Ara
Close this search box.
Ara
Close this search box.

Aralık 21, 2023

Nisan 2021

ELEKTRİK PİYASASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

ELEKTRİK PİYASASI YAN HİZMETLER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Elektrik Piyasası Yan Hizmetler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 1 Nisan 2021 tarihli 31441 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Yan hizmet piyasa katılımcılarının tüzel kişilik kayıt başvurusu için düzenlenen tüzel kişilik kayıt formuna, belgelerde imzası bulunan kişilerin yetki belgeleri ve sicil tasdiknamesini veya vekâletnameyi içermesi gerektiği,
 • Reaktif güç kontrolü hizmetine ilişkin yan hizmet anlaşmaları kapsamında bulunan üretim tesislerine ait üretim lisansı ve tüzel kişilik adına anlaşmayı imzalamaya yetkili personele ait sicil tasdiknamesini veya vekâletnameyi içermesi gerektiği,
 • Oturan sistemin toparlanmasına ilişkin yan hizmet anlaşmaları kapsamında bulunan yan hizmet birimine ait yan hizmet birimi ve tüzel kişilik adına anlaşmayı imzalamaya yetkili personele ait sicil tasdiknamesini veya vekâletnameyi içermesi gerektiği

düzenlendi.

YAP-İŞLET MODELİ İLE ELEKTRİK ÜRETİM TESİSLERİNİN KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Yap-İşlet Modeli ile Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışının Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 3794) 8 Nisan 2021 tarihli 31448 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yap-İşlet Modeli ile Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışının Düzenlenmesi Hakkında Yönetmeliğin “Kapalı teklif usulü” başlıklı 17. maddesinde yapılan değişiklik ile; tekliflerde bulunması gereken belgeler arasından “imza sirküleri” çıkartılarak yerine “sicil tasdiknamesi” eklendi.

ELEKTRİK TESİSLERİ PROJE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 9 Nisan 2021 tarihli 31449 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliği’nin “Projelerin Sunulması” başlıklı 11. maddesinde yapılan değişiklik ile; sunulması gereken belgeler arasındaki “İmza Sirküleri” ibaresi “Sicil Tasdiknamesi” olarak değiştirildi.

ELEKTRİK ÜRETİM VE ELEKTİRK DEPOLAMA TESİSLERİ KABUL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Elektrik Üretim ve Elektrik Depolama Tesisleri Kabul Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 9 Nisan 2021 tarihli 31449 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Elektrik Üretim ve Elektrik Depolama Tesisleri Kabul Yönetmeliği’nde yer alan “İmza Sirküleri” ibareleri “Sicil Tasdiknamesi” olarak değiştirildi.

NÜKLEER GÜÇ SANTRALLERİNİN PROJE VE KABUL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Nükleer Güç Santrallerinin Proje ve Kabul Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 9 Nisan 2021 tarihli 31449 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Nükleer Güç Santrallerinin Proje ve Kabul Yönetmeliği’nde yer alan “İmza Sirküleri” ibareleri “Sicil Tasdiknamesi” olarak değiştirildi.

HALKALI-KAPIKULE DEMİRYOLU HATTI İLE KESİŞEN 9 ADET ENERJİ İLETİM HATTI DEPLASELERİ PROJESİ KAPSAMINDA BAZI TAŞINMAZARDA DİREK YERLERİNİN MÜLKİYET ŞEKLİNDE, İLETKEN SALINIM GABARİSİNİN İSE İRTİFAK HAKKI KURULMAK SURETİYLE TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN ACELE KAMULAŞTIRILMASINA KARAR VERİLDİ.

Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı ile Kesişen 9 Adet Enerji İletim Hattı Deplaseleri Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazlarda Direk Yerlerinin Mülkiyet Şeklinde, İletken Salınım Gabarisinin ise İrtifak Hakkı Kurulmak Suretiyle Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3813) 10 Nisan 2021 tarihli 31450 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Karar ile Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğüne ait “Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı ile Kesişen 9 Adet Enerji İletim Hattı Deplaseleri Projesi” kapsamındaki güzergâhlara isabet eden taşınmazlarda direk yerlerinin mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisinin ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle acele kamulaştırılmasına karar verildi.

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURULU BAZI KARARLAR ALDI.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 15/04/2021 Tarihli ve 10142 Sayılı Kararı 17 Nisan 2021 tarihli 31457 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Santral alanı; elektrik üretiminin gerçekleştirilmesine ilişkin türbin, motor, generatör vb. teçhizatın bulunduğu tesisler ile tesisin çalışması ve işletilmesi için gerekli olan idari birimler, yangın müdahale birimleri, yangın suyu depoları, arıtma tesisleri, yardımcı yakıt depoları, acil durum jeneratörleri, depolar, atölyeler vb. gibi destek ünitelerinin bir arada yer aldığı alanı ifade etmektedir.
 • Santral sahasını oluşturan alanlar ya da unsurlar arasında teknik gerekler dışında makul mesafeler bırakılabilecek olmak ile birlikte üretim tesis sahasının bütünleşik olması zorunluluğu bulunacaktır.
 • Tesis sahasının veya tesis teknolojisinin özelliklerinden kaynaklanan gerekler nedeniyle santral sahası içerisinde yer alması gereken alanlar ile yardımcı kaynak ünite alanı ve elektrik depolama ünite alanının her biri harita üzerine yerleştirilerek santral sahasına dâhil edilebilecektir.
 • Bir elektrik üretim tesisinin elektrik enerjisi ihtiyacını karşıladığı sanayi tesisinin birden çok bağımsız alan üzerinde kurulmuş olması halinde, söz konusu elektrik üretim tesisinin santral sahası olarak talep edilmesi halinde, elektrik enerjisi ihtiyacı aynı haradan karşılanan ve aynı tüzel kişiliğe ait tüketim tesislerinin yer aldığı bağımsız alanların tamamı santral sahası olarak lisansına derç edilecektir.
 • Elektrik üretim tesislerinin birden çok kaynaklı elektrik üretim tesisine dönüştürülmesi kapsamında, yardımcı kaynak ünite alanı için ihtiyaç duyulması halinde Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 46. maddesi hükümleri kapsamında Kuruma başvuru yapılabilecektir.
 • Yardımcı kaynağı güneş enerjisi olan birden çok kaynaklı elektrik üretim tesislerinde, her 1 MW yardımcı kaynak gücüne karşılık azami 15 dönüme kadar alan santral sahası sınırlarına bütünleşik olmak kaydıyla yardımcı kaynak ünite alanı olarak santral sahasına ilave edilebilecektir.
 • Birden çok kaynaklı elektrik üretim tesislerinde kurulabilecek yardımcı kaynağın elektriksel gücü 50 MW altındaki tesislerde ana kaynağın gücünü geçemeyecek olup; 50 MW üstündeki tesislerde ise 50 MW’a ilave edilecek ana kaynağın gücünün yarısını geçemeyecektir. Bununla birlikte yardımcı kaynağın toplam elektriksel gücü en fazla 100 MW olabilecektir.

ELEKTRİK PİYASASI İTHALAT VE İHRACAT YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Elektrik Piyasası İthalat ve İhracat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 24 Nisan 2021 tarihli 31464 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Yönetmelik ile elektrik piyasasındaki ithalat ve ihracatlar, kapasite tahsisine ilişkin usul ve esaslar ile kapasite tahsislerine ilişkin ihalelere katılabileceklere yönelik birtakım değişiklikler öngörüldü.
 • Yönetmelik ile üretim lisansı sahibi tüzel kişiler, sahip oldukları üretim tesislerinin işletmedeki toplam kurulu gücünü aşmayacak şekilde elektrik enerjisi ihracatı faaliyetini yürütebilecektir.
 • Yönetmelik tahtında; aynı enterkonneksiyon hattını tesis etmek ve/veya mevcut Net Transfer Kapasitesi’ni arttıracak iletim veya dağıtım tesisleri yapmak için birden fazla talep olmaması halinde ilgili tüzel kişi Sistem İşletmecisi tarafından Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’na (“Kurul”) bildirileceği, birden fazla talep olması halinde Sistem İşletmecisi tarafından düzenlenecek yarışmada Sistem İşletmecisinin belirleyeceği bağlantı noktası ve hat kapasitesi doğrultusunda söz konusu iletim veya dağıtım tesisi için en kısa kapasite tahsis süresini teklif eden tedarik veya üretim lisansı sahibi tüzel kişinin teklifi kabul edileceği hüküm altına alındı. Tasarlanan enterkonneksiyon hattını yapmaya hak kazanan lisans sahibi tüzel kişi, Sistem İşletmecisi tarafından Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na (“Kurum”) bildirilecektir.
 • Hak sahibi, lisansının tadil edilmesi amacıyla Sistem İşletmecisi tarafından kendisine yapılan tebliği müteakiben 20 (yirmi) gün içerisinde 8. maddede tanımlanan karşı ülkedeki elektrik enerjisi ithalatı ve/veya ihracatı ile ilgili Bakanlık ve/veya yetkili Kurum’la imzalanan anlaşma veya protokolle birlikte ilgili yıla ait lisans tadil bedelini yatırarak Kurum’a başvuracaktır. Süresi içerisinde başvuru yapılmadığı takdirde kazanılan haklar kaybedilmiş olacak ve yarışmada ikinci olan tüzel kişi hakkında aynı süreç uygulanacaktır.
 • Yönetmelik uyarınca Sistem İşletmecisi ile enterkonneksiyon hattı kapasite kullanımına hak kazanan tüzel kişiler arasında Enterkonneksiyon Kullanım Anlaşması imzalanacak, ve Senkron paralel olmayan bağlantılar için genel hükümleri Kurul tarafından onaylanan standart nitelikteki enterkonneksiyon kullanım anlaşmaları kullanılacaktır. Bu anlaşmanın genel hükümlerinde Kurul tarafından değişiklik yapılması halinde, Sistem İşletmecisi ile hak sahibi tüzel kişiler arasında yeni genel hükümleri içeren anlaşma Sistem İşletmecisi tarafından tüzel kişilere yapılacak bildirim tarihinden itibaren 1 (bir) ay içerisinde imzalanacak veya Sistem İşletmecisinin uygun görmesi halinde Kurul tarafından değiştirilen hükümlere ilişkin bir ek sözleşme Sistem İşletmecisinin yapacağı bildirim tarihinden itibaren 1 (bir) ay içerisinde imzalanmak suretiyle değişiklik hükümleri geçerlilik kazanacaktır. Senkron paralel bağlantılarda ise Sistem İşletmecisi ile enterkonneksiyon hattı kapasite kullanımına hak kazanan tüzel kişiler arasında Sistem İşletmecisi tarafından hazırlanan standart nitelikteki enterkonneksiyon kullanım anlaşmaları imzalanacaktır.
 • Ayrıca, lisans sahibi tüzel kişiler, ithalat ve/veya ihracat faaliyeti çerçevesinde gerçekleştirdikleri sınır ötesi elektrik ticareti faaliyetleri ile ilgili olarak Sistem İşletmecisine Enterkonneksiyon Kullanım Anlaşması’nda belirtilen bildirimlerde bulunmakla ve iletim gerilim seviyesinden kapasite tahsisi yapılan lisans sahipleri Kurul tarafından onaylanmış tarife tablolarında yer alan enterkonneksiyon hattının bağlı olduğu trafo merkezinin bulunduğu bölgeye ilişkin tarife üzerinden hesaplanan iletim bedellerini, dağıtım gerilim seviyesinden kapasite tahsisi yapılan lisans sahipleri Kurul tarafından onaylanmış tarife tablolarında yer alan orta gerilim seviyesinden özel tedarikçiden enerji alan tüketicilere ilişkin ticarethane abone grubunun tek terimli tarifesi üzerinden hesaplanan dağıtım bedelini tahsis süresi boyunca ilgili Sistem İşletmecisi’ne ödemekle yükümlüdür.
 • Diğer değişikliklerin yanı sıra Yönetmelik ile getirilen bir değişiklik ise; enterkonneksiyon hattı kapasite kullanım hakkının kullanım faktörü değerlendirmesi veya diğer yükümlülüklerin yerine getirilmemesi veya hak sahibi tüzel kişinin lisansının iptal edilmesi veya sona ermesi sonucunda iptali veya yürütülen ithalat ve/veya ihracat faaliyetinin süresinden önce kullanıcı tarafından sona erdirilmesi hallerine bağlı olarak kaybedilmesi durumunda hakkı sona eren tüzel kişinin varsa kısıt yönetimi bedeli ödeme yükümlülüğü devam edecektir.

