Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Kasım 2022

#38
Kasım 2022

Kasım 2022 Regülasyon ve Mevzuat Bülteni – Kılınç Hukuk & Danışmanlık

Okunma Süresi: 29 dakika

ENERJİ PİYASASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

NÜKLEER GÜVENCE YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI.

 • Nükleer Güvence Yönetmeliği 19 Kasım 2022 tarihli ve 32018 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;
 • Yönetmeliğin amacı, barışçıl amaçlı kullanılan nükleer maddeler ile nükleer yakıt çevrimi için özel olarak tasarımlanmış veya hazırlanmış ekipman ve malzemelerin envanterinin bildirimine, tespitine ve takibine ilişkin hususları düzenlemektir.
 • Yönetmelik kapsamında; 
 1. Nükleer madde kullanılmasa dahi, nükleer yakıt çevrimine yönelik araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile bu faaliyetlere ilişkin proje veya yayın çalışmaları
 2. Nükleer yakıt çevrimi için özel olarak tasarımlanmış veya hazırlanmış ekipman ve malzemelerle ilgili faaliyetler.
 3. Uranyum ve toryum madeni çıkarma veya işleme faaliyetleri ile Nükleer yakıt imalatı veya zenginleştirme yapmak için gerekli olan saflık ve bileşime sahip olmayan ancak miktarı bir ton veya üzeri olan uranyum ve toryum kaynak maddelerini bulundurma, ithalat veya ihracat faaliyetleri,
 4. İçeriğinde plütonyum, yüksek zenginlikli uranyum ya da uranyum-233 bulunan atıkların işlenmesi veya depolanması faaliyetleri,
 5. Nükleer yakıt çevrimi ile ilgili olarak gelecek on yıllık süre içerisinde yapılması planlanan faaliyetler ile Nükleer Transfer Uyarı Listesinde yer alan madde, malzeme ve ekipmanların ihracat faaliyetleri.

gerçekleştirenler her takvim yılı içerisinde gerçekleşen faaliyetlere ilişkin bilgiyi takip eden yılın mart ayına kadar Nükleer Düzenleme Kurumu’na (Kurum) bildirmekle yükümlüdür. 

 

ELEKTRİK PİYASASI

ÖNLİSANS VEYA LİSANSLARA KONU ÜRETİM TESİSLERİNİN SANTRAL SAHALARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 27/10/2022 tarihli ve 11324 sayılı Kararı 02 Kasım 2022 tarihli ve 32001 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Elektrik Piyasasında Önlisans veya Lisanslara Konu Üretim Tesislerinin Santral Sahalarının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar’ın yardımcı kaynak ünite gücüne ilişkin 24. maddesinin birinci fıkrasında değişiklik yapıldı. Bu kapsamda, birden çok kaynaklı elektrik üretim tesislerinde kurulabilecek yardımcı kaynağa dayalı ünitelerin toplam mekanik gücü;
 1. Ana kaynağa dayalı ünitelerin toplam elektriksel kurulu gücü 50 MW ve altında olan elektrik üretim tesislerinde, ana kaynağa dayalı ünitelerin toplam elektriksel kurulu gücünü
 2. Ana kaynağa dayalı ünitelerin toplam elektriksel kurulu gücü 50 MW’ın üstünde olan elektrik üretim tesislerinde; 50 MW güce, ana kaynağın elektriksel kurulu gücünün 50 MW’ı aşan kısmının yarısına tekabül eden güç ilave edilerek bulunacak toplam gücü

aşamaz. Ana kaynağı rüzgar enerjisine dayalı üretim tesisleri hariç olmak üzere, bu kapsamda tesis edilecek yardımcı kaynağa dayalı ünitelerin mekanik kurulu gücü toplamda 100 MW’ı geçemez.

ELEKTRİK PİYASASI KURULU KARARLARI İLE BAZI DÜZENLEMELER VE DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 27/10/2022 tarihli ve 11326, 11328, 11329-1, 11329-2, 11331-1, 11331-2, 11332 sayılı Kararları 19 Kasım 2022 tarihli ve 32018 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • 11326 sayılı karar ile;Otomatik Sayaç Okuma Sistemlerinin Kapsamına ve Sayaç Değerlerinin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar”da değişiklik yapıldı. Buna göre;
 • Aşağıda belirtilen özelliklere sahip üretici ve tüketici sayaçları Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) veya dağıtım şirketleri tarafından tesis edilerek işletilecek olan OSOS (Otomatik Sayaç Okuma Sitemi) kapsamına dahil edilmek zorundadır.
 • Depolamalı elektrik üretim tesisi bünyesindeki elektrik depolama ünitesi, üretim tesisine bütünleşik elektrik depolama ünitesi ile müstakil elektrik depolama tesislerinden verilen ve çekilen elektrik enerjisini ölçen sayaçlar.
 • Şarj Hizmeti Yönetmeliği kapsamında belirtilen koşullara haiz şarj istasyonlarında tüketilen elektrik enerjisini ölçen sayaçlar.

OSOS kapsamında yer alması zorunlu olan sayaçlara ait aktif elektrik enerjisi tüketim limiti Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (Kurul) tarafından belirlenir. Bu limit dağıtım şirketinin talebi halinde Kurul onayı ile bir takvim yılında 2 defa revize edilebilir. 

 • 11328 sayılı karar ile; 
 • Elektrik piyasasında üretim faaliyeti için yapılan önlisans ve üretim lisansı başvurularında sağlanması gereken sermaye yükümlülüğünün hesaplanması ile Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu’na (Kurum) sunulacak teminat tutarları olarak aşağıdaki tutarların esas alınmasına,

Elektrik Piyasasında Kaynak Bazındaki Toplam Birim Yatırım Tutarları

Tablo-1:

Kaynak Türü Toplam Birim Yatırım Tutarı

(TL/MWm)

Kömür 9.300.000
Doğalgaz / LPG 4.600.000
Fuel Oil Nafta 4.600.000
Hidrolik 9.300.000
Rüzgar 9.300.000
Jeotermal 13.000.000
Biyokütle 12.500.000
Güneş 6.500.000
Nükleer 32.500.000
Proses Atık Isısı (*) 4.600.000
Diğerleri 6.500.000

(*) Elektrik üretiminde ana kaynağın/yakıtın proses atık ısısı olduğu üretim tesisleri için geçerlidir.

Tablo-2:

Depolamalı Elektrik Üretim Tesisi Toplam Birim Yatırım Tutarı

(TL/MWm)

Elektrik Depolama Ünitesi 3.700.000
 • Sermaye tutarının hesaplanmasına ilişkin olarak;
 • Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği (Yönetmelik) kapsamında önlisans başvurusunda bulunacak tüzel kişilerin sermayesinin asgari olarak, üretim tesisi için MWm cinsinden kurulu gücün (virgülden sonraki 3 basamak dahil) öngörülen toplam yatırım tutarının %5’ine, nükleer enerjiye veya yerli kömüre dayalı üretim tesisi kurulması için yapılan önlisans başvuruları açısından %1’ine tekabül etmesine,
 • Yönetmelik kapsamında üretim lisansı başvurusunda bulunacak tüzel kişilerin sermayesinin asgari olarak, üretim tesisleri için MWm cinsinden kurulu gücün öngörülen toplam yatırım tutarının %20’sine, nükleer enerjiye veya yerli kömüre dayalı veya Yönetmelik’te belirtilen güç sınırını aşan yenilenebilir enerji kaynağı alanı (YEKA) kapsamında üretim tesisi kurulması için yapılan üretim lisansı başvurular açısından %5’ine tekabül etmesine,

 

Başvuru Türü Öngörülen toplam yatırım tutarına uygulanacak yüzde

(%)

Uygulanan Formül
Önlisans1 5 P x BYT x 0,05
Üretim Lisansı2 20 P x BYT x 0,20
 • Depolamalı elektrik üretim tesisi kapsamındaki önlisans ve üretim lisansı başvurularında (a) ve (b) bendi kapsamındaki sermaye tutarı hesaplamalarının elektrik depolama ünitesi için MWh cinsinden (virgülden sonraki 3 basamak dahil) ayrıca hesaplanarak (a) ve (b) bendi çerçevesinde ilgili kaynağa göre tespit edilen sermaye tutarına eklenmesine
 1. Teminat tutarının hesaplanmasına ilişkin olarak;
 • Yönetmelik kapsamındaki önlisans başvurularında;
 • Önlisans başvurusunda bulunacak tüzel kişilerden MWm cinsinden kurulu güç (virgülden sonraki 3 basamak dahil) başına alınacak teminat tutarının 50.000 Türk lirası olmasına,
 • Depolamalı elektrik üretim tesisi kapsamındaki önlisans başvurularında elektrik depolama ünitesi için MWh başına alınacak teminat tutarının 50.000 Türk lirası olmasına, bu kapsamda Kurum’a sunulması gereken teminat tutarının, yukarıda belirlenen teminat tutarına elektrik depolama ünitesi için hesaplanacak teminat tutarının eklenmesi suretiyle belirlenmesine,
 • Önlisans başvurularında Kurum’a sunulacak olan teminat tutarının her bir proje için 30.000.000 Türk lirasını aşmamasına,
 • Yönetmelik kapsamındaki üretim lisansı başvurularında;
 • Yerli madene dayalı üretim lisansı başvuruları ile Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliği kapsamında, Yönetmelik’te belirlenen güç sınırını aşan üretim lisansı başvurularında Kurum’a sunulması gereken teminat tutarlarının aşağıdaki tablo uyarınca tespit edilmesine, tabloda anılan formüle göre hesaplanacak teminat tutarına ilişkin üst sınırın her bir proje için 130.000.000 Türk lirası olarak belirlenmesine,
Öngörülen toplam yatırım tutarına uygulanacak yüzde

