Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Ağustos 2021

#23
Ağustos 2021

ULUSLARARASI ANLAŞMALAR KAPSAMINDAKİ DÜZENLEMELER

Okunma Süresi: 3 dakika

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE AZERBAYCAN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA DİJİTAL TİCARET ALANINDA İŞ BİRLİĞİ HAKKINDA MUTABAKAT ZAPTI ONAYLANDI.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Dijital Ticaret Alanında İşbirliği Hakkında Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4417) 25 Ağustos 2021 tarihli 31579 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Mutabakat Zaptı, işbu Mutabakat Zaptı’nın yürürlüğe girmesi için gerekli olan ilgili iç prosedürlerinin tamamlandığını teyit eden son yazılı bildirimin Taraflarca diplomatik kanallar aracılığı ile alındığı tarihte yürürlüğe girecek olup, yukarıda belirtildiği üzere ilk olarak 3 yıllık bir süre boyunca yürürlükte kalacaktır. İşbu Karar ile 2 Nisan 2021 tarihinde Bakü’de imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Dijital Ticaret Alanında İşbirliği Hakkında Mutabakat Zaptı”nın onaylanmasına karar verildi.

 • Mutabakat Zaptı kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti (“Taraflar”) dijital ticaret alanındaki birtakım konularda anlaştılar. Buna göre;
 • Mutabakat Zaptı’nın amacı, Mutabakat Zaptı’nın amaçları doğrultusunda ticaretin dijitalleşmesi ve Taraflar’ın ülkeleri içinde ve Taraflar arasında malların ve hizmetlerin dijital yollarla ticareti anlamına gelen dijital ticaretin sürdürülebilir ve istikrarlı gelişimini teşvik etmektir.
 • Mutabakat Zaptı, Taraflar arasında kurulan temas noktaları arasında etkin bir iletişim mekanizması ve dijital ticarette işbirliği için hukuki çerçeve kurmayı amaçlamaktadır.
 • Taraflar; eşitlik, açıklık, karşılıklı saygı ve karşılıklı fayda temelinde çalışarak işbirliği yapmayı kabul
 • Mutabakat Zaptı’nda belirlenen alanlarda işbirliği, özellikle, ancak münhasıran olmamak şartıyla, aşağıdakiler vasıtasıyla gerçekleştirilecektir:
  1. dijital ticaret açığı değerlendirmesi de dahil olmak üzere ortak çalışmalar yürütmek ve ortak raporlar hazırlamak;
  2. bilgilendirici toplantılar, çalıştaylar ve seminerler düzenlemek;
  3. ikili ticaretin belirli alanlarında dijital çözümlerin uygulamaları için pilot projeler dahil olmak üzere ortak projeler ve programlar geliştirmek ve uygulamak;
  4. personelin eğitimi, kapasite geliştirme ve ülkelerinde dijital okuryazarlığı arttırmak;
  5. çalışma ziyaretleri, elektronik yazışma ve video-konferanslar yoluyla ilgili tecrübe ve bilgi paylaşımı yapmak;
  6. kamu-özel diyalogları kurmak.
 • Mutabakat Zaptı’nda Taraflar’ın işbirliğinin kapsamı aşağıdaki şekilde kabul edildi. Buna göre Taraflar, diğerlerinin yanı sıra, aşağıda belirtilen alanlarda Mutabakat Zaptı’nda belirtilen işbirliği yöntemlerini tesis etmek için, fırsatları araştırmayı kabul ettiler:
  1. dijital ticaretle ilgili alanlarda mevzuatın iyileştirilmesi ve uygulanması;
  2. ticaretin kolaylaştırılması ve dijitalleşme için Nesnelerin İnterneti, Blok zincir, Robotik ve Bulut Bilişim, Büyük Veri analitiği, Yapay Zeka ve diğer 4. Sanayi Devrimi teknolojilerinin uygulama olanaklarını araştırmak;
  3. gümrük kontrolü ve güvenlik sistemlerinde yapay zeka uygulama olanaklarının araştırılması dahil olmak üzere gümrük ve sınır düzenleme süreçlerinin basitleştirilmesi;
  4. ulusal tek pencerelerin karşılıklı çalışabilirliğini sağlama ihtimalinin araştırılması;
  5. e-ticaret standartlarının uygulanması ve/veya geliştirilmesi;
  6. mal ve hizmetlerin dijital yollarla ticareti;
  7. sosyal-medya ve kısa-video pazarlaması dahil olmak üzere yeni  pazarlama modelleri;
  8. ticaretle ilgili veri ve dokümanların elektronik yolla değişimi ve kabulü;
  9. e-imza sertifikaları ile bireyler ve işletmeler için dijital kimliklerin karşılıklı tanınması;
  10. e-Phyto sertifikalar dahil olmak üzere e-sertifikaların tanıtımı ve karşılıklı tanınması;
