Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Temmuz 2021

#22
Temmuz 2021

VERGİ MEVZUATI KAPSAMINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

Okunma Süresi: 6 dakika

TÜZEL KİŞİLER VE TÜZEL KİŞİLİĞİ OLMAYAN TEŞEKKÜLLERİN GERÇEK FAYDALANICI BİLGİSİNİN GÜNCEL, TAM VE DOĞRU BİR ŞEKİLDE TESPİT EDİLEBİLMESİ AMACIYLA GERÇEK FAYDALANICININ BELİRLENMESİNE VE BİLDİRİLMESİNE İLİŞKİN OLARAK BİLDİRİM ZORUNLULUĞU GETİRİLEN MÜKELLEFLERİN KAPSAMI, BİLDİRİMİN ŞEKLİ, BİLDİRİMDE BULUNULACAK DÖNEM, BİLDİRİM VERME ZAMANI, BİLDİRİMİN GÖNDERİLME USULÜ İLE UYGULAMAYA İLİŞKİN DİĞER USUL VE ESASLARIN BELİRLENDİ.

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 529) 13 Temmuz 2021 tarihli 31540 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Tüzel kişiler ve tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin gerçek faydalanıcı bilgisinin güncel, tam ve doğru bir şekilde tespit edilebilmesi amacıyla gerçek faydalanıcının belirlenmesine ve bildirilmesine ilişkin olarak bildirim zorunluluğu getirilen mükelleflerin kapsamı, bildirimin şekli, bildirimde bulunulacak dönem, bildirim verme zamanı, bildirimin gönderilme usulü ile uygulamaya ilişkin diğer usul ve esaslar belirlendi.
 • İşbu Tebliğ ile “gerçek faydalanıcı” şeklinde tanımlanan tüzel kişi veya tüzel kişiliği olmayan teşekkülleri, nihai olarak kontrolünde bulunduran ya da bunlar üzerinde nihai nüfuz sahibi olan gerçek kişi veya kişilere bildirim zorunluluğu getirildi.
 • Gerçek faydalanıcı bilgisi bildirimini, bildirim verme süresinin başladığı 1 Ağustos 2021 itibarıyla faal olan kurumlar vergisi mükellefleri, kollektif şirketlerde şirketi temsile yetkili kimse veya ortak, eshamsız komandit şirketlerde komandite ortaklardan biri ve adi ortaklıklar adına en yüksek ortaklık payına sahip kişi, Türkiye’de yönetim merkezi veya mukim yöneticisi olan yabancı ülkede kurulmuş trust ve benzeri teşekküllerin yöneticileri, mütevellileri veya temsilcileri vermek zorunda olacaktır.
 • Bildirim yapma yükümlülüğü getirilen kurumlar vergisi mükellefleri, gerçek faydalanıcı bilgisini geçici vergi beyannameleri ve yıllık kurumlar vergisi beyannamesi ekinde bildirmek zorundadır.
 • Kurumlar vergisi mükellefleri dışında kalan diğer mükellefler ile diğer kişiler gerçek faydalanıcı bilgisini her yılın Ağustos ayı sonuna kadar Gelir İdaresi Başkanlığına (“GİB”) bir form ile elektronik ortamda bildirmek zorundadır. İlgili düzenlemede belirtilenlerin yeni mükellefiyet tesis ettirmesi veya daha önce bildirime ekledikleri bilgilerde değişiklik olması halinde, yeni mükellefiyet tesisini veya bilgi değişikliğini, bunların gerçekleştiği tarihi takip eden bir ay içerisinde bildirmeleri gerekmektedir.
 • “Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun”un uygulanmasında yükümlü sayılan bankalar, finansman ve faktoring şirketleri, sermaye piyasası aracı kurumları ve portföy yönetim şirketleri, tarihi eser, antika ve sanat eseri alım satımıyla uğraşanlar veya bunların müzayedeciliğini yapanlar, spor kulüpleri ve kripto varlık hizmet sağlayıcılarının aralarında bulunduğu birçok farklı nitelikteki kuruluş da GİB tarafından talep edildiğinde müşterileri tarafından gerçekleştirilen işlemlerin gerçek faydalanıcı bilgisini bildirme zorunluluğu bulunacaktır.
 • Merkezi yurt dışında bulunan yükümlünün şube, acente, temsilci ve ticari vekilleri ile benzeri bağlı birimleri GİB tarafından talep edildiğinde müşterileri tarafından gerçekleştirilen işlemlerin gerçek faydalanıcı bilgisini Başkanlığa bildirecektir.
 • Bildirim yapma yükümlülüğü getirilen kurumlar vergisi mükelleflerinin, gerçek faydalanıcı bilgisini geçici vergi beyannameleri ve yıllık kurumlar vergisi beyannamesi ekinde bildirmeleri gerekecektir.
 • Gerçek faydalanıcı bilgisi bildirimine konu edilen bilgilerin mükellefler tarafından, bildirimin verildiği tarihi takip eden takvim yılının başından itibaren 5 yıl muhafaza edilmesi gerekecektir.
 • Bildirilmesi gereken bilgileri bildirmeyen, eksik veya yanıltıcı bildirimde bulunan mükellefler hakkında Vergi Usul Kanunu’nun ilgili ceza hükümleri uygulanacaktır.
 • Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından yapılacak araştırma, inceleme ve uluslararası bilgi değişimiyle vergi incelemesine yetkili olanlar tarafından yapılacak araştırma ve incelemeler sonucunda, mükellef ve diğer kişilerin gerçek faydalanıcı bilgisine ilişkin hatalı kayıtların bulunduğunun tespit edilmesi halinde, gerekli cezai işlemlerin ve sicil kayıtlarında gerekli değişikliklerin yapılabilmesi amacıyla GİB’e bilgi verilecektir.
 • Gerçek faydalanıcı bilgisi verme yükümlülüğü getirilen kurumlar vergisi mükellefleri dahil bütün mükelleflerle diğer kişilerin, en geç 31 Ağustos 2021’e kadar gerçek faydalanıcı bilgisini elektronik ortamda GİB’e bildirmesi gerekecektir.

