Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Ağustos 2023

#45
Ağustos 2023

Kılınç Hukuk & Danışmanlık – Ağustos 2023 Regülasyon ve Mevzuat Bülteni

Okunma Süresi: 14 dakika

ENERJİ PİYASASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

ELEKTRİK PİYASASI

ŞARJ AĞI İŞLETMECİLERİNİN İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI VEYA İKAME BELGE İBRAZ ETME SÜRESİ UZATILDI.

Şarj Hizmeti Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 9 Ağustos 2023 tarihli ve 32274 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Şarj ağı işletmecisi tarafından şarj ağına şarj istasyonu eklenmesi için ve İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik kapsamında alınan belgenin Enerji Piyasası Denetleme Kurulu’na (Kurul) sunulması için belirlenen süre 31.07.2024 tarihine kadar uzatıldı.

YEK-G SİSTEM KULLANICILARI VE PİYASA KATILIMCILARI ARASINA ŞARJ AĞI İŞLETMECİ LİSANSI SAHİBİ TÜZEL KİŞİLER DE DAHİL EDİLDİ.

Elektrik Piyasasında Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Belgesi Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 17 Ağustos 2023 tarihli ve 32282 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup 15.12.2023 tarihinde yürürlüğe girecektir. Buna göre;

 • YEK-G sistem kullanıcısı ve/veya piyasa katılımcısı olan şarj ağı işletmecilerinin, üretim lisansı sahibi sistem katılımcılarına tanınanlar hariç olmak üzere bu yönetmelik ile ilgili Usul ve Esaslar kapsamında sistem kullanıcılarına ve piyasa katılımcılarına tanınan hak ve yükümlülüklere sahip olduğu belirtildi.
 • Şarj ağı işletmecileri, yeşil şarj istasyonlarından şarj hizmeti alan kullanıcılara YEK-G belgelerini itfa ve ifşa etmekle yükümlü kılındı.
 • Şarj ağı işletmeci lisansı sahibi tüzel kişilerin, Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği kapsamında düzenlenen piyasa katılımcılarının tüzel kişilik kayıt başvurusuna ilişkin hükümler çerçevesinde gerekli belgelerle birlikte kayıt işlemleri için piyasa işletmecisine başvuracağı düzenlendi.

ŞARJ AĞI İŞLETME LİSANSI SAHİPLERİNE BELİRLİ KOŞULLARDA YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAK GARANTİ BELGESİ YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA FAALİYET GÖSTEREBİLME HAKKI TANINDI.

Şarj Hizmeti Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 17 Ağustos 2023 tarihli ve 32282 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Şarj ağı işletmecileri, yeşil şarj istasyonlarından şarj hizmeti alan kullanıcılara YEK-G belgelerini itfa ve ifşa etmekle yükümlü tutuldu ve yeşil şarj istasyonlarındaki şarj hizmetine konu elektrik enerjisinin tamamı için YEK-G belgesinin itfa edilmesi zorunlu kılındı.
 • Şarj ağı işletmecilerinin kendi şarj ağında yer alan şarj istasyonlarından tamamını veya bazılarını yeşil şarj istasyonu olarak belirleyebilecekleri, yeşil şarj istasyonlarının serbest erişim platformunda ayrı bir renk veya işaret ile gösterileceği ile yeşil şarj istasyonlarının kullanıcılar nezdinde ayırt edilmesine ilişkin logo ve/veya işaretlerin Enerji Piyasası Denetleme Kurumu tarafından belirlenebileceği düzenlendi.

YEK-G BELGESİNİN, KONU EDİLEBİLECEĞİ İŞLEMLER İLE BU BELGENİN İHRACINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR BELİRLENDİ.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 10.08.2023 Tarihli ve 12006 Sayılı Kararı 17 Ağustos 2023 tarihli ve 32282 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup piyasa işlem teminatına ilişkin 7. maddesi yayımı tarihinde, diğer maddeleri 15.12.2023 tarihinde yürürlüğe girecektir. Buna göre;

 • 12006 sayılı Karar ile; YEK-G Sistemi ve Organize YEK-G Piyasası İşletim Usul ve Esasları’nda yapılan değişiklikler ile YEK-G sistemi kaydı için ilgili tüzel kişilerin YEK-G sistemine kayıt başvuruları, yıllık katılım ücretinin ödenmiş olması ve organize YEK-G piyasasına katılacakların ilgili usul ve esaslarla düzenlenen teminatlara ilişkin yükümlülüklerini tamamlamış olması halinde onaylanacağına ilişkin hüküm yürürlükten kaldırıldı. Yeşil tarife kapsamındaki tüketiciler için gerçekleştirilecek itfa bildirimlerinin; ilgili görevli tedarik şirketi tarafından, en geç Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği hükümleri uyarınca ilgili fatura dönemine ilişkin nihai uzlaştırma bildiriminin içinde bulunduğu ayda seansın açıldığı günden itibaren 5 iş günü içerisinde piyasa işletmecisine yapılacağı, Şarj Hizmeti Yönetmeliği kapsamındaki şarj ağı işletmecilerinin, YEK-G sistemi katılım anlaşmasını imzalamak suretiyle sistem kullanıcısı ve organize YEK-G piyasası katılım anlaşmasını imzalamak suretiyle piyasa katılımcısı olabileceği ve bu çerçevede hak ve yükümlülüklerini kullanabilecekleri belirtilerek, piyasa katılımcıları tarafından mevcut piyasa işlem teminatı tutarlarının hesaplanmasında uygulanacak formüller güncellendi.

ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ TARAFINDAN UYGULANACAK AKTİF ELEKTRİK ENERJİ TOPTAN SATIŞ TARİFESİNDE GÜNCELLEMELER YAPILDI.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 17.08.2023 Tarihli ve 12031 Sayılı Kararı 18 Ağustos 2023 tarihli ve 32283 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.  Buna göre;

 • 12031 sayılı Karar ile; Elektrik Üretim Anonim Şirketi tarafından uygulanacak aktif elektrik enerji toptan satış tarifesinin görevli tedarik şirketlerine yapılan satışlarda 110,0000 kr/kWh uygulanmasına, dağıtım şirketlerine teknik ve teknik olmayan kayıp enerji kapsamında yapılan satışlarda 100,0000 kr/kWh uygulanmasına ve dağıtım şirketlerine genel aydınlatma kapsamında yapılan satışlarda 380,0000 kr/kWh uygulanmasına karar verildi.

ŞİRKETLERİN TERKİN KAPSAMINDA TÜKETİCİLERİ İÇİN YAPACAĞI BAŞVURULARA İLİŞKİN TARİHLER REVİZE EDİLDİ.

Olağanüstü Hal Kapsamında Enerji Tüketim Bedellerinin Terkinine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 22 Ağustos 2023 tarihli ve 32287 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Şirketlerin terkin kapsamındaki tüketicileri için yapacağı başvuruların, hasar durumuna karşı itiraz edilmiş ve/veya yargı yoluna gidilmiş olanlar hariç olmak üzere, 01.11.2023 tarihine kadar tamamlanacağı düzenlendi.

DOĞAL GAZ PİYASASI

DOĞAL GAZ İHRACATINDA UYGULANACAK İLETİM KAPASİTE BEDELİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR DÜZENLENDİ.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 10.08.2023 Tarihli ve 12014 Sayılı Kararı 12 Ağustos 2023 tarihli ve 32277 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • 12014 sayılı Karar ile; İletim şirketlerinin sonraki takvim yılında her bir ihracat çıkış noktasında uygulayacakları iletim kapasite bedelini ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla serbestçe belirleyeceği, her yıl Kasım içerisinde belirleyip kendi internet sitelerinde ilan edeceği, bu bedelin Kurul onayına tabi olmadığı ve belirlenen bedelin internet sitesinde yayım tarihini izleyen ay başından itibaren uygulamaya gireceği düzenlendi. İhracat çıkış noktaları için söz konusu bedel yoluyla elde edilen gelirlerin ve ihracat çıkış noktaları için yapılan harcamaların ilgili mevzuat kapsamında yapılacak gelir tavanı hesaplamalarında dikkate alınmayacağı; bu çerçevede iletim şirketlerinin, işbu kararın yayımından itibaren en geç 2 ay içerisinde yürürlükteki yöntem bildirimini bu usul ve esaslarla uyumlu hale getireceği ve Kurul’un onayına sunacağı düzenlendi. Bu süreçte söz konusu başvurunun onayına kadar yürürlükteki yöntem bildiriminin uygulanmasına devam edileceği belirtildi.

DOĞAL GAZ PİYASASI DAĞITIM LİSANSLARINA İLİŞKİN TEDBİRLER YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI. 

