Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Ağustos 2021

#23
Ağustos 2021

PETROL PİYASASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

Okunma Süresi: 8 dakika

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURULU TARAFINDAN PETROL PİYASASINA İLİŞKİN BİRTAKIM DÜZENLEMELER YAPILDI.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 05/08/2021 Tarihli ve 10349 Sayılı Kararı 7 Ağustos 2021 tarihinde 31561 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre; 8845 Sayılı Petrol ve LPG Piyasalarında Uygulanan Promosyonlar Hakkında Kurul Kararı’nın 4. maddesinin 3. fıkrasına yapılan ekleme kapsamında dağıtıcı lisansı sahipleri; düzenleyecekleri finansal promosyonlardan kaynaklı maliyetlerinin toplamda en fazla binde bir (‰1)’lik kısmını, bu promosyonlara katılan bayilerinden talep edebilecektir. Dağıtıcı lisansı sahipleri düzenleyecekleri finansal promosyonların maliyetlerine ilişkin bayilerinden Karar’da belirtilen sınır dahilinde bir bedel talep etmeleri durumunda, bayilerini her bir finansal promosyon için promosyonunun süresi, kapsamı ve maliyeti yönünden bilgilendirmek ve bayinin katılımı için yazılı muvafakatini almak zorundadır. Bayilerin finansal promosyonlara katılımı ihtiyaridir.

BOTAŞ’A AİT HAM PETROL VE DOĞAL GAZ BORU HATTI TESİSLERİNİN ULUSAL VE/VEYA ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUN OLARAK TASARIMI, İNŞASI VE GÜVENLİ ŞEKİLDE İŞLETİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BELİRLENDİ.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğü (BOTAŞ) Ham Petrol ve Doğal Gaz Boru Hattı Tesislerinin Yapımı ve İşletilmesine Dair Teknik Emniyet ve Çevre Yönetmeliği 13 Ağustos 2021 tarihli 31567 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’na tabi faaliyetler kapsamına giren BOTAŞ’a ait ham petrol ve doğal gaz boru hattı tesislerinin ulusal ve/veya uluslararası standartlara uygun olarak tasarımı, inşası ve güvenli şekilde işletilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.
 • İşbu Yönetmelik; Doğal Gaz Piyasası Kanunu ile Petrol Piyasası Kanunu’na tabi faaliyetler kapsamına giren; BOTAŞ’a ait ham petrol ve doğal gazın iletimi ve depolanmasına ait tesislerin (LNG ve FSRU terminalleri dahil) tasarımı, inşası ve güvenli şekilde işletilmesine dair gerekli çevre ve teknik emniyet kuralları ile boru hatları güzergahı boyunca oluşan imar planlama çalışmaları, yapılaşma, tesis kurma, ruhsatlandırma gibi durumlar için dikkate alınması gereken emniyet veya bu tesislere yaklaşım mesafelerini kapsamaktadır.
 • İşbu Yönetmelik ile;
  • Boru hatları ile tesislerinde uygulanacak mevzuat ve yükümlülükler, mecra ve güvenlik şeridi özel geçiş kuralları, özel güvenlik bölgesi kapsamına alınma, güzergah seçimi ve güvenli işletim
  • Boru hatları ile tesislerinde uygulanacak mevzuat ve BOTAŞ’ın yükümlülükleri
  • Ham petrol boru hattı ve tesislerinde mecra ve emniyet şeridi, işaret levhaları ve hat vanaları
  • Doğal gaz boru hattı tesislerinde mecra ve emniyet şeridi, işaret levhaları ve hat vanaları
  • Ham petrol ve doğal gaz boru hatları için özel geçiş kuralları
  • Yerleşim bölgelerinden geçen boru hatlarının planlanma ve yerleştirme kuralları
  • Boru hattı tesislerinin güzergah seçimi
  • Boru hattı tesislerinin özel güvenlik bölgesi kapsamına alınması
  • Boru hattı tesislerinin güvenli işletimi
  • Acil durumlarda müdahale, görevli personelin vasıfları ve eğitimi, mülki idare amirleriyle işbirliği ve ihbarda bulunanlara verilecek ödüller
  • Acil durumlarda müdahale
  • Görevli personel
  • Mülki idare amirleriyle işbirliği
  • İhbarda bulunanlara verilecek ödüller
  • İhtilaf ve tereddüt halinde yapılacak işlem
  • Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
  • Mevcut hat vanaları, kaçak tespit ve pig atılma programı kullanımı
  • El kitaplarının hazırlanması ve uygulama planı

