Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Eylül 2023

#46
Eylül 2023

Kılınç Hukuk & Danışmanlık – Eylül 2023 Regülasyon ve Mevzuat Bülteni

Okunma Süresi: 8 dakika

ENERJİ PİYASASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

ELEKTRİK PİYASASI

ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİM YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA AYLIK MAHSUPLAŞMA UYGULANMASINA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 12 Eylül 2023 tarihli ve 32307 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01.10.2023 tarihinde yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Aylık mahsuplaşma işlemleri kapsamında ürettiği enerjinin tamamını iletim veya dağıtım sistemine vermeden kullanan, üretimi ve tüketimi aynı ölçüm noktasında olan, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisleri ile belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile sanayi tesisleri ve tarımsal sulama amaçlı tesisler tarafından bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücünün 2 katı ve diğer kişiler bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücü ile sınırlı olmak kaydıyla, tüketim tesisi ile aynı ya da farklı ölçüm noktasında kurulan yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesislerinin birlikte kurulması halinde aylık mahsuplaşma sonucunda belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile sanayi tesisleri ve tarımsal sulama amaçlı tesisler tarafından bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücünün 2 katı ve diğer kişiler bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücü ile sınırlı olmak kaydıyla, tüketim tesisi ile aynı ya da farklı ölçüm noktasında kurulan yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesislerinden şebekeye enerji verilmesi halinde, bu tesislerin farklı noktalarda kurulması ve ürettiği enerjinin tamamını iletim veya dağıtım sistemine vermeden kullanan, üretimi ve tüketimi aynı ölçüm noktasında olan, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesislerinin çalışması şartıyla söz konusu enerji miktarının Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması kapsamında değerlendirileceği düzenlendi. 

2024 YILINDA UYGULANACAK İLETİM EK ÜCRETİNE İLİŞKİN DÜZENLEME YAPILDI.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 14.09.2023 tarihli ve 12069 sayılı Kararı 16 Eylül 2023 tarihli ve 32311 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01.01.2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. Buna göre;

2024 yılında uygulanacak iletim ek ücretinin Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) tarafından uygulanan iletim tarifesinin % 0,5’i olarak uygulanmasına karar verildi, aylık olarak belirlenmesi akabinde takip eden ayın 25. gününe kadar TEİAŞ hesabına yatırılacağı belirlendi.

ATAMA VE GÖREVLENDİRMELER

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI NEZDİNDE YENİ ATAMALAR YAPILDI.

Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2023/397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421) 15 Eylül 2023 tarihli ve 32310 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre;

  • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı nezdinde Enerji İşleri Genel Müdürlüğü’ne; AHMET ÖZKAYA,
  • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı nezdinde Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’ne; ARSLAN NARİN
  • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı nezdinde Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü’ne; VEDAT YANIK,
 • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı nezdinde Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı’na; MUHARREM KİRAZ

atandı.

GÜMRÜK, TİCARET, YATIRIM, İMAR VE İTHALAT MEVZUATINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

İKTİSADİ ORTA VADELİ PROGRAM ONAYLANDI.

Orta Vadeli Program’ın (2024-2026) Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7597) 6 Eylül 2023 tarihli ve 32301 sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan 2024-2026 yıllarına ilişkin iktisadi programın onaylanmasına karar verildi.

BANKALAR VE KONSOLİDE DENETİME TABİ KURULUŞLARCA YAPILABİLECEK BAĞIŞ VE YARDIMLARA İLİŞKİN SAİR İŞLEMLERİN BAĞIŞ VE YARDIM SINIRLARINA TABİ OLMAYACAĞI DÜZENLENDİ.

Bankalar ve Konsolide Denetime Tabi Kuruluşlarca Yapılabilecek Bağış ve Yardımlara İlişkin Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 9 Eylül 2023 tarihli ve 32304 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; 

 • Bankaların en az 4 yıl süreyle aktiflerinde bulunan amortismana tabi menkullerinin ve katılım bankalarının mevzuattan kaynaklanan nedenlerle zorunlu olarak edindikleri katılım bankacılığı meslek ilke ve standartlarına uygun olmayan gelirlerinin ivazsız olarak temlik veya devredilmesi şeklindeki işlemler ile Sosyal Hizmetler Kanunu’nda kapsamındaki çocuk yurtlarında barınan çocuklar ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince yaş ikmali dolayısıyla bu yurtlardan ayrılmak zorunda tutulan kimsesiz ve korunmaya muhtaç çocukların ihtiyaçlarına tahsis edilmek üzere yapacakları yardımlar ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’na ve Türkiye Kızılay Derneği’ne yapacakları bağış ve yardımların Yönetmelik kapsamındaki bağış ve yardım sınırlarına tabi olmayacağı düzenlendi.

