Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Kasım 2020

#14
Kasım 2020

KARAYOLU TAŞIMA ALANINDAKİ DÜZENLEMELER

Okunma Süresi: 2 dakika

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİNDE BİRTAKIM DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 21 Kasım 2020 tarihli 31311 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

  • Geçiş belgesi tanımı yeniden düzenlenerek, ikili ve çok taraflı anlaşmalar gereğince yabancı ülkelerden ve/veya uluslararası örgütlerden temin edilen ve uluslararası taşımalarda kullanılan elektronik olarak da düzenlenebilen izin belgesini ifade edecek şekilde eklendi.
  • Kayıtlı elektronik posta (KEP) tanımı, elektronik tebligat sistemi olarak değiştirilerek yeniden tanımlandı. Buna göre; Elektronik tebligat sistemi: Kanuna ve bu Yönetmeliğe göre düzenlenen idari para cezalarının, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 107/A maddesi hükümlerine göre Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından kurulan teknik altyapı üzerinden muhatapların elektronik adreslerine tebliğ edilmek üzere tebliğ evrakının gönderildiği ve elektronik ortamda delillendirilerek tesliminin sağlandığı sistemi ifade etmektedir.
  • Taşıt ve acente için yapılacak sözleşmelerde uyulacak kurallar arasında yer alan Taşıt/acente sahibinin gerçek kişi olması şartı kaldırıldı.
  • İhlal ve idari para cezası karar tutanağı düzenlenmesi ile ilgili olarak, ayrı ayrı düzenlenmesi gereken ihlal tespit tutanakları, yapılan ihlaller ve karşılığındaki uyarma adetleri ayrı ayrı belirtilmek suretiyle elektronik ortamda tek bir ihlal tespit tutanağı olarak düzenlenebilir.
  • 11.2020 tarihinden önce tescil edilmiş olup, B1 veya D1 yetki belgesi eki taşıt belgesine ilave edilmiş olan otobüs cinsi taşıtlardan, koltuk kapasitesi arttırılmak suretiyle usulsüz olarak tadil edildiği Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından tespit edilen taşıtların, yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre tadilatlarının yapılması ve bu durumun TSE tarafından da teyit edilmesi halinde, söz konusu taşıtlar için 24. maddenin 1. fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendi ile aynı fıkranın (ç) bendinin (2) numaralı alt bendinde belirlenen şartlar aranmayacaktır.
  • Sorumluluk, Yükümlülük ve Haklar Yetki belgesi sahiplerinin ortak yükümlülükleri başlıklı 40. maddesinde değişiklik yapıldı. Buna göre; C2, C3, K1, K3, L1, L2, N1, N2, R1 ve R2 yetki belgesi sahipleri ile tehlikeli madde taşınması durumunda C1 ve C2 yetki belgesi sahiplerinin taşımanın yapılacağı taşıtın hareket ettiği saatten, en geç 6 saat sonrasına kadar Bakanlığın U-ETDS sistemine işlemek/iletmek zorunda oldukları bilgilere taşıma ücretinin girilmeyecektir. Taşıma senedinde yer alan ücret dışında ki bilgiler girilecektir.
  • Kargo ve dağıtım işletmecilerinin yükümlülükleri başlığı altında bulunan 43. maddesinde taşıma senedinde belirtilen ücretlerin Bakanlığın U-ETDS sistemine girilmemesi gerektiği belirtildi.
  • Kargo ve dağıtım işletmecilerinin yükümlülükleri kapsamında taşıma senedinde belirtilen ücretlerin Bakanlığın U-ETDS sistemine girilmesi yükümlülüğü kaldırıldı.
* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@