Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Ocak 2021

#16
Ocak 2021

ULUSLARARASI ANTLAŞMALARA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

Okunma Süresi: 3 dakika

NAHÇIVAN DOĞAL GAZ BORU HATTI PROJESİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA ACELE KAMULAŞTIRMA KARARI ALINDI.

Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı Projesinin Gerçekleştirilmesi Amacıyla Iğdır İli, Merkez, Karakoyunlu ve Aralık İlçeleri Sınırları İçerisinde Yer Alan Bazı Taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3370) 6 Ocak 2021 tarihli 31356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Karar uyarınca Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı Projesinin gerçekleştirilmesi amacıyla Iğdır ili, Merkez, Karakoyunlu ve Aralık ilçeleri sınırları içerisinde yer alan ve aşağıdaki haritada gösterilen güzergâha isabet eden taşınmazlar ile söz konusu Proje kapsamında inşa edilecek sabit tesisler, ulaşım yolları, enerji nakil hatları, katodik koruma hatları ve anot yataklarının yapımı amacıyla ihtiyaç duyulan taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE AZERBAYCAN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDAKİ TERCİHLİ TİCARET ANLAŞMASI ONAYLANDI.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tercihli Ticaret Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3429) 19 Ocak 2021 tarihli 31369 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Karar ile Türkiye ile Azerbaycan arasında anlaşmada yer alan bazı ürünlerde mevcut tarifelerin indirilmesi ya da kaldırılması ve tarife dışı engeller ile tarife benzeri engellerin kaldırılması, iktisadi ilişkilerin ahenkli şekilde gelişmesi yoluyla ticaretin güçlendirilmesi ve teşvik edilmesi, elverişli adil rekabet koşullarının yaratılması ve ticaretin sürdürülebilir büyümesi için daha öngörülebilir ve güvenli ortamın yaratılması amaçlanmaktadır.  

Ticari ilişkileri güçlendirmeyi hedefleyen anlaşmanın uygulanmasıyla kat edilecek gelişmelerin gözlenmesi için anlaşmaya taraf temsilcilerden oluşan bir Ortak Komite de kuruldu. Taraflar, ortak komite toplantılarındaki istişareler vasıtasıyla ikili ticaretin daha fazla serbestleştirilmesini değerlendirecektir. Buna göre;

 • Anlaşma, her iki ülke arasında 15’er ürün grubu için kotalar çerçevesinde gümrük vergilerinin sıfırlanmasına yönelik hükümler içermektedir.
 • Anlaşma, tarafların diğer ülkelerle gümrük birliği, serbest ticaret alanı, tercihli ticaret anlaşması, çok taraflı ticaret anlaşması veya sınır ötesi ticaret düzenlemelerini sürdürmesini veya kurmasını engellemeyecektir.
 • Anlaşma, taraflar arasında, Anlaşma’nın EK-I-A ve EK-I-B’sinde belirtilen, menşeli ürünlere (“Ürünler”) ilişkin mal ticaretine uygulanacaktır. Söz konusu Ürünler, ağırlıklı olarak gıda, kuru gıda, peynir, beyaz şeker, çay, meyve püresi üzerinedir.
 • Taraflar, Anlaşma’nın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, Ürünler’in ticaretinde bütün tarife dışı engelleri ve malların dolaşımında eş değer etkiye sahip tedbirleri kaldıracaktır.
 • Anlaşma’nın yürürlüğe girmesini takiben, Ürünler’in taraflar arası ticaretinde yeni tarife dışı engel veya eş değer etkiye sahip herhangi bir tedbir yürürlüğe konulmayacaktır.
 • Anlaşma ile tarafların temsilcilerinden müteşekkil bir ortak komite kurulmuştur. Ortak komite, işbu Anlaşma’nın uygulanmasında kat edilen gelişmeyi gözden geçirmek için yılda en az bir defa toplanacaktır. Buna ek olarak, taraflardan her biri, diğer tarafa bildirmek suretiyle olağanüstü toplantı tertip edilmesini talep edebilir.
 • Taraflar, Anlaşma’nın uygulanmasını etkileyecek herhangi bir konu hakkındaki danışma taleplerine olumlu yaklaşacak ve danışmalar için yeterli fırsatı sağlayacaktır. Danışmalar aracılığıyla tatmin edici bir sonuca ulaşılması mümkün olmayan bir konunun değerlendirilmesi için, ortak komite, taraflardan birinin talebinin ulaştığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde toplanacaktır.
 • Taraflardan biri Anlaşma’nın feshini diğer tarafa yazılı olarak bildirene kadar işbu Anlaşma süresiz olarak geçerli olacaktır.

Anlaşma’daki tarife oranının indirilmesinin veya ortadan kaldırılmasının sonucu olarak, taraflardan birinin diğer tarafa ithal edilen mallarının, mutlak şekilde veya yerli ürüne kıyasla artan miktarda ve benzer ya da doğrudan rekabetçi ürün üreten yerli sanayiye ciddi bir şekilde zarar vermesi ya da zarar verme tehdidine yol açması halinde, ithalatçı taraf, diğer taraf ile ön danışmalarda bulunarak ikili koruma tedbirlerini alabilecektir.

Dolayısıyla bu Anlaşma ile, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki mal ticaretinin artması; söz konusu Ürünler’in ticaretinde uygulanan kural, düzenleme usul ve formalitelerde kolaylık tanınması, Ürünler’in ithal ürün değil, milli ürün olarak muamele görmesi ve böylece Ülkeler arasındaki ticarette eş değer etkiye sahip hızlı menşe kurallarının uygulanması tesis edilmiş olup, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin kuvvetlendirilmesi, ortak ticaretin aktifleştirilmesi ve birtakım kolaylıklar tanınması sağlanmaktadır.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE AZERBAYCAN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA GETİRİLMİŞ OLAN KARŞILIKLI VİZE MUAFİYETİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER YAPILDI.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 25 Şubat 2020 Tarihinde Bakü’de İmzalanan Karşılıklı Vize Muafiyetine Dair Anlaşma’ya Getirilen Değişikliklere Dair Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 1 Numaralı Protokolün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3445) 30 Ocak 2021 tarihli 31380 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Protokol, Taraflar’ın işbu Protokol’ün yürürlüğe girmesi için gerekli iç hukuki usullerini tamamladığını birbirlerine diplomatik yollarla bildirdikleri yazılı bildirimin alındığı takip eden 30. gün yürürlüğe girecektir.

 • Karar uyarınca Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 25 Şubat 2020 Tarihinde Bakü’de İmzalanan Karşılıklı Vize Muafiyetine Dair Anlaşma’ya Getirilen Değişikliklere Dair Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 1 Numaralı Protokolün Onaylanmasına karar verildi. Bu Karar kapsamında;
 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti arasında getirilmiş olan karşılıklı vize muafiyetine ilişkin düzenlemeler yapıldı.
 • Her iki tarafın vatandaşlarının karar ekinde yer alan seyahat belgelerinin bulunması ve bu seyahat belgelerinin diğer ülkeye giriş yapıldığı tarihten itibaren en az 30 (otuz) gün süre ile geçerliliğinin bulunması gerekmektedir. Böylece Türkiye ile Azerbaycan arasında pasaport yerine kimlik belgeleri ile de seyahat etme imkanı tanındı.
 • Diğer tarafın ülkesinde 90 günden fazla süre ile kalınmak istendiğinde, kalmak istenen süreden 60 gün daha fazla geçerlilik süresi bulunan pasaport ile ikamet izni başvurusunda bulunulması gerektiği düzenlendi.
* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@