PETROL PİYASASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

 • PETROL PİYASASI

PETROL PİYASASINDA LİSANS BAŞVURUSU AÇIKLAMALARINA İLİŞKİN KURUL KARARI’NDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 29/04/2021 Tarihli ve 10183 Sayılı Kararı 5 Mayıs 2021 tarihli 31475 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu kapsamda Petrol Piyasasında Lisans Başvurusu Açıklamalarına İlişkin Kurul Kararı’nda birtakım değişiklikler yapıldı. Buna göre;

Karar’ın “Tanımlar” başlıklı 3. maddesinde yer alan;

 • “Marka Tescil Belgesi” tanımı “İlgili mevzuata göre Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından düzenlenen marka tescil belgesi” olarak değiştirildi.
 • “Yakıt Kullanımı Dosyası” tanımı “Serbest kullanıma konu akaryakıtın türü ve kullanım amacının, başvuru tarihinden önceki 1 yıllık süre içerisinde gerçekleşen ve lisans dönemi için planlanan yıllık tüketim miktarı bilgilerinin yer aldığı dosya” olarak değiştirildi.
 • “ÖTV’siz satışlardan dolayı, Kanunun 20. maddesi Kapsamında Lisansının İptal Edilmediği ve/veya Lisansı İptal Edilen Tüzel Kişilikler ile İlişkisinin Bulunmadığına Dair Beyan” belgesinin adı “Lisans Almaya Engel Durum Bulunmadığına Dair Beyan” olarak değiştirilmiş olup tanımı; “ÖTV’siz satışlardan veya kanuna karşı hile ya da yalan beyanda bulunulmasından dolayı, Kanunun 20 net maddesi uyarınca lisansı iptal edilen tüzel kişi, lisans iptaline konu fiilin işlendiği tarihte bu tüzel kişilikte doğrudan veya dolaylı yüzde ondan fazla paya sahip ortak, yönetim kurulu başkanı, üyesi veya temsil ve ilzama yetkili kişi olunmadığına veya bu kişilerin tüzel kişilikte doğrudan veya dolaylı ortak, yönetim kurulu başkanı, üyesi ya da temsil ve ilzama yetkili olmadığına dair yazılı beyan” şeklinde değiştirildi.

FARKLILAŞTIRILMIŞ AKARYAKIT ÖZELLİKLERİNE İLİŞKİN DEĞİŞİKLİK TALEPLERİNİN PETROL PİYASASI DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN SONUÇLANDIRILACAĞI KARARLAŞTIRILDI.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 27/05/2021 Tarihli ve 10228 Sayılı Kararı 29 Mayıs 2021 tarihli 31495 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunca onaylanmış farklılaştırılmış akaryakıt özelliklerine ilişkin, katkı maddesi ve katkılama oranı haricindeki, değişiklik talepleri Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca sonuçlandırılır. Farklılaştırılmış akaryakıta ilişkin iddia ve faydalardaki değişiklikler, bu kapsamdaki talebin onaylanması sonrasında kullanılabilir.

YENİLENEBİLİR ENERJİ PİYASASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ BELGELENDİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 9 Mayıs 2021 tarihli 31479 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • YEKDEM, Piyasa İşletmecisi tarafından takvim yılı bazında işletilir. YEKDEM’e bir takvim yılı için tabi olan üretim lisansı sahipleri, uygulamaya dahil oldukları takvim yılı içerisinde YEKDEM’den çıkamaz. LÜY kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarından üretim yapan kişiler kısmen veya tamamen işletmeye girdiği tarihten itibaren on yıl boyunca uygulama dışına çıkamaz. YEKA kapsamındaki üretim lisansı sahipleri, Sözleşmenin imza tarihinden itibaren söz konusu Sözleşmede ve/veya ilgili YEKA Şartnamesinde belirtilen koşullar çerçevesinde YEKDEM’den faydalanır.
 • 07.2021 tarihinden sonra işletmeye girecek ve farklı YEKDEM fiyatlarına tabi prosesler barındıran biyokütleye dayalı üretim tesislerinde üretilerek sisteme verilen net enerji miktarı, üretim tesisinde kullanılan prosesler için 29.01.2021 tarihli ve 3453 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca belirlenen fiyatlardan en düşük olanı üzerinden YEKDEM kapsamında değerlendirilir.
 • YEKDEM kapsamındaki üretim tesislerine bütünleşik elektrik depolama ünitelerine ait uzlaştırmaya esas veriş miktarları YEKDEM kapsamında değerlendirilmez. YEKDEM’den faydalanmış ve faydalanmakta olan üretim tesislerinde kullanılan ve daha önce kabule konu edilen bir üretim tesisinde kullanılan ana ekipmanlara bu Yönetmelik kapsamında kurulan bir üretim tesisinde yer verilmiş olması halinde söz konusu yeni üretim tesisi için YEK bedeli uygulanmaz.
 • YEKDEM katılımcısı üretim lisansı sahibi tüzel kişiler TEİAŞ’ın sistem işletmecisi sıfatıyla verdiği talimatlara uymak ve gerekli gördüğü her türlü tedbiri uygulamakla yükümlüdür. Sistem İşletmecisi tarafından verilen acil durum ve/veya dengeleme güç piyasası yük atma talimatlarına uymayan YEKDEM katılımcısı üretim lisansı sahibi tüzel kişilere, ilgili uzlaştırma döneminde verilen talimatın yerine getirilmeyen kısmına tekabül eden üretim miktarı YEKDEM hesaplamalarına dâhil edilmez ve ilgili piyasa katılımcısına YEK bedeli ödemesi yapılmaz.
 • İşbu Yönetmelik hükümleri uyarınca Kuruma ve ilgili kurum ve kuruluşlara yapılan başvurularda başvuru sahibinin yanıltıcı bilgi ve/veya belge verdiğinin ve/veya düzenlediğinin tespiti halinde üretim lisansı sahibi tüzel kişi bu Yönetmelik kapsamındaki haklardan yararlandırılmaz ve üretilen elektrik enerjisi miktarlarının YEK Fiyatıyla çarpılması sonucu hesaplanan tutar, 21.07.1953 tarihli ve Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre belirlenen faiz oranı ile güncellenerek Piyasa İşletmecisi tarafından ilgili tüzel kişiye fatura edilir. Söz konusu üretim lisansı sahibi tüzel kişi hakkında ayrıca Kanunun ilgili hükümleri çerçevesinde işlem tesis edilir. Bu Yönetmelik kapsamında fazla ödeme aldığı veya gerekli şartları taşımadığı halde YEKDEM’den faydalandırıldığı tespit edilen lisanssız üretim tesislerine ilişkin olarak, ilgili üretim tesisi sahibi kişiye geçmişe dönük olarak her bir uzlaştırma dönemi için yapılan ödeme tutarları, ilgili görevli tedarik şirketi tarafından Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun ilgili maddesine göre belirlenen faiz oranı ile güncellenerek üretim tesisi sahibi kişiden tahsil edilir. Görevli tedarik şirketi tarafından tahsil edilen tutar, cari fatura dönemi LÜTYOB hesabına dahil edilmek üzere piyasa işletmecisine bildirilir.

ATAMA VE GÖREVLENDİRMELER

CUMHURBAŞKANLIĞI TARAFINDAN BAZI ATAMALAR GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2021/181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190) 3 Nisan 2021 tarihli 31443 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre;

 • Azerbaycan Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Erkan ÖZORAL merkeze alındı.
 • Azerbaycan Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Cihat BAĞCI alındı.
 • Polonya Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Tahsin Tunç ÜĞDÜL alındı.
 • Myammar Birliği Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Haydar Kerem DİVANLIOĞLU atandı.
 • Sierra Leone Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Deha ERPEK merkeze alındı.
 • Polonya Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Kırgız Cumhuriyeti Büyükelçisi Cengiz Kamil FIRAT atandı.
 • Kırgız Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Ahmet Sadık DOĞAN atandı.
 • Myammar Birliği Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Ali Sait AKIN atandı.
 • Sierra Leone Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Ekonomik İkili İşler Genel Müdür Yardımcısı Sibel ERKAN atandı.
 • İspanya Krallığı nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Dış Politika, Analiz, Eşgüdüm Genel Müdürü Burak AKÇAPAR atandı.
 • Burkina Faso nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine İkili Siyasi İşler Genel Müdürü Nilgün ERDEM ARI atandı.
 • Hindistan Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Şakir Özkan TORUNLAR atandı.
 • Kongo Demokratik Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Salih Boğaç GÜLDERE atandı.
 • Birleşik Arap Emirlikleri nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Can DİZDAR merkeze atandı.
 • Hindistan Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Fırat Sunel atandı.
 • Kongo Demokratik Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Mehmet Muris DİRİK atandı.
 • Birleşik Arap Emirlikleri nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Amerika Genel Müdür Yardımcısı Tugay TUNÇER atandı.
 • İtalya Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Murat Selim ESENLİ merkeze alındı.
 • Irak Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Fatih YILDIZ merkeze alındı.
 • Tayland Krallığı nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Evren DAĞDELEN AKGÜN merkeze alındı.
 • İtalya Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Çok Taraflı Ekonomik İşler Genel Müdürü Ömer Gücük atandı.
 • Irak Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Irak ile İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Ali Rıza GÜNEY atandı.
 • Tayland Krallığı nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Protokol Genel Müdür Yardımcısı Serap ERSOY atandı.
 • Enerji Tabii Kaynaklar Bakanlığında açık bulunan Tabii Kaynaklar Dairesi Başkanlığına Leman ÇETİNER atandı.
 • Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığına Bora ÜLKER atandı.
 • Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine Zafer TURUT atandı.
 • Türkiye Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü I. Hukuk Müşaviri Ayşegül SEYFELİ görevden alındı.
 • Türkiye Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü I. Hukuk Müşavirliği’ne Murat ÖVGEN atandı.
 • Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine ALP MEŞE görevden alındı.
 • Tarım Orman Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne Kültür Turizm Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı Adem DİNÇ atandı.

CUMHURBAŞLIĞI TARAFINDAN BAZI ATAMALAR GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2021/193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205) 21 Nisan 2021 tarihli 31461 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre;

 • Ticaret Bakanı Ruhsar PEKCAN’ın görevine son verilerek bu suretle boşalan Ticaret Bakanlığına Mehmet MUŞ atandı.
 • Yeni kurulan bakanlıklardan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına Derya YANIK atandı
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Vedat BİLGİN atandı.
 • Endonezya Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Mahmut Erol KILIÇ merkeze alındı.
 • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında açık bulunan Nükleer Enerji ve Uluslararası Projeler Genel Müdürlüğüne Afşın Burak BOSTANCI atandı.
 • Nükleer Düzenleme Kurulu Üyeliğine Suat ÜNAL atandı.
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı Siirt İl Kültür ve Turizm Müdürü Alaaddin AYDIN görevden alındı.
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı Van İl Kültür ve Turizm Müdürü Bilal SÖNMEZ görevden alındı.
 • Vakıflar Genel Müdürlüğünde açık bulunan İstanbul Vakıflar I. Bölge Müdürlüğüne Hayrullah ÇELEBİ atandı.
 • Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında açık bulunan İstanbul İl Müdürlüğüne Abdurrahman AYDIN atandı.

TBMM KARARLARI

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ’NİN ARA VERMESİ SIRASINDA KARMA KOMİSYONUN ÇALIŞABİLMESİ HAKKINDA KARAR ALINDI.

1284 Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Aravermesi Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar 30 Nisan 2021 tarihli 31470 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre; Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun, Türkiye Büyük Millet Meclisinin ara vermede bulunduğu sürede de çalışabilmesine karar verildi.

ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI KARARLARI

ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN ÖZELLEŞTİRME HAKKINDA KARARLAR ALINDI.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 07/04/2021 Tarihli ve 2021/ÖİB-K-40, 41, 42 ve 43 Sayılı Kararları 9 Nisan 2021 tarihli 31449 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre;

 • Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, İncek-İmar Mahallesi, 11289 ada 10 parsel numaralı taşınmazın 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde “satış” yöntemiyle özelleştirilmesini teminen, İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak gerçekleştirilen ihalesi sonucunda, İhale Komisyonunca verilen “İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline” ilişkin karar onaylandı.
 • Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, İncek-İmar Mahallesi, 11289 ada 9 parsel numaralı taşınmazın 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde “satış” yöntemiyle özelleştirilmesini teminen, İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak gerçekleştirilen ihalesi sonucunda, İhale Komisyonunca verilen “İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline” ilişkin karar onaylandı.

