Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Temmuz 2021

#22
Temmuz 2021

TAPU SİCİL MEVZUATI KAPSAMINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

Okunma Süresi: 2 dakika

TAPU SİCİL MÜDÜRLÜKLERİNCE DÜZENLENEN RESMİ SENETLERE İLİŞKİN USUL VE ESASLARDA BİRTAKIM DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

 Tapu Sicil Müdürlüklerince Düzenlenen Resmî Senetlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 15 Temmuz 2021 tarihli 31542 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

  • Merkezi başvuru havale sistemi düzenlenerek, bu sitemin oluşturulması ve sistemden gelen başvuruların hazırlanması kapsamında düzenlemeler yapıldı.
  • Öte yandan “Resmi senet düzenlenmeden yapılacak ipotek işlemleri” ile ilgili ayrıntılı bir düzenleme getirildi. Buna göre;
  • Tapu Kanunu’nun 26. maddesi kapsamında tescili talep edilen ipotekler, taraflarınca imzalanan ve banka/kurum tarafından elektronik ortamda veya fiziki olarak gönderilen kredi veya borç sözleşmesi veya tasarruf finansman sözleşmesi ile sözleşme metnine dâhil olan ve sözleşmeye ekli onama ipoteği tesis ve tescil istem belgesi gereğince müdürlükte düzenlenen taşınmaz maliki veya temsilcileri tarafından imzalanan tescil onama/tescil istem belgesine istinaden resmi senet düzenlenmeksizin tescil edilecektir.
  • Satış işlemi ile onama sureti ile ipotek işlem taleplerinin birlikte yapıldığı durumlarda taraflarınca imzalanan ve banka/kurum tarafından elektronik ortamda veya fiziki olarak gönderilen kredi veya borç sözleşmesi veya tasarruf finansman sözleşmesi ile sözleşme metnine dâhil olan ve sözleşmeye ekli onama ipoteği tesis ve tescil istem belgesi gereğince satış işlemi ile birlikte resmi senet düzenlenecektir. İpotek, tapu müdürlüğünde banka/kurum temsilcilerinin imzaları alınmaksızın, satıcı veya temsilcileri ile ipotek borçlusu olan alıcı veya temsilcileri tarafından imzalanan resmi senede ve kredi veya borç sözleşmesi veya tasarruf finansman sözleşmesi ile sözleşme metnine dâhil olan ve sözleşmeye ekli onama ipoteği tesis ve tescil istem belgesine göre tescil edilecektir.
  • Resmi senet düzenlenmeksizin tescil edilecek olan ipoteklerde, işleme dayanak olan kredi veya borç sözleşmeleri veya tasarruf finansman sözleşmeleri, onama ipoteği tesis ve tescil istem belgesi ile diğer belgeler banka/kurum tarafından fiziki olarak veya elektronik ortamda müdürlüğe gönderilecektir. Elektronik ortamda talep edilen işlemlerde düzenlenen tescil onama belgesi ile ipotek belgesi banka/kurum ile elektronik ortamda paylaşılacaktır. Banka/kurum tarafından onaylı suretleri her zaman istenebilecektir.
  • 05.2006 tarihli ve 26157 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Satış, Devir, İntikal, Kiraya Verme, Trampa, Sınırlı Ayni Hak Tesisi ve Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İhale Yönetmeliği uyarınca yapılacak olan onama ipotek işlemlerinde içeriği ve şekli Genel Müdürlükçe belirlenecek onam belgesi müdür/yetkili müdür yardımcısı tarafından imzalanarak işlemler tamamlanacaktır.
  • Bu kapsamda düzenlenen kredi veya borç sözleşmesi veya tasarruf finansman sözleşmesi ile tescil onama/tescil istem belgeleri, resmi senet (ipotek akit tablosu) yerine geçecektir.
* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@