Doğal Gaz Piyasası Dağıtım Lisanslarına İlişkin Tedbirler Yönetmeliği 19 Ağustos 2023 tarihli ve 32284 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Doğal gazın kaliteli, sürekli, ucuz, rekabete dayalı esaslar çerçevesinde çevreye zarar vermeyecek şekilde tüketicilerin kullanımına sunulmasına engel teşkil edebilecek durumların önceden tespit edilerek doğal gaz dağıtım hizmetinin aksamaması ve tüketicilerin korunması hedeflenmiş olup doğal gaz tüketicilerinin korunması için alınacak tedbirlere, dağıtım lisansının iptaline, şebekenin satışına, yeni lisans sahibinin belirlenmesi için yapılacak ihaleye ve şebekenin devrine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.
 • Tüketicilerin korunması ve hizmetin aksamaması için tedbir alınmasını zorunlu kılabilecek haller düzenlendi. Bu haller arasında dağıtım şirketinin mali durumunun dağıtım faaliyeti kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getiremeyecek kadar kötüleşmesi, dağıtım şirketinin ilgili mevzuat ihlallerinin dağıtım faaliyetinin gerektirdiği hizmetleri kabul edilemeyecek düzeyde aksatması, dağıtım şirketinin ilgili mevzuata aykırılıkları itiyat edinmesi, dağıtım şirketinin faaliyetlerini yerine getiremeyecek düzeyde yönetilemez hale gelmesi ve dağıtım faaliyetinin niteliğinin ya da kalitesinin kabul edilemeyecek düzeyde düşmesi sayıldı. 
 • Sayılan hallerden en az birinin gerçekleştiği durumda hizmetin aksamaması ve tüketicilerin korunması için Kurul tarafından dağıtım şirketi hakkında tedbirler alınmasına karar verilebileceği düzenlendi.
 • Yönetmelik kapsamında alınabilecek tedbirler; dağıtım lisansı sahibi tüzel kişinin yönetim kurulu veya tüzel kişiyi idare edenlerin, lisans sahibinin anonim şirket olmaması halinde ise ortaklar genel kurulu ve/veya tüzel kişiliği idare edenlerin bir kısmının veya tamamının geçici olarak değiştirilmesi suretiyle Kurul tarafından yerlerine yeni atama yapılması, Kurul tarafından ihtiyaç görülmesi halinde Kurul Başkan Yardımcısı başkanlığında bir yürütme komisyonu kurulması, Kurul Başkanı tarafından gerekli görülmesi halinde, dağıtım şirketinin günlük rutin faaliyetlerini gözlemlemek ve verilecek diğer görevleri yerine getirmek üzere, dağıtım şirketi nezdinde uygun görülecek sayıda Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (Kurum) temsilcisi görevlendirilmesi olarak belirlendi.
 • Dağıtım şirketi hakkında tedbir alınmasının zorunlu hale geldiğinin tespitinin yapılmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Bu kapsamda, söz konusu tespit Kurul Başkanı tarafından resen ya da Kurum’a ulaşan bilgi ve belgeler çerçevesinde Doğal Gaz Piyasası Daire Başkanı’nın talebi üzerine, ilgili kurum personelinden müteşekkil bir inceleme komisyonunun kurulması, anılı komisyonun görevlendirildiği tarihten itibaren 15 gün içinde elde ettiği bilgi ve delilleri, ilgililerin açıklamalarını ve konuya ilişkin kendi görüşlerini içeren bir inceleme raporunu Doğal Gaz Piyasası Daire Başkanlığı’na iletmesi, yapılan değerlendirme sonucunda konunun karara bağlanmak üzere Kurul’a sunulması şeklinde gerçekleşecektir.
 • Kurul’un tedbir gerektiren hallerin varlığına kanaat getirmesi halinde ise bu hususların düzeltilmesi veya ortadan kaldırılması konusunda dağıtım şirketine süre verileceği, verilen süre içerisinde belirtilen hususların düzeltilmemesi veya ortadan kaldırılmaması halinde Kurul tarafından dağıtım şirketi hakkında gerekli tedbirlerin alınmasına karar verileceği düzenlendi. 
 • Kurul tarafından dağıtım şirketi hakkında tedbir alınmasına karar verilmesi halinde, ayrıca dağıtım lisansının iptalinin zorunlu hale gelip gelmediğinin tespiti amacıyla soruşturma açılmasına da karar verileceği düzenlendi. 
 • Kurul tarafından lisans iptaline karar verilmesi halinde, alınan Kurul kararında 120 gün içerisinde şebeke satış ihalesine çıkılması ve diğer işlemlerin yerine getirilmesi konusunda bir ihale komisyonu kurulacağı ve şebeke satışının gerçekleştirilerek yeni lisans sahibinin belirlenmesine kadar hizmetin aksamaması, tüketicilerin korunması için alınacak tedbirlere yer verileceği düzenlendi. Eski lisans sahibinin yükümlülükleri ve sorumlulukları yeni lisansın verilme tarihine kadar devam edeceği belirlendi. 
 • İhale dokümanlarının hazırlanmasına ilişkin ihale ilanında yer alması gereken asgari unsurlar; şebekesi ihale yoluyla satılacak olan dağıtım bölgesine ilişkin bilgiler, atışa konu şebekenin unsurlarına ilişkin bilgiler, şirketin tarife hesaplamalarına esas parametreler ve uygulanacak tarifelere ilişkin bilgiler, eski lisans sahibi dağıtım şirketince tahsil edilmiş olan güvence bedelinin güncellenmiş tutarı, lisans alma koşulları ve ihaleye katılamayacak olanlar, ihale yöntemi ve sürecine ilişkin bilgiler, şebeke ve dağıtım şirketi kayıtlarında yapılabilecek inceleme ve süreleri, alınacak teminata ilişkin bilgiler, yeni lisans bedelinin ödenmesine ilişkin bilgiler olarak belirlendi. 
 • Devir sözleşmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