YAPI MALZEMELERİ VE ZEMİN LABORATUVARLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA DÜZENLEME YAPILDI VE TARİFE CETVELİ GÜNCELLENDİ. 

Yapı Malzemeleri ve Zemin Laboratuvarları Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  9 Eylül 2023 tarihli ve 32304 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; 

 • İlgililere laboratuvar izin belgesi verilmesi için kuruluş yetkililerinin imza beyanına sahip olmasının yanında T.C. kimlik numarasını sunması gerekliliği getirildi.
 • Laboratuvarda görev alacak denetçi, teknik personelin deneyim ve çalışma esaslarına ilişkin olarak denetçi belgesinin affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından adli sicil kaydı bulunmayan mühendislere verileceği düzenlendi.
 • Bu kapsamda laboratuvar kuruluşunda görev alacak denetçi mühendislerin ve deney yapan elemanın, affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından adli sicil kaydı bulunmaması gerektiği, ilgili meslek odasına kayıtlı olması, şantiyelerde görevini yapmaya engel bir durumu olmadığı ilgili sağlık kurum veya kuruluşunca belirlenmesi, noterlikçe tasdikli imza beyanının olması ve T.C. kimlik numarasının Merkez veya İl Yapı Denetim Komisyonu’na sunulması gerektiği düzenlendi.

TÜRKAK TARAFINDAN AKREDİTE EDİLEN KURULUŞLAR AKREDİTASYON KULLANIM ÜCRETİNİ BEYAN ETMEKLE VE ÖDEMEKLE YÜKÜMLÜ KILINDI.

Türk Akreditasyon Kurumunca Uygulanacak Akreditasyon Kullanım Ücreti/Payına Dair Tebliğ (TÜRKAK: 2023/1) 9 Eylül 2023 tarihli ve 32304 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Yurt içinde faaliyet gösteren akredite kuruluşların tamamı, 2023 yılında akreditasyon kapsamında elde ettikleri brüt gelirlerini hesaplayıp, usul ve esasları Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından yıl sonunda yayınlanan duyuruya uygun şekilde, 2024 yılı Mart ayı sonuna kadar TÜRKAK’a bildirmekle yükümlü kılındı.
 • Yurt içinde faaliyet gösteren kuruluşların söz konusu bildirimlerini ispat eden mali belgeleri, kamu idarelerinin muhasebe hizmetlerini yürüten muhasebe yetkilileri tarafından imzalanıp onaylanacağı düzenlendi. Bu kapsamda imzalı onaylı örneklerin kurumsal hizmet portalına yükleneceği ve ihtiyaç duyulması halinde TÜRKAK’a gönderilmek üzere saklanacağı düzenlendi.
 • Yurt içinde faaliyet gösteren akredite kuruluşlardan; akredite oldukları kapsamlarda yürüttükleri faaliyetler dolayısıyla 2023 yılında elde ettikleri brüt gelirleri toplamı 300.000 Türk lirası ve altında olanlar ile akreditasyon kapsamındaki faaliyetlerden herhangi bir gelir elde etmeyenlerin, gelirleri ile ilgili beyanda bulunacak ancak akreditasyon kullanım ücreti/payı ödemeyecekleri, akredite oldukları kapsamlarda yürüttükleri faaliyetler dolayısıyla 2023 yılı içinde elde ettikleri brüt gelirlerinin toplamı 300.000 Türk lirasının üzerinde olanların ise brüt gelirlerinin toplamı üzerinden % 0,6 oranında hesaplanacak ücreti/payını, izleyen yılın Mart ayı sonuna kadar TÜRKAK’ın bildireceği banka hesap numaralarına ödeyecekleri belirtildi.
 • Yurt dışında faaliyet gösteren akredite kuruluşlarının ise akreditasyon kullanımı ile ilgili herhangi bir bildirimde bulunmayacakları ve kullanım ücreti/payı ödemeyecekleri belirtildi.
 • Yurt içinde faaliyet gösteren kuruluşların kullanım ücreti/payı ile ilgili bildirim yapmaması ya da hesaplanan ücret ve payı süresi içerisinde TÜRKAK hesaplarına yatırmaması halinde, kuruluş hakkında hem yasal takip işlemi hem de akreditasyonun askıya alınması işlemi başlatılacağı düzenlendi.