ULUSLARARASI ANTLAŞMALARA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE AZERBAYCAN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA SAVUNMA SANAYİ İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMASININ ONAYLANMASINA İLİŞKİN ANLAŞMA YAPILDI.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma Sanayi İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3767) 6 Nisan 2021 tarihli 31446 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • “Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma Sanayi İşbirliği Anlaşması” onaylandı. Bu Anlaşma ile tarafların yetkili makamları ve/veya savunma sanayi kurum ve kuruluşları arasındaki savunma sanayi alanında karşılıklı işbirliği faaliyetlerinin esasları belirlendi.
 • Anlaşma’da; tarafların işbirliği alanlarına, Anlaşma’nın hayata geçirilmesine ve uygulanmasına ilişkin esaslar, yetkili makamlar, karma komisyon, fikri mülkiyet haklarının korunması, gizlilik dereceli bilgi, belge ve malzemenin korunması, kalite güvencesi, tarafların diğer uluslararası anlaşmalardan doğan taahhütleri, hukuki hususlar, idari ve mali konular, zarar/ziyan ve tazminatlar, gümrük ve pasaport işlemlerine ilişkin düzenlemelere yer verildi.
 • Devletler karşılıklı yarar ve hak eşitliği ilkeleri temelinde, daha fazla geliştirilecek ve güçlendirilecek olan dostluk ve işbirliği ilişkilerinin, dünya barışı ve güvenliğine olduğu kadar iki ülkenin ortak çıkarlarına da katkıda bulunacağını vurgulayarak, askeri teçhizat ve silah alanında bilimsel ve teknik kabiliyetlerini kullanarak savunma sanayi işbirliğini geliştirme isteklerini belirterek işbu Anlaşma’da belirtilen hususlar bakımından anlaşma sağlandı.
 • İşbu Anlaşma ile taraflar arasında savunma mal ve hizmetlerinin geliştirilmesi, üretimi, tedariki, idamesi ve ilgili teknik ve lojistik destek alanlarında daha etkili işbirliği ile tarafların savunma sanayi kabiliyetlerini geliştirerek savunma sanayi alanında işbirliği sağlanması amaçlandı.
 • Anlaşma’nın uygulanması bakımından Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti için; Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı Savunma Sanayi Müsteşarlığı, Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti için; Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Sanayisi Bakanlığı yetkilidir.
 • İşbu Anlaşma kapsamında iki devletin yetkililerini bünyesinde bulunduran karma komisyon kurulur.
 • İşbu Anlaşma kapsamında bulunan işbirliği faaliyetlerinin icrası maksadıyla görevlendirilen Misafir Personelin maaş, yemek hizmeti, ulaştırma, gündelik ve diğer mali haklarından, gönderen taraf sorumlu olacaktır. Gönderen tarafının gerekli gördüğü hallerde Misafir Personeli geri çağırma hakkı vardır. Bu yönde bir talep alan Kabul Eden Taraf derhal personelin dönüşü için gerekli tüm tedbirleri almakla mükelleftir. Her bir taraf Misafir Personelin görevini yerine getirdiği sıradaki fiillerinden ötürü, karşı tarafın mallarına verdiği zararı tanzim etmekle yükümlüdür.
 • İşbu Anlaşma, tarafların onay ve yürürlüğe girmesi için gerekli iç yasal usullerin tamamlandığı birbirlerine diplomatik yollarla bildirdikleri son yazılı bildirimin alındığı tarihte yürürlüğe girer.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE AZERBAYCAN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA ENERJİ VE MADENCİLİK ALANLARINDA İŞ BİRLİĞİNE DAİR ANLAŞMA ONAYLANDI.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji ve Madencilik Alanlarında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3861) 22 Nisan 2021 tarihli 31462 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Anlaşma ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji ve Madencilik Alanlarında İşbirliğine Dair Anlaşma (“Anlaşma”) onaylanmış olup işbu Anlaşma kapsamında Türkiye Cumhuriyeti ve Azerbaycan Hükümeti arasında enerji ve madencilik alanlarında işbirliğinin gerçekleştirilmesine yönelik düzenlemelere yer verildi. Buna göre;

 • İşbu Anlaşma’nın amacı tarafların ulusal mevzuatı çerçevesinde taraflar arasında özellikler yenilenebilir ve temiz enerji verimliliği, enerji tasarruflu aydınlatma ekipmanı, yerel ve endüstriyel elektrik ekipmanı ve bireysel çiftlikler için rüzgar ve güneş enerjisi mini jeneratörleri üretimlerinin organizasyonu, hidrokarbon, petrokimya ve elektrik enerjisi olmak üzere enerji ve madencilik alanlarında ikili bilimsel, teknik, teknolojik, hukuki, idari ve ticari işbirliğinin gelişmesine teşvik etmektir.
 • İşbu Anlaşma’nın uygulanması bakımından Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti adına ise Azerbaycan Cumhuriyeti Enerji Bakanlığı yetkili kılındı.
 • Taraflar yenilebilir ve temiz enerji ve enerji verimliliği alanlarında işbirliği yapacaklarını, ilgili alanlarda iş imkanlarını tespit edeceklerini ve bu alanlardaki projeleri desteklemek amacıyla her iki tarafın yetkili kurumlarının ve yatırımcılarının müşterek çalışma sürdüreceklerini ve bu alanda işbirliğinin sağlanması için çalışma grubunun oluşturulmasını destekleyeceklerini taahhüt etmişlerdir.
 • Taraflar Anlaşma’nın 4. maddesinde belirtilen alanlarda hidrokarbon ve petrokimya bakımında, 5. maddede belirtilen alanlarda elektrik bakımından ve 6. maddede düzenlenen alanlarda madencilik bakımından işbirliği yapacaklardır.
 • Taraflar özel ve kamu iktisadi kuruluşlarının, kendi ulusal mevzuatına uygun olarak enerji ve maden alanlarında faaliyet gösterecek ortak girişimler ve/veya şirketler oluşturmalarını destekleyecekleri ve her iki ülkede ve/veya üçüncü ülkelerde madencilik alanlarında yatırımları teşvik etmek için kamu ve/veya özel şirketleri aracılığıyla birbirleri ile çalışma konusunda yönünde anlaşıldı.
 • İşbu Anlaşma kapsamındaki faaliyetlere ilişkin harcamalar her bir tarafın ilgili mevzuatı ve bütçe hükümlerine uygun olmak suretiyle uygun fonların mevcudiyetine bağlıdır.
 • İşbu Anlaşma kapsamında faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için fona ihtiyaç duyulması durumunda taraflar her bir tarafın ulusal mevzuatı çerçevesinde gerekli fona ilişkin hüküm ve koşulları yazılı olarak düzenleyecektir.
 • İşbu Anlaşma kapsamındaki masraflar aksi kararlaştırılmadıkça masrafları doğuran tarafça karşılanacaktır.

BAZI ULUSLARARASI ANLAŞMALARIN YÜRÜRLÜK TARİHİ TESPİT EDİLDİ.

Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3927) 30 Nisan 2021 tarihli 31470 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre;

 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Azerbaycan Hükümeti Arasında 25 Şubat 2020 Tarihinde Bakü’de İmzalanan Karşılıklı Vize Muafiyetine Dair Anlaşma’ya Getirilen Değişikliklere Dair Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 1 Numaralı Protokol’ün yürürlük tarihi 01.04.2021 olarak belirlendi.
 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Azerbaycan Hükümeti Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması’nın yürürlük tarihi 01.03.2021 olarak belirlendi.

GÜMRÜK, TİCARET VE İTHALAT MEVZUATI KAPSAMINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

HAMİLİNE YAZILI PAY SENETLERİNİN MERKEZİ KAYIT KURULUŞUNA BİLDİRİLMESİ VE KAYIT ALTINA ALINMASI DÜZENLENDİ.

Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşuna Bildirilmesi ve Kayıt Altına Alınması Hakkında Tebliğ 6 Nisan 2021 tarihli 31446 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İşbu Tebliğ ile hamiline yazılı pay senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketine bildirilmesi ve kaydedilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiş olup bu kapsamda alınacak ücretler ve pay sahipleri çizelgesinin Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketi’nden sağlanmasının usul ve esaslar düzenlendi. Buna göre;

 • İşbu Tebliğ 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 13. maddesi uyarınca payları kayden izlenen şirketler dışında kalan anonim şirketleri kapsamaktadır.
 • İşbu Tebliğ ile temel olarak hamiline yazılı pay senetlerinin bastırılması, dağıtılması ve devri, pay sahipleri çizelgesi ve Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde tutulacak kayıtlar düzenleme altına altındı.
 • Hamiline yazılı pay senetleri, pay bedellerinin tamamının ödenmesinin ardından yönetim kurulunun alacağı bir karara istinaden bastırılır. Yönetim kurulu kararında asgari olarak, bastırılacak pay senetlerinin; adedi, tertibi, itibari değeri, temsil ettiği pay adedi ve tutarı, grubu, şirket tarafından verilen sıra numarası ile toplam pay adedi ve bu paylara karşılık gelen toplam pay bedeli belirlenir. Şirketi temsile yetkili olanlarca, yönetim kurulu kararı ve bastırılacak her bir senedin dağıtılacağı hamiline yazılı pay sahibinin; gerçek kişi ise; adı, soyadı, vatandaşlığı, yerleşim yeri, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değilse yabancı kimlik numarası, mavi kart numarası veya pasaport numarası, tüzel kişi ise; unvanı, MERSİS numarası, vergi kimlik numarası veya kayıtlı bulunduğu ülkede verilen sicil numarası ile merkez adresi ve iletişim bilgileri Merkezi Kayıt Kuruluşu’na bildirilerek bu amaçla oluşturulan sisteme kaydedilir . Yapılacak bildirimde şirketin iletişim bilgilerine de yer verilecektir. Pay senedi, sistemde ilgili şirketle ilişkilendirilerek özel algoritma ile üretilen tekil numara altında senet sahibi adına kaydedilir.
 • Hamiline yazılı pay senetlerinin devri, şirket ve üçüncü kişiler hakkında, ancak zilyetliğin geçirilmesi suretiyle payı devralan tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu’na yapılacak bildirimle hüküm ifade eder.
 • Genel kurulu toplantıya çağıranlar, genel kurula katılabilecekler listesini düzenlerken hamiline yazılı pay sahipleri bakımından Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan pay sahipleri çizelgesini dikkate alır. Pay sahipleri çizelgesinin hazırlanması için, şirketi temsile yetkili olanlarca genel kurul tarihinden en az iki gün önce Merkezi Kayıt Kuruluşu sistemi üzerinden başvuruda bulunulur. Genel kurul toplantıya mahkeme tarafından yetkilendirilen kayyım veya pay sahibi, azlık, tasfiye memurları tarafından çağrılıyorsa başvuru bunlar tarafından yapılabilir. Pay sahipleri çizelgesinde hamiline yazılı pay sahiplerinin ad ve soyadları veya unvanları, adresleri, sahip oldukları pay miktarı, payların itibarî değerleri ve varsa grupları gösterilir. Pay sahipleri çizelgesi Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından genel kurul gününden bir önceki gün Merkezi Kayıt Kuruluşu sistemindeki gün sonu kayıtları esas alınarak hazırlanır. Hazırlanan pay sahipleri çizelgesi genel kurul günü MKK sisteminden genel kurulu toplantıya çağıranlar tarafından alınır. Söz konusu çizelgede yer alan pay sahipleri, bunların temsilcileri veya pay senedi üzerinde intifa hakkı tesis edilmişse, bu hakkı yönetim kuruluna belgelendirmek suretiyle intifa hakkı sahibi genel kurul toplantısına katılabilir. Genel kurul toplantısına Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun Elektronik Genel Kurul Sistemi ile elektronik ortamda katılım yönteminin uygulanacak olması halinde, bu madde uyarınca ayrıca talepte bulunulmasına gerek olmaksızın pay sahipleri çizelgesi Elektronik Genel Kurul Sisteminden alınır. Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan alınan bilgiler üçüncü kişilere verilemez, veriliş amacı dışında kullanılamaz.
 • Hamiline yazılı pay sahipleri ile sahip oldukları paya ilişkin bildirimlere dayalı kayıtlar Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından oluşturulan elektronik ortamda tutulur. Bu kayıtların tutulması ve bunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin elektronik işlem yöntemleri Bakanlığın uygun görüşü alınmak kaydıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından belirlenir.
 • İşbu Tebliğ uyarınca Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde tutulan kayıtlar gizlidir. Bu kayıtlar ancak ilgili kanunlar uyarınca yetkili kılınmış mercilerle paylaşılır.
 • Sermaye azaltımı veya pay senedinin değiştirilmesi nedeniyle senedin iptal edilmesi halinde, şirketi temsile yetkili olanlarca ilgili kararla birlikte yapılacak bildirim üzerine senede ilişkin kayıt Merkezi Kayıt Kuruluşu sistemi üzerinden iptal edilir.
 • Merkezi Kayıt Kuruluşu’na bildirimde bulunulmaması hâlinde, hamiline yazılı pay senedine sahip olanlar, Kanundan doğan paya bağlı haklarını gerekli bildirim yapılıncaya kadar kullanamaz.