(%)

Uygulanan Formül
1 P x BYT x 0,01

 

 • Yukarıdaki kapsam dışında kalan üretim lisansı başvurularında Kurum’a sunulması gereken teminat tutarlarının aşağıdaki tablo uyarınca tespit edilmesine, tabloda anılan formüle göre hesaplanacak teminat tutarına ilişkin üst sınırın 340.000.000 Türk lirası olarak belirlenmesine,
Kurulu Güç (MWm) Öngörülen toplam yatırım tutarına uygulanacak yüzde

(%)

Uygulanan Formül
0 < P ≤ 10 3 P x BYT x 0,01
10 < P ≤ 100 2 BYT x [0,3 + (P – 10) x 0,02]
P > 100 1 BYT x [2,1 + (P – 100) x 0,01]

 

 • Depolamalı elektrik üretim tesisi kapsamındaki üretim lisansı başvurularında Kurum’a sunulması gereken teminat tutarının elektrik depolama ünitesi için MWh cinsinden yukarıda yer alan formül kullanılmak suretiyle ayrıca hesaplanarak, yukarıdaki ilgili kaynağa göre tespit edilen teminat tutarına eklenerek birlikte sunulmasına,
 1. Birden çok kaynaklı elektrik üretim tesislerine ilişkin başvurularda, bu kararda belirtilen işlemlerle ilgili olarak ana kaynak ve yardımcı kaynağın MWm cinsinden kurulu güçlerinin toplanarak ana kaynak birim yatırım tutarı üzerinden birlikte değerlendirilmesine 
 2. 18.06.2020 tarihli 9397 sayılı Kurul Kararının yürürlükten kaldırılmasına

karar verildi.

11329-2 sayılı karar ile; önlisans süreleri ile tesis tamamlanma tarihinin belirlenmesinde referans alınacak inşaat süreleri yeniden belirlendi. Buna göre;

 1. Önlisans süresi olarak;
 • Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından ilan edilen Tablo-4 projeleri haricindeki rezervuarlı hidroelektrik üretim tesisleri ile yerli veya ithal kömür yakıtlı termik üretim tesisleri için 36 ay,
 • Diğer üretim tesisleri için aşağıdaki tabloda yer alan referans süreler

uygulanır.

Kurulu Güç (P) Aralığı (MWm) Önlisans Süresi (Ay)
P≤5 24
5<P≤50 30
50<P 36

 

 1. Üretim tesisleri için lisanslara derç edilecek inşaat süresine esas olmak üzere kararda belirtilen referans süreler esas alınır.
 2. Üretim tesisine bütünleşik elektrik depolama ünitesi kurulması kapsamında;
 3. Önlisans başvurusu aşamasında ve mevcut önlisans kapsamındaki üretim tesisine bütünleşik elektrik depolama ünitesi eklenmesi kapsamındaki tadiller için ilave önlisans süresi verilmez.
 4. Üretim tesisine bütünleşik elektrik depolama ünitesi olan önlisanslar için üretim lisansı başvurusunda bulunulması halinde veya mevcut üretim lisansları kapsamındaki üretim tesislerine bütünleşik elektrik depolama ünitesi kurulması kapsamındaki tadiller için; üretim tesisinin işletmede olup olmadığına bakılmaksızın, kurulması planlanan elektrik depolama ünitesi için elektrik depolama ünite sayısı ve kurulu güçlerinden bağımsız olarak 24 ay inşaat süresi, tesis tamamlanma süresi olarak verilir.
 5. Elektriksel kurulu güç artışı kapsamında yapılacak lisans tadillerinde, kapasite artışı, lisansa derç edilen mevcut ünitenin revizyonu kapsamında ise lisansa derç edilmiş başlangıç tarihi geçerli olmak üzere yeni güç aralığındaki süre verilerek lisansa derç edilmiş süreler tadil edilir. Kapasite artışının mevcut ünite haricinde tevsi yatırım şeklinde talep edilmesi halinde ise münhasıran tevsi yatırımına konu kurulu güç için; bu güce karşılık gelen inşaat süresinin tamamı ile ayrıca talep edilmesi halinde inşaat öncesi işlemlerin yapılabilmesi için Kurul tarafından uygun görülecek sürenin toplamı, tadile ilişkin Kurul karar tarihi başlangıç olmak üzere sadece tevsi yatırıma konu ünite için tesis tamamlanma süresi olarak verilebilir. İşletmedeki ünitenin değiştirilmesi suretiyle yenilenmesi çerçevesinde yapılacak tadillerde, değişime konu kurulu güce karşılık gelen inşaat süresi tesis tamamlanma süresi olarak verilir.
 6. Destekleyici kaynaklı ve birlikte yakmalı elektrik üretim tesisleri hariç birden çok kaynaklı elektrik üretim tesislerine ilişkin önlisans veya üretim lisansı başvurularında bu karar kapsamındaki süreler, ana kaynak ve yardımcı kaynak kurulu güçleri toplanarak ana kaynak üzerinden belirlenir.
 7. Mevcut önlisanslar kapsamındaki üretim tesisi projelerinin birden çok kaynaklı elektrik üretim tesisine dönüştürülmesi kapsamında, ana kaynak ve yardımcı kaynağın kurulu güçleri toplanarak ana kaynağa göre bu kararda belirlenen eşik sürenin aşılması halinde aradaki fark mevcut önlisans süresine eklenir.
 8. Mevcut üretim lisansları kapsamındaki üretim tesislerinin birden çok kaynaklı elektrik üretim tesisine dönüştürülmesi kapsamında; üretim tesisinin işletmede olmaması durumunda, ana kaynak ve yardımcı kaynağın kurulu güçleri toplanarak ana kaynağa göre bu kararda belirlenen eşik sürenin aşılması halinde aradaki fark mevcut tesis tamamlanma süresine eklenir.
 9. Mevcut üretim lisansları kapsamındaki üretim tesislerinin birden çok kaynaklı elektrik üretim tesisine dönüştürülmesi kapsamında; üretim tesisinin kısmen veya tamamen işletmede olması halinde, lisanslara eklenecek yardımcı kaynaklar için lisansa derç edilecek inşaat süresi olarak yukarıda belirtilen ilgili yardımcı kaynağın referans süresi esas alınır.
 10. Tedarik lisansları kapsamında kurulması planlanan müstakil elektrik depolama tesisleri için 24 ay inşaat süresi, tesis tamamlanma süresi olarak verilir. Bu süre, söz konusu lisansa eklenecek her bir elektrik depolama tesisi için ayrıca uygulanır.
 11. Mevcut üretim lisansı kapsamındaki üretim tesisinin depolamalı elektrik üretim tesisine dönüştürülmesi kapsamında tadillerde, kurulması planlanan elektrik depolama ünitesi için elektrik depolama ünite sayısı ve kurulu güçlerinden bağımsız olarak 24 ay inşaat süresi, üretim tesisi için ise bu Kurul kararı kapsamında değişime konu kurulu güce karşılık gelen inşaat süresi tesis tamamlanma süresi olarak verilir.

ÖNLİSANS BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ AŞAMASINA İLİŞKİN DÜZENLEME YAPILDI.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 17/11/2022 tarihli ve 11391, 11394, 11400, 11401, 11402, 11406 sayılı Kararları 19 Kasım 2022 tarihli ve 32018 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • 11391 numaralı karar ile; Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 17.11.2022 tarihli toplantısı kapsamında yapılacak önlisans başvurularının değerlendirilmesi aşamasında;
 1. Başvuruların değerlendirmeye alınmasına ilişkin yapılan incelemeler kapsamında; aynı gün yapılan başvurular için yapılacak incelemeler sonrasında tespit edilen eksikliklere ilişkin bildirim yazılarının, söz konusu başvuruların tamamı için yapılan incelemelerin tamamlandığı gün içerisinde başvuru sahiplerine gönderilmesine,
 2. Değerlendirmeye alınan başvuruların değerlendirmeye alınma sırasına göre tespit edilmesine, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin (Yönetmelik) geçici 37. maddesi kapsamındaki başvurulara ilişkin sürenin sona ermesini müteakip o tarihe kadar değerlendirmeye alınan başvuruların toplu olarak, bağlantı görüşlerinin oluşturulması için Türkiye Elektrik Üretim Anonim Şirketi’ne (TEİAŞ) gönderilmesine, TEİAŞ tarafından söz konusu başvurulara ilişkin bağlantı görüşlerinin, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından gönderilen sıraya uygun olarak oluşturulmasına,
 3. Yapılacak başvurulara ilişkin olarak “mücbir sebep” hallerinin bulunması ve aynı bağlantı bölgesinde kalmak kaydıyla uygun bulunan santral sahasının dışında tamamen farklı bir sahaya taşınabilmesine,
 4. Yapılacak başvurulara ilişkin olarak, uygun bulunan tesis kurulu gücünün bölünmesi halinde, bu kapsamda Kurul tarafından daha önce uygun bulunan santral sahası değiştirilmeden veya bu sahayı içerecek şekilde yeni saha oluşturularak önlisans başvurusu yapılması durumunda; bağlantı bölgesinin değiştirilmemesi kaydıyla, uygun bulunan kapasitenin korunmasına, ancak gerekmesi halinde bağlantı görüşünün yeniden değerlendirilmesi için TEİAŞ ve/veya ilgili elektrik dağıtım şirketine gönderilmesine,
 5. Yapılacak başvurulara ilişkin olarak birbirleri ile veya Yönetmeliğin 12. maddesi kapsamından yapılacak yeni başvurular ile santral sahalarında kesişme veya çakışma olması durumunda bu kapsamda ki başvurular arasında yapılacak önceliklendirme sıralamasında;
 6. Söz konusu başvurular için tedarik lisansı kapsamında uygun bulunan santral sahası değiştirilmeden veya bu sahayı içerecek şekilde yeni saha oluşturularak önlisans başvurusu yapılması halinde müstakil depolama tesisi için yapılan başvurunun değerlendirmeye alındığı tarihin esass alınmasına,
 7. Uygun bulunan santral sahasının değiştirilerek önlisans başvurusu yapılması halinde yeni sahayla yapılan başvuru için söz konusu yeni başvurunun değerlendirmeye alındığı tarihin esas alınmasına,
 8. Önlisans başvurusu kapsamında üretim tesisine ilişkin seçilen kaynağın daha sonra değiştirilmemesine,

karar verildi.

