Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Kasım 2021

#26
Kasım 2021

ORMAN MEVZUATI KAPSAMINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

Okunma Süresi: 4 dakika

ORMAN KANUNUN 17 VE 18. MADDELERİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER YAPILDI.

Orman Kanununun 17 nci Maddesinin Üçüncü Fıkrasının Uygulanması Hakkında Yönetmelik 30 Kasım 2021 tarihli 31675 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Ormanlık alanlarda kamu yararı ve zaruret bulunması halinde; yol, liman geri hizmet alanı, havaalanı, demiryolu, teleferik hattı, tünel gibi ulaşım tesislerine; patlayıcı madde emniyet alanı, yer altında yapılacak patlayıcı madde deposu, savunma ve güvenlik tesislerine; enerji nakil hattı, trafo binası, enerji üretim santralleri, ölçüm ve gözlem istasyonları gibi enerji tesislerine; telefon iletim hattı, iletişim panosu, ölçüm istasyonu, R/L tesisleri, radyo-televizyon verici istasyonu ve antenleri, elektronik haberleşme sistemlerine ait baz istasyonları, fiber optik kablo gibi haberleşme tesislerine; su arama, jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama, su kuyusu, kaptaj, su isale hattı, su deposu gibi su tesislerine; atıksu tesislerine; petrol ve doğalgaz boru hattı; azot, argon ve oksijen gazlarının kullanıldığı hava ayrıştırma tesislerine; alt yapı tesislerine; katı atık aktarma istasyonu, katı atık bertaraf ve düzenli depolama tesislerine; ruhsata dayalı petrol ve doğalgaz arama, işletilme ve yeraltı doğalgaz depolanmasına ilişkin tesislere; yeraltı depolama tesislerine; baraj, gölet, sokak hayvanları bakımevi, mezarlık tesislerine; aile sağlığı merkezi, hastane gibi sağlık tesislerine; ilk, orta, lise ve dini eğitim tesisi ile dini eğitim tesisine bağlı uygulama maksatlı ibadethane tesisi gibi eğitim tesislerine; futbol sahası, kapalı spor salonu, atış poligonu gibi kalıcı konaklama tesisi olmayan spor tesislerine; adli hizmet tesislerine; ceza infaz kurumu tesislerine ve bunlarla ilgili yer, bina ve tesislere izin verilebilir.
 • Gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri ya da vakıflar tarafından kurulan yükseköğretim kurumları hariç olmak üzere; yükseköğretim kurumlarının eğitim ve araştırma maksatlı tesislerine ve izin verilen bu alan içinde izin sahibi yükseköğretim kurumuna veya Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne yurt yapılması maksadıyla izin verilebilir.
 • Diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ve gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerine sağlık, eğitim, spor ve adli hizmet ve ceza infaz kurumu tesisi yapımı maksadıyla izin verilmez. Ancak kamu özel iş birliği modeli çerçevesinde yapılacak sağlık ve eğitim tesislerinde ilgili bakanlıkların talebi üzerine yüklenici adına üst hakkı tesis edilebilir.
 • Yer altında inşa edilecek tesislerin yüzeye isabet eden izdüşümleri için izin alınır.
 • Devlet ormanlarında, erişme kontrolü uygulanan karayollarındaki ulaştırma yapıları ve müştemilatı olan hizmet tesisleri ile bakım işletme tesislerine, karayolu sınır çizgisi içinde kalmak kaydıyla izin verilir.
 • Lisanssız elektrik üretim tesisleri ile lisanslı güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesislerine orman sayılan alanlarda izin verilmez. Ancak bu madde kapsamında ve turizm maksadıyla izin verilen bina ve tesislerin çatı ve cepheleri ile baraj ve gölet rezervuar alanları üzerinde ve rezervuarlı veya regülatörlü hidroelektrik üretim tesisleri sahaları kapsamındaki su yüzeylerine kurulan enerji üretim tesislerine izin verilebilir.
 • İzin verilecek hususlar yukarıda belirtilmiş olup, Yönetmelik ile ayrıca aşağıdaki hususlar kapsamında da ayrıntılı olarak düzenlemeler yapıldı:
 1. Müracaat
 2. İnceleme ve değerlendirme
 3. Alınacak bedeller
 4. Bedellerin tespiti
 5. Gecikme zammı
 6. Teminat
 7. Teminat ve bedellerin iadesi
 8. İzin İşlemlerine İlişkin Hükümler
 9. Müracaat şekli
 10. İzin rapor eklerinin hazırlanması ve onaylanması
 11. Ön izin ve ön izin süre uzatımı
 12. Kesin izin ve kesin izin süre uzatımı
 13. Rayiç değer üzerinden süre uzatımı
 14. İzin devri
 15. Mülkiyet uyuşmazlığı
 16. İzni iptal edilen sahaların yeniden izne konu edilmesi ve tesislerin değerlendirilmesi
 17. Hizmet giderleri
 18. İzin sahalarının kontrolü, sorumluluk ve ilave tesis yapılması
 19. Aynı alana isabet eden izinler
 20. Kamu yararı ve zaruret halinin tespiti
 21. İrtifak hakkı tesisi
 22. Kısıtlamalar
 23. Değerlendirme komisyonu ve görevleri
 24. İzne konu tesislerin kiraya verilmesi
 25. Bedelsiz izinlerin özelleştirme uygulamaları kapsamında işletme hakkının devri
 26. Bedelli izinlerin özelleştirme uygulamaları kapsamında işletme hakkının devri
 27. Bedelsiz izinlerin yap-işlet-devret modeli ile yaptırılması
 28. Kiralama, işletme hakkı devri, yap-işlet-devret modeli ile yaptırılan mevcut izinler
 29. Kamu özel iş birliği modeli çerçevesinde sağlık ve eğitim tesislerine verilen izinler ve üst hakkı kurulması
 30. Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
 31. Mevcut izinlerin devamı
 32. Kesin izin verilen mevcut turizm izinlerine ilişkin iş ve işlemler
 33. Önceden yapılan müracaatların değerlendirilmesi
 34. Büyükşehir belediyesi kurulan yerler ile mülga olan kamu kurum ve kuruluşları adına önceden verilmiş izinler

