Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55

Kılınç Bülten

Mayıs 2020

#8

Okunma Süresi: < 1 dakika SPOT BORU GAZI İTHALATINA İLİŞKİN TALEP ÇAĞRISI YAPILDI   Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 07/05/2020 Tarihli ve 9339-2 Sayılı Kararı 09 Mayıs 2020 Tarihli ve 31122 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Karar ile, Spot Boru Gazı İthalat Miktarı ve Uygulama Yönteminin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar kapsamında 2020 Gaz Yılı için yapılması…

DEVAMI

Okunma Süresi: < 1 dakika Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 14 Mayıs 2020 Tarihli ve 31127 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre;   Yönetmeliğin “Önlisans başvurularının değerlendirilmesi” başlıklı 15. Maddesinin 6. Fıkrasının (b) bendi değişiklikle; daha önce sadece başvuru sahibinden değerlendirme için istenebilen belgelerin, başvuru sahibinden veya ilgili kurum ve kuruluşlardan da…

DEVAMI

Okunma Süresi: < 1 dakika Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üreten Tesislerde Kullanılan Yerli Aksamın Desteklenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 28 Mayıs 2020 Tarihli ve 31138 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre;   Yerli katkı ilave fiyatından bir önceki dönem faydalanmış elektrik üretim tesisinde kapasite artışı, modernizasyon, yenileme veya kısmi kabuller ile işletmeye…

DEVAMI

Okunma Süresi: 6 dakika Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2020/177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193) 5 Mayıs 2020 Tarihli ve 31118 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre;   2020/177 Karar’da Adli Tıp Kurumu Sekizinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Adli Tıp Üyeliğine…

DEVAMI

Okunma Süresi: < 1 dakika Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) Arasında IFAD Ülke Ofisi-Doğu Avrupa ve Orta Asya Merkezi Kurulmasına İlişkin Ev Sahibi Ülke Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2496) 9 Mayıs 2020 Tarihli ve 31122 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu…

DEVAMI

Okunma Süresi: 2 dakika Finansal Piyasalarda Manipülasyon ve Yanıltıcı İşlemler Hakkında Yönetmelik 7 Mayıs 2020 Tarihli ve 31120 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre; Bankacılık Kanunu uyarınca finansal piyasalarda manipülasyon ve yanıltıcı işlem ve uygulamalar belirlenmiştir. Bunlar; a) Bir finansal aracın arzına, talebine veya fiyatına ilişkin yanlış veya yanıltıcı izlenim uyandıran veya uyandırabilecek olan…

DEVAMI

Okunma Süresi: < 1 dakika Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği (III-59.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-59.1.ç) 14 Mayıs 2020 Tarihli ve 31127 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre;   İpotekli Finansman Kuruluşu (”İFK”) tarafından ihraç edilmiş teminatlı menkul kıymetlerin (”TMK”) herhangi bir anda tedavülde bulunan kısmının nominal değerinin, İFK’nın bağımsız denetime tabi tutulmuş son hesap dönemine…

DEVAMI

Okunma Süresi: < 1 dakika Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 32) 8 Mayıs 2020 Tarihli ve 31121 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre; 518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 4 üncü maddesinde yer alan KDV beyannamelerinin (uzayan) verilme tarihini takip eden aybaşına kadar yapılacak iade taleplerine…

DEVAMI

Okunma Süresi: < 1 dakika 13/7/1956 Tarihli ve 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü Maddesinde Yer Alan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Nispetlerinin Tespiti Hakkındaki 28/8/1998 Tarihli ve 98/11591 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2568) 24 Mayıs 2020 Tarihli ve 31136 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre;…

DEVAMI

Okunma Süresi: < 1 dakika 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2569) 24 Mayıs 2020 Tarihli ve 31136 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.   Buna göre Sermaye Piyasası Kurulunca onaylanmış finansman bonolarından ve varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen bir yıldan kısa vadeli…

DEVAMI

Okunma Süresi: < 1 dakika Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 311) 27 Mayıs 2020 Tarihli ve 31137 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; Serbest meslek kazançlarında istisna uygulaması ve istisnanın sınırı, İşverenlerce hizmet erbabının işyerine gidip gelmesi için sağlanan menfaatlere ilişkin istisna, Binek otomobillerin giderleri ve amortismanlarının vergi matrahından indirilmesi, Ücret gelirlerinin…

DEVAMI

Okunma Süresi: < 1 dakika Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 301)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 312) 27 Mayıs 2020 Tarihli ve 31137 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;   Yapılan değişiklik çerçevesinde, vergi indiriminden faydalanabilmek için indirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ve bu yıldan önceki iki yıla ilişkin vergi…

DEVAMI
@