Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Nisan 2023

#42
Nisan 2023

Kılınç Hukuk & Danışmanlık – Nisan 2023 Regülasyon ve Mevzuat Bülteni

Okunma Süresi: 23 dakika

ENERJİ PİYASASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

ELEKTRİK PİYASASI

TÜRKİYE ORTALAMA ELEKTRİK TOPTAN SATIŞ FİYATI BELİRLENDİ.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 30.03.2023 Tarihli ve 11755 sayılı Kararı 1 Nisan 2023 tarihli ve 32150 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • 2022 yılına ait Türkiye Ortalama Elektrik Toptan Satış Fiyatı 254,79 kuruş/kWh olarak belirlenmiştir. 

PETROL PİYASASI

BAZI LİMAN VE DEPOLAMA TESİSLERİNİN TARİFELERİ GÜNCELLENDİ.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 30.03.2023 Tarihli ve 11755, 11757, 11758, 11759, 11760, 11761, 11762, 11763, 11764 ve 11765 sayılı Kararları 1 Nisan 2023 tarihli ve 32150 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • 11755 sayılı Karar ile; 2022 yılına ait Türkiye Ortalama Elektrik Toptan Satış Fiyatı 254,79 kuruş/kWh olarak belirlendi.
 • 11757 sayılı Karar ile; Anadolu Tasfiyehanesi Anonim Şirketi (ATAŞ) Liman Tesisi’nin depolama tarifesi tadil edilerek onaylandı. 
 • 11758 sayılı Karar ile; ATAŞ Karaduvar Tesisi’nin depolama tarifesi tadil edilerek onaylandı. 
 • 11759 sayılı Karar ile; ATAŞ İletim Hatları’nın iletim tarifesi tadil edilerek onaylandı. 
 • 11760 sayılı Karar ile; Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi’nin (BOTAŞ) Yumurtalık (Ceyhan) – Kırıkkale Ham Petrol Boru Hattı’nın iletim tarifesi tadil edilerek onaylandı. 
 • 11761 sayılı Karar ile; Marmara Depoculuk Hizmetleri Anonim Şirketi Tekirdağ Depolama Tesisi’nin depolama tarifesi tadil edilerek onaylandı. 
 • 11762 sayılı Karar ile; Opet Petrolcülük Anonim Şirketi Marmara Ereğlisi Tesisi’nin depolama tarifesi tadil edilerek onaylandı. 
 • 11763 sayılı Karar ile; Shell & Turcas Petrol Anonim Şirketi Antalya Terminali’nin iletim tarifesi tadil edilerek onaylandı. 
 • 11764 sayılı Karar ile; Shell & Turcas Petrol Anonim Şirketi Antalya Terminali’nin depolama tarifesi tadil edilerek onaylandı. 
 • 11765 sayılı Karar ile; Shell & Turcas Petrol Anonim Şirketi Derince Terminali’nin depolama tarifesi tadil edilerek onaylandı. 

ASGARİ-AZAMİ SINIR DEĞERİ DEĞİŞİKLİKLERİNDE DİKKATE ALINACAK DÖNEM DEĞERİ BELİRLENDİ.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 13.04.2023 Tarihli ve 11799 Sayılı Kararı 14 Nisan 2023 tarihli ve 32163 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Rafine tesisleri hariç piyasaya arz edilecek benzin türlerine yönelik olarak 31.05.2023 kadar TS EN 228 Otomotiv Yakıtları- Kurşunsuz Benzin- Özellikler ve Deney Yöntemleri (Aralık 2017) standardında belirtilen “Buhar Basıncı” ve “70 C’ta Buharlaşma Yüzdesi- E70” özelliklerine ait asgari sınır değerleri için yaz dönemi değerinin, azami sınır değeri için kış dönemi değerinin esas alınacağı düzenlendi.

DOĞAL GAZ PİYASASI

DOĞAL GAZ İHRACAT ÇIKIŞ NOKTALARININ KULLANIMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR YAYIMLANDI. 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 06.04.2023 tarihli ve 11783 sayılı kararı 8 Nisan 2023 tarihli ve 32157 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Ulusal iletim şebekesi üzerindeki ihracat çıkış noktalarında yapılacak ihracat faaliyetlerinin şeffaf, eşit taraflar arasında ayrım gözetmeyecek, sistem işleyişini aksatmayacak ve ulusal arz güvenliğine halel getirmeyecek şekilde kapasite rezervasyonlarına konu edilmesine yönelik uygulama esaslarının belirlenmesi adına Doğal Gaz İhracat Çıkış Noktalarının kullanımına ilişkin Usul ve Esaslar yayımlandı.
 • İletim Şirketi her bir çıkış noktası için uygulanacak Maksimum Ayarlanabilir Kapasite değerlerini ve ilgili dönem için rezerve edilebilecek atıl kapasiteleri gaz yılı öncesi kapasite rezervasyonu son başvuru tarihinden 60 gün önce Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın (Bakanlık) doğal gaz arz güvenliği görüşlerini dikkate alarak ilan edeceği düzenlendi.
 • İhracata konu edilecek günlük miktarın, ilgili taşıtan tarafından iletim şirketine, İletim Şebekesi İşleyiş Düzenlemelerine ilişkin esaslar kapsamında verilecek Taşıma Miktar Bildirimi (TMB) ile sunulacağı, taşıtanın aynı gaz günü içinde en az ihracat çıkış noktasından ihraç edilmesi öngörülen miktar kadar üretilen gazı iletim şebekesine teslim etmesi, ithalat girişi yapması ya da depo çıkışı yapmasının esas olduğu düzenlendi. İletim şirketlerinin bu esasa uymayan TMB’lere onay vermeyebileceği belirtildi.

EPDK TARAFINDAN İLETİM TARİFESİNDE UYGULANACAK FİYAT HÜKÜMLERİ VE TARİFE ŞARTLARI İÇERİĞİNE İLİŞKİN DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

7451 Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 10 Nisan 2023 tarihli ve 32159 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu (4646 sayılı Kanun) uyarınca Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından hazırlanacak olan iletim tarifesinin; üretilen ve ithal edilen doğal gazın nakli için iletim şebekesinden yararlanan ve eşit durumda bulunan tüm kullanıcılar arasında fark gözetmeksizin uygulanacak fiyatları, hükümleri ve tarife şartlarını içereceği belirtildi.
 • EPDK’ya, transit iletim tarifelerini ve ihracata ilişkin iletim tarifelerini, Bakanlık’ın görüşü alarak yurt içi iletim tarifelerinden farklı usul ve esaslara göre tespit etme yetkisi verildi.
 • 4646 sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak, BOTAŞ’ın yürüttüğü faaliyetler ayrıştırılarak yatay bütünleşmiş tüzel kişi şeklinde yeniden yapılandırılıncaya kadar BOTAŞ’ın dikey bütünleşmiş tüzel kişiliğinin devam edeceği düzenlendi. BOTAŞ’ın faaliyetlerinin ayrıştırılması ve yeniden yapılandırılması amacıyla kurulacak şirketlerin işletme konusu, ticaret unvanı, sermayesi ve ortaklık yapısı ile bu kapsamda gerçekleştirilecek devir ve benzeri işlemlere dair hususların Cumhurbaşkanı kararı ile düzenleneceği belirtildi.
 • Bakanlık’ın izni ile BOTAŞ’ın doğal gaz alım sözleşmelerine konu miktarların devrine veya kontrat devri yapmasına karar verilebileceği düzenlendi. Bu kapsamda, kontrat devri süreçleri tamamlanıncaya kadar BOTAŞ’ın, 4646 sayılı Kanun’daki piyasa payı sınırlamalarına tabi olmayacağı belirtildi.

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

TÜRKİYE İLE BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ ARASINDA İMZALANAN KAPSAMLI EKONOMİK ORTAKLIK ANLAŞMASI YÜRÜRLÜĞE GİRDİ.