TÜRKİYE VE AZERBAYCAN ARASINDA EKONOMİK VE TİCARİ İLİŞKİLERİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK ANLAŞMALAR SAĞLANDI. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Karma Ekonomik Komisyonu 10. Dönem Toplantısı Protokolü’nün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7641) 16 Eylül 2023 tarihli ve 32311 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre;

 • Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlanması amacıyla belirli hususlarda anlaşma sağlandı.
 • Ticaret ve yatırım, sanayi ve teknoloji, tarım-orman ve gıda güvenliği, enerji ve madencilik, çevre ve şehircilik, finans, diaspora, ulaştırma ve haberleşme, insan kaynakları, dijital dönüşüm ve insani konulara ilişkin olarak eylem planı hazırlanarak onaylandı.
 • Eylem planının uygulanması ve ilerlemesinin 6 ayda bir gözden geçirilmesi ve sonuçların Karma Ekonomik Komisyon Eşbaşkanları’na sunulması kararlaştırıldı.

TÜRK LİRASI MEVDUAT VE KATILMA HESAPLARINA DÖNÜŞÜMÜN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN SÜRELER UZATILDI.

Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’de (Sayı: 2021/14) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2023/25) 18 Eylül 2023 tarihli ve 32313 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • ABD doları, Euro ve İngiliz sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı bulunan hesap sahiplerinin talebi üzerine hesap bakiyesinin dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilmesine imkan tanıyan düzenlemeye ilişkin son tarihler Türkiye’de ikamet eden gerçek kişiler için 31.08.2023, Türkiye’de yerleşik tüzel kişiler için 30.06.2023 tarihlerine uzatıldı.

Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’de (Sayı: 2021/16) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2023/26) 18 Eylül 2023 tarihli ve 32313 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Bankalar nezdinde altın hesabı bulunan hesap sahiplerinin talebi üzerine hesap bakiyesinin dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilmesine imkan tanıyan düzenlemeye ilişkin son tarihler Türkiye’de ikamet eden gerçek kişiler için 31.08.2023, Türkiye’de yerleşik tüzel kişiler için 31.12.2021 tarihlerine uzatıldı.

GEMİ ACENTELİK HİZMETLERİ ÜCRET TARİFESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Gemi Acentelik Hizmetleri Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ 19.10.2023 tarihinde yürürlüğe girmek üzere 19 Eylül 2023 tarihli ve 32314 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre;

 • Gemi acenteliği, koruyucu acentelik, gözetim, primaj ve diğer hizmetler için uygulanacak asgari ücret tarifesi belirlendi, ücret uygulamasına ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.
 • Asgari ücret tarifesine veya tarifenin uygulanmasına dair hükümlere aykırı hareket edenlere 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nda düzenlenen disiplin ve para cezalarının uygulanacağı belirlendi.
 • Gemi Acentelik Hizmetleri Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ (İTG: 2008/1) yürürlükten kaldırıldı.

REESKONT VE AVANS FAIZI ORANLARI BELİRLENDİ.

Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespiti 28 Eylül 2023 tarihli ve 32323 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre;

 • Merkez Bankası tarafından vadesine en az 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık % 30,75; avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık % 31,75 olarak belirlendi.

ÇEVRE, ÇALIŞMA, SOSYAL GÜVENLİK VE SİGORTA MEVZUATINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI TARİFE UYGULAMA ESASLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 19 Eylül 2023 tarihli ve 32314 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu, belirlenen süre içerisinde sigorta prim teklifi alamayan işletenlerin araçlarını, grubuna bakılmaksızın riskli sigortalılar havuzuna almaya ve bunlara uygulanacak azami prim tutarlarını belirlemekle yetkilendirildi.

KATI YAKITLARIN İTHALAT DENETİMİNE İLİŞKİN MUAFİYETLER VE YÜKÜMLÜLÜKLER YENİDEN DÜZENLENDİ.

Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıtların İthalat Denetimi Tebliği’nde (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2023/7) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2023/31) 20 Eylül 2023 tarihli ve 32315 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Laboratuvarlarda yürütülen araştırma ve analizler için gerçekleştirilen katı yakıt ithalatında muafiyet uygulanan ürünlerin kapsamı yeniden tanımlandı.
 • İthalatçıların muafiyet başvurusunda taahhütname verme zorunluluğu kaldırıldı.
 • Muafiyet kapsamında 1 tondan az miktarda ithal edilecek katı yakıt için Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıt İthalatçısı Kayıt Belgesi alma zorunluluğu kaldırıldı.

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE KISMEN ÖDEME DÜZENLENDİ.

