Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Ocak 2021

#16
Ocak 2021

YAPI DENETİMİ VE İMAR MEVZUATI KAPSAMINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

Okunma Süresi: 2 dakika

YAPI DENETİMİ İZİN BELGESİ ALMAK İÇİN YAPILAN MÜRACAATLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SIRALAMAYA ALINMASINA İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

Yapı Denetimi İzin Belgesi Almak İçin Yapılan Müracaatların Değerlendirilmesi ve Sıralamaya Alınmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 22 Ocak 2021 tarihli 31372 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

  • Tebliğ’de yer alan “denetim izin belgesi geçici olarak geri alınan kuruluşların sıralamaya alınması” ibaresi yürürlükten kaldırıldı.
  • Tebligatlar, kuruluşun Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde belirtilen adresine veya elektronik tebligat adresine yapılacaktır.
  • Bu amaçla, Elektronik Tebligat Yönetmeliğinde tarif edilen, tebligata elverişli bir elektronik tebligat adresi temin ederek merkez yapı denetim komisyonuna yazılı olarak bildirmesi zorunludur.
  • Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen 5. günün sonunda tebliğ edilmiş sayılacaktır. Tebligatta verilen süre tebliğ tarihinden itibaren başlayacaktır.
  • Bu maddenin 22 Ocak 2021 tarihinde sıralamaya yerleştirilmiş yapı denetim kuruluşlarının tüzel kişiliğine ait, Elektronik Tebligat Yönetmeliği’nde tarif edilen, tebligata elverişli bir elektronik tebligat adresi temin ederek merkez yapı denetim komisyonuna yazılı olarak bildirmesi zorunludur.

PLANLI ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİ’NDE DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 23 Ocak 2021 tarihli 31373 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik kapsamında yapılan değişikliklere göre; Çatıda toplanan yağmur suyunun bahçe zemini altında bir depoda toplanmasını sağlamak amacıyla yeni binalara “yağmur suyu toplama sistemi” kurulması zorunluluğu getirildi. Şöyle ki;

  • 2000 m²’den büyük parsellerde yapılacak yapılarda mekanik tesisat projesine; çatı yüzeyi yağmur sularının, tabii zemin altında tesis edilecek yağmursuyu toplama tankında toplanması, gerekmesi halinde filtre edilerek yeniden kullanılması amacıyla yağmursuyu toplama sistemi projesinin de ekleneceği düzenlendi. Yağmursuyu toplama tankı, parselin yan, arka veya parsel sınırına 3 metreden fazla yaklaşmamak kaydı ile ön bahçe zemini altında konumlandırılacaktır. Toplama tankı tahliye hattı varsa yağmursuyu şebekesine bağlanacaktır; atık su şebekesine bağlanamayacaktır.
  • Yapı kullanma izin belgesi bulunan bir yapıda, herhangi bir bağımsız bölüme usulüne uygun olarak düzenlenen yapı kayıt belgesi, yapının ruhsat eki projesine uygun diğer kısımlarında yapılacak tadilata engel teşkil etmeyecektir. Bu kapsamda tadilat yapılması, Yapı kayıt belgesi olan bağımsız bölüme ilave bir hak sağlamayacaktır. Bu durum yapı ruhsatının diğer hususlar bölümünde belirtilecektir.
  • Parselde, usulüne uygun olarak yapı kayıt belgesi düzenlenmiş bir yapının bulunması, parsel için plan ve mevzuat ile belirlenen yapılaşma koşulları dahilinde yapılacak yeni yapılara engel teşkil etmeyecektir. Yapı kayıt belgeli yapının plan ve Yönetmelik ile verilebilecek azami yapılaşma koşullarını aşan kısımları emsal ve taban alanı hesabında dikkate alınmayacaktır. Yapı ruhsatı düzenlenmesi, yapı kayıt belgesi olan yapıya ilave bir hak sağlamayacaktır.
* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@