TÜRKİYE ULUSAL AJANSI DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI İLE GÖREVLERİ BELİRLENDİ.

Türkiye Ulusal Ajansı Danışma Kurulu Yönetmeliği 7 Nisan 2021 tarihli 31447 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İşbu Yönetmelik ile Türkiye Ulusal Ajansı Danışma Kurulu (“Kurul”)’nun çalışma usul ve esasları ile görevleri belirlendi. Buna göre;

 • İşbu Yönetmelik, Avrupa Birliği eğitim ve gençlik programlarından azami derecede istifade etmenin yollarını aramak üzere oluşturulan Danışma Kurulu’nun çalışma usul ve esasları ile görevlerini kapsar.
 • Kurul, programlarla ilgili alanlarda faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları, eğitim ve öğretim kurumları, sivil toplum kuruluşları, gençlik organizasyonları, meslek kuruluşları ve özel sektör kuruluşlarının temsilcilerinden oluşur.
 • Kurulda hangi kurum ve kuruluşların temsil edileceği, hizmet gerekleri dikkate alınarak, Avrupa Birliği Başkanının onayıyla belirlenir. İhtiyaç görülmesi hâlinde, Ajans tarafından ilgili görülen ulusal ve uluslararası kuruluşlardan Kurul toplantılarına katılımcı davet edilebilir.
 • Kurulun görevi, Türkiye’nin Avrupa Birliği eğitim ve gençlik programlarından azami istifade etmesini sağlamanın yollarını aramaktır.
 • Kurul, bu görev doğrultusunda ülke politikalarına da katkı sağlayacak şekilde programların etkili ve verimli yürütülmesi, yaygınlaştırılması, uygulama kalitesinin artırılması, proje çıktılarının kullanılması ve benzeri konularda katkı sağlar ve Ajansa sunmak üzere öneriler geliştirir.
 • Kurul yılda bir defa toplanır. Kurul toplantıları, Ajans Başkanı veya görevlendireceği Ajans personeli tarafından yönetilir. Toplantılar çevrimiçi olarak da gerçekleştirilebilir.

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER YAPILDI.

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/16) 7 Nisan 2021 tarihli 31447 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İşbu ile İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/10) ile İsrail Devleti menşeli 7005.29 gümrük tarife pozisyonu altında “Diğerleri” olarak yer alan renksiz düz cam ürünü ithalatına yönelik başlatılan ve Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen nihai gözden geçirme soruşturması kapsamında, yerli üretim dalı tarafından yapılan nihai gözden geçirme soruşturması başvurusunun soruşturma süresi içerisinde geri çekilmesi neticesinde alınan kararın yürürlüğe konulması amaçlandı. Soruşturma kapsamında, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu, yerli üretim dalı tarafından yapılan nihai gözden geçirme soruşturması başvurusunun soruşturma süresi içerisinde geri çekilmesi nedeniyle İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun’un ek 1. maddesi hükmü çerçevesinde mevcut soruşturmanın önlemsiz olarak kapatılmasına karar verildi.

İTHALAT İŞLEMLERİNDE ELEKTRONİK BAŞVURU SİSTEMİNE İLİŞKİN DÜZENLEME YAPILDI.

İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği (İthalat: 2021/21) 7 Nisan 2021 tarihli 31447 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İşbu Tebliğ ile Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ithalat işlemlerinde (kayda alınmak suretiyle ileriye yönelik olarak gözetim uygulamaları hariç), başvuruların elektronik ortamda yapılmasına ve işlem yapacak kullanıcıların yetkilendirilmesine dair usul ve esaslar belirlendi. Buna göre;

 • Kullanıcılar, elektronik sertifika hizmet sağlayıcılarından alınan nitelikli elektronik sertifikaya ya da mobil elektronik imzaya sahip olmak zorunda tutuldu.
 • Başka amaçlarla daha önce temin edilen ve geçerlik süresi dolmamış veya yenilenmiş Kullanıcılar, elektronik sertifika hizmet sağlayıcılarından alınan nitelikli elektronik sertifikaya ya da mobil elektronik imzaya sahip olmak zorunda tutuldu.
 • Başka amaçlarla daha önce temin edilen ve geçerlik süresi dolmamış veya yenilenmiş nitelikli elektronik sertifikalar ya da mobil elektronik imzalar ithalat işlemleri için kullanılabilir.
 • İthalat işlemlerine elektronik ortamda başvuru yapacak kullanıcıları yetkilendirmek üzere hazırlanacak belgeler Tebliğ’de sayıldı.
 • İthalat işlemi yapmak üzere yetkilendirilecek kişiler, sahip oldukları nitelikli elektronik sertifikayı ya da mobil elektronik imzayı kullanarak Bakanlık internet sayfasındaki “E-İmza Uygulamaları” bölümünde yer alan “Yetkilendirme Başvuruları” başlığında yer alan “İthalat İşlemleri” formunu doldurarak yetkilendirme başvurusunda bulunur.
 • Elektronik ortamda başvurunun tamamlanması üzerine, sunulan belgelerin doğruluğu ve usulüne uygunluğu kontrol edildikten sonra, Genel Müdürlükçe elektronik ortamda onay işlemleri başlatılır.
 • Kullanıcının yetkisi taahhütnamede belirtilen süreyle sınırlıdır. Süre uzatımı talebinde bulunulması için, Genel Müdürlüğe her kişi için ayrı olmak üzere yeni taahhütname verilmesi gerekir. Yetki süresinin bitiminden süre uzatımına kadarki sürede kullanıcının yetkisi askıya alınır.
 • Kullanıcının yetkisi, Genel Müdürlüğe yazılı başvuru üzerine iptal edilir. Başvuruda, Bakanlık internet sayfasındaki “E-İmza Uygulamaları” bölümünde yer alan örneğe uygun olarak noter tarafından düzenlenmiş azilname aranır.
 • İthalat işlemlerine ilişkin elektronik ortamda yapılacak başvurular, Bakanlık internet sayfasındaki “E-imza Uygulamalarının” altında yer alan “E-imza Uygulamalarına Giriş” bölümünden gerçekleştirilir.
 • İthalat işlemleri için başvuruda istenilecek bilgi ve belgeler, her bir ithalat işleminin mevzuatında yer almaktadır.
 • Elektronik ortamda yaşanabilecek teknik sorunlar sebebiyle başvuru yapılamaması halinde, fiziksel başvurular da kabul edilebilir.

GÜMRÜK TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN KAPSAMINDA UYGULANAN İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN UZLAŞMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Uygulanan İdari Para Cezalarına İlişkin Uzlaşma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 10 Nisan 2021 tarihli 31450 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre; Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Uygulanan İdari Para Cezalarına İlişkin Uzlaşma Yönetmeliği’nde yer alan “imza sirkülerinin aslı veya noter onaylı örneği” ibaresinin “temsile yetkili olduğunu gösterir belge” olarak değiştirilmesine karar verildi.

İŞ YERİ DIŞINDA KURULAN SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 10 Nisan 2021 tarihli 31450 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 20. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “Satıcı veya sağlayıcıyı temsil etmeye yetkili olanların noter onaylı imza sirküleri” gerekliliği yürürlükten kaldırıldı.

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Gümrük Genel Tebliği (Varış Öncesi Gümrük İşlemleri) (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Varış Öncesi Gümrük İşlemleri) (Seri No: 2) 15 Nisan 2021 tarihli 31455 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Tebliğ yayım tarihini takip eden 30. günde yürürlüğe girer. Buna göre;

 • Havayolu taşımacılığı ile Türkiye Gümrük Bölgesine gelen yerli üretimde girdi olarak kullanılabilecek eşyaların Tebliğ kapsamına alındı.
 • Eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine gelişinden önce ilgili rejime giriş işlemlerine başlanabilmesine izin verilebilmesi için başvuru sahibinin, Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik olması ve en az üç yıldır faaliyette bulunması gerekmektedir.
 • Başvuruların, başvuru sahibinin ticaret sicili kaydı uyarınca şirket merkezinin bulunduğu ilin bağlı olduğu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne yapılması gerekmektedir.
 • Yapılan başvuruların Genel Müdürlükçe yetki verilmesi halinde ilgili bölge müdürlüğünce değerlendirileceği ve gerekli şartları taşıdığı tespit edilen başvuru sahibinin yetkilendirmesi halinde başvuru sahibine bildirilir.
 • Başvuru sahibinin gerekli şartları taşımadığının tespit edilmesi veya 30 günlük süre içerisinde eksik bilgi ve belgelerin tamamlanmaması halinde başvuru reddedilecek ve red kararı gerekçesi ile birlikte başvuru sahibine bildirilir.
 • İzin sahibi tarafından izin süresinin uzatılmasının talep edilmesi halinde iznin sona erdiği yılın Kasım ayı içerisinde başvuru formunun yanında belirtilen belge ve bilgilerle birlikte başvuruda bulunulabileceği, başvurunun uygun bulunması halinde izin süresi izleyen takvim yılını takip eden üçüncü yılın son gününe kadar uzatılabilir.
 • Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası sahiplerinin, sertifika geçerlilik süresince Tebliğ hükümlerinden yararlanılabilir.
 • Tebliğ kapsamında işlem gören gümrük beyannamesine konu eşya veya konteynerin boşaltma listesinde bulunmaması halinde söz konusu beyannamenin, yükümlü talebine istinaden iptal edilir.
 • İptal edilen gümrük beyannamesine ilişkin ödenmiş bir vergi bulunması halinde mevzuatta yer alan geri verme hükümlerine göre işlem yapılır.
 • Gümrükler Genel Müdürlüğü, Tebliğ’in uygulanmasına ilişkin gerekli göreceği her türlü tedbiri almaya, özel ve zorunlu durumlar ile Tebliğ’de yer almayan hususları inceleyip sonuçlandırmaya yetkili kılındı.

ÖDEMELERDE KRİPTO VARLIKLARIN KULLANILAMAYACAĞINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BELİRLENDİ.

Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmamasına Dair Yönetmelik 16 Nisan 2021 tarihli 31456 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmelik ile ödemelerde kripto varlıkların kullanılmamasına, ödeme hizmetlerinin sunulmasında ve elektronik para ihracında kripto varlıkların doğrudan veya dolaylı olarak kullanılmamasına ve ödeme ve elektronik para kuruluşlarının kripto varlıklara ilişkin alım satım, saklama, transfer veya ihraç hizmeti sunan platformlara veya bu platformlardan yapılacak fon aktarımlarına aracılık etmemesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Buna göre;

 • Kripto varlık, dağıtık defter teknolojisi veya benzer bir teknoloji kullanılarak sanal olarak oluşturulup dijital ağlar üzerinden dağıtımı yapılan, ancak itibari para, kaydi para, elektronik para, ödeme aracı, menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası aracı olarak nitelendirilmeyen gayri maddi varlıkları ifade eder.
 • Kripto varlıklar, ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılamayacaktır.
 • Kripto varlıkların ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılmasına yönelik hizmet sunulamayacaktır.
 • Ödeme hizmeti sağlayıcıları, ödeme hizmetlerinin sunulmasında ve elektronik para ihracında kripto varlıkların doğrudan veya dolaylı olarak kullanılacağı bir şekilde iş modelleri geliştiremeyecek ve bu tür iş modellerine ilişkin herhangi bir hizmet sunamayacaktır.
 • Ödeme ve elektronik para kuruluşları, kripto varlıklara ilişkin alım satım, saklama, transfer veya ihraç hizmeti sunan platformlara veya bu platformlardan yapılacak fon aktarımlarına aracılık edemeyecektir.