Bireysel Emeklilik Sisteminde Kısmen Ödeme Hakkında Yönetmelik 26 Eylül 2023 tarihli ve 32321 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Yönetmelik ile bireysel emeklilik sisteminde kısmen ödeme hakkının kullanımına ilişkin temel esaslar ile tarafların hak ve yükümlülükleri düzenlendi.
 • Bireysel emeklilik sistemindeki katılımcıların kısmen ödeme hakkını kullanmak üzere yapacakları başvuru, başvurunun değerlendirilmesi, kısmen ödeme alınabilecek haller, kısmen ödeme ile ödenecek Devlet katkısının hesaplanması ve ödenmesi, uygulanacak yaptırımlar, emeklilik gözetim merkezi ve emeklilik şirketlerinin kısmen ödeme sürecindeki görev ve sorumlulukları düzenlendi.
 • Kısmen ödeme hakkını en az 5 yıl kullanmamış bir katılımcının, başvuru tarihi itibarıyla geçerli olan aylık brüt asgari ücret tutarının en az 5 katı kadar katkı payı ödediği sözleşmesi kapsamında, birikiminin % 50’sine kadar olan tutarın kısmen ödenmesi başvuru yapabileceği düzenlendi. Ayrıca, evlilik veya konut alımı, eğitim programına başlanması gibi hallerde de en az 5 yıl süre ile devam etmekte olan bir sözleşmesi olan katılımcının kısmen ödeme talep edebileceği düzenlendi.
 • Doğal afet hallerinde 5 yıllık sözleşme şartının aranmayacağı, katılımcıların doğal afetin meydana geldiği tarihten itibaren 6 ay içinde başvuru yapabilecekleri düzenlendi. 
 • Devlet katkısının ödenme nispetleri ile ve yersiz kısmen ödeme halinde uygulanacak yaptırımlar belirlendi.

VERGİ MEVZUATI VE KAMU ALACAKLARINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

TAŞINMAZ DEVRİNE İLİŞKİN KDV İSTİSNASI KALDIRILDI VE DEPREMLERE İLİŞKİN YAPILACAK KONUT BAĞIŞLARINA İLİŞKİN KDV İSTİNASININ UYGULANMA USULÜ BELİRLENDİ.

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 47) 7 Eylül 2023 tarihli ve 32302 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Kurumların aktifinde bulunan taşınmazların iktisaptan 2 yıl sonra devredilmesinde uygulanan katma değer vergisi (KDV) istisnasının 15.07.2023 tarihinden sonra iktisap edilen taşınmazlar bakımından uygulanmayacağı belirlendi.
 • 06.02.2023 tarihinde meydana gelen depremlere ilişkin olarak yapılacak konut bağışlarına dair KDV istisnasının uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

BİLGİ SUİSTİMALİ VE PİYASA DOLANDIRICILIĞI İNCELEMELERİNDE UYGULANACAK TEDBİRLERLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği’nde (V-101.1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (V-101.1.a) 19 Eylül 2023 tarihli ve 32314 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.  Buna göre;

 • İşlem yapma yasağı bulunan kişilerin Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda mevcut açık pozisyonlara ilişkin olarak, 19.09.2023 tarihinden önce doğmuş takas veya teminat tamamlama yükümlülüklerinin yatırım kuruluşlarınca yerine getirilmesi durumunda, yatırım kuruluşları kendilerine söz konusu takas veya teminat tamamlama yükümlülüğünü yerine getirmemesi sebebiyle borçlu olan müşterileri ile yatırım hizmet ve faaliyetleri bağlamında akdedilen sözleşmelerde hüküm bulunması kaydıyla kendi nezdinde yer alan hesaplardaki borçlu müşterilerine ait sermaye piyasası araçlarını borsada veya ilgili aracın borsada işlem görmemesi halinde borsa dışında satarak veya virmanlayarak alacaklarını tahsil edebileceği öngörüldü.
 • Bu kapsamda yapılacak satışlara ilişkin olarak yatırım kuruluşlarının Merkezi Kayıt Kuruluşu’na bilgi ve belge sunulması yükümlülüğü düzenlendi.
 • Bu doğrultuda tesis edilen hüküm kapsamında yapılacak satışlar, yasaklı statüde bulunan sermaye piyasası araçlarının borsada satılması yasağından müstesna tutuldu.

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI 7 VE TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI 7 GÜNCELLENDİ. 

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu’nun 13.09.2023 tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/19075] sayılı Kararı 19 Eylül 2023 tarihli ve 32314 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 1 Ocak 2024 veya sonrasında başlayan hesap dönemlerinde uygulanmak üzere yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Türkiye Muhasebe Standardı 7 ve Türkiye Finansal Raporlama Standardı 7, Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu tarafından yayımlanan tedarikçi finansman anlaşmalarına ilişkin kuralları kapsayacak şekilde güncellendi.

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI 12 GÜNCELLENDİ.

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu’nun 13.09.2023 tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/19078] sayılı Kararı 19 Eylül 2023 tarihli ve 32314 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 1 Ocak 2023 veya sonrasında başlayan hesap dönemlerinde uygulanmak üzere yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Türkiye Muhasebe Standardı 12, Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu tarafından yayımlanan uluslararası vergi reformuna dair ikinci sütun modeli kurallarını kapsayacak şekilde güncellendi.

 

Saygılarımızla,

* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@