ELEKTRİK ÜRETİM LİSANSI SAHİBİ TÜZEL KİŞİLERİN ELEKTRİK TEDARİK LİSANSI ALAMAYACAKLARINA YÖNELİK KARAR YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 17/11/2022 tarihli ve 11410 sayılı Kararı 22 Kasım 2022 tarihli ve 32021 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • 11410 numaralı karar ile; Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 17.11.2022 tarihli toplantısında; 4935-19 sayılı elektrik üretim lisansı sahibi tüzel kişilerin elektrik tedarik lisansı alamayacaklarına yönelik Kurul Kararı yürürlükten kaldırıldı.

ÖNLİSANS VE LİSANS BAŞVURUSUNDA SUNULMASI GEREKEN LİSTELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 24/11/2022 tarihli ve 11412/1-2 sayılı Kararları 25 Kasım 2022 tarihli ve 32024 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • 11412-1 sayılı Karar ile: Önlisans Başvurusunda Sunulması Gereken Bilgi ve Belgeler Listesi’nde “Önlisans Alma Bedeli” kapsamında elektrik depolama ünitesi kurulu güçleri toplamdan çıkartılarak depolamalı elektrik üretim tesisine ilişkin başvurularda üretim tesisinin toplam mekanik kurulu gücü üzerinden değerlendirileceği düzenlendi.
 • 11412-2 sayılı Karar ile: Lisans Başvurusunda Sunulması Gereken Bilgi ve Belgeler Listesi’nde “Lisans Alma Bedeli” kapsamında elektrik depolama ünitesi kurulu güçleri toplamdan çıkartılarak depolamalı elektrik üretim tesisine ilişkin başvurularda üretim tesisinin toplam mekanik kurulu gücü üzerinden değerlendirileceği düzenlendi.

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINA DAYALI LİSANSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ YAPILMASI AMACIYLA İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLMESİNE VEYA KULLANMA İZNİ VERİLMESİNE İLİŞKİN İHALE USULÜNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 412)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 413) 05 Kasım 2022 tarihli ve 32004 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Hazine taşınmazları üzerinde yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisansız elektrik üretimi yapılması amacıyla irtifak hakkı tesis edilmesine veya kullanma izni verilmesine ilişkin gerçekleştirilecek ihalelerin bedeli ve usulünde değişiklik yapılarak genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerine, özel kanunlarla kurulmuş tüzel kişiliğe sahip kurum ve kuruluşlara, sermayesinin %50’sinden fazlası Türkiye Varlık Fonu veya Hazineye ait kurum ve kuruluşlara ilan yapılmaksızın doğrudan irtifak hakkı tesis edilebileceği veya kullanma izni verilebileceği düzenlendi. 

TEDAŞ’IN MÜLKİYETİNDE BULUNAN TAŞINMAZLARIN KİRA VERİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR DÜZENLENDİ.

Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Taşınmaz Kiraya Verme Yönetmeliği 12 Kasım 2022 tarihli ve 32011 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Yönetmeliğin amacı; Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ) mülkiyetinde bulunan taşınmazların kiraya verilmesiyle ilgili usul ve esasları düzenlemektir.
 • Kiraya verilecek taşınmazları belirlemeye, ilgili birimin teklifine bağlı olarak TEDAŞ Yönetim Kurulu yetkilidir.
 • Taahhütlerin sözleşmeye uygun olarak yapılmasını sağlamak amacı ile sözleşme imzalanmadan önce yıllık kira bedelinin % 6’sı tutarında kesin teminat alınır. Kesin teminat miktarı, kira artış oranında her yıl güncellenir.
 • Kiraya verilecek taşınmazların sözleşme süresi 3 yıldan az, 5 yıldan fazla olamaz. Kiracı tarafından talep edilmesi ve TEDAŞ’ın uygun görmesi halinde sözleşme hükümlerine göre sözleşmenin süresi 3 yıldan az, 5 yıldan fazla olmamak kaydıyla TEDAŞ’ın belirleyeceği rayiç kira bedeli üzerinden uzatılabilir.
 • İlk yıl kira bedeli ihale bedelidir. Takip eden yılların kira bedelleri, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından artışın yapılacağı ayda yayımlanan tüketici fiyat endeksinin 12 aylık ortalamalara göre yüzde değişim oranında artırılır. Ancak söz konusu oranın kiralamanın yenileneceği ayda negatif çıkması halinde kira bedelinde herhangi bir değişiklik yapılmaz.

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ VEYA DAĞITIM ŞİRKETLERİ TARAFINDAN VERİLEN GÖRÜŞLERİN BAĞLANTI GÖRÜŞÜ ÇERÇEVESİNDE VERİLMİŞ KABUL EDİLECEĞİNE İLİŞKİN DÜZENLEME YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI.

Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 19 Kasım 2022 tarihli ve 32018 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi veya dağıtım şirketleri tarafından, elektrik depolama tesislerinin iletim veya dağıtım sistemlerine bağlantısı hakkında yönetmelik kapsamında verilen görüşlerin 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun 23. maddesinde düzenlenen bağlantı görüşü çerçevesinde verilmiş kabul edileceğine ilişkin düzenleme yürürlükten kaldırıldı. 

PİYASA KATILIMCILARININ UZLAŞTIRMAYA ESAS VERİŞ-ÇEKİŞ BİRİMLERİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER YAPILDI.

Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 19 Kasım 2022 tarihli ve 32018 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Piyasa katılımcılarının uzlaştırmaya esas veriş-çekiş birimlerine ilişkin kayıt işlemlerini tamamlamamaları halinde;
 1. Bakanlık tarafından kabulü yapılmış bir üretim veya elektrik depolama ünitesine veya tesisine ilişkin kayıt işlemlerinin tamamlanmamış olması halinde, söz konusu üretim veya elektrik depolama ünitesinin veya tesisinin iletim veya dağıtım sistemine verdiği elektrik enerjisi uzlaştırma hesaplamalarında dikkate alınmaz. İletim veya dağıtım sistemine verilen elektrik enerjisi miktarına ilişkin olarak Piyasa İşletmecisi tarafından herhangi bir tahakkuk ve ödeme yapılmaz. Bu üretim veya elektrik depolama ünitesinin veya tesisinin iletim veya dağıtım sisteminden çektiği elektrik enerjisi miktarı, usulsüz elektrik enerjisi tüketimine ilişkin ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde değerlendirilir.
 2. Sisteme bağlantısı gerçekleştirilerek tesis kabulü yapılmış ancak Bakanlık tarafından kabulü yapılmamış bir üretim veya elektrik depolama ünitesinin veya tesisinin, iletim veya dağıtım sisteminden çektiği elektrik enerjisini, sınırları içinde bulunduğu dağıtım bölgesinde faaliyet gösteren görevli tedarik şirketinden ya da ilgili üretim tesisine ait uzlaştırmaya esas veriş-çekiş biriminin Piyasa İşletmecisine kaydettirilmesi suretiyle tedarik etmesi esastır. Aksi durumda, bu üretim veya elektrik depolama ünitesinin veya tesisinin iletim veya dağıtım sisteminden çektiği elektrik enerjisi miktarı, usulsüz elektrik enerjisi tüketimine ilişkin ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde değerlendirilir. Söz konusu üretim veya elektrik depolama ünitesinin veya tesisinin iletim veya dağıtım sistemine verdiği elektrik enerjisi uzlaştırma hesaplamalarında dikkate alınmaz.

ELEKTRİK LİSANS YÖNETMELİĞİNDE BİRTAKIM DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 19 Kasım 2022 tarihli ve 32018 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Değişiklik kapsamında piyasada faaliyet göstermek isteyen tüzel kişi, faaliyetine başlamadan önce; yönetmelik kapsamındaki istisnalar hariç, her faaliyet için ve söz konusu faaliyetlerin birden fazla tesiste yürütülecek olması halinde, her tesis için ayrı lisans almak zorunluluğu getirildi.
 • Depolamalı elektrik üretim tesisi bünyesindeki elektrik depolama ünitesi, üretim tesisine bütünleşik elektrik depolama ünitesi ile birden çok kaynaklı elektrik üretim tesislerinde kullanılan yardımcı kaynak ünitesi, ana kaynağa dayalı tesisin ünitesi olarak kabul edilir ve tesis tek bir önlisans veya lisans kapsamında alındı.
 • Yönetmelik uyarınca önlisans süresi içerisinde tamamlanması gereken iş ve işlemlerde birden çok kaynaklı elektrik üretim tesisi ve üretim tesisine bütünleşik elektrik depolama ünitesi kurmak amacıyla başvuruda bulunan önlisans sahibi tüzel kişiler ile depolamalı elektrik üretim tesisi kapsamında başvuruda bulunan önlisans sahibi tüzel kişiler, madde içerisinde düzenlenen yükümlülüklerini yerine getirecektir.
 • Rüzgar ve güneş ölçümlerine ilişkin olarak YEKA için yapılacak başvurular ile depolamalı elektrik üretim tesisi kapsamındaki başvurular hariç olmak üzere rüzgar enerjisine dayalı üretim tesisi kurmak üzere önlisans başvurularında, tesisin kurulacağı saha üzerinde, bu bölüm kapsamında düzenlenen şartlara uygun olarak son 8 yıl içinde elde edilmiş en az 1 yıl süreli ölçüm yapılması zorunlu tutuldu. 