7449 Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşik Arap Emirlikleri Arasında Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması ve Anlaşmada Değişiklik Yapılmasına Dair Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 5 Nisan 2023 tarihli ve 32154 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • 03.03.2023 tarihinde Abu Dabi’de imzalanan ve Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ticareti ve yatırımı serbestleştirmek ve kolaylaştırmayı hedefleyen “Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşik Arap Emirlikleri Arasında Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması” (Anlaşma) ve bu Anlaşma’da Değişiklik Yapılmasına Dair Notalar’ın (Notalar) onaylanması uygun bulundu.
 • Anlaşma’nın mal ticaretine yönelik 2. faslı ve Tarife Taahhüt Cetvelleri uyarınca; taraflar arasındaki ticarette uygulanacak gümrük vergileri ve sair ücret ile harçların kısıtlanmasına ilişkin hükümler tesis edildi.
 • Ticaret Politikası Önlemleri kapsamında (i) anti-damping ve telafi edici önlemler (ii) geçiş dönemi ikili korunma önlemleri (iii) küresel korunma önlemleri düzenlendi.
 • Ticarette gereksiz teknik engeller kaldırarak, şeffaflık artırılarak ve daha fazla düzenleyici iş birliği ve iyi mevzuat uygulamalarını teşvik ederek taraflar arasındaki mal ticaretinin kolaylaştırılması hedeflendi.
 • Sağlık ve bitki sağlığı önlemleri bakımından, tarafların; aralarındaki ticareti kolaylaştırırken, topraklarındaki insan, hayvan ve bitki yaşamı ile sağlığını korumak için gerekli tüm önlemleri alacağı düzenlendi.
 • Taraflar arasında ticareti yapılan eşyaların gümrük işlemlerinin şeffaf, eşit, tutarlı olması ve ticaretin önündeki usule ilişkin gereksiz engellerden ari biçimde uygulanacağı kararlaştırıldı.
 • Menşeli eşya kavramının tanımı ve idari iş birliği yöntemleri kapsamında taraflar arasındaki ticarete konu malların menşeinin belirlenmesine ilişkin coğrafi ve teknik kriterler düzenlendi, menşe ispatına ve taraflar arasındaki idari iş birliğini sağlanmasına yönelik usul ve esaslar belirlendi.
 • Hizmet sunucularının taraf ülke pazarlarına girişinde uygulanacak muameleler düzenlendi.
 • Taraflar arasındaki dijital ticaretin sürdürülebilir ve istikrarlı gelişmesine yönelik düzenlemeler yapıldı. Bu kapsamda; kimlik doğrulama ve elektronik imzalar, kağıtsız ticaret, elektronik fatura ve ödemeler, tüketicinin korunması ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin hususlar belirlendi.
 • Taraflar arasında doğrudan yatırımların artırılması ve taraflardan her birinin ülkesinde iş yapmak için daha iyi ve daha güvenli bir ortam sağlanması amacıyla usullerin mümkün olduğunca kolaylaştırılması hedeflendi. Yatırımlara ilişkin yetkilendirme başvurularının işlem süreçlerinde Anlaşma’daki usullere uyulacağı düzenlendi.
 • İlaveten; kamu alımları, rekabet, fikri mülkiyet ve küçük ve orta ölçekli işletmelere ilişkin sair hususlar ile anlaşmanın yürütülmesine dair ortak komisyonun teşkilat ve çalışma esaslarına yer verildi ve Anlaşma’dan kaynaklanabilecek uyuşmazlıkların çözülmesine ilişkin hükümler düzenlendi.
 • 15.03.2023 ve 16.03.2023 tarihlerinde taraflar arasında teati edilen Notalar uyarınca ise, Anlaşma’nın İngilizce eklerinin Arapça nüshasının da ekleri olarak geçerli olacağı kararlaştırıldı, Anlaşma’nın Türkçe ve İngilizce nüshalarındaki esasa etkili olmayan tercüme farklılıkları ve maddi hatalar düzeltildi.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ HÜKÜMETİ ARASINDA ENERJİ ALANINDA İŞ BİRLİĞİNE DAİR MUTABAKAT ZAPTI YÜRÜRLÜĞE GİRDİ. 

Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7164) 25 Nisan 2023 tarihli ve 32171 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • 24.04.2023 tarihli 7164 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’nın eki Olan listede yer alan tablodaki anlaşma ve anlaşma tarihleri ile yürürlük tarihleri tespit edildi. 
 • Bu kapsamda, 24.11.2021 imza tarihli Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik Arap Emirlikleri Hükümeti Arasında Enerji Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı’nın yürürlük tarihi 21.12.2022 olarak belirlendi. 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE AZERBAYCAN HÜKÜMETİ ARASINDA TOHUMCULUK KONUSUNDA İŞ BİRLİĞİNE DAİR ANLAŞMA ONAYLANDI.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tohumculuk Konusunda İşbirliği Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7173) 26 Nisan 2023 tarihli ve 32172 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • İlgili Anlaşma kapsamında tohumculuk konusunda karşılıklı iş birliği, konuya ilişkin mevzuatların birbirine uyumlaştırılması, laboratuvar işlemlerinin geliştirilmesi ve teknik kapasitelerin arttırılmasına ilişkin çalışma usul ve esasları düzenlenmiş olup, bunun yanı sıra proje faaliyetlerinin özellikleri ve yürütülmesine dair hususlar belirlendi.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE AZERBAYCAN HÜKÜMETİ ARASINDA BİTKİ KORUMA VE KARANTİNA ALANLARI KONUSUNDA İŞ BİRLİĞİNE DAİR ANLAŞMA ONAYLANDI.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bitki Koruma ve Karantinası Alanında İşbirliği Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7174) 26 Nisan 2023 tarihli ve 32172 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • İlgili Anlaşma kapsamında bitki koruma ve karantina alanlarındaki iş birliğini geliştirmek ve bitki ile bitkisel ürünlerin karşılıklı ticaretini kolaylaştırmak için birtakım usul ve esaslar düzenlenmiş olup, bu kapsamda iş birliği alanları, karantinaya ilişkin detaylar ile alınacak kontrol önlemleri belirlendi. 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE AZERBAYCAN HÜKÜMETİ ARASINDA SPOR ALANLARI KONUSUNDA İŞ BİRLİĞİNE DAİR ANLAŞMA ONAYLANDI.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gençlik ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşması’nın İlişik Notalarla Birlikte Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7175) 26 Nisan 2023 tarihli ve 32172 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • İlgili Anlaşma kapsamında tarafların gençlik ve spor alanlarındaki ilişkilerinin güçlendirilmesi ve teşvik edilmesi amacıyla taraflar arasında iş birliği programları yapılması hedeflenmiş olup bu programlara ilişkin birtakım usul ve esaslar düzenlendi.  

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ ARASINDA KAPSAMLI EKONOMİK ORTAKLIK ANLAŞMASI VE ANLAŞMA’DA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR NOTALARIN ONAYLANMASINA DAİR NOTLAR ONAYLANDI.

Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşik Arap Emirlikleri Arasında Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması ve Anlaşma’da Değişiklik Yapılmasına Dair Notaların Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7180) 27 Nisan 2023 tarihli ve 32173 sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Taraflar arasında serbest ticaret alanı kurulmasına ilişkin Anlaşma onaylanmış olup, Anlaşma ile Türkiye Cumhuriyeti ve Birleşik Arap Emirlikleri temsilcilerinden oluşan bir ortak komite kurulmasına karar verildi. 

ATAMA VE GÖREVLENDİRMELER

CUMHURBAŞKANLIĞI TARAFINDAN BİRTAKIM ATAMALAR YAPILDI.

Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2023/165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184) 1 Nisan 2023 tarihli ve 32150 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre;

  • Dışişleri Bakanlığı Andlaşmalar Genel Müdürlüğü’ne Elif ÇOMOĞLU ÜLGEN atandı.
  • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdür Yardımcılığı’na Ahmet Nuri EKİCİ atandı.
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdür Yardımcılığı’na Adem SEZER atandı.

GÜMRÜK, TİCARET, YATIRIM, İMAR VE İTHALAT MEVZUATINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

KUR KORUMALI VADELİ MEVDUAT HESABI PROGRAMININ UYGULANMA SÜRESİ UZATILDI.

Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/14)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2023/7) 1 Nisan 2023 tarihli ve 32150 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Türkiye’de yerleşik tüzel kişilerin, bankalarda mevcut Amerikan doları, Euro ve İngiliz sterlini cinsinden mevduat ve katılım fonu hesabı bakiyelerinin Türk lirasına çevrilmesi talebinde bulunmaları için son tarih 31.12.2023 tarihine kadar uzatıldı.
 • Döviz cinsinden dönüştürülen Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarının vadelerine ilişkin usul ve esasları belirleme yetkisi Merkez Bankası’na verildi.

MERKEZ BANKASI’NA ALTIN CİNSİNDEN DÖNÜŞTÜRÜLEN MEVDUAT VE KATILMA HESAPLARI VADELERİNE DAİR YETKİ TANINDI.

Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/16)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2023/8) 1 Nisan 2023 tarihli ve 32150 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Altın cinsinden dönüştürülen Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarının vadelerine ilişkin usul ve esasları belirleme yetkisi Merkez Bankası’na verildi.

ORMAN ALANLARININ KADASTRO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER YAPILDI.

7442 sayılı Orman Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 5 Nisan 2023 tarihli ve 32154 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı ve bazı hükümleri hariç olmak üzere aynı tarihteyürürlüğe girdi. Buna göre;

 • 6831 sayılı Orman Kanunu’nun (Orman Kanunu) 4/1/(c) maddesi gereğince tahsis edilen ve tapuda halen farklı malikler adına kayıtlı olan hususi ormanların, Orman Bölge Müdürlüğü’nün talebi ile Orman Genel Müdürlüğü tarafından görevlendirilen Orman Kadastro Komisyonları tarafından 31.12.2022 tarihinden önce tapulama/kadastro, imar mevzuatı veya hükmen oluşturulan tapu kayıtları esas alınarak parsel bazında yeniden değerlendirileceği düzenlendi. 
 • Söz konusu parseller üzerinde daha önceki dönemde hususi orman olarak sınırlandırılan alanların yüzölçümü ve mülkiyet durumlarına göre niteliğinde değişiklik yapılması öngörüldü. Buna göre, bahse konu alanlar şayet farklı malikler adına kayıtlı ve 3 hektardan küçük ise bu alanların orman sayılmayan yer olarak ilan edileceği, 3 hektar veya daha büyük alanların ise hususi orman olarak yeniden sınırlandırılarak ilan edileceği belirtildi. 
 • İlan tarihinden itibaren 30 gün içinde kadastro mahkemelerinde, kadastro mahkemesi olmayan yerlerde kadastro davalarına bakmakla görevli mahkemelerde dava açılmadığı takdirde ilan edilen çalışmanın kesinleşeceği ve bu madde kapsamında yapılacak kadastro çalışmalarının ikinci kadastro sayılmayacağı düzenlendi.
 • Kadastrosu veya tahdidi halihazırda yapılmış orman alanları ile 3402 sayılı Kadastro Kanunu kapsamında kadastrosu yapılacak orman alanlarında orman sınırları dışına çıkarılacak yerlerin Orman Kanunu uyarınca belirleneceği ve bu alanların orman bütünlüğünün korunması adına devlet ormanlarına katılmak üzere satın alınarak Hazine adına tescil edileceği düzenlendi. İlaveten, bu çalışmaları yapacak olan kadastro ekibi ile yapılacak itirazları inceleyecek kadastro komisyonu dahilinde görevlendirilecek ilave uzman kadro belirlendi.
 • Satın alınarak Hazine adına tescil edilecek taşınmazlara ilişkin doğabilecek uyuşmazlıklarda husumet ve zamanaşımına ilişkin belirlemeler de yapılarak hak sahibi gerçek ve tüzel kişiler tarafından orman sınırları dışına çıkarma işlemlerine karşı açılacak itiraz davalarında hasmın Hazine ve Orman Genel Müdürlüğü olduğu, buna karşılık Orman Genel Müdürlüğü tarafından açılacak davalarda hak sahibi gerçek ve tüzel kişilerin hasım gösterileceği düzenlendi. Kesinleşme tarihinden itibaren 10 yıl geçtikten sonra, kadastrodan önceki hukuki sebeplere dayanılarak itiraz ve dava hakkı ise yalnızca Hazine’ye verildi.

TİCARET ŞİRKETLERİ UZAKTAN KİMLİK TESPİTİ UYGULAMASI KAPSAMINA ALINDI.

Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 7037) 5 Nisan 2023 tarihli ve 32154 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • İlgili Yönetmelik kapsamında gerçek kişilerde uzaktan kimlik tespitine ilişkin madde, gerçek kişiler ile ticaret siciline kayıtlı tüzel kişilerde uzaktan kimlik tespiti olarak yeniden düzenlendi.
 • Ticaret siciline kayıtlı tüzel kişileri bakımından da uzaktan kimlik tespiti yöntemlerinin kullanılabileceği ve bu kimlik tespiti uygulamasının müşteriye ilişkin esaslara göre yürütüleceği belirlendi.

TİCARET İTHALAT İŞLEMLERİNDE ELEKTRONİK ORTAMDA YETKİLENDİRMEYE İLİŞKİN DÜZENLEMELER YAPILDI.

İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru İçin Yetkilendirme Tebliği (İthalat: 2023/21)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 5 Nisan 2023 tarihli ve 32154 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • İlgili Tebliğ kapsamında yetkilendirme başvurusu ve onayına ilişkin başvuru sahibine başvuru belgelerini elektronik ortamda sisteme yüklemek üzere kısıtlı yetki verilmesi ile internet E-imza uygulamalarında izlenmesi gereken adımlara ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

İCRA VE İFLAS KANUNU VE BAZI KANUNLARDA KAPSAMLI DÜZENLEMELER YAPILDI.

7445 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 5 Nisan 2023 tarihli ve 32154 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak, zorunlu arabuluculuk tesis eden hükümleri 01.09.2023 tarihinde yürürlüğe girmek üzere yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Konut niteliğindeki yerlere haciz yapılabilmesi için icra müdürü tarafından verilecek kararın icra mahkemesince onaylanması zorunlu kılındı.
 • Yedieminde muhafaza edilen ve üstündeki haczin kalktığı malların ilgili icra dairesince resen tasfiye edileceği öngörüldü, tasfiye usulüne ilişkin usul ve esaslar ve bu usul ve esasların yürürlüğe girmesine ilişkin geçiş hükümleri düzenlendi.
 • İlk derece hukuk mahkemelerinin heyetle alması gereken kararlara ilişkin parasal eşik 500.000 Türk lirasından 1.000.000 Türk lirasına çıkarıldı ve bu miktarın her yıl Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen yeniden değerleme oranında artırılacağı öngörüldü.
 • Ticari davalarda basit yargılama usulünün uygulanmasına ilişkin parasal eşik 500.000 Türk lirasından 1.000.000 Türk lirasına çıkarıldı ve bu miktarın her yıl Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen yeniden değerleme oranında artırılacağı öngörüldü.
 • İtirazın iptali, menfi tespit ve istirdat davalarından önce arabuluculuğa başvurulması zorunlu kılındı.
 • Taşınmazların devrine veya taşınmazlar üzerinde sınırlı ayni hak kurulmasına ilişkin uyuşmazlıklara ilişkin olarak arabuluculuk usul ve esasları düzenlendi.
 • Zorunlu arabuluculuk süreçlerinde ilk toplantıya çağrıya ilişkin olarak tarafların avukatı bulunsa dahi kendilerinin de bilgilendirileceği düzenlendi.
 • Kiralanan taşınmazların ilamsız icra yoluyla tahliyesine ilişkin hükümler hariç olmak üzere kira ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıklar ile taşınır ve taşınmazların paylaştırılmasına ve ortaklığın giderilmesine ilişkin uyuşmazlıklar, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’ndan kaynaklanan uyuşmazlıklar ve komşu hakkından kaynaklanan uyuşmazlıklar için arabulucuya başvurulması zorunlu kılındı.

