Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Haziran 2021

#21
Haziran 2021

VERGİ MEVZUATI KAPSAMINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

Okunma Süresi: 11 dakika

FİNANSAL HESAP BİLGİLERİNİN OTOMATİK DEĞİŞİMİNE İLİŞKİN ÇOK TARAFLI YETKİLİ MAKAM ANLAŞMASININ YÜRÜRLÜK TARİHİ BELİRLENDİ.

21/4/2017 Tarihinde Paris’te İmzalanan “Finansal Hesap Bilgilerinin Otomatik Değişimine İlişkin Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşması”nın Yürürlük Tarihinin, 30/10/2017 Tarihli ve 2017/10969 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Onaylanan Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesinin 28 inci Maddesinin Altıncı Fıkrası Uyarınca En Erken 1/1/2019 Tarihinden İtibaren Başlayan Vergilendirme Dönemlerine Uygulanmak Üzere 3/2/2020 Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4025) 1 Haziran 2021 tarihli 31498 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre;

 • 04.2017 tarihinde Paris’te imzalanan “Finansal Hesap Bilgilerinin Otomatik Değişimine İlişkin Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşması”nın yürürlük tarihi en erken 01.01.2019 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemlerine uygulanmak üzere 03.02.2020 olarak tespit edildi.

ÜLKE BAZLI RAPORLARIN DEĞİŞİMİNE İLİŞKİN ÇOK TARAFLI YETKİLİ MAKAM ANLAŞMASININ YÜRÜRLÜK TARİHİ BELİRLENDİ.

30/12/2019 Tarihinde Ankara’da İmzalanan “Ülke Bazlı Raporların Değişimine İlişkin Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşması”nın Yürürlük Tarihinin, 30/10/2017 Tarihli ve 2017/10969 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Onaylanan Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesinin 28 inci Maddesinin Altıncı Fıkrası Uyarınca En Erken 1/1/2019 Tarihinden İtibaren Başlayan Vergilendirme Dönemlerine Uygulanmak Üzere 18/12/2020 Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4026) 1 Haziran 2021 tarihli 31498 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre;

 • 12.2019 tarihinde Ankara’da imzalanan “Ülke Bazlı Raporların Değişimine İlişkin Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşması“nın yürürlük tarihi en erken 01.01.2019 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemlerine uygulanmak üzere 18.12.2020 olarak tespit edildi.

BİRTAKIM STOPAJ ORANLARININ UYGULAMA SÜRELERİ 31.07.2021 TARİHİNE UZATILDI.

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkındaki Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4027) 1 Haziran 2021 tarihli 31498 sayılı Resmi Gazete 1. Mükerrer’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararın geçici 2. ve geçici 3. maddelerinde yer alan stopaj oranlarının uygulama süreleri 07.2021tarihine uzatıldı. Buna göre;

 • Türk Lirası Mevduat faizi ve kar payı gelirlerine uygulanacak stopaj oranları

31.07.2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) vadesiz ve özel cari hesaplara ve 30.09.2020 ile 31.07.2021 tarihleri arasında (bu tarih dâhil) açılan veya vadesi bu tarihler arasında yenilenen hesaplara ödenecek faizler ve kâr paylarına aşağıda yer alan stopaj oranları uygulanacaktır.

2) Mevduat faizlerinden;

i) Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli hesaplarda %5,

ii) 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli hesaplarda %3,

iii) 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0,

iv) Enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0,

3) Katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kar paylarından;

i) Vadesiz, ihbarlı ve özel cari hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli hesaplarda %5,

ii) 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli hesaplarda %3,

iii)1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0.”

 • Banka tahvil ve bonoları ile fon kullanıcısının bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarına uygulanan stopaj oranları

23.12.2020 ile 31.07.2021 tarihi (bu tarih dâhil) arasında iktisap edilen, bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelir ve kazançlar ile fon kullanıcısının bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlara aşağıda yer alan stopaj oranları uygulanacaktır.

– Vadesi 6 aya kadar (6 ay dâhil) olanlara sağlanan gelirlerden %5,

– Vadesi 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) olanlara sağlanan gelirlerden %3,

– Vadesi 1 yıldan uzun olanlara sağlanan gelirlerden %0,

– 6 aydan az süreyle (6 ay dâhil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %5,

– 1 yıldan az süreyle (1 yıl dâhil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %3,

– 1 yıldan fazla süreyle elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %0.

