Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Şubat 2023

#41
Şubat 2023

Kılınç Hukuk & Danışmanlık – Şubat 2023 Regülasyon ve Mevzuat Bülteni

Okunma Süresi: 22 dakika

ENERJİ PİYASASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

ELEKTRİK PİYASASI

AYDINLATMA TESİSLERİNİN TEDAŞ’A DEVRİNE İLİŞKİN SON TARİH UZATILDI.

Genel Aydınlatma Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 22 Şubat 2023 tarihli ve 32112 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Aydınlatma tesislerinin Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ)’a devrini düzenleyen geçici 1. maddede yer alan hüküm uyarınca tesislerin TEDAŞ’a devrine ilişkin son tarih, 30.06.2023 tarihi olarak değiştirildi.
 • TEDAŞ tarafından iletişim altyapısı bakımından yapılacak değerlendirmeler sonucunda OSOS kapsamına uygun olmadığı tespit edilen sayaçlar haricinde, genel aydınlatma sayaçlarının tamamının OSOS kapsamına alınması işleminin tamamlanma süresi 31.12.2023’e uzatıldı. 
 • Genel aydınlatma sayaçlarına ilişkin olarak TEDAŞ tarafından anlık ve/veya çevrimiçi izlenemeyen sayaçların tüketim giderlerinin ödemesinin yapılmayacağına ilişkin düzenlemenin 01.01.2024 tarihinden itibaren uygulanacağı düzenlendi. 

ELEKTRİK PİYASASI DENGELEME VE UZLAŞTIRMA YÖNETMELİĞİ’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI. 

Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 28 Şubat 2023 tarihli ve 32118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • İlgili Yönetmelik’in ödemeler ve tahsilatı düzenleyen maddesi kapsamında değişiklik yapılmış olup Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi (Piyasa İşletmecisi) tarafından alacaklı piyasa katılımcılarına yapılacak ödemelerin en geç fatura tebliğ tarihini takip eden 7. işgünü içerisinde, ilgili fatura dönemi için piyasa katılımcılarından tahsil edilen tüm tutarların net alacak tutarlarına oranına göre yapılacağı düzenlendi. Söz konusu ödemelerden, Piyasa İşletmecisi tarafından işletilen piyasalara ilişkin olarak piyasa katılımcısının süresinde ödenmemiş borçları düşülerek Piyasa İşletmecisi’nin merkezi uzlaştırma kuruluşundaki hesabından, aracı bankalar kullanılarak ödeneceği düzenlendi. Bu ödemelerin yapılmasını müteakip bir sonraki ön uzlaştırma bildirimi yayımlanana kadar yeni bir tahsilat yapılırsa bunlar da birinci cümledeki usule göre alacaklı piyasa katılımcılarına dağıtılacağı belirtildi.
 • Vadeli elektrik piyasasına ilişkin ödemeler ve tahsilatı düzenleyen maddesi kapsamında Piyasa İşletmecisi tarafından alacaklı piyasa katılımcılarına yapılacak ödemeler, en geç fatura tebliğ tarihini takip eden 7. işgünü içerisinde, ilgili fatura dönemi için piyasa katılımcılarından tahsil edilen tüm tutarların net alacak tutarlarına oranına göre, Piyasa İşletmecisi tarafından işletilen piyasalara ilişkin olarak piyasa katılımcısının süresinde ödenmemiş borçları düşülerek Piyasa İşletmecisi’nin merkezi uzlaştırma kuruluşundaki hesabından, aracı bankalar kullanılarak ödeneceği ve bu ödemelerin yapılmasını müteakip bir sonraki ön uzlaştırma bildirimi yayımlanana kadar yeni bir tahsilat yapılırsa bunlar da birinci cümledeki usule göre alacaklı piyasa katılımcılarına dağıtılacağı düzenlendi.

DOĞAL GAZ PİYASASI

SERBEST BÖLGELERDE DOĞAL GAZ ALTYAPISINI KURMA, İŞLETME VE DOĞAL GAZIN BÖLGE İÇİNDE DAĞITIM VE SATIŞINI YAPMA HUSUSLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

7435 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 640 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 1 Şubat 2023 tarihli ve 32091 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Serbest bölgelerde, kullanıcıların ihtiyacı olan doğal gaz altyapısını kurmak ve işletmek, kamu kuruluşları ve özel kuruluşlardan doğal gazı satın alarak bölge içinde dağıtım ve satışını yapmak, işleticinin yetki ve sorumluluğuna bırakıldı. Bu bölgelerde, işleticinin izni olmaksızın doğal gaz ihtiyacının başka bir yerden karşılanması ve bu amaçla münferiden tesis kurulması yasaklandı. İşleticinin talebi ve bölgede faaliyet gösteren doğal gaz dağıtım şirketinin kabulü halinde; doğal gaz dağıtım şirketleri serbest bölgeler içinde şebeke yatırımı yaparak veya yapılmış şebekeyi mülkiyeti ile birlikte devralarak Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından belirlenen koşullar çerçevesinde serbest bölge içinde doğal gaz dağıtım faaliyeti gerçekleştirilebileceği belirtildi. Doğal gaza ilişkin faaliyetlerin işletici tarafından yürütüldüğü serbest bölgelerde, doğal gaz iletim ve dağıtım lisansı sahibi şirketlerin herhangi bir hak, yetki veya sorumluluğu bulunmayacağı ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce bölge içi doğal gaz şebekesi yatırımı doğal gaz dağıtım şirketlerince yapılmış olan serbest bölgelerde, işleticilerin bölge içi doğal gaz dağıtım ve satış yetkisi doğal gaz dağıtım şirketlerine devredilmiş sayılacağı belirtildi.

DOĞAL GAZ DAĞITIM ŞİRKETLERİ İÇİN TARİFE HESAPLAMA USUL VE ESASLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 09.02.2023 Tarihli ve 11633, 11634, 11639, 11640,11641 Sayılı Kararları 14 Şubat 2023 tarihli ve 32104 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • 11641 sayılı Karar ile; Doğal Gaz Dağıtım Şirketleri İçin Tarife Hesaplama Usul ve Esaslarında Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar kabul edildi. Bu kapsamda Yatırım Düzeltme Bileşeni Hesaplamalarına ilişkin formüller değiştirildi. Usul ve esasların parametre değişikliğine ilişkin olarak tarife uygulama döneminin belirli bir yılına ilişkin tüketim tahmini kapsamında öngörülen toplam gelir ve tarife uygulama döneminde gerçekleşen tüketim sonucunda elde edilen pozitif veya negatif yönde sapma olması haline ilişkin düzenlemeler yapıldı. 

