Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Ağustos 2020

#11
Ağustos 2020

TİCARET ALANINDAKİ DÜZENLEMELER

Okunma Süresi: 4 dakika

ELEKTRONİK TİCARETTE GÜVEN DAMGASI ALMAK İSTEYEN HİZMET SAĞLAYICI VE ARACI HİZMET SAĞLAYICILARININ UYMASI GEREKEN STANDARTLAR BELİRLENDİ.

Elektronik Ticarette Güven Damgası Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 13 Ağustos 2020 tarihli ve 31212 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ ile bir mal veya hizmetin satış fiyatında fahiş artış yapılmasını ve tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunulmasını yasaklandı.

 

İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITLARININ TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 15 Ağustos 2020 tarihli ve 31214 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Tebliğ kapsamında;

 • Kiralama şirketlerine ellerindeki araçları satmak için en az bir yıl boyunca kiralama faaliyeti yapma şartı getirildi.
 • Yetki belgesi olmayanlara bir yıl içinde en fazla 3 adet ikinci el araç satışı hakkı verildi.
 • Yetki belgesi almak için eğitim alma şartı düzenlendi.
 • İkinci el araç satışı yapan işletmelere, satışın yapıldığı tarihten önceki üç gün içinde ekspertiz raporu alınma şartı getirildi. Ekspertiz raporu ücretinin ise, satış işleminin alıcıdan kaynaklanan bir nedenle gerçekleşmemesi durumunda alıcı, diğer hallerde satıcı işletme tarafından ödeneceği belirtildi.
 • Model yılına göre sekiz yaşın veya yüz altmış bin kilometrenin üzerindeki taşıtlar için ekspertiz raporu alınmasının zorunlu olmadığı düzenlendi.
 • Taşıtın gerçek durumuna aykırı ekspertiz raporu düzenleyen ve Bakanlıkça yapılan uyarıya rağmen aynı takvim yılı içinde bu aykırılığı tekrarlayan ekspertiz işletmesinin hizmet yeterlilik belgesinin yapılan bildirim tarihinden itibaren 10 gün içinde TSE tarafından iptal edileceği ve iptal tarihinden itibaren 1 yıl süreyle aynı konuda hizmet yeterlilik belgesi verilmeyeceği düzenlendi.
 • İkinci el motorlu kara taşıtı alım satımında ödemenin nakit yapılması halinde taşıtın satış bedeli, Bakanlıkça yetkilendirilen kuruluş tarafından taşıt mülkiyeti ile satış bedelinin eş anlı el değiştirmesini sağlayacak şekilde oluşturulan elektronik sistem üzerinden ödeneceği düzenlendi. Elektronik sistemin kullanılmasına ilişkin masraflar satıcıya aktarılan taşıt satış bedelinden mahsup edileceği kararlaştırıldı.
 • İnternet ortamında ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine yönelik ilan verilmesine aracılık eden gerçek veya tüzel kişilere uymaları gereken hususlar ile ilgili olarak düzenlemeler getirildi.

İşbu Yönetmelik’in;

 • İşletmelerin yükümlü olduğu hususlardan olan; “Motorlu kara taşıtı alım satım sorumluları ile danışmanlarının adı, soyadı, T.C. kimlik numarası veya yabancı kimlik numarası ile iletişim bilgilerini, bu kişilerin işe başladığı; işi bırakma bilgisini ise bu durumun gerçekleştiği tarihten itibaren on gün içinde Bilgi Sistemi üzerinden il müdürlüğüne bildirmek.” ile ilgili yükümlülük 01.01.2021 tarihinde,
 • İnternet ortamında ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine yönelik ilan verilmesine aracılık eden gerçek veya tüzel kişilerin uymakla yükümlü olduğu hususlardan olan;

“İşletmelerin üyeliğinden önce Bakanlığın internet sayfası veya Bilgi Sistemi üzerinden yetki belgesi kontrolü yapmak ve yetki belgesine sahip olmayan işletmelerin üyeliğine izin vermemek.” ve “İlanlara ilişkin talep ve şikâyetlerin internet tabanlı iletişim yöntemlerinden en az biri ve telefon aracılığıyla iletebilmesi için müşteri hizmetleriyle iletişim imkânı sunmak. Bu talep ve şikâyetlerin etkin şekilde yönetilerek sonuçlandırılmasını sağlamak.” konularına ilişkin düzenlemeler 01.01.2021 tarihinde,

yürürlüğe gireceği düzenlenmiştir.

