Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Mayıs 2020

#8
Mayıs 2020

SERMAYE ŞİRKETLERİNDE 30.09.2020 TARİHİNE KADAR DAĞITILABİLECEK KAR PAYI İLE İLGİLİ ESASLAR VE İSTİSNALAR BELİRLENDİ.

Okunma Süresi: 2 dakika

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun Geçici 13 üncü Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ 17 Mayıs 2020 Tarihli ve 31130 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK” veya “Kanun”)’nun geçici 13. maddesinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslara ilişkin açıklamalara yer verilerek, 17.04.2020 tarihli 7244 sayılı Kanun ile getirilmiş olan sermaye şirketlerinde 30.09.2020 tarihine kadar dağıtılabilecek kar payı ile ilgili esaslar ve istisnalar belirlenmiştir. Şöyle ki;

 

  • Sermaye şirketlerinde, 17 Nisan 2020 tarihinden 30 Eylül 2020 tarihine kadar 2019 yılı net dönem karının yalnızca %25’ine kadarının nakden dağıtımına karar verilebilecektir. Geçmiş yıl karları ve serbest yedek akçeler dağıtıma konu edilemeyecektir. Bu sınırlama, TTK m. 462 uyarınca iç kaynaklardan yapılacak sermaye artımında uygulanmayacaktır.

 

  • 17 Nisan 2020 tarihinden önce genel kurulca kâr payı dağıtımı kararı alınmış, ancak henüz pay sahiplerine ödeme yapılmamışsa veya kısmi ödeme yapılmışsa, %25’lik sınırı aşan kısma ilişkin ödemeler ve hesap döneminde zarar edilmiş olmasına karşın serbest yedek akçelerden dağıtım kararı alınmışsa henüz ödenmemiş kısma ilişkin tüm ödemeler 30 Eylül 2020 tarihine kadar ertelenecektir. Ertelenen ödemelere ilişkin olarak faiz uygulanmayacaktır.

 

  • 30 Eylül 2020 tarihine kadar yönetim organına kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilemeyecektir. Bununla beraber, genel kurulca yönetim organına kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilmişse, avans ödemeleri 30 Eylül 2020 tarihine kadar kadar ertelenecektir.

 

  • Kâr payı dağıtımına ilişkin Ticaret Bakanlığı’ndan uygun görüş alınması şartıyla aşağıdaki şirketler istisna tutulmuştur:

 

  • 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun ek-2. ve geçici 23. maddesi uyarınca yeni koronavirüs (Covid-19) kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma ödeneğinden ve/veya ücretsiz izne ayrılanlardan 4447 sayılı Kanunun geçici 24. maddesi uyarınca nakdi ücret desteğinden yararlandırılanıma istihdam edenler ile 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun geçici 20. maddesi ve ilgili Kararlar uyarınca Hazine destekli kredi kefaleti kullanan ve halen kapanmamış kredi borç bakiyesi bulunanlar hariç, 120.000 Türk Lirası ve altında kâr payı dağıtımı kararı alınan şirketler,

 

  • Pay sahiplerince, dağıtımına karar verilen kâr payının yarısından fazlasının, TTK hükümleri çerçevesinde başka bir sermaye şirketine olan sermaye taahhüt borcunun nakden ve defaten ifasında kullanılması şartıyla, kâr payı dağıtımı kararı alınan şirketler,

 

  • Pay sahiplerince, dağıtımına karar verilen kâr payının, imzalanan kredi sözleşmeleri veya proje finansman sözleşmeleri kapsamında 30 Eylül 2020 tarihine kadar muaccel hale gelen yükümlülüklerin ifasında nakden kullanılması şartıyla, kâr payı dağıtımı kararı alınan şirketler.
* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@