7326 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUNDA BİRTAKIM DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 530) 16 Temmuz 2021 tarihli 31543 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 11. maddesi ile söz konusu geçici maddenin 6. fıkrasından sonra gelmek üzere bir fıkra eklenmiş olup, bu fıkranın uygulamasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.
 • Tam mükellefiyete tabi ve bilanço esasına göre defter tutan kollektif, adi komandit ve adi şirketler de dâhil olmak üzere ferdi işletme sahibi gelir vergisi mükellefleri ile kurumlar vergisi mükellefleri bilançolarına kayıtlı iktisadi kıymetlerini, Kanunda yazılı istisnalar dışında yeniden değerleme hakkına sahip bulunmaktadırlar.
 • Aşağıda yer alan mükellefler, 213 sayılı Kanunun geçici 31. maddesine 7326 sayılı Kanunla eklenen 7. fıkra hükümlerinden yararlanamaz: [Bu fıkra ile tam mükellefiyete tabi ve bilanço esasına göre defter tutan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine, aktiflerine kayıtlı bulunan taşınmazlar ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetlerini 31.12.2021 tarihine kadar yeniden değerleme imkanı getirildi.]

a) Dar mükellefiyet esasında vergilendirilen mükellefler.

b) İşletme hesabı (zirai işletme hesabı dâhil) esasına göre defter tutan mükellefler.

c) Serbest meslek kazanç defteri tutan serbest meslek erbabı mükellefler.

ç) Finans ve bankacılık sektöründe faaliyet gösteren mükellefler.

d) Sigorta ve reasürans şirketleri.

e) Emeklilik şirketleri ve emeklilik yatırım fonları.

f) Münhasıran sürekli olarak işlenmiş altın, gümüş alım-satımı ve imali ile iştigal eden mükellefler.

g) 213 sayılı Kanunun 215. maddesi uyarınca kendilerine, kayıtlarını Türk para birimi dışında başka bir para birimiyle tutmalarına izin verilen mükellefler.

