Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Ağustos 2020

#11
Ağustos 2020

NÜFUS VE VATANDAŞLIK MEVZUATI KAPSAMINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

Okunma Süresi: 2 dakika

NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN VERİ PAYLAŞIM VE YÖNETİMİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BELİRLENDİ.

Veri Paylaşımı Kurulu Yönetmeliği 08 Ağustos 2020 tarihli ve 31207 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik ile Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü birimlerinin, kurumların ve kamu hizmeti sunan tüzel kişiliklerin Genel Müdürlük merkezi veri tabanındaki verilerden çevrimiçi veya çevrimdışı yolla yararlanmaları, paylaşımın kapsamı ve yöntemine ilişkin genel usul ve esaslar belirlendi. Buna göre;

  • Merkezi veri tabanında yer alan bilgilerin paylaşımına ilişkin talepleri değerlendirerek veri paylaşımından yararlanacakları belirlemek, paylaşımın kapsamı ve hangi yöntemle yapılacağına karar vermek üzere Genel Müdürlük bünyesinde Bakanlık onayı ile Bakanlık tarafından belirlenen 5 (beş) kişilik Veri Paylaşımı Kurulu oluşturulmasına karar verildi.
  • Merkezi veri tabanında tutulan veriler Kanunda ve 6698 sayılı Kanunda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde, Kurul tarafından uygun görülen paylaşım yöntemi ile alıcı kurum veya diğer kişiler ile paylaşılabilecektir.
  • KPS’den faydalanmak için yapılan tüm talepler Kurul tarafından değerlendirilecektir.
  • KPS üzerinden veri paylaşılacak alıcı kurumları, bu kurumların kullanımına açılacak KPS servisleri ile servis parametrelerini belirlemeye Kurul yetkili olacaktır.
  • Elektronik ortamda gönderilen veya teslim edilen kişisel veriler, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması sonrasında, 28.10.2017 tarihli ve 30224 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında alıcı kurum ve diğer kişiler tarafından silinir veya yok edilecektir.
  • Alıcı kurumlar ve diğer kişiler çevrimiçi veya çevrimdışı olarak Genel Müdürlükten elde ettikleri verilerin; yetkisiz kişilerin eline geçmesinden veya yetkisiz kullanımından doğan her türlü hukuki ve cezai yaptırımdan ve mali zararın tazmininden sorumlu olacaktır.
  • Toplantılarda görüşülen ve gizlilik derecesi bulunan gündem maddelerinin korunması ve saklanması kapsamında; toplantıya katılım sağlayanlar, çalışmalar sırasında edindikleri sırları kanunen yetkili kılınan mercilerden başkasına açıklayamaz ve kendi yararlarına kullanamazlar.  Kurul Başkanı ve üyeleri ile toplantılara katılan tüm kişiler bu gizlilik ilkesine uymakla yükümlü kılındı.

 

KİMLİK PAYLAŞIMI SİSTEMİ YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI.

Kimlik Paylaşımı Sistemi Yönetmeliği (Karar Sayısı:2837) 21 Ağustos 2020 tarihli 31220 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Nüfus ve Vatandaşlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü merkezi veri tabanındaki verilerin, alıcı kurumlarla paylaşımı, paylaşıma ilişkin başvuru, taahhütnamenin imza, iptal ve fesih süreçleri, yetkilendirilme, paylaşılan verilerin gizliliğinin sağlanması, kurumların iş ve işlemlerine ilişkin bilgilerin takibi ile kullanıcıların eğitimine ilişkin usul ve esaslarını kapsamaktadır. Nüfus Hizmetleri Kanunu ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan yönetmelik, Kimlik Paylaşımı Sistemi’nde verilerin paylaşımına ilişkin esasları, başvuru ve taahhütname süreci, tanımlama ve yetkilendirme, sistemin kullanılması, erişilecek bilgilerin gizliliği ve geri izleme bilgilerinin oluşturulması gibi konuları içermektedir.

 

YABANCI ÜLKE ADLİ VEYA İDARİ MAKAMLARINCA VERİLEN KARARLARIN NÜFUS KÜTÜĞÜNE TESCİLİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Yabancı Ülke Adlî veya İdarî Makamlarınca Verilen Kararların Nüfus Kütüğüne Tescili Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 30 Ağustos 2020 tarihli ve 31229 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik ile; taraflardan birinin ölmüş ya da yabancı olması halinde Türk vatandaşı olan diğer taraf veya vekilinin tek başına başvurusunun kabul edileceği düzenlendi. Ayrıca, başvuruda gerekli belgeler arasına “Taraflardan birinin ölmüş olması halinde, ölüm olayına ilişkin usulüne uygun şekilde onay ve tasdik işlemleri yapılmış belge aslı ile noter veya dış temsilcilik tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi.” hususu da eklendi.

* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@