  11. gümrük vergileri ve harçların dijital ödemeleri, e-fatura ve ticaretin finansmanının dijitalleşmesi;
  12. kırsal e-ticaretin geliştirilmesi yoluyla yoksulluğun azaltılması;
  13. kargo elleçleme sistemleri, depolar ve ikmal merkezleri dahil olmak üzere dijital lojistik ve tedarik zinciri yönetimi;
  14. posta gönderilerinin takibi ve izlenmesi;
  15. gümrük işbirliği yoluyla risklerin kontrolü;
  16. ihracatı geliştirme ve kolaylaştırma platformları ile ortak ticaret portalı başlatma imkanının araştırılması;
  17. dijital ticarette tüketici haklarının korunması;
  18. siber güvenlik ve veri mahremiyeti;
  19. dijital okuryazarlığın geliştirilmesi;
  20. dijital ticaret ve ekonomi ile ilgili diğer alanlar.
 • Taraflar, dijital ticarete yönelik engelleri kaldırmak ve kendi ülkelerinde sınır ötesi dijital ticarete yol açacak elverişli koşullar ve altyapıyı oluşturmak için iş birliği yapacaktır.
 • Toprakları arasında yük taşımacılığını kolaylaştırmak için, Taraflar e-TIR sisteminin uygulanmasında iş birliği yapacak ve Taraflar, topraklarını bağlayan ulaşım güzergahlarındaki demiryolu taşımacılığını kolaylaştırmak için çaba göstereceklerdir.
 • Taraflar, Türkiye Cumhuriyeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti arasında mevcut ve yeni açılan koridorlar yoluyla bağlantıyı daha da kolaylaştırmak için dijital altyapının kurulmasında iş birliği yapacaktır.
 • Taraflar’dan her biri, yatırım akımlarını kolaylaştırmak için çaba gösterecek ve ayrıca kendi ülkelerinde, diğer Tarafın dijital ticaretle ilgili alanlardaki doğrudan yatırımları ve yatırımcılarına destek sağlamak için işbirliği yapacaktır.
 • Taraflar, Küçük ve Orta Ölçekli işletmelerin sınır ötesi dijital ticaret eke-sistemine entegrasyonunu desteklemek dahil olmak üzere kendi ülkelerinde dijital ticaret alanında faaliyet gösteren işletmeler arasında işbirliğini teşvik edecektir.
 • İşbu Mutabakat Zaptı kapsamındaki herhangi bir konuda Taraflar arasında iletişimi kolaylaştırmak için, Taraflar aşağıdaki temas noktalarını kurmuşlardır:
  1. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına: Ticaret Bakanlığı veya onun halefi ve
  2. Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti adına: Ekonomi Bakanlığı veya onun halefi.
 • Her bir Taraf’ın temas noktası, ilgili paydaşlarının iç koordinasyonu ve Taraflar arasındaki iletişimi sağlamakla ve aynı zamanda kendi ulusal mevzuatı uyarınca mümkün olduğu ölçüde diğer Taraf’a bilgi sunmakla sorumludur. Bu temas noktaları, Mutabakat Zaptı’nın uygulanması ve izlenmesinin, Eylem Planı gibi, yolları ve mekanizmalarını belirlemekle sorumludur.
 • Her bir Taraf, temas noktasındaki herhangi bir değişikliği diğer Taraf’a zamanında bildirmeyi kabul eder.
 • Mutabakat Zaptı, Taraflar’a ulusal mevzuatları veya uluslararası hukuk kapsamında hiçbir bir mali yük getirmez. Her bir Taraf, Taraflar’ca aksi kararlaştırılmadıkça, işbu Mutabakat Zaptı kapsamındaki faaliyetler, projeler ve programlardan doğan kendi masraf ve giderlerini karşılayacaktır.
 • Mutabakat Zaptı, Taraflar’ın taraf oldukları diğer uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini etkilemeyecektir.
 • Mutabakat Zaptı’nın yorumlanması veya uygulanmasından doğabilecek herhangi bir anlaşmazlık Taraflar arasında müzakereler ve istişareler yoluyla çözümlenecektir.
 • Mutabakat Zaptı’nın feshi, her iki Taraf’ın da üzerinde anlaştığı proje ve programların uygulanmasını etkilemeyecektir.
 • Mutabakat Zaptı, her iki Taraf’ın karşılıklı rızası ile yazılı bir şekilde değiştirilebilir. Değişiklikler, işbu Mutabakat Zaptı’nın yürürlüğe girmesi için öngörülen aynı hukuki prosedürlere uygun olarak yürürlüğe girecektir.
 • Mutabakat Zaptı, ilk olarak 3 yıllık bir süre boyunca yürürlükte kalacaktır. Geçerliliği, müteakip 3 yıllık süre için, Taraflar’dan biri tarafından sona erme tarihinden 6 ay önce diplomatik kanallar aracılığıyla yazılı olarak sona erdirilmediği takdirde, kendiliğinden uzatılacaktır.
* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@