 • 213 sayılı Kanunun geçici 31. maddesinin 7. fıkrasının yürürlüğe girdiği 09.06.2021 tarihi itibarıyla aktife kayıtlı bulunan iktisadi kıymetler bakımından söz konusu fıkra uygulamasından yararlanılabilir.
 • Sat-kirala-geri al işlemine veya kira sertifikası ihracına konu edilen iktisadi kıymetler ile iktisadi kıymetlerin alım, satım ve inşa işleri ile devamlı olarak uğraşanların bu amaçla aktiflerinde kayıtlı bulunan emtia niteliğindeki kıymetler, bahse konu fıkra kapsamında yeniden değerlemeye tabi tutulamaz. Kapsama giren işletmelerin kiralamaya konu ettikleri iktisadi kıymetler emtia niteliğinde bulunmadığından, yeniden değerlemeye tabi tutulabilir.
 • Yeniden değerlemeye tabi tutulacak taşınmazların, 213 sayılı Kanun uygulamasında amortismana tabi iktisadi kıymet mahiyetinde olması zorunluluğu bulunmadığından, müessese hükümlerinden faydalanmak isteyen mükelleflerce boş arazi ve arsalar da yeniden değerlemeye tabi tutulabilecektir.
 • Bu kapsamda işbu Tebliğ ile Yeniden değerlemeye esas değer, Yeniden değerleme yapılmasında ihtiyarilik, Yeniden değerleme yapılabilecek süre, Yeniden değerleme oranı, Yeniden değerleme uygulaması, Değer artışının vergilendirilmesi, Özel fon hesabındaki tutarlar, Yeniden değerlemeye tabi tutulan iktisadi kıymetlerin elden çıkarılması ve Yeniden değerleme işlemlerinin kayıtlarda gösterilmesi ve Cezai Müeyyide kapsamında düzenlemeler yapıldı.

CİNS TASHİHİ HARCININ TAHSİLİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR BELİRTİLDİ.

Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 88) 29 Temmuz 2021 tarihli 31552 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; Tebliğ ile 492 sayılı Harçlar Kanununun mükerrer 69. ve 132. maddelerinde yapılan değişiklikler uyarınca cins tashihi harcının tahsiline ilişkin açıklamalar belirtildi. Bu bakımdan,

 • 7327 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda yer alan 492 sayılı Harçlar Kanunu uygulamasına yönelik düzenlemeler,
 • Cins tashihi harçlarının belediyelerce tahsil edilmesi ve bildirimi ile
 • Yapı kullanma izninin valilikler ve diğer kurum/kuruluşlarca verilmesinde cins tashihi harcının tahsili

hakkında düzenlemeler yapıldı.

VERGİ TEVFİKAT ORANLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN YÜRÜRLÜK SÜRELERİ DÜZENLENDİ.

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü Maddesinde Yer Alan Tevkifat Nispetlerine İlişkin 12/1/2009 Tarihli ve 2009/14592 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Karar ve Aynı Kanunun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında 22/7/2006 Tarihli ve 2006/10731 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Karar ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci Maddesinde Yer Alan Vergi Kesintisi Oranlarına İlişkin 12/1/2009 Tarihli ve 2009/14594 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4311) 30 Temmuz 2021 tarihli 31553 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Karar’ın;

 • 1.maddesi, 01.08.2021 tarihinden itibaren açılan veya vadesi yenilenen hesaplara uygulanmak üzere 30.07.2021 tarihinde yürürlüğe girdi.
 • 2.maddesi, 01.08.2021 tarihinden itibaren iktisap edilen bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelir ve kazançlar ile fon kullanıcısının bu bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlar ile işbu Karar’ın yayımı tarihinden itibaren iktisap edilen yatırım fonlarından elde edilen gelir ve kazançlara uygulanmak üzere 30.07.2021 tarihinde yürürlüğe girdi.
 • 3.ve 4. maddeleri, 01.08.2021 tarihinden 30.09.2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ve bu dönemlere ilişkin yapılan ödemelerde uygulanmak üzere 30.07.2021 tarihinde yürürlüğe girdi.
 • Diğer hükümleri 07.2021 tarihinde yürürlüğe girdi.