GEMİLER İÇİN YETKİLENDİRİLMİŞ KURULUŞLARA İLİŞKİN BİRTAKIM DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

Gemiler İçin Yetkilendirilmiş Kuruluşlar Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 14 Nisan 2023 tarihli ve 32163 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

  • Türk Bayraklı gemilerin bir Yetkilendirilmiş Kuruluş (YK)’dan diğerine geçmeleri halinde, gemiye ait; geminin süresi dolmuş tüm sörveyleri, gemi için yapılmış ancak geminin donatanı veya işletmecisi tarafından yerine getirilmemiş tavsiyeler, geminin klas şartları, geminin işletim şartları veya geminin işletimini sınırlandıran yayımlanmış talimatlar, geminin bütün geçmişini gösterir dosyası ve benzeri tüm bilgiler, geminin çıkacağı YK tarafından 30 gün içinde gemiyi kayıt altına alacak olan YK’ye verileceği ve bu bilgilerin talep edilmesi halinde idareye sunulacağı düzenlendi. Gemiyi kayıtlarından çıkaracak YK ile kayıt altına alacak olan YK tarafından, geçiş işlemi tamamlandıktan sonra bu durumun idareye bildirileceği düzenlendi.
  • İdare tarafından, YK’lerden kayıtları altında olan veya Uluslararası Emniyet Yönetimi Kodu (ISM), Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodu (ISPS) ve Uluslararası Denizcilik İş Sözleşmesi (MLC) kapsamında sertifika düzenledikleri Türk Bayraklı gemiler veya gemileri işleten şirketler için, liman devleti/bayrak devleti denetimlerinde geminin alıkonulması veya gemi ya da gemiyi işleten şirketin performansında düşüş olduğunun tespit edilmesi hallerinde program dışı denetim yapılacağı ve bu denetime ilişkin rapor ve dokümanları talep edebileceği düzenlendi.
  • Ulusal kural ve uluslararası sözleşme gereklerinden muaf tutma yetkisinin tamamen idarede olduğu düzenlendi. İdare tarafından süresiz muafiyet verildiği bildirilen konular ile idarenin süresiz olarak muafiyet verilebileceğine ilişkin onayına istinaden muafiyet verilen gemilerde YK değişikliği nedeniyle yeniden muafiyet talep edilmesine gerek olmadığı ancak YK’nın idareyi bilgilendirmesi gerektiği düzenlendi.
 • Yeni inşa edilecek gemiler ya da ilgili mevzuat kapsamında tadilat sayılan işlemleri yaptıran gemiler ile ilgili muafiyet veya eşdeğer uygulama taleplerinin inşa izni ya da tadilat izni başvurularının sırasında yapılacağı düzenlendi.

İTHALAT/İHRACAT SIRASINDAKİ İŞLEM VE KONTROLLER İLE İTHALATTA/İHRACATTA İBRAZ EDİLEN BELGELERİN SONRADAN KONTROL EDİLMESİ HALİNDE UYGULANACAK ŞART, HÜKÜM VE KOŞULLAR DÜZENLENDİ.

Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No: 10) 11 Nisan 2023 tarihli ve 32160 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup Tebliğ’in 12. maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları ile 13. maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları yayımı tarihinden 11.10.2023 tarihinde, diğer hükümleri 11.03.2023 tarihinde yürürlüğe girecektir. Buna göre;

 • Tebliğ’in kapsamında düzenlenen A.TR Dolaşım Belgeleri ile Menşe İspat Belgelerinin kabulü, vize edilmesi ve sonradan kontrolü ile menşe şahadetnamelerinin kabulü ve sonradan kontrolü ile ilgili olarak gümrük idareleri, ithalatçılar, ihracatçılar ve kanuni temsilcileri, ticaret ve/veya sanayi odaları, ihracatçı birlikleri veya esnaf ve sanatkar odaları birlikleri tarafından yapılacak işlemlere ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.
 • İthalat/ihracat sırasındaki işlem ve kontroller ile ithalatta/ihracatta ibraz edilen belgelerin sonradan kontrol edilmesi halinde uygulanacak şart, hüküm ve koşullar düzenlendi.

SINIR TİCARETİ KAPSAMINDA YETKİLİ SINIR İLİ, YETKİLİ GÜMRÜK KAPISI VE İLGİLİ ÜLKEYİ GÖSTEREN TABLODA DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Karar’da Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 7070) 13 Nisan 2023 tarihli ve 32162 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • 4874 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Karar ile düzenlenen yetkili sınır ili, yetkili gümrük kapısı ve ilgili ülkeyi gösteren tablo değiştirildi.
 • 13.04.2023 tarihinden önce düzenlenen ithalat uygunluk belgelerinde kayıtlı giriş gümrük kapısından söz konusu belge süresi sona erene kadar gümrük işlemlerinin gerçekleştirilebileceği düzenlendi.

FAİZ DESTEĞİ KOŞUL VE LİMİTLERİNDE DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

6306 Sayılı Kanun Kapsamında Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak Kredilere Sağlanacak Faiz Desteğine İlişkin Karar’da Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 7065) 13 Nisan 2023 tarihli ve 32162 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Faiz destekli kredilerin Bakanlıkça onaylandıkları tarihte geçerli olan Cumhurbaşkanı Kararı hükümlerine tabi olacağı düzenlendi ve yapım, edinme ve güçlendirme kredilerine faiz desteği verilebilmesi için tahliye veya yıkım tarihinden itibaren 1 yıl olarak belirlenmiş olan süre 3 yıla çıkartıldı.
 • Karar kapsamında sağlanacak faiz desteği koşul ve limitlerinde değişiklik yapıldı.

İRAN MENŞELİ POLYESTER ELYAF İTHALATINDA KORUNMA ÖNLEMİ SÜRESİNİN UZATILMASINA İLİŞKİN AÇILAN SORUŞTURMADA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR BELİRLENDİ.

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2023/1) 13 Nisan 2023 tarihli ve 32162 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • 5503.20.00.00.00 numaralı Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunda yer alan İran menşeli Polyester Elyaf ithalatında uygulanan korunma önleminin süresinin uzatılması için yerli üreticiler tarafından yapılan başvuru üzerine soruşturma açılması düzenlendi ve Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek soruşturmanın usul ve esasları belirlendi.

3350 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARI KAPSAMINDAKİ GÜMRÜK VERGİSİ ORANLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 7086) 14 Nisan 2023 tarihli ve 32163 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • 3350 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararı kapsamında düzenlenen 38, 68 ve 70. fasıllarında belirtilen sanayi ürünlerine ilişkin gümrük vergisi oranlarında DTÖ üyesi olmayan ülkeler (Azerbaycan Cumhuriyeti hariç) için % 15 ve/veya % 20 oranlarının uygulanacağı düzenlendi. 

