Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Temmuz 2020

#10
Temmuz 2020

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI KAPSAMINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

Okunma Süresi: 3 dakika

SERMAYE PİYASASINDA FAALİYETTE BULUNANLAR İÇİN LİSANSLAMA İŞLEMLERİ DÜZENLENDİ.

 

 

Tebliğ ile;

 • Yatırım kuruluşlarında yardımcı sıfatıyla üç yıllık çalışma süresini dolduran, ancak bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla lisans almaya hak kazanamayanların yardımcı sıfatıyla çalışabilecekleri son tarih 31 Ocak 2020 tarihinden 31 Ocak 2022’ye uzatıldı.

 

 • Tebliğin lisans türleriyle ilgili maddeye Bilgi Sistemleri Bağımsız Denetim Lisansı eklendi.

 

 • Lisans sahibi kişilerin lisansa tabi unvan ve görevlerde çalışabilmelerine ilişkin Kurulca tecrübe ve/veya belli eğitim programlarına katılım şartı getirilebilecektir.

 

 • Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı ve Konut Değerleme Lisansı için en az 2 yıllık yükseköğretim düzeyinde, diğer tüm lisanslar için ise en az 4 yıllık yükseköğretim düzeyinde mezun olunması şart olacaktır.

 

 • Lisans sahibi kişilerin mesleğin gerektirdiği dürüstlük ve itibara aykırı nitelikteki fiillerinin tespit edilmesi halinde, sahip oldukları lisanslar Kurul tarafından iptal edilecektir.

 

 • Sermaye piyasası kurumları ve halka açık ortaklıklar istihdam edecekleri sicile konu personele ait sicil bilgilerini, hizmet akdini imzalamadan önce, SPL’nin Lisanslama ve Sicil Tutma Sisteminden takip etmek zorunda olacaklar.

 

 • Lisans almaya hak kazanmış kişilerin lisanslarına ilişkin bilgiler SPL’nin internet sitesinde kamuoyunun erişimine açık tutulacaktır.

 

PAY TEBLİĞİ’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

 

 

Buna göre; Pay Tebliği’ne eklenen 27. madde ile;

1) Payları borsada işlem gören ortaklıkların herhangi bir 12 aylık dönemde sermayelerinin %10’unu aşan pay satışlarının;

 

 1. a) İlgili ortaklıkların sermayesinin %20’sinden fazlasına tek başına veya birlikte hareket ettikleri kişilerle beraber doğrudan sahip olan ya da
 2. b) Yönetim kurulu üyelerinden en az birini seçme veya genel kurulda aday gösterme hakkını veren imtiyazlı paylara sahip olan,

ortaklar tarafından borsada gerçekleştirilmesi öncesinde, Kurulca esasları belirlenen pay satış bilgi formu düzenlenmesi ve bu formun satış öncesinde Kurulun onayına sunulması,

 

2) Borsada işlem gören nitelikte olmayan ve herhangi bir on iki aylık dönemde sermayenin %10’unu aşan nitelikteki payların, ilgili ortaklar tarafından borsada işlem gören niteliğe dönüştürülebilmesi için Pay Tebliği’nin 15. maddesinin 1. fıkrası kapsamında Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’ye yapılacak başvuru öncesinde de, Kurulca onaylanan bilgi formunun Kamuyu Aydınlanma Platformu’nda ilan edilmesi,

öngörülmektedir.

 

Diğer taraftan, Pay Tebliği’ne eklenen 27. madde kapsamında düzenlenmesi gerekli olan pay satış bilgi formuna ilişkin “VII-128.1 sayılı Pay Tebliği’nin 27’nci Maddesi Kapsamında Gerçekleştirilecek Pay Satışlarında Kullanılacak Pay Satış Bilgi Formu Formatı ve Hazırlanmasına İlişkin Kılavuz” (Format ve Kılavuz) hazırlandı.