SPOT DOĞAL GAZ PİYASASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER VE VADELİ DOĞAL GAZ PİYASASINDA TEMİNAT HESAPLANMASI USULÜNDE DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 24.08.2023 Tarihli ve 12036, 12037 Sayılı Kararları 26 Ağustos 2023 tarihli ve 32291 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • 12036 sayılı Karar ile; Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası Yönetmeliği’nin piyasa işletim usul ve esaslarına ilişkin hükmüne atfen düzenlenen Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası İşletim Usul ve Esasları’nda (PUE) değişiklik yapılmasına karar verildi. Karar kapsamında PUE’deki tanımlar yeniden düzenlendi, Spot Doğal Gaz Piyasası (SGP) tanımlara eklendi ve SGP ile ilgili düzenlemeler yapıldı. 
 • 12037 sayılı Karar ile; Aynı doğrultuda Vadeli Doğal Gaz Piysası İşletim Usul ve Esasları’nda (VGPUE) değişiklik yapıldı. VGPUE kapsamında uzun pozisyon sahibi piyasa katılımcısının fiziksel dönem teminatının ne şekilde hesaplanacağına ilişkin formül ve formülün uygulanmasında esas alınacak birimler belirlendi.

ATAMA VE GÖREVLENDİRMELER

CUMHURBAŞKANI TARAFINDAN BİRTAKIM ATAMALAR YAPILDI.

Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2023/355, 356, 357, 358) 2 Ağustos 2023 tarihli ve 32267 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Buna göre;

 • Hazine ve Maliye Bakanlığı Hazine Başkontrolörükleri’ne; Ahmet Tuğrul ÖZTÜRK, Çiğdem KAHVECİ, Ömer KAÇARAN ve Erdem EROL atanmıştır. 

Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2023/381, 382, 383, 384) 11 Ağustos 2023 tarihli ve 32276 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre;

 • Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı;
  • Çevre Yönetimi Genel Müdürü Eyyüp KARAHAN görevden alındı, yerine Recep AKDENİZ atandı.
 • Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürü Mehrali ECER görevden alındı, yerine Cihan TATAR atandı.
 • Ticaret Bakanlığı;
  • Gümrükler Muhafaza Genel Müdürü Bekir Can USLU görevden alındı, yerine Recep KOŞAL atandı.

CUMHURBAŞKANI TARAFINDAN VALİ, VALİ YARDIMCISI VE KAYMAKAM ATAMALARI YAPILDI.

Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2023/388) 24 Ağustos 2023 tarihli ve 32289 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

