTÜRK,
 • Niğde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne, Kırşehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Necmettin ŞEKER

atandı.

 • Dışişleri Bakanlığı;
 • Dış Politika Danışma Kurulu Üyeliğine Kemal MADENOĞLU,
 • Dışişleri Bakanlığında açık bulunan Tercüme Dairesi Başkanlığına Osman Rıza YAVUZALP 

atandı.

 • Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünde açık bulunan 8. Bölge Müdürlüğüne, 11. Bölge Müdürü Hadi BİNGÖL atandı.
 • Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğüne Muhammed POLAT atandı.
 • Tarım ve Orman Bakanlığı;
 • Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Aylin ÇAĞLAYAN ÖZCAN,
 • Strateji Geliştirme Başkanı Volkan KOÇ,

      görevden alındı.

Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2022/176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203) 27 Nisan 2022 tarihli 31822 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı. Buna göre;

 • Nükleer Düzenleme Kurulu;
 • İkici Başkanlığına Üye İsmail Hakkı ARIKAN,
 • Üyeliğe Memduh Fatih ÇINAR,

atandı.

 • Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyesi Soner KORKMAZ görevden alınmış, yerine Hasan KAYMAK atandı.
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı Hazine Başkontrolörklerine Harun GÜRER, İsmail HALICI, Semih ŞAHİN ve Turgut SAYILIR atandı.
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı Stajyer Hazine Başkontrolörü Fatih YETİŞEN görevden alındı. 
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Müfettişliğine Ziya ÇİZİOĞLU atandı.
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Başmüfettişliklerine 184, 185 ve 186 sayılı kararlarda yer alan Vergi Müfettişleri atandı. 
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Müfettişliği’ne 187 sayılı kararda yer alan Vergi Müfettiş Yardımcıları atandı.
 • Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Milli Teknoloji Genel Müdür Yardımcılığı’na İrfan KESKİN atandı.
 • Tarım ve Orman Bakanlığı Başmüfettişlikleri’ne Mustafa GÜLER, Fidan Ahmet PAKSOY, Canan ÇALIŞKAN, Ali KOZAN, Ahmet ÇELİK, Turhan Yaşar ALPKILIÇ ve Mehmet Melih ARSLAN atandı.
 • Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’ne Mehmet Ali KILIÇKAYA atandı. 
 • Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü’ne Mehmet AZGIN atandı. 
 • Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü’ne Emre Orhan ÖZTELLİ atandı. 
 • Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Demetimi Genel Müdürlüğü’ne Hakkı KARABÖRKLÜ atandı. 
 • Ticaret Bakanlığı Destek Hizmetleri, Tasfiye İşleri ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü’ne Oğuzhan ŞATIROĞLU atandı. 
 • Ticaret Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı’na Süleyman ALICI atandı.
 • Ticaret Bakanlığı Ticaret Müfettişliklerine Rıdvan CANDAN, Halil BAYINDIR, Salih ULUTAŞ atandı.
 • Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı; Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdür Yardımcısı Naci KAYA ve IV. Bölge Müdürü Yusuf TAŞKAN görevden alındı, Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdür Yardımcılığı’na Burak OKÇU, Denizcilik Genel Müdür Yardımcılığı’na Zafer ASLAN, X. Bölge Müdürlüğü’ne Buğrahan ÇAKMAK ve DLH Marmaray (İstanbul) Bölge Müdürlüğü’ne Gökhan TAŞ atandı.

GÜMRÜK, TİCARET, VERGİ, YATIRIM VE İTHALAT MEVZUATI KAPSAMINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

TEHLİKELİ YÜKLERE İLİŞKİN YETKİLENDİRME ALANINDA DÜZENLEMELER YAPILDI.

KARAYOLU TAŞIMA MEVZUATINDA DÜZENLEMELER YAPILDI. 