GÜMRÜK VERGİ ORANLARININ UYGULANMASINA İLİŞKİN BİRTAKIM DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Karar’da Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 7087) 14 Nisan 2023 tarihli ve 32163 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • İlgili Karar’ın 5. maddesi ile yürürlükten kaldırılan Bakanlar Kurulu kararları ile 416, 433, 651, 1475 ve 1665 sayılı Cumhurbaşkanı kararları kapsamındaki eşyadan, mezkur kararların yürürlüğe girdiği tarihten önce gümrüklere sunularak özet beyan verilmiş olanlar da dahil, anılan kararların yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 45 gün içerisinde gümrüklere sunularak gümrük mevzuatı çerçevesinde özet beyan verilmiş olanların, ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin 14.04.2023 tarihini takip eden günden itibaren en geç 30 gün içerisinde tescil edilmesi halinde, varsa özet beyan kapsamı eşyaya ilişkin belirtilen kararların yürürlüğe girdiği tarihten önceki ilave gümrük vergisi oranlarının uygulanacağı düzenlendi.

LİMAN SAHASINDAKİ GEMİLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER YAPILDI.

Limanlar Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 14 Nisan 2023 tarihli ve 32163 sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Liman idari sahasını, demirleme sahalarını ve kılavuz kaptan alma-bırakma yerlerini gösteren haritalar belirlenerek Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü’nün (İdare) internet sayfasında yayımlanacağı düzenlendi. 
 • Liman idari sahalarında seyir yapan gemi ve deniz araçlarının denize elverişlilikleriyle ilgili konularda sürekliliğin sağlanmasından gemi ve deniz aracı ilgililerinin sorumlu olacağı düzenlendi.
 • Liman sahasına gelen Türk ve yabancı bayraklı gemiler ile deniz araçlarının liman sahasına girmeden yapması gereken bildirimlerin elektronik ortamda gerçekleştirileceği fakat liman başkanlığı tarafından gerekli görülen durumlarda fiziki belge de talep edilebileceği düzenlendi. 
 • Gemi yanaşma ve demirleme kuralları kapsamında liman idari sahasında demirleyen gemilerin, İdare tarafından belirlenen usul ve esaslar kapsamında demirleme ücreti ödeyeceği, kıyı tesislerine yanaşacak veya bu tesislerden ayrılacak gemilerden kılavuz kaptan almak zorunda olanlar ve istisna kapsamında olanlar belirtildi.
 • 3000 GT ve daha küçük yakıt ikmal gemileri ile ana tahrik sisteminin alternatif ve çevre dostu enerji kaynakları ile sağlandığı belgelendirilip 5000 GT ve daha küçük yakıt ikmal gemilerinin, İdare tarafından süresi ve kapsamı belirlenen mesleki eğitimi almış olan bir kaptan tarafından sevk ve idare edilmek kaydıyla, kılavuz kaptan ve römorkör almak zorunda olmadığı düzenlendi.
 • Türk Bayrağı taşıyan gemiler ile bayrağına bakılmaksızın Türk deniz yetki alanında bulunan kıyı tesislerine gelen veya bu tesislerinden ayrılan gemilerin deniz alacaklarına ilişkin sigortalandırılması ile ilgili yükümlülükler ve denetimlere yönelik usul ve esaslar ilgili mevzuatı ile belirleneceği düzenlenip ve bu gemilerin, deniz alacaklarına karşı geçerli bir koruma ve tazmin sigortasına sahip olmaları zorunlu kılındı.
 • Liman idari sahasında ve bitişik limanlar arasında bir yük taşıma birimine yüklenmiş olarak Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kodu kapsamında tanımlanan paket ve ambalajlarda taşınan tehlikeli yükler ve tehlikeli atıkların; taşıyan ile taşıtan tarafından gerekli emniyet tedbirleri alınmak kaydıyla araçların sürücüleri hariç bu işlere tahsisli yolcusuz gemi ve deniz araçları ile taşınacağı ve bu taşımaların İdare tarafından belirlenen usul ve esaslara göre ve ilgili Liman Başkanlığı tarafından uygun görülen saatlerde yapılacağı düzenlendi.
 • Adalardaki kıyı tesisleri ile diğer kıyı tesisleri arasında süreklilik arz etmeyecek şekilde taşınacak tehlikeli yükler kapsamında Tehlikeli Yüklerin Denizyoluyla Taşınması ve Yükleme Emniyeti Hakkında Yönetmelik kapsamında bu tehlikeli yükler hakkında özel izin verilebileceği düzenlendi.
 • Çevrenin korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesinde uyulacak kurallara ek birtakım yükümlülükler getirildi ve ülkemiz limanlarına gelen tüm gemilerin Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine Ait Uluslararası Sözleşmesi’ne ve ulusal mevzuat hükümlerine uygun yakıt kullanmak zorunda olduğu düzenlendi.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM DESTEK PROGRAMI VE YEŞİL DÖNÜŞÜM DESTEK PROGRAMLARI DÜZENLENDİ 

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’da Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 7108) 20 Nisan 2023 tarihli ve 32169 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • İlgili Karar kapsamında dijital dönüşüm destek programı ve yeşil dönüşüm destek programları eklendi ve teşvik belgesi kapsamında yatırım harcaması olarak kabul edilen maddi olmayan duran varlıkların (marka, lisans, know-how vb.) oranının, teşvik belgesinde kayıtlı toplam sabit yatırım tutarının % 25’ini aşamayacağına ilişkin düzenlemelerin dijital dönüşüm destek programı ve yeşil dönüşüm destek programlarına uygulanmayacağı düzenlendi.
 • Karar’ın faiz veya kar payı desteği hakkındaki düzenlemeleri içeren ve üst sınır ve bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında yapılacak yatırımlarda proje bazında sağlanacak faiz veya kar payı desteği tutarlarına ilişkin üst sınırları hükme alan düzenlemesi mülga edildi. 

YAKIT İKMAL GEMİLERİNE İLİŞKİN DÜZENLEME YAPILDI.

Limanlar Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  27 Nisan 2023 tarihli ve 32173 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Yakıt ikmali amacıyla demirde veya kıyı tesisinde bulunan gemilere aborda olmak için yanaşıp ayrılan veya yapılacak yakıt ikmali için yükünü almak üzere kıyı tesisine yanaşıp ayrılan 1000 GT ve daha küçük yakıt ikmal gemilerinin kılavuz etap seyri olan liman sahalarındaki etap seyirleri de dahil olmak üzere, kılavuz kaptan almak zorunda olmadığı; 1001 GT ile 3000 GT arasındaki yakıt ikmal gemileri ile ana tahrik sisteminin alternatif ve çevre dostu enerji kaynakları ile sağlandığı belgelendirilmiş olan 1001 GT ile 5000 GT arasındaki yakıt ikmal gemilerinin mesleki eğitimi almış olan bir kaptan tarafından sevk ve idare edilmeleri halinde kılavuz kaptan ve römorkör almak zorunda olmadığı düzenlendi.

DOYMUŞ POLİESTER REÇİNELERİNİN İTHALATINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR DÜZENLENDİ.

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2023/9) 28 Nisan 2023 tarihli ve 32174 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

  • İlgili Tebliğ ile doymuş poliester reçinelerinin ithalatında ileriye yönelik olarak yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin birtakım usul ve esaslar belirlendi.
 • Doymuş poliester reçinelerinin ithali Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenecek gözetim belgesi ile yapılacak olup başvuru süreci ve başvurunun incelenmesine ilişkin detaylar düzenlendi.