DIŞ TİCARETTE RİSK ESASLI KONTRROL SİSTEMİ TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2011/53)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/32) 20 Nisan 2021 tarihli 31456 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • “Ekonomi Bakanlığı” olarak düzenlenen ilgili Bakanlık “Ticaret Bakanlığı” şeklinde değiştirildi.
 • Tebliğ’in “Tanımlar” başlıklı maddesine “Denetim Birimi” tanımı eklenmiş olup; Ticaret Bakanlığı’nın Bölge Müdürlüklerine bağlı ürün güvenliği denetimlerinden sorumlu Ticaret Denetmenleri Şube Müdürlüklerini ve Ticaret Denetmenleri Servislerini ifade eder.
 • Firma tanımlaması, firmanın sicil tasdiknamesinde yer alan ve belge düzenlendiği sırada işletmeyi temsile yetkili olan veya bunların noter kanalıyla düzenlenmiş TAREKS taahhütnamesi çerçevesinde görevlendirdiği kişiler tarafından yapılır.
 • Yetkilendirme başvurusu kapsamında Denetim Birimi’ne iletilecek belgeler arasından imza sirküleri çıkartılarak sicil tasdiknamesi eklendi.
 • TAREKS’e beyan edilen bilgilerin doğru, eksiksiz ve zamanında girilmesinden kullanıcı ile firma müştereken sorumludur. Aksi bir durumun tespiti halinde, aykırı işlem yapan kullanıcı ve firmaya, fiilin ağırlığına göre müeyyide uygulanacağı düzenlendi.

AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

7316 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 22 Nisan 2021 tarihli 31462 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre;

 • 6183 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
 • 4447 İşsizlik Sigortası Kanunu
 • 4760 Özel Tüketim Vergisi Kanunu
 • 5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
 • 5520 Kurumlar Vergisi Kanunu
 • 6362 Sermaye Piyasası Kanunu

kapsamında birtakım değişiklikler yapıldı. Buna göre;

 • 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’da Yapılan Değişiklikler
  • 6183 sayılı Kanunun 85. maddesinde yapılan değişiklikle muhafazası tehlikeli veya masraflı olan menkul malların da pazarlık usulü ile satılmasına imkân sağlandı.
  • Ayrıca Kanuna 97/ A maddesi eklenerek Menkul ve gayrimenkul mallar bu Kanun hükümlerine göre elektronik ortamda açık artırma ile satılabilecektir. Açık artırma, ilanda belirtilen gün ve saat aralığında teklif verme yoluyla yapılır. Elektronik ortamda satışı yapılacak menkul mallar için her halükarda satış ilanı yapılır. Satışa ilişkin farklı mecralarda yapılan ilan ile elektronik ortamda yapılan ilan metinleri arasında farklılık bulunması halinde elektronik ortamda yapılan ilan esas alınır. Elektronik ortamda satışa sunulan mala ilişkin artırma sonucu, izleyen ilk iş günü elektronik ortamda ilan edilir. Elektronik ortamda satılamayan menkul mallar bu Kanun hükümlerine göre pazarlık usulüyle fiziki veya elektronik ortamda satılabilir. Artırma tarihinden önce teklif almaya, tekliflerde asgari artırım bedelini, teklif verme sürelerini, alınacak teminat türünü, artırma sonucunu belirten ilanda yer alacak hususlar ile elektronik ortamda yapılacak satışa ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkili kılındı.
  • Artırma sonucunda kendisine ihale edilen malı almaktan vazgeçen kişilerin ödemeleri gereken yıllık %5 oranındaki faiz yerine tecil faizi oranında faiz alınmasına yönelik düzenleme yapıldı.
  • Ayrıca, birinci artırmada talip çıkmaması veya ihale edilen malın alıcısı tarafından alımından vazgeçilmesi sonrasında yapılan ikinci artırmada mal kendisine ihale edilen kişinin bu malı almaktan vazgeçmesi halinde bu kişinin sorumluluğu netleştirilmiş ve ikinci ihale bedeli, diğer zararlar ve tecil faizi oranında faiz alınarak malın ikinci ihale alıcısına terk edileceği düzenlendi.
  • Bu durumda dahi mal birinci defa kendisine ihale olunan kişinin, iki ihale bedeli arasındaki fark, diğer zararlar ve tecil faizi oranında faizi ödeme sorumluluğu devam etmektedir.
  • Gayrimenkullerin elektronik ortamda satışına imkân sağlandı.
  • Ayrıca satış komisyonunun kimlerden oluşacağına ilişkin hüküm kaldırılarak Kanunu tatbik etmekle görevli idarelerin yapılarına uygun komisyon oluşumuna imkan sağlamak amacıyla satış komisyonunun oluşumunun alacaklı amme idarelerince belirlenmesi hükmü getirilmiş ve komisyonların çalışma usul ve esaslarını belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkili kılındı.
  • Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimsenin bedeli ödememesi nedeniyle ihalenin feshedilmesi durumunda bu kişinin sorumlu olacağı tutarlar netleştirildi.
  • İhale bedelinin tamamını ödememek suretiyle ihalenin feshine sebep olan kimse teklif ettiği bedel ile bir sonraki ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve fark üzerinden hesaplanacak tecil faizi oranında faizden sorumlu tutuldu.
  • 6183 sayılı Kanuna eklenen 97/A maddesi ile menkul ve gayrimenkul malların elektronik ortamda satışına imkan sağlandı.
 • 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nda Yapılan Değişiklik

2021 ve 2022 Kurumlar Vergisi Oranı Arttırıldı.

Kurumlar Vergisi Kanunu’na eklenen geçici 13. madde uyarınca %20 olan kurumlar vergisi oranı; 2021 yılı kurum kazançları için %25, 2022 yılı kurum kazançları için ise %23 oranında uygulanacaktır.

Bu oranlar özel hesap dönemi tayin edilen kurumlar için ilgili yıl içinde başlayan hesap dönemlerine ait kazançlarına uygulanacaktır. Düzenleme 01.07.2021 tarihinden itibaren verilmesi gereken beyannamelerden başlamak ve 01.01.2021 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemine (özel hesap dönemi tayin edilen kurumlar için 01.01.2021 tarihinden itibaren başlayan hesap dönemine) ait kurum kazançları için geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girdi.

 • Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nda Yapılan Değişiklik

ÖTV Kanunu (III) sayılı liste kapsamındaki malların komisyoncular vasıtasıyla veya konsinyasyon suretiyle satışında vergiyi doğuran olayın tanımı değiştirildi.

ÖTV Kanunu’nun Vergiyi doğuran olay başlıklı 3. maddesinde değişiklik yapılarak Kanuna ekli (III) sayılı liste kapsamındaki malların komisyoncular vasıtasıyla veya konsinyasyon suretiyle satışında imalatçı tarafından bu malların komisyoncuya veya konsinye işletmelere verildiği anda ÖTV açısından vergiyi doğuran olayın gerçekleştiği kabul edildi. Daha önce vergiyi doğuran olay komisyoncular vasıtasıyla veya konsinyasyon suretiyle yapılan satışlarda malların alıcıya tesliminde gerçekleşmekteydi. Düzenleme Kanunun yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girer.

 • Sermaye Piyasası Kanunu’nda Yapılan Değişiklik

Yapılan değişiklikle, yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinden kaynaklanan her türlü emanet ve alacakların son işlem tarihinden itibaren 10 yıl içinde talep ve tahsil edilmemesi halinde Yatırımcı Tazmin Merkezi’ne (YTM) devredilmesi uygulamasında değişiklik yapıldı. Buna göre, söz konusu alacaklar YTM’ye emaneten devredilecektir.

YTM’ye devredilen sermaye piyasası araçlarından doğan bedelsiz pay iktisabı ve kar payı alma hakkı dışındaki pay sahipliği hakları, bunların YTM tarafından hak sahiplerine iadesine kadar donacatır. Bu emanet ve alacakların devri, izlenmesi, bu emanet ve alacaklardan kaynaklanan hakların kullanımı ile başvuran hak sahiplerine iadesine ilişkin usul ve esaslar Sermaye Piyasası Kurulu’nca belirlenecektir.

Bugün itibarıyla daha önce YTM’ye gelir kaydedilen tutarlar iade edilmeyecektir. Amme alacaklarının tahsil usulü hakkında kanunda yasayla yapılan düzenleme göre, yasa kapsamında haczi yapılan menkul ve gayrimenkul malların açık artırmasının elektronik ortamda da yapılmasına imkan tanındı. Artırmaya iştirak edeceklerden menkul mala biçilen değerin %5’i nispetinde para teminat olarak alınacaktır.

Alacaklı amme idareleri, menkul malın türü veya değeri ile satış şeklini esas alarak teminat alınmayacak halleri belirlemeye, para yerine teminat mektubu alınmasına karar vermeye yetkili olacaktır. Düzenlemeye göre, haczi yapılan ve muhafazası tehlikeli veya masraflı olan mallar en uygun yerde pazarlıkla, borsası bulunanlar ise ilgili borsada satılabilecektir.

 • İşsizlik Sigortası Kanunu’nda Yapılan Değişiklik

Yapılan düzenlemeyle, nakdi ücret desteği 2021 yılı nisan ayı ve sonrası için günlük 50 TL olarak uygulanacaktır. Bu kapsamda 30 Nisan’dan sonra yapılan ödemelerden damga vergisi dâhil herhangi bir kesinti yapılamayacaktır. Söz konusu yasayla kapsamı belirlenen işyerlerinde 2021 yılı mart ayında iş sözleşmesi bulunan sigortalılardan işveren tarafından ücretsiz izne ayrılanlara işe giriş tarihine bakılmaksızın 2021 yılı nisan ve mayıs ayları için nakdi ücret desteği verilecektir.

Kapsam dahilindeki özel sektör işyerlerindeki sigortalılar için 2021 yılı nisan ve mayıs aylarına ilişkin sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı, bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacaktır.

 • Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda Yapılan Değişiklik

Yapılan değişiklikle, bu kanun veya diğer kanunlarla sağlanan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabileceği halde yararlanılmayan ay/dönemler için geriye yönelik prim teşviki, destek ve indirimlerinden en fazla 6 aya ilişkin olmak üzere yararlanılabilmesine yönelik hüküm kaldırıldı. Yararlanılmış olan prim teşviki, destek ve indirimler başka bir prim teşviki, destek ve indirim ile değiştirilmesine yönelik uygulama da aynı değişiklikle iptal edildi.

İTHALATTA İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ UYGULANMASINA İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3867) 22 Nisan 2021 tarihli 31462 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • İşbu Karar kapsamında tahsil edilecek ilave gümrük vergisi oranlarının yer aldığı listede değişiklikler gerçekleştirildi.
 • Bu pozisyondaki eşyayı kendi üretiminde girdi olarak kullanan firmalar tarafından yapılan ithalatta İGV’nin %0 olarak uygulanacağı ve bu halde gümrük mevzuatının nihai kullanımına ilişkin hükümlerine tabi olacağı düzenlendi.
 • Tekerlek hariç olmak üzere bu pozisyondaki eşyayı kendi üretiminde girdi olarak kullanan firmalar tarafından yapılan ithalatta İGV’nin %0 olarak uygulanacağı ve bu halde gümrük mevzuatının nihai kullanımına ilişkin hükümlerine tabi olacağı düzenlendi.

BORSA MUAMELAT YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Borsa Muamelat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 10 Nisan 2021 tarihli 31450 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İşbu Yönetmelik ile borsalara kaydolmak isteyen gerçek ve tüzel kişi temsilcileri için başvuru beyannamesinin düzenlenmesi sırasında noter tasdikli imza sirkülerinin bulundurulması şartı yürürlükten kaldırıldı.