düzenlendi.

 • Yönetmelik’te, petrol ve doğal gaz boru hattı tesislerinde kesintisiz akış ve arz güvenliği ile kaçak olmamasına dayalı, sürdürülebilir, çevreyle uyumlu bir güvenlik kuralı ve politikası yürütülmesi esas alındı.
 • Boru hatlarında yıllık bazda kaçak ve arıza sıklığını sürekli azaltan bir program geliştirilmesi zorunlu olacaktır.
 • Petrol ve doğal gaz boru hattı tesislerinde kesintisiz akış ve arz güvenliği ile kaçak olmamasına dayalı, sürdürülebilir, çevreyle uyumlu bir güvenlik kuralı ve politikası yürütülmesi esastır. Boru hatlarında yıllık bazda kaçak ve arıza sıklığını sürekli azaltan bir program geliştirilmesi zorunludur.
 • Bu amaçla her bir boru hattı için, boru hatları ile ilgili her bir işletme/şube müdürlüğü; kendi görev alanı içinde kalan faaliyetleri, bütçeleri ve zamanlamaları içeren söz konusu program çerçevesinde periyodik (aylık ve yıllık) olarak somut ve etkin faaliyet planları geliştirecektir.
 • Bu periyodik faaliyet planları, bir önceki yılda boru hattının maruz kaldığı arıza sonuçlarıyla doğrudan ilgili olur ve tespit edilen bu arızaların bir daha tekrarlanmamasını veya asgariye indirilmesini hedef alacaktır.
 • Tüm boru hattı tesisleri için Yönetmelik’te belirtilen hususlar dikkate alınacaktır.
 • Doğal gaz ve ham petrol piyasa faaliyetlerinin gerçekleştirileceği tüm tesislerin tasarımı, yapım ve montajı, test ve kontrolü, işletmeye alma ve işletilmesi, bakımı, onarımı ve tesislerde asgari emniyetin sağlanması ile ilgili olarak Avrupa Standartları (EN), Türk Standartları (TS), Türk Standartları Enstitüsü (TSE), Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO), Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC), Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü (ANSI), Amerika Makine Mühendisleri Derneği (ASME), Amerikan Gaz Birliği (AGA), Amerikan Petrol Enstitüsü (API), Alman Standart Enstitüsü (DIN) ve Ulusal Yangından Korunma Birliği Kurumu (NFPA) standartlarından herhangi birine veya bu standartlarda yoksa TSE tarafından kabul gören diğer standartlara ve/veya dokümanlara uyulması zorunlu olacaktır.
 • Doğal gaz ve ham petrol taşıma ve depolama faaliyetlerinin gerçekleştirileceği tüm bina ve tesislerin projelendirilmesi ve hesap yöntemlerinin belirlenmesinde Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği hükümleri esas alınacaktır. Anılan yönetmelikte geçen “Yapı Sağlığı İzleme Sistemi” kurulması amacıyla her türlü tedbir alınacaktır. Tesislerde hiçbir şekilde standart dışı malzeme ve ekipman kullanılamaz. Ancak standardı bulunmayan malzeme ve ekipman için kalite uygunluk belgesine sahip olma şartı aranacaktır.
 • Boru hattı tesislerinin çalışma ömrü boyunca teknik emniyet ve çevre güvenliği sağlanır. Mevcut enerji iletim hattı yakınlarına yeni boru hattı tesisinin planlanması halinde BOTAŞ, topraklama hesaplamalarında Adım Gerilimi ve Dokunma Gerilim değerleri dahil edilmiş şekilde projelendirme yaparak ortaya çıkacak tüm maliyetleri karşılayacaktır.
 • Tüm faaliyetler; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bu Kanuna dayanarak hazırlanan yönetmeliklere, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu Kanuna dayanarak hazırlanan yönetmeliklere, 5312 sayılı Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun ve bu Kanuna dayanarak hazırlanan mevzuata ve BOTAŞ prosedürlerine uygun olarak gerçekleştirilecektir. Bu prosedürler, asgari olarak sağlık, güvenlik, çevre ve emniyet kalitesi, denetim ve gözden geçirme, tesis idaresi, standartlaştırma ve eğitim konularında ortak ve/veya boru hattına özel politikalar içerecektir.