Diğer taraftan, 23.12.2020 ile 31.07.2021 tarihi (bu tarih dâhil) arasında iktisap edilen (değişken, karma, eurobond, dış borçlanma, yabancı, serbest fonlar ile unvanında “döviz” ifadesi geçen yatırım fonları hariç) yatırım fonlarından elde edilen gelir ve kazançlara %0 oranında tevkifat uygulanacaktır.

BİRTAKIM MAL VE HİZMETLERE UYGULANACAN KDV İNDİRİMİ UYGULAMASININ SÜRESİ UZATILDI.

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 4062) 2 Haziran 2021 tarihli 31499 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; yolcu taşımacılığı, yeme-içme hizmetleri, kültürel faaliyetler, sinema-tiyatro, opera, operet, bale, müze giriş ücretleri, kongre, konferans, seminer, konser, fuar ve lunapark giriş ücretleri, düğün, nikah, balo ve kokteyl salonlarında verilen organizasyon hizmetleri, berberlik ve kuaförlük hizmetleri, kuru temizleme, çamaşırhane ve ütüleme hizmetleri, halı ve kilim yıkama hizmetleri ile küçük esnafın faaliyet alanıyla ilgili bir kısım bakım-onarım faaliyetleri için yapılan KDV oranı indirimi uygulamasının sona erdiği tarih olan 05.2021 tarihi uzatılarak, 31.07.2021 olarak değiştirildi.

%10 OLARAK UYGULANAN KİRA STOPAJ KESİNTİ ORANI UYGULAMASININ SÜRESİ UZATILDI.

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü Maddesinde Yer Alan Tevkifat Nispetlerine İlişkin 12/1/2009 Tarihli ve 2009/14592 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Karar ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci Maddesinde Yer Alan Vergi Kesintisi Oranlarına İlişkin 12/1/2009 Tarihli ve 2009/14594 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4063) 2 Haziran 2021 tarihli 31499 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre %10 olarak uygulanan kira stopaj kesinti oranı uygulamasının sona erdiği tarih olan 05.2021 tarihi uzatılarak, 31.07.2021 olarak değiştirildi.

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE BİRTAKIM DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 36) 3 Haziran 2021 tarihli 31500 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ ile;

 • Tevkifat Uygulamasında Sınır 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren 1.000.-TL’ den 2.000.-TL’ye çıkarıldı.

Bilindiği üzere, kısmi tevkifat uygulaması kapsamına giren her bir işlemin KDV dahil bedeli 1.000.-TL ’yi aşmadığı takdirde, hesaplanan KDV tevkifata tabi tutulmamaktadır. Bu Tebliğ ile 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren kısmi tevkifat uygulaması kapsamına giren her bir işlemin KDV dahil bedeli 1.000.-TL’ den 2.000.-TL’ye çıkarıldı.

 • Finansman gider kısıtlamasına tabi giderler ile ilgili yüklenilen KDV indirilebilecektir.

Tebliğ ile finansman gider kısıtlamasına konu edilip KKEG olarak dikkate alınan kısımla ilgili yüklenilen KDV’nin indirim konusu yapılabileceğine dair açıklamaya yer verildi.

 • Yapılan diğer düzenlemeler;
  • Emeklilik şirketleri kısmi tevkifat uygulaması kapsamına dahil edilmektedir.
  • Sağlık hizmet sunucuları tarafından verilen ve faturası Sosyal Güvenlik Kurumuna düzenlenen sağlık hizmetleri tevkifat kapsamı dışında tutulmaktadır.
  • Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri dışında KDV mükellefi olmayan alıcıların tevkifat uyguladığı işlemlerde düzeltmenin nasıl yapılacağına ilişkin açıklamalara yer verilmektedir.
  • İstisna kapsamında mal ve hizmet temin etmek isteyen ulusal güvenlik kuruluşlarınca, söz konusu mal ve hizmetlerin istisna kapsamında olduğuna dair Gelir İdaresi Başkanlığından uygunluk bildirimi alınacaktır.
  • Gayrimenkul yatırım fonları ile gayrimenkul yatırım ortaklıkları, yetki belgesi aranmaksızın, taşınmaz ticaretiyle iştigal eden mükelleflerden sayılmaktadırlar.
  • Aynı vergilendirme döneminde birden fazla konuda veya işlem türünde iade hakkı bulunan mükelleflerin bunların bazıları için iade hakkını kullanmaması mümkün hale gelmektedir.