PETROL PİYASASI

PETROL PİYASASINDA LİSANS TADİLİ BAŞVURULARINDA ARANACAK BİLGİ VE BELGELERE İLİŞKİN DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 09.02.2023 Tarihli ve 11633, 11634, 11639, 11640,11641 Sayılı Kararları 14 Şubat 2023 tarihli ve 32104 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • 11633 sayılı Karar ile; 3242-3 Sayılı Petrol Piyasasında Lisans Tadili Başvurularında Aranacak Bilgi ve Belgelere İlişkin Kurul Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Kurul Kararı verildi. İlgili karara göre dağıtıcı lisansı tadillerinde bayilik sözleşmelerinin sona erdiğine ilişkin fesih ve/veya yenilememe ihbarnamesinin bir suretinin, bayilik lisansı tadillerinde ise; yeni alt başlığa uygun olarak yapılmış bayilik sözleşmesine ilişkin Bayilik Sözleşme Beyanı’nın, ilgili lisansların tadil işlemleri çerçevesinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na sunulması gerekliliği düzenlendi. 
 • 11634 sayılı Karar ile; 9822 Sayılı Ham Petrol, Akaryakıt, İhrakiye, Madeni Yağ, Baz Yağ ve Petrolle İlişkili Maddelere Dair Kararın 4. maddesinde yer alan gümrük tarifesi istatistik poziyonu (GTİP) numaralarının değiştirilmesine karar verildi. 

TPAO’NUN AMAÇ VE FAALİYET KONUSU GENİŞLETİLDİ.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Ana Statüsü’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 6834) 23 Şubat 2023 tarihli ve 32113 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO)’nın amaç ve faaliyet konuları; deniz alanlarında arama, üretim, taşıma ve depolama faaliyetlerinin gerektirdiği sair işler, gemi ve liman işletmeciliğine altında yer alan hususlar ve kendi sahalarında ürettiği petrol ve doğal gazdan kendi kullanımı için enerji üretmeyi kapsayacak şekilde genişletildi.

ATAMA VE GÖREVLENDİRMELER

CUMHURBAŞKANLIĞI TARAFINDAN ATAMALAR YAPILDI.

Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2023/61, 62, 63, 64, 65, 66, 67,70, 71, 72, 73) 3 Şubat 2023 tarihli ve 32093 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre;

 • Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) Genel Müdürlüğü’nde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliği’ne, Süleyman ÖNEL atandı.
 • Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nda açık bulunan;
 • Aliağa Bölge Liman Başkanlığı’na Burak BULUT,
 • Ambarlı Bölge Liman Başkanlığı’na Muhammed Ali KART,
 • Gemlik Bölge Liman Başkanlığı’na Bora AYPER,
 • İstanbul Bölge Liman Başkanlığı’na Mustafa KIRAN,
 • İzmir Bölge Liman Başkanlığı’na Ünal Hakan ATALAN,
 • Kocaeli Bölge Liman Başkanlığı’na Erol EKMEKCİ,
 • Yalova Bölge Liman Başkanlığı’na Deniz KAYA

atandı.

Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2023/82, 83, 84) 18 Şubat 2023 tarihli ve 32108 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre;

 • Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılığı’na Burak AKÇAPAR atandı.
 • Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılığı’na Mehmet Kemal BOZAY atandı.

Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2023/85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 23 Şubat 2023 tarihli ve 32113 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre;

 • Nükleer Düzenleme Kurulu Başkanlığı’na Zafer DEMİRCAN atandı.
 • Nükleer Düzenleme Kurulu İkinci Başkanlığı’na İsmail Hakkı ARIKAN atandı.
 • Nükleer Düzenleme Kurulu Üyeliği’ne Mehmet Fatih ALPTEKİN atandı.

Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2023/97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105) 24 Şubat 2023 tarihli ve 32114 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre;

 • Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığı’na Sezayi KÖSE atandı.
 • Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdür Yardımcılığı’na Fatma TORU atandı.
 • Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdür Yardımcılığı’na Selma TOSUN atandı.
 • Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu Üyeliği’ne İhsan Özgür ÇETİN atandı.

GÜMRÜK, TİCARET, VERGİ, YATIRIM VE İTHALAT MEVZUATINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

DAHİLDE İŞLEME İZİNLERİNE İLİŞKİN EK SÜRE BAŞVURULARI HUSUSLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği’nde (İhracat: 2006/12) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2023/1) 1 Şubat 2023 tarihli ve 32091 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Dahilde işleme izin belgeleri veya dahilde işleme izinlerine ilişkin ek süre başvuruları hususu düzenlendi ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ve 01.01.2020 tarihinden sonra düzenlenmiş ve ihracat taahhüt hesabı henüz kapatılmamış dahilde işleme izin belgelerine/dahilde işleme izinlerine ilişkin olarak; Ticaret Bakanlığı’na 01.08.2023 tarihine kadar müracaatta bulunulması kaydıyla, bu müracaatın uygun görüldüğü tarihten itibaren belge/izin orijinal süresinin yarısını geçmemek üzere ilave süre verileceği düzenlendi.

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ÜYELERİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

7435 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 640 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 1 Şubat 2023 tarihli ve 32091 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

 • 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu uyarınca vergi mükellefiyetinin terkin edildiği tespit edilen veya içinde bulunulan yıldan önceki 2 yıldan itibaren adresleri ve durumları tespit edilemeyen ya da bu süre zarfında aidat ödemeyen üyelerin isimlerinin, oda yönetim kurulu kararıyla, meslek grupları ve seçmen listelerinden silineceği; aidat tahakkuklarının durdurulacağı düzenlendi. Bu kapsamda oda yönetim kurulu kararını takip eden yılbaşından itibaren 2 yıl içinde, ilgilinin üyesi bulunduğu odaya müracaatla adres ve durumunu bildirmemesi ve vergi mükellefiyetinin bulunmaması halinde, oda yönetim kurulunun teklifi ve meclis kararıyla ilgili mükellefin oda kaydı silineceği ve durum re’sen ticaret sicili müdürlüğüne bildirileceği belirtildi.

GELİR VERGİSİNE TABİ SERMAYE ŞİRKETLERİNİN VERGİ TEVKİFATINA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. Maddesinde Yer Alan Tevkifat Nispetlerine İlişkin 12.01.2009 Tarihli ve 2009/14592 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6791) 14 Şubat 2023 tarihli ve 32104 sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun vergi tevkifatını düzenleyen 94. maddesi kapsamında tam mükellef sermaye şirketlerinin iktisap ettikleri kendi hisse senetleri veya ortaklık paylarına ilişkin olarak dağıtılmış kar payı sayıları tutar üzerinden % 0 oranında tevkifat yapılacağı düzenlendi.

PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİNİN ASGARİ SERMAYE TUTARLARI GÜNCELLENDİ VE İSTİHDAM ŞARTLARINDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği’nde (III-55.1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-55.1.d) 18 Şubat 2023 tarihli ve 32108 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Portföy yönetim şirketi (PYŞ) bünyesinde istihdam edilecek asgari portföy yöneticisi sayısında düzenlemeye gidildi.
 • Alt portföy yöneticilerinin, portföy yöneticiliği faaliyeti için gerekli şartları sağlamış ve yetkilendirmeyi almış olması gerekliliği tesis edildi.
 • PYŞ’lerin bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri, fon hizmet birimi hizmetini ve portföy büyüklüğü eşiklerine bağlı olmak kaydıyla iç kontrol ile teftiş hizmetini dışarıdan temin edebilecekleri kaynaklar düzenlendi.
 • PYŞ’lerin merkez dışı örgütleri acente, şube ve irtibat bürosu olarak sınırlı şekilde belirlendi ve irtibat bürolarına ilişkin asgari teknik ve istihdam şartları düzenlendi.
 • PYŞ acentelerinin yetkisi, müşteri ve portföy yönetim şirketi arasında sözleşme imzalanmasını da kapsayacak şekilde genişletildi, bu sözleşmelerin Aracı Kurumlar ve Portföy Yönetim Şirketleri Tarafından Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Tebliğ’e uygun olarak elektronik ortamda imzalanabileceği belirtildi.
 • PYŞ’lerin özsermaye yeterliliğine ilişkin eşikler güncellendi.
 • Değişen sermaye şartlarının karşılanması için en geç 30.06.2023 tarihi öngörüldü.

