Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Şubat 2021

#17
Şubat 2021

ULUSLARARASI ANTLAŞMALARA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

Okunma Süresi: 4 dakika

TÜRKİYE CUMHURİYETİ VE AVRUPA İMAR VE KALKINMA BANKASI ARASINDAKİ KATKI ANLAŞMASI’NA İLİŞKİN FON KURALLARI BELİRLENDİ.

Türkiye’nin Doğu Avrupa Enerji Verimliliği ve Çevre Ortaklığı Bölgesel Fonuna Katılımına İlişkin Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Arasındaki Katkı Anlaşmasının İlişik Kurallar ve Mektupla Birlikte Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3488) 4 Şubat 2021 tarihli 31385 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karar ile Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası arasındaki Katkı Anlaşması’na ilişkin fon kuralları belirlendi.

Bu kapsamda Katkı Sağlayıcı konumunda bulunan Türkiye Cumhuriyeti fona 600.000 avro tutarında katkıda bulunacağı ve işbu katkının Azerbaycan penceresine atanacağı kararlaştırıldı.

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE AZERBAYCAN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA KÜLTÜR MERKEZLERİNİN KURULUŞUNA İLİŞKİN ANLAŞMA KABUL EDİLDİ.

7268 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültür Merkezlerinin Kuruluşu, İşleyişi ve Faaliyetleri Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 11 Şubat 2021 tarihli 31392 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; 25 Nisan 2018 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültür Merkezlerinin Kuruluşu, İşleyişi ve Faaliyetleri Hakkında Anlaşma”nın onaylanması uygun bulundu.

Anlaşma kapsamında, mütekabiliyet ilkesine uygun olarak Türkiye’nin Azerbaycan’da, Azerbaycan’ın da Türkiye’de birer kültür merkezi kurması ile iki ülke arasındaki kültür, eğitim ve bilim alanlarındaki iş birliğinin gelişimine katkı sağlanmasını teminen ve bu merkezlere gerekli kolaylıkların sağlanması öngörülmektedir. Anlaşma, kültür merkezlerinin faaliyetlerinin genel çerçevesini düzenlemektedir. Kültür merkezlerinin iki ülke arasında dostane ilişkileri artırması ve kültür, eğitim ve bilim alanlarındaki ikili iş birliğinin gelişmesine katkıda bulunması amaçlanmaktadır. Anlaşma uyarınca;

 • Türkiye tarafı Bakü’de, Azerbaycan tarafı ise Ankara’da birer kültür merkezi kuracaklardır. (“Kültür Merkezi”)
 • Kültür Merkezi’nin kuruluşu, işleyişi ve faaliyetleri Anlaşma’nın hükümlerine tabi olarak düzenlenecektir. Anlaşma’da öngörülmeyen konular hakkında Kabul Eden Taraf’ın milli mevzuatı uygulanacaktır.
 • Kabul Eden Taraf: Kültür merkezinin kurulduğu topraklardaki ülke;
 • Gönderen Taraf: Diğer ülkenin topraklarında kültür merkezi kuran ülke;

anlamına gelmektedir.