ÇEVRE, ÇALIŞMA, SOSYAL GÜVENLİK VE SİGORTA MEVZUATINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASINA İLİŞKİN FİYATLANDIRMA TARİFESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 4 Nisan 2023 tarihli ve 32153 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 28.04.2023 tarihinde yürürlüğe girdi. Buna göre;

  • Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun, hasar gören motorlu araçların onarımının orijinale eşdeğerliği belgelendirilmiş veya yeniden kullanılabilir parçalarla gerçekleştirilmesi halinde sigorta priminde % 20’ye kadar ek indirim uygulaması tesis edebileceği düzenlendi.
  • Sigorta primlerinde hasarsızlık indirimi ve hasar sebebiyle prim artırımını öngören birer basamak eklendi. Bu kapsamda, en az 5 sigorta süresi boyunca 7. basamakta bulunan ve sigorta sözleşme süresi içinde tazminat ödemesi yapılmayan kişiler için takip eden sigorta sözleşmesinde % 50 indirim öngören 8. basamağın uygulanacağı, 1. basamakta bulunan ve sigorta süresi içinde trafik kazasından kaynaklı olarak en az 3 kez tazminat ödemesi yapılan kişiler için takip eden sigorta sözleşmesinde % 200 artırım öngören 0. basamağın uygulanacağı öngörüldü.
  • Sigorta primi indirim ve artırım basamaklarında yer alan oranlar güncellendi.
  • Sigorta poliçesinin sonlandırılması halinde sigorta şirketine tahakkuk eden prim tutarı 250 Türk lirası, bu miktardan acente komisyonu olarak tahakkuk ettirilen tutar ise 200 Türk lirası olarak güncellendi.
  • Azami prim tutarlarının 2023 Mayıs ayından itibaren bir önceki ayın azami prim tutarları üzerinden aylık % 2 oranında artırılacağı düzenlendi ve Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun bu oranı azaltma yetkisi % 0’a kadar genişletildi.
 • Tamamen elektrikli araçların sigorta primlerine ek % 10 indirim yapılacağı düzenlendi.

ATIKLARIN DENİZE BOŞALTILMASINA İLİŞKİN PARA CEZASI BELİRLİ DENİZ ARAÇLARI İÇİN ARTIRILDI.

7446 Çevre Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 5 Nisan 2023 tarihli ve 32154 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Türkiye’nin deniz yetki alanları, göller ve akarsularda tanker, gemi ve diğer deniz araçlarından kaynaklı evsel atıksuların, deterjanlı su, köpük, yıkama sularının veya katı atıkların denize boşaltılması halinde uygulanacak para cezası, 5000 grostondan ağır deniz araçları için artırıldı.

ULUSAL MESLEK STANDARTLARINA DAİR TEBLİĞ KAPSAMINDA YER ALAN BAZI MESLEK GRUPLARININ NİTELİKLERİNE İLİŞKİN DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ’de (Tebliğ No: 2014/3) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2023/4)  16 Nisan 2023 tarihli ve 32165 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Doğal gaz sayaç sökme takma elemanı ve su sayacı sökme takma elemanı mesleklerine ait tanımların ve bu meslek sahiplerinin niteliklerinin belirtildiği tablolarda değişiklik yapıldı.

HAVALİMANLARI/HAVAALANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Havalimanları/Havaalanları Yer Hizmetleri Yönetmeliği’nde (SHY-22) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 25 Nisan 2023 tarihli ve 32171 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • İlgili hizmet türleri bakımından uygulanacak D grubu çalışma ruhsatı tanımı Yönetmelik kapsamına eklenmiş olup, kargo acentesi tanımı kargo olarak yeniden düzenlenerek; bagaj, posta, hava yolu postası, hava yolu materyalleri ve uçak içi tedarikler haricinde bir hava aracında taşınan malları ifade etmek üzere değiştirildi.
 • Yer hizmetleri kuruluşlarının sorumlulukları ve yetkilerini düzenleyen 7/d maddesi kapsamında sermaye yeterlilikleri bakımından D grubu çalışma ruhsatına sahip yer hizmetleri kuruluşlarının ödenmiş sermayelerinin 500.000 ABD doları karşılığı Türk lirasından aşağı olamayacağı ve D grubu çalışma ruhsatı alacak kuruluşların 250.000 ABD doları değerinde süresiz banka teminat mektubunu havaalanı işletmecisine vermeleri gerektiği düzenlendi.
 • D grubu çalışma ruhsatı sahibi kuruluşun yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esaslar düzenlendi. 

OZON TABAKASINI İNCELTEN MADDELERE DAİR MONTREAL PROTOKOLÜ PEKİN DEĞİŞİKLİKLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BELİRLENDİ.

Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin ve Florlu Sera Gazlarının İhracına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2023/4) 28 Nisan 2023 tarihli ve 32174 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

  • Birleşmiş Milletler İnsan ve Çevre Konferansı Beyannamesi ile Birleşmiş Milletler Çevre Programının Dünya Ozon Tabakası Eylem Planı kapsamında yürütülmekte olan çalışma ve faaliyetlerinin sonucu olan Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü Pekin Değişiklikleri çerçevesinde gümrük tarife istatistik pozisyonları (GTİP) ve tanımları belirtilen eşyanın ihracına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.
 • İşbu Tebliğ ile Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İhracına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2014/1) yürürlükten kaldırıldı.

KAMULAŞTIRMA, KAMU İHALE MEVZUATI VE DEVLET YARDIMLARINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

ŞEHİR İÇİ TOPLU TAŞIMA HİZMETİ SUNAN İŞLETMECİLERE SAĞLANAN GELİR DESTEĞİ TUTARI ARTIRILDI.

Ücretsiz Seyahat Kapsamında Yapılacak Gelir Desteği Ödemesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 1 Nisan 2023 tarihli ve 32150 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Belediyeler tarafından yetkilendirilen gerçek ya da tüzel kişilerce verilen şehir içi toplu taşıma hizmetlerine ilişkin olarak bu kişilere sağlanacak gelir desteği tutarları güncellendi.

ÇERÇEVE ANLAŞMA İHALELERİ İÇİN İLAN USULÜNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 1 Nisan 2023 tarihli ve 32150 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Çerçeve anlaşma ihalelerinin yerel gazetenin yanı sıra en az bir internet haber sitesinde de ilan edileceği düzenlendi.

Kamu İhale Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 1 Nisan 2023 tarihli ve 32150 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Yaklaşık maliyeti 30.000.000.000 Türk Lirası veya daha az olan mal veya hizmet alımları ile 60.000.000.000 Türk Lirası veya daha az olan yapım işleri ihalelerinin, gazetenin yanı sıra en az bir internet haber sitesinde ilan edilmesi zorunlu hale getirildi.
 • Kamu ihalelerinin yapılacağı yerde gazete çıkmaması veya internet haber sitesi yönetiminin bulunmaması halinde ilanın Basın İlan Kurumu İlan Portalı’nda yayımlanacağı düzenlendi ve kamu ihalelerinin internet haber sitelerinde ilan edilmelerine ilişkin sair düzenlemeler yapıldı.

KAMU İHALELERİNE İLİŞKİN ŞİKAYET VE İTİRAZEN ŞİKAYET USULÜNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 1 Nisan 2023 tarihli ve 32150 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Yalnızca Kamu İhale Bülteni’nde yayımlanan ihale ilanlarının ihalenin ilk ilanı olarak kabul edileceği düzenlendi.
 • İhalelere ilişkin şikayet ve itirazen şikayetlerin Elektronik Kamu Alımları Platformu üzerinden elektronik imza kullanılarak yapılması zorunlu hale getirildi, bu zorunluluğun pazarlık usulü uygulanan ve ilgili teknik altyapının sağlandığının Kamu İhale Kurumu’nun resmi internet sayfasında duyurulmasına kadar ilan edilen veya duyurulan ihaleler ile 15.04.2023 tarihinden önce ilan edilen veya duyurulan ihaleler bakımından uygulanmayacağı belirlendi.

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 1 Nisan 2023 tarihli ve 32150 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • İhale ilanlarının Kamu İhale Bülteni’nde yayımlanmasına ve ihalelere ilişkin şikayet ve itirazen şikayetlerin Elektronik Kamu Alımları Platformu üzerinden gerçekleştirilmesine ilişkin uygulama esasları düzenlendi.

