Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Temmuz 2022

#34
Temmuz 2022

SPOR HUKUKUNA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

Okunma Süresi: 3 dakika

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENÇLİK VE SPOR KULÜPLERİ YÖNETMELİĞİNİN BAZI MADDELERİ YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI.

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Gençlik ve Spor Kulüpleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 8 Temmuz 2022 tarihli ve 31890 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Gençlik ve Spor Kulüpleri Yönetmeliğinin 5 ila 33. maddeleri yürürlükten kaldırıldı.

SPOR KULÜPLERİ VE SPOR ANONİM ŞİRKETLERİ TESCİL YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI. 

Spor Kulüpleri ve Spor Anonim Şirketleri Tescil Yönetmeliği 8 Temmuz 2022 tarihli ve 31890 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Yönetmeliğin amacı; spor kulüplerinin kuruluşu, organları; spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerinin Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından tescili, tescilin şartları, tescil için gerekli belgeler, spor kulübü tüzüğü ile spor anonim şirketlerinin esas sözleşmesinin içeriği, spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerinin spor faaliyetlerinde kullanacakları isim, renk, amblem ve diğer ayırıcı işaretleri ile üst kuruluş oluşturulmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
 • Yönetmelik ile spor kulüplerinin kuruluşu, tescili ve spor kulüplerine üye olmaya ilişkin usul ve esaslar düzenlendi. Bu kapsamda, spor kulüplerinin tüzüklerinde yönetmelikte gösterilen hususların belirtilmesi zorunludur:
 • Spor kulüplerinin bir spor dalında faaliyetlere katılabilmesi, bu spor dalının bağlı olduğu spor federasyonu tarafından tescil edilmesine bağlıdır. Spor dalı tescilleri kapsamında;
 1. Taahhüt edilen spor dallarına ilişkin yönetim kurulu kararının,
 2. Taahhüt edilen spor dallarında görevlendirilecek antrenörler için en az ikinci kademe, ihtisas kulüpleri için en az üçüncü kademe antrenörlük belgesinin,
 3. Spor kulübü ile antrenör arasında imzalanan antrenörlük sözleşmesinin,
 4. Spor kulübü tarafından taahhüt edilen spor dalı faaliyetlerinin yürütüleceği tesislerin bilgilerinin (Tesiste yürütülmesi zorunlu olmayan spor dallarının tescilinde aranmaz),
 5. Spor dalının özelliğine göre ilgili spor federasyonu talimatlarında belirlenen diğer belgelerin

spor federasyonuna verilmesi zorunludur.

 • En fazla 2 spor dalında faaliyet gösteren ve aşağıda belirtilen şartları sağlayan spor kulüpleri, ihtisas spor kulübü adını alırlar. İhtisas spor kulüplerinin;
 1. Seçtikleri spor dalının bütün kategorilerinde faaliyette bulunmaları,
 2. Faaliyette bulunacakları spor dalında en az üçüncü kademe antrenörlük belgesine sahip sözleşmeli antrenör çalıştırmaları,
 3. Faaliyette bulunacakları spor dalıyla ilgili tapulu, tahsisli veya kiralanmış tesislerinin bulunması,

zorunludur.

