Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Ekim 2020

#13
Ekim 2020

TİCARET HUKUKU MEVZUATI KAPSAMINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

Okunma Süresi: 2 dakika

ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURUL TOPLANTILARININ USUL VE ESASLARINDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

İşbu Yönetmelik kapsamında birtakım değişiklikler yapıldı. Buna göre;

  • Yönetmeliğin adı “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” şeklinde değiştirildi.
  • Tek pay sahipli şirketlerde başkanlık oluşturulması ile genel kurul toplantısına katılabilecekler listesinin hazırlanması zorunlu değildir.
  • Tek pay sahipli şirketlerde bakanlık temsilcisi bulundurma zorunluluğu kaldırıldı.
  • Toplantılara katılımlarda halka açık olmayan şirketlerde vekaletnamelerin noter tasdikli olma zorunluluğu getirildi.
  • Temsilci bildirimlerinin açıklanması düzenlemesi yürürlükten kaldırıldı.
  • Bakanlık temsilcisi talebi fiziki ortamda veya MERSİS üzerinden elektronik ortamda yapılabilecektir. Yönetim kurulunun mevcut olmaması veya yönetim kurulu toplantı nisabı oluşmasına imkân bulunmaması ve münhasıran yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi amacıyla çağrısız toplantı yapılmak istenmesi halinde, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin tamamının imzaları noterce onaylanmış dilekçesiyle de Bakanlık temsilcisi görevlendirilmesi istenebilecektir. Bakanlık temsilcisi başvuru evrakları arasından imza sirküleri çıkarıldı.
  • Bakanlık temsilcisi ücretleri, ücret ile ilgili tahakkuk edecek vergilerle birlikte ilgili muhasebe birimi hesabına yatırılacaktır.
  • Asgari toplantı nisabının sağlanamaması veya toplantı sırasında yapılan yoklama sonucunda toplantı açılmadan önceki hazır bulunan pay listesine göre hesaplanan karar nisabı kadar payın temsil edilmediğinin anlaşılması halinde toplantı ertelenmesi durumu hariç olmak üzere, erteleme üzerine yapılacak genel kurul toplantılarında şirket sermayesinin en az dörtte birini temsil eden pay sahiplerinin veya temsilcilerinin hazır bulunmaları şarttır.
  • Yönetmeliğin “Bakanlık temsilcilerinin nitelikleri” başlıklı 33. maddesinde yapılan değişikliğe göre; elektronik ortamda yapılacak genel kurul toplantılarında görevlendirilecek Bakanlık temsilcilerinin ilave olarak, elektronik genel kurul sisteminin işleyişi ve kullanımına ilişkin Bakanlıkça yapılacak eğitime katılması gerekecek olup eğitim sonucunda düzenlenecek sınavda da başarılı olması şartı kaldırıldı.
  • Bakanlık temsilcisi toplantıdan sonra, hazır bulunanlar listesi, gündem ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasını alarak, bir hafta içinde, Bakanlık merkez teşkilâtında Genel Müdürlüğe, illerde il müdürlüğüne teslim edecektir. Bakanlık temsilcisi; genel kurul toplantısı sırasında, Kanun, esas sözleşme ve bu Yönetmelik hükümlerine aykırılık olmasına rağmen herhangi bir nedenle toplantı tutanağında belirtilemeyen hususlar ile herhangi bir sebeple toplantının açılamaması veya açılan toplantının tamamlanamaması gibi hususların varlığı hâlinde, rapor düzenleyerek diğer belgelerle birlikte Bakanlığa/il müdürlüğüne verecektir. Bu rapor genel kurul belgeleriyle birlikte saklanır. Burada belirtilen belgeler, Genel Müdürlüğe/il müdürlüğüne teslim edilmeden önce Bakanlık temsilcisi tarafından MERSİS’te ilgili alana yüklenecektir.

İşbu Yönetmelik’in Bakanlık temsilcisi ücretlerinin ücret ile ilgili tahakkuk edecek vergilerle birlikte ilgili muhasebe birimi hesabına yatırılacağına dair hükmü 09.11.2020 tarihinde girecek olup diğer hükümleri ise Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihte (09.10.2020) yürürlüğe girdi.

SERMAYE ŞİRKETLERİNİN 2019 YILI NET DÖNEM KARININ YALNIZCA %25’İNE KADARININ NAKDEN DAĞITIMINA KARAR VERİLEBİLME SÜRESİ 30 EYLÜL 2020’DEN 31 ARALIK 2020’YE KADAR UZATILMASINA KARAR VERİLDİ.

Buna göre; 18 Eylül’de Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile sermaye şirketlerinin 2019 yılı net dönem karının yalnızca % 25’ine kadarının nakden dağıtımına karar verilebilme süresi 30 Eylül 2020’den 31 Aralık 2020’ye kadar uzatılmasına karar verildi. Öte yandan, tebliğde düzenlenen kâr payı dağıtıma ilişkin istisnaların, aynı zamanda kar payı avansı dağıtımında geçerli olacağı yönünde de düzenleme yapıldı.

* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@