ELEKTRONİK TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN’DA YER ALAN PARASAL EŞİKLER ARTIRILDI. 

6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un Ek 2., Ek 3. ve Ek 4. Maddelerinde Belirtilen Parasal Eşiklerin Yarısı Oranında Artırılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 6829) 23 Şubat 2023 tarihli ve 32113 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da düzenlenen elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı ve elektronik ticaret hizmet sağlayıcının yükümlülükleri ile elektronik ticaret lisansına ilişkin hükümlerde yer alan parasal eşikler % 50 oranında artırıldı.

KIYMETLİ MADENLERE İLİŞKİN OLARAK TÜRK LİRASININ KIYMETİNİN KORUNMASINA YÖNELİK DÜZENLEMELER YAPILDI.

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar’da Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 6833) 23 Şubat 2023 tarihli ve 32113 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Türk lirasının kıymetinin korunmasına yönelik önlem ve düzenlemeler, kıymetli maden rafinerilerine ilişkin olarak yapılan sair düzenlemelerle uyumlu olarak kıymetli maden rafinerileri ve Darphane tarafından üretilen kıymetli madenlere ilişkin işlemleri kapsayacak şekilde genişletildi.

YENİ KONUT FİNANSMAN PROGRAMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR DÜZENLENDİ.

Yeni Konut Finansman Programına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 6865) 24 Şubat 2023 tarihli ve 32114 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

  • Karar ile, Yeni Konut Finansman Programı kapsamında, mevduat ve katılım bankaları tarafından sağlanacak konut finansmanları, konut finansmanlarına sağlanacak devlet katkısı ve bu hususlara ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.
  • Devlet katkısından ve esnek ödeme uygulamasından yararlanabilecek finansmanın sağlanabileceği konut ve konut projeleri belirlendi.
  • Kullandırılacak finansman miktarı konutun yer aldığı ile göre bölgelere ayrıldı. 
  • Konut finansmanı katkılarından yararlanmaya ilişkin şartlar, hazine katkısına ilişkin vade, faiz ve kar payı oranları, azami konut finansman tutarları, esnek ödeme uygulaması ve ilgili sair hususlarda düzenlemeler yapıldı.
 • Hazine katkısının kesileceği haller belirlendi ve Karar hükümlerine aykırılık halinde idari para cezası uygulanacağı düzenlendi.

BORCUN BULUNMADIĞINI GÖSTERİR BELGE TALEPLERİNDE ARANAN ŞARTLARA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Tahsilat Genel Tebliği (Seri: B Sıra No: 17) 25 Şubat 2023 tarihli ve 32115 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • 31.07.2023 tarihi dahil olmak üzere, bu tarihe kadar yapılacak borcun bulunmadığını gösterir belge taleplerinde daha önce aranmakta olan tecil edilen borç tutarının % 10’unun ödenmedikçe ilgili tahsil dairesine borcu bulunmadığını gösteren yazının verilmemesi şartının aranmayacağı düzenlendi.

MÜLGA ÖDEME HİZMETLERİ VE ELEKTRONİK PARA İHRACI İLE ÖDEME KURULUŞLARI VE ELEKTRONİK PARA KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK’TE YER ALMAYAN YÜKÜMLÜLÜKLERE UYUM SAĞLANMASI İÇİN İLGİLİLERE TANINAN SÜRELER UZATILDI.

Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 28 Şubat 2023 tarihli ve 32118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Yönetmelik’in geçiş hükümlerini düzenleyen geçici 1. maddesinde yer alan ve mülga Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Yönetmelik’te yer almayan yükümlülüklere uyum sağlanması için ilgililere tanınan süreler 28.02.2023 tarihinden 30.04.2023 tarihine kadar uzatıldı.

MÜLGA ÖDEME KURULUŞLARI VE ELEKTRONİK PARA KURULUŞLARININ BİLGİ SİSTEMLERİNİN YÖNETİMİNE VE DENETİMİNE İLİŞKİN TEBLİĞ’DE YER ALMAYAN YÜKÜMLÜLÜKLERE UYUM SAĞLANMASI İÇİN İLGİLİLERE TANINAN SÜRELER UZATILDI.

Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının Bilgi Sistemleri ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcılarının Ödeme Hizmetleri Alanındaki Veri Paylaşım Servislerine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 28 Şubat 2023 tarihli ve 32118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Tebliğ’in geçiş hükümlerini düzenleyen geçici 1. maddesinde yer alan mülga Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşlarının Bilgi Sistemlerinin Yönetimine ve Denetimine İlişkin Tebliğ’de yer almayan yükümlülüklere uyum sağlanması için ilgililere tanınan süreler 28.02.2023 tarihine kadar ibareleri 30.04.2023 tarihine kadar olarak uzatıldı.

ÇEVRE, ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK, SİGORTA VE İMAR MEVZUATINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

RADYOAKTİF ATIK YÖNETİMİNE İLİŞKİN DÜZENLEME YAPILDI.

Radyoaktif Atık Yönetimi Özel Hesabı ve İşletmeden Çıkarma Özel Hesabı ile Hesaplar Yönetim Kuruluna İlişkin Yönetmelik 14 Şubat 2023 tarihli ve 32104 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Özel hesap gelirlerinin elde edilmesi, takibi, tahsili, nemalandırılması, giderleştirilmesi, muhasebeleştirilmesi, denetimi, özel hesapların işleyişi, işletmeden çıkarmaya ilişkin maliyet planı, radyoaktif atık yönetimine ilişkin maliyet planının hazırlanması ve sunulmasına ilişkin hususlar ve Hesaplar Yönetim Kurulu’nun çalışma usul ve esaslarına ilişkin hususlar ile kamu temsilcileri dışındaki temsilcilerin seçilmelerine ilişkin usul ve esasları belirlendi. 
 • Yönetmelik kapsamında kurulun yapısı, üyelerin seçimi ve görev süreleri, kurulun çalışma usul ve esasları, kurumun denetimi ve raporlamasına ilişkin hususlar düzenlendi. 