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 17 Nisan 2022 tarihli 31812 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Yönetmelik uyarınca taşımacılık, acentelik, taşıma işleri komisyonculuğu, taşıma işleri organizatörlüğü, nakliyat ambarı işletmeciliği, kargo işletmeciliği, lojistik işletmeciliği, dağıtım işletmeciliği, terminal işletmeciliği ve benzeri faaliyetler kapsamında yetki belgesi almak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin, ticari olarak faaliyette bulunmak üzere yönetmelikte aranan diğer belgeler ile birlikte temsil ve ilzama yetkili olanların noterden onaylı imza sirkülerleri yerine yetkili olduklarına dair sicil tasdiknamesini Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na vermeleri zorunlu kılındı.
 • Yetki belgesi sahiplerinin, yönetmeliğe göre merkezi adresleri dışındaki şubelerinde faaliyette bulunmak üzere düzenlenecek olan yetki belgesi için veya yetki belgesi şube listesine ilave edilecek şubeler için; şubeyi şirket adına temsil ve ilzama yetkili olanların yetkili olduğuna dair noterden onaylı imza sirkülerleri yerine sicil tasdiknamesinin ibraz edilmesi zorunlu kılındı.

İHRACI KAYDA BAĞLI MALLARA İLİŞKİN TEBLİĞ (NO: 2022/5) YAYIMLANDI.

İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2022/5) 19 Nisan 2022 tarihli 31814 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Tebliğin ekinde yer alan İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesine 58. ve 59. sıralar olarak aşağıdaki maddeler eklendi.
 • 58- Kaolin ve diğer kaolinli killer (GTP: 2507.00)
 • 59- Diğer killer (GTP: 2508.40)

TÜRKİYE’DE YERLEŞİK KİŞİLERİN MENKUL SATIŞ SÖZLEŞMELERİNDE SÖZLEŞME BEDELİNİ VE BU SÖZLEŞMELERDEN KAYNAKLANAN DİĞER ÖDEME YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ DÖVİZ CİNSİNDEN VEYA DÖVİZE ENDEKSLİ OLARAK KARARLAŞTIRMALARI MÜMKÜN KILINDI. 

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2022-32/66) 19 Nisan 2022 tarihli 31814 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri; taşıt satış sözleşmeleri dışında kalan menkul satış sözleşmelerinde sözleşme bedelini ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırmaları mümkündür. Bununla birlikte, tebliğde yapılan değişiklik ile sözleşme konusu ödeme yükümlülüklerinin Türk parası cinsinden yerine getirilmesi ve kabul edilmesi zorunlu tutulmaktadır.

YURT DIŞI LOJİSTİK DAĞITIM AĞLARININ DESTEKLENMESİ HAKKINDA KARAR YAYIMLANDI. 

Yurt Dışı Lojistik Dağıtım Ağlarının Desteklenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5449) 20 Nisan 2022 tarihli 31815 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Karar ile ülkemiz ihracatının etkin ve kapsamlı akışını sağlamak, ihracatçılarımızın uluslararası tedarik ve dağıtım zincirlerine daha hızlı ve rekabetçi fiyatlarla nüfuz etmelerini temin etmek ve önemli pazarlardaki ihracat performansımızı istikrarlı kılacak altyapı olanaklarını oluşturmak üzere yurt dışı lojistik dağıtım ağlarının kurulmasına ve/veya işletilmesine ilişkin giderlerin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanmasına ilişkin usul ve esasların düzenlenmektedir.
 • Gümrükleme, dağıtım, katma değerli lojistik hizmetleri ve tedarik zinciri yönetimi hizmetlerinden en az birini yerine getiren, yurt dışı lojistik dağıtım ağı (YLDA) kuruluşları yüzde 70 oranında ve 60 milyon TL’ye kadar desteklenecektir. 

BİLİŞİMİN YILDIZLARI PROGRAMI HAKKINDA KARAR YAYIMLANDI. 

