Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Eylül 2021

#24
Eylül 2021

SİGORTA MEVZUATI KAPSAMINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

Okunma Süresi: 4 dakika

İTİRAZ HAKEMİ OLARAK SİGORTA HAKEMLERİ LİSTESİNE DOĞRUDAN KAYDEDİLEBİLECEK KİŞİLERE İLİŞKİN DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 25 Eylül 2021 tarihli 31609 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne ek I sayılı cetvelde yer alan kişilerin başvuruda bulunmaları halinde itiraz hakemi olarak Sigorta hakemleri listesine doğrudan kaydedileceği düzenlendi.

 

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE SİGORTALI SAYILANLARIN MALULİYET, ÇALIŞMA GÜCÜ KAYBI VE ERKEN YAŞLANMA DURUMLARI İLE BUNLARIN BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUKLARI VEYA HAK SAHİBİ ÇOCUKLARININ MALULİYET VE BAŞKA BİRİNİN SÜREKLİ BAKIMINA MUHTAÇ DERECEDE AĞIR ENGELLİLİK DURUMLARININ TESPİTİNE VE BU TESPİTLERDE ESAS ALINACAK SAĞLIK KURULU RAPORLARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR DÜZENLENDİ.

Maluliyet ve Çalışma Gücü Kaybı Tespiti İşlemleri Yönetmeliği 28 Eylül 2021 tarihli 31612 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre sigortalı sayılanların maluliyet, çalışma gücü kaybı ve erken yaşlanma durumları ile bunların bakmakla yükümlü oldukları veya hak sahibi çocuklarının maluliyet ve başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engellilik durumlarının tespitine ve bu tespitlerde esas alınacak sağlık kurulu raporlarına ilişkin usul ve esaslar düzenlendi. Buna göre;

 • Yönetmelik; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun;
  • 4. maddesinin 1. fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalıların hangi hallerde ağır düzeyde çalışma gücünü kaybettiğine,
  • 4. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalıların hangi hallerde çalışma gücünü ağır düzeyde veya vazifelerini yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücünü kaybettiğine ve vazifelerini yapamayacak derecede hastalığa uğrayanlardan personel kanunlarına tabi olanların hastalıklarının kanunlarında tayin edilen sürelerden fazla devam ettiği, olmayanların ise hastalık sebebiyle malul sayılmalarına esas alınacak hastalık süreleri hakkında kendi özel kanunları yürürlüğe girinceye kadar 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun hastalık iznine ilişkin hükümleri uygulanmak suretiyle bu süreleri doldurduğuna,
  • 4. maddesinin 1. fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalılar ile 60. maddesi kapsamındaki genel sağlık sigortalılarının hak sahibi veya bakmakla yükümlü oldukları çocuklarının hangi hallerde çalışma gücünü ağır düzeyde kaybettiğine,
  • 28. maddesinin 5. fıkrası ve geçici 4. maddesinin 6. fıkrasına göre yaşlılık sigortası kapsamında, sigortalıların hangi hallerde çalışma gücünü orta veya hafif düzeyde kaybettiğine,
  • 28. maddesinin 7. fıkrasına göre yaşlılık sigortası kapsamında, sigortalıların hangi hallerde erken yaşlanmış olacaklarının tespitine,
  • 28. maddesinin 8. fıkrasına göre yaşlılık sigortası kapsamında kadın sigortalı çocuğunun, hangi hallerde başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli sayılacaklarının tespitine,
  • Maluliyet, çalışma gücü kaybı, erken yaşlanma ve başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engellilik tespitinde esas alınacak sağlık kurulu raporlarının düzenlenmesine,
  • Malullük veya yaşlılık aylığı bağlanmış sigortalılar ile malul sayılan veya başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli sigortalı çocuğunun kontrol muayenelerine,

ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır.

 • Sigortalının çalışma gücünü ağır düzeyde kaybedip kaybetmediğinin tespitinde hastalık listesi esas alınacaktır. Bu bakımdan sigortalılık süresi içinde;
  • Hastalık listesinde belirtilen hastalıkların meydana geldiği,
  • Eski ve çalışmaya engel olmayan bir hastalığın, hastalık listesinde belirtilen seviyelere yükseldiği,
  • Çalışma gücünü ağır düzeyde kaybetmiş haliyle ilk defa sigortalı olarak çalışmaya başladığı ancak daha sonra ortaya çıkan farklı bir hastalık nedeniyle çalışma gücünü ağır düzeyde kaybettiği,
  • 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 4. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalının vazifesini yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücünü kaybettiği veya vazifesini yapamayacak derecede hastalığa uğrayanlardan personel kanunlarına tabi olanların hastalıklarının kanunlarında tayin edilen sürelerden fazla devam ettiği, olmayanların ise hastalık sebebiyle malul sayılmasına esas alınacak hastalık süreleri hakkında kendi özel kanunları yürürlüğe girinceye kadar 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun hastalık iznine ilişkin hükümleri uygulanmak suretiyle bu süreleri doldurduğu,

Kurum Sağlık Kurulunca tespit edilen sigortalı malul sayılacaktır.

 • Sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce sigortalının çalışma gücünü ağır düzeyde veya vazifesini yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücünü kaybettiği önceden veya sonradan tespit edilirse, sigortalı bu hastalık veya engeli sebebiyle malullük aylığından yararlanamaz.
 • Sağlık kurulu raporlarında birden fazla hastalık mevcut ise değerlendirmede en ağır sekel bulgu dikkate alınır ve Balthazard formülü uygulanmayacaktır.
 • Öte yandan Yönetmelik ile;
  Sigortalının ağır düzeyde çalışma gücü kaybı tespiti
  Orta ve hafif düzeyde çalışma gücü kaybı oranı tespiti
  Sigortalı çocuğunun maluliyet tespiti
  Erken yaşlanma tespiti
  Kadın sigortalı çocuğunun ağır engellilik tespiti
  Başka birinin sürekli bakımına muhtaç olma halleri
  Sağlık kurulu raporu düzenlemeye yetkili sağlık hizmeti sunucuları
  Sağlık kurulu raporları
  Usulüne uygun düzenlenmeyen raporlar
  Ek rapor düzenlenmesi
  Kontrol muayenesi ve değerlendirme
  Kurum Sağlık Kurulu kararlarına itiraz
  Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu kararları
  Hastalık listesinin yenilenmesi

hakkında detaylı olarak düzenlemeler gerçekleştirildi.

Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce maluliyet, çalışma gücü kaybı veya erken yaşlanma durumlarının tespiti talebinde bulunan sigortalılar ile bunların hak sahibi veya bakmakla yükümlü olduğu çocukları için, yürürlükten kaldırılan ilgili sosyal güvenlik mevzuatının Kanuna aykırı olmayan hükümleri uygulanacaktır.

 

SİGORTALI SAYILANLARIN HİZMET BİLGİLERİNİN ELEKTRONİK ORTAMA AKTARILMASI HAKKINDA TEBLİĞ YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI.

5510 Sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (c) Bendi Kapsamında Sigortalı Sayılanların Hizmet Bilgilerinin Elektronik Ortama Aktarılması Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ 30 Eylül 2021 tarihli 31614 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu kapsamda Sigortalı Sayılanların Hizmet Bilgilerinin Elektronik Ortama Aktarılması Hakkında Tebliğ yürürlükten kaldırıldı.

 

GELİR/AYLIK ÖDEME VE YOKLAMA İŞLEMLERİ KAPSAMINDA BİRTAKIM DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

Gelir/Aylık Ödeme ve Yoklama İşlemleri Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 30 Eylül 2021 tarihli 31614 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Tebliğ’in;

 • Gelir aylıklarının ödenmesini ihtiva eden fıkraların yürürlükten kaldırılmasına ilişkin 3. maddesi 27.03.2018 tarihinden geçerli olmak üzere 30 Eylül 2021 tarihinde,
 • Sürelerin uzatılmasına ilişkin 4. maddesi 11.09.2014 tarihinden geçerli olmak üzere 30 Eylül 2021 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, diğer maddeleri 30 Eylül 2021 tarihinde yürürlüğe girdi. Buna göre;
 • Tebliğ’in gelir aylıklarının ödenmesini düzenleyen 5. maddesinin hafta sonu ve resmi tatil günlerinde yapılacak olan ödemeleri düzenleyen 3., 4. ve 5. fıkraları yürürlükten kaldırıldı.
 • Ölüm geliri veya ölüm aylığı alanlar için, sigortalının; iş kazası ve meslek hastalığı, analık ile hastalık sigortasına göre çalışmaları hariç Kanun kapsamında veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmadığı veya kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık almadığı hususu Kurumca yürütülecek yoklamaişlemleri ile tespit edilecektir.
 • Kanuna göre bağlanan gelir/aylıklarını tahakkuk ettirildiği tarihlerden itibaren gelir aylıklarını almayanların gelir/aylıkları, gelirve aylık bağlanma şartlarının devam edip etmediğinin tespiti amacıyla durdurulmasına ilişkin gelir aylıklarını alma süresi 6 aydan 12 aya uzatıldı.

 

İSTİRAHATLİ OLAN SİGORTALILARIN İŞYERİNDE ÇALIŞMADIKLARINA DAİR BİLDİRİMİN İŞVERENLERCE SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI.

İstirahatli Olan Sigortalıların İşyerinde Çalışmadıklarına Dair Bildirimin İşverenlerce Sosyal Güvenlik Kurumuna Gönderilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ 30 Eylül 2021 tarihli 31614 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ ile İstirahatli Olan Sigortalıların İşyerinde Çalışmadıklarına Dair Bildirimin İşverenlerce Sosyal Güvenlik Kurumuna Gönderilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ yürürlükten kaldırıldı.

 

KISA VADELİ SİGORTA KOLLARI UYGULAMA TEBLİĞİ YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI.

Kısa Vadeli Sigorta Kolları Uygulama Tebliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ 30 Eylül 2021 tarihli 31614 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ ile Kısa Vadeli Sigorta Kolları Uygulama Tebliği yürürlükten kaldırıldı.

* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@