Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Ocak 2021

#16
Ocak 2021

VERGİ VE MUHASEBE STANDARTLARI MEVZUATI KAPSAMINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

Okunma Süresi: 3 dakika

TÜRKİYE SINIRLARI İÇİNDE BULUNAN VE BİNA VERGİ DEĞERİ 5.000.000.-TL’Yİ AŞAN MESKEN NİTELİKLİ TAŞINMAZLARIN TABİ OLACAĞI DEĞERLİ KONUT VERGİSİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BELİRLENDİ.

 Değerli Konut Vergisi Uygulama Genel Tebliği 15 Ocak 2021 tarihli 31365 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ ile Türkiye sınırları içinde bulunan ve bina vergi değeri 5.000.000 TL’yi aşan mesken nitelikli taşınmazların tabi olacağı değerli konut vergisine ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Tebliğ uyarınca;

 • Buna göre, değerli konut vergisi uygulamasında “mesken nitelikli taşınmaz” kavramı, mesken niteliğini haiz binalar ile birden fazla bağımsız bölümden oluşan binalarda her bir bağımsız bölümü ifade etmekte olup, her bir bağımsız bölüm vergilendirme açısından ayrı ayrı değerlendirilecektir.
 • Taşınmazın mesken niteliğini haiz olup olmadığı hususunun değerlendirilmesinde, taşınmazın kayıtlardaki niteliğinin yanında fiilen kullanım durumuna da bakılacaktır.
 • Bina vergi değerinin, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nun 42. maddesinde yer alan ve ilgili yılda uygulanan tutarı (2020 yılı için 5.000.000 TL) aşması halinde, bu durumun gerçekleştiği tarihi takip eden yılın başından itibarendeğerli konut vergisi mükellefiyeti başlayacaktır.
 • Buna göre, bina vergi değeri 2020 yılında 5.000.000 TL’yi aşan mesken nitelikli taşınmaz sahipleri değerli konut vergisinin mükellefidir ve 2021 yılında değerli konut vergisini beyan edip ödeyecektir.
 • Yıl içinde mükellefiyetin başlamasını gerektirecek durumun meydana gelmesi halinde mükellefiyet takip eden yıldan itibaren başlayacaktır, değerli konut vergisi beyannamesi de takip eden yılın Şubat ayının 20. günü sonuna kadar verilecektir.
 • Değerli konut vergisi hesaplamasında belediyeler tarafından belirlenen bina vergi değeri esas alınacaktır.
 • 2021 yılı için açıklanan değerli konut vergisi alt ve üst sınırları  belirlendi. Bina vergi değeri 5.000.000 TL üzerinde olanların değerli konut vergisine tabi tutalacağı düzenlemesi, bina vergi değeri 5.227.000 TL üzerinde olacak şekilde yeniden belirlendi. Bina vergi değeri 10.000.000 TL’ye kadar olanlar için ise üst sınır 10.455.000 TL olarak yeniden belirlendi. Değeri 10.455.000 TL’den fazla olanlar ile birlikte bahsi geçen bina vergi değerleri limitleri için uygulanacak vergi oranı binde 3, binde 6 ve binde 10 olmak üzere hesaplanacaktır.

Buna göre, 2021 yılında değerli konut vergisi beyanı ve ödemesi bu tablodaki tutarlar dikkate alınarak yapılacaktır. Değerli konut vergisi konusuna giren mesken nitelikli taşınmazın mükellefiyetin başladığı 1 Ocak ile 20 Şubat arasında elden çıkarması durumunda da 20 Şubat 2021 tarihine kadar verilmesi gereken beyannameye bu taşınmazın dahil edilmesi ve bu taşınmaz için tahakkuk edecek verginin tamamının ödenmesi gerekmektedir.