YENİ VERGİ AFFI YÜRÜRLÜĞE GİRDİ.

7326 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 9 Haziran 2021 tarihli 31506 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanun genel olarak 30 Nisan 2021 ve öncesindeki dönemlere ilişkin vergiler ile buna bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri ve vergi aslına bağlı olmayan diğer vergi cezalarını kapsıyor.

 • Kesinleşmiş Alacaklar Bakımından

9 Haziran 2021 itibarıyla (bu tarih dahil) vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş olan,

 • vergilerin ödenmemiş kısmının tamamının ve gecikme faizi/zammı yerine 9 Haziran 2021’e kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak belirlenecek tutarın belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla, vergi cezalarının ve bu cezalara bağlı gecikme faizi/zamlarının tamamının,
 • bir vergi aslına bağlı olmaksızın kesilen vergi cezaları ile iştirak nedeniyle kesilen vergi cezalarının %50’sinin ve gecikme zammı yerine 9 Haziran 2021’e kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak belirlenecek tutarın belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla, vergi cezasının kalan %50’sinin ve bu cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamının

tahsilinden vazgeçilecektir.

 • Kesinleşmemiş veya Dava Safhasında Bulunan Alacaklar Bakımından

a) 9 Haziran 2021 itibarıyla ilk derece mahkemelerinde dava açılmış ya da dava açma süresi henüz geçmemiş olan vergi tarhiyatları

Vergi aslının %50’sinin ve gecikme faizi/zammı yerine vergi aslının %50’si üzerinden 9 Haziran 2021 tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak belirlenecek tutarın belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla, vergi aslının kalan %50’si ve vergi cezalarının tamamının (gecikme zammı/faizi ve aslına bağlı olarak kesilen diğer cezalar ve bunlara ait gecikme zamları dahil) tahsilinden vazgeçilecektir.

Uzlaşma hükümlerinden yararlanılmak üzere başvuruda bulunulmuş, uzlaşma günü verilmemiş veya uzlaşma günü gelmemiş ya da uzlaşma sağlanamamış ancak dava açma süresi geçmemiş olanlar vergiler de bu kapsamdadır.

b) İstinaf veya temyiz süreleri geçmemiş ya da istinaf/itiraz veya temyiz yoluna başvurulmuş ya da karar düzeltme talep süresi geçmemiş veya karar düzeltme yoluna başvurulmuş olan vergi tarhiyatları

Bu hallerde tahsilinden vazgeçilecek tutar 9 Haziran 2021’den önce verilen en son mahkeme kararının tarhiyata ilişkin terkin, tasdik veya bozma kararı olmasına göre değişiyor. Buna göre en son kararın:

 • Terkine ilişkin olması halinde, ilk tarhiyata esas verginin %10’unun ve gecikme faizi yerine vergi aslının %10’u üzerinden 9 Haziran 2021 tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak belirlenecek tutarın Kanun’da belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla, vergi aslının kalan %90’ının ve vergi cezalarının tamamının (asla bağlı olmayan cezaları için %10’ununun ödenmesi şartıyla kalan %90’ının) tahsilinden vazgeçilecek.
 • Tasdik veya tadilen tasdike ilişkin olması halinde, tasdik edilen vergilerin tamamının, terkin edilen vergilerin %10’unun ve bu tutarlara ilişkin gecikme faizi yerine 9 Haziran 2021 tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak belirlenecek tutarın Kanun’da belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla, vergi aslının kalan %90’ının ve vergi cezalarının tamamının (asla bağlı olmayan cezaları için %50’sinin ödenmesi şartıyla kalan kısmının) tahsilinden vazgeçilecektir.
 • Bozma kararı olması halinde, vergi aslının %50’sinin ve gecikme faizi yerine vergi aslının %50’si üzerinden 9 Haziran 2021 tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak belirlenecek tutarın Kanun’da belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla, vergi aslının kalan %50’si ve vergi cezalarının tamamının (asla bağlı olmayan vergi cezaları için %25’inin ödenmesi şartıyla kalan %75’inin) tahsilinden vazgeçilecektir.
 • Kısmen onama kısmen bozma kararı olması halinde,
 • onanan kısım için onanan vergilerin tamamının, terkin edilen vergilerin %10’unun ve bu tutarlara ilişkin gecikme faizi yerine 9 Haziran 2021 tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak belirlenecek tutarın Kanun’da belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla, vergi aslının kalan %90’ının ve vergi cezalarının tamamının (asla bağlı olmayan cezaları için 50%’sinin ödenmesi şartıyla kalan kısmının) tahsilinden vazgeçilecektir.
 • bozulan kısım için vergi aslının %50’sinin ve gecikme faizi yerine vergi aslının %50’si üzerinden 9 Haziran 2021 tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak belirlenecek tutarın Kanun’da belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla, vergi aslının kalan %50’si ve vergi cezalarının tamamının (asla bağlı olmayan vergi cezaları için %25’inin ödenmesi şartıyla kalan %75’inin) tahsilinden vazgeçilecektir.
 • İnceleme ve Tarhiyat Aşamasında Bulunan Vergiler Bakımından