DAĞITIM LİSANSI SAHİBİ TÜZEL KİŞİLER BAKIMINDAN BİRTAKIM DÜZENLEMELER YAPILDI.

Elektrik Şebeke Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 19 Kasım 2022 tarihli ve 32018 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Değişiklikler uyarınca  dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler, sorumlu oldukları dağıtım sistemine OG gerilim seviyesinden bağlı olan üretim tesisine bütünleşik elektrik depolama ünitesi, müstakil elektrik depolama tesisleri ve depolamalı elektrik üretim tesisleri tarafından şebekeye verilen ve şebekeden çekilen MW ve MVAr bilgilerini, bağlantı noktalarına ilişkin bilgileri ve TEİAŞ tarafından talep edilecek diğer bilgileri, üretim kaynağını da içerecek şekilde, ilgili dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiye ait SCADA kontrol merkezi üzerinden TEİAŞ SCADA sistemine aktarır.

LPG PİYASASI

TS EN 14214 “SIVI PETROL ÜRÜNLERİ – YAĞ ASİDİ METİL ESTERLERİ – DİZEL MOTORLARDA VE ISITMA UYGULAMALARINDA KULLANILAN – ÖZELLİKLER VE DENEY YÖNTEMLERİ” STANDARDINDA BELİRTİLEN YAZ DÖNEMİ BİTİŞ TARİHİ 2022 YILI İÇİN 30 KASIM OLARAK BELİRLENDİ.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 10/11/2022 tarihli ve 11376 sayılı Kararı 11 Kasım 2022 tarihli ve 32010 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • 2022 yılı ile sınırlı olmak üzere TS EN 14214 “Sıvı petrol ürünleri – Yağ asidi metil esterleri – Dizel motorlarda ve ısıtma uygulamalarında kullanılan – Özellikler ve deney yöntemleri” standardında belirtilen yaz dönemi bitiş tarihinin 30 Kasım (- ya da + olacak şekilde 15 gün) olarak uygulanmasına karar verildi.

DAĞITICI LİSANSI SAHİPLERİNİN GELİR PAYI BORCUNU ZAMANINDA ÖDEMEMESİ HALİNDE LİSANSLARININ SONA ERMESİNE İLİŞKİN DÜZENLEME YAPILDI.

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 08 Kasım 2022 tarihli ve 32007 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • LPG Dağıtıcı Lisansı sahiplerinin gelir payı borcunu zamanında ödememesi durumunda, gelir payı borcunun ödendiğini gösterir belgeyi borcun son ödeme tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na (Kurum) sunmamaları halinde, lisanslarının Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kararıyla sona erdirilir.
 • 08.11.2022 tarihi itibarıyla geçmiş dönemlere ilişkin gelir payı borcu olan LPG Dağıtıcı Lisansı sahiplerinin, gelir payı borcunun ödendiğini gösterir belgeyi 30 gün içerisinde Kurum’a sunmaması halinde LPG Dağıtıcı Lisansları sona erdirilir.

DOĞALGAZ PİYASASI

ACİL DURUM VE MÜCBİR HALLER TANIMINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 17/11/2022 tarihli ve 11391, 11394, 11400, 11401, 11402, 11406 sayılı Kararları 19 Kasım 2022 tarihli ve 32018 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • 11394 numaralı karar ile; Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 17.11.2022 tarihli toplantısında; Doğal Gaz Dağıtım Şebekesinin Sıvılaştırılmış Doğal Gaz (LNG) veya Sıkıştırılmış Doğal Gaz (CNG) ile Beslenmesine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik yapılmasına Dair Usul ve Esaslar kapsamında acil durum veya mücbir hallere, ivedilikle mücadele edilmesi gereken beklenmeyen bir olay veya durum nedeniyle doğal gaz arzının kesilmesi ya da kesilme ihtimalinin kuvvetli bir şekilde ortaya çıktığı durumlar dahil edildi. 

YENİLENEBİLİR ENERJİ PİYASASI

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ BELGELENDİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 19 Kasım 2022 tarihli ve 32018 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Depolamalı elektrik üretim tesisi ile yenilenebilir enerji kaynak destekleme mekanizması kapsamındaki üretim tesisine bütünleşik elektrik depolama ünitesinin bulunduğu üretim tesislerinde; şebekeye üretim tesisinin elektriksel kurulu gücü ile üretebileceği enerjiden fazla enerji verilmesi halinde, söz konusu enerji öncelikle ilgili üretim tesisinin uzlaştırmaya esas veriş miktarından düşülecek ve depolamalı elektrik üretim tesislerinden sisteme verilen enerji uzlaştırma hesaplamalarında dikkate alınmayacaktır. 

TBMM KARARI

TÜRKİYE, AZERBAYCAN VE RUSYA ARASINDA İMZALANAN ÜÇLÜ BİLDİRGEDE ÖNGÖRÜLEN FAALİYETLERİN DEVAM ETMESİNE VE TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNİN YABANCI ÜLKELERE GÖNDERİLMESİNE KARAR VERİLDİ.

1348 Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Stratejik Ortaklık ve Karşılıklı Yardım Anlaşması Hükümlerinden Kaynaklanan Taahhütlerimizi Yerine Getirmek, Ateşkesin Gözlenmesi, İhlallerin Önlenmesi, Bölgede Barış ve İstikrarın Sağlanması Amacıyla Türkiye’nin Yüksek Menfaatlerini Etkili Şekilde Korumak ve Kollamak Üzere, Hudut, Şümul, Miktar ve Zamanı Cumhurbaşkanınca Takdir ve Tayin Olunacak Şekilde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Ortak Merkezin Görevlerinin İfası Yönünde Hareket Etmek Üzere Yabancı Ülkelere Gönderilmesi, Bu Kuvvetlerin Cumhurbaşkanının Belirleyeceği Esaslara Göre Kullanılması ile Risk ve Tehditlerin Giderilmesi İçin Her Türlü Tedbirin Alınması ve Bunlara İmkan Sağlayacak Düzenlemelerin Cumhurbaşkanı Tarafından Belirlenecek Esaslara Göre Yapılması İçin Anayasa’nın 92’nci Maddesi Uyarınca 17/11/2020 Tarihli ve 1272 Sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı ile Verilen ve 10/11/2021 Tarihli ve 1312 Sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı ile Uzatılan İznin Süresinin 17/11/2022 Tarihinden İtibaren Bir Yıl Uzatılmasına Dair Karar 02 Kasım 2022 tarihli ve 32001 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre;

 • Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarını kurtarma mücadelesinde elde ettiği başarı ve sahada oluşan yeni durum sonucunda Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya tarafından 9 Kasım 2020’de imzalanan Üçlü Bildiri’de, bölgedeki istikrarın korunması amacıyla öngörülen faaliyetler devam etmektedir.
 • 16 Ağustos 2010’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Stratejik Ortaklık ve Karşılıklı Yardım Anlaşması” hükümlerinden kaynaklanan taahhütlerin yerine getirilmesi, ateşkesin gözlenmesi, ihlallerin önlenmesi, bölgede barış ve istikrarın sağlanması için Türkiye’nin yüksek menfaatlerinin etkili şekilde korunması ve kollanması için Türk Silahlı Kuvvetlerinin Ortak Merkezin görevlerinin ifası yönünde yabancı ülkelere gönderilmesi ve bu kuvvetlerin Cumhurbaşkanının belirleyeceği esaslara göre kullanılması kapsamında verilen iznin süresinin, 17 Kasım 2022’den itibaren 1 yıl uzatılmasına TBMM Genel Kurulu tarafından kabul edildi.

ATAMA VE GÖREVLENDİRMELER

CUMHURBAŞKANLIĞI TARAFINDAN BİRTAKIM ATAMALAR YAPILDI.

Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2022/595, 596, 597, 598) yayımlandı. Buna göre;

 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişliklerine, İş Müfettiş Yardımcıları Adem ABANOZ ve Süleyman ÇÖKEKÇİ atandı.
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı Hazine Başkontrolörlüklerine, Hazine Kontrolörleri Muhammet AKSOY ve Fatih YETİŞEN atandı.
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Başmüfettişliklerine, Vergi Müfettişleri Ahmet ÖZ, Ahmet UZUN, Ali HİTALOĞLU, Davut ALTUN, Ebru Feray YILMAZ, Emel KÜÇÜKKASAP, Emine USLU, Erkan SOLMAZ, Fatih ÇELİK, Fatih DAKMAZ, Halil GÜNEY, Halil İbrahim YOL, Haşan IŞILDAK, İbrahim ÇETİN, İbrahim Sinan SABUNCUOĞLU, Mehmet KİRİŞ, Mesut UZUN, Musa ÇOBAN, Nuran IŞIK, Ramazan YILMAZ, Sema AYDEMİR, Şahap AKTAR, Umut HALICI, Ümit AKTAŞ ve Yavuz KÖSE atandı.

Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2022/601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613) yayımlandı. Buna göre;

 • Çalışma ve Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü Nurcan ÖNDER görevden aldı, yerine Uluslararası İşgücü Genel Müdürü Sadettin AKYIL atandı.
 • Çalışma ve Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdür Yardımcılığına Hakan ŞEKERBAY atandı.
 • Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdür Yardımcısı Ayşe Nazan YILMAZ görevden atandı.
 • Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğünde açık bulunan Doğal Gaz İletim Bölge Müdürlüğüne Selami BULUT atandı.
 • Özelleştirme İdaresi Başkanlığında açık bulunan Başkan Yardımcılığına Mustafa YILMAZER atandı.
 • Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığına Abdülkerim TAŞAR atandı.
 • Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyesi Feyza İLERİ görevden aldı, boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Adem SEZER atandı.
 • Orman Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılıklarına Kenan AKDUMAN, Recep ATEŞ ve Zekeriyya NANE atandı.
 • Ticaret Bakanlığında açık bulunan Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğüne aynı yer Genel Müdür Yardımcısı Bekir Can USLU atandı.

Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2022/614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624) yayımlandı. Buna göre;

 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Cafer UZUNKAYA görevden alındı ve bu suretle boşalan İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne Muhittin BİLGE atandı.
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı açık bulunan Çalışma Genel Müdür Yardımcılığına İbrahim AKIN atandı.
 • Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğüne Evren ALTAY atandı.
 • Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığında açık bulunan Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğüne Hakan BAYRİ atandı.

TİCARET, YATIRIM, BANKACILIK VE İTHALAT MEVZUATINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

TÜRK TİCARET KANUNU’NUN SERMAYE KAYBI VE BORCA BATIK OLMA DURUMUNA İLİŞKİN 376. MADDESİ KAPSAMINDA YAPILAN HESAPLAMA USULÜNE İLİŞKİN DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 376 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ  08 Kasım 2022 tarihli ve 32007 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Tebliğin geçici 1. maddesi ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 376. maddesi kapsamında sermaye kaybı veya borca batık olma durumuna ilişkin yapılan hesaplamalarda, henüz ifa edilmemiş yabancı para cinsi yükümlülüklerden doğan kur farkı zararlarının tamamı ile 2020 ve 2021 yıllarında tahakkuk eden kiralamalardan kaynaklanan giderler, amortismanlar ve personel giderlerinin toplamının yarısı dikkate alınmayabileceği düzenlenmekte olup yapılan değişiklik ile bu düzenlemenin uygulama süresi 01.01.2023 tarihinden 01.01.2024 tarihine uzatıldı.

TORBA YASA İLE GÜMRÜK KANUNU, KARŞILIKSIZ ÇEK VE PROTESTOLU SENETLER İLE KREDİ VE KREDİ KARTLARI BORÇLARINA İLİŞKİN KAYITLARIN DİKKATE ALINMAMASI HAKKINDA KANUN, FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG, FİNANSMAN VE TASARRUF FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KANUNU VE PERAKENDE TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN’DA DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

7420 Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 09 Kasım 2022 tarihli ve 32008 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup Kanun’un 2. maddesi yayımını izleyen ayın başında, 3. maddesi 01.01.2023 tarihinden itibaren elde edilen gelir veya kazançlara uygulanmak üzere yayımı tarihinde, 23. maddesi ile 5520 sayılı Kanunun geçici 14. maddesinin yedinci fıkrasında değişiklik yapan hüküm 26.05.2022 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde, 29. maddesi 01.10.2022 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde, 32. ve 33. maddeleri 01.01.2023 tarihinde, diğer hükümleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girecektir. Buna göre;

 • Geçici ithalat rejimi kapsamında kişisel kullanıma mahsus yabancı plakalı taşıtları Türkiye Gümrük Bölgesine getiren hak sahipleri tarafından gümrük idaresine bilgi verilmeden taşıtsız yurt dışına çıkılması durumunda usulsüzlük cezası 8 kat artırıldı.
 • Karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarını zamanında ödeyemedikleri için Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezine bildirilen kişilerin ve kredi müşterilerinin maddede belirtilen yükümlülükleri yerine getirmesi halinde geçmiş ödeme performanslarına ilişkin olumsuz kayıtların dikkate alınmayacağı düzenlendi. 
 • Finansman sözleşmelerinin yazılı şekilde veya uzaktan iletişim araçlarının kullanılması suretiyle mesafeli olarak yapılması mümkün kılındı.
 • İdari para cezası tutarları alt ve üst sınırları belirlenerek güncellendi; Ticaret Bakanlığı’nca belirlenen kurallar, alman tedbirler ve yapılan ikincil düzenlemelere aykırılıklara karşı idari para cezası tutar artırıldı. 

SENTETİK FİLAMENT İPLİKLERİ KAPSAMINDA SINIFLANDIRILAN BAZI EŞYALARIN İTHALATINDA TARİFE KONTENJANININ KULLANIMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BELİRLENDİ.

İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2022/6) 09 Kasım 2022 tarihli ve 32008 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup 21 Kasım 2022 tarihinde yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Tebliğ, sentetik filament iplikleri kapsamında 5402.31, 5402.32.00.00.00, 5402.45, 5402.51 ve 5402.61 Gümrük Tarife Pozisyonları altında sınıflandırılan eşyaların ithalatında ek mali yükümlülük şeklinde uygulanan korunma önleminden muafiyet sağlanması amacıyla açılan tarife kontenjanının kullanım usul ve esaslarının düzenlenmesini amaçlamaktadır.
 • Tarife kontenjanı miktarı, ek mali yükümlülüğün uygulandığı her bir dönem için, 6221 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ekinde yer alan ülkeler ve gümrük bölgeleri menşeli tarife kontenjanı kapsamı eşyanın tamamı için toplam 2.986 ton olarak belirlendi.
 • Bir ithalatçı firma tarife kontenjanı kullandıktan sonra beyanname tescil tarihini takip eden 30 gün içinde yeniden kontenjandan faydalanamaz.

MEVDUAT VE KATILIM FONUNUN KABULÜNE, ÇEKİLMESİNE VE ZAMANAŞIMINA UĞRAYAN MEVDUAT, KATILIM FONU, EMANET VE ALACAKLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK’TE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 08 Kasım 2022 tarihli ve 32007 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Mevduat ve katılım fonu kabulü kapsamında, kredi kuruluşları hesap açılışı işlemlerinde, yatırım vekaleti sözleşmesine dayalı katılma hesaplarının vade ve tahmini kar oranının değişmediği durumlar haricinde, hesap sahibi ile katılım bankası arasında yeni bir yatırım vekaleti sözleşmesi akdedilmedikçe yenilenmeyerek özel cari hesaba aktarılacağına beyan ve taahhüt ettikleri ve yönetmelikte belirlenen diğer unsurları taşıyan bir hesap cüzdanı düzenlemek zorundadır.
 • Vadesinde kapatılmayan yatırım vekaleti sözleşmesine dayalı katılma hesapları, vade ve tahmini kar oranının değişmediği durumlar haricinde, hesap sahibi ile katılım bankası arasında yeni bir yatırım vekaleti sözleşmesi akdedilmedikçe, yenilenmeyerek özel cari hesaplara aktarılır.

TÜRK TİCARET KANUNU’NUN 398. MADDESİ KAPSAMINDA DENETİME TABİ ŞİRKETLERE İLİŞKİN EŞİK DEĞERLER YENİDEN BELİRLENDİ.

Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar (Karar Sayısı: 6434) 30 Kasım 2022 tarihli ve 32029 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup 1 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girecektir. Buna göre;

 • Karar ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) 398. maddesi kapsamında denetime tabi şirketlere ilişkin usul ve esaslar belirlendi.
 • Aşağıda belirtilen şirketler, TTK ile 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri çerçevesinde bağımsız denetime tabidir:
 1. Herhangi bir ölçüte bağlı olmaksızın, sermaye piyasası araçları bir borsada veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem gören anonim şirketler ile 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu kapsamında faaliyet göstermekte olan sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri dahil karara ekli 1 sayılı listede belirtilen şirketler.
 2. Aşağıdaki 3 ölçütten en az 2’sinin eşik değerlerini art arda 2 hesap döneminde aşan diğer şirketler:
 3. Sermaye piyasası araçları bir borsada veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem görmeyen ancak 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında halka açık sayılan şirketler için eşik değerler:
 4. Aktif toplamı 30.000.000 Türk lirası.
 5. Yıllık net satış hasılatı 40.000.000 Türk lirası.
 6. Çalışan sayısı 50 kişi.
 7. TTK’nın 1525. maddesi kapsamında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu düzenleme ve denetimine tabi olan şirketler ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan lisans, sertifika veya yetki belgesi alıp bu kurum düzenlemelerine tabi olarak faaliyet gösteren ve söz konusu düzenlemeler uyarınca bağımsız denetimden muaf tutulmayan şirketler dahil olmak üzere karara ekli 2 sayılı listede belirtilen şirketler için eşik değerler:
 8. Aktif toplamı 60.000.000 Türk lirası.
 9. Yıllık net satış hasılatı 80.000.000 Türk lirası.
 10. Çalışan sayısı 100 kişi.
 11. 1 ve 2 numaralı alt bentlerde belirtilenler kapsamında olmayan şirketler için eşik değerler:
 12. Aktif toplamı 75.000.000 Türk lirası.
 13. Yıllık net satış hasılatı 150.000.000 Türk lirası.
 14. Çalışan sayısı 150 kişi.

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR’DA DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 6435) 30 Kasım 2022 tarihli ve 32029 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup Karar’ın öncelikli yatırım konularına ekleme yapılmasına ilişkin 3. maddesi 28.07.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, diğer hükümleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Stratejik yatırımlar kapsamında endüstri bölgelerinde gerçekleştirilecek asgari 3.000.000 Türk lirası tutarındaki liman ve depolama tesisi yatırımlarının desteklenmesine karar verilebilir. Bu yatırımlar için stratejik yatırım kapsamında değerlendirilen ithalat bağımlılığı yüksek ürünlerin üretimine yönelik yatırımlara yönelik koşullar ve Stratejik Yatırımları Değerlendirme Komisyonu değerlendirmesi aranmaksızın teşvik belgesi düzenlenir.

ÇEVRE VE ULAŞTIRMA MEVZUATINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

ÇEVRE YÖNETİMİ HİZMETİ VERECEKLERİN TAŞIMASI GEREKEN ŞARTLARA, BELGELENDİRİLMELERİNE VE YÜKÜMLÜLÜKLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BELİRLENDİ.

