Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Ağustos 2021

#23
Ağustos 2021

VERGİ MEVZUATI KAPSAMINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

Okunma Süresi: 4 dakika

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ ORANLARINA ESAS ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ MATRAHLARI YENİDEN TESPİT EDİLDİ.

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (II) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Oranlarına Esas Özel Tüketim Vergisi Matrahlarının Yeniden Tespiti Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4373) 13 Ağustos 2021 tarihli 31567 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na aşağıdaki listede belirtilen 87.03 G.T.İ.P. numaralı mallardan “Diğerleri” satırı altında yer alan bazı malların ÖTV oranları aşağıdaki şekilde tespit edildi:
 • Binek otomobil alım-satım işlemlerinde geçerli olacak ÖTV matrah limitleri değiştirildi. 1600 cm3 silindir hacmine kadar, %45 ÖTV dilimindeki matrah limiti 85 bin TL’den 92 bin TL’ye çıkarıldı.
 • Matrah limiti 85 bin TL’yi aşıp 130 bin TL’yi geçmeyen ve %50’lik ÖTV limitinde yer alan motorlu araçların yeni matrah limiti ise 92 bin TL ila 150 bin TL arasına yükseltildi.
 • Motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçen, 2000 cm3’ü geçmeyen binek otomobillerde ise vergi matrahı 85 bin TL ila 135 bin TL aralığından 114 bin TL ila 170 bin TL aralığına yükseltildi. Söz konusu araçlarda uygulanan %45, %50 ve %80’lik ÖTV dilimleri korundu.
 • Bu Karar ile ÖTV matrah düzenlemesi ile fiyatı 318 bin TL’yi geçmeyen sıfır araçlarda %16’ya varan indirim uygulanacağı öngörülmektedir.
Mal İsmi Vergi Oranı

(%)

– Diğerleri

— Motor silindir hacmi 1600 cm³’ü geçmeyenler

— Özel tüketim vergisi matrahı 92.000 TL’yi aşmayanlar

— Özel tüketim vergisi matrahı 92.000 TL’yi aşıp 150.000 TL’yi aşmayanlar

— Diğerleri

— Motor silindir hacmi 1600 cm³’ü geçip 200 cm³’ü geçmeyenler

— Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 5- kW’ı geçip motor silindir hacmi 1800 cm³’ü geçmeyenler

—- Özel tüketim vergisi matrahı 114.000 TL’yi aşmayanlar

—- Özel tüketim vergisi matrahı 114.000 TL’yi aşıp 170.00 TL’yi aşmayanlar

—- Diğerleri

 

 

45

 

50

 

80

 

 

 

 

 

45

 

50

 

80

KATMA DEĞER VERGİSİ UYGULAMALARINDA BİRTAKIM DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 37) 20 Ağustos 2021 tarihli 31574 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Aralık/2020 ve öncesi vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak haklarında bu Tebliğ kapsamında;
  • Sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanma olumsuz raporu,
  • Sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanma,
  • Beyanname vermeme,
  • Adresinde bulunamama,
  • Defter ve belge ibraz etmeme,

gibi olumsuz tespitleri bulunan ve bu nedenle özel esaslara tabi olan mükelleflerden 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 takvim yıllarında faaliyette bulundukları dönemlerin tamamına ilişkin olarak KDV artırımında bulunanlar artırım tutarlarının tamamını ödedikleri tarihten itibaren özel esaslar kapsamından çıkarılacaktır.

