Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Mart 2021

#18
Mart 2021

REKABET HUKUKU MEVZUATI KAPSAMINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

Okunma Süresi: 3 dakika

REKABETİ SINIRLAYICI ANLAŞMA, UYUMLU EYLEM VE KARARLAR İLE HAKİM DURUMUN KÖTÜYE KULLANILMASINA YÖNELİK ÖNARAŞTIRMALARDA SORUŞTURMALARDA SUNULACAK TAHAAHÜTLERE İLİŞKİN DÜZENLEMELER YAPILDI.

Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hâkim Durumun Kötüye Kullanılmasına Yönelik Önaraştırmalarda ve Soruşturmalarda Sunulacak Taahhütlere İlişkin Tebliğ (No: 2021/2) 16 Mart 2021 tarihli 31425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ ile yürütülmekte olan bir önaraştırma ya da soruşturma sürecinde 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun çerçevesinde rekabeti sınırlayıcı anlaşma, uyumlu eylem, kararlar ve hâkim durumun kötüye kullanılması kapsamında rekabet sorunlarının giderilmesine yönelik olarak ilgili teşebbüs ya da teşebbüs birliklerince taahhüt sunulmasına, sunulan taahhütlerin Rekabet Kurulu tarafından ilgili teşebbüs ve teşebbüs birlikleri açısından bağlayıcı hale getirilmesine ve izlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlendi.

İşbu Tebliğ açık ve ağır ihlaller hariç olmak üzere, rekabeti sınırlayıcı anlaşma, uyumlu eylem, kararlar ve hâkim durumun kötüye kullanılması kapsamında ortaya çıkan rekabet sorunlarının giderilmesine yönelik olarak ilgili teşebbüslerce ya da teşebbüs birliklerince sunulan taahhütleri kapsamaktadır. Buna göre aşağıdaki hususlar düzenlendi:

 • Haklarında yürütülen bir incelemeye taahhütle son verilmesini isteyen taraflar, önaraştırma veya soruşturma sürecinde taahhüt sunma talebinde bulunabilecektir.
 • Soruşturma sürecindeki taahhüt sunma talepleri, yapılan soruşturma bildiriminin tebliğinden itibaren 3 ay içinde Kuruma iletilir. Bu süre geçtikten sonra Kuruma iletilen taahhüt sunma talepleri dikkate alınmayacaktır.
 • Tarafların taahhüt sunma taleplerini Kuruma iletmelerinin ardından Kurul ilgili anlaşma, karar veya uygulamanın açık ve ağır ihlal niteliğini ve gerekli gördüğü diğer hususları değerlendirerek taahhüt görüşmelerinin başlatılmasına ya da taahhüt sunma talebinin reddine ve taahhüt sürecinin sonlandırılmasına karar verecektir.
 • Kurul, Tebliğ’de belirtilen unsurları dikkate alarak taahhüdün rekabet sorunlarını giderip gidermediğini ve gerekli gördüğü diğer hususları değerlendirir.
 • Taahhüt metninin veya değiştirilmiş taahhüt metninin Kurum veya Kurul tarafından belirlenen süre içinde sunulmaması ya da usulüne uygun şekilde sunulan taahhüt metninin veya değiştirilmiş taahhüt metninin geri çekilmesi durumunda taahhüt sürecinin sonlandırıldığı kabul edilecektir.
 • Kurul, sunulan taahhüt yoluyla rekabet sorunlarının giderilebileceğine kanaat getirirse taahhüt sürecinin herhangi bir aşamasında taahhüdü ilgili taraflar açısından bağlayıcı hale getirerek soruşturma açılmamasına veya açılmış bulunan soruşturmaya son verilmesine karar verebilecektir.
 • Tarafların taahhüde uyumlarının izlenmesi taraflarca düzenli olarak rapor sunulması, denetim amacıyla üçüncü kişilerin atanması ya da meslek birlikleriyle veya ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği yapılması gibi yollarla gerçekleştirilebilir.
 • İşbu Tebliğ, yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla devam eden incelemeler hakkında da uygulanacaktır.

REKABETİ KAYDA DEĞER ÖLÇÜDE KISITLAMAYAN ANLAŞMA, UYUMLU EYLEM VE TEŞEBBÜS BİRLİĞİ KARAR VE EYLEMLERİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER YAPILDI.