TEKNOLOJİ ODAKLI SANAYİ HAMLESİ PROGRAMI ESASLARI TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Uygulama Esasları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 22 Nisan 2021 tarihli 31462 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Tebliğ’in “Tanımlar” maddesinde gerçekleştirilen değişiklikler kapsamında; Ar-Ge Yüklenicisi’nin, Proje kapsamında öngörülen Ar-Ge sürecinin bir kısmını veya tamamını ilgili TÜBİTAK destek programı kapsamında ortaklı Ar-Ge şeklinde yapmak üzere projeye dahil olan Türkiye’de yerleşik sermaye şirketini; Ar-Ge Süreci’nin, TÜBİTAK’ın ilgili programı kapsamında sağladığı proje desteklerine konu olan faaliyetleri içeren yatırım projesi sürecini; Üretime Yönelik Yatırım Süreci’nin, yatırım teşvik belgesi kapsamında yatırım olarak değerlendirilen faaliyetleri ve/veya KOSGEB’in ilgili programı kapsamında sağladığı proje desteklerine konu olan faaliyetleri içeren yatırım projesi sürecini ve Yatırım Projesi’nin Öncelikli Ürün Listesindeki ürünlere ilişkin yatırım teşvik belgesi kapsamında yatırım olarak değerlendirilen faaliyetleri ve/veya TÜBİTAK ile KOSGEB’in ilgili programları kapsamında sağladığı proje desteklerine konu olan faaliyetleri içeren projeyi ifade etmektedir.
 • Bakanlık ve bağlı/ilgili kuruluşları tarafından sağlanan destek ve teşviklerin orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyeli sektörlere yoğunlaştırılmasına yönelik program kapsamında desteklenecek yatırım projelerinde; yatırımcının, üretilecek temel ürünü satın alma potansiyeli olan proje paydaş(lar)ı ile temel ürünün geliştirme sürecinde ve temel ürüne yönelik talep konusunda iş birliği yapması beklenir.
 • Yatırım projesinin TÜBİTAK desteklerine konu olabilecek faaliyetleri içeren Ar-Ge kısmı için yatırımcı, Ar-Ge faaliyetlerinin tamamını veya bir kısmını yürütmek üzere bir veya daha fazla Ar-Ge yüklenicisi ile ortaklı Ar-Ge projesi sunabilir. Ar-Ge faaliyetlerinin tamamını başvuru sahibi firma dışındaki bir veya daha fazla Ar-Ge yüklenicisi gerçekleştirecekse, projenin Ar-Ge kısmı, Ar-Ge yüklenicileri tarafından, ortaklı Ar-Ge projesi olarak hazırlanabilir.

VERGİ USUL KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

7318 Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 30 Nisan 2021 tarihli 31470 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre;

 • 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nda aşağıdaki şekilde değişiklikler yapıldı:
  • Hazine ve Maliye Bakanlığı; mal veya hizmetin nev’i, miktarı, fiyatı, tutarı, satışın yapılma şekli, faaliyet konusu, sektör veya mükellefiyet türünü ayrı ayrı veya birlikte dikkate alarak; faturanın, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içerisinde düzenlenmesine ilişkin süreyi indirmeye ya da faturanın malın teslim edildiği veya hizmetin yapıldığı anda düzenlenmesi zorunluluğu getirmeye yetkili kılındı.
  • Hazine ve Maliye Bakanlığı, Petrol Piyasası Kanunu ve sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında lisansa tabi faaliyetlerde bulunanlar ile bandrol, pul, barkod, hologram, kupür, damga, sembol gibi özel etiket ve işaretleri kullanma zorunluluğu getirilen ürünleri imal veya ithal edenlerden; yeni işe başlayanlarda 10 milyon Türk lirasına kadar, faaliyeti devam edenlerde 100 milyon Türk lirasını geçmemek üzere bir önceki hesap dönemine ait brüt satışlar toplamının %1’ine kadar, ayrıca bandrol, pul, barkod, hologram, kupür, damga, sembol gibi özel etiket ve işaretler verilmesinden önce bu ürünler nedeniyle hesaplanan özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi tutarının toplamına kadar, doğacak vergilerin tahsil güvenliğini sağlamak amacıyla teminat almaya, teminatın; türünü, tutarını, verilmesi gereken zamanı, iadesi ile tamamlanmasına ilişkin hususları belirlemeye, teminat tutarını lisansa tabi faaliyetlerde lisans türleri itibarıyla farklılaştırmaya, bentte yer alan oran ve tutarları sıfıra kadar indirmeye ve iki katına kadar artırmaya, hangi hâllerde teminat aranılmayacağını ve uygulamaya ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye yetkili kılındı. İşbu zorunluluklar ve teminat yükümlülüğüne uymayanlara usulsüzlük cezası kesileceği düzenlendi.
 • 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’nda aşağıdaki şekilde değişiklikler yapıldı:
  • Dağıtıcı, ihrakiye teslimi ve bayilik lisansları ile Kurum tarafından belirlenen diğer lisans türlerine ilişkin olarak lisans başvurusu, lisans tadili veya lisans süresi uzatılmasına ilişkin taleplerin yerine getirilmesi için Sosyal Güvenlik Kurumuna vadesi geçmiş prim ve idari para cezası borcu ile vergi dairelerine 6183 sayılı Kanunun 22/A maddesi kapsamında vadesi geçmiş borcun bulunmaması şart olduğu düzenlendi.
  • Kurum, lisans sahipleri için bayilik teşkilatı oluşturma ve asgari satış miktarı sağlama şartları da dâhil olmak üzere teknoloji, kalite, güvenlik, hizmet ve teşebbüsün sürdürülebilirliğine ilişkin olarak teknik, ekonomik kriterler ve özel şartlar belirleyebilir. Belirlenen kriter ve şartları sağlayamayanların lisansı sona erdirilir.
  • Dağıtıcı lisansı sahipleri, Kurum tarafından belirlenen esaslara uygun olarak bayilerinde kaçak akaryakıt satışının yapılmasını önleyen teknolojik yöntemleri de içeren bir denetim sistemi kurmak ve uygulamakla yükümlüdür. Dağıtıcı lisansı sahibi, Kurumca yetkilendirilen tüzel kişiler aracılığı ile denetim sistemini kurar ve uygular. Denetim sistemini kuracak ve uygulayacak tüzel kişilerde aranacak idari, mali ve teknik şartlar ile bu tüzel kişilerin hak ve yükümlülükleri Kurum tarafından belirlenir. Denetim sisteminin kurulması ve uygulanmasına ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmemesinden lisans sahibi ile Kurumca yetkilendirilen tüzel kişiler müştereken sorumludur.
  • Dağıtıcılar arası akaryakıt ticareti Kurulun iznine bağlıdır. Dağıtıcılar, herhangi bir dağıtıcıdan aldıkları akaryakıtı başka bir dağıtıcıya satamayacaklardır. Ham petrolün yurt içinde ticareti; sadece rafinerici ve üreticilerce ve birbirleri arasında yapılabilir. Dağıtıcılar arası akaryakıt ticaretine ilişkin hükümlere aykırı davrandığı tespit edilen dağıtıcılara idari para cezası uygulanır. Aynı hükümlere aykırılığın lisans sahibi tarafından iki yıl içinde tekrar edilmesi halinde dağıtıcı lisansı iptal edilir.
  • Petrol Piyasası Kanunu’na göre yapılan talep veya işlemlerde, kanuna karşı hile veya yalan beyanda bulunulduğunun tespiti hâlinde lisans iptal olunur. Bu kapsamda lisansı iptal olanlara yeniden lisans verilmez. Lisans sahibinin tüzel kişi olması durumunda söz konusu iptale konu fiilin işlendiği tarih itibarıyla; yüzde ondan fazla paya sahip ortaklara, yönetim kurulu başkanı ve üyeleri ile temsil ve ilzama yetkili olanlara ve bu kişilerin ortak, yönetim kurulu başkanı veya üyesi olduğu ya da temsil ve ilzama yetkili olduğu tüzel kişilere lisans verilmez.
 • 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’nda aşağıdaki şekilde değişiklik yapıldı:
  • Dağıtıcı ve bayilik lisansları ile Kurum tarafından belirlenen diğer lisans türlerine ilişkin olarak lisans başvurusu, lisans tadili veya lisans süresi uzatılmasına ilişkin taleplerin yerine getirilmesi için Sosyal Güvenlik Kurumuna vadesi geçmiş prim ve idari para cezası borcu ile vergi dairelerine 6183 sayılı Kanunun 22/A maddesi kapsamında vadesi geçmiş borcun bulunmaması şart olduğu düzenlendi.
 • 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nda aşağıdaki şekilde değişiklik yapıldı:
  • Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan izin alınmadan; akaryakıt haricinde kalan solvent, madenî yağ, baz yağ, asfalt ve benzeri petrol ürünlerinden akaryakıt üreten veya bunları doğrudan akaryakıt yerine ikmal ederek üreten, satışa arz eden, satan, bulunduran, bu özelliğini bilerek ticarî amaçla satın alan, taşıyan veya saklayan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Akaryakıt yerine kullanılan diğer ürünler yönünden de bu fıkra uyarınca cezaya hükmolunacağı düzenlendi.
 • 7226 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu’nda aşağıdaki şekilde değişiklikler yapıldı:
  • Covid-19 salgın hastalığıyla mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan kısıtlamalar dikkate alınarak hak kayıplarının önlenmesi amacıyla;
   1. İbraz süresinin son günü 30.04.2021 ile 31.05.2021 (bu tarihler dahil) tarihleri arasına isabet eden çekler, bu tarihler arasında ibraz edilemez; 01.06.2021 tarihinden sonra, kalan ibraz süresi içinde ibraz edilebilir.
   2. 30.04.2021 ila 31.05.2021 (bu tarihler dahil) tarihleri arasında vadesi gelen kambiyo senedine dayalı alacaklar hakkında; bu tarihler arasında icra ve iflas takibi başlatılamaz, ihtiyati haciz kararı verilemez ve başlamış olan takipler durur.
   3. Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamına giren kamu idarelerinin kamu hukukundan veya özel hukuktan doğan alacakları hakkında, 30.04.2021 ile 31.05.2021 (bu tarihler dahil) tarihleri arasında icra ve iflas takibi başlatılamaz.

İŞ HUKUKU MEVZUATI KAPSAMINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

İŞ YERİ DIŞINDA KURULAN SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 10 Nisan 2021 tarihli 31450 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Karar ile İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 20. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “Satıcı veya sağlayıcıyı temsil etmeye yetkili olanların noter onaylı imza sirküleri” gerekliliği yürürlükten kaldırıldı.

İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞTIRMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 3835) 17 Nisan 2021 tarihli 31457 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre;

 • İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 4. maddesinin birinci fıkrasının (a), (c), (d) ve (e) bentleri değiştirilerek Yetkili İdare, birinci, ikinci ve üçüncü sınıf gayrisıhhi müessese tanımları yeniden yapıldı. Ayrıca, aynı fıkraya (u) bendinden sonra eklenen (v) ve (y) bentleri ile Endüstri ve Teknoloji Bölgeleri tanımlandı.
 • İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğinin 5. maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine “karayolu trafik güvenliğinin sağlanmış” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve geçiş yolu izin belgesinin alınmış” ibaresi eklenerek karayolu kenarlarında açılacak işyerleri için geçiş yolu izin belgesi alınması zorunluluğu getirildi.
 • İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğinin 8. maddesinin birinci fıkrası değiştirilerek; Ruhsatta belirtilen faaliyet konusu, faaliyet alanı ve adresin değişmemesi kaydıyla iş yerinin devredilmesi halinde, devralan kişinin başvurusu üzerine dosyadaki bilgi ve belgeler esas alınmak suretiyle yeni işletmeci adına yeniden ruhsat düzenleneceği, ancak devredilmek istenen iş yerinin fiziki durumu ve dosyasındaki bilgi ve belgelerin işletmecinin kusuru sebebiyle faaliyet konusuyla ilgili Yönetmelik kapsamında karşılanması gereken mevzuat hükümlerine aykırı olması halinde, söz konusu aykırılıklar ve noksanlıklar giderilmeden işletmeci adına ruhsat düzenlenemeyeceği belirtildi.
 • İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin “inceleme kurulları” başlıklı 15. maddesinin yedinci fıkrası değiştirilerek, Organize sanayi bölgelerinde ve endüstri bölgelerinde inceleme kurulu oluşturulamayacağı buna karşılık tesisin özelliğine göre ilave olarak bırakılacak sağlık koruma bandının organize sanayi bölgelerinde organize sanayi bölgesi yönetim kurulu kararı, endüstri bölgelerinde ise Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının izni ile tespit edileceği ifade edildi.
 • İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin “Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin açılması” başlıklı 32. maddesine eklenen fıkra ile; Gazino, pavyon, meyhane, bar, birahane, içkili lokanta, taverna ve benzeri içkili yerler kapsamında açıkta alkollü içki satışı ve sunumu yapılan işyerleri ile nargilelik tütün mamulünün sunumu yapılan iş yerlerine “kesinleşmemiş ruhsat” düzenleneceği, kesinleşmemiş ruhsat düzenlenen bu yerlerin bir aylık süre için gerekli olan “açık alkollü içki satış belgesi” ile nargilelik tütün mamulünün sunumu suretiyle satışının yapılabilmesi için gerekli olan “nargilelik tütün mamulü sunum uygunluk belgesi”ni yetkili idareye ibraz ederek ruhsatlarını kesinleştireceklerini, maddede belirtilen belgeleri süresi içinde ibraz edilmeyen işyerlerinin işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının iptal edilerek yetkili idare tarafından kapatılacağı şeklinde düzenleme yapıldı.
 • İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğinin “İşyeri açma ve çalışma ruhsatlarının verilmesi sırasında istenilecek belgelere ilişkin usul ve esaslar” başlıklı ek 1. maddesinde yer alan “SIHHİ MÜESSESELER İÇİN SINIFLARINA VE ÖZELLİKLERİNE GÖRE ARANACAK NİTELİKLER” kısmının “H-TİYATRO, SİNEMA, DÜĞÜN SALONU, SİRK, LUNAPARK, GÖSTERİ MERKEZİ VE DİĞER PARKLAR” bölümünün “e) Sirkler ve Lunaparklar” alt bölümünün 1. maddesinin birinci cümlesi ve “f) Açık ve kapalı alanlarda oyun, eğlence, su, spor ve macera parkları ile teleferikler” alt bölümünün 1. maddesinin birinci cümlesi değiştirilerek;