Orman Kanununun 18 inci Maddesinin Uygulanması Hakkında Yönetmelik 30 Kasım 2021 tarihli 31675 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Devlet ormanlarında; arkeolojik kazı ve restorasyon yapılmasına ve bu alanların kullanımına, tarihi eserlerin restorasyonu ve korunması için gerekli tesislere ve giriş-çıkış kontrol noktası, tanıtım ofisi ve ziyaretçilerin zaruri ihtiyaçlarının sağlanması için gerekli geçici tesislere, odun kömürü, terebentin, katran, sakız gibi işletilmesinde ağaç kullanılan ocakların açılmasına, göl, baraj ve deniz yüzeyinde yapılan balık üretimi için karada yapılması mecburi tesislere ve yeraltında depolama alanı kurulmasına; bozuk orman alanlarında orman bitkisi fidanlıkları kurulmasına, mantar ve tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliğine, orman alanlarından üretilen odun dışı ürünlerin mamul ya da yarı mamul olarak işlenmesi amacıyla tesis kurulmasına ve bunlarla ilgili zorunlu alt yapı tesislerine Genel Müdürlükçe izin verilebilir.
 • Arkeolojik kazı ve restorasyon yapılması için yalnızca Kültür ve Turizm Bakanlığına izin verilebilir.
 • Baraj, göl ve deniz yüzeyinde yapılan balık üretimi ile ilgili olarak ormanlık alanda bekçi kulübesi, depo, ağ serme yeri, kayık çekek yeri ve kuluçkahane yapımına izin verilebilir.
 • Orman bitkisi fidanlığında, mantar ve tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliğinde kullanılabilecek türler ile hangi odun dışı ürünler için işleme tesisi kurulabileceği Genel Müdürlükçe belirlenir.
 • Mantar ve tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği izinlerinde 1 hektardan, orman bitkisi fidanlığı kurulması izinlerinde 3 hektardan küçük alanlar izne konu edilemez. Saha büyüklüğü ile ilgili üst sınır Genel Müdürlükçe belirlenir.
 • Mantar ve tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği alanlarında en fazla 2 adet taşınabilir konteyner veya karavan olmak üzere, bekçi evi, depo, sulama tesisleri, don kırıcı tesisler, elektrik tesisleri, ihata, yol gibi alt yapı tesisleri yapılmasına izin verilebilir. Bekçi evi birden fazla yapılamaz. Su deposu, kapasitesi 1.000 metreküpü aşmayacak şekilde bir veya birden fazla yapılabilir. Ancak, heyelan riski bulunan ve göçme ihtimali olan zemin üzerinde yapılacak su depolama ünitelerinde, göçebilecek kısımların duvarını veya tabanını güçlendirmek gayesiyle, projesinde belirtilmesi kaydıyla beton kullanılmasına izin verilebilir. Projesinde belirtmek ve alan büyüklükleri ile orantılı olmak üzere 5 hektara kadar olan sahalarda tüm geçici tesis ve yapıların toplam alanı 2.000 metrekareyi, 5 hektar ve üzeri sahalarda 4.000 metrekareyi geçemez.
 • Alan büyüklükleri ile orantılı olmak üzere 5 hektara kadar olan sahalarda tüm geçici tesis ve yapıların toplam alanı 6.000 metrekareyi, 5 hektar ve üzeri sahalarda 10.000 metrekareyi geçemez.
 • Tünel şeklinde yer altında yapılacak depolama tesislerine, tünel girişinde ve tünel izdüşümünün üzerindeki orman örtüsünün zarar görmemesi kaydıyla izin verilebilir. Yer altında inşa edilecek tesislerin yüzeye isabet eden izdüşümleri için izin alınır.
 • İzin verilecek hususlar yukarıda belirtilmiş olup, Yönetmelik ile ayrıca aşağıdaki hususlar kapsamında da ayrıntılı olarak düzenlemeler yapıldı:
 1. Kısıtlamalar ve izin verilmeyecek alanlar
 2. Mantar ve tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği ile orman bitkisi fidanlığı müracaatları
 3. Mantar ve tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği ile orman bitkisi fidanlığının izni ve projelendirmesi
 4. Alınacak bedeller
 5. Bedellerin tespiti
 6. Hizmet giderleri ve başvuru bedeli
 7. Gecikme zammı
 8. Teminat
 9. Teminat ve bedellerin iadesi
 10. Müracaat şekli
 11. İzin rapor eklerinin hazırlanması ve onaylanması
 12. Ön izin ve ön izin süre uzatımı
 13. Kesin izin ve süre uzatımı
 14. İzin devri
 15. Mülkiyet uyuşmazlığı
 16. İzni iptal edilen sahaların yeniden izne konu edilmesi ve tesislerin değerlendirilmesi
 17. İzne konu tesislerin kiraya verilmesi
 18. İzin süresi sona eren tesislerin kiraya verilmesi
 19. İzin sahalarının kontrolü, sorumluluk ve ilave tesis yapılması
 20. Aynı alana isabet eden izinler
 21. Mevcut izinlerin devamı
* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@