 • BOTAŞ tarafından bu Yönetmelik kapsamındaki tesislerin fenni usullere, endüstriyel standartlara, genel kabul görmüş teknik kurallara ve mevzuatlara uygun olarak yapımı ve işletilmesi amacıyla ham petrol ve doğal gaz boru hattı tesisleri teknik emniyet ve çevre uygulama el kitapları hazırlanacaktır.
 • Petrol Piyasasında Sigorta Yükümlülükleri Hakkında Tebliğ hükümlerine göre; faaliyetlerinin üçüncü kişiler nezdinde oluşturacağı bedeni ve maddi zarar veya ziyanları tazmin etmek için, BOTAŞ gerekli mali sorumluluklara ilişkin sigorta veya sigortaları yaptırmakla yükümlüdür. Ayrıca BOTAŞ, petrol tesisleri ile mülkiyet veya emanetlerinde bulunan petrolü, sahiplerince sigortalanmamış ise tüm risklere karşı sigortalatmakla yükümlüdür. Bunun yanında, LNG, FSRU ve doğal gaz tesislerinde gerçekleştirilen hizmet ve varlıkların türüne göre olası risklere karşı da BOTAŞ tarafından sigorta yaptırılacaktır.
 • Doğal gaz boru hattı tesislerine ait yapım ve hizmet faaliyetleri, sertifika sahibi yüklenici, alt yüklenici veya taşeron gibi gerçek veya tüzel kişilere yaptırılacaktır. Bu hususların, ihalenin teklif verme aşamasında bilindiği kabul edilecektir. BOTAŞ, bu faaliyetleri kendisi de gerçekleştirebileceği gibi söz konusu faaliyetlerin ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülüp yürütülmediğine ilişkin test ve/veya kontrolleri bu işe uygun başka bir sertifika sahibine de yaptırabilecektir. Aynı çalışma alanını paylaşan işverenler, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hususları koordinasyon içerisinde yürüteceklerdir. Yapılan test ve kontrollere ilişkin her türlü kayıt ve raporlar ile tesislerin işletme, bakım ve onarım kayıtları yüklenici firma ve/veya BOTAŞ tarafından tutulacaktır.
 • BOTAŞ, kendi tesis ve faaliyetlerini önemli ölçüde tehdit eden veya olumsuz yönde etkileyen bir durum oluştuğunda, kamunun can, mal ve çevre güvenliğini dikkate alarak başta mahallin en büyük mülki idare amirini olmak üzere ilgili kamu kurumlarını ve bundan etkilenme ihtimali bulunan diğer kuruluşları haberdar edecektir. Ayrıca tehdidin niteliği ve niceliği ile bunu önlemek üzere alınmakta olan tedbirleri EPDK’ya bildirir ve çevreye zarar vermemek için gerekli diğer tedbirleri alacaktır. Çalışanların iş sağlığı ve güvenliğini etkileyecek bir durum olduğunda, hayati tehlike tespitinde; bu tehlike giderilinceye kadar tehlikeden doğabilecek riskin etkileyebileceği alanda iş durdurulabilecektir ve çalışanların hayati tehlike bulunan yerlere girmemesi için gerekli tedbirler alınacaktır.
 • İşbu Yönetmeliğin uygulanması sonucu oluşturulan sayısallaştırılmış güzergah haritaları, pig ve katodik koruma ölçüm sonuç ve değerlendirme raporları gibi kayıtların ilgili birimlerde muhafazasından, güncellenmesinden, doğal gaz ve ham petrol boru hattı tesislerine ait Mecra ve Emniyet Şeridi Dosyasının hazırlattırılması ve ham petrol ile ilgili dosyanın EPDK’ya onaylattırılmasından, BOTAŞ Genel Müdürlüğü’nün kurumsal kalite, boru hatlarının teknik emniyeti ve güvenli işletimi faaliyetlerini yürüten daire başkanlığı sorumludur.