Çevre Yönetimi Hizmetleri Hakkında Yönetmelik 01 Kasım 2022 tarihli ve 32000 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Yönetmeliğin amacı, çevre yönetimi hizmeti vereceklerin taşıması gereken şartlara, belgelendirilmelerine ve yükümlülüklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Yönetmelik, çevre mevzuatı ve Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği uyarınca çevre yönetimi hizmeti verecek personelin, çevre yönetim birimlerinin ve çevre danışmanlık firmalarının taşıması gereken şartları, yükümlülüklerini, çalışma usul ve esaslarını, yeterlik belgesi başvurularının yapılması ve değerlendirilmesi ile yeterlik belgelerinin verilmesi, denetlenmesi, askıya alınması ve iptali ile ilgili konuları kapsar.
 • Yönetmelik ile Çevre Yönetimi Hizmeti Yeterlilik Belgesi başvuru şartları ve değerlendirme kriterleri belirlenerek çevre yönetimi hizmeti yeterlik belgesi bulunan çevre mühendislerini veya yetkilendirilmiş kişilerin yükümlülükleri düzenlendi. 
 • Personel, çevre yönetim birimi ve firmaların denetimine ilişkin esaslar düzenlenerek denetimler sonunda yetki belgesinin askıya alınması ve iptali sonucunu doğuran hususlar belirlendi.

KIYI TESİSİ İŞLETME İZNİ VE KIYI TESİSİ İŞLETMECİLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI.

Kıyı Tesisi İşletme İzni ve Kıyı Tesisi İşletmecileri Hakkında Yönetmelik 18 Kasım 2022 tarihli ve 32017 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup 18.02.2022 tarihinde yürürlüğe girecektir.

 • Yönetmeliğin amacı, kıyı tesislerine; gemilerin ve gemi niteliği taşımayan deniz araçlarının yanaşıp ayrılması, kıyı tesislerinde barınması, tahmil tahliye yapılması ve/veya yolcuların gemilere binmesi ya da gemiden indirilmesi usul ve esasları ile kıyı tesisi işletmecilerinin hizmet esaslarını belirlemektir.
 • Yönetmelik ile kıyı tesisi işletme izni almak isteyen kıyı tesisi işletmecilerinin izin ve yenileme başvuruları ile başvuruların değerlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar ile gerekli belgeler yönetmelikte düzenleme altına alındı.
 • Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı (Bakanlık) Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü (İdare) tarafından; ekonomik gerekler, test, montaj, kamu yararı veya dış ticaret politikaları dikkate alınarak gemilerin yanaştırılması, tahliyesi, yükleme ve boşaltma yapılması işlemleri kapsamında özel izin verilebileceği düzeltildi.
 • Kıyı tesisi işletme izni, İdare tarafından 5 yıla kadar verilir. Ancak, hak lehtarı olunduğunu belirten belgede, süre sonunda aksine bir hüküm olmadıkça sürenin uzatılmış olacağına dair bir madde olması durumunda İdare tarafından en fazla 1 yıl süre ile veya gemi sefer sayısı kadar özel izin verilir.
 • Kıyı tesisi hak lehtarlığının bir başka gerçek veya tüzel kişiliğe devredilmesi veya devrinin söz konusu olması ya da kıyı tesisinin tamamının kiralanması durumunda, devir veya kira kontratı imza tarihinden itibaren 1 ay içinde yeni kıyı tesisi işletmecisi tarafından; kıyı tesisi işletme izni başvurusu yapılması zorunludur. 
 • İdare veya ilgili bölge liman başkanlığı/liman başkanlığı, izin verilmiş olan kıyı tesislerini Tespit ve Denetim Komisyonu (İTDK) marifetiyle her zaman denetleme yetkisine sahiptir. Yapılan denetim sonucunda kıyı tesisi ile ilgili seyir, can, mal ve çevre emniyeti açısından risk teşkil ettiği değerlendirilen bir konu olması durumunda tesisin tamamına yönelik bir husus varsa kıyı tesisi izni İdare tarafından askıya alınır. 
 • Bölge liman başkanlığı/liman başkanlığı tarafından uygulanacak idari para cezaları öngörüldü. Buna göre, yönetmelik hükümlerine aykırılık durumunda 10.000 Türk lirası ile 50.000 Türk lirası arasında idari para cezası tatbik edilebilecektir.
 • Kıyı tesisi işletmecisi;
 1. Kıyı tesisinde bulunan iletme, kaldırma ve basınçlı ekipmanların, şamandıra ve şamandıranın bağlama donanımı, aydınlatma, yangınla mücadele sistem ve ekipmanının ilgili mevzuatına uygun olarak bakım, onarım, test veya sertifikalandırılması gibi işlemlerini zamanında yaptırmak ve sertifika ve kayıtları güncel tutmakla,
 2. Kıyı tesisinin liman arayüzünde görev yapan personelin, gerekli yeterliliğe veya ehliyete sahip olması, eğitimleri alması ve bunların kayıt altına alınarak güncel tutulmasıyla,
 3. Kıyı tesisinin işletme iznine uygun olarak kullanılmasıyla,
 4. Yönetmelik kapsamındaki kıyı tesisleri için kıyı tesisinin yük elleçleme kapasitesi, işletme bünyesinde ve hizmet alımı yöntemiyle gerçekleştirilen istihdam bilgileri, kapasite kullanım oranları, gemi hizmet süresi ortalaması, yatırımlar ve liman faaliyetlerini içeren raporları yıllık olarak hazırlamak ve İdare’nin talebi halinde İdare’ye ibraz etmekle,
 5. Kıyı tesisinin liman arayüzünde görev yapan personelin Türk vatandaşı olmasıyla,
 6. Kıyı tesisine gelen gemilerin, belirlenen rıhtımlara yanaştırılmasıyla ve bu rıhtımların gemi yanaştırılmasına uygunluğunun sağlanmasıyla,
 7. Kıyı tesisinin bakımı ve onarım işlerinin yapılmasıyla; bu Yönetmelik kapsamında belirlenen teknik kriterlerin yerine getirilmesi ve bu kriterlerin devamlılığının sağlanmasıyla,
 8.  Kıyı tesisinin projesine uygun batimetri değerlerinin korunmasının sağlanmasıyla,
 9. 5312 sayılı Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun kapsamında kalan kıyı tesisine yönelik olarak anılan kanun kapsamındaki zararlara karşı mali sorumluluk sigortasının yaptırılmasıyla,
 10. Çevresel Etki Değerlendirme gereklerine, İdare’ce uygun görülmüş gemi simülasyon modelleme içeriğine, inşaat projesi veya hesap raporunda yer alan kriterlere ve onaylı imar planında yer alan özel hükümler varsa bu hükümlere uygun işletmecilik yapılmasıyla,
 11.  Tesislerde ilk yardım üniteleri ve teçhizatının her an kullanıma hazır halde bulundurulmasıyla,
 12.  Kıyı tesisi işletme izni kapsamındaki iş ve işlemlerin İdarece kurulan elektronik sistem yoluyla yapılması halinde İdarenin istediği şekilde bilgi ve belgeleri sisteme doğru olarak ve zamanında yüklemekle,
 13.  Kıyı tesisi tesis bilgi formundaki bilgilerini güncel tutmakla,
 14. Liman arayüzünde yer alan güç ünitelerinin liman operasyonlarına engel olmayacak şekilde konumlandırılmasıyla,

yükümlüdür.

 • 18.02.2023 tarihinden önce İdare’ye yapılmış bulunan ve henüz sonuçlandırılmamış olan başvurulara bu yönetmelik hükümleri uygulanır. İdareden kıyı tesisi izni veya diğer başvurular kapsamında kalan hususlara yönelik alınmış izinler süresi içerisinde geçerlidir.

SİCİLDEN TERKİN EDİLEN HAVA ARAÇLARINA AİT TESCİL İŞARETİNİN 5 YIL SÜRE İLE TEKRAR KULLANDIRILMAYACAĞI DÜZENLENDİ.

Hava Aracı Milliyeti ve Tescil İşaretleri Yönetmeliği (SHY-7)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 19 Kasım 2022 tarihli ve 32018 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre;

 • Sicilden terkin edilen hava araçlarına ait tescil işaretinin 5 yıl süre ile tekrar kullandırılmayacağı düzenlendi. 

ATIK ÖN İŞLEM VE GERİ KAZANIM TESİSLERİNİN GENEL ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE  YENİ DÜZENLEMELER YAPILDI.

Atık Ön İşlem ve Geri Kazanım Tesislerinin Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 24 Kasım 2022 tarihli ve 32023 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Tesislerde gürültü, toz, koku gibi kirleticilere karşı ilgili mevzuatta tanımlanan her türlü önleyici tedbir alınacaktır.
 • Toz emisyonu ile gürültü ve titreşime karşı ilave tedbirler alınacaktır.

GÜRÜLTÜ KONTROL TEDBİRLERİNİN UYGULANMASI VE ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ YÖNETİMİ ÇALIŞMALARI HAKKINDA KAMUOYUNUN BİLGİLENDİRİLMESİ İÇİN DÜZENLEME YAPILDI.

Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliği 30 Kasım 2022 tarihli ve 32029 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Yönetmeliğin amacı; çevresel gürültünün çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerinin önlenmesi, gürültü haritaları ve gürültü eylem planlarının hazırlanması, çevresel gürültünün azaltılması için gürültü kontrol tedbirlerinin uygulanması ve çevresel gürültü yönetimi çalışmaları hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesidir.
 • Endüstri tesisleri ve işyerleri;
 1. Çevresel gürültü ve titreşime asgari düzeyde neden olacak şekilde faaliyetlerini yürütmekle,
 2. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü (İl Müdürlüğü) tarafından istenen akustik raporları hazırlatmakla ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca (Bakanlık) oluşturulan veri tabanına girişini yapmakla,
 3. Akustik raporlar kapsamında belirlenen gürültü azaltım tedbirlerine uymakla,
 4. İlgili idarenin talebine istinaden gürültü haritaları hazırlanması için gerekli olan verileri vermekle,
 5. İl Müdürlüğü’nün talebine istinaden çevresel gürültü seviyesinin tespiti amacıyla sürekli gürültü ölçüm/kontrol/izleme sistemi ve ses gücü sınırlayıcı sistemler kurmakla,
 6. Yönetmeliğin uygulanmasına yönelik ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapmakla

sorumludur.

TEHLİKELİ YÜKLERİN DENİZYOLUYLA TAŞINMASI VE YÜKLEME EMNİYETİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE BİTKİSEL YAĞLARA YÖNELİK DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Tehlikeli Yüklerin Denizyoluyla Taşınması ve Yükleme Emniyeti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 30 Kasım 2022 tarihli ve 32029 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Yapılan değişiklik ile asfalt ürünlerinin yanında bitkisel yağlar da hariç olmak üzere “emniyet (safety)-S” ibaresi bulunan zararlı tehlikeli sıvı dökme yükler, kıyı tesislerinde supalan olarak elleçlenemez. Bu yükler, ancak boru hatları vasıtasıyla gemilerden tesiste bulunan tanklara tahliye edilerek ve bu tanklardan da kara tankerlerine dolum yapılarak elleçlenebilir. Kara tankerlerinden gemilere yüklemelerde de aynı kural geçerlidir.

KAMULAŞTIRMA VE KAMU İHALE MEVZUATINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER 

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3. MADDESİNİN (F) BENDİ KAPSAMINDA KAMU KURUMLARI VE ÖZEL SEKTÖRÜN FAYDALANACAĞI AR-GE HİZMETİ ALIMLARINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR BELİRLENDİ.

Ticaret Bakanlığı Tarafından, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Usul ve Esaslar (Karar Sayısı: 6371) 10 Kasım 2022 tarihli ve 32009 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Usul ve esasların amacı; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3. maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi kapsamında, finansmanın tamamı Ticaret Bakanlığı tarafından karşılanacak ve sonuçlarından ilgili kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, özel sektör, sivil toplum kuruluşlarının faydalanacağı her türlü araştırma ve geliştirme hizmeti alımlarında uygulanacak usul ve esasları belirlemektir.

KAMULAŞTIRMA KANUNU İLE KAMU İHALE KANUNU’NDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

7421 Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 26 Kasım 2022 tarihli ve 32025 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nda (Kamulaştırma Kanunu) yapılan değişiklikler:
 • Kamulaştırma Kanunu uyarınca uygulama imar planlarında umumi hizmetlere ve resmi kurumlara ayrılmak suretiyle mülkiyet hakkının özüne dokunacak şekilde tasarrufu hukuken kısıtlanan taşınmazlar hakkında, uygulama imar planlarının yürürlüğe girmesinden itibaren 5 yıllık süre içerisinde yapılması gereken işlemlerin yapılmaması halinde taşınmazların malikleri tarafından mülkiyet hakkından kaynaklı bedele ilişkin açılacak davaların adli yargıda görüleceği düzenlendi.
 • Kamulaştırma Kanunu uyarınca yapılacak icra takiplerinde idare, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu uyarınca icranın geri bırakılmasını talep ederse idarenin teminat gösterme zorunluluğu yoktur.
 • 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nda (KİK) yapılan değişiklikler:
 • KİK’in ihale ilan süreleri ve kuralları ile ön ilana ilişkin hükümler saklı kalmak üzere KİK veya diğer kanunlarla KİK’ten istisna edilenler ile doğrudan teminle yapılanlar da dahil olmak üzere, her türlü mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin alım, ihale ve sözleşme süreçlerine ilişkin olarak; yaklaşık maliyetin ve dokümanların hazırlanması, ilanların yayımlanması, tekliflerin veya yeterlik başvurularının sunulması ve değerlendirilmesi, ihalelerin sonuçlandırılması, sözleşmelerin imzalanması, sonuç bildirimi, hakedişlerin düzenlenmesi gibi her türlü işlem, onay, bildirim ve tebligatlar ile şikayet ve itirazen şikayet başvuruları kısmen veya tamamen Kamu İhale Kurumu tarafından kurulan ve işletilen Elektronik Kamu Alımları Platformu üzerinden gerçekleştirilebilir.

İMAR MEVZUATINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

KADASTRO GÜNCELLEME YÖNETMELİĞİ’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Kadastro Güncelleme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 12 Kasım 2022 tarihli ve 32011 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Yönetmelikte yapılan değişiklik ile sınırlandırma ve tespitler sırasında ilgili taşınmazın zeminde kullanıcısı olan maliklerden yazılı muvafakati sağlandığı takdirde; dış sınırları çekişmesiz belirlenen bir alan içinde taşınmaz malikleri ve diğer ilgililerin nizasız kullanım durumuna göre oluşturdukları sınırların esas alınacağı düzenlendi. Bu kapsamda taşınmaz maliklerinin fiili kullanıcılarından muvafakat alınmasına ilişkin düzenleme yürürlükten kaldırıldı.
 • Tapulama veya kadastro sonrası açılan ve özel mülkiyete konu olmakla beraber fiilen kamunun kullanımında bulunan yol, dere, ark ve benzeri nitelikteki yerler, aynı niteliği ile ve güzergah boyunca kesintisiz bağlantı sağlanması koşuluyla parsel ilgililerinin muvafakatiyle kamuya terk edilir.

VERGİ MEVZUATINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

VERGİ KANUNLARI İLE SAİR KANUNLARDA YER ALAN VERGİSEL DÜZENLEMELERDE BİRTAKIM DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

7420 Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 09 Kasım 2022 tarihli ve 32008 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup Kanun’un 2. maddesi yayımını izleyen ayın başında, 3. maddesi 01.01.2023 tarihinden itibaren elde edilen gelir veya kazançlara uygulanmak üzere yayımı tarihinde, 23. maddesi ile 5520 sayılı Kanunun geçici 14. maddesinin yedinci fıkrasında değişiklik yapan hüküm 26.05.2022 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde, 29. maddesi 01.10.2022 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde, 32. ve 33. maddeleri 01.01.2023 tarihinde, diğer hükümleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girecektir. Buna göre;

 • 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu kapsamında yapılan değişiklikler:
 • Ticaret ve sanat erbabının lisanssız yürütülebilecek faaliyetler kapsamında kurdukları, çatı ve cephe uygulamalı yenilenebilir enerji kaynakları ile üretilen elektrik enerjisinden ihtiyaç fazlasının satışına ilişkin gelir vergisi istisnasına ilişkin olarak azami 25 kW’a kadar (25 kW dahil) olan kurulu güç sınırı 50 kW’a (50 kW dahil) yükseltildi.
 • Anonim şirket hisselerini tam 2 yıl elde tutma şartının uygulama süresi 31.12.2027 tarihine uzatıldı, ek olarak, yararlanılacak indirim tutarı 2.500.000 Türk lirası olarak güncellendi. 
 • İşverenler tarafından çalışanlara elektrik, doğalgaz ve ısınma giderlerine karşılık olmak üzere 2023 yılı Haziran ayı sonuna kadar, mevcut ücretlerine/prime esas kazançlarına ilave olarak yapılan aylık 1.000 Türk lirasını aşmayan ödemeler prime esas kazanca dahil edilmez ve gelir vergisinden istisnadır.
 • 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu kapsamında yapılan değişiklikler:
 • Sermayesi, işletmeden çekilmesi halinde vergilendirilmeyecek olan ayni veya nakdi sermayenin dışında farklı unsurları da barındıran şirketlerin sermayelerini azaltmaları durumunda, sermayenin hangi unsurunun ne kadar tutarda azalacağı ve azaltıma konu edilen bu unsurlar üzerinden nasıl vergileme yapılacağı netleştirildi.  İlaveten, sermayeye ilave olunan kaynakların en az 5 yıl boyunca sermayede kalması özendirilerek, işletmelerin öz kaynaklarının güçlü kalması teşvik edildi. 
 • Türk lirasına çevrilmesi gereken yabancı paraların ve altın hesabı bakiyelerinin Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilmesi gereken son tarih 31.12.2023 olarak belirlendi.
 • 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanunu kapsamında yapılan değişiklikler:
 • Hizmet sağlayıcılarının halihazırda geçerli olan “cari yılda, üçer aylık dönemlerde geçici kurumlar vergisi kapsamında, toplam 4 defa beyanname verme ve ödeme yapma” yükümlülükleri yılda 1 kereye indirildi. Ayrıca, kurumlar vergisi dönemlerinin 4 dönemden 3 döneme indirilmesi sonucu, evrensel posta hizmeti gelirlerinde gelir kaybı yaşanmaması ve dolayısıyla kamu gelirinin korunması amacıyla 2022 yılının Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin geçici düzenleme yapıldı.

YENİDEN DEĞERLEME ORANI 2022 YILI İÇİN %122,93 OLARAK TESPİT EDİLDİ.

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 542) 24 Kasım 2022 tarihli ve 32023 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olup, yeniden değerleme oranı 2022 yılı için % 122,93 olarak tespit edildi.

TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA NO:15) YAYIMLANDI.