-Sirkler ve lunaparklardaki konstrüksiyon, ekipman ve makinelerin kontrolü ve bakımının ayda iki defadan az olmamak üzere düzenli olarak en az bir makine veya elektrik mühendisi ile birlikte en az bir makine veya elektrik teknisyeni tarafından,

-Parkurlar ve parklardaki konstrüksiyon, ekipman ve makinelerin kontrolü ve bakımı ayda iki defadan az olmamak üzere düzenli olarak en az bir makine veya elektrik mühendisi ile birlikte en az bir makine veya elektrik teknisyeni tarafından,

yapılacağı, Söz konusu alt bende eklenen (5). madde ile de; Teleferik sistemine ait olan alt ve üst istasyonlar ile alt sistemlerin tanzimi, bakımı, onarımı, kontrolü ve denetimi Kablolu Taşıma Tesisatı Yönetmeliği kapsamında yerine getirileceği belirtildi.

 • İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğinin eki (EK-2) maddesinde yer alan “GAYRISIHHİ MÜESSESELER LİSTESİ” kısmının “C) ÜÇÜNCÜ SINIF GAYRISIHHİ MÜESSESELER” başlıklı bölümünün “I-ENERJİ SANAYİİ” başlıklı alt bölümünün (1.2) maddesinin (1.2.1) alt maddesine eklenen cümle ve alt madde ile; -Araç şarj istasyonu ile istasyonun kurulacağı iş yerinin işletmecisinin farklı kişiler olması halinde araç şarj istasyonuna müstakil ruhsat düzenleneceği, -Tamamı aynı yetkili idare sınırları içinde olmak kaydıyla, müstakil olarak kurulan araç şarj istasyonu adresinden başka yerlerde bulunan ve istasyon tarafından uzaktan veya yerinde yönetilebilen ve yetkili idarenin uygun göreceği yerlerde bulunan araç şarj ünitelerinin araç şarj istasyonu için düzenlenen ruhsatta belirtilerek istasyon ve üniteler için tek ruhsat düzenleneceği, Şeklinde düzenleme yapıldı.

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI VE ÜCRETSİZ İZİN SÜRESİ UZATILDI.

4857 Sayılı İş Kanununun Geçici 10 uncu Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkralarında Belirtilen Sürelerin 17/5/2021 Tarihinden İtibaren 30/6/2021 Tarihine Kadar Uzatılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3930) 30 Nisan 2021 tarihli 31470 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre; İş Kanunu’nun geçici 10.maddesinde uyarınca her türlü iş veya hizmet sözleşmesinin, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler dışında işveren tarafından feshedilemeyeceğine ilişkin düzenleme ile işveren işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabileceğine ilişkin düzenlemenin uygulanma süresinin, 05.2021 tarihinden itibaren 30.06.2021 tarihine kadar uzatılmasına karar verildi.

BANKACILIK MEVZUATI KAPSAMINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

BANKALARCA KULLANILACAK UZAKTAN KİMLİK TESPİTİ YÖNTEMLERİNE VE ELEKTRONİK ORTAMDA SÖZLEŞME İLİŞKİSİNİN KURULMASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER YAPILDI.

Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik 1 Nisan 2021 tarihli 31441 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 1 Mayıs 2021 tarihinde yürürlüğe girdi.

Yönetmelik ile bankalar tarafından yeni müşteri kazanımında kullanılabilecek uzaktan kimlik tespiti yöntemlerine ve müşteri kimliğinin tespit edilmesini müteakip sunulacak bankacılık hizmetlerine yönelik olarak mesafeli olsun olmasın bir bilişim veya elektronik haberleşme cihazı üzerinden yazılı şeklin yerine geçecek şekilde ya da mesafeli olarak sözleşme ilişkisinin kurulmasına yönelik usul ve esasları düzenlendi.

 • İşbu Yönetmelik kapsamında gerçekleştirilecek uzaktan kimlik tespiti, müşteri temsilcisi ile kişinin; fiziksel olarak aynı ortamda bulunmasına gerek olmadan, çevrim içi olarak görüntülü görüşmesi ve birbiriyle iletişim kurması ile yapılır.
 • Uzaktan kimlik tespiti işlemi, kritik bir işlem olarak değerlendirilir ve işlemin bilgi teknolojileri veya müşteri temsilcisi tarafından tek başına başlatılması, onaylanması ve tamamlanmasına imkân vermeyecek şekilde tasarlanır ve işletilir. Uzaktan kimlik tespitinin görüntülü görüşme aşamasının sonunda kişinin verilecek bankacılık hizmetleri hakkında bilgilendirilmesi ve banka müşterisi olacağını kabul ettiğine ilişkin sözlü onay alınması ile sürecin tamamlanmış olacağına ilişkin düzenleme getirildi.

TASARRUF FİNANSMAN ŞİRKETLERİNİN KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI DÜZENLENDİ.

Tasarruf Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik 7 Nisan 2021 tarihli 31447 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 22. maddesinin beşinci fıkrası haricindeki maddeler yürürlüğe girdi. Yönetmeliğin 22. maddesinin beşinci fıkrası 1 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girer.

Yönetmelik ile tasarruf finansman şirketlerinin kuruluş ve faaliyetlerine ilişkin usul ve esasları düzenlendi. Buna göre;

 • İşbu Yönetmelik’te izne tabi işlemler, kurumsal yönetim, tasarruf finansman faaliyeti, koruyucu hükümler ve risk yönetimine ilişkin düzenlemelere yer verildi.
 • Türkiye’de tasarruf finansmanı şirketi kurmak üzere Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna başvuru dilekçesi ile birlikte verilmesi gereken belgeler Yönetmelik’te sayıldı.
 • Kurumca, faaliyet izni için başvuran şirketin sermayesinin her türlü muvazaadan ari olarak nakden ödenip ödenmediği ile planlanan faaliyetleri gerçekleştirebilecek düzeyde olup olmadığı, uygun hizmet birimleri ile risk yönetimi, iç kontrol, muhasebe, bilgi işlem ve raporlama sistemlerinin kurulup kurulmadığı, bu birimler için yeterli personel kadrosunun oluşturulup oluşturulmadığı ve personelin buna uygun görev tanımları ile yetki ve sorumlulukların belirlenip belirlenmediği hususları incelenir. Bu kapsamda, yürütülecek faaliyetlerin sürekliliğine ve bilgilerin güvenliği ile gizliliğine dair gerekli tedbirlerin alınıp alınmadığı hususlarına ilişkin olarak, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Bilgi Sistemlerinin Yönetimine ve Denetimine İlişkin Tebliğ kapsamında şirkete ilişkin bağımsız denetim kuruluşlarınca yapılacak yerinde inceleme neticesinde hazırlanan rapor da Kuruma iletilir. Söz konusu incelemeye ve bağımsız denetim raporuna ilişkin yapılacak değerlendirmeyi müteakip durumları uygun görülenlere Kurulca faaliyet izni verilir. Verilen izinler Resmî Gazete’de yayımlandıkları tarihten itibaren geçerlilik kazanır.
 • Faaliyete geçilmesini müteakip, iletişim bilgileri ile birlikte faaliyete geçiş tarihinin Kuruma bildirilmesi zorunludur.
 • Kuruluş izni başvurularında, şirketlerin doğrudan veya dolaylı olarak yüzde on ve üzeri paya sahip ortakları ile kontrolü elinde bulunduran ortaklarının Kurumun gözetimi ve denetimi altında faaliyet gösteren bankalar ve finansal holding şirketleri ile nitelikli pay sahipleri ve finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri, varlık yönetim şirketleri ile bunların yüzde on ve üzeri paya sahip veya kontrolü elinde bulunduran ortakları olması halinde, bunlara ilişkin belgeler istenilmez. Kuruluş başvurularına ilişkin bilgi ve belgelerdeki eksikliklerin, eksikliğe ilişkin Kurum yazısının tebliğ tarihinden itibaren altı ay içinde giderilmemesi halinde başvurunun geçersiz hale geleceğini kapsar.
 • Şirketlerin şube açması izne tabidir. Şube açma izni almak üzere Kuruma başvuracak şirketin Yönetmelik’te yer alan standart oran ve sınırlamalara uyumlu olarak faaliyet göstermesi ve her bir şube için bir milyon Türk Lirası tutarında sermayeye sahip olması gerekir.
 • Ana sözleşme değişiklik tasarılarının, konu ile ilgili yönetim kurulu kararının bir örneği ile birlikte Kuruma gönderilmesi zorunlu tutuldu.
 • Sermaye artırımlarına ilişkin ana sözleşme değişikliklerinde ek olarak, sermaye artırımının iç kaynaklardan gerçekleştiriliyor olması halinde iç kaynakların sermayeye ilave edilebilirliğine ilişkin tespit raporunun, iç kaynaklara başvurulmadan gerçekleştirilecek sermaye artırımlarında ise arttırılacak tutarın her türlü muvazaadan âri olarak nakden ödeneceğine ilişkin beyanın Kuruma gönderilmesi gerekir.
 • Şirketlerin faaliyetlerine son vermeleri ve iradi tasfiyeleri Kurulun iznine tabidir. Şirketin faaliyetlerine son vermesi ve iradi tasfiyesi için konuya ilişkin yönetim kurulu kararı ile birlikte Kuruma başvurması gerekir.
 • Şirketler, maruz kaldıkları risklerin izlenmesi, kontrolünün sağlanması, tasarruf finansman faaliyetlerinin kapsamı ve yapısıyla uyumlu ve değişen koşullara uygun ve yönetim kuruluna bağlı olarak görev yapacak yeterli ve etkin bir risk yönetimi, iç kontrol ve iç denetim sistemi kurmak ve işletmekle yükümlü kılındı.
 • Şirketler, tasarruf finansman faaliyetinin kapsam ve işleyişi ile sözleşmelerinin genel çerçevesini belirlemek üzere, genel faaliyet ilkelerini düzenleyen bir doküman hazırlamak ve faaliyetlerini bu dokümana göre sürdürmek zorunda tutuldu.
 • Şirketler, münhasıran tasarruf finansman faaliyetlerinden kaynaklanan maruz kaldıkları risklerin ölçümü ve yönetilmesi için uygun yöntemleri belirlemek ve bunları düzenli olarak uygulamak ve Kurumun uygun gördüğü sürede ve biçimde raporlamakla yükümlü kılındı.
 • Şirketler, tasarruf finansman faaliyeti, muhasebe ve raporlama ve iç sistemler kapsamındaki faaliyetlerini kendi bünyelerinde gerçekleştirmek zorundadır. Bu faaliyetler üçüncü taraflara devredilemez ve danışmanlık hariç dış hizmet alımı yapılamaz.