 • Kamu kurum ve kuruluşları ile üçüncü şahısların bu Yönetmelik’te yer alan güzergah şeridi ve emniyet mesafesi kurallarına uymalarını sağlama, kurallara uyulmasının takibi ve boru hatlarının teknik emniyeti ve güvenli işletimi ile ilgili alınacak diğer tedbirler konusunda, ham petrol, doğal gaz, LNG, FSRU ve yeraltı depolama faaliyetleri ile ilgili taşra teşkilatında görev yapan ilgili birim, ünite ve müdürlükler gerekli tedbirleri alarak/aldırarak, gerekmesi halinde mahallin en büyük mülki amirine bildirimde bulunmak zorundadır. Eski hatlarda bu koşulun sağlanamaması durumunda ilgili işletme müdürlüklerinin talebi üzerine BOTAŞ Genel Müdürlüğünün kamulaştırma işlerinin yürütüldüğü daire başkanlığınca kamulaştırma planları yenilenecektir.
 • BOTAŞ boru hattı tesislerinin mühendislik çalışmaları sırasında ilgili mevzuata uygun olarak gerekli ÇED raporu veya proje tanıtım dosyası hazırlanacaktır. Boru hattı yapım aşamasında ÇED raporu alınan güzergahın çevresel izlemesi yapılacaktır.
 • Petrol ve doğal gaz boru hattı tesislerinin yangına karşı korunmasında 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik, 18/6/2013 tarihli ve 28681 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve BOTAŞ’a ait acil durum prosedürlerine uygun tedbirler alınacaktır. Tesislerin kapı, pencere ve zemin kaplamaları yanıcı olmayan metal, seramik ve benzeri yanıcı olmayan malzemelerden imal edilecektir.
 • Eskiden yapılmış veya yeni yapılacak tüm ham petrol ve doğal gaz boru hatları, bunlara ait tesislerin yerleri ve boru hattı güzergahlarının kamulaştırma planlarına uygunluğu sağlanacaktır. Bu tesislere ait her türlü haritalar, harita bilgileri, konum bilgileri “Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) Veri Tabanına” aktarılarak muhafaza edilecektir.
 • Boru hatlarının tamamı SCADA (Merkezi Denetim ve Veri Toplama Sistemi) ve telekomünikasyon sistemleri ile donatılarak, bu sistemlerin boru hatlarının inşaatı ile birlikte eş zamanlı olarak bitirilmesi sağlanacaktır. Bu kapsamda boru hatlarının tümü için kaçak tespit programları kullanılacaktır.
 • Boru hattı işletime alındıktan sonra emniyet mesafeleri ihlal edilerek yapılan, izin verilmeyen veya kabul edilen şartlara uymayan her türlü inşaat, ağaç, köklü bitki ve benzeri kaçak yapılar ve nebatlar, BOTAŞ tarafından tayin ve tebliğ edilen süre içinde sahipleri tarafından yıkılacak ve bulundukları yerden sökülecektir. Süresi içinde yıkım ve söküm yapılmaması halinde BOTAŞ’ın istemi üzerine mahalli mülki idare amirliğince başkaca bir işlem ve karara gerek kalmadan yıkım ve söküm işlemi yaptırılacak ve masrafları kaçak yapının/nebatın sahiplerinden alınacaktır. BOTAŞ’ın bu istemine dair yazıda kanun, yönetmelik ve standart gibi hangi mevzuata dayanılarak işlem tesis edileceğini içeren bilgi ve belgeler bulunacaktır.
 • BOTAŞ’ın tesis edeceği alt yapılarda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yayımlanan Elektronik Haberleşme Altyapı Tesisleri Referans Dokümanı dikkate alınacaktır.
 • Kaynakların etkin kullanılmasını ve mükerrer kazı yapılmaması için yeni yapılacak boru hatlarının SCADA ve telekomünikasyon sistemleri ile donatılması sırasında elektronik haberleşme altyapısının da geçirilebilmesi için gerekli kanal, göz ve benzeri boşlukların bırakılması sağlanacaktır.

