Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Haziran 2020

#9
Haziran 2020

YATIRIMLARA PROJE BAZLI DEVLET YARDIMI VERİLMESİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Okunma Süresi: 2 dakika

Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2681) 28 Haziran 2020 tarihli 31169 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

 

Tebliğ ile; yatırımlara proje bazlı devlet yardımı verilmesine ilişkin kararda değişiklik yapıldı. Buna göre;

  • Davet veya duyuruya istinaden proje bazlı desteklerden yararlanmak isteyen yatırımcı firma, bilgi ve belgelerle Bakanlığa müracaat edecektir. Davet veya duyuruya istinaden kullanıcı tarafından Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi Sisteminde (E-TUYS) yer alan tanımlı alan doldurulacaktır. Bağımsız danışmanlık kuruluşları veya Türkiye’de yerleşik kalkınma ve/veya yatırım bankalarınca hazırlanan Ek-1’in ve E-TUYS üzerinden elektronik ortamda yüklenmesi gerekecektir. Bu fıkra hükümleri teknoloji odaklı sanayi hamlesi programı kapsamında proje bazlı desteklerden yararlanmak üzere yapılacak müracaatlar için uygulanmayacaktır.
  • Kararın müeyyideyle ilgili 11. maddesine eklenen hükümlere göre, gerçekleşen sabit yatırım tutarının destek kararında öngörülen toplam sabit yatırım tutarının altında gerçekleşmesi durumunda faiz veya kar payı desteği, enerji desteği, nitelikli personel desteği ve hibe desteği için belirtilmiş olan azami tutarlar gerçekleşen yatırım tutarının öngörülen sabit tutarına oranın nispetinde düşürülecek ve varsa fazladan yararlanılan destekler geri alınacaktır.
  • Yatırımlarda devlet yardımları hakkında kararda belirtilen mücbir sebep ve fevkalade hali durumu nedeniyle yatırıma başlamayanlar hariç olmak üzere, destek kararının yürürlük tarihinden itibaren 3 yıl içinde asgari 200 milyon TL veya destek kararında belirtilen yatırım tutarının % 10’u kadar yatırım harcaması gerçekleştirildiğinin tevsik edilmemesi halinde ilgili yatırımlara ilişkin destek kararı yürürlükten kaldırılacaktır. Belirtilen sürede başlanamayan yatırımlar için cumhurbaşkanınca bir yıl süre verilebilecektir. 3 yıllık süre, daha önce yürürlüğe konulmuş destek kararlar için bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihte başlayacaktır.
  • Enerji desteği uygulamasında firma tarafından destek talep edilmesi halinde, yatırımın kısmen işletmeye geçişi, bakanlık tarafından görevlendirilen en az iki eksper tarafından yerinde tespit edildiğine ilişkin ekspertiz raporunu onaylanması ile yatırım harcamalarına ilişkin Yeminli Mali Müşavir raporunun bakanlığa gönderilmesi veya yatırım tamamlama vizesi yapılarak tamamen işletmeye geçilmesini müteakip başlanabilecektir.
  • Kısmen işletmeye geçildiğinin yerinde tespit edilmesi halinde gerçekleşen makine teçhizat tutarının yatırım teşvik belgesinde öngörülen makine ve teçhizat tutarını oranı nispetinde enerji desteği kullandırılabilecektir.
  • Kısmen işletmeye geçişe ilişkin tespit işlemi azami yılda bir defa yapılabilecektir. Yatırım tamamlanma vizesinden önce yararlanılabilecek toplam enerji desteği tutarı, destek kararında belirlenen azami enerji desteği tutarının %50’sini geçemeyecektir.
  • Sigorta primi işveren hissesi desteği uygulamasına, yatırımcı tarafından talep edilmesi ve bakanlıkça uygun bulunması halinde, yatırım tamamlama vizesinden önce de başlanabilecektir.
  • Yatarım tamamlama vizesini müteakip 3 yıl boyunca her yıl satışların asgari %2’si kadar araştırma ve geliştirme harcaması yapıldığının Yeminli Mali Müşavir raporu ile tevsik edilmesi halinde, vergi indirimi desteği, kanunca belirlenen azami oranları aşmamak kaydıyla destek kararında belirtilen yatırıma katkı oranına 5 puan ilave edilmek suretiyle uygulanacaktır.

 

Karar’ın, bağımsız danışmanlık kuruluşları veya Türkiye’de yerleşik kalkınma ve/veya yatırım bankalarınca hazırlanan Ek-1’in ve E-TUYS üzerinden elektronik ortamda yüklenmesiyle ilgili hükmü 18.09.2019 tarihinden itibaren, enerji desteğiyle ilgili hükümleri 26.11.2016 tarihinden itibaren; diğer hükümleri ise 27.06.2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@