Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Ocak 2021

#16
Ocak 2021

KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ KAPSAMINDAKİ DÜZENLEMELER

Okunma Süresi: 3 dakika

PANDEMİ DÖNEMİNDEKİ DESTEK TUTARLARI ARTIRILDI.

4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici 24 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasında, Geçici 27 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının (a), (b) ve (c) Bentlerinde, Geçici 28 inci Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkralarında Belirtilen Destek Tutarlarının, 2021 Yılı Ocak Döneminden İtibaren Geçerli Olmak Üzere Asgari Ücret Artış Oranının (%21,56) Artırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3423) 13 Ocak 2021 tarihli 31363 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Karar ile pandemi dönemindeki destek tutarlarının 2021 Ocak döneminden itibaren geçerli olmak üzere asgari ücret artış oranı olan % 21,56 artırılmasına karar verildi.

Buna göre; nakdi ücret desteği ile istihdama dönüş ve artı istihdam teşviklerinin tutarı asgari ücret artışı oranı nispetinde artırıldı. Buna göre;

  • Nakdi ücret de denilen ücretsiz izin desteği 1.177 TL’den 1.430 TL’ye çıkarıldı.
  • Normal çalışma düzenine geçenler için verilen destek 1.103 TL’den 1.341 TL’ye yükseltildi.
  • İşe dönüş desteği ise 53.67 TL’ye yükseltilerek, aylık 1.324 TL’den 1.610 TL’ye çıkarıldı.

 

TİCARİ HAVA TAŞIMA İŞLETMELERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-6A)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

 Ticari Hava Taşıma İşletmeleri Yönetmeliği (SHY-6A)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 6 Ocak 2021 tarihli 31356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik uyarınca; Covid-19 salgınının ticari hava taşıma işletmeleri üzerindeki etkilerini azaltmak amacıyla, küresel salgın durumunda havayolu ve hava taksi işletmelerine ilişkin ruhsat sürelerinin geçerlilik sürelerine yönelik düzenleme getirildi.

Buna göre; Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel salgın olarak ilan edilen durumlarda, uçuşlara ara verilmesi ya da uçuşların tamamen durdurulması halinde, bu Yönetmelik’e göre ruhsatlandırılmış havayolu ve hava taksi işletmelerine ilişkin olarak bu Yönetmelik kapsamında belirlenen ve ruhsatın geçerlilik koşullarını etkileyen süreler inceleme komisyonu tarafından uzatılabilecektir.

Ayrıca belirtilen kapsamda uçuşlara ara verilmesi ya da uçuşların tamamen durdurulması halinde anılan durumun geçerli olduğu süre boyunca ruhsatlandırılmış havayolu ve hava taksi işletmelerinde Yönetmelik ile belirlenen asgari sermayenin öz varlık içerisinde mevcut olması şartı aranmayacaktır. Bu muafiyet 2019 ve 2020 yılları yılsonu ve ara dönem mali tablolarını da kapsamak üzere uygulanacaktır.

KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ KAPSAMINDA GEÇİCİ SÜRELİĞİNE FAALİYETLERİNE ARA VERİLMESİNE VEYA TAMAMEN DURDURULMASINA KARAR VERİLEN İŞYERLERİNİN BULUNDUĞU SEKTÖRLERDE VERGİ USUL KANUNU’NUN MÜCBİR SEBEP HÜKÜMLERİNDEN FAYDALANDIRILMASI HUSUSU DÜZENLENDİ.

 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 524) 25 Ocak 2021 tarihli 31375 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ uyarınca Koronavirüs (COVID-19) salgınına ilişkin olarak İçişleri Bakanlığı tarafından alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine tamamen ara verilmesine veya faaliyetlerinin tamamen durdurulmasına karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükelleflerin Vergi Usul Kanunu’nun mücbir sebep hükümlerinden faydalandırılması hakkındaki açıklamalar yayımlandı. Buna göre;

  • Ana faaliyet alanı itibarıyla İçişleri Bakanlığı tarafından alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine tamamen ara verilmesine/faaliyetlerinin tamamen durdurulmasına karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükelleflerin 1 Aralık 2020 tarihi (bu tarih dahil) ila alınan karar kapsamında faaliyetlerine tekrar başlamaları uygun görülen tarih aralığında mücbir sebep halinde olduğunun kabul edilmesi uygun bulundu.
  • Ana faaliyet alanlarının tespit edilmesinde 25 Ocak 2021 tarihi itibarıyla vergi dairesi kayıtlarındaki ana faaliyet kodu dikkate alınacaktır.
  • Mükellefin vergi dairesi kayıtlarındaki ana faaliyet kodu itibarıyla ilgili sektörler arasında bulunmamasına rağmen ana faaliyet alanı olarak bu sektörlerden herhangi birisinde fiilen iştigal ettiğini ispat ve tevsik etmesi halinde, mükellefin mücbir sebep kapsamında olup olmadığının tespitinde ana faaliyet kodu yerine fiilen iştigal edilen ana faaliyet alanı dikkate alınacaktır.
  • Kanuni verilme süresi mücbir sebep dönemine isabet eden ve bu dönemde verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler (Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri dahil) ve Katma Değer Vergisi Beyannameleri ile “Form Ba-Bs” bildirimlerinin verilme ve söz konusu dönem içerisinde oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın süreleri uzatıldı. E- Defterlerve bunlara ilişkin berat dosyalarının ikincil kopyalarının yüklenme sürelerinin mücbir sebep halinin sona ereceği tarihi izleyen ayın 26. günü sonuna kadar ve bu beyannamelere istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin beyanname verme süresi uzatılan ilk dönemden başlamak üzere beyannamenin verilmesi gerektiği ayı izleyen aydan itibaren sırasıyla her bir dönem için takip eden ilgili ayın sonuna kadar uzatılması uygun bulundu.
  • Sosyal güvenlik mevzuatı gereğince sigortalıların mücbir sebep dönemine ilişkin prime esas kazanç ve hizmet bilgilerinin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile bildirilmesinin zorunlu olması durumunda mücbir sebep, bu beyannamelerin vergi kesintilerine ilişkin kısmının beyan ve ödeme sürelerinin ertelenmesi için geçerli olacaktır.
* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@