CAZİBE MERKEZLERİ PROGRAMI KAPSAMINDA DESTEKLERDEN YARARLANILMASINA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 7028) 5 Nisan 2023 tarihli ve 32154 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Kamu kurum ve kuruluşlarının Karar kapsamındaki destek unsurlarından yararlanabilmesi için sübvansiyonlu kredi desteğinden yararlanan yatırımların aldığı krediye ilgili Karar kapsamında yer alan faiz veya kar payı desteği sağlanmaması gerektiği ve buna aykırı davranılması halinde sağlanan desteğin geri alınacağı düzenlendi. 

OLAĞANÜSTÜ HAL VE AFET BÖLGESİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER

OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA YASAL SÜRELERİN DURDURULMASINA İLİŞKİN SON TARİH UZATILDI.

Olağanüstü Hal Kapsamında Yargı Alanında Alınan Tedbirlere İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 139) 5 Nisan 2023 tarihli ve 32154 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • 120 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Yargı Alanında Alınan Tedbirlere İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında yargı alanında alınan tedbirlerin;
 • Adıyaman il merkezi ile Çelikhan ve Samsat ilçeleri; Gaziantep ili Nurdağı ilçesi; Hatay il merkezi ile Antakya, Defne, İskenderun, Arsuz, Belen, Samandağ ve Yayladağı ilçeleri; Kahramanmaraş il merkezi ile Dulkadiroğlu, Onikişubat, Afşin, Elbistan, Ekinözü, Nurhak, Göksun, Pazarcık ve Çağlayancerit ilçeleri; Malatya il merkezi ile Battalgazi, Yeşilyurt, Arguvan, Kale, Yazıhan, Akçadağ ile Doğanşehir ilçeleri,
 • 06.02.3023 itibarıyla yerleşim yerleri yukarıda belirtilen yerler kişiler ve
 • 06.02.3023 itibarıyla olan bu yerlerde bürosu bulunan avukatlar

bakımından 01.05.2023 (bu tarih dahil) tarihine kadar uygulanmaya devam olunacağı belirtildi.

OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA YER ALAN İLLERDE YERLEŞME VE YAPILAŞMA HUSUSUNDA ÇEŞİTLİ TEDBİRLER ALINDI.

7452 Olağanüstü Hal Kapsamında Yerleşme ve Yapılaşmaya İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin Kabul Edilmesine Dair Kanun 10 Nisan 2023 tarihli ve 32159 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • İşbu Kanun gereğince, olağanüstü hal kapsamında yer alan illerde yerleşme ve yapılaşmaya dair; afetten etkilenen yerlerin geçici veya kesin iskan alanlarına ilişkin bildirimler, vasıf değişikliği, taşınmaz mülkiyeti ve imar hakları, ruhsat sahaları, devir ve acele kamulaştırma ve sair hususlara ilişkin çeşitli tedbirler alındı. 

OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDAKİ İLLERE YÖNELİK YARGI ALANINDA ALINAN TEDBİRLERİN 07.04.2023 TARİHİNDEN İTİBAREN 01.05.2023 TARİHİNE KADAR UYGULANACAĞI DÜZENLENDİ.

Olağanüstü Hal Kapsamında Yargı Alanında Alınan Tedbirlere İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 141) 10 Nisan 2023 tarihli ve 32159 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • İlgili Kararname kapsamında yargı alanında alınan tedbirlerin kapsamına, Adıyaman ilinin Besni, Gölbaşı ve Tut ilçeleri; Gaziantep ilinin Islahiye ilçesi, Hatay ilinin, Hassa, Kırıkhan ilçeleri, Kahramanmaraş ilinin Göksun, Türkoğlu ilçeleri eklenmiş olup bu illere yönelik yargı alanında alınan tedbirlerin 07.04.2023 tarihinden itibaren 01.05.2023 tarihine kadar uygulanacağı düzenlendi.

KRİZ HALİNDEN ETKİLENEN BÖLGELERE GÖNDERİLEN MADDE VE EŞYALARIN TAŞINMASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER YAPILDI.

Gümrük Muafiyeti Tebliği’nde (Seri No: 2) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 1) 11 Nisan 2023 tarihli ve 32160 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • İlgili Tebliğ’in eşyaya ilişkin gümrük işlemlerini düzenleyen 36. maddesi uyarınca kriz hali nedeniyle, kriz halinden etkilenen bölgeye yurt dışından insani amaçla gönderilen temel ihtiyaç maddeleri ile diğer eşya için gümrük mevzuatının öngördüğü şekilde konşimento veya taşıma belgesi ibrazının aranacağı ve serbest dolaşıma girişte sözlü beyana tabi eşyalara ilişkin elektronik ortamda sözlü beyan verilmesi gerekeceği düzenlendi.
 • Kriz halinin devam etmesi nedeniyle işlemlerin çok hızlı ve etkin bir şekilde yürütülmesinin gerektiği durumlarda, temel ihtiyaç maddesinin ve diğer eşyayı kabul eden kuruluş tarafından kriz halinde zarar görenlere gönderilen eşyaya ait liste formatına uygun olarak düzenlenecek eşya listesinin gümrük idaresine sunulmasıyla gümrük işlemlerinin tamamlanacağı düzenlendi. Bu durumda sözlü beyan formunun, eşyanın tesliminden sonra, mevzuat hükmü uyarınca ilgili muafiyet kodu eklenmek suretiyle elektronik ortamda gümrük idaresince doldurulacağı düzenlendi.

OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ ALANINDA BAZI TEDBİRLER ALINDI.

Olağanüstü Hal Kapsamında Afet ve Acil Durum Yönetimi Alanında Alınan Bazı Tedbirlere Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 142) 13 Nisan 2023 tarihli ve 32162 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • 06.02.2023 tarihinde meydana gelen depremler nedeniyle genel hayata etkili afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun’dan faydalanmak suretiyle inşaat kredisi verilmesi ve bina yaptırılmasını isteyenlerin hak sahipliği başvurusunun yapılacağına dair duyurunun, mahallinde mülki idare amirliği tarafından ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) resmi sitesinde ilan edileceği düzenlendi.
 • Hak sahibi kabul edilmeyenlerin 15 gün içinde mahallinde mülki idare amirliklerine veya AFAD tarafından belirlenen başvuru merkezlerine yazılı olarak ya da e-Devlet üzerinden itiraz edebileceği düzenlendi.

OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA ELEKTRİĞİN SERBEST PİYASADA DEĞERLENDİRİLEBİLMESİNE İLİŞKİN SÜRELER 3 AY SÜRE İLE UZATILDI.

Olağanüstü Hal Kapsamında Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yatırımlarına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 143) 20 Nisan 2023 tarihli ve 32169 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun kapsamında yenilenebilir enerji kaynak alanlarının belirlenmesi, korunması, kullanılması ile yenilenebilir kaynaklardan elde edilen elektrik enerjisinin belgelendirilmesi için kaynak alanlarının belirlenmesi, korunması ve kullanılmasını içeren düzenleme ile enerji mevzuatı uyarınca yarışması yapılan ve bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin yürürlüğe girdiği 20.04.2023 tarihi itibariyle yürürlükte olan sözleşmeler kapsamında üretilen elektriğin serbest piyasada değerlendirilebilmesine ilişkin sürelerin 3 ay süre ile uzatılmasına ilişkin düzenleme yapıldı. 