 • Mükelleflerin taksit uygulamasından faydalanması halinde, hesaplanan tutarların tamamı ile bir taksite ait tutarın %10’u kadar banka teminat mektubu, devlet tahvili veya hazine bonosu cinsinden teminat göstermeleri halinde taksitlerin tamamının ödenmesi beklenmeksizin genel esaslara dönüşleri sağlanacaktır.
 • 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun kapsamında 2016 ve 2017 yılları için artırımdan yararlanmış olanların genel esaslara dönüşünde, yararlanma koşullarının ihlal edilmemiş olması koşuluyla bu yıllar için yeniden artırımda bulunulması şartı aranmayacaktır.
 • 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 takvim yıllarında faaliyette bulundukları dönemlerin tamamına ilişkin olarak 7326 sayılı Kanun’un 5. maddesi doğrultusunda KDV artırımında bulunarak özel esaslar kapsamından çıkarılan mükellefler, artırımda bulunulan yıllar için belirtilen olumsuzluklar kapsamında tekrar özel esaslara alınmazlar.
 • Özel esaslar kapsamında olmadığı halde KDV artırımında bulunmuş olan mükellefler, artırımda bulundukları yıllarda alım yaptıkları mükelleflerle ilgili olumsuzluklar için yapılacak tespitler dolayısıyla özel esaslar kapsamına alınmazlar.
 • Haklarında, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 359. maddesinin b fıkrasında yer alan defter, kayıt ve belgeleri yok etme veya defter sahifelerini yok ederek yerine başka yapraklar koyma veya hiç yaprak koymama veya belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleme fiillerinden hareketle yapılan vergi incelemesi devam edenlerin bu maddede belirtilen süre ve öngörülen şekilde KDV artırımında bulunmaları durumunda, söz konusu vergi incelemesinin tamamlanmasına kadar bu artırımlara ilişkin olarak tahakkuk işlemlerinin bekletilecektir. Bu durumda olan ve 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 takvim yıllarında faaliyette bulundukları dönemlerin tamamına ilişkin KDV artırımında bulunmuş olan mükelleflerin genel esaslara dönüşleri, vergi incelemesinin ilgili maddede belirtilen sürede sonuçlandırılamaması veya yapılan vergi incelemesinde bu fiillerin varlığının tespit edilmemesi ve maddede öngörülen diğer şartların sağlanması durumunda, vergi artırımı sonucunda hesaplanan vergilerin ödenmesi veya taksit imkanından faydalanılacaksa yukarıda belirtildiği şekilde teminat gösterilmesi halinde yerine getirilecektir.

TEK BİR İŞLEMDEN KAYNAKLANAN VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERLE İLGİLİ ERTELENMİŞ VERGİLERE İLİŞKİN BİRTAKIM DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 24/08/2021 Tarihli ve 75935942-050.01.04- [01/4153] Sayılı Kararı 27 Ağustos 2021 tarihli 31581 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarıyla tam uyumu sağlamak üzere; Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu tarafından “Tek Bir İşlemden Kaynaklanan Varlık ve Yükümlülüklerle İlgili Ertelenmiş Vergi – TMS 12’ye İlişkin Değişiklikler” yayımlandı. Buna göre;

 • Ertelenmiş vergi yükümlülüklerinin ve ertelenmiş vergi varlıklarının muhasebeleştirilmesi kapsamında vergiye tabi geçici farklar, bir varlık veya yükümlülüğün ilk muhasebeleştirilmesi ve indirilebilir geçici farklara ilişkin değişiklikler,
 • Türkiye Finansal Raporlama Standartları (“TFRS”)’nın İlk Uygulaması’na ilişkin değişiklikler,
 • Diğer TFRS’lerin geriye dönük uygulamalarına ilişkin istisnalar ve kiralama ile hizmetten çekme, restorasyon ve benzer yükümlülüklerle ilgili olarak ortaya çıkan ertelenmiş vergiye ilişkin değişiklikler

yapıldı.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ, İL ÖZEL İDARELERİ, BELEDİYELER VE BUNLARIN BAĞLI KURULUŞLARININ BORÇLARINA KARŞILIK GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİ TAHSİLAT TOPLAMI ÜZERİNDEN AYRILACAK PAYLARDAN YAPILACAK KESİNTİLERE İLİŞKİN ESASLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Büyükşehir Belediyeleri, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşlarının Borçlarına Karşılık Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı Üzerinden Ayrılacak Paylardan Yapılacak Kesintilere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar (Karar Sayısı: 4422) 31 Ağustos 2021 tarihli 31584 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre; il özel idareleri, belediyeler ile bağlı kuruluşların borçlarının sınıflandırılması kapsamına 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun kapsamında yeniden yapılandırılan ve genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılan paylardan kesinti yoluyla tahsil edilecek borçlar dahil edildi.

* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@