  • Mehmet YÜZER’in İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı görevi sona ermiş olup İller İdaresi Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.
  • Selim ÇAPAR’ın Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığı görevi sona ermiş olup Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hukuk Müşaviri olarak atandı.
  • Ahmet DİLSİZ’in Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakanlık Müşavirliği görevi sona ermiş olup Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hukuk Müşaviri olarak atandı.
  • Mehmet Fatih ÇİÇEKLİ’nin İstanbul Vali Yardımcılığı görevi sona ermiş olup İller İdaresi Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.
  • Turan YILMAZ’ın Ankara Vali Yardımcılığı görevi sona ermiş olup Strateji Geliştirme Başkanlığı Daire Başkanı olarak atandı.
  • Hulusi DOĞAN’ın İzmir Valisi Yardımcısıyken 11.08.2022 tarihli ve 2022/392 sayılı Karar ile Kocaeli Vali Yardımcılığına atanmasına dair hüküm iptal edildi.
 • Adnan TÜRKDAMAR’ın Niğde Vali Yardımcısı olarak görevi son ermiş olup Kayseri Vali Yardımcısı olarak atandı.
  • Harun KAYA’nın Hatay Vali Yardımcısı olarak görevi son ermiş olup Ankara Vali Yardımcısı olarak atandı. 
  • Hikmet DENGEŞİK’in İzmir Vali Yardımcısı olarak görevi son ermiş olup Manisa Vali Yardımcısı olarak atandı.
 • Fahrettin GÖNCÜ’nün Kastamonu Vali Yardımcısı olarak görevi son ermiş olup İstanbul Vali Yardımcısı olarak atandı.
 • Mustafa GÜNDOĞAN’ın Bursa Vali Yardımcısı olarak görevi son ermiş olup Konya Vali Yardımcısı olarak atandı.
 • Osman Nuri CANATAN’ın İzmir Vali Yardımcısı olarak görevi son ermiş olup Eskişehir Vali Yardımcısı olarak atandı.
 • Günay ÖZTÜRK’ün İstanbul Vali Yardımcısı olarak görevi son ermiş olup İzmir Vali Yardımcısı olarak atandı.
 • Ahmet YILDIZ’ın Manisa Vali Yardımcısı olarak görevi son ermiş olup İzmir Vali Yardımcısı olarak atandı.
 • Mehmet Sadık TUNÇ’un Kayseri Vali Yardımcısı olarak görevi son ermiş olup İzmir Vali Yardımcısı olarak atandı.
 • Mustafa Asım ALKAN’ın Yalova Vali Yardımcısı olarak görevi son ermiş olup İstanbul Vali Yardımcısı olarak atandı.
 • Mustafa ÖZSOY’un Bursa Vali Yardımcısı olarak görevi son ermiş olup Çanakkale Vali Yardımcısı olarak atandı.
 • Cengiz KARABULUT’un Gaziantep Vali Yardımcısı olarak görevi son ermiş olup İstanbul Vali Yardımcısı olarak atandı.
  • Adem ARSLAN’ın Adana Vali Yardımcısı olarak görevi son ermiş olup İzmir Vali Yardımcısı olarak atandı.
  • Fatih KIZILTOPRAK’ın İzmir Vali Yardımcısı olarak görevi son ermiş olup Kastamonu Vali Yardımcısı olarak atandı.
 • Önder CAN’ın İzmir Vali Yardımcısı olarak görevi son ermiş olup Uşak Vali Yardımcısı olarak atandı.
 • Mustafa GÜNEY’in Kütahya Vali Yardımcısı olarak görevi son ermiş olup Bursa-Yenişehir Kaymakamı olarak atandı.
 • Zafer KARAMEHMETOĞLU’nun Edirne Vali Yardımcısı olarak görevi son ermiş olup Bursa-Orhangazi Kaymakamı olarak atandı.
  • Levent KILIÇ’ın İstanbul Vali Yardımcısı olarak görevi son ermiş olup Ankara-Sincan Kaymakamı olarak atandı.
 • Abdurrahman İNAN’ın İstanbul Vali Yardımcısı olarak görevi son ermiş olup İstanbul-Adalar Kaymakamı olarak atandı.
 • Muzaffer ŞAHİNER’in Adana Vali Yardımcısı olarak görevi son ermiş olup İzmir-Bornova Kaymakamı olarak atandı.
 • Niyazi ERTEN’in İstanbul Vali Yardımcısı olarak görevi son ermiş olup İstanbul-Kağıthane Kaymakamı olarak atandı.
 • Faik Oktay SÖZER’in İstanbul Vali Yardımcısı olarak görevi son ermiş olup İstanbul-Beykoz Kaymakamı olarak atandı.
  • Muhammed Furkan TUNA’nın Kars Vali Yardımcısı olarak görevi son ermiş olup Bursa-Orhaneli Kaymakamı olarak atandı.
 • Osman SAK’ın Karabük Vali Yardımcısı olarak görevi son ermiş olup Ankara-Haymana Kaymakamı olarak atandı.
 • İzzettin SEVGİLİ’nin Ankara-Etimesgut Eski Kaymakamı görevi sona ermiş olup Ankara Vali Yardımcısı olarak atandı.

GÜMRÜK, TİCARET, YATIRIM, İMAR VE İTHALAT MEVZUATINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

TÜRKİYE İLE AZERBAYCAN ARASINDA MADENCİLİK ALANINDA İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMASI ONAYLANDI.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Madencilik Alanında İş Birliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7466) 4 Ağustos 2023 tarihli ve 32269 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre;

 • İlgili Anlaşma, tarafların etkin koruma, sürdürülebilir gelişme amaçlı olarak mineral kaynakların ulusal mevzuatları ve uluslararası hukukun kural ve prensiplerine göre etkili kullanımı konusunda madencilik alanında iş birliği yapmasına ilişkin olarak düzenlendi. 
 • Anlaşma kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı; Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti adına, Azerbaycan Cumhuriyeti Ekoloji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yetkili mercii olarak tayin edildi. 
 • Maden arama, araştırma ve üretiminde çalışmaların şeffaflığı, maden kaynaklarının aranması ve jeolojik araştırmalar konusunda bilgi ve deneyim paylaşımı, maden arama faaliyetleri sonucunda ortaya çıkarılan cevher özelliklerinin geliştirilmesi, gerekli incelemelerin yapılması, teknik, bilimsel ve mevzuatsal bilgi alışverişi yapılması ve ara-uç ürün tesis teknolojisinin geliştirilmesi yönünde iş birliği tesis edilmesi gibi hususlarda iş birliği yapılması konusunda anlaşıldı.
 • Madencilik alanındaki yatırımların teşvik edilmesi amacıyla kamu ve/veya özel şirketleri aracılığı ile birlikte çalışma konusunda anlaşmaya varıldı.
 • İşbu Anlaşma’nın, tarafların anılan belgenin yürürlüğe girmesi için gerekli iç hukuk düzenlemelerini tamamladıklarını birbirlerine diplomatik yollarla bildirdikleri son yazılı bildirimin alındığı tarihte yürürlüğe gireceği düzenlendi.
 • İşbu Anlaşma’nın süresi 5 yıl olup anlaşmanın bitmesinden 6 ay önce taraflardan birinin diplomatik kanallardan yazılı olarak Anlaşma’yı feshetme niyetini bildirmediği halde 5’er yıllık süreler ile kendiliğinden yenileneceği düzenlendi.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI’NIN SORUMLULUĞUNDA BULUNAN ÜRÜNLERİN PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BELİRLENDİ.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği 5 Ağustos 2023 tarihli ve 32270 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın sorumluluğunda bulunan ürünlerin piyasaya arzı sırasında veya sonrasında uygulanacak gözetim ve denetim süreçlerine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.
 • Gözetim ve denetim uygulamalarına ilişkin olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü görevlendirildi.
 • Gözetim ve denetim uygulamaları kapsamında yer alan ithalatçıların, dağıtıcıların, imalatçıların ve imalatçıların atayacakları yetkili temsilcilerin yükümlülükleri belirlendi.
 • Ürünler için belirlenen standartlara aykırılık halinde ürünün piyasaya arzının ve piyasada bulundurulmasının geçici olarak durdurulması, ürünün geri çağrılması ve idari para cezası uygulanacağı öngörüldü ve bu idari yaptırımların uygulanmasına ve ilgili ürünlerin kamuoyuna duyurulmasına ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.
 • İlgili standarda aykırılık halinde ürünü piyasaya arz eden işletmecinin ürüne ilişkin gönüllü önlem alması halinde uygulanacak prosedür belirlendi.
 • 16.05.2005 tarihli ve 25729 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tarafından Gerçekleştirilecek Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırıldı.