AR-GE, TEST VE İLK DOLUM AMAÇLI AKARYAKIT TEMİNİ, PETROL PİYASASINDA LİSANS BAŞVURUSU AÇIKLAMALARI VE ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN PLANLI BAKIM HARCAMALARININ TARİFE HESAPLAMALARINDA DİKKATE ALINMASI KAPSAMINDA DÜZENLEMELER YAPILDI.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 26/08/2021 Tarihli ve 10378-1, 10379 ve 10383 Sayılı Kararları 28 Ağustos 2021 tarihli 31582 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

 • 10378-1 Sayılı Karar ile Ar-Ge, Test ve İlk Dolum Amaçlı Akaryakıt Teminine İlişkin Kurul Kararı yayımlandı. Buna göre;
 • Ar-Ge ve test amaçlı referans test yakıtı veya araç ilk dolum yakıtı olarak kullanılmak üzere; ihrakiye teslimi kapsamındaki akaryakıt türlerinin, taktik yakıtların, biodizelin ve özel üretim akaryakıtların doğrudan temini:
  1. Savunma sanayi alanımda faaliyet gösteren kamu şirketlerinin, Savunma Sanayi Başkanlığı ile savunma sanayindeki projelerde sözleşme akdetmiş olanların Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü’nün, otomotiv üreticilerinin, üniversite ve laboratuvarların miktar sınırı olmaksızın tüm talepleri ile bunların dışında kalanların bir akaryakıt türünden yıllık 500 litre ve altındaki talepleri Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığı’nın,
  2. Yukarıda sayılanların dışından kalanların, bir akaryakıt türünden yıllık 500 litrenin üzerindeki talepleri Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun

iznine tabidir.

 • Taktik yakıt temini, ihrakiye temini ve biodizel temini kapsamındaki izin talepleri kullanıcılar tarafından Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (“Kurum”)’na yapılacaktır. Kurumca GTİP bazında akaryakıt olarak belirlenen ürünlerle ayın GTİP numarasına sahip olan ancak üretim aşamasında bir veya daha fazla özelliği belirli bir aralıkta olacak şekilde hazırlanan özel üretim akaryakıtların temini kapsamındaki izin talepleri ise ikmali gerçekleştirecek lisans sahipleri tarafından Kurum’a yapılacaktır.
 • İzin talebi başvurusunda; ürünü kullanacak olanın bilgileri ve faaliyet alanı, izin talebinde bulunulan ürünün türü, GTİP numarası, miktarı, kullanım amacı, ürünün temin edileceği lisans sahibine ilişkin bilgilerin ve varsa destekleyici belgelerin yer alması zorunludur. Başvuruya konu ürünün özel üretim akaryakıt olması durumunda bu konuya ilişkin detaylı bilginin ayrıca sunulması gereklidir. Kurum izin verilmesi için gerekli gördüğü bilgi ve belgeleri kullanıcılardan ayrıca talep edebilecektir.
 • İşbu Karar kapsamında;
  1. Taktik yakıt temini, rafinerici veya dağıtıcı lisansı sahibinden;
  2. İhrakiye temini, rafinerici, ihrakiye teslimi veya ihrakiye teslimi faaliyeti alt başlığına işli dağıtıcı lisansı sahiplerinden;
  3. Biodizel temini, işleme (biodizel) lisansı sahiplerinden;
  4. Kurum’a GTİP bazında akaryakıt olarak belirlenen ürünlerle aynı GTİP numarasına sahip olan ancak üretim aşamasında bir veya daha fazla özelliği belirli bir aralıkta olacak şekilde hazırlanan özel üretim akaryakıtların temini, rafinerici lisansı sahibinden veya dağıtıcı lisansı sahibinden