 • Spor kulüplerinin zorunlu organları; genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kuruludur. Genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kurulunun oluşumu, toplanması, görev ve yetkileri, tutulacak defterler ile kararları hakkında 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ve 5253 sayılı Dernekler Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.
 • 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre kurulan ve tüzel kişilik kazanan anonim şirketler, il müdürlüğü tarafından tescil edilmeleri ile spor anonim şirketi vasfını kazanır.
 • Spor kulüpleri; kanunun emredici hükümlerine, ahlaka, kamu düzenine ve kişilik haklarına aykırı olmamak ve amaçlarına uygun olmak kaydıyla istedikleri isimleri alabilir. Kamu kurumlarının bünyesinde yer alan spor kulüpleri bulundukları yer ile kurumun ismini alabilirler. Spor kulüpleri isimlerini Bakanlık izni ile değiştirebilir.
 • Spor anonim şirketlerinin esas sözleşmelerinin ticaret unvanı, işletme konusu, şirketin merkezi, spor faaliyetlerinde kullanacağı renk, amblem ve benzeri diğer ayırıcı işaretleri tanımlayan maddesi ile spor faaliyetlerinde bulunulması taahhüt edilen spor dallarına ilişkin değişiklikleri il müdürlüğünün iznine tabidir. İl müdürlüğüne yapılacak izin başvurusunda aşağıdaki belgelerin sunulması zorunlu belgeler yönetmelikte belirtildi.
 • Yönetmelik kapsamındaki hususlara ilişkin iş ve işlemler Bakanlık bilişim sistemi üzerinden yapılabilir.
 • Spor federasyonlarınca spor dalı tescil işlemleri Bakanlık bilişim sistemi üzerinden yürütülür.

Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce dernek statüsünde kurulmuş olan spor kulüpleri ve üst kuruluşlar ile spor faaliyetinde bulunmak üzere kurulmuş olan anonim şirketlere numaralandırma ilkelerine ilişkin 39 maddenin 1. fıkrasının (c) bendi hükmü, bunların kuruluş tarihleri esas alınarak uygulanır.

SPOR ANONİM ŞİRKETLERİNİN ESAS SÖZLEŞMESİNİN ASGARİ İÇERİĞİ, ORTAKLIK YAPISI, PAY SAHİPLİĞİ, SERMAYESİ VE ORGANLARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BELİRLENDİ.

Spor Anonim Şirketlerinin Esas Sözleşmesinin Asgari İçeriği, Ortaklık Yapısı, Pay Sahipliği, Sermayesi ve Organlarına İlişkin Usul ve Esaslar Tebliği 26 Temmuz 2022 tarihli ve 31904 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Tebliğin amacı, spor anonim şirketlerinin esas sözleşmesinin asgari içeriğine, ortaklık yapısına, pay sahipliğine, sermayesine ve organlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
 • Tebliğ, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile spor federasyonlarının faaliyetlerine katılmak amacıyla başvuruda bulunan ve Bakanlığa tescilini yaptıran spor anonim şirketlerini kapsar.
 • Spor kulüpleri, belirli bir spor dalına ilişkin aktif ve pasif varlıklarını bir bütün olarak, bir spor anonim şirketine sermaye olarak koyabilir veya devredebilir. Bir spor anonim şirketi ile bu şekilde mal varlığı ya da sözleşme, ortaklık, yönetim veya benzeri bir bağlantısı olan spor kulübünün, ilgili spor anonim şirketinde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 195. maddesi kapsamında doğrudan ya da dolaylı hakimiyeti bulunmalıdır. Bu şekilde doğrudan veya dolaylı hakimiyeti bulunan spor kulübü lehine düzenlenecek imtiyazlar hariç olmak üzere spor anonim şirketlerinde; diğer paylara, belirli bir grup oluşturan pay sahiplerine, belirli pay gruplarına ve azlığa anılan kanunda düzenlenen herhangi bir imtiyaz tesis edilemez.
 • Spor anonim şirketlerinin asgari sermayesi 1.000.000 Türk Lirasından az olamaz.
 • Spor kulübü ve spor anonim şirketi yönetiminde yer alanlar aynı spor dalında ve aynı ligde faaliyet gösteren başka bir spor kulübü veya spor anonim şirketinin yönetiminde aynı anda görev alamazlar.
 • Spor anonim şirketinin faaliyette bulunduğu spor dallarının bağlı olduğu spor federasyonlarının organlarında görev alanlar veya bu federasyonlarda her ne surette olursa olsun çalışanlar, spor anonim şirketlerinin genel kurulu dışındaki organlarında aynı anda görev alamazlar. 
* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@