Türkiye Bilişim Sektörünün Uluslararasılaşması ve E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) Programı Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5447) 20 Nisan 2022 tarihli 31815 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Karar; şirketler, kurumlar ve işbirliği kuruluşlarının ihracata hazırlanması ve uluslararası pazarlarda rekabet avantajı kazanmaları amacıyla altyapılarının ve kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi, ürün ve hizmetlerinin yurt dışında tanıtımı, pazarlanması, tutundurulması, markalaşması için gerekli faaliyetlere ilişkin giderlerin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan (DFİF) karşılanmasına ilişkin hususları düzenlemeyi amaçlıyor.
 • Karar; Türkiye’de yerleşik bilişim ve alt sektörlerinde yer alan yazılım, gömülü yazılım, dijital oyun, e-spor, finansal yazılım ve teknolojiler, blok zincir yazılım ve teknolojiler, yapay zeka, büyük veri, siber güvenlik, akıllı şehir ile yeşil dönüşüm yazılım ve hizmetleri, telekomünikasyon, 5G, bulut ve iletişim hizmetleri, veri merkezi, bilişim hizmetleri, sistem bakım ve destek hizmetleri, dijital aracılık ve hizmet platformları ve ilişkili sektörlerinde faaliyet gösteren şirketler, kurumlar ve işbirliği kuruluşlarına sunulan destekleri kapsıyor.
 • Desteklerin sürdürülebilir biçimde yönetilmesi ve kurumsallaşması, izleme ve performans analizinin takibini teminen E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) Programının kurumsallaştırılması ve sürdürülebilirliği ile ilgili mekanizmalar da tesis edildi. Bu kapsamda, bilişim sektörüne verilen desteklerin etkinliği ve verimliliği ölçülerek kamu kaynaklarının uygun biçimde kullanılması hedeflendi.

İTHALATTA GÜMRÜK VERGİSİNE BİRTAKIM DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5444) 20 Nisan 2022 tarihli 31815 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • 31.12.2020 tarihli 3351 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararın eki EK-1 sayılı tabloda yer alan 9401.99.90.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonuna ait satır aşağıdaki şekilde değiştirildi.

 

İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ (İGV) ORANI (%)
G.T.İ.P.DİPNOT

(*)

1234GTS ÜLKELERİ8
567
9401.99.90.00.009000015,015,015,015,0

 

 • İlave olarak yukarıda belirtilen tabloya belirli durumlarda ithalatta ilave gümrük vergisinin % 0 olarak uygulanacağı belirtildi.

KDV UYGULAMASINDA DÜZENLEME YAPILDI.

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 41) 21 Nisan 2022 tarihli 31816 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 2, 3, 5, 6, 17. maddeleri yayımı tarihini takip eden ay başında yürürlüğe girecek olup, 1, 10, 12, 16, 18. maddeleri 01.04.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 7 ve 8. maddeleri yayımını izleyen ay başından itibaren yapılacak işlemlere ilişkin iade taleplerine uygulanmak üzere diğer hükümleri ile birlikte Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihte (21.04.2022) yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • İmalatçılar tarafından yapılan mal ihracında ihracat bedeline göre iade alabilmesi sağlanmaktadır.
 • İsteğe bağlı tam tevkifat uygulaması getirilmektedir.
 • Demir-çelik ürünlerinin teslimi KDV tevkifatı kapsamına alındı.
 • Konut ve arsa teslimlerindeki KDV oran uygulamasına ilişkin detaylar açıklandı.
 • İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden mükelleflerin özel matrah uygulayarak yaptıkları araç teslimlerinde KDV oranına ilişkin açıklamalar yapıldı.

DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET SEKTÖRLERİ MARKALAŞMA DESTEKLERİ HAKKINDA DÜZENLEMELER YAPILDI.

Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Destekleri Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5468) 21 Nisan 2022 tarihli 31816 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Söz konusu kararda yer alan tanımlar bölümünde,
 • Pazarlama, tanıtım projesi, reklam tanıtım ve pazarlama harcamaları, danışmanlık ile Pazar araştırması kapsamında ödenecek destek tutarlarında,
 • Marka destek programı kapsamında alınan yararlanıcıların ve harcama yetkisi verilen şirket kuruluşların ödenen desteklerde değişikliğe gidildi.

YATIRIMLARA UYGULANAN DEVLET TEŞVİKLERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5478) 21 Nisan 2022 tarihli 31816 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe Karar’ın Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen yatırımlar için öngörülen limitleri düzenleyen 1. maddesi 01.07.2022 tarihinde yürürlüğe girecek olup, Teşvik belgelerinin iptal edilmesi veya kısmi müeyyide uygulanması halindeki düzenlemeyi içeren 3. maddesi 26.11.2016 tarihinden geçerli olmak üzere diğer hükümleri ile birlikte  Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihte (21.04.2022) yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Projelerin Karar kapsamında değerlendirmeye tabi tutulabilmesi için gerekli olan asgari sabit yatırım tutarı diğer yatırımlar için 5.000.000 Türk Lirasından 1.000.000.000 Türk Lirasına çıkarıldı.
 • Öncelikli Ürün Listesindeki ürünlere yönelik yatırım projeleri, yatırım tutarına bağlı olmaksızın Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında değerlendirilecektir.
 • Yatırım devirlerinin tümünde Cumhurbaşkanı onayı gerekecektir.
 • 26.11.2016 tarihinden geçerli olmak üzere, Teşvik Belgelerinin iptal edilmesi veya kısmi müeyyide uygulanması halinde, yatırımcılara fazladan ödenen nitelikli personel desteği, enerji desteği ve hibe desteği tutarları faiziyle birlikte yatırımcıdan geri alınacaktır. 

BANKACILIK MEVZUATI KAPSAMINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

BANKALARCA KULLANILACAK UZAKTAN KİMLİK TESPİTİ YÖNTEMLERİNE VE ELEKTRONİK ORTAMDA SÖZLEŞME İLİŞKİSİNİN KURULMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 06 Nisan 2022 tarihli 31801 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Yönetmelik uyarınca, bankalar tarafından kullanılabilecek uzaktan kimlik tespiti yöntemlerine ve bankacılık hizmetlerine yönelik olarak yazılı şeklin yerine geçecek şekilde sözleşme ilişkisinin kurulmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Böylece, bankacılık hizmetlerinin banka şubesine gidilmeksizin elektronik ortamda gerçekleştirilmesi mümkün hale geldi.

DÖVİZ, MEVDUAT VE KATILMA HESAPLARI İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER YAPILDI.

Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/14)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2022/16) ile 08 Nisan 2022 tarihli 31803 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Yurt içi yerleşik tüzel kişilerin 31.12.2021 ile 31.03.2022 tarihleri arasındaki herhangi bir tarihte bankalarda mevcut olan ABD doları, Euro ve İngiliz sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı bakiyeleri, hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilir.

ÇEVRE VE ORMAN MEVZUATINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

KIYI KANUNU UYGULAMA MEVZUATINDA DÜZENLEME YAPILDI.

Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 16 Nisan 2022 tarihli 31811 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Onaylı kıyı kenar çizgilerinin meskun olmayan ve henüz tapu iptal davası açılmamış hazine taşınmazlarının bulunduğu kıyı alanlarında veya 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu kapsamında Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi ve/veya Turizm Merkezi ilan edilerek ilgili Bakanlıklarca kesin tahsis, kesin izin ve/veya üst hakkı verilmiş ve turizm işletmesi belgesi almış yapıların bulunduğu kıyı alanlarında; mevcut onaylı kıyı kenar çizgisine yapılan itirazların Valilik Kıyı Kenar Çizgisi Tespit Komisyonlarınca değerlendirilmesi sonucunda; bu alanların kıyı özelliği taşıyıp taşımadığının bilimsel ve teknik gerekçelere dayanarak hazırlanacak teknik raporda belirtilmek kaydı ile yeni bir kıyı kenar çizgisi tespiti yapılması hali dışında da değiştirilemeyeceği düzenlendi.