ORMAN KANUNU’NUN 17. MADDESİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK’TE DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

Orman Kanunu’nun 17. Maddesinin Üçüncü Fıkrasının Uygulanması Hakkında Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 15 Şubat 2023 tarihli ve 32105 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

  • İlgili Yönetmelik uyarınca, üzerinde ağaç ve ağaççık toplulukları bulunmayan, ormancılık faaliyetleri ve teknik olarak orman kurulması mümkün olmayan fiilen taşlık, kayalık, verimsiz orman alanlarında lisanslı güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesislerine izin verilebileceği düzenlendi. 
  • Aynı şekilde, ormanlık alanlarda, havaalanı veya havalimanlarında pistlere, taksi yollarına, apron ve bunlara bitişik sahalara, hava araçlarının kalkmasını, inmesini ve yer manevralarını yapmasını sağlayan, hava araçlarının yakıt, bakım ve diğer ihtiyaçlarının karşılanmasını ve yük ile yolcu indirilip bindirilmesini temin edici tesislere ve belirli durumlarda doğrudan uçuş faaliyeti amacıyla kullanılan bina ve yapılara veya bunların bazı kısımlarına ve bu bölümlerin hepsine girişin kontrollü olduğu yerler ile yolcuların sağlık, otel, motel, lokanta, akaryakıt istasyonu, dini tesis, terminal binaları, alışveriş üniteleri gibi zaruri ihtiyaçlarını karşılayacak tesislere izin verilebileceği düzenlendi. 
 • Yönetmelik’in müracaat kısmını düzenleyen 5. maddesinde ormanlık alanlarda talep sahibinin, e-Devlet üzerinden talep yazısı ile beraber yükleyeceği evraklar arasında TEİAŞ/TEDAŞ tarafından tesis edilecek enerji iletim/dağıtım hatlarına ait kilometrik birim fiyatlarına veya proforma faturalarına göre hazırlanmış onaylı keşif özetlerinin sunulabileceği hususu eklendi. 

MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABI VE YAKLAŞIK YAPI BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA DÜZENLEMELER YAPILDI.

Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2023 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ 11 Şubat 2023 tarihli ve 32101 sayılı Resmi Gazete’de. yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • İlgili Tebliğ uyarınca, mimarlık ve mühendislik hizmet bedellerinin hesabında kullanılacak 2023 yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri, yapının mimarlık hizmetlerine esas olan sınıfı dikkate alınarak; KDV hariç ve genel giderler (% 15) ile yüklenici karı (% 10) dahil edilerek Tebliğ ekindeki tabloda gösterildiği şekilde kabul edildi. 

BİREYSEL EMEKLİLİKTE DEVLET KATKISI HAKKINDA DÜZENLEMELER YAPILDI.

Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 14 Şubat 2023 tarihli ve 32104 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • İlgili Yönetmelik’in devlet katkısının yatırıma yönlendirilmesini düzenleyen 14/a maddesi uyarınca, Bakanlık veya Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Şirketleri tarafından ihraç edilen Türk lirası cinsinden borçlanma araçlarında, gelir ortaklığı senetlerinde veya kira sertifikalarında ilgili şirketlere nakden ödenen devlet katkıları içerisinde, yatırıma yönlendirilecek olan asgari oran % 70’ten % 50’ye düşürüldü. 
 • İlgili Yönetmelik’in devlet katkısının yatırıma yönlendirilmesini düzenleyen 14/c maddesi uyarınca şirketlere nakden ödenen devlet katkılarının asgari % 30’u; BIST 30, BIST Likit Banka, BIST Banka Dışı Likit 10 ve BIST Katılım 30 endekslerindeki paylarda, veya BIST 100, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi, BIST Kurumsal Yönetim Endeksi ve Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylarda değerlendirileceği düzenlendi.

ÇEVREYE KİRLETİCİ ETKİSİ OLAN İŞLETMELERİN ÇEVRE İZNİ BAŞVURUSUNDA ARANAN BELGELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 23 Şubat 2023 tarihli ve 32113 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Çevreye kirletici etkisi yüksek düzeyde olan işletmelerin, çevreye kirletici etkisi olan işletmelerin ve yönetmelik ekinde düzenlenen başvuru belgeleri ile başvurularda sunulması gereken bilgi ve belgelerin düzenlendiği yönetmelik ekleri değiştirildi.

SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU’NA YAPILAN BAŞVURULARA İLİŞKİN PARASAL SINIRLAR DEĞİŞTİRİLDİ.

Sigortacılık Kanunu’nun 30/12. Ve 30/15. Maddeleri’nde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 28 Şubat 2023 tarihli ve 32118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Sigorta Tahkim Komisyonu’na yapılan başvurularda 15.000 Türk lirasının altındaki uyuşmazlıklar hakkında verilen hakem kararlarının kesin olduğu, 15.000 Türk lirası ve daha üzerindeki uyuşmazlıklar hakkında verilen hakem kararlarına karşı Sigorta Tahkim Komisyonu nezdinde itiraz edilebileceği düzenlendi.
 • Sigorta Tahkim Komisyonu’na yapılan 238.730 Türk lirasının üzerindeki uyuşmazlıklar hakkında itiraz üzerine verilen hakem kararları için temyize gidilebileceği düzenlendi.
 • Sigorta Tahkim Komisyonu’na yapılan 50.000 Türk lirası ve üzerindeki uyuşmazlıklar hakkında heyet teşekkülünün zorunlu olacağı düzenlendi.

KAMULAŞTIRMA VE KAMU İHALE MEVZUATINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

KAMU İHALE MEVZUATINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER YAPILDI.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3. Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Usul ve Esaslar (Karar Sayısı: 6807) 16 Şubat 2023 tarihli ve 32106 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Kamu İhale Kanunu’nun istisnalarını düzenleyen 3/b maddesi kapsamında yapılacak mal ve hizmet alımlarında uygulanacak usul ve esaslar belirlendi. 
 • Bu usul ve esasların, güvenlik ile ilişkili olduğuna veya gizlilik içinde yürütülmesi gerektiğine Cumhurbaşkanı veya Hazine ve Maliye Bakanı tarafından karar verilen veya mevzuatı gereğince sözleşmenin yürütülmesi sırasında özel güvenlik tedbirleri alınması gereken veya devlet güvenliğine ilişkin temel menfaatlerin korunmasını gerektiren hallerle ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı merkez birimlerinin mal ve hizmet alımlarını kapsayacağı belirtildi. 

OLAĞANÜSTÜ HAL VE AFET BÖLGESİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER

DEPREM FELAKETİ NEDENİYLE YARGI ALANINDA DOĞABİLECEK HAK KAYIPLARINI ENGELLEMEK ADINA SÜRELERİN DURDURULMASINA KARAR VERİLDİ.

