Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Mart 2021

#18
Mart 2021

VERGİ MEVZUATI KAPSAMINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER  

Okunma Süresi: 3 dakika

TAŞITLARA PERAKENDE OLARAK (LPG, DOĞALGAZ VE BENZERLERİ DE DAHİL) AKARYAKIT SATIŞI YAPAN (AKARYAKIT İSTASYONU İŞLETMECİLİĞİ FAALİYETİNDE BULUNAN) BİRİNCİ VE İKİNCİ SINIF TACİRLERE, İŞLETMELERİNDEKİ AKARYAKIT POMPALARINI ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARA BAĞLAMA MECBURİYETİ GETİRİLDİ.

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 527) 24 Mart 2021 tarihli 31433 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ ile Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliğ (Seri No: 58) ile taşıtlara perakende olarak (LPG, doğalgaz ve benzerleri de dahil) akaryakıt satışı yapan (akaryakıt istasyonu işletmeciliği faaliyetinde bulunan) birinci ve ikinci sınıf tacirlere, işletmelerindeki akaryakıt pompalarını ödeme kaydedici cihazlara bağlama mecburiyeti getirildi. Buna göre;

İşbu Tebliğ ile;

 • Tebliğin yürürlük tarihi olan 23.03.2022 tarihinden önceki düzenlemelere göre akaryakıt istasyonlarında araçlara yakıt veren pompa ünitelerine bağlanma zorunluluğu bulunan ödeme kaydedici cihazların (EN Pompa ÖKC), elektronik ortamda anlık veri aktarımı yapabilen, güvenlik seviyesi yükseltilmiş ve bu Tebliğle diğer özellikleri belirlenen “Yeni Nesil Akaryakıt Pompa Ödeme Kaydedici Cihazlar (YN Pompa ÖKC)” haline dönüştürülmesine,
 • Akaryakıt istasyonu işletmecilerinin akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kaydedici cihazlardan gerçekleştirilen satışlara (LPG, doğalgaz, elektrik ve benzerleri de dahil) ait mali bilgileri elektronik ortamda bildirim zorunluluğuna,
 • YN Pompa ÖKC bilgilerinin (üretim, aktivasyon, hurdaya ayırma, devir, bakım ve benzeri işlemlere ait) takip edilmesi, bu cihazların üreteceği fiş veya rapor bilgilerinin Başkanlıkça belirlenen teknik standartlara uygun olarak gizlilik ve güvenliği sağlanarak toplanması, saklanması, işlenmesi, anlık ve/veya periyodik olarak Bakanlık/Başkanlık Bilgi İşlem Merkezi (BİM)’e iletilmesi, mükellefler ve ÖKC üreticilerine sunulması ve raporlanması hizmetlerini gerçekleştirmek üzere Başkanlıkça “Akaryakıt Pompa Ödeme Kaydedici Cihazlar Terminal Servis Merkezleri”nin yetkilendirilmesine ve çalışmalarına,

ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

 • Buna göre, akaryakıt istasyonlarında bayi otomasyon sistemleri kurulacak ve sistemdeki veriler GİB’e elektronik ortamda iletilecektir.
 • Yeni nesil pompa ÖKC’lerde akaryakıt satışı, taşıt plaka numarası girilerek gerçekleştirilecek, taşıt plaka numarası girilmeden akaryakıt satışı yapılamayacak ve akaryakıt verme işleminin sonunda fiş cihaz yazıcısından plaka bilgisini de ihtiva ederek otomatik çıkacaktır.
 • Taşıtlara yapılmayan (bidonla, varille ve benzeri) her türlü akaryakıt satışında plaka numarası yerine ödeme kaydedici cihazın ilgili modülüne “plakasız” ifadesi ile müşterinin adı-soyadı/unvanı ile kimlik numarası/vergi kimlik numarası bilgileri girilecektir.
 • 03.2022 tarihinden önce Bakanlıkça onaylanan ve halihazırda kullanılmakta olan; Elektronik Kayıt Ünitesi (“EKÜ”)’si olmayan akaryakıt pompa ödeme kaydedici cihazların en geç 30.06.2022 tarihine kadar ve EKÜ’sü olan akaryakıt pompa ödeme kaydedici cihazların en geç 31.12.2023 tarihine kadar elektronik ortamda anlık veri aktarımı yapabilen, güvenlik seviyesi yükseltilmiş Yeni Nesil Akaryakıt Pompa Ödeme Kaydedici Cihazlar ile değiştirilmesi zorunlu kılındı.
 • 03.2022 tarihinden önce Bakanlıkça onaylanan ve halihazırda kullanılmakta olan; EKÜ’sü olmayan akaryakıt pompa ödeme kaydedici cihazların bu Tebliğ’in yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, EKÜ’lü akaryakıt pompa ödeme kaydedici cihazların ise 01.01.2022 tarihinden itibaren akaryakıt istasyonu işletmeleri tarafından üçüncü kişilere satışı veya devri yapılamayacağı kararlaştırıldı.
 • 01.2022 tarihinden itibaren akaryakıt pompa ödeme kaydedici eski nesil cihazların üretimi, ithali, mühürlenmesi ve satışı yapılmayacağı düzenlendi.
 • Tebliğ’in yürürlük tarihi olan 23.03.2022 tarihi ile 01.01.2022 tarihleri arasında yeni mükellefiyet tesis edilmesi (kül halinde devir dahil) veya şube işyeri açılması durumunda, mükellefiyetin tesis edildiği, şube işyerinin açıldığı veya devir tarihinden itibaren en geç 60 gün içerisinde bu işyerlerinde Yeni Nesil Akaryakıt Pompa Ödeme Kaydedici Cihazların kullanılması zorunlu olup, belirtilen süre içerisinde henüz onay verilmiş Yeni Nesil Akaryakıt Pompa Ödeme Kaydedici Cihaz bulunmaması halinde EKÜ’lü akaryakıt pompa ödeme kaydedici cihazların kullanılması zorunlu tutulmuştur. Ancak bu süre içerisinde fiilen akaryakıt satışına başlanması durumunda satışa başlamadan önce işbu zorunluluk başlayacaktır.
 • Tebliğ’in yürürlük tarihi olan 03.2022 tarihi ile 01.01.2022 tarihleri arasında satın alınan EKÜ’lü akaryakıt pompa ödeme kaydedici cihazların 31.12.2023 tarihine kadar Yeni Nesil Akaryakıt Pompa Ödeme Kaydedici Cihaz ile değiştirilmesi zorunludur.
 • 03.2022 tarihinden önce Bakanlıkça onaylanan ve halihazırda kullanılmakta olan; EKÜ’süz akaryakıt pompa ödeme kaydedici cihazların en geç 30.06.2022 tarihine kadar, EKÜ’lü akaryakıt pompa ödeme kaydedici cihazların ise en geç 31.12.2023 tarihine kadar, Yeni Nesil Akaryakıt Pompa Ödeme Kaydedici Cihazlar ile değiştirilmesi zorunludur.
 • Onay işlemi bu Tebliğin yürürlük tarihinden önce gerçekleştirilmiş EKÜ’lü/EKÜ’süz akaryakıt pompa ödeme kaydedici cihazların 01.01.2022 tarihinden itibaren üretimi, ithali, mühürlenmesi ve satışı yapılmayacaktır.
 • Tebliğ’de belirlenen usul ve esaslara aykırı hareket eden veya belirlenen sürelerde öngörülen yükümlülükleri yerine getirmeyen mükellefler, ÖKC üreticileri/yetkili servisleri, ÖKC TSM’leri, akaryakıt pompa üreticileri/pompa üreticisi yetkili servisleri ile banka ve benzeri kuruluşlar hakkında 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun ilgili ceza hükümleri uygulanacaktır.
* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@