Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Şubat 2021

#17
Şubat 2021

VERGİ MEVZUATI KAPSAMINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

Okunma Süresi: 6 dakika

BAZI MOTORLU TAŞITLARA İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ ORANI YENİDEN BELİRLENDİ.

Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Oranları Hakkındaki Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3471) 2 Şubat 2021 tarihli 31383 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karar uyarınca; 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan ve aşağıdaki tabloda isimleri belirtilen malların özel tüketim vergisi oranları karşılarında gösterildiği şekilde yeniden belirlendi.

 

GELİR VERGİSİ KANUNU VE KURUMLAR VERGİSİ KANUNU’NDA BİRTAKIM DÜZENLEMELER YAPILDI.

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 41 inci Maddesinin Birinci Fıkrasının (9) Numaralı Bendi ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 11 inci Maddesinin Birinci Fıkrasının (i) Bendi Kapsamında Gider ve Maliyet Unsurları Toplamının İndirimi Kabul Edilmeyecek Kısmının Tespitine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 3490) 4 Şubat 2021 tarihli 31385 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01.01.2021 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. Karar uyarınca, kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarım aşan işletmelerde, aşan kısma münhasır olmak üzere, yatırımın maliyetine eklenenler hariç, işletmede kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, kâr payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurları toplamının %10’unun gelir ve kurumlar vergisinde kazanç tespitinde indirim konusu yapılamayacağı düzenlendi.

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü Maddesinde Yer Alan Tevkifat Nispetlerine İlişkin 2009/14592 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 30 uncu Maddesinde Yer Alan Vergi Kesintisi Oranlarına İlişkin 2009/14593 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci Maddesinde Yer Alan Vergi Kesinti Oranlarına İlişkin 2009/14594 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3491) 4 Şubat 2021 tarihli 31385 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01.01.2021 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. Karar uyarınca, birden fazla takvim yılına yaygın inşaat ve onarım işleri ile uğraşan kurumlara bu işleri ile ilgili olarak yapılan hakkediş ödemelerinden yapılan %3 gelir ve kurumlar vergisi kesintisi, %5’e çıkartılmıştır. Türkiye’de dar mükellef kurum olarak faaliyet gösteren uluslararası şirketlerin yıllara yaygın inşaat ve onarım işleriyle ilgili ödenen hakkedişlerden yapılan vergi kesintisi de aynı şekilde %3’ten %5’e yükseltildi.

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 34) 5 Şubat 2021 tarihli 31386 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ uyarınca;

 • Mükelleflerin, mücbir sebep halinde bulunduğu süre içinde kısmi tevkifat kapsamındaki alımlarında tevkifat istisnasında, işleme taraf satıcı mükellefin de mücbir sebep kapsamında bulunması halinde, söz konusu alımlarda genel hükümler çerçevesinde tevkifat uygulamasına devam edilecektir.
 • KDV uygulama tebliği kapsamında hizmet ihracına ilişkin istisnanın teşvik beyanını içeren maddede “döviz” ibareleri “bedel olarak değiştirildi. Maddeye eklenen cümleyle, “Faturasında TL karşılığı gösterilen hizmet ihraçlarında, bedelin TL olarak Türkiye’ye getirildiğini tevsik eden belgelere istinaden de KDV iadesi yapılabileceği” hüküm altına alındı.
 • Yapı kullanma izin belgesi (iskân belgesi) bulunan ve tapuda mülkiyet devri gerçekleşen konutlara ilişkin KDV iade talepleri, Konutun fiilen kullanımına ilişkin başkaca bir belge (abonelik, ikâmetgah, iş bitirme tutanağı, teslim tutanağı v.b.) aranmasına, Konutun fiilen tamamlanıp tamamlanmadığı ya da fiilen kullanılıp kullanılmadığına dair Yoklama yapılmasına gerek bulunmaksızın, değerlendirmeye alınacaktır. Getirilen bu düzenleme 05.02.2021 tarihi itibariyle, KDV iade talepleri henüz sonuçlanmamış tüm iade işlemlerinde geçerli olacaktır.
 • KDV uygulama tebliğinin II/G bölümüne yapılan ek hükümle, ilgili kanunla, doğalgaz piyasası kanunu ek 1. maddesi kapsamında yapılan devirlerin KDV’den istisna tutulması uygulamasında, söz konusu istisna kapsamında işlem yapan mükelleflerin, bu işlemlere ilişkin olarak yüklendikleri vergileri indirim konusu yapmalarına imkân tanındı. Ancak, bu işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla telafi edilemeyen verginin iadesi talep edilemeyecektir.
 • KDV uygulama tebliğinin indirimli orana tabi işlemlerde iade uygulaması başlıklı III/B bölümüne yapılan ek hükme göre, indirimli orana tabi konut teslimleri nedeniyle iade talebi, konutların tamamlanarak alıcılara fiilen teslim edildiğinin belgelenmesi sonrasında yapılabilecektir. Gayrimenkul satışlarında mülkiyetin devri ise gayrimenkulün tapuda alıcı adına tescil edilmesi suretiyle gerçekleşecektir.
 • Aynı tebliğin mahsup edilebilecek borçlar başlıklı IV-2 bölümüne eklenen fıkra uyarınca, KDV iade alacağının, ÖTV kanunundan doğan borçlara (ÖTV’ye tabi olan malların indirimli oran uygulanmak suretiyle tesliminden kaynaklanan KDV iade alacağının, bu mallara ilişkin ÖTV borçlarına mahsuben iadesi hariç) mahsup edilemeyeceği belirtildi.