PLANLI ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA KULLANIM AMACI DEĞİŞİKLİĞİNE YÖNELİK TADİLAT RUHSATI DÜZENLENEBİLECEĞİ DÜZENLENDİ.

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 12 Ağustos 2023 tarihli ve 32277 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; 

 • Ofis/büro kullanım amaçlı bağımsız bölümlerde tadilatın uygulama imar planı kararı ile diğer kullanımlarla birlikte konutun da yapılabileceğine dair hüküm bulunan alanlarda 01.07.2023 tarihinden önce ofis veya büro amaçlı yapı ruhsatı düzenlenerek yapımına başlanmış veya yapı kullanma izni düzenlenmiş olan yapılarda, 01.07.2024 tarihine kadar sonuçlanmak kaydı ile parselin tamamında konut kullanım oranı % 30’u geçmeyecek şekilde kullanım amacı değişikliğine yönelik tadilat ruhsatı düzenlenebileceği, bu oranın ilgili idare meclisi kararı alınmak kaydıyla % 50’ye kadar çıkartılabileceği düzenledi.

DIŞ TİCARETE KONU ÜRÜNLERİN TABİ OLACAĞI TEKNİK DÜZENLEMELER BELİRLENDİ.

Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler Yönetmeliği 16 Ağustos 2023 tarihli ve 32281 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.  Buna göre; 

 • Dış ticarete konu ürünlerin tabi olacağı teknik düzenlemeler, ithalat ve ihracat denetimler, denetim yapacak kuruluşların görev ve sorumlulukları, ithalatçı ve ihracatçının sorumlulukları ile alınacak önlemleri ve uygulanacak müeyyideler belirlendi.
 • İhracatçı veya temsilcisi, mevzuata uygunluk ve ticari kalite denetimine tabi ürünlerin ihracatında, ilgili ürün güvenliği denetimleri müdürlükleri veya servislerine başmakla yükümlü kılındı.
 • Denetim sonucunda denetmenlerce gerek görülmesi halinde, ambalajların üzerine denetlendiğini gösteren işaret konulacağı ve ambalajların sonradan açılmasını önlemek için gerekli tedbirler alınacağı ile bu çerçevede ihracatçıya uygunluk belgesi verileceği düzenlendi.
 • İhracatta mevzuata uygunluk ve ticari kalite denetimine tabi ürünlerin, mevzuatına uygunluğunu gösteren belgelerin elektronik ortamda ya da kağıt ortamında bulunmaması, ilgili belgelerin süresinin geçmiş olması, ambalajlarının üzerinde gereken parti numarası ve diğer resmi işaretleme bilgilerinin bulunmaması ile ilgili komisyon kararlarına riayet edilmemesi durumlarında ihraç edilemeyeceği hükmolundu.
 • Bu yönetmelik hükümlerinin ihlali halinde ilgililer hakkında 7223 sayılı Kanun’un 20. maddesinde belirtilen idari para cezalarının ve Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararı kapsamında düzenlenen; yazılı uyarı, firmanın mevzuatla tanınan muafiyetlerden süreli veya süresiz menni, firmanın ithalatının veya ihracatının süreli veya süresiz durdurulması ve uluslararası gözetim şirketlerinin faaliyetinin süreli veya süresiz durdurulması veya statüsünün geri alınması gibi yaptırımların uygulanacağı düzenlendi.
 • İşbu Yönetmelik ile Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı.

MENKUL KIYMET TESİSİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR REVİZE EDİLDİ.