Rekabeti Kayda Değer Ölçüde Kısıtlamayan Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Teşebbüs Birliği Karar ve Eylemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2021/3) 16 Mart 2021 tarihli 31425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ ile açık ve ağır ihlaller hariç olmak üzere, piyasada rekabeti kayda değer ölçüde kısıtlamayan anlaşma, uyumlu eylem ve teşebbüs birliği karar ve eylemlerinin hangi ölçütler esas alınarak belirleneceğine ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun uyarınca soruşturma konusu yapılmayabileceğine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi. Tebliğ, açık ve ağır ihlaller hariç olmak üzere, piyasada rekabeti kayda değer ölçüde kısıtlamaması nedeniyle Rekabet Kurulu tarafından soruşturma konusu yapılmayabilecek anlaşma, uyumlu eylem ve teşebbüs birliği karar ve eylemlerini kapsamaktadır. Buna göre;

 • Tebliğ’in uygulanmasında;

a) Açık ve ağır ihlaller: Bir mal veya hizmet piyasasındaki rekabeti doğrudan ya da dolaylı olarak engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olan;

1) Rakip teşebbüsler arasında fiyat tespiti, müşterilerin, sağlayıcıların, bölgelerin ya da ticaret kanallarının paylaşılması, arz miktarının kısıtlanması veya kotalar konması, ihalelerde danışıklı hareket, gelecekte uygulanması planlanan fiyat, üretim ya da satış miktarı gibi rekabete duyarlı bilgilerin paylaşılması,

2) Üretim veya dağıtım zincirinin farklı seviyelerinde faaliyet gösteren teşebbüsler arası ilişkide alıcının sabit veya asgari satış fiyatının belirlenmesi, konularında gerçekleşen anlaşma ve/veya uyumlu eylemler ile bu konulara ilişkin teşebbüs birliği karar ve eylemlerini,

b) Anlaşma: Teşebbüsler arası anlaşma veya uyumlu eylemleri,

c) Karar: Teşebbüs birliği karar ve eylemlerini,

ç) Kurul: Rekabet Kurulunu,

d) Rakip teşebbüsler: Aynı ilgili pazarda faaliyette bulunan fiili rakipler ile bu pazara ilişkin potansiyel rakipleri,

ifade etmektedir.

 • Açık ve ağır ihlaller hariç olmak üzere;
  • Rakip teşebbüsler arasında yapılan anlaşmalarda, anlaşma taraflarının sahip olduğu toplam pazar payının anlaşmadan etkilenen ilgili pazarların %10’u aşmaması halinde,
  • Rakip olmayan teşebbüsler arasında yapılan anlaşmalarda, anlaşma taraflarının her birinin sahip olduğu pazar payının anlaşmadan etkilenen ilgili pazarların hiçbirinde %15’i aşmaması halinde,

ilgili anlaşmalar piyasada rekabeti kayda değer ölçüde kısıtlamayacaktır.

 • Anlaşmanın rakip teşebbüsler ya da rakip olmayan teşebbüsler arasında yapılan bir anlaşma olarak sınıflandırılmasının mümkün olmadığı durumlarda, birinci fıkranın (a) bendi uygulanacaktır.
 • Açık ve ağır ihlaller hariç olmak üzere, teşebbüs birliği üyelerinin sahip olduğu toplam pazar payının karardan etkilenen ilgili pazarların hiçbirinde %10’u aşmaması halinde ilgili kararlar piyasada rekabeti kayda değer ölçüde kısıtlamayacaktır.
 • Benzer nitelikteki dikey sınırlamaların oluşturduğu paralel ağlar ilgili pazarın %50’sinden fazlasını kapsıyorsa, bu maddede belirlenen eşikler, hem rakip hem de rakip olmayan teşebbüsler arasındaki anlaşmalar ile kararlar bakımından %5 olarak uygulanacaktır.
 • Anlaşma taraflarının veya teşebbüs birliği üyelerinin anlaşmadan ya da karardan etkilenen ilgili pazarlardaki pazar payları, anlaşma veya karar döneminde birbirini takip eden iki takvim yılı boyunca bu maddede belirlenen eşiklerin üzerinde olmakla birlikte bu eşikleri iki yüzdelik puandan fazla aşmadığı takdirde, söz konusu anlaşma veya karar piyasada rekabeti kayda değer ölçüde kısıtlamayacaktır.
 • Anlaşma taraflarının veya teşebbüs birliği üyelerinin anlaşmadan ya da karardan etkilenen ilgili pazarlardaki pazar paylarının bu maddede belirlenen eşikleri aşması, doğrudan söz konusu anlaşma veya kararın piyasada rekabeti kısıtladığı ya da kayda değer ölçüde kısıtladığı anlamına gelmeyecektir.
 • Rekabeti kayda değer ölçüde kısıtlamayan anlaşma ve kararların soruşturma konusu yapılmamasına ilişkin düzenlemeye yer verildi.
 • İşbu Tebliğ, yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla devam eden önaraştırmalar ve soruşturmalar hakkında da uygulanacaktır.
* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@