Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Aralık 2020

#15
Aralık 2020

VERGİ MEVZUATI KAPSAMINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

Okunma Süresi: 2 dakika

VERGİ TEVFİKAT ORANLARI DÜZENLENDİ.

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü Maddesinde Yer Alan Tevkifat Nispetlerine İlişkin 12/1/2009 Tarihli ve 2009/14592 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Karar ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci Maddesinde Yer Alan Vergi Kesinti Oranlarına İlişkin 12/1/2009 Tarihli ve 2009/14594 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3319) 23 Aralık 2020 tarihli 31343 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak 1 Ocak 2020 tarihinde yürürlüğe girdi. Karar ile yapılan değişikliklere göre;

 1. 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesinde yer alan tevkifat nispetlerine ilişkin yapılan değişiklik ile kazanç ve iratlardan yapılacak vergi tevkifat oranları;

  –  maddede yazılı mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan ödemelerden %20,
  –  Vakıflar (mazbut vakıflar hariç) ve derneklere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden %20,
  –  Yabancı devletlere, yabancı kamu idare ve kuruluşları ile uluslararası kuruluşlara ait diplomatik statüsü bulunmayan gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden %20,

olarak belirlendi.

 • 01.2021 tarihinden 31.05.2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) yapılan ödemelerde, bu Karar’ın 1. maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendinin (a), (b) ve (c) alt bentlerinde yer alan oranların %10 olarak uygulanacağı düzenlendi.
 • Kooperatiflere ait taşınmazların kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden yapılacak vergi tevfikat oranı %20 olarak belirlendi.
 • 01.2021 tarihinden 31.05.2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) yapılan ödemelerde, bu Karar’ın 1. maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde yer alan oranın %10 olarak uygulanacağı düzenlendi.

GELİR VERGİSİ KANUNUNDAKİ STOPAJ ORANLARI DÜZENLENDİ.

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3321) 23 Aralık 2020 tarihli 31343 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karar ile yapılan değişikliklere göre;

 • Serbest (Döviz) fonlardan 01.01.2021 tarihinden itibaren elde edilen kazançlara uygulanan stopaj kaldırıldı.
 • Vadesiz ve özel cari hesaplara ödenecek faizler ve kar paylarına uygulanacak stopaj oranlarının süresi 31.03.2021’e kadar uzatıldı.
 • Bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen kazançlara uygulanacak stopaj oranları menkulün vadesine göre belirlenecek. Buna göre, Stopaj oranları aşağıdaki şekilde belirlendi.
Vade Oran
Vadesi 6 aya kadar (6 ay dahil) olanlara sağlanan gelirlerden %5
Vadesi 1 yıla kadar (1 yıl dahil) olanlara sağlanan gelirlerden %3
Vadesi 1 yıldan uzun olanlara sağlanan gelirlerden %0
6 aydan az süreyle (6 ay dahil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %5
1 yıldan az süreyle (1 yıl dahil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %3
1 yıldan fazla süreyle elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %0
 • Bazı yatırım fonlarından elde edilen kazançlarda stopaj oranı %0’a indirildi.

7256 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILANDIRMA İÇİN BAŞVURU SÜRESİ UZATILDI.

7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 3 üncü Maddesi ile 4 üncü Maddesinde (Onüçüncü ve Ondördüncü Fıkraları Hariç) Yer Alan Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Sürelerinin, Anılan Maddelerde Belirtilen Sürelerin Bitiminden İtibaren Bir Ay Uzatılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3343) 30 Aralık 2020 tarihli 31350 sayılı Resmi Gazete yayımlandı. Karar ile yapılan değişikliklere göre; 31 Ağustos 2020 tarihi öncesindeki dönemlere ait olan ve 17 Kasım 2020 tarihi itibarıyla kesinleşen borçların yapılandırılması için başvuru süresi ve ilk taksit ödemeleri bir ay uzatıldı.

BAZI HİZMETLERDE KDV ORANININ DÜŞÜK OLARAK UYGULANMASININ SÜRESİ UZATILDI.

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3318) 23 Aralık 2020 tarihli 31343 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karar ile yapılan değişikliklere göre;

Bazı hizmetlerde KDV oranının %8, bazılarında ise %1’e düşürülen düzenlemenin uygulama süresi 31.05.2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) uzatıldı. Ayrıca Covid-19 aşılarının 31.12.2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) tesliminde KDV Oranı %1 olarak belirlendi.

* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@