Menkul Kıymet Tesisi Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2023/20) 20 Ağustos 2023 tarihli ve 32285 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup Merkez Bankası tarafından belirlenen usul ve esasların kaldırılmasına ilişkin hükmü 28.07.2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, diğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • İlgili Tebliğ’deki Merkez Bankası tarafından belirlenen usul ve esaslara göre bankalarca gerçek ve tüzel kişi için hesaplanacak Türk lirası mevduat/katılım fonunun toplam mevduat/katılım fonu içindeki payına göre ilave veya indirimli olarak menkul kıymet tesis edilmesine ilişkin oranları düzenleneceğine ilişkin hüküm ve Türk lirası mevduat/katılım fonu payı hesaplanamayan bankalarda Merkez Bankası tarafından belirlenen usul ve esasların dikkate alınacağına ilişkin hüküm kaldırıldı.
 • Bankaların kredi faiz/kar payı oranına göre menkul kıymet tesisine ilişkin geçici uygulanmasındaki esas alınacak sınırın Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/4)’e göre Merkez Bankasınca ilan edilen yıllık bileşik referans oranın Merkez Bankası tarafından belirlenen katın üzerinde olması halinde % 150 oranında menkul kıymetin bloke edileceği belirlendi. 
 • Bankaların dönüşüm oranına göre menkul kıymet tesisine ilişkin geçici uygulamada esas alınacak hesaplama tarihi 28.07.2023 olarak düzenlendi.
 • Merkez Bankası tarafından kur/fiyat koruma desteği sağlanan hesaplardan vadeli Türk lirası hesaplarına geçiş uygulamasına ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.
 • Merkez Bankası tarafından yayımlanan tebliğler kapsamında kur/fiyat koruma desteği sağlanan hesaplarda yenileme uygulamasına ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.
 • Türk lirası payına göre menkul kıymet tesisi uygulamasına ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

DÖVİZ TEVDİAT HESAPLARI VE KATILIM FONLARININ VADELİ TÜRK LİRASI MEVDUAT VEYA KATILMA HESAPLARINA DÖNÜŞÜMÜNDEKİ TARİHLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/14)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2023/22) 20 Ağustos 2023 tarihli ve 32285 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; 

 • Döviz tevdiat hesapları ve katılım fonlarının vadeli Türk lirası mevduat veya katılma hesaplarına dönüşümündeki; yurt içi yerleşik gerçek kişilerin bankalardaki, yurt içi yerleşik tüzel kişilerin ise 31.12.2021 ile 30.06.2023 tarihleri arasındaki herhangi bir tarihte bankalardaki mevcut döviz tevdiat hesaplarındaki bakiyelerin Türk lirasına çevrilmesine ilişkin düzenlemede; gerçek kişilerin bankada olma ve tarih sınırlamaları değiştirilerek yurt içi yerleşik gerçek kişiler ile yurt içi yerleşik tüzel kişilerin 30.06.2023 tarihi itibarıyla bankalarda mevcut hesaplarına göre hareket edebilecekleri düzenlendi. 

ALTIN HESAPLARININ VADELİ TÜRK LİRASI MEVDUAT VEYA KATILMA HESAPLARINA DÖNÜŞÜMÜNE İLİŞKİN TARİHLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/16)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2023/23) 20 Ağustos 2023 tarihli ve 32285 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre;

 • Altın hesaplarının vadeli Türk lirası mevduat veya katılma hesaplarına dönüşümüne ilişkin olarak; yurt içi yerleşik gerçek kişilerin 30.06.2023, yurt içi yerleşik tüzel kişilerin ise 31.12.2021 tarihi itibarıyla bankalarda mevcut olan altın hesabı, hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrileceği düzenlendi.  

TURİZM TESİSLERİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİNDE DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI VE TURİZM ULAŞIM HİZMET ALANLARI TANIMLANDI.

Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 7519) 29 Ağustos 2023 tarihli ve 32294 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Belirli turizm alanlarında taksilerin beklemesi için kullanabilecekleri alanlar olan turizm ulaşım hizmet alanları tanımlandı.
 • Kamu taşınmazı üzerinde yapılacak yatırımlara ilişkin turizm yatırım belgesi başvurularında aranan kurum yazısının asgari unsurları kaldırıldı.
 • Konaklama tesislerinin her odasında duman dedektörü bulunması zorunlu kılındı ve halihazırda turizm belgesine sahip işletmelerin bu yükümlülüklerini 31.12.2023 tarihine kadar yerine getirebileceği düzenlendi.
 • Yeme-içme hizmetleri tatil köylerinin asıl işleri arasından çıkarıldı.
 • Yalnızca 10 oda ve üzeri kapasitede bulunan pansiyonların misafirlerin yemek ihtiyacını karşılamaması halinde mutfak düzenlemesi tesis etmek zorunda olduğu düzenlendi.

 

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ MENŞELİ ÜRÜNLERE UYGULANACAK GÜMRÜK VERGİSİ ORANLARI GÜNCELLENDİ.

İthalat Rejimi Kararı’nda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 7543) 31 Ağustos 2023 tarihli ve 32295 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup 01.09.2023 tarihinde yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Birleşik Arap Emirlikleri menşeli birtakım ürünlerin ithalatında uygulanacak gümrük vergisi oranları güncellendi.

