Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Haziran 2021

#21
Haziran 2021

PETROL PİYASASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

Okunma Süresi: 2 dakika

PETROL PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE BİRTAKIM DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 8 Haziran 2021 tarihli 31505 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Dağıtıcı, ihrakiye teslimi, madeni yağ ve bayilik lisansı başvurularına ilişkin taleplerin yerine getirilmesi için başvuru sahibinin Sosyal Güvenlik Kurumuna vadesi geçmiş prim ve idari para borcu ile amme borcu kapsamında vadesi geçmiş borcunun bulunmaması zorunlu olacaktır.
 • Başvuru sahibinin vadesi geçmiş borcu bulunup bulunmadığına ilişkin bilgiler kurum tarafından Gelir İdaresi Başkanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumundan temin edilecek. Borç bilgilerine ilişkin itirazlar borcun kapsamına göre Sosyal Güvenlik Kurumuna veya Gelir İdaresi Başkanlığına yapılabilecek ve bu konuda başvuru sahibi tarafından kuruma yapılan itirazlar veya sunulan bilgi ve belgeler incelemeye alınmayacaktır.
 • Borç bilgilerinin teminine ilişkin usul ve esaslar kurum ile Sosyal Güvenlik Kurumu ve Gelir İdaresi Başkanlığı arasında gerçekleştirilen veri paylaşımı protokolleriyle belirlenecektir.
 • Dağıtıcı lisansı sahiplerinin, lisans alınmasını takip eden ikinci takvim yılında asgari 20.000 ton, üçüncü yıl 30.000 ton, dördüncü yıl 40.000 ton ve beşinci yıldan itibaren ise 60.000 ton beyaz ürün satışı yapması zorunlu olacaktır.
 • Asgari satış yükümlülüğünü yerine getirmeyen dağıtıcı lisans sahibinin lisansı sona erdirilecektir.
 • Asgari satış yükümlülüğünün %10 veya daha az sapmayla yerine getirilememesi durumunda ise lisans sona erdirilmeksizin izlemeye alınacaktır. Bir sonraki takvim yılında asgari satış yükümlülüğünün yerine getirilememesi durumunda ilgili lisans yine sona erdirilecektir.
 • Asgari satış yükümlülüğünün değerlendirilmesinde, dağıtıcıların kendi aralarında yaptıkları akaryakıt ticareti ve diğer mevzuat kapsamında yapılan akaryakıt ihracatına ilişkin miktarlar dikkate alınmayacaktır.
 • Geçmiş dönemlere ilişkin gelir payı borcu olanların lisans alma, tadil ve süre uzatımı başvuruları ile ulusal marker temin talepleri söz konusu borcun, kurumca yapılacak bildirimden itibaren 10 iş günü içerisinde ödenmemesi halinde yapılmamış sayılacaktır.

PETROL PİYASASINDA YAPILACAK DENETİMLER İLE ÖN ARAŞTIRMA VE SORUŞTURMALARDA TAKİP EDİLECEK USUL VE ESASLARA YÖNELİK DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 8 Haziran 2021 tarihli 31505 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Lisansa tabi faaliyetler ile ilgili olarak, Vergi Usul Kanununun 359. maddesinin (a) ve (b) fıkraları kapsamında; muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme veya bu belgeleri kullanma, belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleme veya bu belgeleri kullanma suçları ile aynı maddenin (ç) fıkrasında yazılı suçların işlendiğinin anılan Kanunun 367. maddesi uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığı ile birlikte Kuruma da bildirilmesi halinde, Kurum tarafından her türlü tesiste (rafineri hariç) lisansa tabi tüm faaliyetler kovuşturmaya yer olmadığına dair karar veya mahkeme kararı kesinleşinceye kadar geçici olarak durdurulacaktır.
 • Lisansa tabi faaliyetlerde bulunanlardan, istenilen teminatı vermeyenlerin ilgili piyasa faaliyeti teminat verilinceye kadar durdurulacaktır.
 • Geçici durdurma işlemleri faaliyetin icrası için tesis gerektirmeyen hallerde Kurum internet sitesinde duyurulmak suretiyle yerine getirilecektir.
* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@