KIYI TESİSLERİNE İŞLETME İZNİ VERİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Kıyı Tesislerine İşletme İzni Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 17 Nisan 2022 tarihli 31812 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Kıyı tesisinin, bir başka tüzel kişiliğe devredilmesi veya tüzel kişiliğinin hukuki yapısının değiştirilmesi durumunda, devir veya değişiklik tarihinden itibaren 1 ay içinde yeni tüzel kişilik tarafından; yönetmelikte aranan diğer belgeler ile birlikte imza sirküleri yerine sicil tasdiknamesi ile Denizcilik Müsteşarlığı’na başvurulur.

SİGORTACILIK MEVZUATINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

SİGORTACILIKTA PARASAL SINIRLAR DÜZENLENDİ.

Sigortacılık Kanununun 30 uncu Maddesinin On İkinci ve On Beşinci Fıkralarında Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ 16 Nisan 2022 tarihli 31811 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Sigorta Tahkim Komisyonuna başvurusu yapılan 8.000 Türk Lirasının altındaki uyuşmazlıklar hakkında verilen hakem kararları kesin olacağı ve 8.000 Türk Lirası ve daha üzerindeki uyuşmazlıklar hakkında verilen hakem kararlarına karşı Sigorta Tahkim Komisyonu nezdinde itiraz edilebileceği düzenlendi.
 • Sigorta Tahkim Komisyonuna yapılan 107.000 Türk Lirasının üzerindeki uyuşmazlıklar hakkında itiraz üzerine verilen hakem kararları için temyize gidilebilecektir.
 • Sigorta Tahkim Komisyonuna yapılan 24.0000 Türk Lirası ve üzerindeki uyuşmazlıklar hakkında heyet teşekkülü zorunlu kılındı.

SİGORTA TAHKİMİNDE BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR DÜZENLENDİ.

Sigorta Tahkim Komisyonu Bilirkişilik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 29 Nisan 31824 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Aynı Yönetmeliğe bilirkişilik eğitimine ilişkin usul ve esaslar eklenmiştir.

SİGORTACILIKTA TAHKİME İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILDI. 

Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 22 Nisan 2022 tarihli 31817 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Sigorta Tahkim Sistemine başvuru ve hakem atamasına ilişkin hükümde yapılan değişiklik ile heyet oluşturulması zorunluluğuna ilişkin uyuşmazlık konusunun alt sınırının tespitine ilişkin değişiklik yapıldı. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Üretici Fiyatları Endeksi artış oranı dikkate alınarak belirlenen miktar ve üzerinde olduğu durumlarda heyet oluşturulması zorunludur. 

TÜKETİCİNİN KORUNMASI KAPSAMINDAKİ DÜZENLEMELER

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN İLE KAT MÜLKİYETİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 01 Nisan 2022 tarihli 31796 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre

 • Tüketicinin yazılı veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla açık talebi olmaksızın kredi bağlantılı sigorta yaptırılamaz. Kredi veren, kredi bağlantılı sigorta içermeyen bir sözleşmeyi de tüketiciye teklif etmek koşuluyla kredi bağlantılı sigorta yaptırılmasını içeren bir kredi sözleşmesini tüketiciye sunabilecektir.
 • Tüketicinin istediği sigorta şirketinden sağladığı teminat, kredi veren tarafından kabul edilmek zorundadır. Kredi bağlantılı sigortanın; kredi borcunun geri ödenme teminatını sağlama amacıyla, meblağ sigortalarında kalan borç tutarıyla ve vadesiyle uyumlu olması gerekecektir.
 • Tüketici kredisi sözleşmesi, kredi ile ilgili olanlar hariç yan finansal ürün ve hizmetlerin satın alınması şartına bağlanamaz.
 • Tüketicinin yazılı veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla açık talebi olmaksızın kredi bağlantılı sigorta yaptırılamaz. Konut finansmanı kuruluşu, kredi bağlantılı sigorta içermeyen bir sözleşmeyi de tüketiciye teklif etmek koşuluyla kredi bağlantılı sigorta yaptırılmasını içeren bir konut finansmanı sözleşmesini tüketiciye sunabilecektir.
 • Tüketicinin istediği sigorta şirketinden sağladığı teminat, konut finansmanı kuruluşu tarafından kabul edilmek zorundadır. Kredi bağlantılı sigortanın; kredi borcunun geri ödenme teminatını sağlama amacıyla, meblağ sigortalarında kalan borç tutarıyla ve vadesiyle uyumlu olması gerekecektir.
 • Oluşturdukları sistem ile satıcı veya sağlayıcı adına mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık eden aracı hizmet sağlayıcılar, sistem aracılığıyla kurulan mesafeli sözleşmelerden doğan hak ve yükümlülüklerin kullanım süresi boyunca tüketicilerin yönetmelikle belirlenen hususlara ilişkin talep ve bildirimlerini iletebilmelerine ve takip edebilmelerine elverişli bir sistemi kurmak ve kesintisiz olarak açık tutmakla yükümlüdür.
 • Tarafların İcra ve İflas Kanunundaki hakları saklı kalmak kaydıyla; değeri otuz bin Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda tüketici hakem heyetlerine başvuru zorunludur.

GAYRİMENKUL VE İNŞAAT MEVZUATINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

YAPI MALZEMELER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİLİK YAPILDI

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 29 Nisan tarihli 31824 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Bakanlık, uyumlaştırılmış standartların referans numaralarını, imalatçıların yapı malzemelerini uyumlaştırılmış standartlara göre piyasaya arz edebilecekleri zaman aralığını gösteren CE işaretlemesine dair eşvarlık döneminin başlangıç ve bitiş tarihlerini Avrupa Birliği Resmi Gazetesi’nde yayımlanmasını takiben resmi internet sitesinde duyurur.
 • Bildirimi yapılan uygunluk değerlendirme kuruluşuna Komisyon tarafından kimlik kayıt numarası tahsis edilir. Kuruluş, kimlik numarası ve başvuru kapsamının Avrupa Birliği’nin Yeni Yaklaşım Onaylanmış ve Atanmış Organizasyonlar Bilgi Sisteminde yayımlanması ile onaylanmış kuruluş statüsü kazanır. 

UYUMLAŞTIRILMIŞ ŞARTNAME VE EŞVARLIK DÖNEMİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BELİRLENDİ

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) Kapsamında Uygulanacak Uyumlaştırılmış Teknik Şartnamelerin Duyurulması ve Eşvarlık Dönemine Dair Tebliğ 29 Nisan tarihli 31824 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Ulusal bir teknik şartname kapsamındaki bir yapı malzemesi, Bakanlık resmi internet sitesinde duyurulan listedeki bir uyumlaştırılmış standart kapsamına girdiğinde bu yapı malzemesinin performans değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması işlemleri;
  1. İlgili uyumlaştırılmış standardın eşvarlık dönemi başlangıç tarihinden itibaren ya ilgili ulusal standardına ya da ilgili uyumlaştırılmış standardına göre yapılabilir.
  2. İlgili uyumlaştırılmış standardın eşvarlık dönemi bitiş tarihinden itibaren, sadece uyumlaştırılmış standarda göre yapılır.
 •  Uyumlaştırılmış bir standardın versiyonunun değişmesi veya mevcut uyumlaştırılmış standardın başka bir uyumlaştırılmış standart kapsamına alınması durumunda ilgili standartlar kapsamındaki yapı malzemesinin performans değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması işlemleri;
  1. Eşvarlık dönemi süresince mevcut uyumlaştırılmış standarda veya kapsamına alındığı standarda veya standardın yeni versiyonuna göre,
  2. Eşvarlık dönemi bitiş tarihinden sonra ilgili standardın sadece versiyonunun değişmesi durumunda standardın yeni versiyonuna göre, standardın başka bir standart kapsamına girmesi durumunda ise kapsamına girdiği standarda göre,

yapılır.