BİLİŞİM MEVZUATI KAPSAMINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

İNTERNET ALAN ADLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

İnternet Alan Adları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 20 Nisan 2021 tarihli 31460 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • İnternet alan adının yenilenmesi için kayıt kuruluşunun tahsis süresinin bitiminden 3 ay önce yapacağı e-posta yoluyla bilgilendirme süresi içinde yenileme yapılması uygulamasında 3 aylık süre uygulamadan kaldırıldı.
 • Alt alan uzantıları içinde yer alan av, bel, dr, edu, gov, pol, k12, ve tsk uzantılarına; Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu (BTK) tarafından yetkilendirilen kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcılarına tahsis edilecek “kep” uzantısı da eklendi.
 • Düzenlemeye göre, tahsisli alan adını tahsis süresi bitmeden kullanmaya son vermek isteyen alan adı sahibinin alan adından feragat etmesi halinde ücret iadesi yapılmayacaktır. Feragat edilen alan adının yeniden tahsise açılmasına ilişkin hususlar BTK tarafından düzenlenecektir.
 • Belgeli tahsis edilen alt alan adları için başvuru esnasında sunulan bilgi veya belgelerin geçerliliğini yitirdiğinin tespit edilmesi durumunda BTK ilgili alan adı tahsisini iptal edebilecektir.
 • Alan adının tahsise kapalı veya tahsisi kısıtlı adlar listesine alınma gerekçesi dışında başka bir gerekçeyle iptal edilmesi ve sahibinin alan adından feragat etmesi gibi durumlarda ilgili alan adı yeniden tahsise açılacak ve bu alan adının tahsise açıldığı bilgisi BTK’nın internet sitesinde yayımlanacaktır. Yeniden tahsise açılan alan adları için başvuru talebi alınmamasına ilişkin süre 3 aydan 2 aya indirildi. Yönetmeliğin 15. maddesinde yapılan düzenlemeyle BTK, ilgili mevzuat çerçevesinde kayıt kuruluşları, uyuşmazlık çözüm hizmet sağlayıcılarını denetlemeye ve bu kuruluşların faaliyetlerine son vermek dâhil gerekli idari yaptırımları uygulamaya yetkili kılındı.
 • Yönetmeliğin 17. maddesine eklenen fıkralarla, kayıt kuruluşları, tr ağ bilgi sistemi TRABİS’e entegre olan sistemlerini ve yedeklerini Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde bulundurmakla yükümlü tutuldular.
 • Kayıt kuruluşları, alan adı ihtilaflarına ilişkin kendisine iletilen mahkeme kararları ile uyuşmazlık çözüm hizmet sağlayıcılarının kendisine ilettiği ihtilafa konu olan alan adlarına ilişkin hakem veya hakem heyeti kararlarının gereğini yerine getirmekle yükümlü olacaklardır.
 • Yönetmeliğin tanım maddelerinde de değişiklikler yapıldı. Buna göre, “Tahsise kapalı adlar listesi”; mevzuata, kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı olma gibi sebeplerle tahsisine izin verilmeyen alan adlarından oluşan liste, “Tahsisi kısıtlı adlar listesi” de; tarihi ve kültürel değerler bakımından halka mal olmuş alan adları gibi adlardan oluşan liste şeklinde düzenlendi.

VERGİ MEVZUATI KAPSAMINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

TEVKİFAT ORANLARINA İLİŞKİN KARARININ YÜRÜRLÜĞE KONULMASINA KARAR VERİLDİ.

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkındaki Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3755) 1 Nisan 2021 tarihli 31441 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Vadesiz ve özel cari hesaplara, mevduat faizleri ve katılma hesabı karşılığında ödenen kar paylarına uygulanan düşük tevkifat oranlarının uygulama süresinin 31.03.2021 tarihi yerine 31.05.2021 olarak değiştirilerek işbu sürenin uzatılmasına,
 • Bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelir ve kazançlar ile fon kullanıcısının bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlara uygulanan düşük tevkifat oranlarının uygulama süresinin 31.03.2021 tarihi yerine 31.05.2021 olarak değiştirilerek işbu sürenin uzatılmasına

karar verildi.

ELEKTRONİK TEBLİGAT SİSTEMİ GENEL TEBLİĞİNDE DEŞİKLİK YAPILDI.

Elektronik Tebligat Sistemi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 2) 1 Nisan 2021 tarihli 31441 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre Vergi Usul Kanunu uyarınca tebliği gereken evrakların elektronik ortamda tebliğine ilişkin işbu Tebliğ kapsamında yer alan usul ve esasların uygulanacağı düzenlendi. Ayrıca Tebliğ hükümlerine göre tebliği gereken evrak muhataplara Elektronik Tebligat Sistemi ile tebliğ edilebileceği gibi ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununda yer verilen diğer tebligat hükümlerine göre de tebliğ edilebileceği düzenlendi.

KAMU GÜVENLİĞİ MEVZUATI KAPSAMINDAKİ DÜZENLEMELER

GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI KANUNU YÜRÜRLÜĞE GİRDİ.

7315 Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu 17 Nisan 2021 tarihli 31457 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İşbu Kanun, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının yapılmasına ve elde edilecek verilerin kullanılmasına ilişkin temel ilkeleri, kimler hakkında yapılacağını, araştırma konusu edilecek bilgi ve belgelerin neler olduğunu, bu bilgilerin ne şekilde kullanılacağını, hangi mercilerin soruşturma ve araştırma yapacağı, değerlendirme komisyonunun oluşumu ve çalışma usul, esaslarını, veri güvenliği ile verilerin saklanma ve silinme sürelerini düzenlemektedir.

KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ KAPSAMINDAKİ DÜZENLEMELER

KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURULU TARAFINDAN KİRACILARA TANINAN İMTİYAZLARA İLİŞKİN DÜZENLEME YAPILDI.

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 06/04/2021 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/1990] Sayılı Kararı 7 Nisan 2021 tarihli 31447 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Karar ile Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarıyla tam uyumu sağlamak üzere; Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu tarafından “Covid-19-Related Rent Concessions Beyond 30 June 2021- Amendment to IFRS 16” başlığıyla yayımlanan “COVID-19’la İlgili Olarak Kira Ödemelerinde 30 Haziran 2021 Tarihi Sonrasında Devam Eden İmtiyazlar – TFRS 16’ya ilişkin Değişiklikler”in yayımlanmasına karar verildi. Bu kapsamda; kiralamada yapılan değişiklikler, yürürlük tarihi ve COVID-19’la ilgili olarak kiracılara tanınan kira imtiyazlarına ilişkin değişiklikler yapıldı. Buna göre;

 • Öngörülen kolaylaştırıcı uygulama, sadece kira ödemelerinde COVID-19 salgını sebebiyle tanınan imtiyazlar için ve yalnızca aşağıdaki koşulların tamamı karşılandığında uygulanır:
  • Kira ödemelerinde meydana gelen değişikliğin kiralama bedelinin revize edilmesine neden olması ve revize edilen bedelin, değişiklikten hemen önceki kiralama bedeliyle önemli ölçüde aynı olması veya bu bedelden daha düşük olması,
  • Kira ödemelerinde meydana gelen herhangi bir azalışın, sadece normalde vadesi 30 Haziran 2022 veya öncesinde dolan ödemeleri etkilemesi (örneğin, kira imtiyazının, 30 Haziran 2022 veya öncesine ait kira ödemelerinde bir azalışa ve 30 Haziran 2022’den sonraki dönemlerde kira ödemelerinde bir artışa sebep olması durumunda bu koşul karşılanmış olacaktır) ve
  • Kiralamanın diğer hüküm ve koşullarında önemli ölçüde bir değişikliğin olmaması.
 • Kiracı bu değişiklikleri, 1 Nisan 2021 veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemlerinde uygular. Bu değişikliğin yayımlandığı tarihte finansal tablolar yayımlanmak için onaylanmamış olsa dahi erken uygulamaya izin verilir.
 • Kiracı, COVID-19’la ilgili Olarak Kira Ödemelerinde 30 Haziran 2021 Tarihi Sonrasında Devam Eden İmtiyazları geriye dönük uygular ve söz konusu değişikliği ilk kez uygulaması sonucunda oluşan birikimli etkiyi, değişikliğin ilk kez uygulandığı yıllık hesap döneminin başındaki dağıtılmamış kârların açılış bakiyesinde (veya uygun görülecek diğer bir özkaynak bileşeninde) bir düzeltme olarak finansal tablolarına yansıtır.
 • Kiracının COVID-19’la İlgili Olarak Kira Ödemelerinde 30 Haziran 2021 Tarihi Sonrasında Devam Eden İmtiyazları ilk kez uyguladığı hesap döneminde TMS 8’in 28(f) paragrafında öngörülen bilgileri açıklaması zorunlu değildir.
 • Bir sözleşmenin kolaylaştırıcı uygulama için aranan koşulları COVID-19’la İlgili Olarak Kira Ödemelerinde Tanınan İmtiyazlar uyarınca mı yoksa COVID-19’la İlgili Olarak Kira Ödemelerinde 30 Haziran 2021 Tarihi Sonrasında Devam Eden İmtiyazlar uyarınca mı sağladığına bakılmaksızın, ilgili koşulları sağlayan benzer özellikteki ve şartlardaki sözleşmelere 46A paragrafındaki kolaylaştırıcı uygulama tutarlı bir şekilde uygulanır.

COVID-19 KAPSAMINDA KAMU ÇALIŞANLARA YÖNELİK TEDBİRLERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BELİRLENDİ.

COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler ile İlgili 2021/8 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi 14 Nisan 2021 tarihli 31454 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Genelge ile COVID-19 salgınının ülkemizde yayılımının en aza indirilmesi amacıyla, bu salgınla mücadeleyi ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik faaliyetleri zafiyete uğratmama ve kamu hizmetlerini aksatmama şartıyla birtakım düzenlemeler yapıldı. Buna göre;

 • Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç; gebeliğinin yirmi dördüncü haftasından otuz ikinci haftasına kadar olan süre içerisinde hamile çalışanlar, süt izni kullananlar ile engelli çalışanlar ile Sağlık Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç; 60 yaş ve üzerinde olanlar (yönetici pozisyonlarındakiler hariç), Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik hastalığı bulunanlar ile 10 yaş ve altı çocuğu olan kadın çalışanların idari izinli sayılmasına,
 • Kamu kurum ve kuruluşlarının günlük çalışma başlama ve bitme saatleri; merkezde Cumhurbaşkanlığı, bağlı, ilgili ve ilişkili kamu kurum ve kuruluşları için üst yönetici; bakanlıklar, bağlı, ilgili ve ilişkili kamu kurum ve kuruluşları için bakan, diğer kamu kurum ve kuruluşları için üst yönetici; illerde valiler tarafından 10.00-16.00 olarak belirlenmesine,
 • Ulusal veya uluslararası düzeyde kapalı alanlarda düzenlenecek her türlü toplantı veya aktivitenin gerekli güvenlik önlemleri alınmak suretiyle video/tele konferans gibi sesli- görüntülü iletişim sistemleri vasıtasıyla uzaktan yapılmasına özen gösterilmesine

karar verildi.

COVID-19 NEDENİYLE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNİN SÜRESİNİN UZATILMASINA KARAR VERİLDİ.

Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3910) 23 Nisan 2021 tarihli 31463 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İşbu Karar ile yeni koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle 31.01.2021 tarihine kadar kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi 30.06.2021 tarihine kadar uzatıldı.

ÇEVRE MEVZUATI KAPSAMINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

TÜRKİYE ÇEVRE AJANSININ TEŞKİLATI VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BELİRLENDİ.

Türkiye Çevre Ajansının Teşkilatı ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 15 Nisan 2021 tarihli 31455 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Türkiye Çevre Ajansı’nın yürüteceği faaliyetlerin zamanında ve gerektiği şekilde yerine getirilmesine, organ ve hizmet birimlerinin görev ve yetki alanlarının belirlenmesine, yönetim ve danışma kurulu üyelerinin atanmasına, personel istihdamına ve teşkilat yapısı ile çalışmasına ilişkin usul ve esasları düzenlendi. İşbu Yönetmelik, Türkiye Çevre Ajansının görev ve yetkileri, teşkilat yapısı, istihdam edilecek personelin nitelikleri ile çalışma usul ve esaslarını kapsar. Yönetmelik ile Türkiye Çevre Ajansı’nın yönetim kurulu, danışma kurulu, başkanlık ve ajansın görevlerini yerine getirebilmesi için gerek duyulan hizmet birimlerinin oluşum, görev ve sorumlulukları belirlendi.