Karar ile tevfikat oranlarında yapılan değişikliklerin yürürlük süreleri 30.09.2021 tarihine kadar uzatıldı. Buna göre;

  • Karar’ın 1. maddesi uyarınca;09.2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) vadesiz ve özel cari hesaplara ve 30.09.2020 tarihi ile 30.09.2021 tarihleri arasında (bu tarih dahil) açılan veya vadesi bu tarihler arasında yenilenen hesaplara ödenecek faizler ve kâr paylarına, tevfikat oranları aşağıdaki şekilde uygulanacaktır:
  • Mevduat faizlerinden;
   • Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda %5,
   • 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda %3,
   • 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0,
   • Enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0.
   • Katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kar paylarından;
   • Vadesiz, ihbarlı ve özel cari hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda %5,
   • 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda %3,
   • 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0.
  • Karar’ın 2. maddesi uyarınca; 12.2021 tarihi ile 30.09.2021 tarihi (bu tarih dahil) arasında iktisap edilen, bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelir ve kazançlar ile fon kullanıcısının bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlara tevfikat oranları aşağıdaki şekilde uygulanacaktır:
   • Vadesi 6 aya kadar (6 ay dahil) olanlara sağlanan gelirlerden %5,
   • Vadesi 1 yıla kadar (1 yıl dahil) olanlara sağlanan gelirlerden %3,
   • Vadesi 1 yıldan uzun olanlara sağlanan gelirlerden %0,
   • 6 aydan az süreyle (6 ay dahil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %5,
   • 1 yıldan az süreyle (1 yıl dahil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %3,
   • 1 yıldan fazla süreyle elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %0
   • 12.2021 tarihi ile 30.09.2021 tarihi (bu tarih dahil) arasında iktisap edilen, (değişken, karma, eurobond, dış borçlanma, yabancı, serbest fonlar ile unvanında “döviz” ifadesi geçen yatırım fonları hariç) yatırım fonlarından elde edilen gelir ve kazançlara tevfikat oranları %0 olarak uygulanacaktır.
  • Karar’ın 3. maddesi uyarınca; 01.2021 tarihinden 30.09.2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) yapılan ödemelerde, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (“Kanun”)’nun “Gayrimenkul sermaye iradının tarifi” başlıklı 70. maddesinde yazılı mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan ödemelerden, vakıflar (mazbut vakıflar hariç) ve derneklere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden ve yabancı devletlere, yabancı kamu idare ve kuruluşları ile uluslararası kuruluşlara ait diplomatik statüsü bulunmayan gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden %10 oranında vergi tevfikatı yapılacaktır.
  • Karar’ın 4. maddesi uyarınca; 01.2021 tarihinden 30.09.2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) yapılan ödemelerde, kooperatiflere ait taşınmazların kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden %10 oranında vergi tevfikatı yapılacaktır.

BİRTAKIM MAL VE HİZMETLERE UYGULANACAK KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARI TESPİT EDİLDİ.

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 4312) 30 Temmuz 2021 tarihli 31553 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01.08.2021 tarihinde yürürlüğe girdi.

Karar ile birtakım mal ve hizmetlere uygulanacak KDV oranlarının yürürlük süreleri 30.09.2021 tarihine kadar uzatıldı. Buna göre;

 • 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın geçici 6. maddesinde yer alan mal ve hizmetlere (iş yeri kiralama hizmeti, kongre, konferans, seminer, konser, fuar ye lunapark giriş ücretleri, düğün, nikah, balo ye kokteyl salonlarında verilen organizasyon hizmetleri vb.) %8 KDV oranı uygulanmasına 09.2021 tarihine kadar devam edilecektir.
 • 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın geçici 9. maddesinde yer alan düzenleme uyarınca konaklama tesislerinde sunulan geceleme hizmetleri için %1 KDV oranı uygulanmasına 09.2021 tarihine kadar devam edilecektir.
* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@