Olağanüstü Hal Kapsamında Yargı Alanında Alınan Tedbirlere İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 120) 11 Şubat 2023 tarihli ve 32101 sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • İlgili Karar uyarınca, 06.02.2023 tarihi itibarıyla yerleşim yeri olağanüstü hal ilan edilen iller olan gerçek ve tüzel kişiler ile aynı tarihte bu illerde bulunan kişiler bakımından ve olağanüstü hal ilan edilen illerin barosuna 06.02.2023 tarihi itibarıyla kayıtlı avukatlar ile diğer barolara kayıtlı olup aynı tarihte bu illerde bulunan avukatlar tarafından takip edilen dava ve işlerle ilgili olarak bu avukatlar bakımından ülke genelinde uygulanmak üzere;
 1. Dava açma, icra takibi başlatma, başvuru, şikayet, itiraz, ihtar, bildirim, ibraz ve zamanaşımı süreleri, hak düşürücü süreler ve zorunlu idari başvuru süreleri de dahil olmak üzere bir hakkın doğumu, kullanımı veya sona ermesine ilişkin tüm süreler, İdari Yargılama Usulü Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile usul hükmü içeren diğer kanunlarda taraflar veya ilgililer bakımından belirlenen süreler ve bu kapsamda hakim tarafından tayin edilen süreler ile arabuluculuk ve uzlaştırma kurullarındaki süreler ile İcra ve İflas Kanunu ile takip hukukuna ilişkin diğer kanunlarda belirlenen süreler ve bu kapsamda hakim veya icra ve iflas daireleri tarafından tayin edilen süreler, nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere tüm icra ve iflas takipleri, taraf ve takip işlemleri, yeni icra ve iflas takip taleplerinin alınması, ihtiyati haciz kararlarının icra ve infazına ilişkin işlemler tahtındaki süreler 06.02.2023 tarihinden itibaren 06.04.2023 tarihine kadar durduruldu. Bu sürelerin, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden itibaren işlemeye başlayacağı düzenlendi.
 2. Suç ve ceza, kabahat ve idari yaptırım ile disiplin hapsi ve tazyik hapsi için kanunlarda düzenlenen zamanaşımı süreleri, Ceza Muhakemesi Kanunu’nda düzenlenen koruma tedbirlerine ilişkin süreler ile Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda düzenlenen ihtiyati tedbiri tamamlayan işlemlere ilişkin süreler, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanı seçimleri bakımından ilgili kanunlarda düzenlenen süreler durma süresi kapsamı dışında bırakıldı.
 • Olağanüstü hal ilan edilmeyen illerin barosuna kayıtlı avukatların ve bürolarında çalışan kişilerin, olağanüstü hal ilan edilen illerde kan veya kayın hısımlarının bulunması veya olağanüstü hal ilan edilen illerde felakete uğrayanların kurtarılması, meydana gelen hasar ve zararın telafi edilmesi ya da ihtiyaçların karşılanması amacıyla bu illere gitmeleri halinde bu hükümlerin, söz konusu avukatlar tarafından takip edilen dava ve işlerle ilgili olarak bu avukatlar bakımından 6.03.2023 tarihine kadar ülke genelinde uygulanacağı kararlaştırıldı.
 • Yerleşim yeri olağanüstü hal ilan edilmeyen iller olan kişilerin, olağanüstü hal ilan edilen illerde kan veya kayın hısımlarının bulunması veya olağanüstü hal ilan edilen illerde felakete uğrayanların kurtarılması, meydana gelen hasar ve zararın telafi edilmesi ya da ihtiyaçların karşılanması amacıyla bu illere gitmeleri halinde bu hükümlerin, söz konusu kişiler bakımından 6.03.2023 tarihine kadar ülke genelinde uygulanacağı kararlaştırıldı.
 • Hükümlerde yer alan gerçek ve tüzel kişiler ile avukatların, yerleşim yeri olağanüstü hal ilan edilen iller dışında kalan gerçek ve tüzel kişiler aleyhine icra ve iflas takibi, taraf ve takip işlemi ile ihtiyati haciz kararlarının icra ve infazına ilişkin işlemleri yapabileceği, bu imkandan yararlanan gerçek ve tüzel kişiler ile avukatların, işlemi başlattığı tarihten itibaren ve işlem kapsamında durma süresinden yararlanamayacağı kararlaştırıldı.
 • Durdurulan süreler haricinde, ilgili Karar ile olağanüstü hal ilan edilen şehirlerde yakalama emirlerinin yerine getirilmesi ve hırsızlık, yağma suçları çerçevesindeki gözaltı süreleri çerçevesinde düzenlemeler yapıldı. 

PREFABRİK YAPI VE KONTEYNERLERİN İLGİLİ KURULUŞLARA TESLİMİNDE KATMA DEĞER VERGİSİ ORANI DÜŞÜRÜLDÜ.

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar’da Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 6790) 14 Şubat 2023 tarihli ve 32104 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • 24.12.2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar’a prefabrik yapı ile konteynerlerin, olağanüstü hal ilan edilen illerde kullanılmak üzere, bu tarih de dahil olmak üzere 31.12.2023 tarihine kadar afetzedeler ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 17/1. maddesinde sayılan kurum ve kuruluşlara kurulum ve montaj işleri de dahil tesliminde, % 1 vergi oranı uygulanacağı düzenlendi.

DEPREM SEBEBİ İLE BORÇLARIN ERTELENMESİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER YAPILDI.

06.02.2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremler Nedeniyle Zarar Gören Bazı İllerdeki Esnaf ve Sanatkârların, Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince Düşük Faizli Kredi Kullandırılmasına İlişkin Kararlar Kapsamındaki Kredi Borçlarının Ertelenmesine Dair Karar (Karar Sayısı: 6789) 14 Şubat 2023 tarihli ve 32104 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illeri ile bağlı ilçelerinde faaliyet gösteren ve 06.02.2023 tarihinde meydana gelen depremler nedeniyle işleri ve/veya işletmesi zarar gören ve/veya faal bir şekilde esnaflık faaliyetini devam ettiremeyen esnaf ve sanatkarların, Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi tarafından Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği’ne bağlı bölge birliklerine ortak olan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri kefaletiyle veya doğrudan düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin kararlar kapsamında olan kredi borçlarının ertelenmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

AFET BÖLGESİNDEKİ KAMU ÇALIŞANLARININ ÇALIŞMA USULLERİ VE İDARİ İZİNLİ SAYILMALARINA DAİR DÜZENLEME YAPILDI.

Afet Bölgesindeki Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler ile İlgili 2023/5 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi 15 Şubat 2023 tarihli ve 32105 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

  • 06.02.2023 tarihinde meydana gelen depremler sebebiyle olağanüstü hal ilan edilen illerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan bu tarihten geçerli olmak üzere idari izinli sayılacaklar veya uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma usullerine tabi tutulacakların belirlenmesine ilişkin hususların; afetten etkilenme durumlarına göre, gerekli tedbirler alınarak hizmetlerin aksatılmaması kaydıyla il valilerince değerlendirilmesine karar verildi. 
 • Esnek çalışma yöntemlerine göre çalışanların fiilen göreve gelmedikleri süre zarfında idari izinli sayılacakları ve idari izinli sayılanların istihdamlarına esas görevlerini fiilen yerine getirmiş kabul edilecekleri, mali ve sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük haklarının saklı tutulacağı belirtildi. 

AFET BÖLGESİNDE BAŞLATILACAK TOPLUM YARARINA PROGRAMLARA İLİŞKİN KATILIM ŞARTLARI İLE USUL VE ESASLAR DÜZENLENDİ.

Toplum Yararına Programların Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 17 Şubat 2023 tarihli ve 32107 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • İlgili Yönetmelik kapsamına olağanüstü hal kapsamında düzenlenen programlara dair eklenen madde kapsamında olağanüstü hal ilan edilen illerde, depremin etkilerinin azaltılması amacıyla olağanüstü hal ilan edilen dönemde başlatılacak toplum yararına programlardan faydalanma şartlarına ilişkin olarak; adres kayıt sistemine göre aynı adreste ikamet eden kişilerden yalnızca birisinin programa katılabilmesi, katılımcının programdan en fazla 9 ay yararlanabileceği, mazeretsiz olarak programdan ayrılma veya 3 iş teklifini üst üste reddetme durumunda 24 ay boyunca farklı bir programdan yararlanılamayacağı hükümlerinin uygulanmayacağı düzenlendi.