9 Haziran 2021’den önce başlanan ve bu tarih itibariyle tamamlanamamış vergi incelemelerine, matrah ve vergi artırımına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla devam edilecektir.

9 Haziran 2021’den önce başlanan ve bu tarih itibariyle tamamlanamamış vergi incelemeleri sonucunda tarh edilecek vergi asıllarının %50’sinin ve gecikme faizi yerine vergi aslının %50’si üzerinden 9 Haziran 2021 tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak belirlenecek tutarın Kanun’da belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla, vergi aslının kalan %50’si ve vergi cezalarının tamamının (asla bağlı olmayan cezalarının %25’inin ödenmesi şartıyla kalan %75’inin) tahsilinden vazgeçilecektir.

 • Matrah ve Vergi Artırımı Bakımından

7326 sayılı Kanun ile mükelleflere kurumlar vergisi, KDV ve bazı gelir ve kurumlar vergisi stopajları için matrah ve vergi artırımı imkanı getirildi. Aşağıdaki açıklamalara göre matrah artırımında bulunulması, 9 Haziran 2021’den önce başlamış olan vergi incelemeleri ile takdir işlemlerine engel teşkil etmez. Ancak, artırımda bulunan mükellefler hakkında başlanılan vergi incelemeleri ve takdir işlemlerinin, 2 Ağustos 2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) sonuçlandırılamaması hâlinde, bu işlemlere devam edilemeyecek. İnceleme ve takdir işlemlerinin sonuçlandırılmasından maksat, inceleme raporları ve takdir komisyonu kararlarının vergi dairesi kayıtlarına intikal ettirilmesidir.

a) Kurumlar vergisi matrah artımı

Kurumlar vergisi mükelleflerinin yıllık kurumlar vergisi matrahlarını 31 Ağustos 2021 tarihine kadar (i) 2016 için %35, (ii) 2017 için %30, (iii) 2018 için %25, (iv) 2019 için %20 ve (v) 2020 için %15 oranından az olmamak üzere artırmaları halinde, artırımda bulunulan yıllar için yıllık kurumlar vergisi incelemesi ve bu yıllara ilişkin kurumlar vergisi yönünden daha sonra başka bir tarhiyat yapılamaz.

Artırılan matrahlar %20 oranında vergilendirilecektir. Ancak, kurumlar vergisi mükelleflerinin, (i) artırımda bulunmak istedikleri yıla ait beyannamelerini kanuni sürelerinde vermiş, (ii) bu vergi türlerinden tahakkuk eden vergilerini süresinde ödemiş ve (iii) bu vergi türleri için bu Kanun’da öngörülen kesinleşmiş alacaklar ve kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacaklara ilişkin hükümlerden yararlanmamış olmaları şartıyla Kanun’a göre artırılan matrahları %15 oranında vergilendirilecektir.