Tahsilat Genel Tebliği (Seri: B Sıra No:15) 25 Kasım 2022 tarihli ve 32024 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Süresinde ödenmeyen taksitlere vadesinden itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 51. maddesine göre gecikme zammı hesaplanır. Taksitlerin, son taksitin vade tarihine kadar ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, ödenmeyen taksit tutarları takip edilmek üzere ilgili vergi dairesine bildirilir. Taksitler için zamanaşımı süresinin belirlenmesinde son taksitin vade tarihi esas alınır. Vergi dairelerince bu alacaklarla ilgili olarak yapılan tahsilatlar, takip eden ayın sonuna kadar Gençlik ve Spor Bakanlığı’na aktarılacaktır.

TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA NO:16) YAYIMLANDI.

Tahsilat Genel Tebliği (Seri: B Sıra No: 16) 25 Kasım 2022 tarihli ve 32024 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • COVID-19 salgın hastalığının ülkemizde yayılmasını önlemek amacıyla 11.03.2020 tarihinden itibaren yayım tarihine kadar verilen ve yayım tarihi itibarıyla ilgilisine tebliğ edilmemiş olan idari para cezaları tebliğ edilmeyecek olup, tebliğ edilmiş olanların idari para ceza muhataplarından tahsil edilmemesine karar verildi. 
 • 25.11.2022 tarihinden önce işlenen söz konusu kabahatler için idari para cezası verilmeyecek olup, tahsil edilmiş olan idari para cezaları iade edilemeyeceği düzenlendi. 

VERGİ USUL KANUNU İLE KURUMLAR VERGİSİ KANUNU’NDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI. 

7421 Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 26 Kasım 2022 tarihli ve 32025 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nda (VUK) yapılan değişiklikler:
 • VUK’un yetkiyi düzenleyen mükerrer 257. maddesine eklenen bent ile Maliye Bakanlığı’nın 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nda tanımlı bulunan motorlu araç ticareti yapan mükelleflerden; doğacak vergilerin tahsil güvenliğini sağlamak amacıyla, 30.000.000 Türk lirasına kadar, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un amme alacaklarının teminat ve değerlemesine ilişkin 10. maddesinin birinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde yer alan türden teminat almaya, mükelleflerin; faaliyet alanı, hukuki statüsü, mükellefiyet süresi, aktif veya öz sermaye büyüklüğü, çalışan sayısı, hakkında sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme veya kullanma yönünde olumsuz rapor ya da tespit bulunup bulunmadığı, iş veya üretim hacmi ile ürün ve mükellef gruplarını ayrı ayrı veya birlikte dikkate alarak, teminatın; türünü, tutarını, verilmesi gereken zamanı, iadesi ile tamamlanmasına ilişkin hususları belirlemeye, bentte yer alan tutarı 0’a kadar indirmeye ve 2 katına kadar artırmaya, hangi hallerde teminat aranılmayacağını ve uygulamaya ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye yetkili olduğu düzenlendi.
 • Mükerrer 257. maddenin birinci fıkrasının yukarıda yer verilen 10. bendi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlara, 1.000.000 Türk lirasından fazla olmamak üzere, bir önceki hesap dönemine ait brüt satışlar toplamının %0,3’ü tutarında özel usulsüzlük cezası kesilir.
 • 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nda (KurVK) yapılan değişiklikler:
 • 7412 sayılı İstanbul Finans Merkezi Kanunu hükümlerine göre katılımcı belgesi alarak İstanbul Finans Merkezi Bölgesinde faaliyette bulunan kurumların, münhasıran bu faaliyet kapsamında yurt dışından satın alınan malları Türkiye’ye getirilmeksizin yurt dışında satmalarından veya yurt dışında gerçekleşen mal alım satımlarına aracılık etmelerinden sağladıkları kazancın %50’si KurVK’nın 10. maddesi kapsamında indirime konu edilir. Bu indirimden yararlanılabilmesi için kazancın elde edildiği hesap dönemine ilişkin yıllık kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihe kadar Türkiye’ye transfer edilmiş olması, aracılık faaliyetine ilişkin malların satıcısı ve alıcısının Türkiye’de olmaması şarttır.

İCRA VE İFLAS MEVZUATINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

KÜÇÜK TUTARLI İCRA TAKİPLERİNE İLİŞKİN BİRTAKIM DÜZENLEMELER YAPILDI.

7420 Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 09 Kasım 2022 tarihli ve 32008 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup Kanun’un 2. maddesi yayımını izleyen ayın başında, 3. maddesi 01.01.2023 tarihinden itibaren elde edilen gelir veya kazançlara uygulanmak üzere yayımı tarihinde, 23. maddesi ile 5520 sayılı Kanunun geçici 14. maddesinin yedinci fıkrasında değişiklik yapan hüküm 26.05.2022 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde, 29. maddesi 01.10.2022 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde, 32. ve 33. maddeleri 01.01.2023 tarihinde, diğer hükümleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girecektir. Buna göre;

 • 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile 7155 sayılı Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun kapsamında icra takibi başlatılmış olan ve kapsamı belirlenen küçük alacakların tasfiyesi hakkında düzenleme yapılmış olup, küçük alacaklarından feragat eden mükellefler, bu alacakları değersiz alacak kabul ederek kayıtlarından çıkarabilecektir.
 • Küçük tutarlı alacaklar nedeniyle oluşan icra takiplerinin azaltılması amacıyla Bankacılık Kanunu kapsamında faaliyet gösteren varlık yönetim şirketlerince, banka ve diğer mali kurum ve kuruluşlardan 15.08.2022 tarihi (bu tarih dahil) itibarıyla devir ve temlik alınan ve anapara takip bakiyesi 2.500 Türk lirası ve altında bulunan bireysel nitelikli her türlü kredi sözleşmesinden kaynaklı alacakların anapara borç tutarının % 50’sinin Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinden aktarılacak tutarla ödenecektir. Bu kapsamda yapılacak ödemeye bağlı olarak varlık yönetim şirketlerince kalan anapara tutarı ile bu alacak nedeniyle hesaplanmış faiz, masraf, vekalet ücretleri ve benzeri alacakların takibinden feragat edilecektir. 

SİGORTA MEVZUATINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU’NDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

7420 Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 09 Kasım 2022 tarihli ve 32008 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup Kanun’un 2. maddesi yayımını izleyen ayın başında, 3. maddesi 01.01.2023 tarihinden itibaren elde edilen gelir veya kazançlara uygulanmak üzere yayımı tarihinde, 23. maddesi ile 5520 sayılı Kanunun geçici 14. maddesinin yedinci fıkrasında değişiklik yapan hüküm 26.05.2022 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde, 29. maddesi 01.10.2022 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde, 32. ve 33. maddeleri 01.01.2023 tarihinde, diğer hükümleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girecektir. Buna göre;

 • Covid-19 sebebiyle ödenen kısa çalışma ödeneği ile nakdi ücret desteği ödemelerinde hatalı işlemlerden kaynaklanan tüm fazla ödemelerin terkin kapsamına alınması, haklı sebep halleri hariç işveren tarafından işçi çıkarılmasına istinaden oluşan fazla ve yersiz ödemeler ile ceza soruşturmasına veya kovuşturmasına konu olmuş kısa çalışma ödeneği ile nakdi ücret desteği ödemeleri terkin kapsamı dışında tutuldu.

SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 11 Kasım 2022 tarihli ve 32010 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.  Buna göre;

 • İşyerinde veya müştemilatında yemek verilmemesi şartıyla yemek bedeli adı altında sigortalılara veya sigortalılar için üçüncü kişilere yapılan her türlü ödemelerin, günlük asgari ücretin Kurum Yönetim Kurulunca belirlenen oranının fiilen çalışılan gün sayısı ile çarpılması sonucunda bulunacak tutarı prime esas kazançların hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır.

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU’NDA MADEN KAZALARINA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

7421 Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 26 Kasım 2022 tarihli ve 32025 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda yapılan değişiklikler:
 • Kömür ve linyit madenlerinin yer altı işlerinde meydana gelen iş kazası sonucunda ölen sigortalının; genel sağlık sigortası primi dahil kendi sigortalılığı nedeniyle prim ve prime ilişkin her türlü borçları terkin edilir ve ölüm tarihinde sigortalıya ilişkin şartlar aranmaksızın hak sahiplerine aylık bağlanır. Gelir ve aylıkların hesaplanması ile hak sahiplerine paylaştırılmasında sigortalının ölüm tarihinde yürürlükte olan hükümler esas alınır.
 • 26.11.2022 tarihinden önce kömür ve linyit madenlerinin yer altı işlerinde meydana gelen iş kazası sonucu vefat eden sigortalıların hak sahiplerinin bu madde kapsamında yazılı istekte bulunması halinde gelir ve aylıkları, 26.11.2022 tarihini takip eden ay başından başlatılır ve bağlanan gelir ve aylıklar için geriye dönük herhangi bir ödeme yapılmaz.

SPOR KULÜPLERİ MEVZUATINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

SPOR KULÜPLERİNİN GENEL KURUL VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BELİRLENDİ.

Spor Kulüplerinin Genel Kurul ve Yönetim Kurulu Toplantılarının Elektronik Ortamda Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 10 Kasım 2022 tarihli ve 32009 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Yönetmeliğin amacı, spor kulüplerinin genel kurul ve yönetim kurulu toplantılarının elektronik ortamda yapılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
 • Genel kurul ve yönetim kurulu toplantıları;
 1. Spor kulübünün bu amaca özgülenmiş bir internet sitesine sahip olması,
 2. Üyenin elektronik ortamda katılmak için istemde bulunması,
 3. Elektronik ortam araçlarının etkin katılmaya elverişliliğini ispatlayan teknik bir raporun spor kulübünün merkezinin bulunduğu il müdürlüğüne sunulması ve sunulan bu raporun Bakanlık tarafından uygun görülmesi,
 4. Oy kullananların kimlik bilgilerinin saklanması,

şartlarının birlikte sağlanması kaydı ve yönetim kurulu kararıyla kısmen veya tamamen elektronik ortamda yapılabilir.

* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@