YAPILACAK KAMU İŞLEMLERİ ÖNCESİNDE BORÇ BULUNMADIĞINA DAİR YAZI İBRAZI YÜKÜMLÜLÜĞÜ SÜRELİ OLARAK KALDIRILDI.

Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 15) 17 Şubat 2023 tarihli ve 32107 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • İlgili Tebliğ kapsamında amme alacağı ödenmeden kamu işlemleri yapılabilmesine ilişkin olarak, vadesi geçmiş borcun bulunmadığına ilişkin belge aranılması zorunluluğunun, 06.02.2023 tarihinde meydana gelen depremler nedeniyle 31.07.2023 tarihine kadar yapılacak ödemeler için aranmayacağı düzenlendi.

AMME ALACAKLARINA İLİŞKİN BİRTAKIM DÜZENLEMELER YAPILDI.

Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 15) 17 Şubat 2023 tarihli ve 32107 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • İlgili Tebliğ kapsamında amme alacağı ödenmeden yapılmayacak işlemler ile işlem yapanların sorumlulukları altında düzenlenen vadesi geçmiş borcun bulunmadığına ilişkin belge aranılması zorunluluğunun, 06.02.2023 tarihinde meydana gelen depremler nedeniyle 31.07.2023 tarihine kadar yapılacak ödemeler için aranmayacağı düzenlendi.

DEPREM SEBEBİ İLE YAPILACAK BAĞIŞLARIN DENETİMİNE İSTİSNA GETİRİLDİ.

Olağanüstü Hal Kapsamında Bankalar ve Konsolide Denetime Tabi Kuruluşlarca Yapılacak Bağış ve Yardımlara İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 124) 17 Şubat 2023 tarihli ve 32107 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Karar kapsamında, deprem sonrası genel hayatı olumsuz etkileyen şartların ortadan kaldırılması ve afetzedelerin ihtiyaçlarının karşılanmasını teminen, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına; bankalar ve konsolide denetime tabi kuruluşlar tarafından olağanüstü hal süresince yapılacak bağış ve yardımlar çerçevesinde, Bankacılık Kanunu’nda bulunan ve bankalar ve konsolide denetime tâbi kuruluşlarca bir mali yılda yapılabilecek bağış miktarının, banka özkaynaklarının binde dördünü aşamayacağını düzenleyen hükmün uygulanmayacağı düzenlendi. 

AFET BÖLGESİNE İLİŞKİN OLARAK ELEKTRİK, DOĞAL GAZ VE SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZI PİYASASINA DAİR DÜZENLEMELER YAPILDI.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 16.02.2023 Tarihli ve 11650, 11651, 11652, 11659, 11665, 11661-1, 11661-2, 11655 Sayılı Kararları 18 Şubat 2023 tarihli ve 32108 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • 11650 sayılı Karar ile; 06.02.2023 tarihinde meydana gelen depremler Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği kapsamında önlisans veya üretim lisansı sahibi kişilerin yükümlülükleri bakımından mücbir sebep kabul edildi ve bu doğrultuda aşağıda verilen sürelerin bitiminin olağanüstü hal dönemi içine denk gelmesi halinde, bu dönemin sonuna kadar uzamış sayılmasına karar verildi:
 1. Önlisans süreleri ve üretim lisansı kapsamında inşaat öncesi dönem ve inşaat dönemi kapsamındaki yükümlülük erteleme süreleri,
 2. Depolamalı elektrik üretim tesisi başvuruları haricinde önlisans, lisans ve tadil başvuruları için gerekli bilgi ve belgelerin tamamlanması adına verilen süreler,
 3. Önlisans veya üretim lisansı tadil işlemleri kapsamındaki yükümlülüklere ilişkin süreler,
 4. Birleşme veya bölünme işlemleri kapsamındaki yükümlülüklere ilişkin süreler,
 5. Yeniden üretim lisansı verilmesi kapsamındaki yükümlülüklere ilişkin süreler,
 6. Olağanüstü hal kararı alınan veya afet bölgesi ilan edilen illerde kurulması planlanan veya kısmen işletilmekte olan ya da şirket merkezi bu illerde olan üretim lisansı sahibi kişilerin ilerleme raporu sunma yükümlülüğüne ilişkin süreler.
 • 11651 sayılı Karar ile; 06.02.2023 tarihinde meydana gelen depremler sebebiyle olağanüstü hal kararı alınan veya afet bölgesi ilan edilen illerdeki lisansız elektrik üretim uygulamalarına ilişkin olarak; 
 1. Şebeke işletmelerince verilmiş olan ve 06.02.2023 tarihi itibarıyla geçerli olan bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu ile bağlantı anlaşmalarının süreleri, olağanüstü hal süresi kadar uzatıldı. 
 2. Olağanüstü hal kararı alınan veya afet bölgesi ilan edilen illerde faaliyet gösteren elektrik dağıtım şirketleri, dağıtım lisansı sahibi Organize Sanayi Bölgeleri ve söz konusu illere ilişkin bölgesel kapasiteler için TEİAŞ tarafından olağanüstü hal süresince yeni başvuru alınmamasına karar verildi.
 3. Olağanüstü hal kararı alınan veya afet bölgesi ilan edilen illerde faaliyet gösteren üretim tesisiyle ilişkilendirilen tüketim tesisinde elektrik tüketimi olmaması halinde de görevli tedarik şirketi tarafından üreticiye ödeme yapılmasına karar verildi.
 • 11652 sayılı Karar ile; 06.02.2023 tarihinde meydana gelen depremler sebebiyle olağanüstü hal kararı alınan veya afet bölgesi ilan edilen iller için bu tarihten itibaren başlamak ve olağanüstü hal süresince geçerli olmak üzere, söz konusu illerde elektrik üretim tesisi bulunan ya da şirket merkezi bu illerde olan üretim lisansı sahibi kişilerin bulundurduğu teminat tutarının Kaynak Bazında Destekleme Bedelinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar uyarınca gerekli tutarı karşılamaması halinde, söz konusu eksik tutarın ilgili piyasa katılımcısının avans alacak tutarından teminat hesabına aktarılacağı kararlaştırıldı. Olağanüstü hal kararı alınan veya afet bölgesi ilan edilen illerde serbest tüketicisi bulunan üretim veya tedarik lisansı sahibi kişilerin bu illerdeki tüketim miktarlarına denk düşen dengesizlik miktarlarının ilgili uzlaştırma dönemleri için piyasa takas fiyatı üzerinden değerlendirilmesine karar verildi.
 • 11659 sayılı Karar ile; 06.02.2023 tarihinde meydana gelen depremler sebebiyle olağanüstü hal kararı alınan veya afet bölgesi ilan edilen illerde depremden etkilendiğini belgeleyen tüketicilerden, olağanüstü hal boyunca ülke genelinde yapacakları perakende satış sözleşmesi başvurularında güvence bedeli ile kesme-bağlama bedeli alınmamasına karar verildi.
 • 11665 sayılı Karar ile; Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 09.02.2023 tarih ve 11629 sayılı Karar’ın coğrafi kapsamı “olağanüstü hal kararı alınan veya afet bölgesi ilan edilen iller” olarak değiştirildi.
 • 11661-1 sayılı Karar ile; 06.02.2023 tarihinde meydana gelen depremler Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliği ve Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliği kapsamında lisans veya sertifika sahibi kişilerin yükümlülükleri bakımından mücbir sebep kabul edilerek aşağıda verilen hususların uygulanması kararlaştırıldı:
 1. Lisans ve sertifika alma, tadil, vize ve yenileme başvuruları kapsamında gerekli bilgi ve belgelerin tamamlanması için verilen ve 06.02.2023 tarihinden sonra sona erecek süreler, olağanüstü hal süresince uzatıldı.
 2. İç tesisat ve servis hatları sertifikası verilmiş kişilerin ve mekanik kategorisinde faaliyet göstermek koşuluyla yapım ve hizmet sertifikası sahibi kişilerin, olağanüstü hal kararı alınan veya afet bölgesi ilan edilen illerde faaliyet gösteren dağıtım şirketlerine bildirimde bulunmaları halinde bu dağıtım bölgelerinde faaliyet gösterebilmeleri kararlaştırıldı. Ayrıca ilgili sertifika sahiplerinden sertifika ve vize süresi 06.02.2023 tarihinden sonra sona erecek olanların sertifikalarının, ilgili mevzuattaki gereklilikleri yerine getirmeleri halinde olağanüstü hal boyunca geçerli sayılmasına karar verildi.
 • 11661-2 sayılı Karar ile; 06.02.2023 tarihinde meydana gelen depremler sebebiyle olağanüstü hal kararı alınan veya afet bölgesi ilan edilen illerde depremden etkilendiğini belgeleyen konut tüketicileri ile sistem kullanım bedeli uygulamasına tabi birinci kademe tüketicilerin, olağanüstü hal boyunca ülke genelinde yapacakları doğal gaz abonelik başvurularında güvence bedeli alınmamasına karar verildi.
 • 11655 sayılı Karar ile; 06.02.2023 tarihinde meydana gelen depremler Sıvılaştırılmış Petrol Gazları piyasasında faaliyet gösteren lisans sahibi kişilerin Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Kanunu ve ikincil mevzuattan kaynaklanan tüm süreli yükümlülükleri 06.02.2023 tarihinden olağanüstü hal sonuna kadar ertelendi.