MİLLİ EMLAK 387, 396 VE 313 SAYILI GENEL TEBLİĞLERİNDE DÜZENLEME YAPILDI.

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 387)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 408) 28 Nisan tarihli 31823 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Hazineye ait tarım arazilerini; 31.12.2019 tarihinden önce en az üç yıl süreyle tarımsal amaçla kullanan ve kullanımlarının halen devam ettiği İdarece belirlenmiş olanlardan başvuruda bulunanlar hak sahibi sayılacaktır.
 • Başvuruda bulunulan Hazineye ait tarım arazilerinin kullanıcılarının hak sahibi olabilmeleri için bu taşınmazları 31.12.2019 tarihinden önce en az üç yıl süreyle tarımsal amaçla kullanıyor olmaları ve kullanımlarının halen devam ettiğinin İdarece belirlenmiş olması gerekecektir.
 • Tarımsal amaçlı kullanımın belirlenmesinde; tespit tutanağı, ecrimisil ihbarnamesi, ecrimisil tahsilat makbuzları, mahkeme kayıtları, kamu kurum ve kuruluşlarının yazıları, kadastro veya tapulama kayıtları, varsa hava fotoğrafları, tapu kütüğünde yer alan şerh, belirtmeler ve benzeri birbirini doğrulayan bilgi veya belgeler dikkate alınacaktır.

İDAREYE YAPILAN SATIN ALMA BAŞVURULAR KAPSAMINDA TEBLİĞATLA İSTENEN BELGELERDE DÜZENLEMELER YAPILDI. 

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 396)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 409) 28 Nisan tarihli 31823 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • İdareye yapılan  satın alma başvurular kapsamında yapılan inceleme sonucunda satın alma başvurusunda bulunulan taşınmazın Hazinenin özel mülkiyetinde satılabilecek taşınmazlardan olması durumunda başvuru sahiplerinden tapu kayıtlarında bulunan yapı sahipliğine ilişkin kayıt, ecrimisil ihbarnamelerinde yer alan yapı sahipliğine ilişkin bilgi, elektrik-telefon-su ve benzeri abonelik işlemlerinin dayanağına ilişkin mülkiyet belgeleri, muhtar ve en az iki bilirkişi tarafından verilen imzalı beyanın da yapılacak tebligatla isteneceği düzenlendi. 

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 313)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 410) 28 Nisan tarihli 31823 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanuna göre yapılan satışlarda, satış bedelinin peşin olarak ödenmesi halinde satış bedeline yüzde yirmi indirim uygulanacaktır.
 • Üzerinde sınırlı ayni hak tesis edilmiş Hazineye ait taşınmazların hak lehdarına, Hazinenin hissedar olduğu taşınmazların diğer hissedar veya hissedarlara ve tapu fazlalıklarının tapu malikine veya mirasçılarına doğrudan rayiç bedel üzerinden satışında, satış bedelinin peşin ödenmesi halinde satış bedeline yüzde yirmi indirim uygulanacaktır.
 • Ticari faaliyetlerde kullanılmak üzere kiraya verilen taşınmazlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda yer alan hükümler çerçevesinde ihale yoluyla satışa konu edilebilir. İhalenin yapıldığı tarihte; en az üç yıl süreyle taşınmazı sözleşmeye dayalı olarak kullanan kiracılar, öncelikli alım hakkına sahip olacaktır.