yapılabilecektir.

 • Kullanıcılar temin ettikleri akaryakıtı hiçbir surette piyasa faaliyetine konu etmemekle ve sadece başvurusunda beyan ettiği kapsamda kullanmakla yükümlüdür.
 • 10379 Sayılı Karar ile 05.2011 tarihli ve 3242/2 sayılı Petrol Piyasasında Lisans Başvurusu Açıklamalarına İlişkin Kurul Kararı’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kurul Kararı yayımlandı. Buna göre;
 • 3242/2 sayılı Petrol Piyasasında Lisans Başvurusu Açıklamalarına İlişkin Kurul Kararı’na “213 sayılı Vergi Usul Kanununa İlişkin Beyan: Başvuruya konu tesis ile ilgili, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu 359’uncu maddesinin (a), (b), (ç) fıkralarında yazılı suçlara ilişkin devam eden adli veya idari bir süreç bulunmadığına dair yazılı beyan.” ibaresi eklendi.
 • Depolama lisansı başvurularında, işleme lisansı başvurularında ve bayilik lisansı başvurularında 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na ilişkin beyan sunulması zorunluluğu düzenlendi.
 • 10383 Sayılı Karar ile Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Planlı Bakım Harcamalarının Tarife Hesaplamalarında Dikkate Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar kapsamında değişiklik yapıldı. Buna göre;
 • Üçüncü seviye planlı bakım giderleri için, TEDAŞ tarafından her yıl yayımlanan birim bedeller baz alınacaktır. Tarife uygulama dönemini her bir yılı için geçerli olan düzeltme işlemlerine esas birim bedeller, aynı uygulama dönemi için kabul edilen yatırım harcamalarıma esas birim bedellerin güncellemesinde kullanılan değişim katsayılarıyla ilgili yıl ortasına göre güncellenen birim bedellerden %25 oranında indirim yapılmak suretiyle belirlenecektir. TEDAŞ birim fiyatlarının güncellenmediği ve/veya yayımlanmadığı yıllarda en son yayımlanan güncel birim bedeller, aynı uygulama dönemi için kabul edilen yatırım harcamalarına esas birim bedellerin güncellemesinde kullanılan değişim katsayılarıyla ilgili yıl ortasına göre güncellenecek ve bulunan bedellerden %25 indirim yapılmak suretiyle düzeltme işlemlerine esas birim bedeller belirlenecektir. TEDAŞ birim bedelleri kullanılırken her bir il için TEDAŞ tarafından yayımlanan birim fiyat kitabında tanımlanan ilgili ilin dahil olduğu fiyat bölgesinde yer alan bedeller esas alınacaktır. TEDAŞ birim fiyatlarımda yer almayan trafo bina yenileme, tadilat, çevre düzenlemesi gibi giderler için T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ilgili yıl için yayımlamış olduğu birim bedellerden %25 oranında indirim yapılmak suretiyle belirlenen birim fiyatlar düzelme işlemlerine esas birim bedeller olarak esas alınacaktır.
* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@