BORSADA RAYİCİ OLMAYAN YABANCI PARALARIN, VERGİ USUL KANUNU GEREĞİNCE 2020 YILI İÇİN YAPILACAK DEĞERLEMELERİNE ESAS OLUŞTURACAK KURLARI TESPİT EDİLDİ.

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 525) 9 Şubat 2021 tarihli 31390 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ ile borsada rayici olmayan yabancı paraların, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu gereğince 2020 yılı için yapılacak değerlemelerine esas oluşturacak kurları tespit edildi. Bu şekilde yapılacak değerlemelerde efektif cinsinden yabancı paralar için efektif alış kuru (efektif alış kurunun bulunmaması halinde döviz alış kuru), döviz cinsinden yabancı paralar için ise döviz alış kuru uygulanacaktır. Vergi uygulamaları açısından bankalar, 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla yapacakları değerleme sırasında, bu Tebliğ ile belirlenen kurlar yerine, Merkez Bankası tarafından belirlenen esaslara uygun olarak tespit ettikleri ve fiilen uyguladıkları alış kurlarını esas alacaklardır.

Tebliğ ekinde yer alan listeye göre, dövizlerden ABD Doları 7,3405, Çin Yuanı 1,1182, İngiliz Sterlini 9,9438, İsviçre Frangı 8,2841, 100 Japon Yeni 7,0930, Kanada Doları 5,7315, Rus Rublesi 0,09844, Euro 9,0079 liradan işlem görecektir.

 

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU İLE SÖZLEŞME İMZALAYAN TÜM MÜKELLEFLERE E-FATURA UYGULAMASINA GEÇİŞ ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ.

 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 526) 9 Şubat 2021 tarihli 31390 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ ile;

 • Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşme imzalayan sağlık hizmeti sunucuları ile medikal malzeme ve ilaç/etken madde temin eden tüm mükellefler (hastane, tıp merkezleri, dal merkezleri, diyaliz merkezleri, Sağlık Bakanlığından ruhsatlı diğer özelleşmiş tedavi merkezleri, tanı, tetkik ve görüntüleme merkezleri, laboratuvarlar, eczaneler, tıbbi cihaz ve malzeme tedarikçileri, optisyenlik müesseseleri, işitme merkezi, kaplıcalar, beşeri tıbbi ürün/ürün sunan ve/veya üreten özel hukuk tüzel kişileri ve bunların tüzel kişiliği olmayan şubeleri, ecza depoları vb.) 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren, bu tarihten sonra Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşme imzalayanlar ise söz konusu Kuruma fatura düzenlemeye başlamadan önce e-Fatura uygulamasına geçiş zorunlu hale getirildi.
 • e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce, düzenlenecek faturaların, vergiler dahil toplam tutarının 30.000 TL’yi (vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından vergiler dahil toplam tutarı 5.000 TL’yi) aşması halinde, söz konusu faturaların, “e-Arşiv Fatura” olarak Başkanlıkça sunulan e-Belge düzenleme portali üzerinden ya da Başkanlığın e-Belge düzenleme portaline gerekli entegrasyonları sağlayarak Başkanlıktan izin alan özel entegratör kuruluşların sistemleri aracılığıyla düzenlenmesi zorunlu olacaktır.
 • 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren; Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle EPDK’dan lisans alanlar, Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal edenler, maden ruhsat veya sertifikası alanlar (yaptıkları sözleşmeye istinaden maden üretim faaliyetinde bulunan mükellefler dahil), şeker imalini gerçekleştirenler, demir, çelik ürünlerinin imal, ithal veya ihracını gerçekleştirenler, Gübre Takip Sistemine dahil olanlar, Hal Kayıt Sistemi kapsamındaki sebze ve meyvelerin toptan ticaretini yapmaya başlayan tüccar veya komisyoncular söz konusu şartların sağlandığı ayı izleyen dördüncü ayın başından itibaren e-İrsaliye uygulamasına geçmeleri ve bu tarihten itibaren düzenleyecekleri sevk irsaliyelerini e-İrsaliye olarak düzenlemeleri ve kayıtlı kullanıcılardan e-İrsaliye olarak almaları zorunlu hale getirildi.
 • İlgili hesap dönemi brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 25.000.000 TL ve üzeri olan mükellefler ise müteakip hesap döneminin yedinci ayından itibaren e-İrsaliye uygulamasına geçmeleri ve bu tarihten itibaren düzenleyecekleri sevk irsaliyelerini e-İrsaliye olarak düzenlemeleri ve kayıtlı kullanıcılardan e-İrsaliye olarak almaları gerekecektir.
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı, döviz alım-satım belgesi uygulamasında e-Döviz Alım-Satım Belgesi uygulamasını, döviz alım ve satım faaliyetinde bulunan yetkili müesseseler dahil olmak üzere ilgili mevzuat gereğince döviz alım-satım belgesi düzenleyebilen tüm mükellefler tarafından kağıt ortamda düzenlemekte olan Döviz Alım Belgesi ve Döviz Satım Belgesi’nin, elektronik ortamda düzenlenmesi, muhatabına talebi doğrultusunda elektronik veya kağıt ortamda iletilebilmesi, elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilebilmesine imkân veren uygulama olarak tanımlandı.
 • Ayrıca Tebliğ kapsamında e-Adisyon Uygulaması, e-Adisyon Uygulamasına Dâhil Olma, e-Adisyon Belgesinin Düzenlenmesi ve Belgede Bulunması Gereken Bilgiler, e-Adisyon Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu, e-Adisyon Uygulamasına Geçiş Süresi, Ceza Uygulaması, e-Belgelere İlişkin İptal/İtiraz, İhbar ve İhtarların Bildirilmesi hususlarında da düzenlemeler yapıldı.