VERGİ MEVZUATINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

KATMA DEĞER VERGİSİ İADE TALEPLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 46) 1 Nisan 2023 tarihli ve 32150 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Mücbir sebep halinde bulunan fakat olağan işleyişini sürdürebilen mükelleflerin, idareye başvuruları halinde katma değer vergisi (KDV) yükümlülüklerini genel hükümlere göre yerine getirebilecekleri düzenlendi.
 • Hizmet niteliğindeki işlemlerden doğan ve vergi inceleme raporuyla sonuçlandırılan KDV iade taleplerinin, KDV konusu işlemin bulunduğu yıl için düzenlenmiş tam tasdik sözleşmesinin bulunması halinde yeminli mali müşavir raporuyla da yerine getirilebileceği belirlendi.
 • KDV iadesi talebine konu olabilecek asgari tutara, birden fazla dönemdeki iade taleplerinin toplamıyla ulaşılabileceği öngörüldü.
 • 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun kapsamında KDV artırımında bulunulması halinde özel vergilendirme esaslarının uygulanmasına ilişkin hususlar düzenlendi.
 • Şehir içi yolcu taşımacılığı hizmeti sağlayan ve bu hizmete ilişkin ücreti elektronik toplama hizmetleri aracılığıyla elde eden işletmecilere, hasılat esaslı vergilendirme usulünü tercih etme imkanı tanındı.

TÜRKİYE’DE GELİŞTİRİLİP ÜRETİLEN ELEKTRİKLİ ARAÇLARA İLİŞKİN YATIRIM DESTEĞİNİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİNDEN KARŞILANABİLMESİ MÜMKÜN KILINDI.

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nde (Seri No: 1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 22) 7 Nisan 2023 tarihli ve 32156 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Ar-Ge çalışmalarını Türkiye’de gerçekleştirerek tamamen elektrikli araç üreten ve proje bazlı devlet yardımına hak kazanmış mükelleflere, bu araçların ilk iktisabından elde edilen özel tüketim vergisinin nakden veya vergi borçlarına mahsuben kullandırılabileceği düzenlendi.

SAİR KAMU ALACAKLARI YAPILANDIRILDI.

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 415) 18 Nisan 2023 tarihli ve 32167 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Vadesi 31.12.2022 tarihi itibarıyla geldiği halde 12.03.2023 tarihi itibariyle ödenmemiş olan kullanım bedelleri ve hasılat/ticari kar payları asılları ile bu alacaklara ilişkin gecikme zammı, faiz gibi fer’ileri, 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında yapılandırıldı.
 • Yapılandırma kapsamındaki borçlar hakkında yapılacak başvurulara, alacak tutarının hesaplanması ile ödeme şekli ve süresine uygulanacak usul ve esaslar düzenlendi.
 • Bu kapsamda yapılandırmadan yararlanmak isteyenlerin, Tebliğ ekinde yer alan ve anılan hükümler kapsamındaki borçlarına ilişkin dava açmayacaklarına veya açılmış davalardan vazgeçeceklerine ilişkin iradelerini de içeren dilekçe ile birlikte 31.05.2023 tarihine (bu tarih dahil) kadar, ilgili muhatap kurumlara başvurması gerektiği düzenlendi. Deprem bölgelerinde yer alan borçlulara ilişkin son başvuru tarih ise 31.10.2023 olarak belirlendi.

GELİR VERGİSİ STOPAJ TEŞVİKİ KAPSAMINDA BİLİŞİM PERSONELLERİNİN ÇALIŞMA BÖLGESİ DIŞINDA GEÇİRİLEN SÜRELER İÇİN ORANLAR KARARLAŞTIRILDI. 

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile Ar-Ge veya Tasarım Merkezlerinde Çalışan Personelin Gelir Vergisi Stopajı Teşvikine Konu Edilmek Üzere Söz Konusu Bölge ve Merkezler Dışında Geçirebilecekleri Süreler Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7103)  20 Nisan 2023 tarihli ve 32169 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Gelir vergisi stopaj teşviki kapsamında, teknoloji geliştirme bölgeleri ile Ar-Ge veya tasarım merkezlerindeki çalışanların toplam sayısına veya teşvike konu edilen toplam çalışma sürelerine uygulanması için işbu bölge ve merkezler dışındaki geçirilen süreler için belirlenmiş oranın; bilişim personellerine 01.04.2023-31.12.2023 tarihleri arasında % 100 ve bilişim personelleri dışındaki personellere 31.12.2023 tarihine kadar % 75 olarak uygulanacağı düzenlendi. 

IPA III MALİ ÇERÇEVE ORTAKLIK ANLAŞMASI’NDAKİ VERGİ İSTİSNALARINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİN UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR HUSUSLAR DÜZENLENDİ. 

Türkiye – Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA III) Mali Çerçeve Ortaklık Anlaşması Genel Tebliği (Sıra No:1) 24 Nisan 2023 tarihli ve 32170 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Avrupa Birliği (AB) veya Türkiye ile AB ortak katkısıyla finanse edilen ve Türkiye’de uygulanan sözleşmelerin uygulanması sırasında ortaya çıkabilecek vergiler, gümrük vergileri ve yükleri ve/veya eş etkiye sahip vergilerin mali yardımlardan finanse edilmeyeceği düzenlendi.
 • Tebliğ kapsamında bulunan sözleşmelerin tarafı olan tüzel kişilere uygulanacak olan KDV, ÖTV uygulaması, iadeleri ve istisnalarına ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.
 • Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler ile ilgili hususlar ve Gelir ve Kurumlar Vergisi istisnası ve uygulamasına ilişkin usul ve esaslar ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15/1(a) maddesi ve 30/1(a) ve (b) bentleri uyarınca vergi kesintisi hükümlerine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.
 • Veraset ve İntikal Vergisi Muafiyeti, Damga Vergisi ile Harç İstisnası, Özel İletişim Vergisi, Motorlu Taşıtlar Vergisi istisnası, İthalat İşlemlerinde Vergi İstisnası ve uygulamaları hakkında düzenlemeler yapıldı.
 • IPA III Mali Çerçeve Ortaklık Anlaşması uygulamasının daha hızlı ve etkin bir biçimde yürütülmesini teminen yükleniciler ile Tebliğ kapsamında sözleşme imzalayan Türkiye’de yerleşik makamların sorumluluğu açısından düzenleme yapıldı.

KURUMLARIN 31.03.2022 TARİHLİ BİLANÇOLARINDA YER ALAN YABANCI PARALARI HAKKINDAKİ KURUMLAR VERGİSİ DIŞINDA KALACAK KISIMLARA İLİŞKİN DÜZENLEME YABANCI PARALARA DA GETİRİLDİ. 

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun Geçici 14. Maddesinin Dördüncü Fıkrasında Yer Alan İstisnanın, Kurumların 31.03.2023 Tarihli Bilançolarında Yer Alan Yabancı Paralar İtibarıyla da Uygulanmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 7165) 25 Nisan 2023 tarihli ve 32171 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Kurumların 31.03.2022 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını 31.03.2023 tarihine kadar Türk lirasına çevirmeleri ve işbu şekilde elde edilen Türk lirası varlığının en az 3 ay vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirmeleri halinde söz konusu hesapların vade bitiminde elde edilecek faiz ve kar payları ile diğer kazançlarının kurumlar vergisi dışında olacağına ilişkin düzenlemenin 31.03.2023 tarihli bilançolardaki yabancı paralara da uygulanması kararlaştırıldı. 

SEÇİMLERE İLİŞKİN DÜZENLEMELER

SEÇİM DÖNEMİ ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TATİLE GİRDİ.

1369 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatile Girmesine İlişkin Karar 8 Nisan 2023 tarihli ve 32157 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Türkiye Büyük Milet Meclisi’nin 07.04.2023 Cuma gününden başlayarak, 14.04.2023 günü Cumhurbaşkanı seçimi ile birlikte yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimine ilişkin kesin sonuçların Yüksek Seçim Kurulu’nca ilanını takip eden 3. gün saat 14.00’te toplanmak üzere tatile girmesine karar verildi.
* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@