İŞ SÖZLEŞMELERİNİN OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA FESHİ VE İŞÇİLERE SAĞLANACAK ÜCRET DESTEKLERİ İLE ÇALIŞMA ÖDENEKLERİ DÜZENLENDİ.

Olağanüstü Hal Kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Alanına İlişkin Alınan Tedbirlere Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 125) 22 Şubat 2023 tarihli ve 32112 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • İstihdamın korunmasına ilişkin tedbirler kapsamında işverenlere fesih sınırlaması getirildi, olağanüstü hal ilan edilen illerde her türlü iş veya hizmet sözleşmesi 22.02.2023 tarihinden itibaren olağanüstü hal süresince 4857 sayılı İş Kanunu’nun işverenin haklı nedenle derhal fesih hakkının düzenlendiği 25. maddenin ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerlerinin düzenlendiği bendi ve diğer kanunların ilgili hükümlerinde yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler, belirli süreli iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, işyerinin herhangi bir sebeple kapanması ve faaliyetinin sona ermesi, ilgili mevzuata göre yapılan her türlü hizmet alımları ile yapım işlerinde işin sona ermesi halleri dışında işveren tarafından feshedilemeyeceği düzenlendi. 
 • Haricen ilgili Kararname çerçevesinde nakdi ücret desteği sağlanması ve bu destekten yararlananların genel sağlık sigortalısı sayılmasına, deprem etkilerinden kaynaklı bölgesel kriz nedeniyle depremden etkilenme durumuna göre ilgili belgelerle başvuran işverenlere kısa çalışma ödeneği sağlanmasına ve Sosyal Güvenlik Kurumu bütçesinden finansman sağlanacak hususlara yönelik düzenlemeler yapıldı.

AFET BÖLGESİNDE YER ALAN İDARELERE OLAN BORÇLARIN VADELERİ UZATILDI.

06.02.2023 Tarihinde Kahramanmaraş İlinde Meydana Gelen Depremler Nedeniyle Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa İlleri ile Sivas İlinin Gürün İlçesinde Oluşan Mücbir Sebebe İstinaden, 7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve 7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun’da Yer Alan Taksit Ödeme Sürelerinin Yeniden Belirlenmesine Dair Karar (Karar Sayısı: 6831) 23 Şubat 2023 tarihli ve 32113 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Belirtilen kanunlar kapsamında, 06.02.2023 tarihinde meydana gelen depremler sebebiyle afet bölgesi ilan edilen bölgedeki idarelere borçlu olan kişilerin, borçlarına istinaden idareye ödemeleri gereken taksitlerin süreleri, mücbir sebep hali sayılan 06.02.2023 ila 31.07.2023 tarihleri arasına denk gelen taksitlerden birincisi 31.07.2023 tarihinden sonraki aya ertelendi. Müteakip taksitlerin borçlunun belediyeler ve bunlara bağlı kamu tüzel kişileri olması halinde sonraki ayı takip eden 1 aylık dönemlerde, diğer borçlular olması halinde ise bu ayı takip eden 2 aylık dönemlerde ödenmesi kararlaştırıldı.

TİCARET BAKANLIĞI’NA TAKSİTLİ SATIŞLARA İLİŞKİN KISITLAMALARI DEĞİŞTİRME YETKİSİ VERİLDİ.

Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 23 Şubat 2023 tarihli ve 32113 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Ticaret Bakanlığı’na, afet dönemleri ve diğer olağanüstü durumlarda perakende işletmelerin tüketicilere yönelik taksitli satışlarına ilişkin kısıtlamaları değiştirme yetkisi verildi.

AFET BÖLGESİNDEKİ İHTİYAÇLARA İLİŞKİN OLARAK, ARTIRILMIŞ DOĞRUDAN TEMİN PARASAL LİMİTİNİN UYGULAMA SÜRESİ UZATILDI.

06.02.2023 Tarihinde Meydana Gelen Deprem Afetleri Nedeniyle Ortaya Çıkan İhtiyaçların Karşılanmasına Yönelik Olarak, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 22. Maddesi Kapsamında Doğrudan Temin Yoluyla Yapılacak Alımlarda Uygulanacak Parasal Limitlerin Artırılması Hakkındaki Karar’da Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 6862) 24 Şubat 2023 tarihli ve 32114 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerdeki ihtiyacın karşılanmasına dair, Kamu İhale Kanunu kapsamında doğrudan temin yoluyla yapılacak alımlara ilişkin 5.000.000 Türk lirası parasal limit uygulamasının son tarihi, 28.02.2023 tarihinden olağanüstü hal süresinin sonuna kadar uzatıldı.

AFET BÖLGELERİNİN YENİDEN İMARINA İLİŞKİN YETKİ, USUL VE ESASLAR DÜZENLENDİ.