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ’NDE BİRTAKIM DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 35) 16 Şubat 2021 tarihli 31397 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak, 01.03.2021 tarihinde yürürlüğe girdi. Tebliğ uyarınca;

 • Kısmi tevkifat uygulaması kapsamında KDV tevkifatı yapmak üzere sorumlu tutulabilecekler kapsamına sigorta ve reasürans şirketleri, sendikalar ve üst kuruluşları, vakıf üniversiteleri ve mobil elektronik haberleşme işletmecileri alındı.
 • Tebliğin;
  • (I/C-2.1.3.1/b) ayırımında sayılanlara (belirlenmiş alıcılar) karşı ifa edilen yapım işleri,
  • (I/C-2.1.3.1/a) ayırımında sayılanlara karşı (KDV mükellefleri) ifa edilen ve KDV dahil bedeli 5 milyon TL ve üzerinde olan yapım işleri ile bu yapım işleriyle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetlerinde, alıcılar tarafından (4/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır. Projenin genişlemesi, sözleşme bedelinin güncellenmesi ve benzeri nedenlerle iş bedelinin daha sonra 5 milyon TL’yi aşması halinde, bu durumun ortaya çıktığı tarihten itibaren tevkifat uygulanır.
 • Yapım İşleri ile Bu İşlerle Birlikte İfa Edilen Mühendislik-Mimarlık ve Etüt-Proje Hizmetlerinin kapsamının belirlendiği maddede yapılan değişiklik uyarınca, Alıcının, belirlenmiş alıcılar arasında yer almaması veya KDV mükelleflerine yapılan yapım işi bedelinin 5 milyon TL’nin altında olması halinde, ilk yüklenicinin ve alt yüklenicilerin bu kapsamdaki hizmetleri tevkifata tabi tutulmaz.
 • Belirlenmiş alıcılara karşı ifa edilen makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetlerinde alıcılar tarafından (7/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır.
 • KDV mükellefleri tarafından, 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlar, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, döner sermayeli kuruluşlar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları ile kalkınma ajanslarına ifa edilen ve Tebliğ’de özel olarak belirlenmeyen diğer bütün hizmet ifalarında söz konusu alıcılar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır.

RAFİNERİ VE PETROKİMYA TESİSLERİNDE ÜRETİLEREK İMALATTA KULLANILAN VE İMALATTA KULLANILMAK ÜZERE BU TESİSLERE TESLİM EDİLEN MALLARDA ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TUTARLARI BELİRLENDİ.

Rafineri ve Petrokimya Tesislerinde Üretilerek İmalatta Kullanılan ve İmalatta Kullanılmak Üzere Bu Tesislere Teslim Edilen Mallarda Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine Dair Karar (Karar Sayısı: 3559) 19 Şubat 2021 tarihli 31400 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak, 01.03.2021 tarihinde yürürlüğe girdi. Karar uyarınca;

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca verilen “Rafinerici Lisansı” kapsamında üretim faaliyetlerinde bulunan rafinerilerde veya “İşleme Lisansı” kapsamında üretim faaliyetlerinde bulunan petrokimya tesislerinde üretilen, Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listedeki malların; üretildiği tesislerde özel tüketim vergisine tabi olmayan malların imalinde kullanımı ile rafinerilerden petrokimya tesislerine, petrokimya tesislerinden rafinerilere, petrokimya tesislerinden diğer petrokimya tesislerine ve rafinerilerden diğer rafinerilere imalatta kullanılmak üzere tesliminde özel tüketim vergisi tutarı sıfıra indirildi.

* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@