 

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ’NDE BİRTAKIM DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 396)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 523) 25 Ocak 2021 tarihli 31375 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Tebliğ 1 Temmuz 2021 tarihinde yürürlüğe girecektir. Tebliğ uyarınca;

 • Vergi Usul Kanunu kapsamında elektronik belge olarak düzenlenen belgeler, 2021 yılının Temmuz ayına ilişkin dönemden itibaren Form Ba ve Form Bs bildirimlerine dahil edilmeyecektir.
 • Bir kişi veya kurumdan yapılan mal ve/veya hizmet alış tutarları ile bir kişi veya kuruma yapılan mal ve/veya hizmet satış tutarlarına ilişkin 5.000 TL tutarındaki haddin belirlenmesinde, elektronik olarak ve kağıt ortamında düzenlenen tüm belgelerin birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir. Söz konusu haddin aşılması halinde sadece kağıt ortamında düzenlenen belgeler bildirimlere dahil edilecektir.

Bildirim verme yükümlülüğü bulunan ancak, tüm alış ve satışları belirtilen haddin altında kalan veya elektronik belge olarak düzenlenen belgelerden oluşan mükelleflerin, Form Ba ve/veya Form Bs bildirimlerini “Ba/Bs bildiriminde beyan edilecek bilgim bulunmamaktadır.” kutucuğunu işaretlemek suretiyle vermeleri gerekmektedir.

BAZI HİZMETLERE UYGULANMAKTA OLAN İLETİŞİM VERGİSİ ORANLARI 30 OCAK 2021 TARİHİNDEN İTİBAREN %7,5’TEN %10’A ÇIKARTILDI.

6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun 39 uncu Maddesinin Birinci Fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) Bentlerindeki Oranların Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3469) 30 Ocak 2021 tarihli 31380 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karar ile aşağıdaki hizmetlere uygulanmakta olan iletişim vergisi oranları 30 Ocak 2021 tarihinden itibaren %7,5’ten % 10’a çıkartıldı.

 1. Her nevi mobil elektronik haberleşme işletmeciliği kapsamındaki (ön ödemeli hatlara yüklemeler için yapılan satışlar dâhil) tesis, devir, nakil ve haberleşme hizmetleri
 2. Radyo ve televizyon yayınlarının uydu platformu ve kablo ortamından iletilmesine ilişkin hizmetleri
 3. Kablolu, kablosuz ve mobil internet servis sağlayıcılığı hizmeti
 4. (a), (b) ve (c) bentleri kapsamına girmeyen diğer elektronik haberleşme hizmetleri.

 

KENTSEL DÖNÜŞÜM KONUTLARINA İLİŞKİN İNŞAAT TAAHHÜT İŞLERİNDE KDV ORANI DÜŞÜRÜLDÜ.

 Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3470) 30 Ocak 2021 tarihli 31380 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karar ile 6306 sayılı Kanun kapsamında riskli yapıların bulunduğu yerlerde dönüşüm projeleri çerçevesinde taşınmaz maliklerine ait mevcut inşaat alanının 1,5 katına kadar olan yeni inşaat alanında yapılacak olan konutlara ilişkin taahhüt işlerine yönelik KDV oranı % 1’e indirildi.

Taşınmaz maliklerinin müteahhitlere arsa payı vermeden dönüşüm projelerini doğrudan kendileri yaptırarak aynı alanda konut inşa etmek istemeleri ve bunun için müteahhitlerden inşaat taahhüt hizmeti almaları halinde, bu hizmetlere genel oranda % 18 KDV hesaplanmakta idi. Bu Karar ile Kentsel dönüşüm konutlarına ilişkin inşaat taahhüt işlerinde KDV oranı düşürüldü.

ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARIYLA TAM UYUM SAĞLAMAK AMACIYLA BİRTAKIM DÜZENLEMELER YAPILDI.

 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu’nun 14/1/2021 tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/166] ve [01/168] sayılı Kararları 15 Ocak 2021 tarihli 31365 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre; Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarıyla tam uyum sağlamak amacıyla Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu tarafından yayımlanan Yükümlülüklerin Kısa veya Uzun Vadeli Olarak Sınıflandırılması-Yürürlük Tarihine İlişkin Erteleme-TMS 1’e İlişkin Değişiklikler ve TFRS 9’un Uygulanmasına İlişkin Geçici Muafiyet Süresinin Uzatılması-TFRS 4’e İlişkin Değişiklikler yayımlandı.

* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@