Olağanüstü Hal Kapsamında Yerleşme ve Yapılaşmaya İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 126) 24 Şubat 2023 tarihli ve 32114 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde afetten etkilenen kişilerin geçici ya da kesin iskan alanlarının fay hattına mesafe, zemin elverişliliği, yerleşim merkezine yakınlığı gibi hususlar göz önünde bulundurulmak suretiyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (Bakanlık) tarafından tespit edileceği düzenlendi. Ek olarak tespit edilen bu alanların vasıf değişikliği gerektirmesi halinde bu değişikliğin Bakanlık tarafından resen yapılacağı ve tescil edileceği belirtildi.
 • Tespit edilen kesin iskan alanlarında, Bakanlık tarafından onaylanacak vaziyet planı ve düzenlenecek yapı ruhsatına göre uygulama yapılacağı düzenlendi. Ayrıca, bu alanlara ilişkin olarak İmar Kanunu’nun askı, ilan ve itirazlara dair hükümlerinin uygulanmayacağı, bu alanlardaki taşınmaz mülkiyeti veya imar haklarının kısmen veya tamamen başka alanlara aktarılabileceği belirtildi.
 • Geçici ya da kesin iskan alanı olarak belirlenmiş yerlerde Mera Kanunu, Orman Kanunu, Turizmi Teşvik Kanunu uyarınca sağlanan izin ve tahsisler ile Orman Genel Müdürlüğü tarafından kiraya verilen alanlara ilişkin kira sözleşmeleri iptal veya feshedilmiş kabul edildi. Buna ek olarak, Maden Kanunu uyarınca verilen ve ara ve uç ürün üretme şartlı ihalelere ilişkin olanlar hariç olmak üzere, maden ruhsat sahalarının geçici ya da kesin iskan alanlarına denk gelen kısımlarının ruhsattan çıkarılacağı, ruhsat sahasının tamamına denk gelmesi halinde ise ruhsatın iptal edilmiş sayılacağı düzenlendi.
 • Geçici ya da kesin iskan alanı olarak belirlenmiş yerlerde Bakanlık tarafından kamulaştırma ya da acele kamulaştırma yapılabileceği, bu durumda ilgili taşınmaza ilişkin olarak en geç bir ay içinde kıymet takdiri yapılacağı ve taşınmaz malikine bu doğrultuda ödeme yapılacağı düzenlendi, takdir edilen kıymete itiraz edilmesi halinde uygulanacak usul ve esaslar belirlendi.
 • Bakanlık’ın, yapılacak olan inşaat işleri ve ilgili sair işlere ilişkin yetkilerini Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’na devredebilmesi öngörüldü. Ayrıca, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından Bakanlık’a veya Bakanlık’ın bağlı, ilgili ve ilişkili kurum, kuruluşları ve bunların iştiraklerine; bunların da kendi aralarında kaynak aktarımında bulunabileceği düzenlendi.
 • İlgili alanlarda, doğalgaz, elektrik, su, atık su ve arıtma tesisleri, iletişim ve sair altyapı yatırımlarının üstyapı imalatları tamamlanıncaya kadar öncelikle tamamlanacağına hükmolundu. 
 • Çalışma yapılacak alanlardan çıkan hafriyatın dökümüne ve döküleceği sahalara ilişkin olarak ilgili çevre mevzuatının belgelendirmeye dair hükümlerinin uygulanmayacağı belirtildi.

DEPREMDEN ETKİLENEN İLLER İÇİN İLAN EDİLEN MÜCBİR SEBEP DÖNEMİNDE KDV İADE UYGULAMASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER YAPILDI.

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 45)  25 Şubat 2023 tarihli ve 32115 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 06.02.2023 tarihinde meydana gelen depremden etkilenen iller için ilan edilen mücbir sebep döneminde KDV iade uygulamasına ilişkin düzenlemeler yapıldı.
 • Depremden etkilenen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ve Elazığ illeri ile Sivas ili Gürün ilçesinde Bakanlık tarafından mücbir sebep hali ilan edilmesi uygun bulundu. Bu kapsamda, söz konusu yerlerde 06.02.2023 tarihi itibarıyla mükellefiyet kaydı bulunan mükelleflerin, bu mükellefiyetleri nedeniyle vergi kanunlarının uygulanması bakımından 06.02.2023 – 31.07.2023 (bu tarih dahil) tarihleri arasında mücbir sebep halinde olduğu kabul edildi.
 • Mücbir sebep hali süresince verilmesi gereken vergi beyannameleri ve bildirimlerin verilme süreleri uzatıldı.
 • Mücbir sebep kapsamında bulunan mükelleflerin KDV beyannamesi vermek ve gerekli belgeleri vergi dairesine ibraz etmek suretiyle mücbir sebep döneminde de KDV iade talebinde bulunabileceği düzenlendi.
 • Mücbir sebep döneminde KDV iade taleplerinin yerine getirilmesinde, işbu Tebliğin muhtelif bölümlerinde iade türleri itibarıyla belirlenen usul ve esaslar korunmakla birlikte, mücbir sebep ilan edilen dönemde yer alan KDV beyannamelerinin uzayan verilme tarihini takip eden aybaşına kadar yapılacak iade taleplerine istinaden KDV İadesi Risk Analiz sistemi tarafından yapılan sorgulama neticesinde üretilecek KDV İadesi Kontrol Raporu’nda yer alan sonuçlar bakımından uygulanacak usul ve esaslar düzenlendi.

OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA YENİ LİSANSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ BAŞVURUSU ALINMAMASINA KARAR VERİLDİ.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 23.02.2023 tarihli ve 11669 sayılı Kararı 28 Şubat 2023 tarihli ve 32118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Olağanüstü hal kapsamında olan illerde faaliyet gösteren elektrik dağıtım şirketleri ile dağıtım lisansı sahibi Organize Sanayi Bölgeleri tarafından depremden doğrudan etkilenen yerleri besleyen trafo merkezleri için yeni lisansız elektrik üretimi başvurusu alınmamasına karar verilmiş ve söz konusu trafo merkezleri için halihazırda alınmış olan başvurulara ilişkin komisyon toplantıları olağanüstü hal süresi sonuna kadar ertelendi.

DEPREM SEBEBİYLE DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGELERİ VE DAHİLDE İŞLEME İZİNLERİNE EK SÜRE DÜZENLEMESİ YAPILDI.

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği’nde (İhracat: 2006/12) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2023/2) 28 Şubat 2023 tarihli ve 32118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • İlgili Tebliğ’e geçici madde eklenmek suretiyle 06.02.2023 tarihinde meydana gelen depremler sebebiyle, merkezi veya üretim tesisleri Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illerinde yerleşik olanlar için Tebliğ’de öngörülen şartları sağlaması halinde dahilde işleme izin belgeleri ve dahilde işleme izinlerine ek süre uygulanacağı ve 31.12.2023 tarihine kadar uzatılacağı düzenlendi.

DEPREM SEBEBİYLE DAHİLDE VERGİ, RESİM, HARÇ İSTİSNA BELGELERİ VE BELGESİZ İHRACAT KREDİLERİNE EK SÜRE DÜZENLEMESİ YAPILDI.

İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ’de (İhracat: 2017/4) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2023/3) 28 Şubat 2023 tarihli ve 32118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • 06.02.2023 tarihinde meydana gelen depremler sebebiyle merkezi veya üretim tesisleri Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illerinde yerleşik olanlar için Tebliğ’de öngörülen şartları sağlaması halinde vergi, resim, harç istisna belgeleri ve belgesiz ihracat kredilerine ek süre uygulanacağı ve 31.12.2023 tarihine kadar uzatılacağı düzenlendi.
* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@