 • Türkiye tarafının “Yunus Emre Türk Kültür Merkezi” adını taşıyacak Kültür Merkezi, idari merkezi Ankara’da bulunan ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mevzuatına uygun olarak vakıf statüsüne sahip olan “Yunus Emre Vakfı” tarafından kurulacak ve Türkiye Cumhuriyeti’nin Azerbaycan Cumhuriyeti’ndeki Büyükelçiliği’nin gözetiminde faaliyet gösterecektir.
 • Azerbaycan tarafının Kültür Merkezi Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Türkiye Cumhuriyeti’ndeki Büyükelçiliği’ne bağlı Kültür Merkezi olarak faaliyet gösterecektir.
 • Kültür Merkezi, işbu Anlaşma’da öngörülenler dışında, herhangi bir diplomatik imtiyaz ve bağışıklığı haiz olmayacaktır.
 • Kültür Merkezinin, Tarafların karşılıklı yazılı mutabakatı doğrultusunda Bakü ve Ankara dışındaki şehirlerde de şubeleri kurulabilecektir. Bu durumda Anlaşma hükümleri, şubelere de uygulanacaktır.
 • Kültür Merkezi, bağımsız tüzel kişiliğe sahip olup, Kabul Eden Taraf’ın milli mevzuatına uygun şekilde kendi adına sözleşmeler akdedebilecektir.
 • Kültür Merkezi, kendi yetkileri çerçevesinde aşağıdaki amaçları hayata geçirecektir:
 • İki ülkenin halkları arasında karşılıklı anlayış ve dostluğu teşvik etmek;
 • Kültür, eğitim ve bilim alanlarında iş birliğinin geliştirilmesine yardımcı olmak ve söz konusu alanlarda iki ülke arasında imzalanan anlaşmaların gerçekleştirilmesinde katkıda bulunmak;
 • Kabul Eden Taraf’ın kamuoyuna Gönderen Taraf’ı tanıtmak.
 • Kabul Eden Taraf’ın milli mevzuatına uygun olarak Kültür Merkezi yukarıdaki amaçları gerçekleştirmek için; bilim ve kültür adamları, kamu kuruluşları, araştırma enstitüleri, eğitim kuruluşları, uluslararası ve sivil toplum kuruluşları ile doğrudan temas kurabilir, onlardan maddi yardım alabilir ve onlara bu tür yardımda bulunabilir.
 • Kabul Eden Taraf, güvenlik açısından bir tehdit oluşturmadığı müddetçe Kültür Merkezinin mekanına halkın serbestçe ve engelsiz girişini ve aynı şekilde, Kültür Merkezince mekânı dışında gerçekleştirilen etkinliklere halkın serbestçe ve engelsiz katılımını temin edecektir.
 • Kabul Eden Taraf, milli mevzuatına uygun olarak, Kültür Merkezlerine amaçlarını hayata geçirmesi ve Kabul Eden Taraf’ın kamuoyuna bilgi verilmek üzere kitle iletişim araçları, süreli yayın, radyo ve televizyon kanalları internet dahil, tüm mevcut iletişim yöntem ve araçlarından faydalanmasına izin verecektir.
 • Kabul Eden Taraf, Kültür Merkezi ve şubelerinin güvenliğini temin edecektir.
 • İhtiyaç olduğu takdirde Kabul Eden Taraf Kültür Merkezi tarafından düzenlenecek etkinliklere katılım için Gönderen Tarafın vatandaşlarına giriş vizesi itasında milli mevzuatı uyarınca gereken kolaylığı sağlayacaktır.
 • Kültür Merkezi, kâr amacı gütmeksizin;
 • Gönderen Taraf’ın iç ve dış siyaseti, kültürü, tarihi, sosyal ve ekonomik gelişimi, bilimsel-teknolojik ve turizm potansiyeli hakkında konferans, bilimsel toplantılar, görüşmeler, tiyatro vb. etkinlikler düzenlenmesi,
 • Gönderen ve Kabul Eden Taraf’ın kültür ve turizm, bilim, eğitim kurumları ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları (dernek ve vakıflar) arasında ilişkilerin ve iş birliğinin oluşturulmasına ve geliştirilmesine yardım edilmesi,
 • Okullarda resmi dilin eğitimine katkıda bulunulması,
 • Tarafları ülkesinde eğitim alan öğrencilere burs verilmesi,

gibi pek çok faaliyette bulunacaktır.

 • Kültür Merkezinin faaliyetleri ve amaçları çerçevesinde elektronik cihaz, mobilya, teçhizat, katalog, afiş, broşür, görsel-işitsel, dijital medya araçları vb. kapsamında ithalinden gümrük vergisi ve diğer vergilerden muafiyet tanındı.
 • Kültür Merkezinin mülkiyetinde bulunan arsa, arazi ve binalara uygulanan emlak ve toprak vergilerinden muafiyet uygulanacaktır.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE AZERBAYCAN CUMHURİYETİ ARASINDA ENERJİ VE MADENCİLİK ALANLARINDA İŞ BİRLİĞİNE DAİR ANLAŞMA KABUL EDİLDİ.

7269 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji ve Madencilik Alanlarında İş Birliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 20 Şubat 2021 tarihli 31401 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanun ile “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji ve Madencilik Alanlarında İş Birliğine Dair Anlaşma”nın onaylanması uygun bulundu.

Söz konusu Anlaşma, yeni iş birliği fırsatlarının somut adımlara dönüştürülmesi bakımından bir temel oluştururken iki ülkenin enerji alanındaki iş birliğini artırmasına da vesile olması beklenilmektedir. Bu itibarla, hidrokarbon ve petrokimya, yenilenebilir enerji, temiz enerji ve enerji verimliliği, elektrik, madencilik ve bu alanlarda yapılabilecek yatırımları da kapsayan projeler kapsamında Azerbaycan ile yüksek düzeyli stratejik iş birliği kurulması öngörülmektedir.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE AZERBAYCAN CUMHURİYETİ ARASINDA SAVUNMA SANAYİ İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMASI KABUL EDİLDİ.

7270 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma Sanayi İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 20 Şubat 2021 tarihli 31401 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanun ile “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma Sanayi İş Birliği Anlaşması”nın onaylanması uygun bulundu.

* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@