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ MENŞELİ ÜRÜNLERE UYGULANACAK İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ ORANLARI GÜNCELLENDİ.

İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Karar’da Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 7544) 31 Ağustos 2023 tarihli ve 32295 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup 01.09.2023 tarihinde yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Birleşik Arap Emirlikleri menşeli birtakım ürünlerin ithalatında uygulanacak ilave gümrük vergisi oranları güncellendi.

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ MENŞELİ POLİETİLEN ÜRÜNLERİNE UYGULANACAK İTHALAT TARİFE KONTEJANI BELİRLENDİ.

Birleşik Arap Emirlikleri Menşeli Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7546) 31 Ağustos 2023 tarihli ve 32295 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup 01.09.2023 tarihinde yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Birleşik Arap Emirlikleri menşeli 3901.10.90.00.11 GTİP kodlu alçak yoğunluk polietilen için 50.000, 3901.20.90.00.11 GTİP kodlu yüksek yoğunluk polietilen için 80.000 ton ithalat tarife kontenjanı uygulanması kararlaştırıldı.

2024 YILINA İLİŞKİN EMLAK VERGİSİ MATRAHLARI BELİRLENDİ.

Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 83) 31 Ağustos 2023 tarihli ve 32295 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • 2024 yılı için emlak vergisine esas matrah değerleri belirlendi.

ÇEVRE, ÇALIŞMA, SOSYAL GÜVENLİK VE SİGORTA MEVZUATINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI LİSTESİNDE DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 11 Ağustos 2023 tarihli ve 32276 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • İşyeri tehlike sınıfları listesinde yer alan;
  • Kullanıcılara yönelik elektrik ticareti (komisyoncular ve acenteler hariç),
  • Sinema filmi, video ve televizyon programları yapım faaliyetleri (belgesel yapımcılığı dahil),
  • Kendi adına menkul sermaye iradı faaliyetleri (temettü, banka faizi, iştirak kazançları vb.)

NACE tanımlı işler listeden çıkarılarak alt kırılımlar halinde düzenlendi.

 • İşyeri tehlike sınıflandırmasına yeni iş tanımları eklendi.

AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN’UN UYGULANMASINA İLİŞKİN YENİ DÜZENLEMELER YAPILDI.

6306 Sayılı Kanun’un Uygulama Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 24 Ağustos 2023 Tarihli ve 32289 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’un uygulanmasına ilişkin işbu yönetmelik kapsamında yeni yerleşim alanı olarak kullanılmak üzere belirlenecek rezerv yapı alanlarında, alanda yapılacak inceleme neticesinde gözlemsel verilere dayanılarak hazırlanacak gerekçe raporunu ihtiva eden dosyalara istinaden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından ilgili rezerv yapı alanının belirleneceği düzenlendi.
 • Açık artırma usulü ile yapılan satış işlemi sonunda en yüksek teklifi veren katılımcıdan 7 gün içerisinde satış bedelini banka nezdinde açtırılacak vadeli hesaba yatırması ve aynı süre içerisinde satın aldığı yeni hisse için üçte iki çoğunluk ile alınan karar doğrultusunda yapılan sözleşmeyi ve diğer belgeleri şartsız ve şerhsiz olarak  imzalayarak Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’ne (Müdürlük) sunması isteneceği, sözleşmenin imzalanmaması halinde teminatın Hazine’ye gelir kaydedilerek satışın satış bedelini yatırarak sözleşmeyi imzalayan katılımcıya yapılacağı düzenlendi.
 • Satış işleminde satış ihalesi üzerinde kalan üçüncü şahsın teminatına ilişkin tapuda yeni malik adına tescil işleminden sonra teminatın iade edilmesine ilişkin düzenleme değiştirilmiş ve teminatın iadesi satış bedelinin 7 gün içerisinde yatırılmasına ve yine 7 gün içerisinde ilgili belgeleri imzalayarak Müdürlük’e vermesinden sonra iade edileceği düzenlendi.
 • Gerçek veya tüzel kişilere faiz desteği verilebilmesi için tahliye veya yıkım tarihinden itibaren belirlenen 1 yıllık süre, 3 yıl olarak düzenlendi.

VERGİ MEVZUATI VE KAMU ALACAKLARINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER 

COVID-19 SALGIN HASTALIĞINA İLİŞKİN UYGULANAN PARA CEZALARININ İADE USULÜ DÜZENLENDİ. 

Tahsilat Genel Tebliği (Seri: B Sıra No: 19) 5 Ağustos 2023 tarihli ve 32270 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • COVID-19 salgın hastalığına ilişkin olarak 09.11.2022 tarihinden önce tahsil edilen idari para cezalarının iadesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.
 • Uygulanmış idari para cezasının iadesi için cezanın ödendiği idari birime 31.12.2024 tarihine kadar başvuru yapılması gerektiği düzenlendi.

Saygılarımızla,

* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@