 

VERİ DEPOLAMA KURULUŞUNA YAPILACAK RAPORLAMALARA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ’DE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

 

 

 • Tebliğe eklenen maddeyle, yatırım kuruluşlarınca borçlanma aracı niteliğindeki menkul kıymetlere ilişkin gerçekleştirilen işlemler Veri Denetim Kuruluna (VDK) raporlanacaktır. Bu fıkranın uygulanmasında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) görüşü çerçevesinde bankalara istisna getirilebilir.
 • Yatırım kuruluşları dışında Türkiye’de yerleşik tüzel kişilerin yurt dışı organize ya da tezgâh üstü piyasalarda Kurulca yetkilendirilmiş bir yatırım kuruluşu aracılığı olmaksızın bu madde kapsamına giren işlemleri gerçekleştirmesi durumunda bildirim yükümlüsü, Türkiye’de yerleşik tüzel kişi olacaktır.
 • Raporlama yükümlülüğünün yerine getirileceği yöntem, bildirim formatları ve işlem türleri VDK tarafından belirlenecektir.
 • Bu işlemlerin en geç işlem gününde işlem yapan taraflarca VDK’ya raporlanması zorunlu bulunuyor.
 • Raporlama yükümlülüğü kapsamındaki tarafların raporladıkları işlemlere ilişkin kayıtları tabi oldukları mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla en az 10 yıl süre ile saklamaları zorunlu olacaktır.
 • Bu Tebliğin sorumluluk ve sır saklama yükümlülüğü başlıklı 11. maddesi bu maddedeki bildirim yükümlüleri için de kıyasen uygulanacaktır.
 • Bu Tebliğin veri girişlerine ilişkin kayıtların tutulması başlıklı 12. maddesi, bu madde kapsamında yapılan bildirimler için MKK tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde uygulanacaktır.
 • Tebliğde sermaye piyasası araçlarının kredili alım, açığa satış ve ödünç alma ve verme işlemleri ile kaldıraçlı alım satım işlemlerine ilişkin raporlama yükümlülüğü yeniden düzenlendi.
 • Kurulun kredili alım, açığa satış ve ödünç alma ve verme işlemlerine yönelik düzenlemesi kapsamındaki işlemler için yatırım kuruluşları tarafından her gün itibarıyla VDK’ya aşağıda yer alan hususlara ilişkin VDK’ya raporlama yapılacaktır.
 • Ayrı ayrı olmak üzere kredili alım, açığa satış ve ödünç alma ve verme işlemleri gerçekleştiren müşteriye ilişkin tahsis edilen limit, kullandırılabilir limit, kullandırılan tutar ve değerlenmiş teminat tutarına ilişkin veriler ile kredili alım, açığa satış ve ödünç alma ve verme işlemlerine ilişkin olarak temerrüt, özkaynak tamamlama ve/veya takas yükümlülüğünü yerine getirmeyen müşterilere ilişkin veriler.
 • Aracı kurumların kendi kaynaklarından ve/veya bankalar üzerinden kullandırdıkları müşteri bazında net kredi tutarı.
 • Aracı kurumlar tarafından;
 • Her gün itibarıyla, açığa satış işlemlerine ilişkin olarak gün sonu itibarıyla menkul kıymet ve müşteri bazında ilgili menkul kıymette kısa pozisyonların uzun pozisyonları aşan kısmından oluşan net kısa pozisyonlarının nominal ve cari değerleri,
 • İşlemin gerçekleştirildiği gün itibarıyla, tezgâh üstü piyasalarda gerçekleştirilen ödünç işlemlerine ilişkin olarak menkul kıymet ve müşteri bazında sözleşme bilgileri,

VDK’ya raporlanacaktır.

 • Borsa İstanbul A.Ş. tarafından, Borsa İstanbul Pay Piyasasında gerçekleştirilen açığa satış işlemlerine ilişkin veriler her gün itibarıyla VDK’ya raporlanacaktır.
 • İstanbul Takas ve Saklama Bankası tarafından, kaldıraçlı alım satım verileri, ödünç pay senedi piyasası verileri her gün itibarıyla VDK’ya raporlanacaktır.
 • Raporlama yükümlülüğünün yerine getirileceği yöntem ve bildirim formatları VDK tarafından belirlenecek ve duyurulacaktır.
 • Bu madde kapsamında bildirim yapmakla yükümlü olanlar, özel mevzuatındaki gizlilik ve sır saklama yükümlülüklerini ileri sürerek talep edilen bilgileri vermekten imtina edemeyeceklerdir.
* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@