Kurumlar vergisi mükellefleri, artırımda bulunmak istedikleri yıl ile ilgili olarak vermiş oldukları beyannamelerinde, zarar beyan etmiş veya indirim ve istisnalar nedeniyle matrah oluşmamış ya da hiç beyanname vermemiş ise vergilendiremeye esas alınacak matrahlar ve artırılan matrahlar, (i) 2016 için 94.000 TL’den, (ii) 2017 için 99.600 TL’den, (iii) 2018 için 105.800 TL’den, (iv) 2019 için 112.400 TL’den ve (v) 2020 için 127.500 TL’den az olamaz.

b) KDV artırımı

KDV mükelleflerinin, her bir vergilendirme dönemine ilişkin olarak verdikleri beyannamelerindeki hesaplanan KDV’nin yıllık toplamı üzerinden (i) 2016 için %3, (ii) 2017 için %3, (iii) 2018 için %2,5, (iv) 2019 için %2 ve (v) 2020 için %2’den az olmamak üzere belirlenecek KDV’yi, vergi artırımı olarak 31 Ağustos 2021’e kadar beyan etmeleri halinde, söz konusu vergilendirme dönemleri ile ilgili olarak haklarında KDV incelemesi ve tarhiyatı yapılmayacaktır.

 • İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi Bakımından

Kanun ile mükelleflere, herhangi bir vergi tarhiyatı, vergi cezası veya gecikme faizine maruz kalmadan aşağıdaki şekillerde işletme kayıtlarını düzeltme imkânı getirildi.

a) İşletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlar

Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, işletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşları kendilerince veya bağlı oldukları meslek kuruluşunca tespit edilecek rayiç bedel ile 31 Ağustos 2021’e kadar bir envanter listesi ile vergi dairelerine bildirmek suretiyle defterlerine kaydedebilirler. Bildirime dahil edilen kıymetler için amortisman ayrılmaz.

Beyan edilen makine, teçhizat ve demirbaşların bedeli üzerinden tabi olduğu oranların yarısı esas alınarak KDV hesaplanır ve ayrı bir beyanname ile sorumlu sıfatıyla beyan edilerek, beyanname verme süresi içinde ödenecektir.

b) Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan mallar

Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, kayıtlarında yer aldığı halde işletmede bulunmayan emtialarını, 31 Ağustos 2021’e tarihine kadar, aynı neviden emtialara ilişkin cari yıl kayıtlarına göre tespit edilen gayrisafi kar oranını ve makine, teçhizat ve demirbaşlara ilişkin belirlenen rayiç bedelleri dikkate alarak fatura düzenlemek ve her türlü vergisel yükümlülüklerini yerine getirmek suretiyle kayıt ve beyanlarına intikal ettirebilirler.

c) Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklar

Bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükellefleri, 31 Aralık 2020 itibarıyla düzenledikleri bilançolarda görülmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan kasa mevcutları ve ortaklardan alacakları 31 Ağustos 2021’e kadar vergi dairelerine beyan ederek kayıtlarını düzeltebilirler. Beyan edilen tutarlar üzerinden %3 oranında vergi hesaplanacak ve bu vergi beyanname verme süresi içinde ödenecektir.

1 OCAK 2021 TARİHİ İLE 31 ARALIK 2021 TARİHİ ARASINDAKİ DÖNEMDE TAHSİL EDİLMESİ GEREKEN BİRTAKIM BEDELLER KAPSAMINDA ŞART VE HÜKÜMLER DÜZENLENDİ.

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 404) ile 11 Haziran 2021 tarihli 31508 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ ile 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’da düzenlenen; ilgili bakanlıklar tarafından üzerinde turizm tesisleri yapılmak üzere adlarına kamu arazisi tahsis edilen Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli yatırımcılar ve işletmecilerden; irtifak hakkı tesis edilip edilmediğine veya kullanma izni verilip verilmediğine bakılmaksızın 1 Ocak 2021 tarihi ile 31 Aralık 2021 tarihi arasındaki dönemde ertelenen bedeller hariç olmak üzere tahsil edilmesi gereken kira, kesin izin, kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma izni bedelleri, yararlanma bedelleri, ilave yararlanma bedelleri ve hasılat payları ile Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli turizm tesislerinin yatırımcıları ve işletmecilerinden bu faaliyetleri dolayısıyla Hazine taşınmazlarını izinsiz kullanımlarından dolayı aynı dönemde tahsil edilmesi gereken ecrimisillerin ödeme süreleri ve ertelenmeleri kapsamındaki düzenlemeye ilişkin olarak erteleme hüküm ve koşulları ile yararlanma şartları düzenlendi.

BAZI ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BELİRLENDİ.

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7326 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1) 14 Haziran 2021 tarihli 31511 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre; 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun çerçevesinde Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilen amme alacakları, il özel idareleri ve belediyeler ile Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarına (YİKOB) ait alacakların yapılandırılması, matrah ve vergi artırımı, işletme kayıtlarının düzeltilmesine ilişkin hükümlerin uygulanmasına dair usul ve esaslar belirlendi.