 

KOBİLER’E YÖNELİK DEVLET DESTEKLİ TİCARİ ALACAK SİGORTASI TARİFE VE TALİMAT TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 19 Ağustos 2020 tarihli ve 31218 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

 • KOBİ’lere alacak sigortası sağlama koşulları, KOBİ tanımı, nitelikleri ve sınıflandırılması hakkında yönetmelikte yer alan yıllık net satış hasılatının yanı sıra mali bilanço rakamı dikkate alınarak belirlendi.
 • Düzenlemeye göre, daha önce KOBİ’lere alacak sigortası sağlama kriterleri arasında yer alan ve “bir önceki mali yıldaki yıllık net satış hasılatı” olarak belirlenmiş kriter, “bir önceki mali yılda yurtiçi satışlardan elde edilen ciro” olarak değiştirildi.
 • Buna göre, alacak sigortası sunulacak KOBİ’lerin bir önceki mali yılda yurtiçi satışlardan elde ettiği cirosunun 125 milyon TL’den az olması gerekmektedir.
 • Yapılan düzenlemeyle ayrıca, Merkez’in, gerekli görmesi halinde, bu tutarı her bir başvuru için %20’sine kadar artırabilmesine imkan tanındı.
 • Düzenleme kapsamında, Tarife ve talimat tebliğinin prim hesabına esas olan tablo ile azami kredi limitini belirleyen tabloya iki dipnot eklenmiştir. Buna göre, cironun, yukarıda belirlenen madde kapsamında artırılması durumunda, net prim ve azami teminat tutarı, tablonun en son satırı kullanılarak hesaplanacak ve alıcı başına 750,000 TL azami kredi limiti sağlandı.
 • Değişiklik ile, sistem kapsamında düzenlenen sigorta sözleşmeleri için vergi ve diğer yasal yükümlülükler düşüldükten sonra kalan prim tutarı üzerinden uygulanacak komisyon oranı %12’den %15’e çıkarılmıştır. Sigorta aracısına sigorta şirketi tarafından prim tutarının %9’u olarak belirlenen tutar ise %12’ye yükseltildi.

 

ÖDEME HİZMETLERİNDE TR KAREKODUN ÜRETİLMESİ VE KULLANILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR DÜZENLENDİ.

Ödeme Hizmetlerinde TR Karekodun Üretilmesi ve Kullanılması Hakkında Yönetmelik 21 Ağustos 2020 tarihli 31220 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre;

 • 6493 sayılı Kanun çerçevesinde ödeme hizmeti kapsamına giren ve karekod kullanılarak yapılan her ödeme işleminde, TR Karekod kullanılır.
 • Banka, TR Karekod kullanılarak gerçekleştirilebilecek ödeme işlemlerine üst sınır getirebilir.
 • Banka, ödeme hizmeti sağlayıcıları, TR Karekod işlemlerinin gerçekleştirildiği sistem işleticileri, işyerleri, dış hizmet sağlayıcıları gibi faaliyetleri karekod ile ödeme yapılmasıyla ilgili taraflardan gerekli bilgi ve belgeleri istemeye ve ihtiyaç halinde yerinde inceleme yapmaya yetkilidir.
 • Ödeme hizmeti sağlayıcısının, işyerlerinin, gönderenin, alıcının ve ilgili diğer tarafların TR Karekod aracılığıyla başlatılan ödeme işlemleri ile ilgili, gerçekleşen ödeme işleminin mahiyetine bağlı olarak tabi olduğu diğer mevzuattan kaynaklanan sorumlulukları saklıdır.
 • TR Karekod, Karekod Üretici Koduna sahip olan ödeme hizmeti sağlayıcısı ve Banka tarafından uygun görülen ödeme sistemi işleticisi tarafından üretilir.
 • Ödeme hizmeti sağlayıcısı, TR Karekod üretimi konusunda dış hizmet alımı yapabilir.
 • Karekod Üretici Kodu, ödeme hizmeti sağlayıcısının ve Banka tarafından uygun görülen ödeme sistemi işleticisinin talebi üzerine BKM tarafından belirlenir ve internet sitesinde oluşturulacak listede duyurulur.

 

REEL KREDİ BÜYÜMESİ KOŞULLARINI SAĞLAYAN BANKALAR İÇİN TÜRK LİRASI VE YABANCI PARA ZORUNLU KARŞILIK ORANLARI ARTIRILMASI HUSUSU DÜZENLENDİ.

Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2020/15) 21 Ağustos 2020 tarihli 31220 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yapılan değişiklikler kapsamında, reel kredi büyümesi koşullarını sağlayan bankaların yabancı para zorunlu karşılık oranları, tüm vade dilimlerinde geçerli olmak üzere, kıymetli maden depo hesapları için 700 baz puan, diğer tüm yabancı para yükümlülükleri için ise 200 baz puan artırıldı. Öte yandan reel kredi büyümesi koşullarını sağlayan bankaların Türk lirası zorunlu karşılık oranlarının 6 aya kadar vadeli tüm mevduat/katılım fonu yükümlülükleri ve 1 yıla kadar vadeli diğer yükümlülükleri için 200 baz puan, 3 yıla kadar vadeli diğer yükümlülükleri için ise 150 baz puan yükseltildi.

* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@