TÜRKİYE ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM (UDY) STRATEJİSİ (2021-2023) İLE İLGİLİ 2021/11 SAYILI CUMHURBAŞKANLIĞI GENELGESİ YAYIMLANDI.

Türkiye Uluslararası Doğrudan Yatırım (UDY) Stratejisi (2021-2023) ile İlgili 2021/11 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi 22 Haziran 2021 tarihli 31519 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre aşağıdaki hususlar düzenlendi:

 • Ülkemizin ekonomik gelişiminde ve kalkınmasında kritik bir rol oynayan Uluslararası Doğrudan Yatırımlar (UDY); sanayi, ticaret, maliye, enerji gibi alanlardaki politikalarımızın en önemli tamamlayıcı unsurlarından biridir. Son 19 yılda yürütülen dinamik reform süreci sonucunda Türkiye; yatırım ortamını sürekli iyileştirmiş ve uluslararası yatırımcılara cazip bir yatırım ortamı sunmuş, bölgesinin en fazla yatırım çeken ülkelerinden biri olmuştur. Ülkemiz jeo-stratejik konumu, uluslararası şirketlerin ülkemizdeki kurulu üretim kapasiteleri, güçlü insan kaynağı ve tedarikçi altyapısı ile yatırımcılara değer zincirlerini kurmalarını ve büyütmelerini sağlayacak güvenli bir liman sunmaya devam etmektedir.
 • Öte yandan, son dönemde dünya ekonomisinin içinde bulunduğu dönüşüm sürecinde ülkelerarası yatırım çekme rekabeti gün geçtikçe artmaktadır. COVID-19 salgını ile birlikte değişen küresel ekonomik şartlar da dikkate alınarak, ekonomimizin küresel değer zincirlerinde daha üst basamaklara taşınması, ülkemizin bölgesindeki üretim ve dağıtım üssü olma rolünün güçlenmesi beklenmektedir. Bu yeni dönemde Türkiye’nin mevcut performansını koruyarak yatırımlardaki UDY girişlerinin ve performansının hem küresel UDY pazarından alınan pay, hem de yatırımın katma değeri özelinde nitelik ve nicelik olarak artırılması hedeflenmektedir.
 • Bu itibarla; On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023), Yeni Ekonomi Programı (2021-2023), 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi ve 2023 Türkiye İhracat Stratejisi ve Eylem Planı gibi makro politika dokümanları ile uyumu gözetilmek ve ülkemizin yatırımcılara sunduğu fırsatları derinlemesine analiz edilmek suretiyle Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanlığı tarafından başta Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olmak üzere kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile işbirliği içinde “Türkiye Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejisi (2021-2023)” hazırlandı.
 • Yüksek katma değerli, bilgi-yoğun ve nitelikli istihdam sağlayan yatırımların ülkemize kazandırılması için hedef odaklı bir yol haritası oluşturacak ve ülkemizin 2023 yılı hedeflerine ulaşmasında önemli katkılar sağlayacak UDY Strateji Belgesi Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi resmi internet adresinde (invest.gov.tr) yayımlanacaktır. UDY Strateji Belgesi kapsamında ortaya konulan alt stratejiler ve eylemler, Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında toplanan Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) bünyesinde izlenecek olup belirlenen strateji ve eylemlerin etkin bir şekilde uygulanması sağlanacaktır.

VARLIK BARIŞI BAŞVURULARINDA SÜRENİN 6 AY DAHA UZATILMASINA KARAR VERİLDİ.

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 93 üncü Maddesinin Birinci, İkinci ve Beşinci Fıkralarında Yer Alan Sürelerin, Bitim Tarihlerinden İtibaren 6 Ay Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4196) 30 Haziran 2021 tarihli 31527 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Varlık Barışı başvurularında sürenin 6 ay daha uzatılmasına karar verildi. Buna göre;

 • Yurt dışındaki varlıkların ekonomiye kazandırılmasını amaçlayan varlık barışında süre 30 Haziran itibariyle sona ermekte idi. Bu karar ile süre 30.12.2021 tarihine kadar uzatıldı.
 • Varlık barışı kapsamında yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları vergi incelemesine tabi olmadan Türkiye’ye getirilebilecektir.
* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@